1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene"

Transkript

1 Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene De regionale helseforetakene har i flere sammenhenger mottatt spørsmål om egenandel for pasientreiser, når nærmeste behandlingsstad ligger på den andre siden av regionsgrensen. Bakgrunn for disse spørsmålene er at pasientene opplever det som urimelig at de må betale høyere egenandel, dersom de velger å reise til nærmeste behandlingsstad, i stedet for et behandlingssted i egen region. Denne problemstillingen gjelder bare reiser til elektiv/planlagt behandling, og ikke øyeblikkelig hjelp. De administrerende direktørene for de fire regionale helseforetakene har utarbeidet en felles avtale med følgende hovedinnhold: Formålet med avtalen er å sikre mest mulig lik praksis mellom regionene, slik at pasienten ikke betaler forhøyet egenandel når reisen er til nærmeste sted hvor behandling kan gis, uavhengig av om dette er over regionsgrensen. Ordningen omfatter i utgangspunktet alle de fire regionene og langs alle regionsgrensene. For Helse Sør-Øst gjelder dette mellom Sørlandet sykehus HF og Helse Stavanger HF og (Helse Vest/Helse Sør-Øst) og mellom Sykehuset Innlandet HF og St. Olavs Hospital HF (Helse Sør-Øst/Helse Midt-Norge). Ordningen praktiseres allerede av de aktuelle helseforetakene. Kostnadene for helseforetakene knyttet til avtalen vil være i form av redusert egenbetaling fra pasientene. I de fleste tilfeller betyr kortere reiseavstand lavere transportkostnad, dvs. at avtalen kan gi reduserte transportkostnader for helseforetakene. Det enkelte helseforetak bærer kostnaden og den økonomiske risikoen knyttet til innbyggerne i sitt opptaksområdet. Helse- og omsorgsdepartementet er konsultert i sakens anledning. Departementet ser ingen rettslige hindringer i vegen for at de regionale helseforetakene på eget initiativ kan gi pasientene betre vilkår for egenandelsberegning enn det som følger av lov og forskrift. Administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF har gitt sin tilslutning til avtalen som vil bli signert i nasjonalt AD-møte 18. november. Side 1 av 6

2 2. Bierverv - statusrapportering Helse Sør-Øst RHF har i brev til helseforetakene bedt om at det rapporteres på status for registrerte bierverv pr Formålet er å sikre god oppfølgning i tråd med både eiers styringskrav og egne retningslinjer. Frist ble satt til Samlet status i foretaksgruppen fremlegges på denne bakgrunn styret til orientering. Helse- og omsorgsdepartementet har i foretaksprotokollen for Helse Sør-Øst for 2013 gitt bestemmelser om oppfølgning av bierverv, herunder rapportering. Det heter bl.a.: Foretaksmøtet ba om at det rapporteres om status for antall bierverv pr i årlig melding.. Dette styringskravet er fulgt opp i oppdrags- og bestillingsdokumentene for alle helseforetak. Helse Sør-Øst foretok en omfattende revisjon av sine felles retningslinjer for håndtering av ansattes bierverv i 2010, jf. styresak nr. 50/2010. Adm. direktør ser det som kritisk for tilliten til helseforetakene at det fortløpende holdes trykk på disse retningslinjer. Like viktig er det at det hersker full åpenhet om omfang og fordeling av bistillinger, engasjementer, eierskap og verv m.v. Dette går på foretakenes integritet, troverdighet og omdømme i samfunnet. Som kjent er det tidligere utarbeidet en felles registrerings- og rapporteringsløsning for bierverv knyttet til personalportalen i Helse Sør-Øst. Løsningen ble revidert og gjort gjeldende for alle helseforetak fra mars Foretakene ble samtidig bedt om å orientere alle ansatte om løsningen og minne om kravene til registrering. Rutinene er basert på at ansatte selv registrerer sine bierverv i portalen, dog slik at dette ikke bryter med deres opplysningsplikt etter arbeidsavtalen. Vi har forutsatt at foretakene sikrer at alle nyansatte fortløpende informeres om disse rutinene. Ved tidligere regionale rapportuttak fra portalen (senest april 2012) har det likevel fremkommet tall som tydet på en klar underregistrering, spesielt ved foretakene i hovedstadsområdet. Vi så det derfor som nødvendig at foretakene gikk en ny runde med alle medarbeidere for å sikre mest mulig oppdaterte data. Dette er formidlet i det nevnte brev. I tillegg er foretakene bedt om å forberede en statusrapport der det gis en vurdering av datakvalitet og faktisk omfang av bierverv HR-direktørene har vært involvert i planleggingen gjennom det regionale HR-direktørmøtet og har også bistått linjeledelsen ved den konkrete gjennomgangen. Nedenfor følger regionalt rapportuttak fra personalportalen pr Vi har tatt ut rapporter på antall ansatte totalt med bierverv- fordelt på helseforetak, antall leger med biervervfordelt på helseforetak og antall bierverv som leger har- fordelt på helseforetak og type bierverv. Dermed får vi et uttrykk for både totalt omfang målt i antall ansatte, omfang målt i antall av den yrkesgruppe som erfaringsmessig har flest bierverv og omfang målt i antall bierverv fordelt på type i denne yrkesgruppen. Side 2 av 6

3 Antall ansatte totalt med bierverv- fordelt på helseforetak Helseforetak Antall Akershus universitetssykeh HF 103 Helse Sør-Øst RHF 4 Oslo universitetssykehus HF 556 Sunnaas sykehus HF 28 Sykehusapotekene HF 32 Sykehuset i Vestfold HF 130 Sykehuset Innlandet HF 135 Sykehuset Telemark HF 113 Sykehuset Østfold HF 111 Sykehuspartner 27 Sørlandet sykehus HF 148 Vestre Viken HF 227 Total 1614 Antall leger med bierverv- fordelt på helseforetak Helseforetak Antall Akershus universitetssykeh HF 16 Oslo universitetssykehus HF 135 Sunnaas sykehus HF 2 Sykehuset i Vestfold HF 26 Sykehuset Innlandet HF 19 Sykehuset Telemark HF 16 Sykehuset Østfold HF 25 Sørlandet sykehus HF 24 Vestre Viken HF 42 Total 305 Side 3 av 6

4 Antall bierverv som leger har- fordelt på helseforetak og type bierverv Helseforetak Type bierverv Antall Akershus universitetssykeh HF Annet ansettelsesforhold 9 Akershus universitetssykeh HF Selvstendig næringsdrivende 7 Akershus universitetssykeh HF Sporadiske vakter 1 Akershus universitetssykeh HF Styreverv utenfor HF 1 Akershus universitetssykeh HF Undervisningsstilling 1 Oslo universitetssykehus HF Annet ansettelsesforhold 41 Oslo universitetssykehus HF Selvstendig næringsdrivende 71 Oslo universitetssykehus HF Sporadiske vakter 12 Oslo universitetssykehus HF Styreverv utenfor HF 12 Oslo universitetssykehus HF Undervisningsstilling 19 Sunnaas sykehus HF Selvstendig næringsdrivende 2 Sykehuset i Vestfold HF Annet ansettelsesforhold 10 Sykehuset i Vestfold HF Selvstendig næringsdrivende 13 Sykehuset i Vestfold HF Sporadiske vakter 3 Sykehuset i Vestfold HF Styreverv utenfor HF 1 Sykehuset i Vestfold HF Undervisningsstilling 2 Sykehuset Innlandet HF Annet ansettelsesforhold 6 Sykehuset Innlandet HF Selvstendig næringsdrivende 11 Sykehuset Innlandet HF Sporadiske vakter 1 Sykehuset Innlandet HF Styreverv utenfor HF 1 Sykehuset Innlandet HF Undervisningsstilling 1 Sykehuset Telemark HF Annet ansettelsesforhold 5 Sykehuset Telemark HF Selvstendig næringsdrivende 8 Sykehuset Telemark HF Sporadiske vakter 1 Sykehuset Telemark HF Styreverv utenfor HF 3 Sykehuset Telemark HF Undervisningsstilling 1 Sykehuset Østfold HF Annet ansettelsesforhold 7 Sykehuset Østfold HF Selvstendig næringsdrivende 17 Sykehuset Østfold HF Sporadiske vakter 2 Sørlandet sykehus HF Annet ansettelsesforhold 7 Sørlandet sykehus HF Selvstendig næringsdrivende 8 Sørlandet sykehus HF Sporadiske vakter 5 Sørlandet sykehus HF Styreverv utenfor HF 2 Sørlandet sykehus HF Undervisningsstilling 6 Vestre Viken HF Annet ansettelsesforhold 5 Vestre Viken HF Bierverv 1 Vestre Viken HF Selvstendig næringsdrivende 29 Vestre Viken HF Sporadiske vakter 6 Vestre Viken HF Styreverv utenfor HF 2 Vestre Viken HF Undervisningsstilling 3 Total Total 343 Side 4 av 6

5 Som det fremgår er det totale omfang av registrerte bierverv blant ansatte relativt beskjedent, hva enten vi måler i antall ansatte, antall leger eller antall bierverv blant leger. Oslo universitetssykehus og Vestre Viken peker seg tydelig ut med størst omfang- både totalt og for leger, mens de øvrige større foretakene ligger nokså jevnt på et vesentlig lavere nivå i forhold til begge grupper. Legenes bierverv er konsentrert om to typer- selvstendig næringsdrivende og annet ansettelsesforhold. Alle helseforetak rapporterer om at de har implementert og praktiserer rutiner for informasjon om registrering og samtykke i tråd med Helse Sør-Østs felles retningslinjer. Dette innebærer bl.a. generell informasjon på intranett, spesiell informasjon i arbeidsavtaler, eget tema på introduksjonskurs for nyansatte og egne informasjonsskriv til ledere. I tillegg vises det fra flere foretak til særskilte prosedyrer og veiledninger i kvalitetssystem, personalhåndbok m.m. Temaet tas også opp regelmessig med ledere på ledermøter og med medarbeidere i medarbeidersamtaler. I forbindelse med den aktuelle rapporteringen har HR-stabene fulgt opp linjelederne pånytt. Linjelederne melder om at de har fulgt opp sine medarbeidere med ny informasjon og veiledning. Som følge av dette melder foretakene om økt registreringsomfang i alle grupper etter den siste runden pr Ved ett foretak har antall registrerte bierverv endatil blitt fordoblet. De fleste foretak gir uttrykk for at det er grunn til å tro at det fortsatt er en viss underrapportering. Noen fremholder at det trolig er mer uproblematiske tilfeller. Andre understreker at de ikke har grunnlag for å si noe sikkert. Et foretak peker på at den innstramning av regelverket som skjedde i 2010, gjør det vanskelig å kontrollere det reelle omfanget av bierverv. Dette som følge av at det ikke generelt kan kreves forhåndssamtykke. Den enkelte ansatte har i stor grad selv ansvaret for å sikre at kravene i arbeidsavtalen overholdes. Omfanget av bierverv må etter dette antas å ligge noe høyere enn tallene i perosnalportalen tyder på. Slik regelverket er, vil vi aldri kunne sikre oss 100 % oppfølgning av registreringspliktige bierverv. I en del tilfeller må tvist om rettmessighet og registrering av bierverv måtte løses konkret. Men både den generelle og den individuelle oppfølgning som skjer fortløpende i foretakene, medvirker til nødvendig internkontroll. I tillegg gir rutinemessig rapportering av totalomfang et grunnlag for å vurdere særskilte tiltak. Styret vil bli orientert om samlet status for antall bierverv i forbindelse med Årlig melding Side 5 av 6

6 3. Nye tiltak lagt til Glemt av sykehuset som kan bedre det pasientadministrative arbeidet Ikke møtt Undersøkelser har vist at antall pasienter som ikke møter til avtalt time kan tilsvare polikliniske konsultasjoner hvert år. Til sammenligning venter på behandling. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor i foretaksmøte i mai 2013 bedt om at det iverksettes tiltak for å redusere antallet ikke møtt. Det arbeides nå med innhenting av informasjon fra helseforetakene om antall ikke møtt, tiltak og planer som allerede er implementert i helseforetakene. Videre planlegges en spørreundersøkelse for å finne ut årsaker til hvorfor pasientene ikke møter. Felles tiltak og indikator for oppfølging av dette vil vurderes når slik kartlegging er foretatt. Det samarbeides med Helse Vest om dette. Støtte til lederopplæring Prosjektene Glemt av sykehuset og Regional standardisering klinisk dokumentasjon har utarbeidet et standardisert kurs for å sikre at lederansvaret i det pasientadministrative systemet i DIPS ivaretas. Ressurspersoner fra Glemt av sykehuset står til disposisjon for helseforetak og sykehus som ønsker støtte når kurset skal gjennomgås lokalt. Ressurspersonene tilbyr også en mer skreddersydd og dialogbasert opplæring i det enkelte helseforetak og sykehus. Hensikten er å bygge opp kompetanse lokalt i uttak og analyse av sentrale rapporter i DIPS for å kontrollere, og proaktivt styre, egen virksomhet når det gjelder pasientenes rettigheter og sikkerhet. Ressursgruppen har de siste månedene besøkt Sørlandet sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Sykehuset i Telemark og Sykehuset Innlandet. Tilbudet oppleves som nyttig for å avklare usikkerheter i bruken av det pasientadministrative systemet og vil gis frem til juni Dialog med øvrige RHF Prosjekt Glemt av sykehuset samarbeider med de andre regionene om felles nasjonale tiltak for forbedringer i det pasientadministrative arbeidet, med sikte på felles rapportering til oppfølgingsmøtene med Helse- og omsorgsdepartementet. 4. Forslag til statsbudsjett 2014 Det vises til orientering sendt til styrets medlemmer i mail den 14. oktober Administrerende direktør kan i styremøtet evt gi supplerende opplysninger. 5. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren Siden siste styremøte er det ingen skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende helseforetak. Link til regjeringens side spørsmål til skriftlig besvarelse: Side 6 av 6

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer