«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)"

Transkript

1 «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015

2 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom 6-8 milliarder kr Nivået kan medføre redusert fremkommelighet og i ytterste konsekvens vegbrudd Vi ønsker å utbedre særs viktige og dårlige fylkesvegstrekninger for næringsliv og vår befolkning, men mangler tilstrekkelig med midler for å kunne dekke behovet I 2014 benyttet Troms fylke 484 millioner kr på drift og vedlikehold i Troms Noe som er over 60 millioner mer enn det som Staten beregnet tilstrekkelig for å stoppe forfallet (Motiv) Vi har som en del av dette overført hele vår investeringsramme for fylkesveger til drift og vedlikehold, men etterslepet reduseres ikke!

3 Europaveg 6 sammen med E 8 og E10 hovedårene våre på land Men godset vårt starter og stopper i svært stor grad på fylkesvegene Eksempel fra sjømatens transport-akser på veg Fylkesrådet

4 Større utfordringer Gapet mellom standard på fylkesvegene og riksvegene fortsetter å øke. Strategiene i NTP må i sterkere grad se hele transportkjeden i sammenheng for viktige næringer og vekstregioner, uavhengig av hvem som eier vegen. Investeringer i svensk og finsk infrastruktur har vi liten innvirkning på - Allikevel er vi og vårt importerte og eksporterte gods helt avhengige av at den fungerer og er åpen for trafikk, samt våre nabolands transporttilbud. I kombinasjon med manglende maritime logistikktilbud gjør dette våre forsyningslinjer svært sårbare. Tettere samarbeid med våre naboland gjennom BEATA er bra, men må intensiveres. Internasjonal status (TEN-T) på våre viktigste utlandskorridorer avviker fra den betydningen Nord-Norge har for å forsyne verden med sjømat mv. Kostnadsutviklingen på driftskontrakter er stor og overskridelser på nyinvesteringer er betydelige. Lav konkurranse i landsdelen spesielt i Troms og Finnmark, gir relativt mindre vegdrift og færre meter med ny veg per krone.

5 Vintervedlikeholdet av riksvegene må prioriteres høyere som svar på næringslivets utfordringer. Det er spesielt behov for at tiltak for Kvænangsfjellet E6 gjennomføres raskt. Troms fylke er et svært skredutsatt fylke med svært store sikringsbehov på fylkesvegene våre, men of ifht riksveg. Fylkestinget i Troms er bekymret for de enorme kostnadene med å innfri krav i tunnelforskrift fra EU. (sikkerhetsforskriften).

6 Byområder og kollektivtransport 1 Første prioritet: Sette fylkeskommunene i stand til å øke kapasiteten for kollektivtilbudet i byene. NTP arbeidet må også omfatte varige tiltak for å sikre tilstrekkelig driftskapasitet for kollektivtransporten, ikke bare infrastrukturen (Folk fraktes av busser, ikke kollektivfelt). Innretting av bymiljøavtalene; Mye av forarbeidet er gjort mellom staten og de 4 store byene. De mellomstore byene har hatt lite innvirkning på dette og må gis en sterkere stemme i det videre arbeidet. Vi har inne søknad ifht flerårig belønningsavtale Tromsø. Analyser viser at det må satses helhetlig for at trafikkveksten skal kunne tas ved gange, sykkel og kollektivtrafikk. Frem til nå har NTP prioritert dette til infrastruktur for kollektivtransport og målsetning for sykkel. Tiltak for økt gange og universell utforming må gis mye større fokus i NTP arbeidet og samtidig følges opp i handlingsprogram.

7 Byområder og kollektivtransport 2 Tromsø er 1 av 3 norske byer med høyest kollektivandel. By 1 og 2 Oslo og Bergen har fått meget store statlige overføringer for å få dette til. I Tromsø har andelen som reiser kollektivt har økt med hele 20 % siden 2009 uten at det har kommet ekstra statlige tilskudd. Det betyr at det finnes et stort potensialer for investeringer som utløser endra sterkere kollektivbruk. Transportnett Tromsø skal være ferdig i løpet av 2015, og vil gi svar på hvilken kombinasjon av ulike virkemidler som vil gi best effekt med tanke på vekstutfordringene og mulighetene for å ta veksten i reiser i Tromsø by gjennom satsing på kollektiv, sykkel og gange.

8 Regional utvikling og BOA-regioner i Troms Hva kan vi som region tilrettelegge for å få arbeidskraft nok? Hvordan kan vi sørge for å ivareta vår rolle som utvikler av BOA-regioner? Ett svar er å sørge for at vi utformer en velfungerende transportinfrastruktur og godt tilpassede transporttilbud. Flytransport anses som et verktøy for å forstørre vårt arbeidsmarked, integrere kompetanse og ressurser i Norden, gjøre det sterkere og understøtter generell næringsutvikling Flyrute til Oulu og Luleå fra Tromsø fra januar 2015 Behov øst-vest Regional medfinansiering Arbeidsmarked, rekruttering, investering Planlegging av Ullsfjordforbindelsen er satt i gang og en evt. framtidig utbygging kan også skape pendlingsavstand mellom Tromsø og Lyngen. «Harstadpakken» og transportløsninger legger føringer for Harstad som BA-region i framtida Fergeruter, bussruter og hurtigbåtruter er tilpasset pendlermønster hvor det er naturlig å tilrettelegge for dette. Transportnett Tromsø, med kollektivløsninger, kvaløyforbindelse og tverrforbindelse vil effektivisere og øke kapasiteten på reising i Tromsø

9 Internasjonale forbindelser For Troms er satsingen på E 6, E 8, E 10, Tromsø lufthavn, Ofotbanen, farledene og utpekt havn i Tromsø de viktigste strategiske hovedinnretninger som tilretteleggende infrastruktur. Prioriteringen for å følge opp arbeidet i Joint Barents Transportplan er positivt og målrettet. Dette er også i tråd med regjeringens nordområdesatsing og fylkeskommunens engasjement for å utvikle regionale forbindelser i aksen Troms Norrbotten og Lappland/Oulu. Status i det europeiske TEN-T nettverket og Nordlig dimensjons partnerskap for transport og logistikk må opp på et nivå som gjør eks. E 8- planlegging tilgjengelig for finansiering. Fokus på dialog mellom norske og finske fagetater for å utarbeide plan for tiltak som kan realiseres i NTP Bilaterale samarbeid for utpekte korridorer under finsk BEATA formannskap må følges opp og involvere fylkeskommunen i prosess.

10 Lufthavnstruktur Tromsø lufthavn, Langnes som HUB for Barentsregionen og betydningen for Finnmark gjennom Widerøe Avinor prioriterer utbygging av de 4 største lufthavnene Norge. Det gjør det nødvendig å stå sammen om prioritering av midler til befolkning og næringslivets viktigste lufthavn i nord Tromsø. Herunder trengs det penger til viktig terminalutbygging, utlandsfasiliteter mv.. Behovet bør løftes opp og fram av næringslivet i hele Nord-Norge som en viktig sak sammen med regionene. Harstad/Narvik lufthavn, Evenes får sterkere betydning når Narvik/Framneslia legges ned i 2016 og Hålogalandsbrua korter ned reisetiden i en region i meget positiv utvikling. Kortbanenett: Sørkjosen lufthavn i nordfylket er svært viktig for befolkning og et sterkere næringsliv. Beredskap/omkjøring på 72 mil ved stengning Kvænangsfjellet.

11 Andre nødvendige grep Ofotbanen har stor betydning for næringslivet i hele Nord-Norge. Daglig går store transporter over Narvik med jernbane, både til og fra Nord-Norge og i tillegg er Narvik en av de største utskipingshavnene i Barentsregionen for utskiping av malm. Trafikken med Ofotbanen er stigende, Fylkestinget mener derfor er det viktig å sikre at kapasiteten på Ofotbanen holder tritt med behovet slik at jernbanen ikke blir en unødvendig flaskehals for næringslivet i nord. En ny og forbedret sjøverts forbindelse nordover fra Nordlandsbanens endestasjon, Bodø, må gjenopprettes og gis statlige incitament. Troms fylke er svært positiv til at transportetatene vurderer andre måter for prosjektplanlegging i framtiden som vil effektivisere prosjektene og korte ned på planleggingstiden. Innfartsvegen til Finnsnes/Senja (Fv 855) samt Fv 53 fra E 8 til Grøtsund havn og innfartsveien til Skjervøy (FV 866) bør overføres fra fylkeskommunen til Staten og gis riksvegklassifisering. Dette på bakgrunn av vegenes strategiske- og næringsmessige viktige betydning.

12 Den nasjonale godstransportanalysen for NTP Fylkesrådet I NTP-prosessen analyseres nå Nord-Norge gods for å bidra til en mer miljøvennlig, effektiv og trygg godstransport. Dette arbeidet har vi hatt store forventninger til. Vi tror at resultatet i analysen vil klare å løfte fram behovet for andre og nye transportog logistikkløsninger. Troms fylkeskommune avventer statuspresentasjon og vil vurdere å utføre egne utredninger på våre næringstransporter for å få tak i mer finmasket informasjon for helhetlig prioritering- og som også sier noe om utfordringer for fylkesvegene. Spesielt har vi i Troms hatt fokus på sjømattransporter som er en god indikator for næringstransportene generelt og som også gir retning for å påpeke hvilke vilkår og samordning som må til for en mer effektiv og mer samordnet godstransport i framtiden. Troms fylkeskommune er tilfreds med at transportetatene allerede peker på at håndtering av godstransport i by må skje i samarbeid med næringsliv og myndigheter og at dette bør få plass i framtidige bymiljøavtaler.

13 Tusen takk for oppmerksomheten! Fylkesrådet

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 13 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Vedlegg: Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Høringsinstans/ Journalført dato 1 Kristiansand Havn KF (09.04.2014) 2 Farsund (30.04.2014) Hovedtrekk Havnestyret slutter seg

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

SV transportplan en grønn transportrevolusjon

SV transportplan en grønn transportrevolusjon SV transportplan en grønn transportrevolusjon SVs landsstyres visjon for Nasjonal transportplan (NTP) 2014 2023 er å utvikle gode, grønne og trygge transportløsninger i hele landet. Folk skal kunne komme

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET

Fylkesplan for Troms 2014-2025 ELEVRÅDET FYLKESPLAN 2014 2025 Fylkesplan for Troms 2014-2025 MÅL VISJON PROGRAM HANDLINGSPLAN REGLEMENT ELEVRÅDET Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Medlem av: Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Vår dato: 2008-04-30 Vår ref: ohø Deres dato: 17. januar 2008 Deres ref: Statsråd Navarsete/ pressemelding

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005

OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Mulighetenes OPPLAND FYLKESPLAN 2005-2008 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2005 Oppland fylkeskommune Side 2 SAMARBEIDSPARTNERE Innovasjon Norge Fylkesmannen i Oppland aetat Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer

Detaljer