Arbeidsrett. GILA-samling 9. november Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsrett. GILA-samling 9. november 2012. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor"

Transkript

1 Arbeidsrett GILA-samling 9. november 2012 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

2 Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ansettelser Underveis Avvikling av arbeidsforhold

3 Påstander Noe kjennskap til arbeidsrett er nødvendig Viktig å vite når arbeidsrettslige utfordringer oppstår Grunnlag for god personalpolitikk Konsekvenser av feil kan bli store

4 Oppfordring Ved tvil om arbeidsrettslig håndtering: Bruk ekspertise internt eller eksternt!

5 Utvalgte temaer 1. Den norske modell Medbestemmelse og innflytelse for de ansatte 2. Hovedtrekk ved arbeidsretten Individuell - kollektiv arbeidsrett Arbeidsmiljøloven særtrekk 3. Endringer i arbeidsforholdet Hvor langt går styringsretten? Shortlist ved evt. avvikling 4. Arbeidstid 5. Arbeidsmiljø Særlig om mobbing/trakassering 6. Varsling

6 Den norske modellen (1) Ofte brukt for å forklare at Norge lykkes relativt bra på det økonomiske området tilskrives Preget av nært samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene Kort avstand og god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Et viktig premiss er god kontakt mellom eier/ledelse og de ansattes organisasjoner og tillitsvalgte.

7 Den norske modellen (2)

8 Grunnpilarer i den norske modellen Lovfestede rettigheter for arbeidstakere Kollektive avtaler om lønndannelse og medbestemmelse for arbeidstakerne Ulike samarbeidsformer mellom partene i arbeidslivet, sentralt og/eller lokalt Lederne spiller en viktig rolle i denne modellen!

9 Dialog og samarbeid på alle nivå

10 Medbestemmelse (1) Flere former for medbestemmelse Styrerepresentasjon Annen representasjon Tillistvalgte, bedriftsutvalg, verneombud, Arbeidsmiljøutvalg ( AMU ) Arbeidsgiver har informasjons- og drøftingsplikt Lov generelle bestemmelser (aml. kapittel 8) Lov spesielle situasjoner (masseoppsigelse, virksomhetsoverdragelse, kontrolltiltak) Kollektive avtaler

11 Medbestemmelse (2) Praktisk viktig daglig/ukentlig i hver enkelt bedrift Når saken kommer på spissen hva da? Ett relativt ferskt eksempel: Borgarting lagmannsrett sin dom av 30. september 2011 Unnlatelse av å involvere de ansatte kan være ulovlig, koste dyrt og er uansett neppe godt lederskap

12 Medbestemmelse (3) Eksempler på lovregulert informasjons- og drøftingsplikt Ved masseoppsigelse: aml 15-2 Ved virksomhetsoverdragelse: aml Omstillingsprosesser: aml. 4-2 tredje ledd HMS: aml 3-1 Ved kontrolltiltak: aml

13 Medbestemmelse (4) Avtalebestemmelser i privat sektor: NHO-området: Hovedavtalen Tekna-NHO 7 Spekter (NAVO)-området: Hovedavtale Spekter-SAN/Akad-H Direkteavtaler

14 Medbestemmelse (5) Avtaleforhold i kommunal sektor: Kommuner og fylkeskommuner HA del B 1-3, 1-4 og 3-1 Selskap eid av kommune: HA del C 3-1 Egen avtale i Oslo kommune Dok 24: nr. 1 Hovedavtale 9 og kap. 3 Nr. 2 Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune

15 Medbestemmelse (6) Avtalebestemmelser i staten: Medbestemmelse ved intern omstilling mv. Hovedavtalen 13 nr 2 Omstillingsavtaler Medbestemmelse i budsjettprosessen Hovedavtalen

16 Individuell og kollektiv arbeidsrett (1) Ansettelsesforhold (individuelt) Individuell avtale Individuelle rettigheter Arbeidstaker arbeidsgiverforhold Flere ansatte sammen (kollektivt) Kan gi kollektive rettigheter for grupper av ansatte Avtale mellom fagforening og arbeidsgiver / arbeidsgiverforening = tariffavtale Kollektive avtaler danner grunnlaget for tillitsvalgte 16

17 Individuell og kollektiv arbeidsrett (2) Tariffavtalens ufravikelighet - ufravikelighetsprinsippet Hvis en arbeidsavtale mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, som begge er bundet av en tariffavtale, inneholder noen bestemmelse som strider imot tariffavtalen, er denne bestemmelsen ugyldig. (Arbeidstvistloven 3 nr 3) Gjelder avvik både til gunst og skade for arbeidstaker 17

18 Individuell og kollektiv arbeidsrett (3) For å løse enkeltspørsmål i et arbeidsforhold må vi gå til kilder med forankring både i individuell og kollektiv arbeidsrett Eksempel: Hvilken arbeidstid gjelder for de jeg skal lede? Hvor kan dette tenkes regulert? 18

19 Ulike regler i ulike sektorer Privat Stat Kommune Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen Tekna-NHO Forvaltningsloven Hovedavtalen Spekter-SAN Andre avtaler Tjenestemannsloven Hovedtariffavtalen i Staten Hovedavtaler Hovedtariffavtaler 19

20 Arbeidsmiljøloven Særtrekk(1) Den sentrale lov innen arbeidsretten Andre lover Ferielov, folketrygdlov, lønnsgarantilov, lov om arbeidstakers oppfinnelser m.v. Gjelder alle sektorer Unntak: Tjenestemannsloven gir særregler om stillingsvernet i statlig sektor 20

21 Arbeidsmiljøloven Særtrekk (2) Loven er en vernelov beskytter arbeidstaker Formålsbestemmelsen i 1-1 Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon Trygge ansettelsesforhold og likebehandling Legge til rette for tilpasninger Bidra til et inkluderende arbeidsliv Betydning for tolking av øvrige bestemmelser

22 Arbeidsmiljøloven Særtrekk (3) Fravikelighet Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker Unntak når dette fremgår av loven Arbeidstid: 10-5 (2), 10-6 (5) og 12 (4) Midlertidig ansettelse: 14-9 (3)

23 Arbeidsmiljøloven Særtrekk(4) Leders plikter Aml. 1-8 (2) Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten.

24 Arbeidsmiljøloven Særtrekk (5) Leders plikter (forts.) Aml. 2-1 Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.

25 Endringer i arbeidsforhold - oversikt 1. Grunnlag for endring i arbeidsforholdet 2. Nærmere om styringsretten 3. Endring av økonomiske vilkår 4. Stillingsendringer grunnpregstandarden 5. Andre endringer 6. Endringsoppsigelser

26 Grunnlag for endring i arbeidsforholdet Tre lovlige grunnlag for endring 1. Arbeidstakers samtykke 2. Styringsretten 3. Endringsoppsigelser

27 Endring i arbeidsforholdet - oppgave Gå gjennom utdelt arbeidsavtale og diskuter om arbeidsgiver bør kunne gjøre følgende endringer 1. Endre arbeidstid til 7,5 timer ekskl. lunsj 2. Ta bort bonusordning 3. Endre lønn til NOK ,- i årslønn 4. Endre stilling fra seniorkonsulent til resepsjonist?

28 Endring i arbeidsforholdet samtykke Undervurdert av arbeidsgiver? Reelle og godt forklarte behov for endringer vil ofte bli møtt med både forståelse og aksept Sjeldent feil å spørre om lov Samtykke kan i særlige tilfeller være avtalerettslig ugyldig

29 Hva menes med arbeidsgivers styringsrett? Rt 2000/1602 (Nøkk-dommen): Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet Arbeidsgivers rett til å foreta endringer på arbeidsplassen og i det enkelte arbeidsforhold

30 Det rettslige innhold av styringsretten Hva arbeidsgiver har adgang til å bestemme med de begrensninger som følger av: 1. Lov og forskrift 2. Kollektive avtaler 3. Arbeidsavtale 4. og kravet til saklighet og forsvarlig saksbehandling

31 Begrensninger i lov og forskrift Svært mange lover og forskrifter griper inn i styringsretten Utvikling over tid i retning av flere inngrep Omfatter også sedvane Eks. permitteringer

32 Begrensninger i tariffavtaler Ikke upraktisk ved endringsprosesser Stiller krav til innhold i prosess Materielle begrensninger Tariffavtale kan gi rettigheter på et område (ferie, overtidskompensasjon, pensjon etc.)

33 Begrensninger i arbeidsavtalen Rt (Nøkk-dommen) Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.»

34 Begrensninger i arbeidsavtalen (2) Rt. 2009/1465 (Bergen kommune) Dersom ikke arbeidsgiveren har gitt særskilt avkall på styringsretten, må arbeidsgiveren i kraft av styringsretten innenfor de rammer som følger av lovgivning og tariffavtaler, kunne endre avtalebestemmelser som ikke særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige for arbeidsforholdet

35 Begrensninger i arbeidsavtalen (3) Avtalt endringsadgang: Arbeidstaker er ansatt som X med arbeidssted p.t. Y. Endring av arbeidssted og oppgaver kan besluttes av arbeidsgiver med 1 måneds skriftlig varsel. Kan det avtales ubegrenset endringsadgang? Stillingsvernet har en ufravikelig kjerne Endringer som kan likestilles med ordinær oppsigelse ligger trolig utenfor styringsretten

36 Kravet om saklighet og forsvarlig saksbehandling Rt (Kårstø-dommen) Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn

37 Varierer styringsretten med arten av endring? Endring i økonomiske vilkår Endring av stilling Endring i andre arbeidsvilkår Herunder endring av arbeidssted

38 Endring i økonomiske vilkår Sterkt beskyttet normalt ikke endringsadgang uten samtykke Hva er et relevant økonomisk gode? Rt side 856 Theatercafeen (tipsdeling) Tips til servitører er riktignok et gode av klart økonomisk art, noe som ellers kan trekke i retning av at det er beskyttet. Men her gjelder det ikke en ytelse fra arbeidsgiveren, men gaver fra gjestene

39 Endring av stilling (1) Gjelder det en grunnpregstandard? Prof. Kristen Andersen (1967): det bør være hevet over enhver tvil at en arbeidsgiver ikke ensidig kan regulere en arbeidstakers arbeidsområde på en slik måte at dets grunnpreg blir et vesentlig annet enn det arbeidsavtalen i direkte eller indirekte form opererer med

40 Endring av stilling (2) Stillingens grunnpreg Må blant annet se på følgende: Stilingsinnholdet før og etter endringsbeslutning Degradering? Likeartet arbeid? Merarbeid uten lønnsmessig konsekvens? Omfanget og graden av endringer i bedriftens behov Forutgående prosesser? Arbeidstakers forhold?

41 Endring av stilling (3) Nærmere om sammenligningsgrunnlag Oppgaver alene/i team Ansvar/fullmakter frihetsgrad Forhold til omverdenen Organisatorisk plassering Tittel Geografisk forflytting

42 Endring av andre vilkår (1) Bergen kommune-dommen sentral Dvs: Er det snakk om endring i vilkår som særpreger, definerer eller ellers fremstår som vesentlige i arbeidsforholdet

43 Endring av andre vilkår (2) Pensjon Fokus Bank dommen Arbeidsgiver har i utgangspunktet styringsrett Endring av arbeidssted Hva er avtalt?

44 Endring av andre vilkår (5) Eksempel fra rettspraksis Rt side 841 (Oslo kommune)

45 Endringsoppsigelse (1) Oppsigelse av eksisterende vilkår i kombinasjon med tilbud om nye vilkår Kan omfatte større eller mindre del av de totale lønns- og arbeidsvilkår Tvist setter hele arbeidsforholdet på spill Partiell endringsoppsigelse enkeltvilkår endres Tvist avgrenses til det aktuelle vilkår

46 Endringsoppsigelse (2) Reguleres i utgangspunktet av de samme regler som ved vanlig oppsigelse: Krav til drøftingsmøte Formkrav må oppfylles Rett til forhandlinger og å stå i stilling så lenge det foreligger tvist

47 Utvides endringsadgangen ved endringsoppsigelse? Bergen kommune dommen Premiss 47 kan tas til inntekt for dette: Som det fremgår av det jeg har sagt, kan den avtalte ordning med kveldsvakter ikke endres på annen måte enn ved endringsoppsigelse, som må gjennomføres i samsvar med arbeidsmiljølovens oppsigelsesregler Omdiskutert

48 Avvikling av arbeidsforhold lederoppgaver Hvordan unngå tvister om opphør? Ansettelsesprosessen viktig! Referansesjekk Oppfølging underveis Prøvetiden Medarbeidersamtaler Mer spesifikk oppfølging ved behov

49 Avvikling av arbeidsforhold (forts.) Andre tiltak i forkant av evt oppsigelse Dokumentasjon på 1. at de kritikkverdige forhold er tatt opp med arbeidstaker 2. at arbeidstaker har fått rimelig mulighet til å forbedre seg (mht til tid og opplæring) 3. ytterligere varsel til arbeidstaker om at avvikling kan bli aktuelt om ikke forholdet bedrer seg

50 Arbeidstid (1) Loven har mange og til dels infløkte regler om arbeidstid Loven kan fravikes ved tariffavtale - gir åpning for tilpassede løsninger, Forutsetning: avtale inngås med fagforening Offentlig debatt om manglende fleksibilitet

51 Arbeidstid (2) Alminnelige maksimalgrense for arbeidstid er 40 timer per uke og 9 timer per dag Avtalt ukentlig arbeidstid (ofte 37,5 timer) Pauser inngår ikke i arbeidstid med mindre dette avtales uttrykkelig Fleksitid lovfestet rett (3) med ett forbehold Avspasering avhengig av avtale (12)

52 Arbeidstid (3) Overtid aml Særskilt og tidsavgrenset behov Drøftes med de tillitsvalgte i forkant Må være pålagt? Ikke strenge krav uttrykt eller underforstått samtykke til overtidsarbeid anses tilstrekkelig merarbeid vs. overtid

53 Arbeidstid (4) Unntak nr. 1 og 2 Arbeidstakere i ledende og særlig uavhengig stilling er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene Unntak: 10-2 første, andre og fjerde ledd Til dels uklart hva som ligger i disse kriteriene Fremdeles under utredning hvem som skal unntas og i hvilken grad

54 Arbeidsmiljø (1) Konkrete krav til arbeidsmiljøet Krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling Det psykososiale arbeidsmiljøet Tilrettelegging ved redusert arbeidsevne - 4-6

55 Arbeidsmiljø (2) Mobbing Ordlyd i 4-3 (3): trakassering eller annen utilbørlig opptreden Arbeidstilsynet: når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer Hva gjør man som leder i mobbesaker? Arbeidstilsynet har gode artikler om dette: med egen temaside om mobbing

56 Arbeidsmiljø (3) Arbeidstilsynets råd til ledere (utvalg) Ta alle henvendelser om mobbing på alvor. Det sentrale er ikke hva du mener om saken, men hvordan den som føler seg mobbet opplever situasjonen Ha skriftlige rutiner for behandling av mobbesaker, som en del av arbeidsplassens HMS-system Påse at alle kolleger er kjent med rutinen og at den er lett tilgjengelig

57 Arbeidsmiljø (4) Arbeidstilsynets råd til ledere (utvalg) - forts. Ansvar for saksbehandling må ligge på overordnet nivå når leder beskyldes for mobbing Sørg for at både den som opplever seg mobbet, og den som står for eventuelle mobbehandlinger, har mulighet til å ha med seg tillitsvalgt eller annen støtteperson (både i samtaler med begge parter eller i samtaler med den ene part) Søk ekstern bistand

58 Varsling (1) Hovedelementer: 1. Plikt til å legge forholdene til rette for varsling 2. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 3. Vern mot gjengjeldelse ved varsling

59 Varsling spørsmål: Hva gjør du som leder når du blir varslet om kritikkverdige forhold ved din bedrift?

60 Varsling (3) 3-6. Plikt til å legge forholdene til rette for varsling Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med 2-4, dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

61 Varsling (4) Varsling primært et ledelsesansvar Arbeidsgiver som har ansvar for: Vurdering av behovet for tiltak Utarbeidelse av de nødvendige tiltak Tillitsvalgte skal involveres i disse to oppgaver

62 Varsling (5) 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

63 Varsling (6) Hva er kritikkverdige forhold? Eksempler: Straffbare forhold Andre lovbrudd Brudd på virksomhetens interne retningslinjer Brudd på allmenne etiske normer Hva er ikke varsling?

64 Varsling (7) Forsvarlig fremgangsmåte Generelt Arbeidstakers aktsomhet står sentralt Arbeidsgiver har bevisbyrden for at fremgangsmåten ikke har vært forsvarlig

65 Varsling (8) Intern varsling Varsling i linje Varsling utenom linje Særskilte varslingskanaler internt Eget ombud, HR/personal, kontrollkomité, tillitsvalgt, verneombud og AMU

66 Varsling (9) Ekstern varsling Tilsynsmyndighet/annen offentlig myndighet Varslingsrutiner kan utpeke eksterne mottakere Varsling til media

67 Varsling (10) 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling (1)Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.

68 Varsling (11) Hva er gjengjeldelse? Vanlige arbeidsrettslige sanksjoner Oppsigelse, avskjed, advarsel mv. Omfatter også andre og mindre synlige reaksjoner Alt som har en negativ påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår Utstøting, fratakelse/endring av arbeidsoppgaver, manglende opprykk eller positiv lønnsutvikling

69 Varsling (12) Aml. 2-5 tredje ledd: Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.

70 Varsling (13) Veiledere/retningslinjer Arbeidstilsynet Statlige retningslinjer KS veileder om varsling

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Fleksibilitet i arbeidsforhold

Fleksibilitet i arbeidsforhold Fleksibilitet i arbeidsforhold Arbeidsgivers instruksjons- og endringsadgang i etablerte arbeidsforhold + Av Cecilie Carlstedt* Innholdsoversikt 1 Innledning... 90 1.1 Emne og problemstilling... 90 1.2

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser Av Hanne Marthe Breivik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 1 Innledning...

Detaljer

Hivpositiv på jobben

Hivpositiv på jobben Arbeidsliv Hivpositiv på jobben Dette heftets målgrupper er hivpositive arbeidstakere, arbeidsgivere og andre med interesse for temaene. Temaene, som er listet opp i innholdsfortegnelsen, er valgt på grunn

Detaljer

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for omstilling i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.1.6.0 Rutiner for omstilling Utgave: 1.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 07.02.2011 Godkjent av: Tor Ødegård Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av Retningslinjer for omstilling i Troms

Detaljer