Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040"

Transkript

1 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 13 april :41 Til: Plan PNK Emne: Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Viktighet: Høy Hei Jeg ser på Offentlig Journal på kommunens hjemmeside 13 Våre innspill fra Sletta 1 (Nina Tyskerud og Knut Hoftvedt) er ikke listet opp sammen med de andre Det ble sendt inn 10des 2013 Har lagt ved kopi av to mail Innspill fra Sletta 3 - Mary og Bjørn Tyskerud er ligger på siden, men ikke vårt (Sletta 1) Det er ikke listet opp i dokumentene som tilhører saken heller Ber om oppdatering av nettsiden og dokumentene For meg er det viktig å være delaktig og støtte opp om nabolaget Nå ser det ut som vi ikke er det Nina

2 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 10 desember :22 Til: Plan PNK Emne: Høringsinnspill Sørumsand 2040 Vedlegg: Høringsinnspill Tyskerud Sletta 3pdf Se vedlegg Fra Sletta 3 Mvh, Nina Tyskerud Opplæringskonsulent

3 Sørum kommune Plan- og regulering Postboks Sørumsand Innspill til områdereguleringsplan for Sørumsand Folkehelse, våre hjem og medvirkning Vi viser til kapittel 4 i plan- og bygningsloven hvor det står at for planer som kan få vesentlige virkninger skal det etter 4-2 i planbeskrivelsen gis en særskilt vurdering og beskrivelse (konsekvensutredning) av planens virkninger for miljø og samfunn Det forventes at det utredes i et folkehelseperspektiv hva det vil gjøre med innbyggerne på Sletta dersom boligområdet omreguleres, hva det kan føre til av sosiale ulikheter, økonomiske konsekvenser og ulike tiltak som eventuelt må settes inn også nå under planprosessen Revidert plandel i plan- og bygningsloven inneholder allerede i bestemmelsene til lovens formålsparagraf ( 1-1) om bærekraftig utvikling hvor bærekraftbegrepet er operasjonalisert til å omfatte folkehelse og helsens fordeling i befolkninga Lignende formuleringer omtales i 3-1 bokstav fder loven angir at planleggingen skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt å bidra til å forebygge kriminalitet I Norge står det å eie sin egen bolig sterkt Dette er for de fleste den største enkeltinvesteringen de gjør, samt at et hjem representerer trygghet og forutsigbarhet Det er viktig at politikerne og administrasjonen i Sørum tar hensyn til beboerne på Sletta ved å bevare Slettaområdet, respektere eiendomsretten samt å gi dem trygghet og forutsigbarhet tilbake Føringene fra Kulturminneplanen hvor det ble vedtatt at Sletta er et område som bør tas vare på bør være førende for prosessen videre Det er et unikt område med et velfungerende bomiljø Vi tillater oss også å nevne at høringsforslaget til «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og Transportplanlegging» sies det klart at «Ved planlegging av nye utbyggingsområder, og ved fortetting og transformasjon, skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, viktig naturmangfold og kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter i bebygde områder Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen» Det er vår mening at eksisterende bebyggelse på Sletta har både kulturhistoriske og estetiske kvaliteter som bør tas vare på For det videre planarbeidet ønskes det at det skal være en reell medvirkning for beboerne i Sletta og ikke møter kun for å oppfylle lovkrav Det er ikke fremmende for folkehelsen å stadig bli møtt med utsagn som at man hører hva som blir sagt og vil ta det med videre, uten at dette følges oppi praksis Fortetting i sentrum Vi ser behovet for flere leiligheter på Sørumsand, og støtter utbygging for å dekke dette behovet Samtidig er det vår overbevisning at unge voksne og barnefamilier flytter til Sørumsand for å bosette seg i enebolig eller rekkehus, ikke leilighet Disse vil dermed bosette seg utenfor de fortettede områder, primært i eksisterende bebyggelse, mens godt voksne personer uten hjemmeboende barn samt pensjonister vil bosette seg i de planlagte leiligheter Sistnevnte gruppe vil ha en vesentlig

4 Iavere reisefrekvens ut av kommunen med tog eller buss enn førstnevnte, noe som vil redusere betydningen av SOOm-sonen betydelig i et kollektivtransportperspektiv da mange utenfor 500msonen uansett vil ha behov for transport til jernbanestasjonen om de skal kunne benytte kollektivtransport Det er etter vårt syn derfor viktigere at en tilrettelegger for effektiv mating til tog og sentrum, eksempelvis med hyppige avganger med matebuss fra befolkningskonsentrasjonene på Orderud, Sennerud, Østby og Vestby samt, etterhvert som det bygges ut, fra de øvrige områdene sør forjernbanelinjen Et levende sentrum Som nevnt tidligere vil et sentrum som i stor grad består av nybygde leiligheter gi en overvekt av seniorer i dette området Vi Ønsker oss et levende og mangfoldig sentrum hvor unge og eldre lever side om side, og tror dette vil være positivt for bokvalitet, livskvalitet og sosiale relasjoner innbyggerne mellom Vi er ovebevist om at dette også vil gi større potensiale for handel, kultur, idrett og annen positiv virksomhet Ved å bygge tett i de nevnte områder sør forjernbanelinjen og i Ekebergkvartalet vil en oppnå dette og en forsiktig fortetting nord forjernbanelinjen En forutsetning er naturligvis at en også legger til rette for kryssing av jernbanelinjen med underganger for gående og syklende «Sentrums» utstrekning I lys av de foregående avsnittene mener vi at en må se Sørumsand som en helhet, og ikke se seg blind på ordlyden i høringsforslaget til «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og Transportplanlegging» Forslaget sier også tydelig at «Retningslinjene må likevel utøves skjønnsmessig og tilpasses regionale og lokale utfordringen» I denne forbindelse reagerer vi på at kommuneadministrasjonen i møter med innbyggere gjentatte ganger besvarer spørsmål utelukkende med at det finnes «sentrale føringer» - uten å balansere dette med det rom det finnes for skjønn Eksempelvis gjelder dette den sentrale 500-metersgrensen I den grad vi kan finne igjen denne i litteratur tilgjengelig på Internett sier den typisk «helst innenfor 500m, men maksimalt innenfor 1000m» Vi har ikke vært i stand til å finne denne som et absolutt pålegg, minner om at hverken kommuneadministrasjonen, Staten eller Fylkeskommunen er planmyndighet for Sørum, men Sørum Kommunestyre De har et konkret ansvar for å forvalte denne myndigheten til beste for innbyggerne, og benytte muligheten for å utøve skjønn der dette er hensiktsmessig For Sørumsands vedkommende mener vi det er naturlig å definere sentrum, i et fortettingsperspektiv, til å inkludere områder i tilsvarende avstand som Fossumjordet, Orderudjordet og Vestbyjordet Glomma og Sørumsand Sørumsand er uløselig knyttet til Glomma, både historisk, kulturelt og med tanke på de rekreasjonsmuligheter elva representerer for oss som bor her Vi ønsker alle at elva skal komme flest mulig til gode, og mener dagens trehusbebyggelse er en langt bedre ramme for bruk av Glomma enn et sterkt fortettet sentrum Allerede i dag er det mange forskjellige adl<omstveier til Glomma fra Sørumsand Det er flere stier fra Vestby til gangveien langs elva, en kan gå fra renseanlegget over til båthavna eller langs Skrivervegen Videre kan en gå ned Villavegen og ned Glombuvegen eller Stubben til elva I tillegg er det adkomst fra Ileveien og over håndballbanen ved ungdomskolen Det er absolutt et potensiale for å merke bedre til stier og parkeringsplass, men blokker som stenger for Glomma vil ikke føre til at det usjenerte og trivelige området blir mer tilgjengelig og attraktivt

5 Visjon Politikerne oppfordres til å ta stilling til hvordan de ser for seg Sørumsand sentrum på sikt Et godt eksempel er Randaberg kommune hvor de har valgt å være «Den grønne landsbyen» og på den måten skille seg ut fra omkringliggende kommuner som har valgt å åpne for murkasser også i sentrum Forslag Konkret vil vi foreslå følgende som føring for det videre planarbeidet: - Det legges opp til at sørsiden avjernbanen utnyttes til boligformål med Fossumjordet, Orderudjordet og området rundt trevarefabrikken hvor det bygges høyt og tett I det resterende sentrum bør det være begrenset høyde slik det liggeri reguleringsplanen idag Innenfor de rammene kan Ekebergkvartalet, og legesenteret bygges ut Sletta området må reguleres til max 2 etasjer og tilpasset eksisterende trehus bebyggelse - Forslaget «Sletta arkitekter» fremla og innleverte administrasjonen i møte mellom beboerne og administrasjonen vil etter vår mening danne et godt utgangspunkt for den videre prosessen Oppsummering Vi håper politikerne setter som premiss idet videre planarbeidet at Kommunesletta skal tas vare på og at Sørumsand vil være mer atral<tiv som «Den grønne landsbyen» enn som en etterligning av Strømmen Vi forutsetter at følgende punkter, som et minimum, tilfredsstilles av endelig plan: - Utbygging primært sør forjernbanen - Naturlig og forsiktig fortetting på Kommunesletta - Bevaring av et grønt naturområde langs Glomma, omgitt av tradisjonell trehusbebyggelse Dette brevet er å anse som et selvstendig høringsinnspill og det ønskes vedlagt til saken Videre ønsker vi en bekreftelse på at brevet er mottatt Med vennlig hilsen f, / i, V' J? 4; P ~ l ( ø

6 3, EZ R: 52% _ J_: K i 2C f i K X ";;_r'n- Ti; r`,:*>55 -T»»- - m/ J K á, U _, 15 ÖQYL C A g L u!!, x,,, la n e, mm» fl» sáä _ 4 / / I v I n 9 `I 'll x /; xwv x Vu? f mmm_a_ew Q i, a'

7 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 10 desember :20 Til: Plan PNK Emne: Høringsinnspill Sørumsand 2040 Vedlegg: Høringsinnspill Tyskerud Sletta 1pdf Se vedlegg Fra Sletta 1 Mvh, Nina Tyskerud Opplæringskonsulent

8 Sørum kommune Plan- og regulering Postboks Sørumsand Innspill til områdereguleringsplan for Sørumsand Folkehelse, våre hjem og medvirkning Vi viser til kapittel 4 i plan- og bygningsloven hvor det står at for planer som kan få vesentlige virkninger skal det etter 4-2 i planbeskrivelsen gis en særskilt vurdering og beskrivelse (konsekvensutredning) av planens virkninger for miljø og samfunn Det forventes at det utredes i et folkehelseperspektiv hva det vil gjøre med innbyggerne på Sletta dersom boligområdet omreguleres, hva det kan føre til av sosiale ulikheter, økonomiske konsekvenser og ulike tiltak som eventuelt må settes inn også nå under planprosessen Revidert plandel i plan- og bygningsloven inneholder allerede i bestemmelsene til lovens formålsparagraf ( 1-1) om bærekraftig utvikling hvor bærekraftbegrepet er operasjonalisert til å omfatte "folkehelse" og helsens fordeling i befolkninga Lignende formuleringer omtales i 3-1 bokstav f der loven angir at planleggingen skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt å bidra til å forebygge kriminalitet I Norge står det å eie sin egen bolig sterkt Dette er for de fleste den største enkeltinvesteringen de gjør, samt at et hjem representerer trygghet og forutsigbarhet Det er viktig at politikerne og administrasjonen i Sørum tar hensyn til beboerne på Sletta ved å bevare Slettaområdet, respektere eiendomsretten samt å gi dem trygghet og forutsigbarhet tilbake Føringene fra Kulturminneplanen hvor det ble vedtatt at Sletta er et område som bør tas vare på bør være førende for prosessen videre Det er et unikt område med et velfungerende bomiljø Vi tillater oss også â nevne at høringsforslaget til «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og Transportplanlegging» sies det klart at «Ved planlegging av nye utbyggingsområder, og ved fortetting og transformasjon, skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, viktig naturmangfold og kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter i bebygde områder Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by og tettstedsutviklingen» Det er vår mening at eksisterende bebyggelse på Sletta har både kulturhistoriske og estetiske kvaliteter som bør tas vare på For det videre planarbeidet ønskes det at det skal være en reell medvirkning for beboerne i Sletta og ikke møter kun for å oppfylle lovkrav Det er ikke fremmende for folkehelsen å stadig bli møtt med utsagn som at man hører hva som blir sagt og vil ta det med videre, uten at dette følges opp i praksis Fortetting i sentrum Vi ser behovet for flere leiligheter på Sørumsand, og støtter utbygging for å dekke dette behovet Samtidig er det vår overbevisning at unge voksne og barnefamilier flytter til Sørumsand for å bosette seg i enebolig eller rekkehus, ikke leilighet Disse vil dermed bosette seg utenfor de fortettede områder, primært i eksisterende bebyggelse, mens godt voksne personer uten hjemmeboende barn samt pensjonister vil bosette seg i de planlagte leiligheter Sistnevnte gruppe vil ha en vesentlig

9 lavere reisefrekvens ut av kommunen med tog eller buss enn førstnevnte, noe som vil redusere betydningen av 500m sonen betydelig i et kollektivtransportperspektiv da mange utenfor 500msonen uansett vil ha behov for transport til jernbanestasjonen om de skal kunne benytte kollektivtransport Det er etter vårt syn derfor viktigere at en tilrettelegger for effektiv mating til tog og sentrum, eksempelvis med hyppige avganger med matebuss fra befolkningskonsentrasjonene på Orderud, Sennerud, Østby og Vestby samt, etterhvert som det bygges ut, fra de øvrige områdene sør forjernbanelinjen Et levende sentrum Som nevnt tidligere vil et sentrum som i stor grad består av nybygde leiligheter gi en overvekt av seniorer i dette området Vi ønsker oss et levende og mangfoldig sentrum hvor unge og eldre lever side om side, og tror dette vil være positivt for bokvalitet, livskvalitet og sosiale relasjoner innbyggerne mellom Vi er ovebevist om at dette også vil gi større potensiale for handel, kultur, idrett og annen positiv virksomhet Ved å bygge tett i de nevnte områder sør forjernbanelinjen og i Ekebergkvartalet vil en oppnå dette og en forsiktig fortetting nord forjernbanelinjen En forutsetning er naturligvis at en også legger til rette for kryssing avjernbanelinjen med underganger for gående og syklende «Sentrums» utstrekning I lys av de foregående avsnittene mener vi at en må se Sørumsand som en helhet, og ikke se seg blind på ordlyden i høringsforslaget til «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og Transportplanlegging» Forslaget sier også tydelig at «Retningslinjene må likevel utøves skjønnsmessig og tilpasses regionale og lokale utfordringen» I denne forbindelse reagerer vi på at kommuneadministrasjonen i møter med innbyggere gjentatte ganger besvarer spørsmål utelukkende med at det finnes «sentrale føringer» - uten å balansere dette med det rom det finnes for skjønn Eksempelvis gjelder dette den sentrale SOO-metersgrensen I den grad vi kan finne igjen denne i litteratur tilgjengelig på Internett sier den typisk «helst innenfor 500m, men maksimalt innenfor 1000m» Vi har ikke vært i stand til å finne denne som et absolutt pålegg, minner om at hverken kommuneadministrasjonen, Staten eller Fylkeskommunen er planmyndighet for Sørum, men Sørum Kommunestyre De har et konkret ansvar for å forvalte denne myndigheten til beste for innbyggerne, og benytte muligheten for å utøve skjønn der dette er hensiktsmessig For Sørumsands vedkommende mener vi det er naturlig å definere sentrum, i et fortettingsperspektiv, til å inkludere områder i tilsvarende avstand som Fossumjordet, Orderudjordet og Vestbyjordet Glomma og Sørumsand Sørumsand er uløselig knyttet til Glomma, både historisk, kulturelt og med tanke på de rekreasjonsmuligheter elva representerer for oss som bor her Vi ønsker alle at elva skal komme flest mulig til gode, og mener dagens trehusbebyggelse er en langt bedre ramme for bruk av Glomma enn et sterkt fortettet sentrum Allerede i dag er det mange forskjellige adkomstveier til Glomma fra Sørumsand Det er flere stier fra Vestby til gangveien langs elva, en kan gå fra renseanlegget over til båthavna eller langs Skrivervegen Videre kan en gå ned Villavegen og ned Glombuvegen eller Stubben til elva I tillegg er det adkomst fra lleveien og over håndballbanen ved ungdomskolen Det er absolutt et potensiale for å merke bedre til stier og parkeringsplass, men blokker som stenger for Glomma vil ikke føre til at det usjenerte og trivelige området blir mer tilgjengelig og attraktivt

10 Visjon K f I Politikerne oppfordres til å ta stilling til hvordan de ser for seg Sørumsand sentrum på sikt Et godt eksempel er Randaberg kommune hvor de har valgt å være «Den grønne landsbyen» og på den måten skille seg ut fra omkringliggende kommuner som har valgt å åpne for murkasser også i sentrum Forslag Konkret vil vi foreslå følgende som føring for det videre planarbeidet: - Det legges opp til at sørsiden av jernbanen utnyttes til boligformål med Fossumjordet, Orderudjordet og området rundt trevarefabrikken hvor det bygges høyt og tett l det resterende sentrum bør det være begrenset høyde slik det liggeri reguleringsplanen i dag Innenfor de rammene kan Ekebergkvartalet, og legesenteret bygges ut Sletta området må reguleres til max 2 etasjer og tilpasset eksisterende trehus bebyggelse - Forslaget «Sletta arkitekter» fremla og innleverte administrasjonen i møte mellom beboerne og administrasjonen vil etter vår mening danne et godt utgangspunkt for den videre prosessen Oppsummering Vi håper politikerne setter som premiss i det videre planarbeidet at Kommunesletta skal tas vare på og at Sørumsand vil være mer atraktiv som «Den grønne landsbyen» enn som en etterligning av Strømmen Vi forutsetter at følgende punkter, som et minimum, tilfredsstilles av endelig plan: - Utbygging primært sør forjernbanen - Naturlig og forsiktig fortetting på Kommunesletta - Bevaring av et grønt naturområde langs Glomma, omgitt av tradisjonell trehusbebyggelse Dette brevet er å anse som et selvstendig høringsinnspill og det ønskes vedlagt til saken Videre ønsker vi en bekreftelse på at brevet er mottatt Med vennlig hilsen nå 5 vtwl/t/lll { /V (y LLÃ C ///X "/

11 J - F '$l~ V ~, 'U flljfifl vv L ~ _ no "if ~ ~ s,' _ -*2;-W; I I'l ' ^ å i 74--*9": ` Jff æ ` _ -,;l i X ta å;» k_, y I '_ P v «'4 ` = '- 3 P ; yr" a " V " 7 _2- ' _'q;_: Q ~ * ~'%-55' f X -í ;,I;;;;I,-;:_ _:ar *" -*i _7, I' "V F?

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer