Styringsretten i omorganiseringer, nedbemanning og vanskelige personalsaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsretten i omorganiseringer, nedbemanning og vanskelige personalsaker"

Transkript

1 Styringsretten i omorganiseringer, nedbemanning og vanskelige personalsaker BTV-konferansen 13. juni 2014 Advokat Øyvind Gjelstad, KS Advokatene

2 Endringer med grunnlag i styringsretten - tema- innledning Endringer i arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted Særlig om endringer ved samarbeidsproblemer Omplassering innenfor styringsretten i stedet for oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold er styringsretten relativ? I forbindelse med omorganisering/ nedbemanning

3 Begrepet «styringsrett» Arbeidsgiverens rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, herunder anta, beskjeftige og avskjedige arbeidstakere. Hasselbach: Styringsretten omfatter «alt det, der skal til for å få arbejdsplassen til at fungere» Arbeidsavtalen regulerer arbeidsplikten prinsipielt, ikke konkret og endelig og må derfor forutsetningsvis utfylles av arbeidsgiveren ved bruk av styringsrett

4 Det rettslige grunnlaget for styringsretten Opprinnelig: Råderett over produksjonsmidlene Fremvekst av fagforeningene mot slutten av 1800-tallet ledet til tvist om styringsretten Voksende forståelse for at produksjonen og måten den er organisert på nødvendigvis vil få konsekvenser, ikke bare for eierne, men også for de ansatte, deres familier og samfunnet i det hele, ledet til begrensinger i styringsretten Styringsretten blir demokratisert Kompromiss mellom fagforeninger og arbeidsgivere ble en fortsatt annerkjennelse av arbeidsgivers styringsrett, men med de begrensinger som fulgte med demokratiseringsprosessen

5 Det rettslige grunnlaget for styringsretten Styringsretten ble anerkjent gjennom verkstedsoverenskomsten 15. april 1907: " anerkjennes arbeidsgiverens rett til å lede og fordele arbeidet, og anvende de maskiner og arbeidsmetoder, de finner tjenelig, og anta, beskjeftige og avskjedige arbeidere, hva enten disse er organiserede eller ikke, ". Regnes som en alminnelige rettsgrunnsetning: "Det er imidlertid gjennom en lengre rettspraksis i Arbeidsretten lagt til grunn at det er en forutsetning for en tariffavtale at styringsretten tilligger arbeidsgiveren, og at retten ikke bare følger av den personlige arbeidsavtale, men har en tariffmessig forankring" (Rt s. 902).

6 Det rettslige grunnlaget for styringsretten Arbeidsmiljøloven er taus, men forutsetter styringsrett. Ot.prp.nr. 3 ( ) s. 31: Etter departementets mening må en derfor, slik arbeidervernloven gjør, fortsatt bygge på de tre grunnleggende forutsetninger for den individuelle arbeidsavtale, nemlig arbeidsgiverens styringsrett, arbeidstakerens arbeids- og lydighetsplikt, og arbeidsgiverens omsorgsplikt. Tjenestemannslovens 12 og 12A. Ferielovens 6. Sjømannslovens 39.

7 Styringsretten er forutsatt i arbeidsavtalen Arbeidsavtalen er tidsubegrenset. Arbeidsplikten er uspesifikt angitt. Altså: Avtalen må utfylles av arbeidsgiver. Kristen Andersen: "Den personlige arbeidsavtalen særkjennes ellers ved at en person gjennom den på nærmere bestemte vilkår stiller sin arbeidskraft til rådighet for en annen, og samtidig inntrer i dennes tjeneste som hans underordnede"

8 Det grunnleggende endringsbehov Arbeidsavtalen er en langsiktig, og som regel, tidsubestemt kontrakt. Fra arbeidsgivers side: å dekke visse funksjoner virksomheten er avhengig av. Behovene vil ikke ligge fast i hele avtaleperioden, men vil variere. Virksomhetene vil oppleve forandring som refleks i markedsforhold og teknologisk utvikling. Arbeidsgiver har begrenset adgang til oppsigelse slik at endringskompetanse gjennom styringsrett er nødvendig.

9 Alternativ til styringsrett Kontraktsregulering av endringsadgang etter mønster av tjenestemannslovens 12. Ingen løsning etter norsk rett. Alternativet til styringsrett er korte tidsbegrensede kontrakter. Utenkelig løsning etter norsk rett. Bred enighet om at styringsretten vanskelig kan erstattes. I tillegg har den mange fordeler. Annerkjennelse av styringsretten i nordisk arbeidsrett har antakelig ledet til at det hos oss har utviklet seg en langt mer samarbeidsorientert kultur enn den mer konfrontasjonspregede kulturen som har preget en rekke andre europeiske land. Ulempen: Mange tvister

10 Er styringsretten en restkompetanse? Intet kompetansegrunnlag er ubegrenset. Styringsretten er selvsagt en restkompetanse. Uttrykket restkompetanse er likevel uheldig og tilslørende. Stein Evjus bruk av uttrykket er et eksempel på det: Ideen om arbeidsgivers styringsrett er for så vidt viktig i Arbeidsretten. Men den er lite fruktbar som utgangspunkt for tanken når konkrete rettsspørsmål skal løses. Arbeidsgivers styringsrett er ikke et uavhengig, selvstendig rettsgrunnlag, men en restkompetanse.

11 Er styringsretten en restkompetanse? Rt 2000 s. 1602: Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Hasselbalch: Det følger af kontrakts-forholdets art, at arbejdsgiveren har rett til løpende at råde over lønsmotagerens arbejdskraft, herunder beføjelse til at give instrukser for arbejdet samt forskrift med hensyn til andre spørgsmål vedrørende dettes organisering. Arbejdsgiveren kan på dette grunnlag treffe bestæmmelser om alt det, der skal få arbejdsplassen til at fungere fordeling af oppgaver, fastleggelse af arbejdstiden og arbejdsstedet, kontroll-foranstaltninger med videre. selvstendig kompetansegrunnlag, men ikke ubegrenset.

12 Hva begrenser styringsretten? Makt må imidlertid reguleres og kontrolleres: Avtalerettslig Den individuelle avtalen Tariffavtale Direkte gjennom lovgivning Arbeidsmiljøloven Ferieloven Diskrimineringslovgivningen Domstol Nøkk-dommen Kårstø-dommen vedr. saksbehandling og saklighet

13

14 To sentrale dommer som angir rammene for styringsretten Nøkk-dommen Rt (integrering av maskinister på brannbåten Nøkk i kommunens hovedbrannstyrke) Kårstø-dommen Rt (endring av tidspunktet for når arbeidstiden begynte å løpe, fra passering av hovedporten på anlegget endret til oppmøtested for arbeidet)

15 Rt Nøkk-dommen arbeidssted/arbeidsoppgaver/styringsrett

16 Lovlige endringer ihht. Nøkk-dommen Arbeidsgivers styringsrett innenfor rammen av arbeidsforholdet Ved tolkningen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det bl.a. legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendigheter rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i kraft av samfunnsutviklingen.

17 Rt Kårstø-dommen arbeidstid (arbeidssted) /styringsrett

18 Oppsummering av rettstilstanden etter disse to dommene Utgangspunktet for vurderingen er en tolking og utfylling av den inngåtte arbeidsavtalen. Det synes som om Høyesterett har forlatt den såkalte «grunnpreg- standarden» - vurderingen er mer om det har skjedd vesentlige endringer av arbeidsforholdet. Arbeidsgivers beslutning må ikke være grunngitt i utenforliggende/usaklige hensyn Beslutningen må være truffet etter en «viss saksbehandling».

19 Innenfor styringsretten Utenfor styringsretten Saksbehandling og prosedyre ved endringer: Arbeidsgiver kan ensidig bestemme Det skal ikke tas utenforliggende/usaklige hensyn (domstolene har begrenset prøvingskompetanse) En viss saksbehandling (skjønnsmessig, ikke enkeltvedtak) Ikke rett til å stå i stilling Arbeidsgiver har beslutningskompetansen Saklighetskrav (domstolene kan prøve alle sider ved saken). Enkeltvedtak (forhåndsvarsling, drøftingsmøte og samtidig begrunnelse). Rett til å stå i stilling

20 Er styringsretten relativ? For eksempel dersom arbeidstaker har begått kritikkverdige forhold som kan gi grunnlag for oppsigelse - kan arbeidsgiver gjøre det mindre treffe en endringsbeslutning innenfor styringsretten? Illustrert ved Domkantor-dommen, LE

21 Kan arbeidsgiver bruke styringsretten som virkemiddel for å løse samarbeidskonflikter/arbeidsmiljøproblemer? Hvilke hensyn tilsier at styringsretten er et egnet virkemiddel? Hvilke hensyn tilsier at styringsretten ikke er et egnet virkemiddel?

22 Styringsretten som virkemiddel for å løse en samarbeidskonflikt, Rt Bakgrunn; alvorlig samarbeidskonflikt mellom tre av de ansatte i ledelsen ved en skole i Oslo kommune Arbeidsgiver besluttet å omplassere alle tre til nye og tilsvarende stillinger ved andre skoler i kommunen Undervisningsinspektøren bestred omplasseringsbeslutningen da hun mente å være uten skyld i konflikten

23 Styringsretten som virkemiddel for å løse en samarbeidskonflikt forts. Hvordan vurdere om omplassering er innenfor eller utenfor styringsretten? Arbeidsavtalen (standard klausul) Personalreglementet - klausul om at arbeidstaker må akseptere å skifte arbeidssted Ved den konkrete vurderingen noen forskjeller: Omfang av undervisningsplikten Begrenset ansvar Undervisningsinspektør/avdelingsleder (degradering?)

24 Styringsretten som virkemiddel for å løse en samarbeidskonflikt forts. Andre momenter: Tidligere gangavstand til skolen Nå ca. 50 minutter i reisevei hver dag Skifte av miljø (og fra vest til øst). Hun hadde vært på tidligere skole i 20 år. Samlet vurdering: Endringene oppleves stor for arbeidstaker, men endringene ikke større enn at arbeidstaker må finne seg i disse. Sammenlignet med Nøkk-dommen.

25 Styringsretten som virkemiddel for å løse en samarbeidskonflikt forts. Beslutningen om omplassering må ha et saklig grunnlag, jf. Kårstø-dommen: Domstolene skal ikke foreta noen generell overprøving av om arbeidsgivers beslutninger innenfor rammene for styringsretten er påkrevde eller optimale. Spørsmålet er om det foreligger misbruk av styringsretten. A anførte at hun ikke kunne klandres for den manglende styringen av skolen, og at det var grovt urimelig og vilkårlig at hun, som selv ble utsatt for trakassering fra andre i ledelsen, skulle bli omplassert. For å løse problemene og lære av dem, måtte kommunen klarlegge og synliggjøre årsakene til problemene.

26 Styringsretten som virkemiddel for å løse en samarbeidskonflikt forts. Hvor langt må arbeidsgiver gå for å løse konflikter? Kommunen hadde bevisst unnlatt å ta stilling til skyld. Den hadde også unngått å føre vitner for å belyse «skyldfordeling». Kan dommen leses slik at arbeidsgivere da kan unnlate å løse konflikter av denne art?

27 Styringsretten som virkemiddel for å løse en samarbeidskonflikt forts. HRs vurdering premiss 61: «Ved sammensatte og langvarige samarbeidskonflikter kan det være vanskelig for arbeidsgiver å finne fram til «den objektive sannhet» om hvem som har ansvaret for konflikten. Jeg er enig med kommunen i at det i slike tilfeller, når en arbeidsplass i lang tid har blitt preget av konflikten, ofte vil være det beste å få inn en ny ledelse og sette strek over tidligere forhold, uten at arbeidsgiver må ta stilling til årsaksforhold og skyld. En kartlegging og fordeling av skyld ville kunne forsterke og forlenge konflikten isteden for å løse den. Det kan stille seg annerledes hvor det er klart at det kun er én person som forårsaker problemene. Men slik var det ikke i denne saken. Og som del av ledelsen hadde A en sentral betydning for skolens arbeidsmiljø».

28 Styringsretten som virkemiddel for å løse en samarbeidskonflikt forts. Andre momenter: Ulike aktørers anbefaling: Organisasjonskonsulent viste til sin erfaring med tilsvarende saker, og behov for en total opprydding Tillitsvalgt og verneombud enige i beslutningen Ulike begrunnelser fra kommunens side? Tidsperspektivet fra beslutning var tatt til hun fikk ny stilling?

29 Høyesterettsdommen er i tråd med to tidligere lagmannsrettsdommer «Trondheim-dommen» LF : «En lærer ved en skole i Trondheim kommune ble omplassert til en annen skole, av arbeidsmiljømessige hensyn. Spørsmålet for retten var om dette var en omplassering som kunne foretas i medhold av arbeidsgivers styringsrett, eller om det i realiteten var en endringsoppsigelse som i så fall måtte foretas etter arbeidsmiljølovens regler. En enstemmig lagmannsrett kom til, i motsetning til tingretten, at omplasseringen var saklig begrunnet og lå innenfor arbeidsgivers styringsrett».

30 Omplassering av to lærere «Østerdaldommen» - LE Saken gjaldt spørsmål om en beslutning om å overføre to lærere til nytt tjenestested ved andre skoler i kommunen var gyldig. Beslutningen om omplassering ble funnet å ligge innenfor rammen av den enkeltes arbeidsforhold. Omplasseringen av de to lærerne hadde et saklig og forsvarlig grunnlag. Avgjørelsen var ikke vilkårlig, og det var ikke tatt utenforliggende hensyn. Beslutningen var fattet etter en tilstrekkelig forsvarlig prosess. Det var ikke feil ved saksbehandlingen som kunne antas å ha hatt innvirkning på vedtakets innhold. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak kom ikke til anvendelse. Uttalt at det ikke gjelder en plikt til å gjennomføre drøftingsmøte med den ansatte før en omplassering besluttes.

31 Oppsummering styringsrett som virkemiddel for å løse et samarbeidsproblem/arbeidsmiljøutfordringer? De samme rettslige rammer (innenfor eller utenfor). Hvem har skyld i samarbeidskonflikten, og hvor langt må arbeidsgiver gå for å identifisere skyld på individnivå? Bruk av eksterne granskere/psykologer m.v.

32 Styringsretten og endringer som følge av virksomhetens forhold Mål; at arbeidsgiver/tillitsvalgte skal bli bevisste på å tenke styringsrett handlingsrommet før andre formelle skritt foretas! Plassering i en tidslinje/rekkefølge i forhold til hvordan arbeidsgiver/tillitsvalgte tenker

33 Et grunnleggende utgangspunkt Utgangspunktet; det tilligger styringsretten å organisere virksomheten, herunder beslutte endringer Omorganiseringer som ikke endrer på innholdet av inngåtte arbeidskontrakter uproblematisk arbeidsrettslig Omorganiseringer som medfører ikke uvesentlige endringer i inngåtte arbeidskontrakter reiser arbeidsrettslige spørsmål

34 Kan arbeidsgiver endre tidspunktet for når en ansatt skal arbeide? Arbeidsavtalen: hva sier den om forlegning av arbeidstid (Merk; arbeidsavtalens bestemmelser kan gjerne være saksopplysning mer enn innskrenkning i styringsretten) HTA kap. 1 pkt. 4.5 om Arbeidstidens inndeling: Arbeidstidens inndeling, herunder eventuell innføring av fleksibel arbeidstid fastsettes etter drøftinger med vedkommende organisasjons tillitsvalgte uavhengig av eldre lokale avtaler om arbeidstidens inndeling.

35 Eks. Kan arbeidsgiver endre tidspunktet for når en ansatt skal arbeide forts. Aml om arbeidsplan Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, bl.a. avtale som forutsetning for gjennomsnittsberegning osv. Er man ansatt for å jobbe turnus må arbeidstaker finne seg i endringer i planen etter arbeidsgivers behov Arbeidsavtalen kan begrense arbeidsgivers styringsrett

36 Kan arbeidsgiver endre tidspunktet for når en ansatt skal arbeide? Forts. Høyesteretts dom inntatt i Rt Vi har gleden av å kunne tilby deg en fast 80% stilling med turnus 2 hver helg i Bergenhus bydel p.t. v/dreggegruppen, seinvakt. Noen få år senere ble hjemmesykepleien omorganisert og ordningen med utelukkende seinvakter ble avviklet Kunne arbeidsgiver innenfor styringsretten endre turnusen til disse to slik at den også omfattet dagvakter?

37 Kan arbeidsgiver endre tidspunktet for når en ansatt skal arbeide? Forts. Arbeidstiden = Den tiden arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon aml (1) Avveining; *Sondring ml. bindende tilsagt/avtale eller ordning (kutyme, sedvane) *Bruk av; inntil videre, for tiden, enhver tids gjeldende, arbeidsreglement mv. * Sakligheten (prosessen + motivet/rimeligheten) * Kårstø-saken (og Nøkk-saken )

38 Når er arbeidsgivers handlinger innenfor styringsretten? Metodikken når svaret ikke gir seg selv: Ligger min ønskede handling/beslutning innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått? Er mine motiver som arbeidsgiver saklige i den forstand at tiltaket ikke er vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn (saklighet)? Bygger min avgjørelse som arbeidsgiver på et forsvarlig grunnlag (saksforberedelse)?

39 ? Ligger min ønskede handling/beslutning innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått? Hva sier arbeidsavtalen om: Arbeidssted Arbeidsoppgaver Arbeidstidsordninger Andre forhold jeg ønsker å endre på Sier utlysningsteksten noe om disse forhold Har den ansatte i søknad, under intervju eller i andre sammenhenger gitt utrykk for noen forutsetning for å ta stillingen

40 Innenfor rammen av arbeidsforholdet? Hva står i ansettelses- og arbeidsreglementet? Arbeidstakeren ansettes i X med angivelse av hvilket arbeidssted man for tiden skal arbeide Arbeidstakeren ansettes på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglementer, ansettelsesdokumenter og tariffavtaler. Arbeidstakeren må finne seg i endringer i sitt arbeidssted, sitt arbeidsområde og i eventuell arbeidsinstruks/- beskrivelse når det er saklig begrunnet.

41 Er mine motiver som arbeidsgiver saklige i den forstand at tiltaket ikke er vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn (saklighet)? Kårstø dommen: «Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn.» Oslo kommune-dommen: «Domstolene skal ikke foreta noen generell overprøving av om arbeidsgivers beslutninger innenfor rammene for styringsretten er påkrevde eller optimale. Spørsmålet er om det foreligger misbruk av styringsretten.»

42 Bygger min avgjørelse som arbeidsgiver på et forsvarlig grunnlag (saksforberedelse)? Bruken av styringsrett er ikke et enkeltvedtak Jo mer inngripende tiltaket er, jo større krav stilles til sakens opplysning, dvs saksforberedelsen Sviktende grunnlag for en avgjørelse, herunder om det faktum arbeidsgiver bygger sin avgjørelse på bevismessig er riktig, er bekvemt for en domstol å overprøve

43 Styringsretten ved nedbemanning Styringsretten bør brukes ved endringer som oppfyller arbeidsgivers målsetting (redusere personalkostnader) Flytting av arbeidssted Endringer av oppgaver Hvem skal i så fall berøres/utvelgelseskretsen? Kriterier ved utvelgelse

44 Endring i økonomiske betingelser Arbeidsgiver kan ikke ensidig foreta endringer - i avtalte vilkår til ugunst for arbeidstaker - i avtalte lønns-, bonus-, forsikrings- eller pensjonsvilkår eller andre økonomiske betingelser

45 Theaterkafe-dommen, Rt En restaurant besluttet at servitørene skulle pålegges å dele tips de mottok med kokker, hovmestere og andre som arbeidet i restauranten. Høyesterett fant at pålegget om deling var omfattet av arbeidsgivers styringsrett og at servitørenes arbeidsavtaler ikke hadde bestemmelser om tips. Det ble lagt vekt på at arbeidsgivere i mange bransjer regulerer adgangen til å motta gaver og at ordninger med tipsdeling er vanlig i restaurantbransjen. Restauranten hadde derfor rettslig adgang til å pålegge tipsdeling.

46 Rektors styringsrett over læreres fag-/timefordeling Borgarting lagmannsrett 10. september 2012 En fylkeskommunal lærer ble etter ca. 15 års tjeneste instruert til å undervise i andre fag enn det han tidligere hadde undervist i. Har fylkeskommunen inngått en arbeidsavtale med A som innebærer at arbeidsgiver ikke har anledning til å pålegge han å undervise i andre fag enn realfag? Tilsettingsbrevene gir ingen informasjon om hvilke fag A skulle undervise i. Hvilken betydning har det at utlysningsteksten spesifiserer undervisningsfag?

47 Rektors styringsrett over læreres fag-/timefordeling Borgarting lagmannsrett 10. september 2012 «Det er en lang og fast praksis i skolen at det fastsettes kompetansekrav ved ansettelse i en undervisningsstilling, men at vedkommende, etter å ha blitt ansatt, også har plikt til å undervise i andre fag, forutsetningsvis når man har kompetanse i angjeldende fag.» «Lagmannsretten kan heller ikke se at A kan utlede en rett til kun å undervise i realfag på bakgrunn av at han de siste 15 årene har hatt slik undervisning.»

48 Rektors styringsrett over læreres fag-/timefordeling Borgarting lagmannsrett 10. september 2012 Er arbeidsgivers styringsrett utøvd innenfor de alminnelige sakslighetsnormene? Utgangspunkt i Oslo kommune-dommen Konkret vurdering av saksbehandlingen, utenforliggende hensyn, vilkårlighet mv.

49 Styringsretten - oppsummering Hva kan gi grunnlag for endringer? Den skriftlige arbeidsavtale Hvis den er uklar, må den tolkes: - ordlyden - partenes forutsetninger - praksis i virksomheten/bransjen/samfunnsutviklingen - praksis innenfor tariffområdet Samtykke eller oppsigelse som alternativ

Arbeidsgivers styringsrett og tilretteleggingsplikt KS Sogn og Fjordane 4. september 2014. Advokat Gry Brandshaug Dale, KS Advokatene

Arbeidsgivers styringsrett og tilretteleggingsplikt KS Sogn og Fjordane 4. september 2014. Advokat Gry Brandshaug Dale, KS Advokatene Arbeidsgivers styringsrett og tilretteleggingsplikt KS Sogn og Fjordane 4. september 2014 Advokat Gry Brandshaug Dale, KS Advokatene 1. Endringer med grunnlag i styringsretten innledning Hva er styringsrett?

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett KS Bedriftens møteplass tjenestedagen 9.april. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene

Arbeidsgivers styringsrett KS Bedriftens møteplass tjenestedagen 9.april. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Arbeidsgivers styringsrett KS Bedriftens møteplass tjenestedagen 9.april Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Opplegget Hva er styringsretten Metode for å fastsette om en handling er innenfor eller

Detaljer

Omstilling ved bruk av egne ansatte

Omstilling ved bruk av egne ansatte Omstilling ved endret bruk av egne ansatte Jan Fougner, Advokat (H), partner/phd, Prof II BI HR Norge 9. desember Omstilling ved bruk av egne ansatte 01 02 03 04 Styringsretten som omstillingsverktøy Hvordan

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering personalnettverket i Nord Trøndelag

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering personalnettverket i Nord Trøndelag Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering personalnettverket i Nord Trøndelag Lierne torsdag 27. august 2015 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Kurs for tillitsvalgte Soria Moria 15. 16. januar 2018 v/ Ellen Røyneberg, advokat i Legeforeningen Agenda Arbeidsgivers styringsrett generelle utgangspunkter og rettspraksis

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014 Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for ROBEK nettverk i Ålesund den 15. januar 2014 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode Avsanne myter? Trygghet

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

Frokostseminar 11. mai 2017: Endringer i arbeidsforhold

Frokostseminar 11. mai 2017: Endringer i arbeidsforhold Frokostseminar 11. mai 2017: Endringer i arbeidsforhold Arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse som instrument for avtalerevisjon Advokat/PhD Jan Fougner og advokat Christel Søreide Arbeidsgivers

Detaljer

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for KS Sogn og fjordane Florø 23. oktober. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene

Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for KS Sogn og fjordane Florø 23. oktober. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Noen arbeidsrettslige spørsmål ved nedbemanning/omorganisering for KS Sogn og fjordane Florø 23. oktober Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Innhold Oversikt og metode Kan noen myter bli avsannet

Detaljer

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT En oversikt noen sentrale vurderingstemaer vedrørende styringsrettens grenser, et fagdokument for tillitsvalgte i Finansforbundet Innledning I tillegg til at arbeidsgiver har

Detaljer

ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT BERGEN NÆRINGSRÅD Ved Håkon Berge, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen AS

ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT BERGEN NÆRINGSRÅD Ved Håkon Berge, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen AS ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT BERGEN NÆRINGSRÅD 7.2.2017 Ved Håkon Berge, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen AS 1 ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT Retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet,

Detaljer

Den optimale arbeidsavtalen Hva skal med og hva kan utelates?

Den optimale arbeidsavtalen Hva skal med og hva kan utelates? Den optimale arbeidsavtalen Hva skal med og hva kan utelates? #Oppdatert 2017 19. oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Senioradvokat Eva Drageset og advokatfullmektig Jardar Bruun-Teigen SANDS et nasjonalt

Detaljer

Rettferdighet. Fordelingsrettferdighet. Samhandlingsrettferdighet. Prosedyrerettferdighet. Gjenopprettingsrettferdighet

Rettferdighet. Fordelingsrettferdighet. Samhandlingsrettferdighet. Prosedyrerettferdighet. Gjenopprettingsrettferdighet Rettferdighet Fordelingsrettferdighet Samhandlingsrettferdighet Prosedyrerettferdighet Gjenopprettingsrettferdighet Fase II: Personlige motsetninger, blokkeringer, sabotasje (4-6) Fase I: Sakskonflikt

Detaljer

Hva er problemet med dagens varslingsprosedyrer?

Hva er problemet med dagens varslingsprosedyrer? Hva er problemet med dagens varslingsprosedyrer? Det må legges til rette for anonymisert varsling en kulturell antagelse Hva varsles det mest om? Hvordan håndtere flertallet av varslingssakene Hva har

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet Arbeidsgiver kan ikke ensidig endre stillingens grunnpreg Handlingsrommet L o v T a r i f f a r b e

Detaljer

Arbeidsgivers styringsre. Konvertert fra spesialkurs

Arbeidsgivers styringsre. Konvertert fra spesialkurs Arbeidsgivers styringsre. Konvertert fra spesialkurs Oversikt over tema Begrepsavklaring og overordnet problems6lling Endringer i arbeidets innhold økonomiske be6ngelser arbeids6d arbeidssted Kravet 6l

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

Metoder og situasjoner

Metoder og situasjoner Metoder og situasjoner Pluss situasjoner Minus situasjoner Pluss metoder Metoder for utvikling og forbedring Minus metoder Metoder for å håndtere og ordne opp i problemer Viktige koblinger Psykologi Jus

Detaljer

#Oppdatert 2016 Arbeidsgivers rett til å endre arbeidstakers oppgaver

#Oppdatert 2016 Arbeidsgivers rett til å endre arbeidstakers oppgaver 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Arbeidsgivers rett til å endre arbeidstakers oppgaver Partner advokat Torkel Tveit og senioradvokat Eva Drageset Tema I hvilken grad kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 CASE Arbeidsgiver tar kontakt med

Detaljer

REKKEVIDDEN AV STYRINGSRETTEN SOM GRUNNLAG FOR ENDRINGER I OPPSIGELSESTIDEN OG NÅR ARBEIDSTAKEREN HAR RETT TIL Å STÅ I STILLINGEN

REKKEVIDDEN AV STYRINGSRETTEN SOM GRUNNLAG FOR ENDRINGER I OPPSIGELSESTIDEN OG NÅR ARBEIDSTAKEREN HAR RETT TIL Å STÅ I STILLINGEN Mastergradsoppgave JUS399 REKKEVIDDEN AV STYRINGSRETTEN SOM GRUNNLAG FOR ENDRINGER I OPPSIGELSESTIDEN OG NÅR ARBEIDSTAKEREN HAR RETT TIL Å STÅ I STILLINGEN Er det grunnlag for en utvidet endringsadgang

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett 22.02.2017 Arbeidsgivers styringsrett Partner advokat Torkel Tveit og advokat Ellen Gooderham Nasjonalt firma Et landsdekkende forretningsadvokatfirma Fullservice advokatfirma for næringslivet, med kontorer

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett -i de tilfeller ønsket om å gjøre endringer i arbeidsforholdet er begrunnet ut i fra forhold hos arbeidstakeren. Særlig om typetilfeller som ligner saksforholdet i RG. 1994 s.

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Arbeidsrett vs. elevrett

Arbeidsrett vs. elevrett Arbeidsrett vs. elevrett Når lærernes arbeidsrettslige vern står mot elevenes rett til et godt skolemiljø Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Fagsamling for skoleledere i Nordland 29. oktober 2014 Elevenes

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 9. november 2012 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ansettelser Underveis Avvikling av arbeidsforhold Påstander Noe kjennskap til

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi Hva jobben gir oss #

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

FORHANDLINGSSJEF JOHAN J. MEYER, HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORHANDLINGSSJEF JOHAN J. MEYER, HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORHANDLINGSSJEF JOHAN J. MEYER, HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1 2 Disposisjon Mitt oppdrag Lederskapet i møte med de ansatte En tilnærming til begrepet Styringsrett Grenseoppgang: innenfor og utenfor styringsretten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne Marie Due) A (advokat Marius Gjetnes til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/616), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne Marie Due) A (advokat Marius Gjetnes til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 9. november 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-02286-A, (sak nr. 2016/616), sivil sak, anke over dom, X kommune (advokat Anne Marie Due) mot A B (advokat Marius Gjetnes til prøve)

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Retten til å fortsette i stillingen

Retten til å fortsette i stillingen 15-11. Retten til å fortsette i stillingen Kommentarer til arbeidsmiljøloven 15-11: Generelt om retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse Arbeidstakere som er i fast ansettelse, og som har fått

Detaljer

Arbeidsavtalen som verktøy

Arbeidsavtalen som verktøy Arbeidsavtalen som verktøy v/marianne Kartum 18. oktober 2017 www.svw.no Tema 1. Lovverk som regulerer ansettelsesforholdet arbeidsavtalens plass 2. Arbeidsgivers styringsrett 3. Arbeidsavtalens innhold

Detaljer

ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT ARBEIDSGIVERS ENDRINGSADGANG

ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT ARBEIDSGIVERS ENDRINGSADGANG 748552 748432 ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT ARBEIDSGIVERS ENDRINGSADGANG Bacheloroppgave ved Høyskolen Kristiania HR og personalledelse - BCR3102 - VÅR 2017 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 MER ENN LØNN LIVET I ET ARBEIDSFORHOLD FRA A TIL Å ansettelsen under

Detaljer

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192)

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Saken gjaldt spørsmålet om en vikar ved Universitetet i Tromsø (UIT) kunne sies opp etter å ha vært ansatt i mer enn fire år. Midlertidig

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ENDRING I ARBEIDSOPPGAVER

ENDRING I ARBEIDSOPPGAVER ENDRING I ARBEIDSOPPGAVER Kandidatnummer: 523 Leveringsfrist: 27.04.2009 Til sammen 15047 ord 27.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens tema 1 1.2 Videre fremstilling og avgrensning 2

Detaljer

Oppsigelse i prøvetid. Advokat (H), prof. II, Phd, Jan Fougner og advokat Siri Falch-Olsen

Oppsigelse i prøvetid. Advokat (H), prof. II, Phd, Jan Fougner og advokat Siri Falch-Olsen Oppsigelse i prøvetid Advokat (H), prof. II, Phd, Jan Fougner og advokat Siri Falch-Olsen 9. Januar 2018 01 01 Innledning https://www.dn.no/jobbledelse/2015/01/18/2101/arbeidsliv/-en-av-ti-er-feilansettelser

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsgivers styringsrett. Seniorpolitiske tiltak (HR A)

Arbeidsrett. Arbeidsgivers styringsrett. Seniorpolitiske tiltak (HR A) 9.11.16 Arbeidsrett. Arbeidsgivers styringsrett. Seniorpolitiske tiltak (HR-2016-2286-A) Utskriftsdato: 24.12.2017 05:24:56 Status: Gjeldende Dato: 9.11.2016 Nummer: HR-2016-2286-A Utgiver: Høyesterett

Detaljer

Sankthansdagen i Andebu kommune

Sankthansdagen i Andebu kommune Andebu kommune Andebu Sentrum 1, 3158 ANDEBU Arkivkode: 557 Saksbehandler: Tor Allstrin Deres referanse: 02/01750 Dato: 22.03.2005 ATT: Kjell Skoli Sankthansdagen i Andebu kommune Jeg viser til henvendelse

Detaljer

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO 1. Fast ansettelse Høringsnotatet: «Departementet foreslår en generell lovendring som vil gjelde

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer Stillingsvern Tema Stillingsvern side 4 Arbeidsgiver tar kontakt med Sigrid

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/284), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Ingebjørg Tønnessen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/284), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Ingebjørg Tønnessen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 avsa Høyesterett dom og kjennelse i HR-2011-01178-A, (sak nr. 2011/284), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Ingebjørg Tønnessen til

Detaljer

Den individuelle arbeidsavtalen som grense og hjemmel for arbeidsgivers styringsrett. Av Therese Korsmo Pedersen

Den individuelle arbeidsavtalen som grense og hjemmel for arbeidsgivers styringsrett. Av Therese Korsmo Pedersen Den individuelle arbeidsavtalen som grense og hjemmel for arbeidsgivers styringsrett Av Therese Korsmo Pedersen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning

Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014. Omstilling og nedbemanning Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Omstilling og nedbemanning OB Omstilling - Omorganiseringer Arbeidsgivers styringsrett å organisere virksomheten etter forutgående drøftinger med tillitsvalgte.

Detaljer

Styringsretten i helsetjenesten, herunder kort om lojalitetsplikt, ytringsfrihet og resignasjonsplikt. Opplegget

Styringsretten i helsetjenesten, herunder kort om lojalitetsplikt, ytringsfrihet og resignasjonsplikt. Opplegget Styringsretten i helsetjenesten, herunder kort om lojalitetsplikt, ytringsfrihet og resignasjonsplikt Modul 3 Amsterdam 11. januar 2017 Sjefadvokat Avdeling for Jus og arbeidsliv Opplegget Styringsrett

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen hvem skal lede og hvordan skal det organiseres? Informasjon

Detaljer

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål, personalnettverket Sør-Trøndelag, 22. april 2016. KS Advokatene ved advokat Cecilie R. Sæther

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål, personalnettverket Sør-Trøndelag, 22. april 2016. KS Advokatene ved advokat Cecilie R. Sæther Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål, personalnettverket Sør-Trøndelag, 22. april 2016 KS Advokatene ved advokat Cecilie R. Sæther Tema for dagen Status i forhold til merarbeidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Tønsberg, 1. juni 2016 Spesialrådgiver Karsten Kragh Langfeldt, KS Forhandling Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen

Detaljer

ARBEIDSGIVERS ADGANG TIL Å ENDRE BONUSORDNINGER MED HJEMMEL I STYRINGSRETTEN

ARBEIDSGIVERS ADGANG TIL Å ENDRE BONUSORDNINGER MED HJEMMEL I STYRINGSRETTEN ARBEIDSGIVERS ADGANG TIL Å ENDRE BONUSORDNINGER MED HJEMMEL I STYRINGSRETTEN Kandidatnummer: 507 Veileder: Toralf Wågheim Leveringsfrist: 25. november 2008 Til sammen 17 350 ord 19.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Med ordet konflikt forbinder jeg... Arbeid for deg selv i ca 2 minutter. Skriv ned ethvert ord du tenker

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Nyheter til BTV`s tariffseminar 17. november i Kongsberg. v/avd dir/advokat Tor Allstrin

Nyheter til BTV`s tariffseminar 17. november i Kongsberg. v/avd dir/advokat Tor Allstrin Nyheter til BTV`s tariffseminar 17. november i Kongsberg v/avd dir/advokat Tor Allstrin Disposisjon tema jeg vil ta opp Varslingsreglene i aml: 1. Forslag fra dep om endringer i loven 2. Nedsettelse av

Detaljer

Medlemsmøte 22. august 2006

Medlemsmøte 22. august 2006 Medlemsmøte 22. august 2006 Etter særavtalen? Oversikt juni 2004: Departementet varsler at de ønsker å si opp de sentrale retningslinjer om fordeling av arbeidstid (rundskriv F-93/92) 23. juni 2004: Drøftingsmøte

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Under arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Styringsrett 2. Omsorgsplikt/lojalitetsplikt 3. Arbeidsmiljø 4. Diskriminering

Detaljer

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS

DEN VANSKELIGE SAMTALEN. Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS DEN VANSKELIGE SAMTALEN Bergen Næringsråd 17. februar 2016 Advokatfirmaet Thommessen AS 1 TEMA Innledende om drøftelsesmøte Rettslig utgangspunkt Formål Gjennomføring av drøftelsesmøte Når skal drøftelsesmøte

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Individuell arbeidsrett del 3

Individuell arbeidsrett del 3 Individuell arbeidsrett del 3 Opphør av ansettelsesforholdet Trinn3 for privat sektor Grunnopplæring for nye tillitsvalgte Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Viktige koblinger. Psykologi. NB! Saksbehandlerperspektivet

Viktige koblinger. Psykologi. NB! Saksbehandlerperspektivet Viktige koblinger Psykologi Arbeidsmiljø Myk jus Konflikt Jus Kontraktsvern Hard jus Trakassering NB! Saksbehandlerperspektivet HMS - trekanten HMS reglene Internkontroll HMS - aktører Aml 1-1. Lovens

Detaljer

Krav om saklighet i arbeidsretten

Krav om saklighet i arbeidsretten Krav om saklighet i arbeidsretten En redegjørelse for adgangen til å oppstille en generell regel om saklighet i arbeidsforhold av Christine Greger 16.857 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Trakassering i arbeidslivet

Trakassering i arbeidslivet Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no Trakassering i arbeidslivet Hva er egentlig trakassering? Hvilket ansvar har arbeidsgiver når trakassering skjer,

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Oslo 19. mai 2015 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene og Hege Torvbråten, KS Forhandling Tema for dagen Sammenslåingsprosessen hvem

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT

ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT Innledning I tider med til dels store omskiftninger i bransjen, er det ikke til å unngå at enkelte medarbeidere eller grupper av disse, får endret sine arbeidsvilkår. For noen

Detaljer

Nyttige nettsteder

Nyttige nettsteder logo Nyttige nettsteder www.arbeidstilsynet.no www.lovdata.no www.regjeringen.no www.stortinget.no www.regelhjelp.no www.arbeidsrett.no Viktige koblinger Psykologi Arbeidsmiljø Myk jus Konflikt Jus Kontraktsvern

Detaljer

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid

ARBEIDSTIDSKURS. Faglig oppdatering: Heltid ARBEIDSTIDSKURS Faglig oppdatering: Heltid Innhold 1. Fortrinnsrett for deltidsansatte 2. Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid 3. Rett til fast ansettelse etter «4 års regelen Aml 14-3 (1)

Detaljer

PRØVE JU Arbeidsrett og arbeidsmiljø JU-300. Skriftlig eksamen : : : :07.

PRØVE JU Arbeidsrett og arbeidsmiljø JU-300. Skriftlig eksamen : : : :07. KANDIDAT 4903 PRØVE JU-300 1 Arbeidsrett og arbeidsmiljø Emnekode JU-300 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 09.12.2016 08:00 Sluttid 09.12.2016 13:00 Sensurfrist 03.01.2017 00:00 PDF opprettet 30.10.2017

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Rammene for arbeidsgivers styringsrett i konfliktsituasjoner

Rammene for arbeidsgivers styringsrett i konfliktsituasjoner Rammene for arbeidsgivers styringsrett i konfliktsituasjoner Utvides arbeidsgivers endringsadgang etter styringsretten i konfliktsituasjoner? Kandidatnummer: 186 Antall ord: 13365 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Håndtering av konflikter i ansettelsesforhold. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 27. januar 2010

Håndtering av konflikter i ansettelsesforhold. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 27. januar 2010 Håndtering av konflikter i ansettelsesforhold v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 27. januar 2010 Del 1 Tema og avgrensninger Konflikt Generell definisjon: Kollisjon mellom interesser, verdier,

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet. Lover som regulerer arbeidslivet. Utvalgte lover og tema. Modul 1 Region Helse Midt, Trondheim 4.-5.

Lover som regulerer arbeidslivet. Lover som regulerer arbeidslivet. Utvalgte lover og tema. Modul 1 Region Helse Midt, Trondheim 4.-5. Lover som regulerer arbeidslivet Modul 1 Region Helse Midt, Trondheim Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/ advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer