Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet 2013-2015"

Transkript

1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet For fakultetsadministrasjonen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen

2 Innhold Fakultetsadministrasjonen spiller en nøkkelrolle for fakultetet Organisering, ansvar og HMS-funksjoner hos oss Hva er HMS? Hvem har HMS-lederansvar hos oss? Hvilket ansvar har hver og en av oss for HMS? Plassansvarlig ved brann og evakuering Hva er verneombudenes rolle? Hva innebærer HMS-arbeid hos oss (årshjul og tiltaksplan)? HMS-kartlegging Medarbeidersamtaler Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø (HMS-runde) Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø (inkl. HMS-møte) Avviksrapportering HMS-årsrapport og HMS-handlingsplan HMS-årsrapport Fakultetsadministrasjonens HMS-handlingsplan Vi vil arbeide for godt arbeidsfellesskap HMS-virkemidler for godt arbeidsfellesskap Trygge og funksjonelle arbeidsplasser HMS-virkemidler for trygge og funksjonelle arbeidsplasser Oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø HMS-virkemidler rettet mot risikofylt arbeidsmiljø God håndtering av HMS-avvik HMS-virkemidler rettet mot god håndtering av HMS-avvik Ansvar for det ytre miljø HMS-virkemiddel rettet mot ansvar for det ytre miljø Appendiks... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

3 Fakultetsadministrasjonen har en nøkkelrolle ved fakultetet I fakultetets strategiske plan 1 for kan vi lese: Fakultetet har som mål å styrke kvaliteten på forskningen, utdanningen og formidlingen. Dette skal skje i tråd med ambisjonen om å være et anerkjent forskningsuniversitet med høye etiske standarder for virksomheten. Samtidig skal fakultetet være en attraktiv og god arbeidsplass for ansatte og studenter. Målene er ambisiøse, og fordrer fokus på hele bredden av fakultetets virksomhet. Fakultetsadministrasjonen har en nøkkelrolle i kraft av en rekke oppgaver knyttet til forvaltning av de menneskelige, økonomiske og fysiske ressursene ved fakultetet, og for beslutningsstøtte for fakultetsstyret og dekanatet. Fakultetsadministrasjonens innretning og fokus må handle om å utøve våre oppgaver i tråd med samfunnsoppdraget, overordnet politikk og fakultetsstyrets og dekanatets prioriteringer, og samtidig bistå instituttledelsen i sitt arbeid. Innenfor enkelte områder har fakultetsadministrasjonen tilretteleggingsfunksjoner direkte i forhold til brukere. Dette gjelder spesielt for tjenester og oppgaver som er rettet mot studenter. I HMS planen fokuserer vi på sider av vår virksomhet som handler om helse, - miljø- og sikkerhetsaspekter. Det går imidlertid ikke skarpe grenser mellom disse aspektene og de øvrige sidene av virksomheten. Ledere skal legge til rette for klare ansvarsforhold, gode informasjonsrutiner, kartlegging av arbeidsmiljøet, forbedringsarbeid og systemer for håndtering av uønskede hendelser. Men alle ansatte har hver og en plikt til å følge opp og til å bidra positivt til arbeidsmiljøet og til høyest mulig kvalitet på arbeidet vi utfører. Gode systemer for kvalitetsforbedring, forebygging, bevisstgjøring om risiko samt god personalledelse, er viktige forutsetninger for en kultur preget av tillit og trygghet. I slike kulturer tar enkeltindivider i stor grad ansvar for fellesskapet, og tør å melde fra når ting ikke fungerer. Ledelsen har ansvar for å legge forholdene til rette slik at den enkelte tør melde fra når ting ikke fungerer. Dette er avgjørende for at vi som avdeling skal bidra til å oppnå de overordnede målsettingene i UiBs og fakultetets strategiplan og i UiBs og fakultetets HMS-plan. Sammen må vi arbeide for å fremme en kultur der HMS blir en naturlig og integrert del av virksomheten, blant annet ved hjelp av jevnlige tilfredshetsundersøkelser. Vi vil prioritere å ha oppdatert og tilgjengelig HMS-informasjon på våre HMS-nettsider. I tillegg anbefaler vi den enkelte å bruke UiBs HMS-portal. Bergen, 2013 Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Anette Bynes D Arcy verneombud 1 3

4 1 Organisering, ansvar og HMS-funksjoner hos oss Fakultetsnivået ved MN-fakultetet inkluderer organisatorisk sett: Fakultetsadministrasjonen Skolelaboratorium for realfag Elektronmikroskopisk felleslaboratorium Denne planen er utarbeidet av og for fakultetsadministrasjonen. Tilsvarende planer bør utarbeides for Skolelaboratorium for realfag og for Elektronmikroskopisk felleslaboratorium. 1.1 Hva er HMS? HMS består av følgende elementer: Helse: skader, helseslitasje og sykdom, fysisk, psykisk og sosialt velvære Miljø: arbeidsmiljø, ytre miljø og innemiljø Sikkerhet: beskyttelse av mennesker, materiell og natur I UiBs Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid står det at: Retningslinjen skal bidra til at Universitetet i Bergen (UiB) når sine virksomhetsmål og sikre at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) er i tråd med interne regler og myndighetskrav. Retningslinjen beskriver hvordan HMS-arbeidet ved UiB skal organiseres, gjennomføres og dokumenteres. Det systematiske HMS-arbeidet skal være forebyggende og skadebegrensende med hensyn til HMS og legge til rette for et aktivt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer gode og sikre arbeidsrutiner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler. 1.2 Hvem har HMS-lederansvar hos oss? I UiBs HMS-håndbok (UiBs Regelsamling Del 3.2 Helse, miljø og sikkerhet) står det at: Linjeledere (ledere på alle nivå) ved UiB har ansvar for at bestemmelsene gitt i Arbeidsmiljøloven og øvrig lovgivning innen HMS, blir overholdt. Ansvaret kan ikke overføres til andre, men HMS-oppgaver kan delegeres. Dekanen er fakultetets overordnede leder, og har således det overordnede HMS-ansvaret for MNfakultetet. Dekanen har delegert til fakultetsdirektøren å følge opp HMS-arbeidet ved MN-fakultetet. Til hjelp for fakultetsdirektøren i dette arbeidet har fakultetet deler av en stilling avsatt til HMS-formål, - en HMS-koordinator. HMS-koordinator sin funksjon innebærer blant annet å bistå instituttene i deres HMS-arbeid og i tillegg være fakultetets kontaktperson overfor UiBs HMS-seksjon, Eiendomsavdelingen og instituttene. Dekanen har også delegert den daglige ledelsen av fakultetsadministrasjonen til fakultetsdirektøren, og dermed oppfølging av avdelingens HMS-arbeid. Både HMS-koordinator og assisterende 4

5 fakultetsdirektør trekkes inn i dette arbeidet ved behov. De HMS-oppgavene som HMS-koordinator utfører, skjer på vegne av arbeidsgiver (mens verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker og er en samarbeidspartner for ledelsen, jfr. avsnitt 1.4). Daglig ledelse av medarbeiderne ved fakultetsadministrasjonen er delegert til seksjonslederne innen hhv: Personal- og stabsseksjonen Studieseksjonen Økonomiseksjonen De tre seksjonslederne, forskningsrådgiver og assisterende fakultetsdirektør har fakultetsdirektøren som sin nærmeste overordnede, mens fakultetsdirektøren har dekanen som sin nærmeste overordnede. Ansvar for oppfølging av HMS-arbeidet ved fakultetsadministrasjonen ligger med dette på fakultetsdirektøren og seksjonslederne, selv om andre trekkes inn i HMS-arbeidet. Daglig ledelse av hhv Skolelaboratorium for realfag og for Elektronmikroskopisk felleslaboratorium skjer lokalt ved disse enhetene. 1.3 Hvilket ansvar har hver og en av oss for HMS? I UiBs HMS-håndbok (UiBs Regelsamling Del 3.2 Helse, miljø og sikkerhet) står det at: Aktiv medvirkning fra ansatte og studenter, klar ansvarsfordeling og tydelig organisering av HMS-arbeidet er en forutsetning for å etablere gode arbeids- og læringsmiljø. Ansatte har plikt til å følge de krav som er satt for det systematiske HMS-arbeidet. Som arbeidstakere har vi alle medvirkningsplikt. Dette innebærer at ansatte skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av UiBs systematiske HMS-arbeid. Ifølge AML 2-3 og 2-4 skal alle arbeidstakere: Vise ansvar for egen og andres sikkerhet. Ta initiativ og være en pådriver i HMS-arbeidet på eget arbeidssted. Holde seg orientert om arbeidsmiljøsituasjonen på eget arbeidssted. Melde fra når farlige forhold oppdages. Melde fra om skader eller sykdom vedkommende blir påført og som han/hun mener har sin grunn i arbeidet eller forholdet på arbeidsstedet. Varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Hvordan den enkelte arbeidstaker skal melde fra, kan variere fra sak til sak. Både leder, verneombud og HMS-koordinator vil kunne være behjelpelig, dersom det er forhold arbeidstakere ønsker å ta opp. 5

6 1.4 Plassansvarlig ved brann og evakuering Ansvar for brannsikkerheten ved UiB er delegert til Eiendomsavdelingen. I praksis betyr dette at Eiendomsavdelingen har ansvar for at lovens krav til eier er oppfylt. For å ivareta sikkerhet og evakuering av ansatte og studenter ved UiB, er det for alle UiBs bygg utpekt plassansvarlige brann med stedfortredere. I Realfagbygget har vi flere plassansvarlige med stedfortredere i hver etasje. De plassansvarlige skal påse at evakuering iverksettes umiddelbart ved brann/brannalarm/gassalarm. For å sikre en trygg og god evakuering, arrangeres det flere brannøvelser hvert år i Realfagbygget. Alle ansatte får også tilbud om å gjennomføre både brannvernkurs og førstehjelpskurs. 1.4 Hva er verneombudenes rolle? I UiBs HMS-håndbok (UiBs Regelsamling Del 3.2 Helse, miljø og sikkerhet) står det at: Verneombudene har en tilsynsfunksjon, er de ansattes representanter i arbeidsmiljøsaker og er samarbeidspartnere for ledelsen. Fakultetsadministrasjonen har et verneombud og et varaverneombud. Deres verneområde omfatter også Skolelaboratorium for realfag og Elektronmikroskopisk felleslaboratorium. Verneombudets rolle er beskrevet i AML kapittel 6. Ifølge AML skal verneombudet involveres i alle saker som gjelder arbeidsmiljøet. Ved UiB er verneombudene viktige samarbeidspartnere for ledelsen i arbeidet med å få et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Ledelsen har ansvar for å involvere verneombudene på de arenaer der arbeidsmiljø er tema. Linjeleder skal sikre og legge til rette for regelmessige møter mellom verneombud og linjeleder. De faste møtene mellom linjeleder og verneombud skal brukes til å diskutere arbeidsmiljøsituasjonen ved verneområdet. Dersom det oppstår særskilte forhold mellom de faste møtene som kan ha betydning for arbeidsmiljøet, skal linjeleder innkalle til møte så raskt som mulig. I UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud" står det at: Universitetet i Bergen (UiB) vil sikre at det på alle nivå er satt av tilstrekkelig tid til å utføre verneombudsarbeid på en forsvarlig måte og sikre regelmessige møtepunkt mellom verneombud og linjeleder slik at det legges til rette for et aktivt samarbeid mellom linjeleder og verneombud i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved UiB. Hos oss skjer dette ved direkte samarbeid mellom fakultetsdirektør/assisterende fakultetsdirektør og verneombud/ varaverneombud i forbindelse med planlegging og gjennomføring av HMS-aktiviteter. I tillegg holdes månedlige møter mellom HMS-koordinator, verneombud og varaverneombud. Assisterende fakultetsdirektør deltar også på disse møtene så langt det lar seg gjøre. Ansatte i fakultetsadministrasjonen, Skolelaboratorium for realfag og Elektronmikroskopisk felleslaboratorium kan når som helst melde inn HMS-saker til verneombud eller til ledelsen, og kan også melde inn saker til de ovennevnte månedlige møtene. 6

7 1.5 Hva innebærer HMS-arbeid hos oss (årshjul og tiltaksplan)? HMS-årshjulet skal bidra til at det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetsadministrasjonen følges i tråd med myndighetskrav og internt regelverk. Fakultetsadministrasjonen skal årlig: Gjennomføre HMS-runde (januar/februar) HMS-årsrapport) (januar/februar) Revidere HMS-handlingsplan og tiltaksliste (februar) Avholde medarbeidersamtaler Gjennomføre HMS-møte og trivselskartlegging (september/oktober) Iverksette HMS-tiltak Løpende gjennom hele året: Månedlige samarbeidsmøter mellom ledelse, HMS-koordinator, verneombud og varaverneombud Avviksrapportering: Rapportere avvik, nestenulykker og ulykker Følge rutinene for god håndtering av personopplysninger Alle oppfordres til å melde inn forslag til økt trivsel og sikkerhet Sjekke ut om våre HMS-rutiner er hensiktsmessige Kvartalsvise fellesmøter for gjennomgang av HMS-plan og årshjul Sikre at nytilsatte får god opplæring i våre HMS-rutiner Sikre at alle medarbeidere gjennomfører førstehjelp-/brannvernopplæring minimum hvert femte år For tiltaksplan, se kapittel HMS-kartlegging I HMS-kartlegging inngår vurdering av ulike forhold som har særlig betydning for helse, miljø og sikkerhet ved UiB. Eksempler på kartleggingsverktøy er medarbeidersamtaler, HMS-runder, trivselskartlegginger og HMS-møter. Med bakgrunn i HMS-kartleggingen utarbeides en HMS-plan for avdelingen med en tiltaksliste som skal revideres årlig Medarbeidersamtaler En medarbeidersamtale er en godt forberedt, systematisk og personlig utviklings- og planleggingssamtale som alle medarbeidere skal få tilbud om å ha med sin nærmeste leder minst én gang pr år. Eksempler på temaer en slik samtale kan inneholde, er ulike sider ved arbeidssituasjonen, forventninger til arbeidsmiljøet, om samarbeidsforholdene, om arbeidsoppgavene/arbeidsmengden er tilfredsstillende og eventuelle behov for kompetanseheving. Hos oss har fakultetsdirektøren delegert ansvar for gjennomføring av medarbeidersamtalene til seksjonslederne. Fakultetsdirektøren holder medarbeidersamtaler med seksjonslederne, forskningsrådgiver og assisterende fakultetsdirektør. Dekanen holder medarbeidersamtale med fakultetsdirektøren. 7

8 1.5.2 Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø (HMS-runde) HMS-runde innebærer en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet. Hos oss gjennomføres HMS-runden ved at fakultetsdirektør og verneombud har en fysisk gjennomgang av alle kontorene og lokalene for å kartlegge om alt fungerer tilfredsstillende. Eksempler på forhold som sjekkes, er om dataskjermene fungerer tilfredsstillende, om noen har behov for en ny stol eller om belysningen på kontorene er tilfredsstillende. I tillegg skal også rømningsveier sjekkes og andre forhold som kan ha betydning for brannsikkerheten. Det inviteres også til å ta opp andre HMS-saker som måtte være aktuelle. HMS-runden inkluderer Skolelaboratorium for realfag og Elektronmikroskopisk felleslaboratorium Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø (inkl. HMS-møte) HMS-møtet er et allmøte ved en arbeidsenhet der ansatte, leder og verneombud deltar og tema er psykososialt arbeidsmiljø. I prinsippet kan alle tema de ansatte er opptatt av, og som har betydning for arbeidsmiljøet, behandles i et HMS-møte. Noen eksempler på tema, er utfordringer og problemer ved arbeidsmiljøet, ønsker og mål for avdelingen eller organisatoriske forhold og innspill til HMStiltaksplan. Vi holder HMS-møte normalt om høsten, enten som et heldagsseminar eller som et to-dagers seminar. Et slikt møte holdes som del av eller i tilknytning til en trivselskartlegging. Normalt forsøker vi å få til mulighet for felles turgåing i forbindelse med HMS-møtene, da dette er noe mange synes er en god måte å bli bedre kjent på tvers av seksjonene, med Avviksrapportering Et avvik er en beskrivelse på en mangel eller en hendelse som kan medføre eller har medført skade på mennesker, miljø eller materiell. Eksempler på avvik, kan være besøk av uvedkommende i lokalene, dårlig renhold, dårlig inneklima, tyveri eller en kollega eller som er blitt skadet eller holdt på å bli skadet. Dersom en ansatt eller en student oppdager et avvik, har vedkommende plikt til å melde fra om dette så snart som mulig til leder. Leder har ansvar for å følge opp og vurdere hvilke forebyggende og korrigerende tiltak som skal iverksettes. Melding og oppfølging av avvik er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet. I UiBs Retningslinjer for melding av avvik, ulykker og nestenulykker heter det at: Alle HMS-avvik, som oppdages/avdekkes skal meldes, og det skal vurderes hvilke korrigerende og forebyggende tiltak som skal iverksettes, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. UiB vil slik kontinuerlig kvalitetssikre det systematiske HMS-arbeidet, og sikre eventuelt skadedes rettigheter. Den som blir oppmerksom på et avvik, skal umiddelbart melde avviket på Skjema for melding av avvik og levere dette til leder. Leder har ansvar for at saken blir løst på lavest mulig nivå eller blir meldt videre i rapporteringslinjen. 8

9 1.5. HMS-årsrapport og HMS-handlingsplan HMS-årsrapport Alle enheter ved UiB er pålagt å rapportere og foreta en internkontroll av det systematiske HMSarbeidet. Dette gjøres ved at leder og verneombud fyller ut elektronisk «Skjema Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet" og legger ved avdelingens HMS-handlingsplan for rapporteringsåret. Rapporteringen er knyttet til UiBs Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll). Her står det at: Linjeleder gjennomgår det systematiske HMS-arbeidet og rapporterer videre i linjen. Dersom forbedringspotensialer blir avdekket, skal korrigerende tiltak vurderes og prioriteres. Verneombud skal sammen med linjeleder gjennomgå det systematiske HMS-arbeidet. Følgende elementer i det systematiske HMS-arbeidet gjennomgås: Vurdere om HMS-mål er nådd og sette nye HMS-mål Ansvar og oppgavefordeling i HMS-arbeidet HMS-handlingsplan o Resultater fra kartlegging, som HMS-møter, HMS-runder og medarbeidersamtaler, risikovurdering og iverksetting av tiltak. Innrapporterte avvik, nestenulykker og ulykker. Vurdere om eksisterende rutiner er hensiktsmessige og i samsvar med regelverk. Etterse at nye aktiviteter /prosesser utføres på en forsvarlig måte. Kartlegge HMS-opplæringsbehov for neste år. Utføre nødvendig oppdatering av HMS-dokumenter I HMS-årsrapporten for 2012 inneholder rapportskjemaet eksempelvis følgende overskrifter (med en rekke underspørsmål): HMS-organisering HMS-kompetanse Psykososialt arbeidsmiljø Helse og bygg Ytre miljø Risikofylt arbeidsmiljø Avvik, nestenulykker og ulykker HMS-mål og tiltak Satsingsområder/utfordringer 9

10 1.5.2 HMS-handlingsplan med HMS-tiltak som skal revideres årlig Alle avdelinger og enheter skal ha en HMS-plan med HMS-tiltak som skal revideres årlig. Lokale HMS-handlingsplaner skal forankres i overordnede planer ved UiB, blant annet i UiBs Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet , vedtatt av universitetsstyret 25. oktober UiBs HMS-handlingsplan er forankret i UiBs strategi og omfatter fem HMS-mål. Fra planen kan vi lese at UiB skal kjennetegnes ved: gode arbeidsfellesskap trygge og funksjonelle arbeidsplasser kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø god håndtering av HMS-avvik ansvar for det ytre miljø Det står videre at hvert HMS-mål skal konkretiseres gjennom virkemidler og realiseres gjennom tiltak: sentralt i regi av enhetene med særskilt ansvar og oppgaver lokalt gjennom HMS-handlingsplaner på fakultet/avdeling og institutt/senter i ulike former for samspill mellom enheter og nivåer HMS-handlingsplan for fakultetsadministrasjonen signeres av verneombud og fakultetsdirektør, men da etter en prosess der alle ansatte har hatt mulighet til å komme med innspill. 10

11 2 Fakultetsadministrasjonens HMS-handlingsplan Når fakultetsadministrasjonen skal utarbeide sin lokale HMS-handlingsplan, må den ta utgangspunkt i UiBs HMS-handlingsplan Vår lokale handlingsplan er derfor bygget opp etter de samme fem HMS-målene som UiBs HMS-plan : gode arbeidsfellesskap trygge og funksjonelle arbeidsplasser kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø god håndtering av HMS-avvik ansvar for det ytre miljø 2.1 Vi vil arbeide for godt arbeidsfellesskap Vi har kommet fram til følgende faktorer som kjennetegner gode arbeidsmiljø: Ærlighet, humor, gode kolleger, tydelighet (klare linjer), trygghet, åpenhet, utfordringer, engasjement, ansvar, mestring, identifisering av verdier, god informasjonsflyt, nødvendig opplæring, samarbeid, felles og kjente mål, lojalitet, raushet og resultatoppnåelse. Avdelingen skal ha et HMS-fokus som bidrar til å vedlikeholde og styrke arbeidsfellesskapet, slik at alle medarbeidere sikres et godt arbeidsfellesskap i tråd med ovennevnte stikkord. Det er viktig med fokus på HMS, men også på kvalitetsutvikling av oppgaver vi utfører og ansvar vi forvalter på vegne av fakultetet som helhet. Nedenfor listes virkemidler vi mener er viktige for et godt arbeidsfellesskap hos oss. Tiltak innen de ulike virkemidlene finnes i vedlagte tiltaksplan eller årshjul HMS-virkemidler for godt arbeidsfellesskap Nye medarbeidere skal tas godt imot, sikres opplæring og inkluderes i fellesskapet. Fakultetsadministrasjonen skal årlig arrangere jule- og sommeravslutninger som inkluderer Skolelaboratorium for realfag, Elektronmikroskopisk felleslaboratorium og dekanatet. Fakultetsadministrasjonen skal årlig avsette tid og ressurser til et todagers seminar som skal inkludere HMS, informasjonsutveksling og kvalitetsutvikling, og om mulig fysisk aktivitet. Stor arbeidsbelastning er avdekket som en faktor gjennom MTM-undersøkelsen. Utviklingsarbeid bør fokusere på om oppgaver kan fordeles annerledes, eller om noen av oppgavene kan forenkles eller effektiviseres. Det er ønskelig å få til noe mer arbeid på tvers av seksjonene. Utviklingsarbeid bør fokusere på mulige prosjekter eller typer arbeidsfordeling som vil kunne bidra til dette. Det er ønskelig at ansatte som har anledning og lyst deltar sammen på kulturelle og/eller sosiale aktiviteter gjennom UiBs velferdstilbud eller andre arrangementer. For å fremme denne type sosiale aktiviteter har avdelingen en kulturkomite. 11

12 Inntil en halv arbeidsdag kan avsettes hvert år for å få til felles fysisk aktivitet for ansatte i fakultetsadministrasjonen i Bergensområdet, dersom det blir tatt initiativ til dette. Som f.eks. tur over vidden eller liknende. Alle ved avdelingen skal betale inn bidrag til en velferdskasse. Denne benyttes til å kjøpe blomst til de som har bursdag, gaver til ansatte som slutter med mer. Alle oppfordres til å delta i størst mulig grad på felles ukentlig fredagslunsj og månedsavslutninger. 2.2 Trygge og funksjonelle arbeidsplasser Vi vil arbeide for at alle ved avdelingen skal ha trygge og funksjonelle arbeidsplasser. Noen av forholdene er ting vi enkelt kan gjøre noe med, mens andre forhold er mer krevende. Eksempler på komplekse utfordringer er temperaturen i Realfagbygget og sikkerheten i og rundt Realfagbygget. Nedenfor listes virkemidler vi mener er viktige for trygge og funksjonelle arbeidsplasser hos oss. Tiltak innen de ulike virkemidlene finnes i vedlagte tiltaksplan eller årshjul HMS-virkemidler for trygge og funksjonelle arbeidsplasser Alle ansatte skal ha kontorarbeidsplasser (stol, skrivebord, lys, solavskjerming etc) tilpasset den enkeltes behov. De som opplever behov for forbedringer, bør ta dette opp under HMSrunden (eller med sin overordnede om det dukker opp behov som ikke kan/bør vente). Ledelsen må sikre at kontorene er varme nok. Ekstra ovner må monteres på kontorene og i møterom hvis behov. Romansvarlige (inkludert den enkeltes ansvar for eget kontor) har ansvar for å påse at ovner behandles og plasseres i tråd med retningslinjer for bruk. Ledelsen skal arbeide for størst mulig grad av låsing av Realfagbygget, og for god belysning og overvåkningskameraer ved inngangspartiene. Ledelsen må sørge for skriftlige rutiner for hvordan vi forholder oss dersom det oppdages uvedkommende i bygget, eller dersom det oppdages sprøytespisser eller liknende. Alle har ansvar for å rydde etter seg i møterom og andre fellesrom, og forlate disse i den stand en forventer å finne rommet. Dersom man ikke har anledning til å rydde opp selv, må man be om hjelp av andre (ansvaret ligger ikke på romansvarlig). Alle har ansvar for at brukte kopper etc skal settes i oppvaskmaskin. Dersom det er rent i maskinen, skal denne tømmes. Brukte kaffekanner skal skylles etter bruk. Alle har HMS-ansvar for eget kontor. Enkeltmedarbeidere kan bli tildelt særskilt ansvar for HMS-oppfølging (romansvarlig) for fellesrom. Dette fritar ikke brukere av fellesrom til å rydde opp etter eget bruk selv, eller be om hjelp til dette dersom det trengs. 12

13 2.3 Oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø Fakultetsadministrasjonens virksomhet inkluderer ikke i seg selv risikofylte operasjoner. Vi oppholder oss imidlertid i et bygg der det foregår laboratoriearbeid og der det oppbevares giftige og brennbare kjemikalier. Dette fordrer særskilt oppmerksomhet og effektivitet knyttet til blant annet evakuering av bygget ved brann og liknende. Avdelingen skal ha et HMS-fokus rettet mot risikofylt arbeidsmiljø. Nedenfor listes virkemidler vi mener er viktige for oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø hos oss. Tiltak innen de ulike virkemidlene finnes i vedlagte tiltaksplan eller årshjul HMS-virkemidler rettet mot risikofylt arbeidsmiljø Ledelsen skal påse at alle ansatte gjennomfører brannvernopplæring og førstehjelpsopplæring minst hvert femte år. Nyansatte som ikke kan vise til slik opplæring skal gjennomføre denne så raskt som mulig (sjekkes ut ved mottak av nytilsatte). Det skal utarbeides oppslag innsiden av alle dører på kontorer og møterom/fellesrom, med nummer til vaktselskap, og med bilde og beskrivelse av oppstillingsplass og prosedyrer ved evakuering av bygget. Avdelingen skal ha årlig gjennomgang av evakueringsprosedyre. Alle må årlig undertegne på at de er kjent med prosedyren. Alle ansatte skal gjøres kjent med den risiko som eksisterer i Realfagbygget knyttet til risikofylt arbeidsmiljø ved instituttene og andre avdelinger. 2.4 God håndtering av HMS-avvik Det må etableres en kultur der vi melder fra dersom det oppstår situasjoner som er farlige eller uheldige for avdelingen, slik at slike situasjoner kan avverges i framtiden. Ettersom fakultetet har en nøkkelrolle for fakultetet som helhet, kan det også tenkes situasjoner der HMS-avvik i fakultetsadministrasjonen får ringvirkninger utover avdelingen. Avdelingen skal ha et HMS-fokus som bidrar til god håndtering av HMS-avvik. Nedenfor listes virkemidler vi mener er viktige for oppmerksomhet rettet mot god håndtering av avvik hos oss. Tiltak innen de ulike virkemidlene finnes i vedlagte tiltaksplan eller årshjul HMS-virkemidler rettet mot god håndtering av HMS-avvik Avdelingen bør foreta en risikovurdering, og utarbeide prosedyrer for hvordan avvik bør håndteres internt. Dette bør være tema for et HMS-møte. Avdelingen skal følge opp UiBs systemer for avviksrapportering. 2.5 Ansvar for det ytre miljø Også ansatte på vår avdeling skal være bevisste på hvordan vi påvirker det ytre miljø, både lokalt og globalt. Avdelingen skal ha et HMS-fokus som bidrar til ansvarlighet for det ytre miljø. Nedenfor listes virkemidler vi mener er viktige for ansvar for det ytre miljø hos oss. Tiltak innen de ulike virkemidlene finnes i vedlagte tiltaksplan eller årshjul. 13

14 2.5.1 HMS-virkemiddel rettet mot ansvar for det ytre miljø Alt papir skal resirkuleres Begrens antall utskrifter, og skriv ut dobbeltsidig. Alle må sku av lys og varmeovner når de går for dagen, og ellers begrense bruken av energi. Avdelingen vil aktivt ta i bruk nye systemer for forbedret kildesortering som skal innføres i Realfagbygget. 14

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen 2 Innhold Forord... 4 1 Målsetting og ansvar... 5 1.1 Overordnede målsettinger for

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet 2011-2012

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet 2011-2012 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2011-2012 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen 2 Innhold Forord... 4 1 Målsetting og ansvar... 5 1.1 Overordnede målsettinger for

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 18 Sak nr. 2012/3628 Møte: 22. mars 2012 HMS-ÅRSRAPPORT 2011 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 18 Sak nr. 2012/3628 Møte: 22. mars 2012 HMS-ÅRSRAPPORT 2011 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 18 Sak nr. 2012/3628 Møte: 22. mars 2012 HMS-ÅRSRAPPORT 2011 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet

Handlingsplan. For Helse, miljø og sikkerhet Det medisinsk-odontologiske fakultet Handlingsplan For Helse, miljø og sikkerhet 2010-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2016 2018 // UNIVERSITETET I BERGEN HR-AVDELINGEN HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2016 2018 HR-AVDELINGEN 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UiB ET GODT

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 21/ 2014 08.04.2014 Dato: 30.03.2014 Arkivsaksnr: 2013/2767-LAE Helse, miljø og

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 8 Sak nr. 2014/2898 Møte: 20. mars 2014 HMS-ÅRSRAPPORT 2013 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 8 Sak nr. 2014/2898 Møte: 20. mars 2014 HMS-ÅRSRAPPORT 2013 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 8 Sak nr. 2014/2898 Møte: 20. mars 2014 HMS-ÅRSRAPPORT 2013 FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Sak nr.: 2011/12014 Møte: 25.10.2012 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015 Bakgrunn Universitetets strategi 2011-2015 gir

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 18 Sak nr. 08/13139 Møte: 1. april 2009

Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 18 Sak nr. 08/13139 Møte: 1. april 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: 254.2 Fakultetsstyresak: 18 Sak nr. 08/13139 Møte: 1. april 2009 HMS-ÅRSRAPPORT 2008 Innledning: Det vises til brev fra Universitetsdirektøren

Detaljer

Skjema for årsrapport innen HMS

Skjema for årsrapport innen HMS Skjema for årsrapport innen HMS Årsrapporten for foregående år sendes HMS-koordinator ved Det medisinske fakultet innen utgangen av januar hvert år. En sammenfatning av enhetenes årsrapporter legges fram

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2010-2014. Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen. HMS- mitt ansvar

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2010-2014. Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen. HMS- mitt ansvar HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HANDLINGSPLAN 2010-2014 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen HMS- mitt ansvar INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED DET

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

MN-fakultetets HMS-strategi for perioden

MN-fakultetets HMS-strategi for perioden MN-fakultetets HMS-strategi for perioden 2013 2016 02.04.2013 1 MN-fakultetets HMS-strategi for perioden 2010-2015 MN-fakultetet har sett over en 40 års periode stått overfor flere utfordringer på HMS-området.

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd?

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? 04.12.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Innhold Bakteppet HMS ansvar og roller HMS - prosjektet Oppfølging,

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN 2014 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

HMS-HANDLINGSPLAN 2014 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Enhet: Universitetsbiblioteket Leder: Ole Gunnar Evensen Dato: 07.02.2014 Verneombud: Ingunn Rødland Gode arbeidsfellesskap 1.0 Verneområder Vurdere verneområdene ved UB etter flytting av Avdeling for

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Enhet: Universitetsbiblioteket Leder: Maria-Carme Torras Dato: 26. januar 2016 Verneombud: Øystein Eeg Ustad AL: avd.leder/seksj.sjef Gode arbeidsfellesskap 1.0 Verneområder Arbeide videre med gjennomgang

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. -

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. - HMSstab, OPA Ledelsens gjennomgang underlag, møtereferat og tiltaksplan Sammenfatning ephorte prosedyredokumentet 2012/1145436 Side : 1 av 8 Utfylt av HMSkoordinator ved fakultetet 18/032013 Dato : 24.09.2012

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) 1 Rømningsplan Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Åpning: Dekan Anne Borg HMS ved NTNU og NT-fakultetet: HMS-rådgiver Espen Fjærvik Studieveileder

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Risikovurdering og HMT-handlingsplan Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Hvorfor skal vi risikovurdere? -Krav i arbeidsmiljøloven 3-1.c Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Innledning I henhold til Arbeidsmiljøloven 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO Verneorganisasjonen HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Innhold Oversikt over verneombud og ulike stillingskategorier Mandat

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Nr: 10.1 Plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for geovitenskap

Nr: 10.1 Plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for geovitenskap Institutt for Geovitenskap UiB Nr: 10.1 Plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for geovitenskap Referanse: 8.3.05, HE/OE/JBO Antall sider: 9 Fremlagt for instituttrådet: 28.2.05 1. Bakgrunn

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest

Internkontrollforskriften og medvirkning. 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest 1 Internkontrollforskriften og medvirkning 22.04.13 Leif Johnsen, Konsernhovedvernombud, Helse Vest HMS-forskriften 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

psykososialt arbeidsmiljø Innlegg torsdag 29. oktober

psykososialt arbeidsmiljø Innlegg torsdag 29. oktober HMS - møtet psykososialt arbeidsmiljø Innlegg torsdag 29. oktober Erfaringer fra et verneområde Hvem er vi? Sekretariatet ved Det psykologiske fakultet 30 ansatte (fordelt i tre seksjoner og stab) 3 etasjer

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE

VEILEDNING TIL HMS-RUNDE VEILEDNING TIL HMS-RUNDE HMS-runde skal gjennomføres årlig ved hvert verneområde i samarbeid mellom leder, verneombud, driftsavdeling (ved behov), HMS-saksbehandler og BHT (ved behov). Det er et lederansvar

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007)

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Prosjekt igangsatt på initiativ fra AID Hvordan kan etatene hver for seg og i samarbeid arbeide mer effektivt for å motvirke at arbeidstakere som har fått

Detaljer

2. Ansvar, myndighet og oppgaver

2. Ansvar, myndighet og oppgaver HiT HMS - 2 Ingrid K. Reitan John W. Viflot 14.11.12 1 1 6 2. Ansvar, myndighet og oppgaver 2.1 Formål Beskrive hvilket ansvar, myndighet og oppgaver de ulike aktørene ved høgskolen har vedrørende HMS-arbeid

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer