Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene."

Transkript

1 Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene.

2 2

3 3

4 4

5 5 I. Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene. LUFTTRANSPORT Russland (Murmansk fylke) Murmansk fylke har et nettverk av eksisterende sivile flyplasser som brukes for transport av passasjerer og gods med fly, samt i spesielle tilfeller, for eksempel ved beredskapsoperasjoner, redningsaksjoner, syketransport, hasteleveranser av gods, slokking av skogbrann. De største flyplassene i fylket er aksjeselskap Murmansk Flyplass og aksjeselskap Flyplass (Kirovsk/Apatity). Lufttransport i Murmansk fylke har transportert 0,44 millioner tonn gods og 0,15 millioner personer i løpet av Flyplassen Kirovsk/ Apatity befinner seg i Apatity by, 32 km fra byen Kirovsk. Murmansk flyplass er den eneste internasjonale flyplassen i Murmansk fylke. En del utenlandske ruter går via Murmansk flyplass inkludert regelmessige ruter til Norge (Murmansk-Kirkenes, Murmansk- Tromsø). Norge (Barentsregionen) De norske fylkene som inngår i Barentsregionen (Nordland, Troms, Finnmark) har i alt 27 lufthavner med sivil rutetrafikk. Av disse er 20 regionale lufthavner som bare betjenes av tilknytningsruter til hovedlufthavnene. Størst trafikk har Tromsø (1,6 mill passasjerer/år inkl. charter), Bodø (1,5 mill) og Harstad/Narvik (0,5 mill). Også flyplasser i Alta, Kirkenes, Mo i Rana, Stokmarknes, Hammerfest og Vadsø har til sammen mer enn 0,1 mill passasjerer/år.

6 6 Det er internasjonale ruter fra Tromsø til London og Murmansk/Arkhangelsk, og fra Kirkenes til Murmansk. Videre er det internasjonal chartertrafikk fra flere av lufthavnene. Lufthavnene drives av statsaksjeselskapet Avinor AS. I dag er det ingen regulære ruter med fraktfly til lufthavner i Nord-Norge. Utsikter for samarbeid Tatt i betraktning framtidsutvikling innen olje og gass og forestående utvikling på sokkelen i den vestlige delen av Arktis og i Nordishavet, forventer man at passasjer- og godstrafikken mellom Norge og Russland kommer til å øke, samt at det vil etableres nye regulære ruter. Blant de mest aktuelle i Nord-Norge med tanke på dette kan være flyplassene Hammerfest og Kirkenes. Lufthavnen i Hammerfest har sterke begrensninger på grunn av vanskelig topografi og værforhold, samt kort rullebane. For større flytyper enn de som bruker lufthavnen i dag vurderer man en ny plassering av flyplassen i Hammerfest. Også i Kirkenes er det begrensninger for full utnyttelse av banelengden og større fly. Det kan bedres ved å fjerne terrenghinder, noe som er anslått å koste ca 200 mill NOK. Lufthavnene Murmansk og Apatity (Khibiny), samt flyplass Korzunovo i Murmansk fylke er av interesse for utvikling av internasjonalt samarbeid. Murmansk lufthavn trenger oppgradering av den eksisterende kunstige rullebanen. Det russiske transportministeriet har planlagt å budsjettere 131 mill. rubler i 2008 og 280 mill. rubler i 2009 til dette formålet, i samsvar med vedtak av regjeringen i Den russiske føderasjon. Murmansk Fylkesregjering har stilt spørsmål til Russlands utøvende føderale myndigheter om finansiering av oppgradering og oppussing av lufthavnene Apatity (Khibiny) og Korzunovo med formål å bruke dem for internasjonalt samarbeid. JERNBANETRANSPORT Russland (Murmansk fylke) Murmansk avdeling av Oktober jernbane (som er en filial av aksjeselskapet Russlands jernbaner ) disponerer per i dag 1046,7 km av jernbanelinjer, 491,9 km av disse er elektrifisert, 50 jernbanestasjoner, 18 bedrifter og nesten 8000 ansatte. Jernbanetransport har transportert 27,21 mill. tonn gods og 1,4 mill. personer i Nærmeste utsikter for utvikling av jernbaner i regionen er knyttet hovedsakelig til behovet for å øke kapasitet på strekningen i forbindelse med den planlagte godstrafikken ved Murmansk havn. De er som følger: Bygging av en ny jernbanelinje for alminnelig bruk til den vestlige siden av Kolafjorden: Vikhodnoj Lavna, for å få tilgang til de nye havneterminaler som bygges på denne siden av Kolafjorden; Oppgradering av sporene ved jernbanestasjoner som hører til Murmansk jernbanestasjon, samt bygging av en skiftestasjon ved Vikhodnoj stasjon for å øke stasjonenes omlastningskapasitet, å kunne

7 7 motta og avsende ekstralange tog, og for å flytte skifte av tog som skal til Nikel jernbanestasjon og til den vestlige siden av Kolafjorden; Ett spor til skal bygges på strekninger med bare ett spor, svingete strekninger skal rettes ut, sporene på strekningen Loukhi Murmansk skal oppgraderes. Norge (Barentsregionen) Nord-Norge har to jernbaneforbindelser. Nordlandsbanen går fra Bodø sørover til Trondheim, med tilknytning videre til Oslo. Den betjener både person- og godstrafikk. Ofotbanen går fra Narvik til Kiruna og Luleå i Sverige. Det finnes også fysisk jernbaneforbindelse over grensen mellom Sverige og Finland ved Haparanda/Tornio, men der er ingen regulær rutetrafikk. Sporvidden er forskjellig. Finland følger russisk standard, mens Norge og Sverige har den samme som i Vest-Europa. Ofotbanen har liten persontrafikk, men er den banestrekningen som har mest godstrafikk i Norge. Det meste er jernmalm fra gruvene i Kiruna, som skipes ut med båt fra Narvik. Det har i de siste årene også blitt en betydelig transport av annet gods (særlig forbruksvarer) fra Sør-Norge gjennom Sverige til Narvik, samt eksport av fisk fra Nord-Norge til EU. I planperioden fram til 2019 planlegger Jernbaneverket noen tiltak for øke kapasiteten for godstransport, både på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Flere transportkorridorer kan være aktuelle for å forbedre landtransportene mellom vest og øst på lang sikt.

8 8 Hovedveger, jernbaner, transportterminaler, viktige sjøruter og flyruter i Nord-Norge. Utsikter for samarbeid Det har lenge vært diskutert en mulig jernbaneforbindelse mellom Kirkenes (Norge) og Nikel (Russland). En slik bane kan bare bli brukt når kapasiteten på det eksisterende bilveinettet ikke lenger er tilstrekkelig, samt kapasitet for godsomlasting i Murmansk havn (Russland) eller i Narvik (Norge) er fullt utnyttet. Dette prosjektet har et langsiktig perspektiv. I dag er det manglende etterspørsel fra eiere av gods for transport av så store godsmengder. Men dette prosjektet skal vurderes på nytt dersom Pomorsonen etableres. SJØTRANSPORT Russland (Murmansk fylke) Regionale selskaper som driver med maritim handelstransport er stort sett representert av aksjeselskapet Murmansk Shipping Company, Murmansk transportfilial av aksjeselskapet Norilsk Nikel, og aksjeselskapet MASKO. Sjøtransportsektoren i Murmansk fylke har transportert 6,61 millioner tonn gods og 0,37 millioner personer i løpet av De viktigste virksomhetsområder for transportflåten i Murmansk fylke er: Eksport av varer og gods for Norilsk Nikel i både utenlandsk fart og kystfart; Levering av forsyninger og drivstoff til Arktiske områder i samsvar med programmet Leveranser til Nordområdene; Råoljetransport fra Varandej, Kolgujev og Priobskije felter; Isbryterstøtte for transport i Arktis. Regional sjøtransport er hovedsakelig knyttet til Den Nordlige Sjørute. Murmansk Shipping Company opererer sjøfartøy med tonnasje på 1,1 million tonn, inklusive tankere med samlet tonnasje på 280,1 tusen tonn.

9 9 Utviklingsplaner for regionale sjøtransportselskaper omfatter oppgradering av fartøy som har behov for økning i tonnasje, samt nybygging av nye lasteskip med stor tonnasje. Basen til atomflåten, inkludert isbrytere, ligger i Kolafjorden. I mai 2007 ankom den nye isbryteren 50 Let Pobedy Murmansk havn. Norge (Barentsregionen) Norske sjøtransportselskaper tilbyr, i tillegg til kysttransport og eksport av gods, støttetjenester i tilknytning til utvikling på sokkelen i Nordsjøen. Turister utgjør en større del av passasjerene. Hurtigruten er en sjøgående gods- og passasjerrute som går daglig mellom Bergen og Kirkenes, med anløp av 32 andre steder underveis. Utsikter for samarbeid Begge land er interessert i gjenoppbygging av Den Nordlige Sjørute. Leveranser av gods via Den Nordlige Sjøkorridoren som er tenkt som en hovedtransportrute med oppstart i Murmansk havn og videre til Europa med anløp i norske havner. Det vil gi ringvirkninger for utvikling av både russiske og norske sjøtransportselskaper. Utvikling av sjøturisme er også aktuell for samarbeidet mellom to land. Det kan være aktuelt å vurdere forlengelse av eksisterende ruter langs den norske kysten til Kolahalvøya.

10 10 MARITIME HAVNER Russland (Murmansk fylke) Det er 3 maritime handelshavner i Murmansk fylke: isfri Murmansk havn og havner i Kandalakshafjorden (den spesialiserte sjøhavnen Vitino og sjøhandelshavnen Kandalaksha). Havner i Kandalakshafjorden er beregnet for omlasting av kull, oljeprodukter og råolje. Driften av havnene er hovedsakelig rettet mot transporttjenester for eksport. Mengde av gods losset og lastet i 2007 i Vitino havn var 3,9 millioner tonn, i Kandalaksha havn 0,67 millioner tonn. Murmansk havn, som er lokalisert i Kolafjorden, er den viktigste havna i fylket. Det er en isfri dypvannshavn som passer godt for navigasjon og er skjermet mot bølger. Mengde av gods losset og lastet i Murmansk havn i 2007 var 24,7 millioner tonn. Dette var 2,5 ganger mer enn i Analysen av investeringer i prosjektet Flersidig utvikling av Murmansk transportterminal er nå ferdig. De viktigste prosjektene for utvikling av Murmansk transportterminal: 1. Oppgradering av eksisterende terminal på den østlige siden av Kolafjorden for automatisk lossing av kull fra vogner og for å sikre miljøvern; 2. Oppgradering av jernbane som hører under Murmansk jernbaneavdeling, med utvidelse av stasjoner Vikhodnoj, Kola og Murmansk, samt bygging av en ny jernbanestrekning Murmashi- Lavna på den vestlige siden av Kolafjorden; 3. Bygging av en oljeterminal for omlasting av olje fra tankskip på den vestlige siden av Kolafjorden; 4. Bygging av en kullterminal for omlasting av kull på den vestlige siden av Kolafjorden; 5. Bygging av en konteinerterminal på den østlige siden av Kolafjorden; 6. Etablering av et logistikksenter for forvaltning av godsstrømmer til og fra Murmansk transportterminal.

11 11 Norge (Barentsregionen) De viktigste havnene i Nord-Norge er Narvik (ca 16 mill. tonn/år), Mo i Rana (4 mill), Bodø (1 mill) og Tromsø (1 mill). Godsmengden i Narvik består hovedsakelig av tørrbulk (transitt av jernmalm fra Sverige til internasjonale markeder). Narvik har meget gode havneforhold og kan betjene nesten alle typer store skip. Mo i Rana er også først og fremst en bulkhavn, med innførsel av råvarer og utførsel av produkter fra metallindustri. Tromsø og Bodø har en kombinasjon av ulike lastetyper. Tromsø er også en av Norges viktigste havner for anløp av internasjonale cruisefartøyer i sommersesongen (ca 90 skip og passasjerer årlig). Det samme gjelder Nordkapp (Honningsvåg) og Lofoten (Leknes). I Finnmark fylke vil Hammerfest få stor betydning som eksporthavn for gass fra Snøhvit feltet. Andre viktige godshavner i Finnmark er Alta og Kirkenes, men disse er betydelig mindre enn de ovennevnte. Kystverket i Norge har utpekt Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Narvik, Bodø og Mo i Rana som stamnetthavner, som bør utvikles og skal være tilknyttet de nasjonale stamvegene. Ut fra maritime forhold finner Kystverket at de mest aktuelle områdene i Finnmark for tjenester tilknyttet olje/gassvirksomhet er i Sør-Varanger/Kirkenes, Nordkynhalvøya og Nordkapp/Honningsvåg.

12 12 Utsikter for samarbeid Et hovedområde i samarbeidet mellom Norge og Russland må bli samarbeid mellom nordlige havner blant annet når det gjelder oljevernberedskap, utsikter for utnyttelse av ressurser i Nordishavet, og tilsvarende økt trafikk langs Kolahalvøya og den norske kysten. Utvikling av den nye transportruten Den Nordlige Sjøkorridoren kan bli en av retningene i langtidssamarbeidet mellom Russland og Norge. Denne sjøruten vil gi økning i godsomsetning i havner i Barentsregionen. VEGTRANSPORT Russland (Murmansk fylke) Bilveger er ett av de viktigste elementene i transportsystemet i Murmansk fylke. Bilveger sikrer interne forbindelser i Murmansk fylke mellom byer, tettsteder og kommuner, samt internasjonale forbindelser med land i Barentsregionen. Biltransport i Murmansk fylke har transportert 8,0 millioner tonn gods og 69,5 millioner personer i Det er ingen tvil om at utvikling og modernisering av transportinfrastrukturen styrker det russisknorske samarbeidet og etablering av en felles industriell og økonomisk sone i nord. Dette gir grunnlag for planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor vegtransport i Murmansk fylke som finansieres av både Murmansk fylkesbudsjett og det føderale budsjettet, bl.a.: 1) En 2 km strekning av den føderale veien М-18 Kola ved innkjøring til grensekontrollstasjonen Borisoglebsk. I dag svarer strekningen ikke til moderne krav, og trafikkavviklingen er vanskelig som følge av utilstrekkelig vegbredde. 2) Utbedring av broen over elven Petsjenga. Det er planlagt å bevilge over 100 millioner rubler fra det føderale budsjettet i 2009 til bygge- og montasjesarbeidet. 3) Selve grensekontrollstasjonen Borisoglebsk har problemer med kapasitet. I dag er det to felt for inn- og utkjøring fra kontrollstasjonen. I det ene feltet står det garasje for inspeksjon av store kjøretøy. Når store kjøretøy blir kontrollert av tollere blir det kø i det andre kjørefeltet. 4) I samsvar med prosjektplanen for vegarbeid på den føderale bilvegen М-18 Kola, skal strekningen fra Murmansk til MAPP Borisoglebsk repareres i I år skal det repareres 60 kilometer, som vil kreve en finansiering på 246 millioner rubler. I årene framover vil det være nødvendig å fortsette reparasjonsarbeider på den ovennevnte strekningen. 5) Den regionale vegen fra Nikel til Priretsjnij og til bilveien Lotta er en del av ruten fra Murmansk til Kirkenes og har en veldig stor strategisk betydning. Det er begrensninger for biltrafikk på den føderale veien på grunn av nærhet til militære anlegg. Dessuten er det ofte snøskavler på vegen om vinteren, noe som hemmer eller midlertidig stopper biltrafikken. Den regionale vegen har verken militære begrensninger eller problemer med snøforhold. Den føderale vegen er svingete, som øker risikofor ulykker, mens den regionale veien har en jevn profil, takket være terrenget, og er mer sikker og praktisk for bilførere, til tross for at den er lengre (ca 30 km). Innenfor det regionale programmet for 2007 har Murmansk fylke begynt å oppgradere strekninger på vegen Nikel Priretsjnij bilvegen ved Lotta. Programmet forutsetter finansiering av vegutbedringsarbeider for 492 millioner rubler i I 2007 brukte man 154 millioner rubler og en 10-kilometers strekning ble tatt i bruk. I 2008 vil det bli tatt i bruk ytterligere 10 kilometer med den avsatte finansieringen på 168 millioner rubler. Arbeidet vil

13 13 fortsette i 2009 og Programmet forutsetter finansiering av vegreparasjonsarbeider på 76 millioner rubler og 95 millioner rubler tilsvarende. Norge (Barentsregionen) Vegtransporten utgjør den største delen av persontransporten internt i Nord-Norge og til nærliggende områder i nabolandene. Når det gjelder godstransporten er det også betydelig transport mellom nordlige og sørlige regioner i Norge, samt transport til Europa og sentrale Russland. Viktigste vegrute internt i Norge er E6, som går på langs gjennom hele landet fram til Kirkenes. I de nordnorske fylkene er det følgende veger som krysser grensen til utlandet: - Nordland fylke: 5 veger til Sverige - Troms fylke: 1 veg til Finland - Finnmark fylke: 5 veger til Finland, 1 til Russland (E105 via Storskog/Borisoglebsk). Grenseovergangene til Sverige og Finland brukes også av trafikk mellom Norge og sentrale deler av Russland via grenseoverganger i Sør-Finland. Ved Storskog/Borisoglebsk (norsk-russiske grensen) passerer årlig ca kjøretøyer og personer over grensen. Ca 7,5 tusen tonn gods var transportert over denne grenseovergangen i løpet av 2007.

14 14 I Statens vegvesens forslag til Den nasjonale langtidsplanen for transport fram til 2019 er det først og fremst prioritert vedlikehold av dagens vegnett, samt trafikksikkerhetstiltak. De prioriterte prosjektene er innfartsvegen til Bodø og E6 vest for Alta. Dersom den økonomiske rammen økes med 20 % prioriteres også bl.a. innkorting av E6 nord for Narvik, tiltak på E8 nær Tromsø, sikring mot snøskred i Lofoten og Troms, videre utbygging av E6 vest for Alta, ny bru over Tanaelva i Øst-Finnmark, samt ny tunnel på E69 mot Nordkapp. Vegen E105 i retning Russland mellom Kirkenes og Storskog har dårlig standard når det gjelder linjeføring og bæreevne. Mellom Storskog og Elvenes (cirka 5 km fra grensen) kan vegen utbedres langs eksisterende veg. Utbedring av denne strekningen vil være fordelaktig med tanke på økt trafikk, spesielt når tilstøtende veger på russisk side utbedres. Kostnadene for dette prosjektet anslås til mill NOK. Videre utbedring mot Kirkenes (Hesseng vegkryss) vil koste ca 100 mill NOK i tillegg. For vegstrekningen nærmere Kirkenes sentrum er det nødvendig med en grundigere utredning av flere alternativer. Dette må ses i sammenheng med lokalisering av areal for næringsliv, industri og transportterminaler. Utsikter for samarbeid Utvikling av vegnettet er et prioritert område for stabile utenriksforbindelser mellom Murmansk fylke (Russland) og Kongeriket Norge. Bedre internasjonal kontakt gir økt person- og godstransport over grenseovergangen for bil ved Storskog/Borisoglebsk. I dag forstyrres dette av begrenset kapasitet på selve grensepasseringsstedet og dårlig standard på grenseveger. Andre viktige veger for mellomriksforbindelsene (Е6, Е8, riksveg 92 i indre Finnmark fylke og riksveg 94 til Hammerfest i Norge; veien Nikel Priretsjnij bilveg Lotta, samt den føderale bilvegen М-18 Kola i Russland) trenger utbedring pga. dårlig vegdekke og, for noen strekninger, dårlig horisontal og vertikal linjeføring. De ovennevnte vegene trenger også bedre teknisk standard når det gjelder tillatt totalvekt for tunge kjøretøy. I Finland og Sverige tillates det 60 tonn totalvekt, i Norge er det 50 tonn og i Russland 44 tonn. Det er behov for sakkyndig undersøkelse av maksimum totalvekt for vogntog og maksimum aksellast for de veiene. Det er behov for utbedring av veg for å øke maksimum lengde på vogntog til 25 meter i forbindelse med den planlagte økning av godstransporten.

15 15 Grensepasseringsstedet Storskog (Norge) Manglende kapasitet på grensepasseringsstedet Storskog (Norge)/ Borisoglebsk (Russland) oppstår som følge av for få kjørefelt på begge sider. Inn mot Norge er det to kjørefelt, men inn mot Russland er det bare ett. På russisk side er det bygd en hall for kontroll av biler. Det brukes alt for lang tid for å kontrollere bilene på grunn av bruk av umoderne kontrollmetoder. For å øke kapasiteten på grensepasseringsstedene er det behov for flere kjørefelt. Det er behov for å installere skanner, samt avtale felles bruk av den på norsk og russisk side. I langtidsperspektiv med tanke på etablering av Pomorsone og stabile forbindelser mellom grensebyene kan det bli det hensiktsmessig å se på etablering av ny veg mellom Petsjenga og Jarfjord. Økt antall biler og trafikanter i begge land gir større behov for å utveksle erfaringer, å skaffe bilateral finansiering av forebyggende og andre tiltak for å ta vare på liv og helse av alle trafikanter. Virkningsgrad av tiltakene er mye avhengig med øremerket finansiering. Utsikter for samarbeid mellom Russland og Norge innen datakommunikasjon Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune (Norge) og Murmansk fylke (Russland) inneholder en paragraf om støtte fra russiske og norske interesser og myndigheter for å etablere grensekryssende høykapasitets digital infrastruktur mellom Finnmark og Nordvest-Russland En fiberoptisk kabel på russisk side avsluttes i landsbyen Nikel og en tilsvarende kabel i Norge avsluttes i Kirkenes. Det er behov for å etablere en digital forbindelse mellom Nikel og Kirkenes som knytter sammen Kongeriket Norge og Den russiske føderasjon. På norsk side blir nettet knyttet sammen mellom Tromsø-Hammerfest-Vadsø-Kirkenes i Partene skal avklare alle markedsmessige, juridiske og økonomiske forhold ved en mulig bruk av fiberoptisk kabel av begge parter.

16 16 II. Felles anbefalinger fra den norsk-russiske arbeidsgruppen om samarbeid vedrørende transportspørsmål i grenseregionene Gruppene ble enige om følgende tiltak: 1. Prosjekter som er beskrevet i Anbefalingene bør være gjennomført i en 5-årsperiode (innen 2014). 2. Det er nødvendig med en ekspertutredning for å få identifisert tiltak for et videre samarbeid innenfor transport og kommunikasjon etter Kort rapport om høyest prioriterte tiltak Forslag om utbedring av veger På russisk side skal man avslutte reparasjon av vegdekke på den føderale veien fra Murmansk til Borisoglebsk innen I tillegg utbedring av strekningen Nikel-Priretsjnij frem til Lottavegen. Strekningen Titovka-Borisoglebsk er under arbeid. Det er behov for finansiering av endringer i horisontal og vertikal linjeføring for den føderale veien M-18 Kola fra Murmansk by til grenseovergangen Borisoglebsk. For å sikre tilfredsstillende standard også på norsk side foreslås at planlegging av strekningen Borisoglebsk/Storskog-Elvenes gjennomføres i 2009, med sikte på utbedring i På norsk side lages en overordnet plan for arealbruk og infrastruktur i Kirkenesområdet, der også framtidige vegkorridorer fra Elvenes til/forbi Kirkenes fastlegges. Planen forankres i nasjonale prioriteringer for utvikling av nordområdene. Planarbeidet iverksettes i nærmeste fremtid. For å styrke forbindelsen mellom Russland og områder lenger vest og sør i Nord-Norge er det viktig med utbedring av stamvegnettet i Finnmark og Troms, både i retning Russland og Finland. Spesielt aksene mellom grensen Norge-Russland og Hammerfest og Tromsø er viktige. På norsk side gjennomføres en utredning og prioritering av slike behov, med tanke på investeringer fram mot Det er behov for finansiering fra begge parter av tiltak for å bedre kontrollkapasitet og trafikkavvikling ved begge lands grensestasjoner. Det er nødvendig med flere kjørefelt, samt installering av skanner. Partene er enige om at det samarbeidet om trafikksikkerhet som allerede er i gang utvikles videre. Forslag angående flytransport Det vil være nødvendig å finansiere rehabilitering av flyplassene Apatity og Korzunovo (som er delvis føderal eiendom) slik at disse kan knyttes opp mot det internasjonale samarbeidet mellom Russland og Norge. Det vil være nødvendig å utbedre rullebaner ved flyplassene Hammerfest og Kirkenes slik at disse kan ta imot større fly. Kostnadsoverslag for Kirkenes Lufthavn er anslått til ca. 200 millioner norske kroner. Forslag angående jernbane Det vil være nødvendig å finansiere en undersøkelse for å se om det er hensiktsmessig å bygge en jernbaneforbindelse fra Nikel til Kirkenes, med fokus på havneutviklingen i Murmansk fylke og i Nord-Norge.

17 17 Forslag angående havner Hovedområdet i samarbeidet mellom Norge og Russland må bli et samarbeid mellom nordlige havner blant annet om oljevernberedskap med tanke på utsikter for utvikling av ressurser i Nordishavet. Det forutsetter felles finansiering av nytt utstyr, gjennomføring av felles øvelser samt utveksling av operativ informasjon. Forslag angående bredbånd og datakommunikasjon Det foreslås at det etableres en arbeidsgruppe med deltakelse av offentlige og regionale myndigheter samt private aktører fra begge sider for å utrede hvordan det sammenknyttede fiberoptiske kabelnettet kan brukes av begge land.

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Transportplan Helgeland

Transportplan Helgeland TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Grensepassering Nordvest-Russland

Grensepassering Nordvest-Russland RAPPORT 7/2007 Utgitt mars 2007 Grensepassering Nordvest-Russland Gøril Voldnes Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling og består av morselskap og seks datterselskaper. Konsernet

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... INNHOLD INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN, MANDAT OG OPPDRAGSSPESIFIKASJON... 6 1.2 METODISK TILNÆRMING OG PROBLEMSTILLINGER... 7 2. AVSTANDER, KJØRETIDER OG TRANSPORTKOSTNADER...

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

1 Godstransportens organisering

1 Godstransportens organisering 1 Godstransportens organisering Mål for kapitlet Du skal kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning. Mål for delemnet: Godstransportens plass i samfunnet Du skal kjenne

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

[Skriv inn dokumenttittel]

[Skriv inn dokumenttittel] [Skriv inn dokumenttittel] Teknologisk fremsyn [Skriv inn undertittel for dokument] Godsmagi World of Cargocraft Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Godsmagi

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Vedlegg: Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Høringsinstans/ Journalført dato 1 Kristiansand Havn KF (09.04.2014) 2 Farsund (30.04.2014) Hovedtrekk Havnestyret slutter seg

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

1 Bransjelære. Mål. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne beskrive bransjens grunnelementer, utviklingstrekk og rolle i norsk politikk.

1 Bransjelære. Mål. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne beskrive bransjens grunnelementer, utviklingstrekk og rolle i norsk politikk. 1 Bransjelære Mål Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne beskrive bransjens grunnelementer, utviklingstrekk og rolle i norsk politikk. 8 Transport og logistikk 1.1 Et overblikk over transport-

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer