Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrering av VITEN i lærerutdanningen"

Transkript

1 Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud på området profesjonsutdanning for lærere. Studiet består av 20 vekttall og er organisert som en deltidsutdanning fordelt på 4 semestre. 1 FPPU er i første rekke lagt til rette for studenter som har realfag, norsk, fremmedspråk, samfunnsfag, mekaniske fag, elektrofag, næringsmiddelfag eller helse- og sosialfag i fagkretsen, og som har midlertidig ansettelse i skoleverket. Fullført studium gir kompetanse for undervisning fra grunnskolens mellomtrinn til og med videregående skole, eller som faglærer ved yrkesfaglige studieretninger. Studiet omfatter fagdidaktikk i to undervisningsfag, hvert på 5 vekttall, eller yrkesdidaktikk 10 vekttall, og pedagogikk 10 vekttall. Undervisning og veiledning gis delvis via internett og toveis lyd-bilde kommunikasjon, delvis via sentrale og regionale samlinger. Nåværende studentkull på FPPU, som startet høsten 2001, består av blant annet 12 studenter som tar Naturfag fagdidaktikk. Disse studentene har i vårsemesteret 2002 fått tilbud om veiledning og oppfølging med hensyn på bruk av IKT i planlegging og gjennomføring av egen undervisning. Dette tilbudet kommer i tillegg til den ordinære undervisningen/veiledningen på FPPU, og er et resultat av et samarbeid mellom Program for lærerutdanning (PLU) og VITEN-prosjektet. Målsetningen med å integrere VITEN i lærerutdanningen er å få studentene til å: bruke ferdige VITEN-programmer og/eller lage egne VITEN-programmer bruke dataloggere, simuleringsprogrammer og Internett i naturfagundervisningen Dette skal igjen gi ringvirkninger for elevene i skolen. Elevene skal kunne: få et godt tilpasset tilbud i undervisningen av utvalgte tema innen naturfag lære seg å bruke moderne teknologi, som dataloggere og IKT, i naturfagundervisningen oppøve tverrfaglige evner til å presentere kunnskap, argumentere og kommunisere ved hjelp av nettbaserte verktøy Ved integrering av VITEN i lærerutdanningen er det et fint utgangspunkt å starte med FPPUstudentene. FPPU-studiet legger generelt opp til en del veiledning og undervisning ved bruk av IKT og internett. Studentene er spredd over store geografiske avstander og har derfor i utgangpunktet et større behov for oppfølging og veiledning. I tillegg gjennomfører de praksisen i sin egen klasse på den skolen de er ansatt. Dette betyr at de har større frihet til å velge undervisningstema og undervisningsmetoder enn studentene på PPU, og derfor letter kan velge å bruke for eksempel VITEN-programmer i sin undervisning. 1

2 Skjermbilde fra VITEN-programmet Kampen Mot Malaria Gjennomføring av veiledningen FPPU-studentene hadde en sentral samling i Trondheim i begynnelsen av februar I løpet av denne samlingen fikk studentene mulighet til å studere de forskjellige VITENprogrammene, og de fikk en demonstrasjon av VITEN-plattformens tekniske muligheter. Konkret betyr dette at studentene lærte hvordan man kan opprette klasser, registrere elever og hvordan man kan vurdere elevenes besvarelser i de ulike programmene. I løpet av denne gjennomgangen fikk de mulighet til å stille spørsmål og drøfte hvordan programmene kan integreres i den tradisjonelle undervisningen. Etter seminaret fikk studentene oppfølging enkeltvis. Alle fikk tilbud om veiledning av teknisk og pedagogisk karakter med hensyn på bruk av IKT i naturfagundervisningen. Tilbudet var frivillig, og studentene kunne selv velge hva slags tema de ville ha veiledning i og hvor mye tid de skulle bruke på veiledningen. På denne måten opplevde studentene veiledningen som både nyttig og effektiv. Tema for veiledningen kunne omfatte VITEN, men også bruk av dataloggere, simuleringsprogrammer, innføring i det å lage nettsider, søketips for internett osv. Veiledningen utførte vi ved hjelp av e-post, telefon, diskusjonsforumet til FPPU og ved skolebesøk. FPPU-studentene har i hovedsak ønsket veiledning i bruk av VITEN-plattformen, VITENprogrammer og i bruk av dataloggere. 5 av studentene har tatt i bruk VITEN-programmene Radioaktivitet eller Ulv i Norge og fått veiledning i tilknytning til dette. Veiledningen har

3 i hovedsak omfattet teknisk bruk av plattformen som for eksempel hvordan vurderingsverktøyet kan brukes til å kommentere elevenes besvarelser i programmet. Vi har også diskutert hvordan VITEN-programmene kan integreres i annen undervisning, og hvordan lærerens rolle endres fra å være en formidler til å bli en veileder ved bruk av VITENprogrammer. Både programmet Radioaktivitet og Ulv i Norge legger opp til en avsluttende klasseromdebatt. Det har derfor vært viktig å gi innspill i hvilke metoder som kan brukes under en debatt og hvordan fokuset kan settes på det faglige innholdet i debatten. 2 av studentene har fått veiledning i bruk av dataloggere. Veiledningen har i hovedsak omfattet tips om forsøk som kan brukes med dataloggere, generell informasjon om dataloggeres muligheter og begrensninger, og om hvordan man kan organisere forsøk når det er mange elever og lite utstyr. Undervisningstips og informasjon som har vært av generell interesse har vi lagt ut som meldinger i diskusjonsforumet til Naturfagdidaktikk-kurset på FPPU. På denne måten har flere av studentene fått tatt del i veiledningen. Erfaringene fra veiledningen av FPPU-studentene har vært positive. Alle studentene har fått kjennskap til VITEN-plattformen og prøvd ut dens muligheter, og foreløpig har over halvparten av studentene benyttet seg aktivt av veiledningstilbudet. Flere har gitt tilbakemelding om at veiledningen har gitt trygghet og at det derfor har vært lettere å ta i bruk nye pedagogiske verktøy. Utprøvingen med lærerstudenter har også vært viktig for å få tilbakemeldinger om VITEN-plattformens brukervennlighet og har vært nyttig i videre utviklingsarbeid. Veiledning av en student på 1-årig PPU Fordi vi ønsker å utvide veiledningstilbudet til også å gjelde studenter på 1-årig PPU-studium gjennomførte vi en forsøksordning med en student studieåret 2001/2002. I del 1 av PPU fikk hun veiledning i bruk av PowerPoint og Simuleringsprogrammet Evolution Lab 2. Veiledningen omfattet både teknisk og pedagogisk bruk av disse programmene knyttet til praksisperioden. I del 2 av PPU utviklet hun et eget VITEN-program med tittelen Evolusjon tilpasset studieretningsfaget 3 Biologi i videregående skole. Hun hadde ingen spesielle ferdigheter i bruk av IKT på forhånd, men fikk veiledning i generell bruk av VITENplattformen, oppbygning av VITEN-programmer, og i utvikling av html-sider som bygger opp VITEN-programmer. Programmet brukte hun i sin praksisperiode ved en videregående skole i Trondheim. Erfaringene fra denne prøveordningen er veldig positive. Studenten fikk god kjennskap til VITEN og et spesielt eierforhold til sitt eget program som hun brukte i biologiundervisningen. Hun overførte også sine positive opplevelser med VITEN til sine kolleger på praksisskolen. Programmeringsverktøyet på VITEN-plattformen er fortsatt under utvikling, men blir helt ferdig til bruk mai 2001, slik at alle lærere og lærerstudenter kan lage egne VITENprogrammer. Vi ønsker derfor at flere lærerstudenter får oppfølging og veiledning i bruk av denne delen av VITEN. 2

4 Samarbeid med andre lærerutdanningsinstitusjoner Flere høyskoler og universiteter har tatt i bruk VITEN i løpet av vårsemesteret Utveksling av erfaringer mellom institusjonene har vært viktig både for å utvikle utdanningstilbudet og VITEN. Vi har i hovedsak samarbeidet med: Uio, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Norges Landrukshøyskole, Praktisk-pedagogisk utdanning i naturfag og naturbruk (PPU) Utvikling av VITEN-programmer og lærerveiledninger til disse VITEN-plattformen ble klar til bruk 1. februar 2002, men er fortsatt under utvikling. For at plattformen skal være best mulig egnet for lærerstudenter er det viktig at den er brukervennlig og at den kan tilby mange og varierte undervisningsprogrammer. Derfor har vi satset på en videreutvikling av gamle WISE-programmer og overføring av disse til VITEN-plattformen, og utvikling av helt nye VITEN-programmer. Noen av programmene, som Radioaktivitet og Indre bølger, har vi utviklet i samarbeid med andre institutter ved NTNU og UiO. Vi har også lagt ned arbeid med å lage lærerveiledninger for en del av disse programmene. Lærerveiledningene inneholder blant annet undervisningstips, en oversikt over berørte læreplanmål, programmets tidsforbruk og hvilket klassenivå programmet er tilpasset. Følgende programmer er foreløpig ferdige til bruk 3 : Radioaktivitet utviklet av det tverrfakultære PLUTO-støttede NTNU-prosjektet Digitale simuleringer av forsøk i naturfagundervisningen med prosjektleder Peter van Marion Ulv i Norge Kampen Mot Malaria Følgende programmer er under utvikling: Biologi fagdidaktikk Programmet skal bli ferdig til semesterstart høsten Tror vi på vitenskapen? Indre bølger - utvikles i hovedsak ved Matematisk institutt ved UiO med prosjektansvarlig John Grue. Planter i rommet Norske jordarter 3 En demo av disse programmene kan sees på følgende adresse: 4 En foreløpig demo kan sees på følgende adresse:

5 Første side i VITEN-programmet Biologi fagdidaktikk Utvikling av spørreskjema for vurdering av pedagogisk programvare For å kunne lage gode VITEN-programmer er det viktig å ha gode vurderingsverktøy. Av den grunn har vi utviklet et spørreskjema som tar sikte på å beskrive variasjonsbredden, klassifisere og vurdere pedagogisk programvare opp mot et bestemt sett kriterier. Kriteriene er utarbeidet på grunnlag av Torgersen (s , 1999) 5 og tar for seg brukervennligheten til programmet, programmets presentasjon av fagstoff og oppgaver, muligheter for tilretteleggelse av programmet i undervisningen og det faglige innholdet. En viktig del av spørreundersøkelsen omfatter også lærerens bruk av det aktuelle programmet i klasserommet. Beskrivelsene og vurderingene av eksisterende programmer vil være med å danne et grunnlag for utvikling av nye VITEN-programmer. Foreløpig er skjemaet brukt i tilknytning til prosjektet Digitale simuleringer av forsøk i naturfagundervisningen for å kartlegge læreres bruk av simuleringsprogrammer i naturfagundervisningen i videregående skole. Resultatene fra denne undersøkelsen har vi blant annet brukt i arbeidet med å utvikle programmet Radioaktivitet. 5 Torgersen, G.E Læring med IT. 2.utg. Næringslivets forlag avd. Opplysningsfilm

Spørreundersøkelse om bruk av simuleringsprogrammer i naturfagundervisningen

Spørreundersøkelse om bruk av simuleringsprogrammer i naturfagundervisningen Spørreundersøkelse om bruk av simuleringsprogrammer i naturfagundervisningen Det finnes i dag et stort antall simuleringsprogrammer som illustrerer kjemiske, biologiske og fysiske prosesser. Hensikten

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen 2011:Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere.

Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen 2011:Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere. Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen :Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere. Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita Kristiansand

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Utredningsrapport til høgskolens ledelse mai 2011 Versjon 16.6.11 2 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Oppdraget og prosessen... 6 2.1 Oppdraget...

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning

Digital kompetanse i norsk lærerutdanning RAPPORT 28/2008 Digital kompetanse i norsk lærerutdanning Per Hetland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark

Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark Nettverksrapport fra Lærende Nettverk Hedmark 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Hedmark er styrt av Høgskolen i Hedmark avdeling LUNA, allmennlærerutdanningen på Hamar. Nettverksleder har vært

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer