Anders Hansen (H) for Cecilie Espolin Johnson (H)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anders Hansen (H) for Cecilie Espolin Johnson (H)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: Møteleder Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Disse møtte: Møtende varamedlemmer: Forfall: Per-Eivind Johansen (H), Karen Anne Kjendlie (H), Olav Bjørnli (H), Lene C Westgaard-Halle (H), Andreas Muri (H), Liv Margit Karto (H), Fredrik Tronhuus (H), Jon Olav Knotten (H), Lasse Berntzen (H), Bjørn Hoelseth (H), Helene Nygård (H), Erik Holmelin (H), Rune Hogsnes (H), Arve Høiberg (AP), Berit Eivi Nilsen (AP), Kjetil Holm Klavenes (AP), Berit Nilssen (AP), Rune Høiseth (AP), Martin Bast Sørsdal (AP), Anne Marie Kvernsmyr (AP), Rolf Aaby (AP), Liselotte Aune Lee (AP), Tom Strømstad Olsen (AP), Ole Henrik Augestad (AP), Benedicte Lund Bakken (AP), Janne Ekmann (AP), Frode G Hestnes (FrP), Unni Hanson (FrP), Erik Andersen (FrP), Ellen Eriksen (FrP), Leif Christian Hunskaar (FrP), Hans Hilding Hønsvall (KrF), Lina Bringsli (KrF), Kåre Pettersen (V), Aina Dahl (V), Ivar Ramberg (SV), Nell Gaalaas-Hansen (SV), Øyvind Hunskaar (SP) Anders Hansen (H) for Cecilie Espolin Johnson (H) Cecilie Espolin Johnson (H) Det var 39 representanter til stede ved møtestart og fylkesordfører erklærte organet for vedtaksført. Dessuten møtte: Fra administrasjonen Fylkesrådmann Egil Johansen Direktør Øyvind Sørensen Direktør Ellen Høstmark Bustø Direktør Lisbeth Eek Svensson Direktør Jostein Werner Eikeland Direktør Arild Moen Direktør Sverre Høifødt Advokatfullmektig Monica Herstad Advokat Trine Olsen Kvile Fagansvarlig Marit Karlsen førte møteprotokollen.

2 Merknader til innkallingen Fylkesordfører viste til 1. gangs utsending av 6. november, innkalling/2.gangs utsending av 20. november, 3.gangs utsending av 27. november og 4. gangs utsending av 9. desember. Innkallingen ble godkjent uten merknader. Godkjenning av sakslisten Fylkesordfører refererte sakslisten. Sak 86/13 og 94/13 utgår. Sakene 78/13 og 79/13 behandles under ett. Sak 80/13 behandles som første sak i møtet. Sakslisten ble godkjent uten merknader. I møtet behandles sakene 78/13-85/13, 87/13-93/13 og 95/13-97/13. Godkjenning av møteprotokollen fra møtet Møteprotokollen ble godkjent uten merknader. Undertegning av møteprotokoll Til å undertegne protokollen ble Hans Hilding Hønsvall og Kåre Pettersen enstemmig valgt. Diverse Fylkesordfører opplyste at det vil bli avholdt et ekstraordinært møte i fylkesutvalget

3 SAKSKART Side Saker til behandling 78/13 79/13 80/13 81/13 82/13 83/13 84/13 85/13 86/13 87/13 88/13 89/13 90/13 91/13 92/13 93/13 94/ Budsjett Økonomiplan Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan Fylkeshuset - oppgradering og utvidelse Fylkesvegnettet - framtidig bruk av fv 313. Holmestrandstunnelen Høring - handlingsprogram Riksveger Høringsuttalelse- Jernbaneverkets handlingsprogram Revisjon av Transportordningen - nytt reglement Regional plan for klima og energi. Forslag til planprogram. Salg/utleie av virksomheten på Østre Bolæren Søknad om fritak fra verv som medlem av Skatteklagenemnda Skatt sør- Anders Anundsen Regional plan for bærekraftig arealpolitikk: Nye areal og justeringer av plankart Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Melding - Orientering om endring av plan for forvaltningsrevisjon Melding - Status søkning og tilbud ved Færder videregående skole. Kvalitet og etterlevelse av lovpålagte krav innenfor videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 Delegering av regionale utviklingsmidler (kap. 551, post 60) for budsjettåret

4 95/13 96/13 97/ Eventuelt Referatsak - nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar 2014 Salg av NMU 4

5 Saker til behandling 78/13 Budsjett Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannen legger med dette fram forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Kommentarer til vedtakspunktene ligger i Fylkesrådmannens bemerkninger. Fylkesrådmannens innstilling 1. Budsjett 2014 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: 5

6 ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Korreksjon - finans bruk/avstn fond B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til øvrig disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

7 Overført * Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Færder vgs, ekskl prisreserve Færder vgs - prisstigningsreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg Greveskogen vgs- brannsikring Korten - tilrettelegging for utleie Thor Heyerdahl vgs - elkjele Investeringer - diverse skoleprosjekter VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Utdanning Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Deltagelse i selskaper Fylkesveger - ordinære prosjekter Fylkesveger - samarbeids prosjekter Fylkesveger - TS ordningen Bompengefinansierte vegprosjekter Sum Fylkesveger SUM INVESTERINGER ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr INVESTERINGER i mill kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING

8 2. Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1. Investeringer diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.2. Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 2.3. Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget 2.4. Fylkeshuset ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.5. Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak. 3. Følgende resultatmål vedtas: Regional Nr Utfordring/tema Resultatmål 1.1 Videreutvikle rollen som utviklingsaktør Kollektivtrafikk: Få flere mennesker i 1.2 Vestfold til å reise kollektivt 1.3 Kollektivtrafikk: Tilfredshet Andelen spurt som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør Antall reisende med buss skal ha en årlig vekst på Kundetilfredshet hos Vestviken Kollektivtrafikk sine brukere Vedtatt % 60 % 62 % 64 % 66 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 72 % 72 % 73 % 73 % 73 % 8

9 Videregående opplæring Nr Utfordring/tema Resultatmål 2.1 Fullføre og bestå Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være 2.2 Sluttet vgs Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn 2.3 Avbrudd lærlinger og lærekandidater* 2.4 Elevmedvirkning 2.5 Mobbing, elever 2.6 Mobbing, elever 2.7 Mobbing, elever 2.8 Karakterer Kultur Karakterer Karakterer Karakterer Nr Utfordring/tema Resultatmål 3.1 Kultursektoren 3.2 Virksomhet Kultur og folkehelse 3.3 Fylkesbiblioteket i Vestfold 3.4 Fylkesbiblioteket i Vestfold Vedtatt % 73 % 74 % 75 % 75 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 3,9 % 3,8 % Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,5 % 6,0 % Andel elever som opplever at de i mange eller alle fag får medvirke skal minst være 30 % 40 % 50 % 50 % 50 % Andelen elever som oppfatter å være mobbet skal være mindre enn 10 % 10 % 9 % 9 % 9 % Andelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer skal være mindre enn 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Andelen elever som selv har mobbet medelever skal være mindre enn 12 % 11 % 10 % 10 % 10 % Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være 3,72 3,73 3,74 3,74 3,74 Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være 3,24 3,25 3,26 3,26 3,26 Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være 3,23 3,24 3,25 3,25 3,25 Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalenderen for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Vedtatt % 93 % 93 % 93 % 93 % % 90 % 90 % 90 % 90 % Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke. 8 % 10 % 10 % 10 % 10 % 3.5 Virksomhet Kulturarv Andel kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden

10 Tannhelsetjenesten Nr Utfordring/tema Resultatmål 4.1 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling 4.2 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling 4.3 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling 4.4 Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest 4.5 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet 4.6 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet Effektiv 4.7 ressursutnyttelse Vedtatt Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være 82 % 83 % 84 % 84 % 85 % Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % 10 % 10 % 10 % 9 % 9 % Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid (etterslep) skal være lavere enn 1700 (2,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo) -10 % -10 % -10 % -10 % -10 % 10

11 Fellesformål Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt Sykefravær Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige 5,8 % 5,7 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5.2 Ansatte med ikkevestlig bakgrunn bakgrunn Andel nytilsatte med ikke-vestlig 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Andel ansatte som utrykker at de 5.3 Tillit til ledelsen har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en 80 % 80 % 85 % 85 % 85 % skala fra 1-5) 5.4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 60 % 65 % 65 % 65 % 65 % 5.5 Forbedring og Andel ansatte som utrykker at det utvikling er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 5.6 Medarbeidersamtale/ utviklingssamtale 5.7 Psykososialt arbeidsmiljø 5.8 Aktivt engasjerte personalgrupper Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale/ utviklingssamtale med sin leder 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 80 % 85 % 85 % 85 % 85 % Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte 50 % 55 % 55 % 55 % 55 % 5.9 Informasjon Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 4,3 4,4 4,5 4,5 4, Internettsider Omdømme hos mediene Vestfold fylkeskommunes skår på Difi s måling av offentlige nettsider på en skala fra Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider. 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 4. Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. 6. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson direktør 11

12 Vedlegg: Budsjett og økonomiplan dokument Saker til behandling og eventuelle vedlegg til saken ligger på Se under Snarvei og velg Politiske møter og saker. Direktelink til Politiske møter og saker: Hovedutvalg for kultur og helse (fra ) har behandlet saken i møte sak 42/13 Møtebehandling Representant Berit Nilssen (A) foreslår at budsjettet tas til orientering Votering Forslaget fra Berit Nilssen ble enstemmig vedtatt Uttalelse Fylkesrådmannens forslag til budsjett tas til orientering. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har behandlet saken i møte sak 77/13 Møtebehandling Leder Kåre Pettersen (V) fremmet flg forslag: Budsjett ble gjennomgått og drøftet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og utvalget tok fylkesrådmannens budsjett og økonomiplan til orientering. Hovedutvalget sluttet seg enstemmig til utvalgsleders forslag til uttalelse. Uttalelse Budsjett ble gjennomgått og drøftet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og utvalget tok fylkesrådmannens budsjett og økonomiplan til orientering. Hovedutvalg for utdanning har behandlet saken i møte sak 30/13 Møtebehandling Frode Hestnes (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av utvalget: u sjett le gjennomgått og ftet i hove utvalg fo ut anning utvalget tok f lkes å mannens fo slag til u sjett og konomiplan til o iente ing 12

13 Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt. Uttalelse Budsjett le gjennomgått og ftet i hove utvalg fo ut anning utvalget tok f lkes å mannens fo slag til u sjett og konomiplan til o iente ing Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 30/13 Møtebehandling Ved godkjenning av sakslisten foreslo fylkesordfører å behandle sak 31/13 og 32/13 under ett og viste til «Samordnet innstilling»: Budsjett Økonomiplan Samordnet innstilling Administrasjonsutvalget 30 / 13 og 31/13 Fylkesutvalget 145/13 og 146/13 Fylkestinget 78 / 13 og 79/13 Bakgrunn Fylkesrådmannen ønsker som en service å gi en samlet oversikt over innstillingspunktene i budsjettframlegget (FT sak 78/13) og tilleggsinnstillingen (FT-sak 79/13). Fylkesrådmannens innstilling (inkl tilleggsinnstilling FT 79/13) 1. Budsjett 2014 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: 13

14 ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Korreksjon - finans bruk/avstn fond B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til øvrig disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

15 Overført * Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Færder vgs, ekskl prisreserve Færder vgs - prisstigningsreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg Greveskogen vgs- brannsikring Korten - tilrettelegging for utleie Thor Heyerdahl vgs - elkjele Investeringer - diverse skoleprosjekter VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Utdanning Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Deltagelse i selskaper Fylkesveger - ordinære prosjekter Fylkesveger - samarbeids prosjekter Fylkesveger - TS ordningen Bompengefinansierte vegprosjekter Sum Fylkesveger SUM INVESTERINGER ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr INVESTERINGER i mill kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING

16 2. Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1. Investeringer diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.2. Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 2.3. Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget 2.4. Fylkeshuset ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.5. Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak. 3. Følgende resultatmål vedtas: Regional Nr Utfordring/tema Resultatmål 1.1 Videreutvikle rollen som utviklingsaktør Kollektivtrafikk: Få flere mennesker i 1.2 Vestfold til å reise kollektivt 1.3 Kollektivtrafikk: Tilfredshet Andelen spurt som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør Antall reisende med buss skal ha en årlig vekst på Kundetilfredshet hos Vestviken Kollektivtrafikk sine brukere Vedtatt % 60 % 62 % 64 % 66 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 72 % 72 % 73 % 73 % 73 % 16

17 Videregående opplæring Nr Utfordring/tema Resultatmål 2.1 Fullføre og bestå Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være 2.2 Sluttet vgs Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn 2.3 Avbrudd lærlinger og lærekandidater* 2.4 Elevmedvirkning 2.5 Mobbing, elever 2.6 Mobbing, elever 2.7 Mobbing, elever 2.8 Karakterer Kultur Karakterer Karakterer Karakterer Nr Utfordring/tema Resultatmål 3.1 Kultursektoren 3.2 Virksomhet Kultur og folkehelse 3.3 Fylkesbiblioteket i Vestfold 3.4 Fylkesbiblioteket i Vestfold Vedtatt % 73 % 74 % 75 % 75 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 3,9 % 3,8 % Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,5 % 6,0 % Andel elever som opplever at de i mange eller alle fag får medvirke skal minst være 30 % 40 % 50 % 50 % 50 % Andelen elever som oppfatter å være mobbet skal være mindre enn 10 % 10 % 9 % 9 % 9 % Andelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer skal være mindre enn 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Andelen elever som selv har mobbet medelever skal være mindre enn 12 % 11 % 10 % 10 % 10 % Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være 3,72 3,73 3,74 3,74 3,74 Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være 3,24 3,25 3,26 3,26 3,26 Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være 3,23 3,24 3,25 3,25 3,25 Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalenderen for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Vedtatt % 93 % 93 % 93 % 93 % % 90 % 90 % 90 % 90 % Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke. 8 % 10 % 10 % 10 % 10 % 3.5 Virksomhet Kulturarv Andel kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden

18 Tannhelsetjenesten Nr Utfordring/tema Resultatmål 4.1 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling 4.2 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling 4.3 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling 4.4 Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest 4.5 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet 4.6 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet Effektiv 4.7 ressursutnyttelse Vedtatt Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være 82 % 83 % 84 % 84 % 85 % Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % 10 % 10 % 10 % 9 % 9 % Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid (etterslep) skal være lavere enn 1700 (2,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo) -10 % -10 % -10 % -10 % -10 % 18

19 Fellesformål Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt Sykefravær Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige 5,8 % 5,7 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5.2 Ansatte med ikkevestlig bakgrunn bakgrunn Andel nytilsatte med ikke-vestlig 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Andel ansatte som utrykker at de 5.3 Tillit til ledelsen har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en 80 % 80 % 85 % 85 % 85 % skala fra 1-5) 5.4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 60 % 65 % 65 % 65 % 65 % 5.5 Forbedring og Andel ansatte som utrykker at det utvikling er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 5.6 Medarbeidersamtale/ utviklingssamtale 5.7 Psykososialt arbeidsmiljø 5.8 Aktivt engasjerte personalgrupper Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale/ utviklingssamtale med sin leder 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 80 % 85 % 85 % 85 % 85 % Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte 50 % 55 % 55 % 55 % 55 % 5.9 Informasjon Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 4,3 4,4 4,5 4,5 4, Internettsider Omdømme hos mediene Vestfold fylkeskommunes skår på Difi s måling av offentlige nettsider på en skala fra Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider. 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 4. Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. 6. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar. 7. Fylkesrådmannen legger fram egen saken knyttet til regionale utviklingsmidler (551 midler) når detaljene ift til endringene i statsbudsjettet foreligger. 19

20 Fylkesrådmann la fram flg endring av innstilling, resultatmål fellesformål «Resultatmål 5.4 Tillit til ledelsen» n es f a n el ansatte som ut kke at e ha sto tillit til sin n meste le e s le e g uppe kå e 4 elle e e på en skala f a -5)» n es til n el ansatte som utt kke at e ha sto tillit til le e g uppen sin n meste le e elta i kå e 4 elle e e på en skala f a -5)» Henning Wold (Akademikerne) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Fagforbundet, Delta, Utdanningsforbundet, og Akademikerne: «Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan Fylkesrådmannen la 6. november frem forslag til Budsjett og økonomiplan for Etter dette har regjeringen kommet med sin tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet. Nye kriteriedata for fylkesveiene fremlagt 30. oktober øker også inntektene. I tillegg øker inntektene som følge av regjeringens tilleggsforslag den 8. november. Detaljerte tall for hver enkelt fylkeskommune er ikke fremlagt, men fylkesrådmannen har anslått inntektsøkningen til totalt 34 mill. kroner. Det har vært stor lojalitet til «Handlingsrom 2014», noe organisasjonene har støttet. Likevel har vi ved flere anledninger påpekt både utfordringer og konsekvenser som en følge av innsparingene. Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og Akademikerne foreslår at det for 2014, som følge av den uforutsette inntektsøkningen, avsettes ekstra midler til følgende tiltak: 1. Styrking av vikarbudsjettet: a) Utdanningsavdelingen, i samarbeid med skolene, bruker mye ressurser, både penger og tid, på å gjennomføre kompetanseutvikling for undervisningspersonalet og andre ansatte som virkemiddel i en kontinuerlig kvalitetsutvikling av praksis og drift. Målet er at skolene skal ha gode muligheter til å bidra til at flere elever og lærlinger/lærekandidater skal kunne gjennomføre og bestå videregående opplæring. Disse tiltakene støtter således opp om et godt læringsarbeid i klasserom og verksted. Erfaringene de senere årene har imidlertid vist at deltagelsen på planlagte seminarer, konferanser, samlinger og fagdager er betydelig lavere enn forventet. En stor utfordring her er at lærere mister timer i sin arbeidsplan dersom de drar på samlinger/kurs og det settes inn vikar. Dette virker demotiverende og fører til at mange ikke deltar på aktiviteten dersom man må ta igjen disse timene på et senere tidspunkt. b) Ved sykefravær hos lærere er det vanlig at elevene blir overlatt til seg selv den første dagen, og klasse/gruppen blir da satt til selvstudium. Effektiviteten av dette læringsarbeidet er selvfølgelig ikke av samme kvalitet som når lærer leder arbeidet. Lærerløse timer kan dessuten føre til at arbeidspresset på den sykemeldte lærer øker med fare for gjentatt sykemelding. Manglende vikar ved fravær gir også færre undervisningstimer for å nå de ulike kompetansemålene i faget, noe som utvilsomt vil få konsekvenser for 20

21 resultatmålene. Dersom elevene ofte har lærerløse timer, kan det også påvirke skolens omdømme. Og hvis elever til stadighet opplever å bli overlatt til seg selv, blir også skolens krav til elevenes tilstedeværelse lite troverdig. De samme utfordringer, som nevnt ovenfor, gjelder også for ikkepedagogisk personale. Forslag: Skolen må sette inn vikar når ansatte skal på kurs eller er syke, og i tillegg skal det ikke være slik at ansatte må ta igjen timer brukt på kurs på et senere tidspunkt. Organisasjonene foreslår at skolene får tildelt ekstra midler til styrking av vikarbudsjett, slik at utdanningssektoren blir bedre i stand til å nå resultatmålene. 2. Investering i utstyr på de yrkesfaglige programområder: En viktig del av samfunnsoppdraget gjelder fagopplæringen innenfor de yrkesfaglige programområder. Vi ønsker å sette søkelys på utstyrssituasjonen, og om utstyret som brukes er forsvarlig og godt nok i henhold til gjeldende forskrifter. En årsrapport fra Arbeidstilsynet for 2012 viser at de aller fleste fylkeskommuner har fått pålegg om kartlegging og risikovurdering av arbeidsutstyret. Det er helt avgjørende at utstyret er av god kvalitet, moderne, trygt og funksjonelt. I skriv til de politiske partiene datert 13. november 2013 peker Utdanningsforbundet også på en annen undersøkelse som er gjort blant 3000 av våre medlemmer på nasjonalt nivå. I rapporten fra medlemsundersøkelsen stå et l a ) Svarene underbygger tidligere antakelser om at det er store mangler i kostnadskrevende utstyr innenfor mange fag og flere utdanningsprogram. Det gjelder både innkjøp av utstyr, drift av utstyret (stor slitasje), egnede undervisningsrom og kompetanseheving i bruk av utstyr. ( ) (Rapport fra medlemsundersøkelse 1/2013: Om leksehjelp, valgfag og utstyrssituasjonen i videregående opplæring.) Det er ingen grunn til å tro at Vestfold fylkeskommune kommer vesentlig bedre ut enn andre fylker når vi bruker minst pr. elev sammenliknet med alle fylker (unntatt Oslo). Med de ekstra budsjettinntektene er det nå mulig å sette av midler til investering i utstyr og vedlikehold. Dette er vanskelig å tallfeste, men det bør være mulig å få en rask oversikt over det mest presserende behovet ute på skolene. Forslag: Det settes av midler til utstyr på yrkesfaglig programområde hvor man senere spesifiserer det reelle behovet hva gjelder opprustning og vedlikehold. 21

22 Fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H) fremmet følgende forslag på vegne av utvalget: «Budsjett ble gjennomgått og drøftet i Administrasjonsutvalget og utvalget tok fylkesrådmannens budsjett og økonomiplan inkl. innspillet fra organisasjonene til orientering.» Votering Fellesforslaget fremmet av Henning Wold ble tatt til orientering og følger den videre budsjettbehandlingen. Fylkesrådmannens samordnede innstilling ble enstemmig vedtatt. Uttalelse Budsjett ble gjennomgått og drøftet i Administrasjonsutvalget og utvalget tok fylkesrådmannens budsjett og økonomiplan inkl. innspillet fra organisasjonene til orientering. Fylkesutvalget har behandlet saken i møte sak 145/13 Møtebehandling Fylkesordfører viste til samordnet innstilling FUsak 145 og 146 samt endring i resultatmål 5.4 Tillit til ledelsen. Fylkesrådmannens innstilling (inkl tilleggsinnstilling FT 79/13) 1. Budsjett 2014 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: 22

23 ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Korreksjon - finans bruk/avstn fond B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til øvrig disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

24 Overført * Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Færder vgs, ekskl prisreserve Færder vgs - prisstigningsreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg Greveskogen vgs- brannsikring Korten - tilrettelegging for utleie Thor Heyerdahl vgs - elkjele Investeringer - diverse skoleprosjekter VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Utdanning Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Deltagelse i selskaper Fylkesveger - ordinære prosjekter Fylkesveger - samarbeids prosjekter Fylkesveger - TS ordningen Bompengefinansierte vegprosjekter Sum Fylkesveger SUM INVESTERINGER ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr INVESTERINGER i mill kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING

25 2. Investeringsbevilgninger for 2014 kan disponeres uten ytterligere politisk behandling med følgende unntak: 2.1. Investeringer diverse skoleprosjekter: Plan forelegges hovedutvalg for utdanning 2.2. Veginvesteringer. Plan forelegges hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 2.3. Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter disponeres av fylkestinget 2.4. Fylkeshuset ny 3 etg og fylkesstingssal. Forprosjekt forelegges fylkestinget 2.5. Brannsikringstiltak Greveskogen. Fylkestinget får fremlagt en egen sak. 3. Følgende resultatmål vedtas: Regional Nr Utfordring/tema Resultatmål 1.1 Videreutvikle rollen som utviklingsaktør Kollektivtrafikk: Få flere mennesker i 1.2 Vestfold til å reise kollektivt 1.3 Kollektivtrafikk: Tilfredshet Andelen spurt som gir Vfk høy score som regional utviklingsaktør Antall reisende med buss skal ha en årlig vekst på Kundetilfredshet hos Vestviken Kollektivtrafikk sine brukere Vedtatt % 60 % 62 % 64 % 66 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 72 % 72 % 73 % 73 % 73 % 25

26 Videregående opplæring Nr Utfordring/tema Resultatmål 2.1 Fullføre og bestå Andel elever, lærlinger som fullfører og består innen fem år skal minst være 2.2 Sluttet vgs Andelen som slutter i løpet av skoleåret skal være mindre enn 2.3 Avbrudd lærlinger og lærekandidater* 2.4 Elevmedvirkning 2.5 Mobbing, elever 2.6 Mobbing, elever 2.7 Mobbing, elever 2.8 Karakterer Kultur Karakterer Karakterer Karakterer Nr Utfordring/tema Resultatmål 3.1 Kultursektoren 3.2 Virksomhet Kultur og folkehelse 3.3 Fylkesbiblioteket i Vestfold 3.4 Fylkesbiblioteket i Vestfold Vedtatt % 73 % 74 % 75 % 75 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 3,9 % 3,8 % Andelen som avbryter opplæring i bedrift skal være mindre enn 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,5 % 6,0 % Andel elever som opplever at de i mange eller alle fag får medvirke skal minst være 30 % 40 % 50 % 50 % 50 % Andelen elever som oppfatter å være mobbet skal være mindre enn 10 % 10 % 9 % 9 % 9 % Andelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer skal være mindre enn 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Andelen elever som selv har mobbet medelever skal være mindre enn 12 % 11 % 10 % 10 % 10 % Snittkarakter i eksamen norsk, VG3, skal ligge over landsgjennomsnittet med minst 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokalt gitt yrkesfag skal minst være 3,72 3,73 3,74 3,74 3,74 Snittkarakter i matematikk, yrkesfag vg1, standpunkt skal minst være 3,24 3,25 3,26 3,26 3,26 Snittkarakter i matematikk, studieforberedende, vg1, standpunkt skal minst være 3,23 3,24 3,25 3,25 3,25 Tilfredshet fra deltakere i kompetansekalenderen for offentlig og frivillig sektor i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Antall medlemsbedrifter i Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Tilfredshet med Vestfolds fylkesbibliotekets tjenester i forbindelse med Litteraturuka i Vestfold. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) Vedtatt % 93 % 93 % 93 % 93 % % 90 % 90 % 90 % 90 % Andel besøkende for bibliotekene i Vestfold skal øke. 8 % 10 % 10 % 10 % 10 % 3.5 Virksomhet Kulturarv Andel kommuner i Vestfold som har fått tilgjengeliggjort minst ett kulturminne fra vikingtiden

27 Tannhelsetjenesten Nr Utfordring/tema Resultatmål 4.1 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling 4.2 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling 4.3 Å ivareta ønsket tannhelseutvikling 4.4 Å gi et behandlings tilbud til de som trenger det mest 4.5 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet 4.6 Å gi et behandlings tilbud med god nok kvalitet Effektiv 4.7 ressursutnyttelse Vedtatt Andel av 5-åringene uten hull i tennene skal minst være 82 % 83 % 84 % 84 % 85 % Andel av 12-åringene som har hatt 5 eller flere tenner med hull skal være lavere enn Andel av 18-åringene som har hatt 9 eller flere tenner med hull, skal være lavere enn 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % 10 % 10 % 10 % 9 % 9 % Andel barn og unge som skal være undersøkt og behandlet i løpet av kalenderåret 66 % 66 % 66 % 66 % 66 % Antall skriftlige klager på feil eller mangelfull behandling eller på personalets adferd, skal være lavere enn Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter fastsatt tid (etterslep) skal være lavere enn 1700 (2,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) 2300 (3,9%) Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn skal være lavere enn gjennomsnitt for alle fylker (unntatt Oslo) -10 % -10 % -10 % -10 % -10 % 27

28 Fellesformål Nr Utfordring/tema Resultatmål Vedtatt Sykefravær Sykefravær i organisasjonen skal ikke overstige 5,8 % 5,7 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 5.2 Ansatte med ikkevestlig bakgrunn bakgrunn Andel nytilsatte med ikke-vestlig 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Andel ansatte som utrykker at de 5.3 Tillit til ledelsen har stor tillit til sin nærmeste leder. (Skårer 4 eller bedre på en 80 % 80 % 85 % 85 % 85 % skala fra 1-5) 5.4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til ledergruppen sin nærmeste leder deltar i. (skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 60 % 65 % 65 % 65 % 65 % 5.5 Forbedring og Andel ansatte som utrykker at det utvikling er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 5.6 Medarbeidersamtale/ utviklingssamtale 5.7 Psykososialt arbeidsmiljø 5.8 Aktivt engasjerte personalgrupper Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale/ utviklingssamtale med sin leder 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykososiale arbeidsmiljøet. (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 80 % 85 % 85 % 85 % 85 % Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte 50 % 55 % 55 % 55 % 55 % 5.9 Informasjon Andel ansatte som uttrykker at de har god nok informasjon (Skårer 4 eller bedre på en skala fra 1-5) 4,3 4,4 4,5 4,5 4, Internettsider Omdømme hos mediene Vestfold fylkeskommunes skår på Difi s måling av offentlige nettsider på en skala fra Mediene skal være tilfredse med fylkeskommunens samarbeid, tilgjengelighet, troverdighet, svarkvalitet, kontakt og innhold/struktur på nettsider. 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 4. Fylkestinget får framlagt egen sak med resultatmål for samferdsel i løpet av våren Ved disponering av regnskapsresultatet for 2013 avsettes eventuelt positivt regnskapsresultat, ut over mindreforbruk i sektorene, til bufferfondet. 6. Det fylkeskommunale skattøret for inntektsåret 2014 fastsettes lik de til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Stortinget vedtar. 7. Fylkesrådmannen legger fram egen saken knyttet til regionale utviklingsmidler (551 midler) når detaljene ift til endringene i statsbudsjettet foreligger. 28

29 Representanten Arve Høiberg (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av SV og AP: Innstillingens pkt 1 vedtas med slike endringer: DRIFTSBUDSJETTET (Beløp i hele 1000 kr) Skatteinntekter Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A. Sum hovedinntekter Økt ramme (+) Redusert ramme (-) x B.1 Sum Regionalsektoren Økt ramme (+) Redusert ramme (-) Økt lærertetthet i yrkesfag B.2 Sum Videregående opplæring Økt ramme (+) Redusert ramme (-) Strategiplan for Vikingtidssatsingen i Vestfold Tilskudd - Aktiv kommune Økt tilskudd til ungdommens kulturmønstring Stimuleringsmidler til bedre skilting/ tilrettelegging for og kyst og turstier 400 Ibsen teater Ny stilling i Folkehelse Utvikling av modellprosjekter i sammenheng med resultatene fra Ungdata B.3 Sum Kultur Økt ramme (+) Redusert ramme (-) B.4 Sum Tannhelse Økt ramme (+) Redusert ramme (-) Husleie opprettholdes i Stoltenbergsgt B.5 Sum Fellesformål Økt ramme (+) Redusert ramme (-) Tilskudd - Vann og avløp til Krisitnakapeller B6 Sum deltagelse i selskaper Rentekostnader Avdrag E. Sum Netto finansutgifter Økt ramme (+) Redusert ramme (-) Lønnsreserve og pensjon E. Sum øvrig Bufferfond: Avsetning (+) / Bruk (-) Regionalt utviklingsfond: Avsetning (+) / Bruk (-) Øvrige fond: Avsetning (+) / Bruk (-) Til investeringsbudsjettet Sum Disposisjoner SUM DRIFTSBUDSJETTET (A-B-C-D) Kontroll: Driftsbudsjettet må gå i null Bufferfond per (Rådmannens 346 innstilling) Bufferfond per (Nytt forslag)

30 INVESTERINGSBUDSJETTET (Beløp i hele 1000 kr) Investeringer og utlån Fylkeshuset ny 3.etg/FT sal A. Sum investeringer x B. Sum utlån x C. Sum disposisjoner SUM Investeringer og utlån mv (A+B+C) Finansiering Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet - mva-investeringer Fra driftsbudsjettet - annet Mva- kompensasjon Salg av fast eiendom SUM Finansiering SUM INVESTERINGSBUDSJETTET Kontroll: Investeringsbudsjettet må gå i null Kontroll: Fra driftsbudsjettet = Til investeringsbudsjettet 701 Representanten Karen Anne Kjendlie (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Krf, V, FrP og H: Innstillingens pkt 1 vedtas med slike endringer: DRIFTSBUDSJETTET (Beløp i hele 1000 kr) Skatteinntekter Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A. Sum hovedinntekter Reduksjon planstrategier/rpba Trafikksikkerhetsarbeid Nytt vegsystem Stensarmen - FV B.1 Sum Regionalsektoren Prosjekt "Vestfold - lær av de beste" Alternativ oppfølging av lærlinger Styrking av undervsiningssamarbeid på tvers

31 Utstyrsfond yrkesfagene Videreføre psykososial satsing B.2 Sum Videregående opplæring Teater Ibsen Vestfoldmuseene IKS B.3 Sum Kultur B.4 Sum Tannhelse IKT B.5 Sum Fellesformål B6 Sum deltagelse i selskaper E. Sum Netto finansutgifter E. Sum øvrig Bufferfond: Bruk av tilleggsmiidler Bufferfond: Tilførsel Sum Disposisjoner SUM DRIFTSBUDSJETTET (A-B-C-D) Bufferfond per (Rådmannens innstilling) Bufferfond per (Nytt forslag) Verbalforslag Rådmannens punkt 3 endres under videregående opplæring. Mobbing, elever: Nr Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet. 100 % 100 % 100 % 100 % Nr Skoler med synkende andel elever som oppfatter å være mobbet av lærer. 100 % 100 % 100 % 100 % Nr Skoler med synkende andel elever som selv har mobbet medelever. 100 % 100 % 100 % 100 % Nytt punkt 8. Utdanning: Fylkestinget er opptatt av kvalitet på den undervisning som gis og som prinsipp bør lærerløse timer unngås. Hovedutvalg for utdanning får sak om prosedyrer og rutiner for bruk av vikarer. Nytt punkt 9. Rådmannen bes å utarbeide tilstandsrapport for vedlikehold på alle bygg. 31

32 Representanten Øyvind Hunskaar (SP) fremmet flg forslag 1. Endring i forhold til innstillingas pkt. 1, i mill. kr.: (økning (+), reduksjon (-) INVESTERINGER: Ny FT-sal utgår Redusert låneopptak - -8,8-4 - Redusert mva-komp. - -2,2-1 - DRIFT: Festspilla - -1,9-1,9-1,9 Teater Ibsen Fylkesveier Redusert renter/avdrag - -0,4-0,9-1 Fra 551-midler, til finansiering HiV-tilskudd maritim Hiv-tilskudd maritim VGS, ramme SUM, NETTO ØKT DRIFT 9 7,7 7,2 9,1 AVSETNINGER: Reg. utviklingsfond Bruk av disposisjonsfond ,7-10,2-12,1 SUM DRIFTBUDSJETT

33 2. Tillegg til innstillingas pkt. 3: Nytt resultatmål, Fellesformål: 5.12.: Andel ledere på nivå under virksomhetsledere eller tilsvarende, skal ha inngått operativ, individuell lederavtale med sin leder, med mål og resultatkrav til lederen 70 % 90 % 100% 100% Nytt resultatmål, VGS: 2.12.: Lærer som pålegges kurs i videre- og etterutdanning, skal ikke pålegges å ta igjen tapte timer i for- eller ettertid, med følgende andel 50 % 100 % 100 % 100 % Votering Fylkesrådmannens innstilling pkt 1 fikk ingen stemmer og falt. SP pkt 1 fikk 1 stemme (SP) og falt. Fellesforslag SV/AP pkt 1 fikk 4 stemmer (3 AP, SV) og falt mot 9 stemmer (3 H, 2 V, 2 FrP, KrF, SP) Fellesforslag KrF/V/FrP/H pkt 1 vedtatt med 8 stemmer (3 H, 2 FrP, 2 V, Krf ) mot 5 stemmer (SV, SP, 3 AP) Fylkesrådmannens innstilling pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Pkt 3 Regional fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt VGO Verbalforslag endring Fellesforslag KrF/V/FrP/H pkt vedtatt med 8 stemmer (3 H, 2 FrP, 2 V, Krf) mot 5 stemmer (3 AP, SV, SP) VGO - fylkesrådmannens innstilling - unntatt ble enstemmig vedtatt SP - nytt resultatmål VGO 2.12 fikk 5 stemmer (SV, 3 AP, SP) og falt mot 8 stemmer (2 V, 2 FrP, 3 H, KrF) Kultur fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt Tannhelse fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fellesformål ble enstemmig vedtatt. SP tillegg til pkt 3 nytt resultatmål Fellesformål 5.12 fikk 4 stemmer (3 AP, SP) og falt mot 9 stemmer (SV, 3 H, 2 FrP, 2 V, KrF) Fylkesrådmannens innstilling pkt 4-7 ble enstemmig vedtatt 33

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112

Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 Sted: Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112 Møteleder Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Disse møtte: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201200112-23

Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201200112-23 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 27.09.2012 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201200112-23 Møteleder Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Disse møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-31. Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 201100001-31 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 14. september 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 64/11-70/11 MØTELEDER Fylkesordfører Johansen, Per-Eivind (H) DISSE MØTTE 1. Høiberg,

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Arkivsak 201004746-1 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget 14.12.2010 74/10 Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Fylkesrådmannens

Detaljer

ÅRSRAPPORT KORTVERSJON. www.vfk.no

ÅRSRAPPORT KORTVERSJON. www.vfk.no ÅRSRAPPORT KORTVERSJON www.vfk.no Stø kurs - fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune har en positiv økonomisk utvikling. Utviklingen er i tråd med kursen vi har staket ut gjennom flere år, og

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON Fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både netto driftsresultat og arbeidskapitalen har utviklet seg positivt

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vfk.no

Årsrapport 2013. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 4 1.1 Kort om de ulike sektorene... 5 1.1.1 Utdanning... 5 1.1.2 Regional... 6 1.1.3 Kultur... 6 1.1.4 Tannhelse... 6 1.1.5 Fellesformål/stab...

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

Årsrapport 2014. www.vfk.no

Årsrapport 2014. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 1.1 Kort om de ulike sektorene... 6 1.1.1 Regionalsektoren... 6 1.1.2 Utdanningssektoren... 7 1.1.3 Kultursektoren... 7 1.1.4 Tannhelsesektoren...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: 20.11.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Mulige forfall meldes snarest til marion.erichsen@vaf.no

Detaljer

Årsrapport 2011. www.vfk.no

Årsrapport 2011. www.vfk.no www.vfk.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, FINANSRAPPORTERING 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 3 2 ÅRSREGNSKAP... 6 2.1 soversikter... 6 2.2 Noter... 13 3 ÅRSBERETNING... 30

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00 16:55 1 Faste medlemmer

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer