Solcellen. Nicolai Kristen Solheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solcellen. Nicolai Kristen Solheim"

Transkript

1 Solcellen Nicolai Kristen Solheim Abstract Med denne oppgaven ønsker vi å oppnå kunnskap om hvordan man rent praktisk kan benytte en solcelle som generator for elektrisk strøm. Vi ønsker også å finne ut hvilken effekt en solcelle har, samt å se hvordan belastning og lysintensiteten henger sammen. 1 Introduksjon I denne oppgaven ser vi på hvordan en rent praktisk kan benytte en solcelle til å generere elektrisk strøm, og aspekter som effektiviteten til solscellen står derfor ganske sentralt. Vi vil også se hvordan cellen krever en spesiell belastning for å kunne gi maksimal effekt, og hvordan denne vil variere med lysintensiteten. På jordens overflate får vi tilnærmet 950 fra solen (1355 over atmosfæren). Men vi kan bare ta ut cirka 10 prosent av denne energien, og det er kun når solstrålene faller normalt på området. Cellene er laget av et halvledermateriale som hovedsaklig er basert på silisiumkrystaller. Likevel er det slik at rene atomer vil gi en dårlig lederevne, så en doper atomene med feks. bor eller arsen for å få ønsket effekt. En mindre andel av atomene blir da byttet ut, og en får et positivt eller negativt overskudd av ladning. De frie valenselektronene gjør at det da blir et hull som må fylles opp fra de andre atomene. Dette gjør at solcellen oppfører seg som en halvlederdiode som vist på figur 1 under. Figur 1: Solcellen er som en halvlederdiode der lysinduserte elektron-hull-par separeres av et elektrisk felt slik at det kan trekkes en strøm fra cellen. Tilsvarer figur 2 i oppgaveteksten. Side 1 av 10

2 2 Teori I denne praktiske oppgaven anvendes det kun formler relatert til spenning, strøm og resistanse. Helt sentralt finner vi derfor Ohms lov 1 hvor er strøm, er spenning og er resistanse. Videre har vi så at effekten er definert ved. 2 Når vi senere også skal finne solcellens effekt i prosent trenger vi et uttrykk for å løse dette. Dette er gitt ved 100% 3 hvor vi ved å kombinere 1 og 2 får. 4 Vi har også gitt et uttrykk for, nemlig 5 hvor er solarimeterets kalibreringskonstant og er det belyste arealet gitt (for denne praktiske øvelsen) ved. 6 3 Eksperimentelt 3.1 Solcellen som halvlederdiode Den første oppgaven består av to deloppgaver, hhv. a) strøm-spenningskarakteristikken for en belyst solcelle og b) Solcellen uten ytre spenningskilde. Vi skal her kartlegge solcellens strømspennings karakteristikk for prosjektoren som belyser cellen. I begge deloppgavene a og b satte vi opp et system som vist på figur 2. Aller først satt vi på en ytre spenningskilde 5, for så å la solcellen arbeide på egenhånd i den andre deloppgaven. Vi måler her spenningen over solcellen og over resitansen. For å være sikker at en skal få et resultat som er troverdig skal det heller ikke settes på en verdi for som er lavere enn 0.5Ω, da det alltid finnes litt resistans i kretsen. Ved verdier mindre enn dette kan det antas at feilestimatet vil bli større enn det vi ønsker. For negativ strøm kobler vi om de to pluggene som er koblet til spenningskilden. I deloppgave gjennomfører vi de samme målingene, men her har vi fjernet den påtrykte spenningen slik at solcellen nå arbeider på egenhånd. Vi ser også her at vi kun trenger å lese av verdien fra det ene voltmeteret da de har samme verdi, men med forskjellige fortegn. Side 2 av 10

3 Figur 2: Oppsett for måling av solcellens strøm-spenning karakteristikk ved hjelp av en ytre spenningskilde. Oppsettet viser oppkobling for måling i lederetningen. For måling i sperreretningen snus polariteten kun på. Tilsvarer figur 6 i oppgaveteksten. 3.2 Solcellens optimale belastning Videre skal vi se på solcellens optimale belastning, og se hvordan man kan få best mulig effekt ut av en solcelle. Da dette gjøres på akkurat samme måte som i forrige oppgave kan vi droppe det ene voltmeteret og sette opp systemet som vist på figur 3 under. Figur 3: Oppkobling for å måle strøm-spenning kurven for en solcelle. Tilsvarer figur 7 i oppgaveteksten. Siden det er nøyaktig samme måling som skal foretas her som i 1, er det ikke nødvendig å gjenta disse. Denne dataen kan fint brukes her også. Likevel må vi foreta målinger ved redusert belysning. Dette gjøres ved å vri solcellen cirka 60 i forhold til lyset. Strømmen for denne kretsen er gitt ved. 7 Vi bruker her 2 for å finne effekten til de forskjellige situasjonene vi betrakter, og videre for å finne lastmotstanden som vil gi maksimal effekt for solceller med full og redusert belysning. Side 3 av 10

4 3.3 Kombinasjon av enkeltsolceller til et solcellepanel Vi ser i denne oppgaven på parallellkoblede og seriekoblede solceller. Dersom de kobles sammen i serie kan høyere spenning oppnås, men dersom man kobler dem parallelt kan høyere strøm oppnås. I solcellepanelet brukes gjerne begge slags sammenkoblinger, og vi ønsker å se på hvilke svakheter de forskjellige tilkoblingsmuligheten har. Vi ser derfor på parallellkoblede solceller og seriekoblede solceller hver for seg. Oppsettene for disse er vist i hhv. figur 4 og 5. Figur 4: Oppkobling for å bestemme og for to parallellkoblede enheter. Tilsvarer figur 9 i oppgaveteksten. Figur 5: Oppkobling for å bestemme og for to seriekoblede enheter. Tilsvarer figur 10 i oppgaveteksten. Vi foretar først en måling for begge oppsettene når begge solcellene er fullt belyst. Deretter dekker vi for én av solcellene og tar de samme målingene på nytt. Det er også ønskelig å bestemme den maksimale effekten en kan få ut fra to solceller under forskjellige koblinger og lysforhold. For å redusere arbeidsmengden bruker vi en raskere men grovere fremgangsmåte enn den vi har brukt i tidligere oppgaver. Ligningen vi derfor bruker er 8 og ved å studere forholdet for en da at. 9 Side 4 av 10

5 3.4 Solcellens effektivitet I den siste delen ser vi på solcellens effektivitet. Det som benyttes er en optisk benk som vist på figur 6, hvor en kan veksle mellom solcellen og solarimeteret uten at avstanden til lyset endres. Figur 6: Optisk oppstilling for måling av solcellens effekt. Tilsvarer figur 11 i oppgaveteksten. Vi lar først solcellen stå vendt mot lyset slik at vi kan måle med hensyn på varierende. Deretter kan vi beregne ved 4. Videre måler vi diameteren på blenderen, og snur så solarimeteret slik at det kommer inn i lyset. Vi lar solarimeteret stabilisere seg i cirka 30 sekunder og så måler spenningen. På solarimeteret er det også oppgitt en kalibreringskonstant Med dette bruker vi 5 til å beregne og deretter 3 til å beregne effekten til solcellen. 4 Resultater 4.1 Oppgave 1 Måledataene vi har fått for deloppgave finner du i tabell 1 og 2. Måledata for finner du i tabell 3. Vi beregner her /. Tabell 1: Måledata for strøm spenningkarakteristikken for en belyst solcelle Tabell 2: Måledata for negativ strøm i strøm spenningkarakteristikken for en belyst solcelle Side 5 av 10

6 Tabell 3: Måledata for solcelle uten ytre spenningskilde Dersom vi nå plotter denne dataen i samme figur, får vi et plott som vist i figur 7. Side 6 av 10

7 Figur 7: Måledata for oppgave 1 a og b. Data merket med sort er verdier funnet med en ytre spenning, mens data merket med rødt er verdier uten en ytre spenning. Dette er spenningen over en belys solcelle med og uten en ytre spenning. 4.2 Oppgave 2 Vi ser her på solcellens optimale belastning. For data med lys som kommer normalt på solcellen bruker vi dataen i tabell 3 da det her skal være samme oppsett. For redusert lys, altså for et oppsett hvor solcellen er snudd 60 i forhold til aksen, leser vi av data som vist i tabell 4. Tabell 4: Måledata for solcelle uten ytre spenningskilde med redusert belysning, Side 7 av 10

8 Dersom vi nå plotter disse verdiene sammen, kan vi bestemme lastmotstanden som vil gi høyest effekt. Da vi plotter mot, vil det maksimale arealet tilsvare maksimal effekt. Fra tabell 4 ser vi at effekten for redusert belysning er høyest når lastmotstanden er cirka 50Ω. Figur 8: Måledata for oppgave 2. Data merket med rødt er full belysning, mens data merket med sort er redusert belysning. Tilsvarende kan vi gjøre for full belysning for å finne den maksimale effekten. Tabell 5: Effekt for full belysning Side 8 av 10

9 Fra tabell 5 ser vi at maksimal effekt for full belysning oppnås når lastmotstanden befinner seg rundt 30Ω. Vi ser også fra figur 8 at arealet er proporsjonalt med og dermed også effekten. Likevel vil ikke denne lastmotstanden være det samme for forskjellige lysintensiteter. Når en får svakere lys på cellen bør en ha høyere lastemotstand enn når solcellen får mer lys. 4.3 Oppgave 3 I denne oppgaven ser vi på parallell- og seriekoblede solceller. Dataen for disse finnes i hhv. tabell 6 og 7. Tabell 6: Data for parallellkoblede solceller 100 % 100% % 100% % 0% % 0% Tabell 7: Data for seriekoblede solceller 100 % 100% % 100% % 0% % 0% Videre kan vi finne maksimal effekt ved 8 og 9, men vi har mer nytte av å se forholdet mellom disse. Indeksene i formel 9 kan henspeile både belysninger og koblingskombinasjoner. Fra dette ser vi at forholdet for cellene når de er belyste vil være tilnærmet 1 da. For oppsettet der den ene cellen er dekket til ser vi at forholdene blir helt annerledes. 4.4 Oppgave 4 Til slutt ønsker vi å finne effekten til solcellene vi har brukt. Informasjonen vi har om blenderstørrelsen og det belyste arealet er å finne i tabell 8. Avstanden fra prosjektoren har lite eller ingenting å si da vi sammenligner forholdet. Likevel har vi satt linsen 0.20 fra prosjektoren, og solcellen/solarimeteret/blenderen 0.26 fra dette igjen. Tabell 8: Blenderstørrelse og belyst areal Videre ønsker vi så å måle verdier både for sloarimeteret og solcellen. Verdiene for solcellen er vist i tabell 9. Den registrerte spenningen til solarimeteret er Tabell 8: Data fra solcellen Side 9 av 10

10 Vi bruker så verdien for 30Ω da det er her vi har funnet maksimal effekt tidligere, samtidig ser vi også at maks effekt ligger rundt dette området. Dette gir fra 4 at På tilsvarende måte anvender vi også 5 som her gir Dette gir så fra 3 en effektivitet på solcellen er 9.35 prosent. Dette er heller ikke er så langt unna det som er oppgitt i oppgaveteksten (10 prosent). For en kvadratmeter med solceller vil en slik effektivitet kunne gi dersom lyset kommer normalt inn på solcellepanelet. 5 Diskusjon Resultatene som vi har fått i denne oppgaven virker til en viss grad riktige. Likevel er ikke karakteristikken i oppgave 1 helt slik som forventet. Dette kan komme av feil i oppsettet eller feil utvalg av verdier det ble målt data for. Det kunne derfor vært ønskelig å gjøre disse målingene om igjen for å se om det faktisk er slik som plottet viser. Likevel ble resultatene i oppgave 2 mer som forventet. Fra figur 8 kan vi se at redusert belysning gir mindre mens full belysning gir en høyere. Fra den varierende effekten kan det også være lurt å notere seg at man bør ha en optimal lastmotstand for maksimal utnyttelse. Det vi ser fra dataen har samlet tidligere er at når en får svakere lys på cellen bør en ha høyere lastemotstand enn når solcellen får full belysning. I oppgave 3 så vi på forskjellen mellom serie- og parallellkoblede solceller. Solceller brukes som oftest til å lade opp en akkumulator (batteri) slik at man kan utnytte solens energi. På den måten kan man trekke strøm også når solen ikke skinner. Dersom vi bruker 12 akkumulator, må vi ha minst 12 tilgjengelig for at lading skal kunne finne sted. En enkelt solcelle, som vi så på i oppgave 1 og 2 har derfor ikke nok spenning til å klare dette. Vi kobler derfor sammen flere solceller. Fra denne oppgaven ser vi på egenskapene til forskjellige koblinger. Hvis vi velger å koble cellene sammen i serie får vi en høyere spenning, men dersom vi velger å koble opp i parallell vil vi oppnå en høyere strøm. Fra dette kan man anta at det oppsettet som kanskje vil være mest gunstig å bruke, er den parallelle koblingsløsningen. Vi kan argumentere for dette da det forsatt vil genereres strøm selvom noen av cellene befinner seg i skyggen. Dersom vi ser på den seriekoblede løsingen ser vi at det nesten ikke sendes strøm når den ene solcellen befinner seg i skyggen. Mest sannsynlig vil nok også de egentlige verdiene være lavere om man tar støy med i betraktning. Dersom man nå ser på systemer hvor det ganske sikkert ikke finnes skygge, vil den seriekoblede løsnigen være bedre da dette i teorien vil gi høyere spenning. Likevel viser ikke målingene våre dette i samme grad som teorien gir. Det kunne også her vært ønskelig å gjøre målingene på nytt for å sjekke at alt har blitt foretatt på en riktig måte. I siste oppgaven så vi på effektiveteten til solcellen. Vi ser her at verdien vi fikk ikke er så langt unna forventet verdi. 6 Konklusjon Fra denne praktiske øvelsen har vi oppnådd kunnskap om hvordan man rent praktisk kan benytte en solcelle som generator for elektrisk strøm. Vi har også sett på hvordan lastmotstanden henger sammen med lysintensitet, og vet hvordan man skal koble sammen solceller for å få best mulig effekt til ønsket bruk. Side 10 av 10

11 :12 C:\Users\Nicolai Solheim\Desktop\Uni\FYS2150\...\oppgave_en.m 1 of 1 R = [ ]; Vaa = [ ]; Iaa = Vaa./R Vab = [ ]; Iab = Vab./R Vb = [ ]; Rb = [ ]; Ib = -Vb./Rb plot(vaa, Iaa, 'k*-', Vab, Iab, 'k*-',vb, Ib, 'r*'); legend('a_+','a_-','b') axis([min(vab) max(vaa) ]); title('oppgave 1'); xlabel('v (mv)'); ylabel('i (ma)');

12 :12 C:\Users\Nicolai Solheim\Desktop\Uni\FYS2150\...\oppgave_to.m 1 of 1 Rr = [ ]; Vr = -[ ]; Ir = -Vr./Rr P = ((Vr*10^-3).^2./ Rr)/(10^-3) Vb = [ ]; Rb = [ ]; Ib = -Vb./Rb P = ((Vb*10^-3).^2./ Rb)/(10^-3) plot(vr, Ir, 'k*',vb, Ib, 'r*'); legend('redusert belysning','full belysning') title('oppgave 2'); xlabel('v (mv)'); ylabel('i (ma)');

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Sammenhengen mellom strøm og spenning

Sammenhengen mellom strøm og spenning Sammenhengen mellom strøm og spenning Naturfag 1 30. oktober 2009 Camilla Holsmo Karianne Kvernvik Allmennlærerutdanningen Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Teori... 3 2.1 Faglige begreper... 3 2.2 Teoriforståelse...

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det.

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Kompendium Halvledere Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere. Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Batteriovervåking Øystein Andreas Aarflot Master i elektronikk Oppgaven levert: Juli 2009 Hovedveileder: Trond Ytterdal, IET Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur

Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Polarisasjon og Elektrisk ledningsevne i HVDC massekabler som funksjon av spenning og temperatur Esten Øyen Fremmegaard Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 20 Hovedveileder: Erling Ildstad,

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K

M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K F Y S Y S-3921 M A S T E R G R A D S O P P G A V E I K O M M U N I K A S J O N O G M I K R O E L E K T R O N I K K Optisk resonans i mikrokuler av glass med høy brytningsindeks Bjarne Janson Husabø Juni,

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Design og test av aksialvifter

Design og test av aksialvifter Design og test av aksialvifter Bror Øiseth Jakobsen Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Lars Sætran, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer