Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene."

Transkript

1 Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene.

2 2

3 3

4 4

5 5 I. Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene. LUFTTRANSPORT Russland (Murmansk fylke) Murmansk fylke har et nettverk av eksisterende sivile flyplasser som brukes for transport av passasjerer og gods med fly, samt i spesielle tilfeller, for eksempel ved beredskapsoperasjoner, redningsaksjoner, syketransport, hasteleveranser av gods, slokking av skogbrann. De største flyplassene i fylket er aksjeselskap Murmansk Flyplass og aksjeselskap Flyplass (Kirovsk/Apatity). Lufttransport i Murmansk fylke har transportert 0,44 millioner tonn gods og 0,15 millioner personer i løpet av Flyplassen Kirovsk/ Apatity befinner seg i Apatity by, 32 km fra byen Kirovsk. Murmansk flyplass er den eneste internasjonale flyplassen i Murmansk fylke. En del utenlandske ruter går via Murmansk flyplass inkludert regelmessige ruter til Norge (Murmansk-Kirkenes, Murmansk- Tromsø). Norge (Barentsregionen) De norske fylkene som inngår i Barentsregionen (Nordland, Troms, Finnmark) har i alt 27 lufthavner med sivil rutetrafikk. Av disse er 20 regionale lufthavner som bare betjenes av tilknytningsruter til hovedlufthavnene. Størst trafikk har Tromsø (1,6 mill passasjerer/år inkl. charter), Bodø (1,5 mill) og Harstad/Narvik (0,5 mill). Også flyplasser i Alta, Kirkenes, Mo i Rana, Stokmarknes, Hammerfest og Vadsø har til sammen mer enn 0,1 mill passasjerer/år.

6 6 Det er internasjonale ruter fra Tromsø til London og Murmansk/Arkhangelsk, og fra Kirkenes til Murmansk. Videre er det internasjonal chartertrafikk fra flere av lufthavnene. Lufthavnene drives av statsaksjeselskapet Avinor AS. I dag er det ingen regulære ruter med fraktfly til lufthavner i Nord-Norge. Utsikter for samarbeid Tatt i betraktning framtidsutvikling innen olje og gass og forestående utvikling på sokkelen i den vestlige delen av Arktis og i Nordishavet, forventer man at passasjer- og godstrafikken mellom Norge og Russland kommer til å øke, samt at det vil etableres nye regulære ruter. Blant de mest aktuelle i Nord-Norge med tanke på dette kan være flyplassene Hammerfest og Kirkenes. Lufthavnen i Hammerfest har sterke begrensninger på grunn av vanskelig topografi og værforhold, samt kort rullebane. For større flytyper enn de som bruker lufthavnen i dag vurderer man en ny plassering av flyplassen i Hammerfest. Også i Kirkenes er det begrensninger for full utnyttelse av banelengden og større fly. Det kan bedres ved å fjerne terrenghinder, noe som er anslått å koste ca 200 mill NOK. Lufthavnene Murmansk og Apatity (Khibiny), samt flyplass Korzunovo i Murmansk fylke er av interesse for utvikling av internasjonalt samarbeid. Murmansk lufthavn trenger oppgradering av den eksisterende kunstige rullebanen. Det russiske transportministeriet har planlagt å budsjettere 131 mill. rubler i 2008 og 280 mill. rubler i 2009 til dette formålet, i samsvar med vedtak av regjeringen i Den russiske føderasjon. Murmansk Fylkesregjering har stilt spørsmål til Russlands utøvende føderale myndigheter om finansiering av oppgradering og oppussing av lufthavnene Apatity (Khibiny) og Korzunovo med formål å bruke dem for internasjonalt samarbeid. JERNBANETRANSPORT Russland (Murmansk fylke) Murmansk avdeling av Oktober jernbane (som er en filial av aksjeselskapet Russlands jernbaner ) disponerer per i dag 1046,7 km av jernbanelinjer, 491,9 km av disse er elektrifisert, 50 jernbanestasjoner, 18 bedrifter og nesten 8000 ansatte. Jernbanetransport har transportert 27,21 mill. tonn gods og 1,4 mill. personer i Nærmeste utsikter for utvikling av jernbaner i regionen er knyttet hovedsakelig til behovet for å øke kapasitet på strekningen i forbindelse med den planlagte godstrafikken ved Murmansk havn. De er som følger: Bygging av en ny jernbanelinje for alminnelig bruk til den vestlige siden av Kolafjorden: Vikhodnoj Lavna, for å få tilgang til de nye havneterminaler som bygges på denne siden av Kolafjorden; Oppgradering av sporene ved jernbanestasjoner som hører til Murmansk jernbanestasjon, samt bygging av en skiftestasjon ved Vikhodnoj stasjon for å øke stasjonenes omlastningskapasitet, å kunne

7 7 motta og avsende ekstralange tog, og for å flytte skifte av tog som skal til Nikel jernbanestasjon og til den vestlige siden av Kolafjorden; Ett spor til skal bygges på strekninger med bare ett spor, svingete strekninger skal rettes ut, sporene på strekningen Loukhi Murmansk skal oppgraderes. Norge (Barentsregionen) Nord-Norge har to jernbaneforbindelser. Nordlandsbanen går fra Bodø sørover til Trondheim, med tilknytning videre til Oslo. Den betjener både person- og godstrafikk. Ofotbanen går fra Narvik til Kiruna og Luleå i Sverige. Det finnes også fysisk jernbaneforbindelse over grensen mellom Sverige og Finland ved Haparanda/Tornio, men der er ingen regulær rutetrafikk. Sporvidden er forskjellig. Finland følger russisk standard, mens Norge og Sverige har den samme som i Vest-Europa. Ofotbanen har liten persontrafikk, men er den banestrekningen som har mest godstrafikk i Norge. Det meste er jernmalm fra gruvene i Kiruna, som skipes ut med båt fra Narvik. Det har i de siste årene også blitt en betydelig transport av annet gods (særlig forbruksvarer) fra Sør-Norge gjennom Sverige til Narvik, samt eksport av fisk fra Nord-Norge til EU. I planperioden fram til 2019 planlegger Jernbaneverket noen tiltak for øke kapasiteten for godstransport, både på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Flere transportkorridorer kan være aktuelle for å forbedre landtransportene mellom vest og øst på lang sikt.

8 8 Hovedveger, jernbaner, transportterminaler, viktige sjøruter og flyruter i Nord-Norge. Utsikter for samarbeid Det har lenge vært diskutert en mulig jernbaneforbindelse mellom Kirkenes (Norge) og Nikel (Russland). En slik bane kan bare bli brukt når kapasiteten på det eksisterende bilveinettet ikke lenger er tilstrekkelig, samt kapasitet for godsomlasting i Murmansk havn (Russland) eller i Narvik (Norge) er fullt utnyttet. Dette prosjektet har et langsiktig perspektiv. I dag er det manglende etterspørsel fra eiere av gods for transport av så store godsmengder. Men dette prosjektet skal vurderes på nytt dersom Pomorsonen etableres. SJØTRANSPORT Russland (Murmansk fylke) Regionale selskaper som driver med maritim handelstransport er stort sett representert av aksjeselskapet Murmansk Shipping Company, Murmansk transportfilial av aksjeselskapet Norilsk Nikel, og aksjeselskapet MASKO. Sjøtransportsektoren i Murmansk fylke har transportert 6,61 millioner tonn gods og 0,37 millioner personer i løpet av De viktigste virksomhetsområder for transportflåten i Murmansk fylke er: Eksport av varer og gods for Norilsk Nikel i både utenlandsk fart og kystfart; Levering av forsyninger og drivstoff til Arktiske områder i samsvar med programmet Leveranser til Nordområdene; Råoljetransport fra Varandej, Kolgujev og Priobskije felter; Isbryterstøtte for transport i Arktis. Regional sjøtransport er hovedsakelig knyttet til Den Nordlige Sjørute. Murmansk Shipping Company opererer sjøfartøy med tonnasje på 1,1 million tonn, inklusive tankere med samlet tonnasje på 280,1 tusen tonn.

9 9 Utviklingsplaner for regionale sjøtransportselskaper omfatter oppgradering av fartøy som har behov for økning i tonnasje, samt nybygging av nye lasteskip med stor tonnasje. Basen til atomflåten, inkludert isbrytere, ligger i Kolafjorden. I mai 2007 ankom den nye isbryteren 50 Let Pobedy Murmansk havn. Norge (Barentsregionen) Norske sjøtransportselskaper tilbyr, i tillegg til kysttransport og eksport av gods, støttetjenester i tilknytning til utvikling på sokkelen i Nordsjøen. Turister utgjør en større del av passasjerene. Hurtigruten er en sjøgående gods- og passasjerrute som går daglig mellom Bergen og Kirkenes, med anløp av 32 andre steder underveis. Utsikter for samarbeid Begge land er interessert i gjenoppbygging av Den Nordlige Sjørute. Leveranser av gods via Den Nordlige Sjøkorridoren som er tenkt som en hovedtransportrute med oppstart i Murmansk havn og videre til Europa med anløp i norske havner. Det vil gi ringvirkninger for utvikling av både russiske og norske sjøtransportselskaper. Utvikling av sjøturisme er også aktuell for samarbeidet mellom to land. Det kan være aktuelt å vurdere forlengelse av eksisterende ruter langs den norske kysten til Kolahalvøya.

10 10 MARITIME HAVNER Russland (Murmansk fylke) Det er 3 maritime handelshavner i Murmansk fylke: isfri Murmansk havn og havner i Kandalakshafjorden (den spesialiserte sjøhavnen Vitino og sjøhandelshavnen Kandalaksha). Havner i Kandalakshafjorden er beregnet for omlasting av kull, oljeprodukter og råolje. Driften av havnene er hovedsakelig rettet mot transporttjenester for eksport. Mengde av gods losset og lastet i 2007 i Vitino havn var 3,9 millioner tonn, i Kandalaksha havn 0,67 millioner tonn. Murmansk havn, som er lokalisert i Kolafjorden, er den viktigste havna i fylket. Det er en isfri dypvannshavn som passer godt for navigasjon og er skjermet mot bølger. Mengde av gods losset og lastet i Murmansk havn i 2007 var 24,7 millioner tonn. Dette var 2,5 ganger mer enn i Analysen av investeringer i prosjektet Flersidig utvikling av Murmansk transportterminal er nå ferdig. De viktigste prosjektene for utvikling av Murmansk transportterminal: 1. Oppgradering av eksisterende terminal på den østlige siden av Kolafjorden for automatisk lossing av kull fra vogner og for å sikre miljøvern; 2. Oppgradering av jernbane som hører under Murmansk jernbaneavdeling, med utvidelse av stasjoner Vikhodnoj, Kola og Murmansk, samt bygging av en ny jernbanestrekning Murmashi- Lavna på den vestlige siden av Kolafjorden; 3. Bygging av en oljeterminal for omlasting av olje fra tankskip på den vestlige siden av Kolafjorden; 4. Bygging av en kullterminal for omlasting av kull på den vestlige siden av Kolafjorden; 5. Bygging av en konteinerterminal på den østlige siden av Kolafjorden; 6. Etablering av et logistikksenter for forvaltning av godsstrømmer til og fra Murmansk transportterminal.

11 11 Norge (Barentsregionen) De viktigste havnene i Nord-Norge er Narvik (ca 16 mill. tonn/år), Mo i Rana (4 mill), Bodø (1 mill) og Tromsø (1 mill). Godsmengden i Narvik består hovedsakelig av tørrbulk (transitt av jernmalm fra Sverige til internasjonale markeder). Narvik har meget gode havneforhold og kan betjene nesten alle typer store skip. Mo i Rana er også først og fremst en bulkhavn, med innførsel av råvarer og utførsel av produkter fra metallindustri. Tromsø og Bodø har en kombinasjon av ulike lastetyper. Tromsø er også en av Norges viktigste havner for anløp av internasjonale cruisefartøyer i sommersesongen (ca 90 skip og passasjerer årlig). Det samme gjelder Nordkapp (Honningsvåg) og Lofoten (Leknes). I Finnmark fylke vil Hammerfest få stor betydning som eksporthavn for gass fra Snøhvit feltet. Andre viktige godshavner i Finnmark er Alta og Kirkenes, men disse er betydelig mindre enn de ovennevnte. Kystverket i Norge har utpekt Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Narvik, Bodø og Mo i Rana som stamnetthavner, som bør utvikles og skal være tilknyttet de nasjonale stamvegene. Ut fra maritime forhold finner Kystverket at de mest aktuelle områdene i Finnmark for tjenester tilknyttet olje/gassvirksomhet er i Sør-Varanger/Kirkenes, Nordkynhalvøya og Nordkapp/Honningsvåg.

12 12 Utsikter for samarbeid Et hovedområde i samarbeidet mellom Norge og Russland må bli samarbeid mellom nordlige havner blant annet når det gjelder oljevernberedskap, utsikter for utnyttelse av ressurser i Nordishavet, og tilsvarende økt trafikk langs Kolahalvøya og den norske kysten. Utvikling av den nye transportruten Den Nordlige Sjøkorridoren kan bli en av retningene i langtidssamarbeidet mellom Russland og Norge. Denne sjøruten vil gi økning i godsomsetning i havner i Barentsregionen. VEGTRANSPORT Russland (Murmansk fylke) Bilveger er ett av de viktigste elementene i transportsystemet i Murmansk fylke. Bilveger sikrer interne forbindelser i Murmansk fylke mellom byer, tettsteder og kommuner, samt internasjonale forbindelser med land i Barentsregionen. Biltransport i Murmansk fylke har transportert 8,0 millioner tonn gods og 69,5 millioner personer i Det er ingen tvil om at utvikling og modernisering av transportinfrastrukturen styrker det russisknorske samarbeidet og etablering av en felles industriell og økonomisk sone i nord. Dette gir grunnlag for planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor vegtransport i Murmansk fylke som finansieres av både Murmansk fylkesbudsjett og det føderale budsjettet, bl.a.: 1) En 2 km strekning av den føderale veien М-18 Kola ved innkjøring til grensekontrollstasjonen Borisoglebsk. I dag svarer strekningen ikke til moderne krav, og trafikkavviklingen er vanskelig som følge av utilstrekkelig vegbredde. 2) Utbedring av broen over elven Petsjenga. Det er planlagt å bevilge over 100 millioner rubler fra det føderale budsjettet i 2009 til bygge- og montasjesarbeidet. 3) Selve grensekontrollstasjonen Borisoglebsk har problemer med kapasitet. I dag er det to felt for inn- og utkjøring fra kontrollstasjonen. I det ene feltet står det garasje for inspeksjon av store kjøretøy. Når store kjøretøy blir kontrollert av tollere blir det kø i det andre kjørefeltet. 4) I samsvar med prosjektplanen for vegarbeid på den føderale bilvegen М-18 Kola, skal strekningen fra Murmansk til MAPP Borisoglebsk repareres i I år skal det repareres 60 kilometer, som vil kreve en finansiering på 246 millioner rubler. I årene framover vil det være nødvendig å fortsette reparasjonsarbeider på den ovennevnte strekningen. 5) Den regionale vegen fra Nikel til Priretsjnij og til bilveien Lotta er en del av ruten fra Murmansk til Kirkenes og har en veldig stor strategisk betydning. Det er begrensninger for biltrafikk på den føderale veien på grunn av nærhet til militære anlegg. Dessuten er det ofte snøskavler på vegen om vinteren, noe som hemmer eller midlertidig stopper biltrafikken. Den regionale vegen har verken militære begrensninger eller problemer med snøforhold. Den føderale vegen er svingete, som øker risikofor ulykker, mens den regionale veien har en jevn profil, takket være terrenget, og er mer sikker og praktisk for bilførere, til tross for at den er lengre (ca 30 km). Innenfor det regionale programmet for 2007 har Murmansk fylke begynt å oppgradere strekninger på vegen Nikel Priretsjnij bilvegen ved Lotta. Programmet forutsetter finansiering av vegutbedringsarbeider for 492 millioner rubler i I 2007 brukte man 154 millioner rubler og en 10-kilometers strekning ble tatt i bruk. I 2008 vil det bli tatt i bruk ytterligere 10 kilometer med den avsatte finansieringen på 168 millioner rubler. Arbeidet vil

13 13 fortsette i 2009 og Programmet forutsetter finansiering av vegreparasjonsarbeider på 76 millioner rubler og 95 millioner rubler tilsvarende. Norge (Barentsregionen) Vegtransporten utgjør den største delen av persontransporten internt i Nord-Norge og til nærliggende områder i nabolandene. Når det gjelder godstransporten er det også betydelig transport mellom nordlige og sørlige regioner i Norge, samt transport til Europa og sentrale Russland. Viktigste vegrute internt i Norge er E6, som går på langs gjennom hele landet fram til Kirkenes. I de nordnorske fylkene er det følgende veger som krysser grensen til utlandet: - Nordland fylke: 5 veger til Sverige - Troms fylke: 1 veg til Finland - Finnmark fylke: 5 veger til Finland, 1 til Russland (E105 via Storskog/Borisoglebsk). Grenseovergangene til Sverige og Finland brukes også av trafikk mellom Norge og sentrale deler av Russland via grenseoverganger i Sør-Finland. Ved Storskog/Borisoglebsk (norsk-russiske grensen) passerer årlig ca kjøretøyer og personer over grensen. Ca 7,5 tusen tonn gods var transportert over denne grenseovergangen i løpet av 2007.

14 14 I Statens vegvesens forslag til Den nasjonale langtidsplanen for transport fram til 2019 er det først og fremst prioritert vedlikehold av dagens vegnett, samt trafikksikkerhetstiltak. De prioriterte prosjektene er innfartsvegen til Bodø og E6 vest for Alta. Dersom den økonomiske rammen økes med 20 % prioriteres også bl.a. innkorting av E6 nord for Narvik, tiltak på E8 nær Tromsø, sikring mot snøskred i Lofoten og Troms, videre utbygging av E6 vest for Alta, ny bru over Tanaelva i Øst-Finnmark, samt ny tunnel på E69 mot Nordkapp. Vegen E105 i retning Russland mellom Kirkenes og Storskog har dårlig standard når det gjelder linjeføring og bæreevne. Mellom Storskog og Elvenes (cirka 5 km fra grensen) kan vegen utbedres langs eksisterende veg. Utbedring av denne strekningen vil være fordelaktig med tanke på økt trafikk, spesielt når tilstøtende veger på russisk side utbedres. Kostnadene for dette prosjektet anslås til mill NOK. Videre utbedring mot Kirkenes (Hesseng vegkryss) vil koste ca 100 mill NOK i tillegg. For vegstrekningen nærmere Kirkenes sentrum er det nødvendig med en grundigere utredning av flere alternativer. Dette må ses i sammenheng med lokalisering av areal for næringsliv, industri og transportterminaler. Utsikter for samarbeid Utvikling av vegnettet er et prioritert område for stabile utenriksforbindelser mellom Murmansk fylke (Russland) og Kongeriket Norge. Bedre internasjonal kontakt gir økt person- og godstransport over grenseovergangen for bil ved Storskog/Borisoglebsk. I dag forstyrres dette av begrenset kapasitet på selve grensepasseringsstedet og dårlig standard på grenseveger. Andre viktige veger for mellomriksforbindelsene (Е6, Е8, riksveg 92 i indre Finnmark fylke og riksveg 94 til Hammerfest i Norge; veien Nikel Priretsjnij bilveg Lotta, samt den føderale bilvegen М-18 Kola i Russland) trenger utbedring pga. dårlig vegdekke og, for noen strekninger, dårlig horisontal og vertikal linjeføring. De ovennevnte vegene trenger også bedre teknisk standard når det gjelder tillatt totalvekt for tunge kjøretøy. I Finland og Sverige tillates det 60 tonn totalvekt, i Norge er det 50 tonn og i Russland 44 tonn. Det er behov for sakkyndig undersøkelse av maksimum totalvekt for vogntog og maksimum aksellast for de veiene. Det er behov for utbedring av veg for å øke maksimum lengde på vogntog til 25 meter i forbindelse med den planlagte økning av godstransporten.

15 15 Grensepasseringsstedet Storskog (Norge) Manglende kapasitet på grensepasseringsstedet Storskog (Norge)/ Borisoglebsk (Russland) oppstår som følge av for få kjørefelt på begge sider. Inn mot Norge er det to kjørefelt, men inn mot Russland er det bare ett. På russisk side er det bygd en hall for kontroll av biler. Det brukes alt for lang tid for å kontrollere bilene på grunn av bruk av umoderne kontrollmetoder. For å øke kapasiteten på grensepasseringsstedene er det behov for flere kjørefelt. Det er behov for å installere skanner, samt avtale felles bruk av den på norsk og russisk side. I langtidsperspektiv med tanke på etablering av Pomorsone og stabile forbindelser mellom grensebyene kan det bli det hensiktsmessig å se på etablering av ny veg mellom Petsjenga og Jarfjord. Økt antall biler og trafikanter i begge land gir større behov for å utveksle erfaringer, å skaffe bilateral finansiering av forebyggende og andre tiltak for å ta vare på liv og helse av alle trafikanter. Virkningsgrad av tiltakene er mye avhengig med øremerket finansiering. Utsikter for samarbeid mellom Russland og Norge innen datakommunikasjon Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune (Norge) og Murmansk fylke (Russland) inneholder en paragraf om støtte fra russiske og norske interesser og myndigheter for å etablere grensekryssende høykapasitets digital infrastruktur mellom Finnmark og Nordvest-Russland En fiberoptisk kabel på russisk side avsluttes i landsbyen Nikel og en tilsvarende kabel i Norge avsluttes i Kirkenes. Det er behov for å etablere en digital forbindelse mellom Nikel og Kirkenes som knytter sammen Kongeriket Norge og Den russiske føderasjon. På norsk side blir nettet knyttet sammen mellom Tromsø-Hammerfest-Vadsø-Kirkenes i Partene skal avklare alle markedsmessige, juridiske og økonomiske forhold ved en mulig bruk av fiberoptisk kabel av begge parter.

16 16 II. Felles anbefalinger fra den norsk-russiske arbeidsgruppen om samarbeid vedrørende transportspørsmål i grenseregionene Gruppene ble enige om følgende tiltak: 1. Prosjekter som er beskrevet i Anbefalingene bør være gjennomført i en 5-årsperiode (innen 2014). 2. Det er nødvendig med en ekspertutredning for å få identifisert tiltak for et videre samarbeid innenfor transport og kommunikasjon etter Kort rapport om høyest prioriterte tiltak Forslag om utbedring av veger På russisk side skal man avslutte reparasjon av vegdekke på den føderale veien fra Murmansk til Borisoglebsk innen I tillegg utbedring av strekningen Nikel-Priretsjnij frem til Lottavegen. Strekningen Titovka-Borisoglebsk er under arbeid. Det er behov for finansiering av endringer i horisontal og vertikal linjeføring for den føderale veien M-18 Kola fra Murmansk by til grenseovergangen Borisoglebsk. For å sikre tilfredsstillende standard også på norsk side foreslås at planlegging av strekningen Borisoglebsk/Storskog-Elvenes gjennomføres i 2009, med sikte på utbedring i På norsk side lages en overordnet plan for arealbruk og infrastruktur i Kirkenesområdet, der også framtidige vegkorridorer fra Elvenes til/forbi Kirkenes fastlegges. Planen forankres i nasjonale prioriteringer for utvikling av nordområdene. Planarbeidet iverksettes i nærmeste fremtid. For å styrke forbindelsen mellom Russland og områder lenger vest og sør i Nord-Norge er det viktig med utbedring av stamvegnettet i Finnmark og Troms, både i retning Russland og Finland. Spesielt aksene mellom grensen Norge-Russland og Hammerfest og Tromsø er viktige. På norsk side gjennomføres en utredning og prioritering av slike behov, med tanke på investeringer fram mot Det er behov for finansiering fra begge parter av tiltak for å bedre kontrollkapasitet og trafikkavvikling ved begge lands grensestasjoner. Det er nødvendig med flere kjørefelt, samt installering av skanner. Partene er enige om at det samarbeidet om trafikksikkerhet som allerede er i gang utvikles videre. Forslag angående flytransport Det vil være nødvendig å finansiere rehabilitering av flyplassene Apatity og Korzunovo (som er delvis føderal eiendom) slik at disse kan knyttes opp mot det internasjonale samarbeidet mellom Russland og Norge. Det vil være nødvendig å utbedre rullebaner ved flyplassene Hammerfest og Kirkenes slik at disse kan ta imot større fly. Kostnadsoverslag for Kirkenes Lufthavn er anslått til ca. 200 millioner norske kroner. Forslag angående jernbane Det vil være nødvendig å finansiere en undersøkelse for å se om det er hensiktsmessig å bygge en jernbaneforbindelse fra Nikel til Kirkenes, med fokus på havneutviklingen i Murmansk fylke og i Nord-Norge.

17 17 Forslag angående havner Hovedområdet i samarbeidet mellom Norge og Russland må bli et samarbeid mellom nordlige havner blant annet om oljevernberedskap med tanke på utsikter for utvikling av ressurser i Nordishavet. Det forutsetter felles finansiering av nytt utstyr, gjennomføring av felles øvelser samt utveksling av operativ informasjon. Forslag angående bredbånd og datakommunikasjon Det foreslås at det etableres en arbeidsgruppe med deltakelse av offentlige og regionale myndigheter samt private aktører fra begge sider for å utrede hvordan det sammenknyttede fiberoptiske kabelnettet kan brukes av begge land.

Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene. Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene. Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Nord Norge en internasjonal region 69 4 3 6 8 TROMS 8 FINNMARK 5 2 1 1 2 Grenseoverganger

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Sjø og land rett havn?

Sjø og land rett havn? Sjø og land rett havn? 24.10.2014 Havnenes rolle som transportknutepunkt Samspillet mellom havn og øvrig infrastruktur K transportknutepunkt Regionvegsjef Torbjørn Naimak Aktuelle tema Havner og øvrig

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland 123 Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland E6 Fauske Nordkjosbotn med tilknytninger 1. Innledning Ruta

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Forslag til nasjonal plan for transportsystemet høringsuttalelse

Forslag til nasjonal plan for transportsystemet høringsuttalelse Avinor Nasjonal transportplan 2022 2033 Jernbanedirektoratet Kystverket Statens vegvesen Dato: 6.12.2017 Saksbehandler: Wenche Kirkeby Vår ref: 15/212063-263 Deres ref: N2017/05430/TIF Forslag til nasjonal

Detaljer

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN NORD-NORGELINJEN Nord-Norgelinjen BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET Gardermoen, UTFORDRINGER 17.-18. OG oktober VEIEN 2016 VIDERE HARSTAD LØDINGEN TROMSØ NARVIK

Detaljer

Utfordringer for tungtransport på vegnettet i Region nord

Utfordringer for tungtransport på vegnettet i Region nord Tungbil konferanse Bodø 13. mars 2014 Utfordringer for tungtransport på vegnettet i Region nord Hovedutfordringer for vegnettet i Nord Norge Avstander / avstandsulemper Befolkningsstruktur Framkommelighet

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Ofotbanen gir muligheter for næringslivet. Teknologifestivalen i Nord-Norge. Infrastruktur, mineraler og energi

Ofotbanen gir muligheter for næringslivet. Teknologifestivalen i Nord-Norge. Infrastruktur, mineraler og energi «Ofotbanen gir muligheter for næringslivet Ofotbanen En prosent av jernbanenettet 60 prosent av alt gods på bane i Norge, De siste årene har det vært betydelig trafikk på banen: I 2014 var totalbelastningen

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål nr. 59 Strekninger som ikke er med i NTP Svar: I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan har det kommet frem en rekke strekninger

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Presentasjon av prosjektet «Nord-Norgelinjen»

Presentasjon av prosjektet «Nord-Norgelinjen» Presentasjon av prosjektet «Nord-Norgelinjen» - en sjøverts forlengelse av Nordlandsbanen fra Bodø til Tromsø, og et svar på et nasjonalt ønske om å flytte gods fra vei til jernbane og sjø Erlend A. Willumsen

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Formål. Gi regjeringen bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger om infrastrukturutviklingen i nord.

Formål. Gi regjeringen bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger om infrastrukturutviklingen i nord. Formål Gi regjeringen bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger om infrastrukturutviklingen i nord. Faglig innspill i arbeidet med NTP 2014-2023 sammen med andre utredninger. Førende dokumenter

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Næringstransporter til/fra Vesterålen Sortland, 12. mai 2014. Kjære alle sammen! Takk for invitasjonen!

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Næringstransporter til/fra Vesterålen Sortland, 12. mai 2014. Kjære alle sammen! Takk for invitasjonen! Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Næringstransporter til/fra Vesterålen Sortland, 12. mai 2014 Kjære alle sammen! Takk for invitasjonen! Jeg vil starte med å skryte av den jobben Vesterålen Næringssamarbeid

Detaljer

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63618/2014 2014/5973 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/203 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Nye samferdselsprioriteringer

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal

Med stø kurs i ukjent. farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar. Seniorrådgiver Olav Uldal Med stø kurs i ukjent farvann? Logistikkforeningen.no avd Vestfold/Telemark, Frokostmøte, Larvik 26. Februar Seniorrådgiver Olav Uldal Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Nordområdeutredning Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene

Nordområdeutredning Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene Nordområdeutredning Strategisk utredning om transportinfrastruktur i nordområdene Honningsvåg 9. november 2011 Petter Hildre, Statens vegvesen Hvorfor? - Formål Gi regjeringen bedre kunnskapsgrunnlag for

Detaljer

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Klima og transport 6. mars 2008 Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan: Presenterer Regjeringens transportpolitikk - beskrive hvilke mål Regjeringen legger til grunn

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til Barentshovedstaden Kirkenes og til Kirkeneskonferansen!

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til Barentshovedstaden Kirkenes og til Kirkeneskonferansen! Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) Kirkeneskonferansen 2013 5. februar 2013 Deres kongelige høyhet! Deltakere fra fjern og nær! Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til Barentshovedstaden

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Nasjonal Transportplan 2010-2019 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Tverretatlig plan (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) Den enkeltes etats strategier og tiltak i perioden 2010-2019 Forslag ble lagt frem 17.jan.2008

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Regional transportplan 2018-29 KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for samferdsel og miljø Om fylkeskommunens eierskap og ansvar samferdsel Rundt 3000 kilometer

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april 10.04.2015 1. Status KVU 2. Mulighetsstudien 3. Transportanalyser og samfunnsøkonomi 4. Konsepter Mål og krav Samfunnsmål Todelt samfunnsmål for

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2011

Kirkeneskonferansen 2011 Kirkeneskonferansen 2011 Hvordan bør et effektivt transportnettverk i nordområdene se ut? Regionvegsjef Torbjørn Naimak Statens vegvesen Region nord 02.02.2011 Formål Gi regjeringen bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng?

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Utfordringer for sjøtransporten Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Transport og Logistikkdagen 2011 Kort historikk utfordringer Markedsandeler

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 16. Februar 2010 Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 1. Bakgrunn og formål I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid

Jernbaneverkets planer NTP Pågående planarbeid Jernbaneverkets planer NTP 2014-23 Pågående planarbeid 2012-13 Lars Chr. Stendal Regional plan og utviklingsdirektør, Sør/Vest Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 1 Drivkrefter: Befolkningsvekst og økt reiseetterspørsel

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen.

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Åpent møte på Stjørdal 26.06.2012 Heidi Meyer Midtun Plan Nord, Regional planstab Jernbaneverket Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkende

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Fjerning av flaskehals på viktig grenseforbindelse. Nødvendig for utvikling av næringsliv i Salten og økt samhandling mellom Norge og Sverige. Realisering av tunnel

Detaljer

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS Jørn Eldby adm. dir. SINTEF Nord AS Ny Industri i Nord Økt industriell verdiskapning i nord: "Hvilke industrielle prosesser

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Samferdselsdepartementets næringslivskonferanse 4. mars Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Samferdselsdepartementets næringslivskonferanse 4. mars Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Samferdselsdepartementets næringslivskonferanse 4. mars 2008 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Oppdrag og rammer Retningslinjer fra Fiskeri- og Kystdepartementet og Samferdselsdepartementet: Økonomiske rammer

Detaljer

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane?

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Antall innbyggere i 2011 og 2040 aldersfordelt for de største byene og for landet

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle det statlige transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Salten som bo-, arbeids og serviceregion

Salten som bo-, arbeids og serviceregion Salten som bo-, arbeids og serviceregion Regional Samferdselskonferanse 25. september 2014 Ingelin Noresjø prosjektleder samferdsel Salten - Nordområdeperspektiv De viktigste forbindelseslinjene til den

Detaljer

KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes. Regionvegsjef Torbjørn Naimak

KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes. Regionvegsjef Torbjørn Naimak KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes Regionvegsjef Torbjørn Naimak 1 Referansegruppemøte Innledning Innledning Status i arbeidet v/am Kystverkets vurdering av mulige havner, ca. 1 t. Maritime krav, sikkerhet,

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer

KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KVU for transportsystemet Trondheim Steinkjer KS Nord - Trøndelag Fylkesmøtet 16.02.2011 Steinkjer Hilde Marie Prestvik Statens vegvesen KVU arbeidets forankring OPPDRAG FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET KVU

Detaljer

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven 11.04.16 Kort om PostNord Tilbyr kommunikasjons- og logistikkløsninger til,

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord

Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Foto: Roar G. Nilsson NTP 2014-2023 Djupvik (nytt) Søsterbekk (nytt)

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Etatsinterne analyser

Etatsinterne analyser Strategiske analyser Tverretatlige: Transportscenarier 2030 Transportnett for utenriks intermodal godstransport Transport av fiskeri- og havbruksprodukter Veg- og jernbanetilknytting til trafikkhavnene

Detaljer

Jernbaneforum Nord

Jernbaneforum Nord Jernbaneforum Nord 18.02.2016 Nye linjer, traseer, dobbeltspor, krysningspor Lise Nyvold, Strategi og samfunn 2 Nordlandsbanen Steinkjer-Bodø Togtilbud i dag 3 Banens rolle i transportsystemet Nordlandsbanen

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/916 Klassering: 110/Q60 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua

E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua Informasjonsmøte E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua Narvik 29. september 2008 Torbjørn Naimak Regionvegsjef Statens vegvesen Region Nord Nasjonal Transportplan Statens vegvesen -prioriteringer og dilemmaer

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 2 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet ble overlevert statsråden 29. februar 2016 Høringsfrist:

Detaljer

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län Saknr. 17/4787-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län 2018-2029 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet er positiv til «Förslag til länstransportplan för Värmlands

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst

Jernbaneverkets prioriteringer. v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Jernbaneverkets prioriteringer v/ Regiondirektør Johnny Brevik Jernbaneverket Region Øst Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet. Jernbanen nær nullvisjon for antall drepte Trafikkutvikling: Gods:

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger

Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Felles Formannskapsmøte 5.mars i Trondheim Jernbanedirektør Elisabeth Enger Fremtidsbilde 2040 Jernbanen er den transportmåten i Norge som både passasjerer og godskunder foretrekker å bruke. I hele perioden

Detaljer

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet Longyearbyen havn Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet lysbilde Ingen andre land i verden har et så godt utbygd samfunn og der tilhørende infrastruktur, så langt nord, som Norge 1. oktober 2015

Detaljer

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer