Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak"

Transkript

1 Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert:

2 Innhold 1. Innledning Mandat Ansvarsfordeling mellom de ulike nivåene på Norges arktiske universitet (UIT) Nettsider og nettredigering Ansvarskart Rapportering og analyser ved Helsefak Årshjul for arbeidet med rekruttering Rekrutteringstiltak rettet mot søkere og eksisterende studenter ved Helsefak Rekruttering til etter - og videreutdanning, masterstudier og enkeltemner Implementering av tiltaksplanen Vedlegg 1:

3 1. Innledning Godt kvalifiserte ansatte og studenter er en betydelig ressurs. Derfor er det viktig med en aktiv rekrutteringspolitikk. Strategiplan Helsefak punkt 2.8. Universitets- og høgskolesektoren har hovedansvaret for å skaffe kompetent arbeidskraft til samfunnet, og Helsefak har et spesielt ansvar for å utdanne mennesker med blant annet helsefaglig kompetanse i nord. I konkurranse med andre studiesteder som tilbyr utdanninger innenfor helse og omsorg er det viktig at vi arbeider systematisk med rekruttering slik at vi tiltrekker oss de beste studentene, fra inn og utland til våre utdanninger. Alt arbeidet som legges ned ved Helsefak hvert år er med på å påvirke vårt omdømme og kvaliteten på utdanningene. Spesielt arbeidet som legges ned ved instituttene i forhold til god og tydelig informasjon, organisering av undervisningen og opptak som ivaretar studentene gjennom hele studieforløpet. Bevissthet i forhold til hvilke tiltak vi iverksetter for å skape et godt miljø for rekruttering er viktig. God kvalitet i alle ledd er fortsatt vårt beste tiltak for å rekruttere studenter, og vi må se på de små tingene som gjør at våre studenter føler seg godt ivaretatt gjennom hele prosessen fra søknad til avsluttende grad. Det er til slutt detaljene i vår samhandling med studentene som kommer til å skille oss positivt fra andre studiesteder med samme valgmuligheter. Målgruppen for tiltaksplanen er i hovedsak de studieadministrativt ansatte ved instituttene som kjenner hvor «skoen trykker». Tiltaksplanen skal brukes som en sjekkliste i arbeidet med forvaltning av studieprogram i forhold til rekruttering. Vi håper også at dokumentet kan benyttes som et strategisk verktøy i institutt - og programledelse, ved utarbeidelse av rekrutteringstiltak som skal inn i budsjetter og årsplaner. Vi håper at vi med denne samlingen av mulige tiltak i planens punkt 7, og beskrivelser av ansvarsområder kan gjøre arbeidet med rekruttering enklere og mer oversiktlig for de ansvarlige ved instituttene på Helsefak. 3

4 1.1. Mandat Ressursgruppen for rekruttering ble opprettet høsten 2011 for å samordne rekrutteringsaktiviteten på fakultetet, samt for å lage en beskrivelse av tilgjengelige rekrutteringstiltak. Det var også et behov for å skaffe en oversikt over ansvarsfordelingen mellom nivå og enhetene ved fakultetet, og dermed klargjøre hvem som gjør hva i en til dels omfattende prosess vi gjennomfører fortløpende og til faste tidspunkt gjennom året. Ressursgruppen for rekruttering er en rådgivende gruppe for prodekan utdanning og instituttene i forhold til studentrekruttering. Det vurderes pr. i dag om det skal settes ned et forum hvor deltakerne kan dele erfaringer og samarbeide på tvers av institutter og seksjoner, hvor gode innspill til for eksempel tiltak og ansvarsfordeling kan nedfelles i tiltaksplanen. Studieadministrativt forum og forum for formidling vil også kunne benyttes aktivt som arena for videre arbeid med rekruttering. Gruppen skal: Utarbeide plan for studentrekruttering. Herunder identifisere studieprogram som har utfordringer mht. rekruttering 1 Holde seg oppdatert og foreslå tiltak som kan bidra til økt studentrekruttering Avklare ansvarsforhold og roller mht. studentrekruttering ved Helsefak nivå 1, 2 og 3. Ressursgruppen har følgende representanter: Nestleder ved Seksjon for utdanningstjenester: Reidar Darre Arnesen Rådgiver ved Seksjon for utdanningstjenester: Kristine Vollnes Kjeldsen Seksjonsleder ved Seksjon for formidlingstjenester: Torgunn Wærås/Anika Mackenroth (vikar) Kontorsjef ved Institutt for farmasi: Kristin Lagesen/Lotte Kajander (vikar) Kontorsjef ved Institutt for helse- og omsorgsfag: Vibeke Guddingsmo Studiekonsulent ved Institutt for helse- og omsorgsfag: Ida M. Haug Studiekonsulent ved Institutt for medisinsk biologi: Tom E. Roll Studiekonsulent ved seksjon for utdanningstjenester: Stine Skogdal 2 Studentrepresentanter: Haagen Johnsen og Trygve Ellingsen 1 Gruppen har valgt å se bort fra deler av dette punktet da vår årlige Utdanningsmelding allerede ser på blant annet utfordringer. 4

5 2. Ansvarsfordeling mellom de ulike nivåene på UIT Norges arktiske universitet. Nivå 1 UIT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (KSA) har et overordnet ansvar for rekruttering til bachelorstudier, integrerte masterstudier og profesjonsstudier med en målgruppe på ungdom år i tidsperioden januar 15. april hvert år. Arbeid med rekruttering foregår hele året. Den ordinære rekrutteringen som KSA konsentrerer seg om er hovedsakelig frem til 15. april. Etter denne datoen vil hovedfokuset være å få søkerne som har UIT som førstevalg til ikke å endre dette valget. Videre må tiltak for at studentene møter til semesterstart gjennomføres som innledning til det kontinuerlige arbeidet med å motvirke frafall. 2 Nivå 2 Det helsevitenskapelige fakultet. På Det helsevitenskapelig fakultet er det seksjon for utdanningstjenester som koordinerer arbeidet med rekruttering og prodekan utdanning som har det overordnede faglige ansvaret. Instituttene på Helsefak har ansvar for rekruttering og opptak til etter og videreutdanninger, masterprogrammer og enkeltemner, mens KSA har ansvar for rekruttering og opptak til grunnutdanningene. Informasjon, koordinering og ansvar fordeles mellom KSA, fakultet, institutt, og programstyrer/studieprogram på de ulike utdanningene. Seksjon for formidlingstjenester kan bidra med kompetanse innenfor sitt nedslagsfelt. I de periodene hvor det skal drives utstrakt rekruttering, og før søkerne eventuelt takker ja til en plass, kan assistanse fra formidling være aktuelt for eksempel i forbindelse med utformingen av kommunikasjonsplan. Seksjon for formidlingstjenester er instituttenes viktigste samarbeidspartner i perioden fra september til april med blant annet skolebesøk og markedsføringsmateriell. I forbindelse med skolebesøk har formidlingstjenester lang erfaring, samt ansvaret for utstillingen Impuls i Lysgården. Seksjon for formidlingstjenester har videre ansvar for planleggingen av Forskningsdagene som er en viktig rekrutteringsarena. Formidlingstjenester leder også fakultetets arbeid med alumni som vil bli viktig i årene som kommer. 2 Studentrekruttering ved UiT 2009: 5

6 Nivå 3 Instituttene og studieprogrammene. Det er tradisjonelt studieadministrativt ansatte ved instituttene som har hatt ansvar for rekruttering, og i den grad det har vært en aktiv rekrutteringspolitikk har studiekonsulentene bidratt sterkt til å gjennomføre tiltak. Vi foreslår at det praktiske arbeidet med tiltak knyttet til rekruttering fortsatt ligger hos studieadministrasjonen ved instituttene, da vi som nevnt tidligere er av den oppfatning at instituttene selv, best vet hvor en skal sette inn- og hvilke tiltak som vil egne seg for utdanningen(e) de administrerer. Instituttene/programledelsen bør likevel i større grad ta ansvar i forhold til rekruttering og markedsføring av egne programmer. Gjerne på bakgrunn av analyser av tallmateriale og gjennomføringsgrad på egne studieprogram. Da det ikke er avsatt økonomiske ressurser på fakultetsnivå til rekrutteringsarbeid for programmene, må eventuelle midler til ressurskrevende rekrutteringstiltak avsettes hos instituttene. Det betyr at strategier og planer for rekruttering til spesifikke programmer må forankres hos ledelsen ved de enkelte enhetene, og i god tid før studiestart. 3. Nettsider og nettredigering Enhetenes nettsider er vår viktigste kommunikasjonskanal ut mot studentene. I omleggingen våren 2014 ble nettsidene delt slik at eksterne sider nå kun skal inneholde informasjon som er relevant for personer som søker informasjon, og som ikke tilhører UIT. Kvaliteten på nettsidene ved Helsefak er variabel, og manglene strekker seg fra ufullstendige personkort, til sider hvor informasjon om avdelingene og hva de jobber med mangler. Spesielt viktig er det for studentene å finne informasjon om «felles epost» til instituttene, slik at kontakten mellom institutt og student ikke blir personavhengig jf. ferieavvikling, sykdom etc. Et av tiltakene vi foreslår er etablering av RT-kø (responset tracker) lik den blant annet Orakeltjenesten benytter for å effektuere henvendelser. Det er viktig at alle enhetene i 2015 fokuserer på å få oppdatert alle sine nettsider med tilhørende lenker, samt studiekatalogen/emnekatalog. Nettsider som ikke oppdateres bør slettes. 6

7 Ansvarskart Ansvarskartet er en samlende oversikt over tiltak og aktiviteter som er beskrevet i denne planen. Kartet skal gi en rask oversikt over hvem som er ansvarlig for aktiviteter og hvem som kan kontaktes for spørsmål. Hovedansvaret for å drive rekruttering til egne studieprogram, ligger hos studieprogrammene selv (instituttene). Dersom man ønsker å gjennomføre spesielle tiltak på bakgrunn av dårlige søkertall/opptakstall/gjennomføring kan man kontakte rådgivende organer, men ressurskrevende tiltak må dekkes over ansvarlig institutts budsjett. REKRUTTERINGSAKTIVITET ANSVARLIG FOR AKTIVITETEN KOORDINERES AV KAN KONTAKTES Reiser (skolebesøk/messer) SUT/ Studieprogrammene/instituttene SUT/KSA KSA Åpen dag ved fakultetet SUT/Instituttene KSA SUT/KSA Utdanningsmessa i Tromsø SUT KSA SUT/KSA Skolebesøk ved Helsefak (skoleklasser kommer på besøk) SUT/SFF SUT/SFF Leder SUT/Leder SFF Impuls utstillingen (skolebesøk + presentasjon av studietilbud) SFF Øke tilgjengelighet for potensielle søkere Studieprogrammene/instituttene Ressursgruppa for rekruttering på Helsefak SUT SUT Leder ved SUT Analyse av årets søkertall (legges frem for FS) SUT Sende mail til førsteprioritetssøkere (mal laget av SUT: vedlegg 1) Studieprogrammene/instituttene SUT Leder SUT Emneevalueringer/sluttevalueringer/midtveisevalueringer/ Studieprogrammene/instituttene programevalueringer Hovedopptak Studieprogrammene/instituttene UTA UTA Overbooking (bør skje tidlig i hovedopptaket) Studieprogrammene/instituttene UTA Planlegge semesterstart SUT/Studieprogrammene/instituttene SUT Leder SUT Suppleringsopptak Studieprogrammene/instituttene UTA UTA Semesterstart (arrangement i Lysgården) SUT SUT Sørvistorg SUT/SFF/Instituttene SUT Synlighet og tilgjengelighet for de nye studentene Studieprogrammene/instituttene/Infotorget

8 8 Forskningsdagene SFF 1.september: frist for registrering studentweb UTA/studieprogrammene UTA UTA Registrere årsakene til hvorfor studenter slutter/ikke møtt Studieprogrammene/instituttene Endring av tekst til studiekatalogen (den trykte versjonen) Studieprogrammene/instituttene SUT/KSA KSA Emne på nett SUT/Institutt og studieprogram UTA UTA Korrekturlesing av studiekatalogen Studieprogrammene/instituttene SUT/KSA KSA Oppdatere nettsider Ansvarlig enhet SFF SFF Oppdatere studiekatalogen på nett Studieprogrammene/instituttene UTA KSA/SFF Støtte til web arbeid SFF SFF SFF/KSA Støtte til rekrutteringstiltak/rådgivning SUT/SFF Utforming og printing av plakater, informasjonsmateriell ol. SFF Bruk av bilder/bildedatabase SFF SFF KSA/SFF Publisering på UiT Helsefak sin Facebook side SUT/SFF SUT/SFF SUT/SFF Twitter/Helsefak sin blogg SFF SFF SFF Forkortelser: SUT: seksjon for utdanningstjenester SFF: Seksjon for formidlingstjenester UTA: Avdeling for utdanning KSA: avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

9 5. Rapportering og analyser ved Helsefak Studiekvalitet og rekruttering blir hvert år satt på dagsorden gjennom rapporter og analyser som legges frem for fakultetsstyret. Rekrutteringssvake studier kan blant annet fanges opp her. Analysene gjøres over flere år og vil avdekke trender og utfordringer som studieprogrammene har. Instituttene må selv analysere for eksempel gjennomføringsgrad og studiepoengsproduksjon for å overvåke studiekvaliteten for egne studieprogram. Studieprogrammene melder også inn problemstillinger vedrørende for eksempel dårlig rekruttering, gjennomføring o.l. som går utenom årlige rapporter og analyser. Slike saker blir håndtert av prodekan i samarbeid med utdanningstjenester og de aktuelle studieprogrammene. Årlige rapporteringen av utdanningskvalitet (Utdanningsmeldingen 3 ) Den årlige rapporteringen av utdanningskvalitet har bakgrunn i NOKUTs krav om at institusjonene skal rapportere til universitetsstyret som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet. Som en del av virksomhetsstyringen ved Det helsevitenskapelige fakultet skal alle institutt rapportere om utdanningskvalitet til fakultetets egen utdanningsmelding. Hvert tredje år rapporteres det til Universitetsdirektøren v/uta. Helsefak har allikevel besluttet å lage en fullverdig rapport til fakultetsstyret også de årene den ikke skal sendes til nivå 1. Denne rapporten framstiller utfordringer og tiltak fra instituttene som har vært relevante i studiekvalitetsarbeidet for kalenderåret. Instituttene, studieprogrammene og fakultetsadministrasjonen blir ansvarliggjort i forhold til de tiltakene som blir skissert i de årlige utdanningsmeldingene. To ganger i året orienteres fakultetsstyret av seksjon for utdanningstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet om; årets søker og opptakstall til studier som har opptak gjennom samordna opptak (SO) og universitetets lokale opptak. Alle studieprogrammene har et selvstendig ansvar for å overvåke sine søker og opptakstall for å kunne gjennomføre tiltak ved eventuelle negative trender. 3 Oversikt over utdanningsmeldinger siden 2009 og frem til i dag: Rapportering av utdanningsvirksomheten for kalenderåret 2013 (side 78) Rapportering av utdanningsvirksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet 2011/2012 Rapportering av utdanningsvirksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet 2010/2011 Rapportering av utdanningsvirksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet 2009/

10 6. Årshjul for arbeidet med rekruttering Aktiviteter forbundet med rekruttering foregår hele året ved Helsefak, i stor grad gjennom allerede planlagte aktiviteter som en må følge opp fra måned til måned. Årshjulet inneholder en oversikt over aktiviteter som må følges opp. Instituttene har selv ansvar for å følge opp aktivitetene som er presisert i årshjulet jf. ansvarskartet over. Måned Januar Februar Mars April Mai Aktivitet Skolebesøk/messer Åpen dag ved fakultetet Utdanningsmessa i Tromsø (2 dager) Helsefak tar imot skolebesøk Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud Helsefak reiser på skolebesøk/messer Helsefak tar imot skolebesøk Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud SO åpner søknadsportalen Lokalt opptak 4 1.februar: frist for oppretting/nedlegging og vesentlige endringer av emner som skal gå påfølgende høst Helsefak reiser på skolebesøk/messer Helsefak tar imot skolebesøk Øke tilgjengelighet for potensielle søkere (telefon, epost) (førstelinjetjeneste) Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud Møte i ressursgruppa for rekruttering på Helsefak Frist 1.mars for lokalt opptak 1.mars: emnekatalogen for neste studieår publiseres Helsefak tar imot skolebesøk Øke tilgjengelighet for potensielle søkere (telefon, epost) Søknadsfrist 15. april (SO) Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud Boken «Muligheter» som deles ut til alle videregående elever i Nord-Norge i undervisning om yrkesvalg Analyse av årets søkertall (legges frem for FS) Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud 4 Lokalt opptak Alle studier med lokalt opptak skal lyses ut på universitetets lokale søknadsvev og søknad om opptak skal fortrinnsvis registreres der. Søkere som av ulike årsaker ikke kan benytte søknadsveven må fylle ut søknadsskjema og sende dette inn per post. Søknadsveven åpner normalt for registrering 1. februar for opptak til høstsemesteret og 1. oktober for opptak til vårsemesteret. 10

11 Juni Juli August September Oktober November Desember Sende mail til førsteprioritetssøkere (mal laget av seksjon for utdanningstjenester) Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud Emneevalueringer/sluttevalueringer/programevalueringer Frist 1.juni for enkeltemner (høsten) Hovedopptak Overbooking bør skje tidlig/i hovedopptaket 5 Planlegge semesterstart Suppleringsopptak Semesterstart (arrangement i Lysgården) Sørvistorg Synlighet og tilgjengelighet for de nye studentene Formidlingstjenester kan bidra med språkvask og tekstformulering til studiekatalogen (både nettversjonen og den trykte) Forskningsdagene 1.september: frist for registrering Registrere i merknadsbilde i student fellesbilde årsakene til hvorfor studenter slutter/ikke møtt (ta gjerne en telefon, eller send en epost) Endring av tekst til studiekatalogen (både den trykte versjonen og nettversjonen) Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud Frist for emne på nett 1.september: frist for oppretting/nedlegging av studieprogram/studieretninger. 1.september: frist for oppretting/nedlegging/ vesentlige endring av emner som skal gå påfølgende vår. Korrekturlesing av studiekatalogen (både den trykte versjonen og nettversjonen) Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud EpN for redigering av emner for påfølgende studieåret stenger Koordinering av Helsefak sin deltakelse på messer og skolebesøk Oppstart av skolebesøk/messer Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud Møte i ressursgruppa for rekruttering på Helsefak Impuls utstillingen tar imot skolebesøk i samarbeid med presentasjon av studietilbud Emneevalueringer/midtveisevalueringer Frist 1.desember for opptak til enkeltemner som går til våren 5 Overbooking: En effektiv og lite ressurskrevende løsning på utfordringene med frafall er overbooking der vi har muligheten til det, dvs. å gi flere studenter opptak enn det antall plasser vi har allerede ved første opptak i juni/juli. Overbookingen i seg selv vil ikke hindre frafall, men vil hjelpe programmene å nå sine måltall både i forhold til produksjon og antall studenter. Allerede i dag overbookes de fleste studier med 10% som en tommelfingerregel, men vi vet at enkelte programmer overbooker mellom 50% - 80% for å nå sine måltall. Suppleringsopptak etter svarfristen i august er forsøkt, men de erfaringene vi sitter med tilsier at dette er en dårlig løsning som i mange tilfeller får oss til å fremstå som uprofesjonelle, da tiden fra dette gjøres frem til studiestart blir for kort, og oppstarten for disse studentene gjerne blir «rotete». 11

12 7. Rekrutteringstiltak rettet mot søkere og eksisterende studenter ved Helsefak For å kunne møte utfordringene vi har på Helsefak presenteres her en «verktøykasse» med rekrutteringstiltak. For å kunne iverksette målrettede tiltak er det viktig at vi kjenner til de ulike fasene for studentrekruttering og hvilke tiltak som kan benyttes i de aktuelle fasene. a) Potensielle søkere (frem til 15. april) b) Generelle søkere (Mellom 15. april og 1.juli) c) Førstevalgs søkere (Mellom 15. april og 1.juli) d) Søkere som har fått studietilbud (Mellom ca. 20 juli og semesterstart) e) Søkere som har takket ja til studietilbud (Mellom ca. 20 juli og semesterstart) f) Nye studenter (mellom semesterstart og 1.september) g) Registrerte studenter (Fra 1. september og resten av studiet) h) Hindre frafall (Fra 1. september og resten av studiet) Forklaring til figuren over: Potensielle søkere: Potensielle søkere er alle kvalifiserte søkere til UIT, og som søker innen fristen 15. april. Generelle søkere: De som har søkt på høyere utdanning ved UIT som ett av flere mulige studiesteder. Førstevalgssøkere: Søkere som har studier ved Helsefak som sitt førstevalg. Søkere som har fått studietilbud: Søkere som i hovedopptaket i juli har fått tilbud om studieplass ved Helsefak Søkere som har takket ja til studietilbud: Søkere som innen fristen har takket ja til studieplass ved Helsefak Nye studenter: Studenter som møter opp til semesterstart Registrerte studenter: Studenter som har registrert seg via student web innen 1. september Hindre studentfrafall: Ivaretagelse av eksisterende studenter ved Helsefak. 12

13 Oversikt over de ulike fasene for studentrekruttering og tiltak som kan iverksettes a) Potensielle søkere Potensielle søkere er alle kvalifiserte søkere til UIT, og som søker innen fristen 1. mars/15. april. Tiltak som kan benyttes for å tiltrekke seg nye søkere. Kontinuerlige rekrutteringstiltak: Gode nettsider. (Synlig, relevant og lett søkbar informasjon på nettsidene) For å tiltrekke seg oppmerksomhet blant unge kan våre filmer være aktuelle (uit.no/helsefak/video) Informere om søknadsfrist for "tidlige søkere" 1. mars (særlig viktig for master/videreutdanningene) Annonser i aviser, på nettsidene etc. 6 Kvalitetssikre informasjon i studiekatalogen både på nett og i papirversjon Gode og lett tilgjengelige utvekslingsavtaler. Delta på skolebesøk, åpen dag og utdanningsmesser. Være proaktiv og deltakende på hensiktsmessige arenaer (konferanser, fagdager etc.) Boken «Muligheter» som deles ut til alle videregående elever i Nord-Norge i undervisning om yrkesvalg Det er viktig at vi er flinke til å bruke engasjerte studenter som våre ambassadører i arbeidet med rekruttering Arenaer hvor vi har mulighet til møter med deltakere fra kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten: Kontakt med sykehjem/helseinstitusjoner Invitere til informasjonsmøter Sende informasjonsmateriell Stå på stand på aktuelle tidspunkt/steder Dra på besøk til helseinstitusjoner å holde informasjonsmøter 6 Tidlig opptak: Det bør de neste årene være fokus på tidlig opptak, spesielt for studier som rekrutterer voksne studenter. God informasjon om muligheten til å søke «tidlig opptak» allerede i mars kan være et hjelpemiddel som blant annet gir aktuelle søkere bedre tid til planlegging. Dette er aktuelt for søkere som allerede på søknadstidspunktet, har hele opptaksgrunnlaget (skal ikke ta eksamen i mai/juni). Studier som er i målgruppen bør gjøre informasjon muligheten for å søke tidlig opptak tilgjengelig på nettsiden til alle de aktuelle programmene. 8. Tidlig opptak Søkere til studier der opptaket er organisert gjennom Samordna opptak kan gis tidlig opptak dersom de kan dokumentere at de trenger tidlig svar på søknaden. Kriterier for tidlig opptak og krav til dokumentasjon gis av Samordna opptak. Søkeren må være kvalifisert for opptak til det aktuelle studiet på søknadstidspunktet. Ved tidlig opptak må søkerens kvalifikasjoner være på nivå med øvre halvdel av søkerne som ble tatt opp til studieprogrammet ved forrige ordinære opptak. 13

14 Andre tiltak: Benytte Impuls utstillingen: (utstilling, nettstedet, undervisningsopplegg, skolebesøk og arrangementer) Bruke FOSS ved skolebesøk på MH samt ved eksterne skolebesøk og utdanningsmesser Være synlig på Forskningsdagene (gode stands, engasjerte tilsatte/studenter, giveaways, forsker grandprix, forskertorg og andre arrangementer) Være aktiv i sosiale media via Helsefak sine kanaler (Twitter, blogg, Facebook) Oppsøke enheter og aktører i kommune- og spesialisthelsetjenesten for rekruttering av voksne studenter, og til masterstudier. Skolebesøk (ta imot klasser fra videregående skoler som ønsker informasjon om ett eller flere studieprogram) Annonser i fagblader, spesielt rettet mot master- og videreutdanninger b) Generelle søkere Generelle søkere er gruppen studenter som har søkt om studieplass til UiT, men også til andre Universitet. Helsefak kan være proaktiv ovenfor søkerne i perioden mellom 15. april og 1. juli (sist nevnte dato er frist for å omprioritere studieønskene.) KSA sender en felles e-post til alle som har søkt på studier ved UiT. Studieprogrammene kan i denne perioden nå de generelle søkerne ved: Facebook/sosiale medier Oppdaterte nettsider spesielt i perioden fra 15.april Delta på annonsekampanjer i regi av KSA c) Førstevalgssøkere Søkere som har Helsefak som sitt førstevalg. Studieprogrammene kan selv kontakte førstevalgs søkere gjennom e-post/telefon. Disse opplysningene kan man ta ut fra en rapport i FS. Flere studieprogram ved Helsefak har brukt denne informasjonen til å sende ut personlige hilsener, ringe søkerne eller invitere dem hit. Disse tiltakene kan iverksettes for å beholde førstevalgssøkere. Det er ikke alle førstevalgssøkere som tas opp, noen omprioriterer ønskene, og noen tas opp hos oss selv om de har hatt andre læresteder som førstevalg. Det er vanlig at studieprogrammene tar direkte kontakt med førstevalgssøkere og ikke de generelle søkerne. Grunnen til dette er at KSA sender en «velkommen som søker» mail til alle søkere, mens studieprogrammene sender litt mer personlig informasjon til studieprogrammene. 14

15 Studieprogrammene kan gjennomføre følgende tiltak i denne perioden: Sende e-post til alle førstevalgssøkere (redigerbar mal/forslag laget av ressursgruppen som sendes i begynnelsen av juni (se vedlegg 1), NB! Husk å koordinere med KSA i forhold til utsendingsdatoer) Følge opp søkere via telefon/ e-post ved behov. Ha kontaktpersoner ved studieprogrammet som er tilgjengelig for spørsmål til søkerne. Bruke Facebook UiT Helsefak (ta kontakt med seksjon for utdanningstjenester/formidlingstjenester dersom det er ønskelig å publisere noe der) Henvise til Infotorget som kan hjelpe med enkle spørsmål på vegne av studieprogrammet d) Søkere som har fått studietilbud ved Helsefak Ca. 20. juli gjennomføres hovedopptaket på Samordna opptak. Studentene får da vite om de har kommet inn på førstevalget sitt. Innen en uke må søkerne takke ja/nei til studietilbudet. I denne perioden er det viktig at vi har kontaktpersoner og nettsider tilgjengelig for disse søkerne. Studier med opptak gjennom samordna opptak: Studieprogrammene sender e-post til søkere som har fått studietilbud Fakultetet skal ha tilgjengelig og oppdatert informasjon om semesterstart (egen nettside) Aktiv bruk av sosiale medier Tilgjengelige og synlige kontaktpersoner på studieprogrammet Etablere RT-kø i forbindelse med ferieavvikling, studenter må få svar på henvendelser uavhengig av ferieavvikling el. Informasjon om boligsituasjonen, henvise til samarbeidspartnere som SiTo, annonser i lokalaviser eller Sofahjelpa. Alle får til slutt bolig jf. UTA/KSA! Overbooking (til de studieprogram der det er mulig): rekrutteringssvake studier anbefales å overbooke med noen studieplasser der man av erfaringer ser at studenter faller fra tidlig i studiet Studier med opptak gjennom lokalt opptak: Studieprogrammene sender opptaksbrev. Fakultetet skal ha tilgjengelig informasjon om semesterstart. Aktiv bruk av sosiale medier. Gode nettsider for nye studenter. Tilgjengelighet av relevante kontaktpersoner for å ivareta henvendelser. Tilby støtte til semesterregistrering. Informasjon om boligsituasjonen, henvise til samarbeidspartnere som SiTo, annonser i lokalaviser eller Sofahjelpa. 15

16 e) Søkere som har takket ja til studietilbud Etter ca. 26. juli vet vi hvor mange som har takket ja til studietilbudene ved Helsefak. Suppleringsopptak sendes ut etter avtale med Opptakskontor eller etter interne retningslinjer på Instituttene. Aktiv bruk av Facebook Aktiv bruk av nettsider om semesterstarten. God informasjon om kontaktpersoner og informative nettsider. Oppdaterte personkort på nett. Infotorget. Være tilgjengelig for studenter som har spørsmål (RT-kø, Facebook, mail etc.) f) Nye studenter (studenter som møter opp til semesterstart) Læringsmiljø Fleksible læringsformer, praksis, forelesninger, gruppearbeid etc. Læringsmiljø (læringsmiljøutvalget). Tilgjengelighet på grupperom /Pc-lab andre læringsarenaer. Fronter oppdatert informasjon. Bibliotek Informasjon/ service Tilby støtte til semesterregistrering, Sørvistorg Tilgjengelighet studiekonsulenter Oppdaterte nettsider Fronter oppdatert informasjon. Printere tilgjengelig og i god stand. Infotorget Semesterstartsarrangementet (UiT, Lysgården og studieprogram) Profilartikler til nye studenter fra Infotorget. Fadderordningen/Debut uka (arrangeres av og for studentene selv) Aktiv bruk av Facebook/våre nettsider. God informasjon om kontaktpersoner og oppdaterte personkort Studiekvalitet God tilgang på lesesaler, individuell tilrettelegging der det er behov. Rombooking av grupperom på nett Grupperom /Pc-lab. Fronter oppdatert informasjon. Bibliotek. Evaluering av del-emne, emner, årsenheter og studieprogram. Studentutvalget oppfordres til å etablere egne fadderordninger for Helsefak sine studieprogram. 16

17 Bemannet Sørvistorg ved semesterstart. Nært samarbeid med SU/Studentdemokratiet g) Registrerte studenter Registrerte studenter er studenter som har betalt semesteravgift og registret seg i studentweb (innen fristen 1. september/1. februar). For å beholde registrerte studenter kan enkle tiltak være: Kullfølelse: i løpet av de første ukene kan man arrangere felles lunsjer/middag/grilling i fjæra, aktiviteter utenom undervisningstid og sette et ekstra fokus på det sosiale. Her er det rom for at både faglige og administrativt ansatte til å være med på eller arrangere tiltakene. Valg av tillitsvalgte tidlig i semesteret, Valgveko): ved et tidlig valg, vil studenter vite at de har noen på kullet å oppsøke ved behov. Informasjon om Min side og opplæring rundt dette. Søke SU om økonomisk støtte til arrangementer. Felles lunsj med støtte fra instituttet, ved avsatte midler i budsjettet. Være obs i forhold til studentenes problemer med å skaffe seg bolig. Informere studentene om at studentrådgivningen finnes og hva de kan tilby. Opplyse om studentenes rettigheter og plikter. (Legge f.eks. ut på Fronter) h) Hindre frafall av eksisterende studenter Noen studentgrupper har større frafallsprosent enn andre. Utdanninger som er desentralisert eller organisert som deltidsstudier/etter- videreutdanninger kan oppleve mer frafall enn andre. Men frafall i løpet av studiet forekommer til en viss grad på alle program. Tiltak for å hindre frafall: Være ærlig og informere om arbeidsmengden i studiet etc. Hva skal til for å lykkes? Oppfordre til dannelse av kollokviegrupper tidlig i studiet. Arrangere studentsamtaler eller åpne for dette, kan være både av fag og adm. Bruke Fronter som verktøy for å holde kontakt med studentene Oppfordre studenter til å kontakte SiTo sin Rådgivningstjeneste der man ser at det er behov. 17

18 8. Rekruttering til etter - og videreutdanning, masterstudier og enkeltemner Ansvar for etter - og videreutdanning, masterstudier og enkeltemner ligger hos det enkelte institutt. KSA/Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak driver ingen målrettet rekruttering til disse studieprogrammene/emnene. Studenter ved etter - og videreutdanning og masterstudier er ofte voksne mennesker som har andre behov enn de som kommer rett fra videregående, spesielt i forhold til behovet for å kunne planlegge og i forhold til hvordan studiet er tilrettelagt med eksempelvis samlinger og bruk av digitale løsninger. Samtidig som denne gruppen har helt spesielle behov kan den også være lettere å markedsføre seg mot enn studenter til grunnutdanningene da de ofte allerede er i et løp og vet hva de vil former for direkte markedsføring gjennom eksempelvis fagtidsskrifter og fagkonferanser vil her kunne være avgjørende. Fakultetet ved prodekan utdanning arbeider for eksempel målrettet mot bedre avtaler med-, og forståelse hos arbeidsgiversiden, slik at muligheten for utdannelse skal bli bedre for personer som er i full jobb, og som ofte må ta permisjon for å kunne gjennomføre. Dette arbeidet pågår kontinuerlig. Følgende listes opp en del tiltak som kan benyttes når man rekrutterer til etter - og videreutdanning, masterstudier og enkeltemner (Listen er ikke uttømmende, og egne forlag og ideer skal til enhver tid vurderes). Det er videre viktig å presisere at alle tiltakene under punkt 7 også skal og kan benyttes. Gode nettsider. (Synlig, relevant og lett søkbar informasjon på nettsidene til Helsefak.) For å tiltrekke seg oppmerksomhet kan våre filmer være aktuelle å bruke (uit.no/helsefak/video) Informere om søknadsfrist for "tidlige søkere" 1. mars Annonser i aviser, på nettsidene etc. Fagtidsskrifter er effektivt, og ofte rimeligere enn tradisjonelle aviser Kvalitetssikre informasjon i studiekatalogen både på nett og i papirversjon Være proaktiv og deltakende på de arenaer som er hensiktsmessig (konferanser, fagdager etc.) Være aktiv i sosiale media via Helsefak sine kanaler (Twitter, blogg, Facebook) Annonser i fagblader, spesielt rettet mot master- og videreutdanningene våre Oppdaterte nettsider spesielt i perioden frem til de aktuelle søknadsfristene Sende e-post til alle søkere (redigerbar mal/forslag laget av ressursgruppen (se vedlegg 1) Overbooking (til de studieprogram der det er mulig): rekrutteringssvake studier anbefales å overbooke med noen studieplasser der man av erfaringer ser at studenter faller fra tidlig i studiet. Studieprogrammene sender opptaksbrev. Fakultetet skal ha tilgjengelig informasjon om semesterstart. Tilgjengelighet av relevante kontaktpersoner for å ivareta henvendelser. Tilby støtte til semesteravgift, semesterregistrering, Frontertilgang etc. Informasjon om boligsituasjonen, henvise til samarbeidspartnere som SiTo, annonser i lokalaviser eller Sofahjelpa. Alle får bolig jf KSA/UTA! Lage brosjyrer som kan tas med i relevante fora (messer, konferanser, fagdager etc.) Alumni nettverket vil på sikt kunne bli viktig i rekruttering av tidligere studenter 18

19 9. Implementering av tiltaksplanen Planlagt start for implementering er i SA-forum 6.februar Det er blitt laget en poster som skal deles ut til alle studiekonsulenter samt en nettside er under konstruksjon. Nettsiden skal fungere som en ressursdatabank/verktøykasse for de som arbeider med rekruttering og trenger tips til tiltak som skal utføres. Videre sendes tiltaksplanen med nødvendige vedlegg til alle institutt, samt at vi hvert år skal et studieadministrativt forum med rekruttering på agendaen. Lenke til nettsiden (under oppbygging pr. januar 2015): 19

20 Vedlegg 1: Kjære studiesøker til aktuell utdanning (fyll inn det som passer; sykepleie, psykologi )! Fra Samordna opptak har vi fått vite at du har søkt om studieplass på aktuell utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Du har kanskje i likhet med mange andre studiesøkere ikke bestemt deg enda. Med dette brevet ønsker vi å formidle at aktuell utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), Universitetet i Tromsø er et utmerket valg som du garantert vil trives med. Vi håper å se deg som student hos oss til høsten, og vil med dette ønske deg lykke til i opptaket samt gi deg litt nyttig informasjon. Helsefak er veien å gå dersom du ønsker engasjerte forelesere, en åpen og nær studieledelse og et kreativt og varmt læringsmiljø i Norges vakreste omgivelser. PROGRAMSPESIFIKK INFORMASJON (Fyll inn etter behov for deres studieprogram): Studieplan/link til nettsiden med programmet Første oppmøte Studentorganisasjon? Facebookside for programmet/instituttet? Faddere? Kontaktpersoner FØLG OSS PÅ FACEBOOK: facebook.com/uithelsefak For å holde deg oppdatert om livet som student ved Helsefak ved, anbefaler vi deg å følge oss på Facebook, der kan du: Gjøre deg kjent med Helsefak og studietilbudene Få med deg siste nytt fra Helsefak Stille spørsmål og komme med tilbakemeldinger Spørre en student ved Helsefak om studier, studentmiljø etc. Komme i kontakt med andre studiesøkere til Helsefak Se filmer fra studier og studentmiljøet ved Helsefak Hvorfor valget ditt burde falle på aktuell utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet: Det er enkelt å søke om bolig gjennom Norges arktiske studentsamskipnad Bolighjelpa kan også være et alternativ Du vil skape evige minner i Norges beste by Du vil unne deg muligheten til å ta del i et åpent, nært og kreativt akademisk miljø ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Lyst å se hvordan det er å være student på Helsefak? Sjekk Helsefak sin Vimeo kanal! Usikker? Ta det rette valget! Minner om at dette ikke er tilbud om studieplass. Du vil få vite om du har fått studieplass hos oss ca. 20. juli. Vi håper vi ser deg på Universitetet i Tromsø til høsten! Informasjon om semesterstart vil til enhver tid være oppdatert! Vi håper på å se deg på Helsefak høsten XXXX! Vennlig hilsen (kontaktperson/eller aktuell utdanning ) 20

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak. «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak»

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak. «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak» Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak «Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak» Hvorfor en tiltaksplan for rekruttering? «I konkurranse med andre

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL- Vedtatt av sstyret 13. januar 2011 FS-9/2011 PLAN FOR REKRUTTERING, FAKULTET FOR HUMANIORA,

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Fusjonsprosessen Arbeidsgruppafor utdanningsvirksomhet Rapport

Fusjonsprosessen Arbeidsgruppafor utdanningsvirksomhet Rapport Fusjonsprosessen Arbeidsgruppafor utdanningsvirksomhet Rapport Til: Fusjonssekretariatet Fra: Arbeidsgruppa for utdanningsvirksomhet Gruppeleder/kontakt: Anne Mari Harper Dato: 18.03.13 Arbeidsgruppa for

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

UNVERSITETET I TROMSØ U1T

UNVERSITETET I TROMSØ U1T UNVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEVTENSKAPELIGE FAKULTET Orienteringssak FS Hesefak 2012 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakuitet Møtedato: 20. september 2012 Arkivref.: 2012/4247 MSI000/

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017

Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Kommunikasjonsplan for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 2015-2017 Hovedsatsinger Planen forholder seg særlig til følgende satsinger fra fakultetets overordnede planverk, spesifikt

Detaljer

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN , UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Avdeling for utdanning Deres ref.: Vår ref.: 2009/7056 ESK004/ Dato: 04.10.2009 INNSPILL TIL UITS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2009-2013, UTDANNINGSVIRKSOMHETEN 4.1 Mål 1: UiT skal utdanne kandidater som

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Kontaktinformasjon: Administrativ ansvarlig for opptaket : Andrey Belovodskiy bachelor@isp.uio.no Veiledning bookes via http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/studieveiledning/

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert UK 5-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 kunngjort

Detaljer

Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige

Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Grunnprinsipper for rekruttering til bachelorutdanningene ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen En god handlingsplan forutsetter en

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet

Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet Rapportering til Utdanningsmeldingen 2009-2010 - Det juridiske fakultet Ved Det juridiske fakultet har vi følgende studieprogram Masterstudiet i rettsvitenskap (5 - årig integrert masterutdanning, 300

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

SIFT FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI. Nedsettelse av gruppe med ansvar for nettsider og rekruttering

SIFT FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI. Nedsettelse av gruppe med ansvar for nettsider og rekruttering FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI SIFT 08-10 Til: Styremedlemmene Møtedato: 9. mars 2010 Arkivref.: 2010/1711-1 GAN000 Nedsettelse av gruppe med ansvar for nettsider

Detaljer

Opptak til grunnstudier og master 2017/2018. Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging

Opptak til grunnstudier og master 2017/2018. Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Opptak til grunnstudier og master 2017/2018 Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Rammer og regelverk Et lite innblikk Opptak til grunnstudier

Detaljer

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB

Studentlivet. Det medisinsk-odontologiske fakultet. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Studentlivet Det medisinsk-odontologiske fakultet Foto: Anne Sidsel Herdlevær/UiB Et engasjerende studentmiljø I denne brosjyren prøver vi å gi en liten oversikt over de mulighetene du har som student

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrebeskrivelse for undervisningsplanlegging og gjennomføring av 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre

Detaljer

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram:

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011.

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011. Norges idrettshøgskole Adm. direktør 19. mai 2011 STY-O-SAK 16/11: Rapport studentrekruttering 2010-2011 Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av

Detaljer

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM)

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Beskrivelse av verv Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Antall representanter i styret: ca 10 Antall studentrepresentanter i styret: 2 med vara Møtehyppighet: 2-4 ganger

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

MØTEINNKALLING. Side1. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. nr 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Dato: 29.4.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-bygget Møtedato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat O-SAK 6 a) Til: AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging Dato: 30.09.2016 Saksnr..: 2016/2327 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Opptaksrammer

Detaljer

Det foreligger et notat som skisserer sammensetning og oppgaver, og instituttene har på anmodning fra fakultetet oppnevnt medlemmer til forumet.

Det foreligger et notat som skisserer sammensetning og oppgaver, og instituttene har på anmodning fra fakultetet oppnevnt medlemmer til forumet. side 1 av 6 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 19/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Oppretting og mandat for rekrutteringsforum Dokumenter i saken Brev til instituttene av 17.07. 2015. (vedlagt)

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T UNIVERSITETET I TROMSØ U1T DET HELSEV1ENSKAPELJGE FAKULTET Sak FS Helsefak 221 2 Til: Fakuftetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 25.06.12 Arkivref.: 2012/3069 BJOO1 6/ Orienteringssak

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014, og planer og prioriteringer for 2016 Dimensjonering av studietilbudet Instituttet

Detaljer

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Opptak til UiO 2017 Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Årets NOM-opptak i tall UiO har 97 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 18450 1.prioritetssøkere Antall tilbud:

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar

Her finner du oversikt over aktivitetene i kvalitetssystemet for Det teologiske fakultet. Tid Aktivitet Ansvarlig Kommentar Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Studiedekan Dato: 4. juni 2013 Vedlegg til sak XX møte 13. juni 2013 Forslag til nye studiekvalitetsrutiner for Det teologiske fakultet

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt

Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Anders Husebø, Matematisk fagutvalg Kristine Lysnes, Matematisk institutt Hvordan driver vi evaluering nå? Evaluering av enkeltemner Programevaluering

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Beskrivelse av informasjonstyper. Retningslinjer for informasjonsdeling i Mitt UiB

Beskrivelse av informasjonstyper. Retningslinjer for informasjonsdeling i Mitt UiB Retningslinjer for informasjonsdeling i Mitt UiB Dokumentet består av anbefalte retningslinjer for informasjonsdeling i Mitt UiB. Retningslinjene er i hovedsak tenkt for studieadministrativt personale,

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret 2016-2017 Ansatte og ledere i PPT kan søke videreutdanning innen 15. april. Kommunen/fylkeskommunen kan søke tilretteleggingsmidler

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

ÅRSHJUL 2010 STUDIESEKSJONEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET (Internt arbeidsdokument. Sist oppdatert av K0H oppdateres hver måned)

ÅRSHJUL 2010 STUDIESEKSJONEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET (Internt arbeidsdokument. Sist oppdatert av K0H oppdateres hver måned) ÅRSHJUL 2010 STUDIESEKSJONEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET (Internt arbeidsdokument. Sist oppdatert 12.06.10 av K0H oppdateres hver måned) - Faste møter på fakultetsnivå, der seksjonen har hovedansvar/delansvar:

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Opptak til UiO 2016 Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Årets NOM-opptak i tall UiO har 100 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 17649 1.prioritetssøkere Antall tilbud:

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 17.10.2016 Møtenr: 4/2016 Sak i møtet: 4 Dato: 05.10.2016 J.nr.: 2016/ 7855 VEDTAKSSAKSSAK INNSTILLING TIL FAKULTETSSTYRET

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne

Detaljer

Camilla skal ta over for Mali Haugen som vanligvis gjør dette, fordi hun skal ut i permisjon nå.

Camilla skal ta over for Mali Haugen som vanligvis gjør dette, fordi hun skal ut i permisjon nå. Camilla skal ta over for Mali Haugen som vanligvis gjør dette, fordi hun skal ut i permisjon nå. 2 3 1.Prioritetssøkere betyr at søkerne hadde et UIO-studium på førsteplass i listen over studier de søkte

Detaljer

Programgjennomgang for 2016

Programgjennomgang for 2016 Programgjennomgang for 2016 Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap ESST Society, Science and Technology in Europe TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur 1 Innhold 1. Evalueringsmateriale

Detaljer

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprogram studieåret 2016/2017 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 13.05.2016 Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som beskriver hva StOr skal jobbe med i perioden sommeren

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

NTNU S-sak 43/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 43/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 43/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.06.08/RE/KRR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Evaluering (kartlegging) av den internasjonale masterprogramporteføljen Tilråding:

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer