Budsjett Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /10 Fylkestinget /10 Budsjett Økonomiplan Fylkesrådmannens innstilling 1 Budsjett 2011 og økonomiplan for Vestfold Fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: ØKONOMIPLAN kr 2011-kr 2011-kr 2011-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatt og rammetilskudd mv Andre statstilskudd og refusjoner Mva-kompensasjon investeringer mv Andre inntekter A Sum hovedinntekter Sektorenes netto driftsutgifter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål Avsetninger lønn og pensjon mv B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Bruk av disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR

2 ØKONOMIPLAN kr 2011-kr 2011-kr 2011-kr INVESTERINGER i 1000 kr Østre Bolæren - Grøndahlhuset Utfasing av oljekjeler IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Investeringer - diverse skoleprosjekter Sandefjord vgs - erstatningsbygg Sandefjord vgs - takreparasjoner Re vgs - driftsoptimalisering Skiringssal - biovarmeanlegg Skiringssal folkehøyskole - nybygg og rehabilitering Færder vgs Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter SUM Utdanning Investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Gildehall Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Diverse veginvesteringer inkl trafikksikkerhet SUM Samferdsel SUM INVESTERINGER ØKONOMIPLAN kr 2011-kr 2011-kr 2011-kr FINANSIERING i 1000 kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet - mva-investeringer Fra driftsbudsjettet - annet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING Investeringsbevilgninger for 2011 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1 Investeringer diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.2 Sandefjord vgs erstatningsbygg. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.3 Sandefjord vgs takreparasjoner. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.4 Re vgs driftsoptimalisering. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.5 Diverse veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel og næring 3 Resultatmål vedtas slik det framgår av budsjettdokumentet. 2

3 4 Det igangsettes et prosjekt for å øke fylkeskommunens økonomiske handlingsrom for Målet for prosjektet er å styrke handlingsrommet med totalt 72,8 mkr i Fylkestinget skal seinest desember 2011 få til behandling en handlingsplan som beskriver forslag til tiltak og tilhørende konsekvenser. 5 Kravet til Larvik Arena IKS om dekning av kapitalkostnader frafalles i økonomiplanperioden under forutsetning av at Larvik kommune heller ikke gjør krav på dekning av kapitalkostnader. 6 Ved disponering av regnskapsresultatet for 2010 avsettes regnskapsresultatet til Bufferfondet. 7 Ved låneopptak, rentefornyelser og renteavtaler skal det for 2011 tas sikte på å oppnå en lånerente på 3,25% eller bedre, mens det for påfølgende 3 år skal tas sikte på en lånerente på 3,75%, 4,00% og 4,25% eller bedre. 8 Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2011 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar. 9 Fylkesrådmannen gis disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) for alle områder i budsjettet, med unntak for Skiringssal folkehøyskole der disponeringsfullmakten tillegges styreleder. Tønsberg 3.november 2010 Egil Johansen fylkesrådmann Åshild Egerdal direktør Vedlegg: 3

4 Fylkesrådmannens bemerkninger Videre behandling Fylkesrådmannen legger med dette fram forslag til budsjett 2011 og økonomiplan Her i bemerkningene blir det bare gitt noen tekniske og generelle kommentarer til budsjettdokumentet og den videre behandlingen, samt omtale av enkelte vedtakspunkter. Rådmannens vurderinger er lagt fram i budsjettdokumentet i kapittel 1 og i det enkelte sektorkapittel. Fylkesutvalget vil avholde en åpen høring om budsjettet før fylkesutvalget i møte avgir sin innstilling. Fylkestingets behandling skjer i møte Budsjettdokumentet I budsjettdokumentet gir fylkesrådmannen en utfyllende dokumentasjon av forslaget til budsjett og økonomiplan. Dokumentet fokuserer særlig på de endringer som budsjett og økonomiplan inneholder. Ytterligere informasjon om fylkeskommunens ulike aktiviteter er lagt ut på fylkeskommunens hjemmesider (http://www.vfk.no). Teknisk endring i innstillingens pkt 1 I innstillingens pkt 1 er det foretatt tekniske endringer ift tidligere år. I den delen av vedtakspunktet som viser forslag til driftsbudsjett, er avskrivninger innarbeidet slik at innstillingen nå inneholder resultatbegrepet Brutto driftsutgifter. Videre er fortegnsbruken endret slik at utgifter står med minustegn. Fom 2014 skal refusjon for mva i investeringsregnskapet ikke lenger inntektsføres i driftsregnskapet, men inntektsføringen skal foretas i investeringsregnskapet. Denne forskriftsendringen er innarbeidet i innstillingens pkt 1. Det betyr bl a at det fom 2014 ikke overføres mva-midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. I den delen av vedtakspunktet som viser forslag til finansiering av investeringene, er mva-refusjonen fom 2014 spesifisert på egen linje. Netto budsjettrammer Budsjett og økonomiplan er overordnet alle andre interne planer. Det betyr at budsjettrammene som vedtas i forbindelse med budsjettet er bindende for sektorenes drift så lenge det ikke blir fattet andre vedtak gjennom året. Fylkesrådmannens forslag til budsjettet fokuserer på sektorer. I likhet med tidligere forutsettes det at sektorene og den enkelte virksomhet har stor grad av frihet til å disponere midler innenfor egen netto budsjettramme. Hovedutvalgene er i budsjettreglementet gitt myndighet til å foreta prioriteringer innenfor sektorenes rammer så lenge fylkestingets budsjettvedtak ikke har lagt begrensninger på dette. Fylkestingets intensjoner med budsjettopplegget, og konkrete vedtak omkring innretningen av tjenestetilbud, satsingsområder og resultatmål er de overordnede føringene sektorene og virksomhetene skal forholde seg til. I sektortabellene i saken er det vedtatt budsjett 2010 som er basis for alle endringer i rammene. Tall i hovedoversikter og sektortabeller er vanligvis i 1000 kr. I sektortabellene er det forsøkt å skille mellom endringer i budsjettrammen som skyldes tekniske forhold (for eksempel oppgaveendringer) og endringer som er uttrykk for rådmannens/fylkestingets prioriteringer. Resultatmål Fylkesrådmannen forslag til resultatmål innebærer en videreføring av resultatmålene i gjeldende budsjett og økonomiplan. Resultatmålene er innarbeidet i det enkelte sektorkapittel. Totalt foreslås 38 resultatmål. Fylkesrådmannen vil i 2011 arbeide med å videreutvikle målsystemet. Prosjekt for økt økonomisk handlingsrom i Forslaget til økonomiplan viser at fylkeskommunen har en kostnadsside som ikke er forenlig med de drifts- og investeringsutfordringer som foreligger. Fylkesrådmannen anser det derfor som nødvendig å treffe tiltak som i årene framover kan øke fylkeskommunens økonomiske handlingsrom. Det foreslås derfor oppstart av et prosjekt med mål om at handlingsrommet skal økes med 72,8 mill kroner i

5 Prosjektet, som er gitt navnet Handlingsrom 2014, skal beskrive mulige tiltak og belyse tilhørende konsekvenser. Resultatet av prosjektet fremlegges for politisk behandling senest ved fremlegg av budsjett 2012 og må foreligge før Fylkestinget tar en endelig beslutning om bygging av ny Færder vgs. Fylkesrådmannen har i forslaget til budsjett for 2011, som en del av et generelt rammekutt på 1,4%, fremmet konkrete forslag til innsparinger, med helårsvirkning på totalt 10,8 mill kroner i Forutsatt at disse forslagene vedtas, vil det gjenstå i prosjektet å utrede tiltak med en samlet effekt i 2014 på 62,0 mill kroner. For nærmere omtale vises til budsjettdokumentets avsnitt 1.5. Larvik Arena IKS Fylkestinget har tidligere vedtatt at Larvik Arena IKS skal bidra med 2,9 mill kroner som bidrag til dekning av eiernes rente- og avdragsutgifter knyttet til oppføringen av Arena-bygget. De økonomiske utsiktene for IKS-et tilsier at det ikke er realistisk å tro at selskapet vil være i stand til å generere et overskudd som muliggjør denne kostnadsdekningen. For nærmere omtale vises til budsjettdokumentets avsnitt Disponering av regnskapsresultat for 2010 I likhet med budsjettvedtakene for de siste 3 år har fylkesrådmannen tatt inn et vedtakspunkt der fylkestinget vedtar føringer for disponering av eventuelt positivt regnskapsresultat for Denne disponeringen foretas i april-tinget ved behandlingen av fylkeskommunens årlig FT-sak om Resultatvurderingen. Etter fylkesrådmannens vurdering bør viktige økonomivedtak fattes på grunnlag av en overordnet og helhetlig vurdering av fylkeskommunens økonomi. Slike vedtak bør derfor inngå som en del av fylkestingets årlige behandling av budsjett og økonomiplan, så langt dette er mulig. Fylkesrådmannen anbefaler at et eventuelt positivt regnskapsresultat for 2010 anvendes til å styrke Bufferfondet. For øvrig vil fylkesrådmannen understreke at disponering av regnskapsresultatet ikke bør anvendes til finansiering av nye varige driftsutgifter. Retningslinjer for rentebetingelser på låneopptak, rentefornyelser og renteavtaler Fylkestinget vedtok revidert finansreglement i sak 65/09. I reglementets pkt 1.3 står det bl a slik: Låneportefølje (langsiktige lån) skal ha en varighet/gjennomsnittlig rentebindingstid innenfor intervallet 1,0-5,0 år. Nye låneopptak/fornyelser gjennomføres slik at renteforutsetninger i budsjett/økonomiplan søkes oppnådd innenfor nevnte varighetsintervall. I saken redegjorde fylkesrådmannen for at det i de årlige budsjettvedtak ville bli lagt inn et vedtakspunkt med retningsgivende mål for rente på nye låneopptak og rentefornyelser. Dette ble fulgt opp i fjorårets budsjett. I vedtakspunktet er tatt inn de rentesatser som fylkesrådmannen har benyttet ved beregning av økonomiplanens renteutgifter. Det er imidlertid fullt mulig for fylkestinget å vedta andre retningsgivende rentesatser, både høyere og lavere. Vedtakspunktet innebærer at fylkesrådmannen vil søke å oppnå en gunstigst mulig kombinasjon av rente og bindingstid innenfor de rammer som vedtakspunktet setter mht rentesatser og innenfor finansreglementets rentebindingsbegrensninger. Vedtakspunktet betyr for øvrig ingen endring ift den praksis fylkesrådmannen har fulgt i de seinere år. Det er derfor først og fremst en tydeliggjøring av det mandatet som fylkesrådmannen har mht rentefastsettelser. I løpet av 2010 har fylkeskommunen foretatt en omfattende binding av lånerenten, slik at gjennomsnittlig rentebindingstid i løpet av året øker fra 2,1 år til 4,2 år, med en forventet gjennomsnittsrente på 4,4% ved utgangen av året. I forslaget til økonomiplan er det lagt til grunn at 5

6 låneopptak vil bli foretatt til relativt lave rentesatser. Dette avspeiler en forventning om at rentenivået i en lang periode framover vil være historisk lavt og at det bare vil skje en moderat renteoppgang. Med de rentesatser som her er lagt til grunn, indikerer dagens markedsrenter en rentebindingstid på 1-2 år. Disponeringsfullmakt Etter 9 i Forskrift om årsbudsjett har fylkesrådmannen disposisjonsfullmakt (anvisningsmyndighet) for fylkestingets bevilgninger dersom fylkestinget ikke bestemmer annet. Fylkestinget har i sak 67/07 gitt styreleder for Skiringssal folkehøyskole anvisningsmyndighet for skolens budsjett. Fylkesrådmannen ser det som hensiktsmessig at dette også framgår av fylkestingets budsjettvedtak. Disponeringsfullmakten begrenses for øvrig av de bestemmelser som ligger i budsjettreglementet, budsjettvedtak og av de føringer som ligger i budsjettdokumentet. 6

7 Nedenfor er det forklaring på en del forkortelser som er brukt i budsjettdokumentet: AER Assembly of European Regions (interesseorganisasjon for europeiske regioner) AFP Avtalefestet pensjon AKS Arbeidslivets kulturseilas AO-elever Elever i klasser med Allmennopplæring BSSSC Baltic Sea States Subregional Cooperation (politisk nettverk for regioner i Østersjøområdet) BTV Buskerud, Telemark, Vestfold CPMR Conference of Peripheral Maritime Regions (interesseorg for maritime regioner i Europa) DKS Den kulturelle skolesekken ESA EØS-avtalens overvåkingsorgan EØS-avtalen Avtalen som regulerer Norges samarbeid med EU FKF Fylkeskommunalt foretak (selskskapsform iht Kommunelovens kap 11) FT Fylkestinget FU Fylkesutvalget FV Fylkesvei HU Hovedutvalg IKS Interkommunalt selskap (selskapsform iht Kommunelovens 27) IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi KLP Kommunal Landspensjonskasse Kostra Kommune Stat Rapportering (nasjonal statistikk) KP Kommuneproposisjonen KRD Kommunal og regionaldepartementet KS Kommunenes sentralforbund KVU Konseptvalgutredning Mva Merverdiavgift (moms) NB Nasjonalbudsjettet NCE Norwegian Centres of Expertise (statlig næringsutviklingsprogram) NSC North Sea Commisson (CPMRs underavdeling for Nordsjøområdet) OPS Offentlig-Privat-Samarbeid RNB Revidert nasjonalbudsjett ROBEK Register om betinget godkjenning og kontroll RPBA Regional plan for bærekraftig arealpolitikk RPS Regional planstrategi RUF Regionalt utviklingsfond RUV Regional utviklingsstrategi i Vestfold ( fylkesplan ) RVU Reisevaneundersøkelse SKP Strategisk kulturplan SKUP Skole Utbyggings Prosjektet SMI Skolen for sosiale og medisinske institusjoner SPK Statens pensjonskasse SSB Statistisk sentralbyrå THVS Thor Heyerdahl videregående skole TiV Tannhelsetjenesten i Vestfold FKF (opphørt pr ) TKS Tannhelsetjenestens KompetanseSenter UNIK Ung norsk internasjonal kompetanse VFK Vestfold fylkeskommune VGO Videregående opplæring VGS Videregående skole VIKS Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat VKR Vestfold kommunerevisjon VKT Vestviken kollektivtrafikk AS VRI Virkemidler for Regional Innovasjon (program i regi av Forskningsrådet) 7

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.vfk.no

Årsrapport 2014. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 1.1 Kort om de ulike sektorene... 6 1.1.1 Regionalsektoren... 6 1.1.2 Utdanningssektoren... 7 1.1.3 Kultursektoren... 7 1.1.4 Tannhelsesektoren...

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vfk.no

Årsrapport 2013. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 4 1.1 Kort om de ulike sektorene... 5 1.1.1 Utdanning... 5 1.1.2 Regional... 6 1.1.3 Kultur... 6 1.1.4 Tannhelse... 6 1.1.5 Fellesformål/stab...

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

Årsrapport 2011. www.vfk.no

Årsrapport 2011. www.vfk.no www.vfk.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, FINANSRAPPORTERING 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 3 2 ÅRSREGNSKAP... 6 2.1 soversikter... 6 2.2 Noter... 13 3 ÅRSBERETNING... 30

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Hedmark fylkeskommune FORORD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDPUNKTER

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer