Frosta Levanger - Verdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frosta Levanger - Verdal"

Transkript

1 Frosta Levanger - Verdal BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Omfatter: Barnevern Helsesøster- og jordmortjenesten PP-tjenesten SLUTTRAPPORT fra forstudiet Utarbeidet september 2003

2 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Mål for studien Mandat for studien 4 2. PROSJEKTDELTAKERE 4 3. SVAR PÅ MANDATET Prosjektplan Oversikt over dagens ressursbruk for de 3 virksomhetsområdene sammenlignet i KOSTRA Status over dagens situasjon innen fagfeltet i kommunene Organisering Bemanning Analyse bemanning Levanger Analyse bemanning Frosta Analyse bemanning Verdal Felles oppgaver for tjenestene Budsjett Utfordringer i tjenestene Levanger Frosta Verdal Analyse på kompetanse for å finne områder der kompetansen i kommunene utfyller hverandre og områder der kompetansen må styrkes Barnevernet PP-tjenesten Helsesøstertjenesten Klargjøring av hvilke forhold som må utredes før en felles hjelpetjeneste er en realitet Avklaring av hvilke lover det må søkes dispensasjon fra KONKLUSJON AVSLUTTENDE KOMMENTARER 16 VEDLEGG 2 av 28

3 1. INNLEDNING Det vil ligge utfordringer i å få avklart hva som skal til for å sikre barn og familier lett tilgjengelige tjenester. Vi bør derfor ha som mål å sikre et forpliktende samarbeid mellom all barne- og familietjeneste. Dette for å styrke og utvikle den forebyggende innsatsen og de kommunale hjelpetiltakene til barn og deres foreldre. Vi bør ha som mål at det skal være en dør inn til disse tjenestene. Prosjektet er en FORSTUDIE og har utredet hva som må avklares før en felles hjelpetjeneste for målgruppen er en realitet. Prosjektgruppen fremmer i rapporten forslag til mandat for FORPROSJEKTET. 1.1 Bakgrunn I sitt møte den 17. juni konkluderte prosjektgruppen som arbeidet med barnevernsprosjektet følgende: delprosjektgruppa er enig om at ved en felles tjeneste ISK er det ønskelig at hele hjelpetjenesten inngår, og at barneverntjenesten ikke sees isolert hvis dette ikke blir aktuelt, vil delprosjektgruppa komme tilbake til modeller for en felles barneverntjeneste uavhengig av de andre hjelpetjenestene dersom det blir aktuelt med felles hjelpetjeneste innenfor ISK, er det ønskelig at det vurderes behov for endring av sammensetning/tilføring av medlemmer i delprosjektgruppa og referansegruppa. Med dette som utgangspunkt, besluttet rådmannsgruppa (RG) at det skulle gjennomføres en Forstudie for å få belyst hvilke forhold som må utredes før en felles hjelpetjeneste innen ISK kan bli en realitet. 1.2 Mål for forstudien Avklare hva som skal til for at vi kan ha en felles hjelpetjeneste for barn og familien innen ISK. En felles hjelpetjeneste skal bestå av barnevernstjenester, helsesøstertjenester og PPT. En slik samordning skal ha fokus på administrasjon, økonomi og praktisk tilrettelegging av tiltak, inkl. samarbeid med andre aktører både på kommuneplan og 2. og 3. linja. Brukerperspektivet og målet om en`dør, skal legges til grunn for utredningene. Det skal videre legges vekt på forenklet saksbehandling og nærhet til de arenaer hvor barn og unge befinner seg. 3 av 28

4 1.3 Mandat for forstudien Mandat Lage prosjektplan Gi en oversikt over dagens ressursbruk for de 3 virksomhetsområdene sammenlignet i KOSTRA Gi en status over dagens situasjon innen fagfeltet i kommunene. Organisering, bemanning, oppgaver, budsjett, utfordringer Gjør en analyse (eks SWOT) på kompetanse for å finne områder der kompetansen i kommunene utfyller hverandre og områder der kompetansen må styrkes Klargjøre hvilke forhold som må utredes før en felles hjelpetjeneste er en realitet, spesielt må vektlegges relasjon til andre kommunale virksomhetsområder inkl. arkivrutiner Avklare hvilke lover det må søkes dispensasjon fra (eks barnevernsloven og lov om helsestasjon) Prosjektets analyse, vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport Sluttrapport klar innen PROSJEKTDELTAKERE Følgende personer har deltatt i prosjektet: Prosjektleder: Elin Mari Strømsholm Prosjektmedarbeidere: Magnar Galaaen PPT (Levanger) Brit Kverkild Helsesøster (Verdal) Lise Duvsethe Barnevern (Frosta) Prosjektansvarlig har vært John Ragnar Sæther frem til og Ingvar Rolstad fra og med SVAR PÅ MANDATET 3.1 Prosjektplan I kartleggingen av kritiske suksessfaktorer kom det frem at prosjektgruppen hadde svært kort tid til å svare tilfredsstillende på mandatet. Første møte i prosjektgruppen var torsdag Frist for ferdig rapport er På grunn av knapphet på tid har gruppen valgt å ikke benytte veileder. Gruppen valgte å be Ingvar Rolstad på Levanger om å redegjøre for forstudiets mandat. Prosjektmedarbeiderne har vært i dialog med berørte medarbeidere i egen kommune og innhentet informasjon som grunnlag for denne rapporten. 4 av 28

5 3.2 Oversikt over dagens ressursbruk for de 3 virksomhetsom-rådene sammenlignet i KOSTRA KOSTRA tall er tatt ut for tjenesteområdene og er lagt ved som vedlegg. 3.3 Status over dagens situasjon innen fagfeltet i kommunene Organisering Kommune Hvordan organisert Fagfelt: Helsesøstertjenesten Frosta Under enhet for helse- og sosialtjeneste med egne midler Levanger Under enhet for Forebygging og Oppvekst sammen med PPT. Organisert etter distrikt og oppgaver Verdal Del av virksomhetsområdet barne- og familietjenesten sammen med barnevern og PPT. Helsesøstertjenesten er inndelt i 5 helsesøsterdistrikt Fagfelt: Barnevern Frosta Innenfor sosialkontoret Levanger Egen resultatenhet hvor enhetsleder også er barnevernsleder. Barnevernleder har fag-, personal- og budsjettansvar. Merkantile stillinger er organisert i servicekontoret. Verdal Del av virksomhetsområdet barne- og familietjenesten sammen med helsesøstertjenesten og PPT. Fordeler oppgaver etter kompetanse, interesse og arbeidsbelastning Fagfelt: PPT Frosta Fram til felles interkommunal tjeneste med Levanger og Fylkeskommunen. Egen tjeneste fra da av. Vil mest sannsynlig kjøpe tjenester av Levanger. Levanger Fram til felles interkommunal tjeneste med Levanger og Fylkeskommunen. Egen tjeneste fra da av og vil bli lagt inn under enheten Forebygging og Oppvekst. Tjenesten er organisert etter en skole -/ barnehagekontaktordning- hver fagperson ansvar for sin skole/barnehage. Verdal Del av virksomhetsområdet barne- og familietjenesten sammen med barnevern og PPT. Fordeler arbeidsoppgavene etter kompetanse, kontakt med opplæringsstedet og den totale arbeidsbyrde. NB: For mer utfyllende informasjon vises til Arbeidspermen for forstudiet 5 av 28

6 3.3.2 Bemanning Kommune Fagfelt Årsverk Frosta Helsesøstertjeneste/ jordmor 1 0,2 Barneverntjenesten Merkantil stiiling 2 0,33 PPT Ca. 0,5 Levanger Helsesøstertjeneste/ Miljøarbeidere Jordmor 9 1,5 1 Verdal Barneverntjenesten Miljøarbeidere Merkantilstillingen lagt til Servicetorget 8,1 1,3 PPT 5,3 Merkantil 1,0 Helsesøstertjeneste/ 5,6 jordmor 1,0 Miljøterapeut 0,5 Merkantil stilling 1,3 Barnevern 5,5 PPT Merkantil stilling 5,0 0,5 NB: For mer utfyllende informasjon vises til Arbeidspermen for forstudiet Analyse bemanning Levanger Helsesøstertjenesten: Alle ansatte har helsesøsterutdanning - som er minstekravet for stilingen. Ingen rekrutteringsproblemer i Levanger. Tjenestens ansatte viser et meget bredt erfaringsgrunnlag oversikten viser variert tidligere praksis.( Gjennomsnitts ansiennitet er 23 år) De ansatte har forskjellig videreutdanning som samtidig er relevant for jobben (pediatri, pedagogikk, veiledningsped., ledelse, helsepedagogikk, data, spesialkompetanse fra sykehus, Marte Meo mm) 2 stillinger (130% still.)som miljøarbeidere (begge utdannet hjelpepleiere). 50 % arbeider i heimen, 100 % stilling på helsestasjonen. Dette er spesielt sammenlignet med andre helsesøstertjenester. Prosjekterfaring gjennom deltakelse i flere innovasjonsprosjekter. Barneverntjenesten: Alle har relevant kompetanse. Ingen nyutdannet. Stabil personalgruppe Den viser også et fagpersonale med lang og variert erfaringsbakgrunn. De fleste har lang erfaring fra arbeid i barneverntjenesten/annen relevant praksis Et hovedtrekk er at flesteparten har etter/videreutdanning ( barnevern, rus, veiledning, spes.ped, psykiatri, familieterapi/systemteori med mer). Dette er spesielt sammenlignet med andre barneverntjenester 6 av 28

7 Felles fagutvikling av hele personalgruppa ift nettverksarbeid 1,3 stilling miljøarbeidere. Disse har i tillegg lang erfaring. (Også spesielt sammenlignet med andre kontor) Ingen stillingsvakanser Mangler psykolog og hjemmekonsulent med kompetanse God erfaring med bruk av ekstern advokat fra før, i inneværende år god erfaring med ny praksis med bruk av kommuneadvokat i barnevernssaker Opplyser ellers om høy saksmengde pr. ansatt PP-tjenesten:( Levanger/Frosta): Oversikten viser høyt kvalifisert personale med lang erfaringsbakgrunn fra PPtjenesten. De fleste har også erfaring fra undervisning i grunnskolen Flere med meget relevant etterutdanning; 2 spesialister i ped.psyk.rådg., helsepedagogikk, data, ledelse/personalarbeid, meklingsarbeid, mobbing med mer. Erfaren, godt kvalifisert ansatt på den merkantile siden Mangler psykolog - en stilling Analyse bemanning Frosta Helsesøstertjenesten Helsestasjonen har god faglig kompetanse, og stabilitet i personalet. Helsesøster har helsesøsterhøgskolen i tillegg til utdanning og arbeidserfaring fra sykehus og skole. Jordmor har jordmorskolen, flere års erfaring og videreutdanning innenfor kvinnehelse. Barnevernstjenesten. Alle som jobber i barnevernet har relevant utdanning. Lite relevant tilleggsutdannelse Nyutdannede personer med liten erfaring i fagfeltet. Den siste tiden har det vært mye sykemeldinger og nye vikarer med liten erfaring. Det har ført til ustabilitet i personalet, til tider manglende kapasitet og lite kontinuitet i oppfølging av brukerne av tjenesten. PP-tjenesten (se Levanger) Analyse bemanning Verdal Helsesøstertjenesten: 7 av de ansatte har helsesøsterutdanning- som er minstekravet for stillingene. Ingen rekrutteringsproblemer i Verdal 1 av de ansatte har jordmorutdanning. Verdal har hatt rekrutteringsproblemer i forhold til jordmor( har vært 40% stilling, nå økt til 100% stilling).. 1 miljøterapeut med sykepleiefaglig bakgrunn. Erfaren og godt kvalifisert ansatt på den merkantile siden. Ønskelig med bedre bemanning på merkantil side. Tjenestens ansatte har et meget bredt erfaringsgrunnlag, variert praksis. De ansatte har forskjellig videreutdanning som samtidig er relevant for jobben(psykiatri, veiledningsped. for helse og sosialpersonell, pedagogikk, ledelse,. 7 av 28

8 barn og ungdomsvern, Barn av psykisk syke foreldre, spesialkompetanse fra sykehus bedriftsykepleie, miljøhygiene,utviklingsarbeid, Marte Meo m.m) Prosjekt erfaring Ønske om utvidelse av miljøterapeut ressursen, stort behov. Ønskelig med psykolog ressurs. Stort arbeidspress pr. ansatt. Barnevernstjenesten: Alle har relevant utdanning sosionomutdanning eller barnevernspedagogutdanning. Personalet har lang og variert praksis De ansatte har forskjellig relevant videreutdanning( Rus,ledelse,barn av psykisk syke foreldre, sosiologi,barn og ungdomsvern, Marte Meo m.m.). Felles fagutvikling av hele personalgruppen ift. Nettverksarbeid Ingen stillingsvakanser Mangler psykolog og hjemmekonsulent/ miljøterapeut Høy saksmengde pr. ansatt Mangler merkantil ressurs. PPT : Høyt kvalifisert personale med både kort og lang erfaring fra PP-tjenesten. Alle har erfaring enten fra barnehage, grunnskolen og eller videregående skole De fleste har erfaring fra undervisning. Alle har relevant etterutdanning( spesialpedagogikk, logopedi, atferdsproblematikk,rus, mobbing m.m). En merkantil medarbeider med fagbrev kontorfag. Kontoret har behov for bedre bemanning på merkantil side Kontoret mangler psykolog eller en fagperson med hovedfag psykologi. Ønsker skolering/ kursing for å utvikle en mer systemretta tjenesteprofil. Utredning/tiltak når det gjelder lav frekvente vanskeområder. Generell kompetanseheving Felles oppgaver for tjenestene Barnevernstjenesten Gi råd og veiledning Ta i mot, registrere og gjennomgå meldinger, konkludere med henleggelse, råd og veiledning, undersøkelse, evt. vurdere akutt-tiltak Sørge for at nødvendige barneverntiltak blir satt i verk i akutt-situasjoner Undersøke saker innen 3(6) måneder og avslutte undersøkelse med henleggelse eller vedtak Sette inn de nødvendige hjelpetiltak, lage tiltaksplan og følge opp og evaluere tiltakene I arbeid med overgrepssaker er det barnevernets primære oppgave og beskytte barnet mot videre overgrep, pluss prioritere oppfølging Forberede og fremme tvangs- og omsorgsvedtak for Fylkesnemnda, evt. videre for rettssystemet 8 av 28

9 Rekruttering, godkjenning og oppfølging av besøkshjem, støttekontakter og tilsynsførere, godkjenning og oppfølging av fosterhjem Plasseringer i, og oppfølging av fosterhjem/beredskapshjem Plassering og oppfølging i forhold til barn/unge på institusjon og barn og foreldre på mødrehjem/foreldre- barn- plassering Tilsyn med barn i fosterhjem fra andre kommuner Diverse tverrfaglig samarbeid Vektlegging av nødvendige barneverntiltak til flyktningfamilier og enslige mindreårige asylsøkere Sosialrapport og saksforberedelse ved utenlandsk(norsk) adopsjon Helsesøstertjenesten Helsesøster tjenesten er hjemlet i Lov om helsetjenester i kommunene 1-3, og inngår som en del av kommunens lovpålagte plikt til å drive forebyggende og helsefremmende arbeid. Helseopplysning (ernæring, psykososiale lidelser og forbygging, funksjonshemmede, ulykkesforebygging, astma, allergi og inneklimasykdommer, rus og tobakk, samliv og seksualitet, smittsomme sykdommer, hverdagsproblemer barn 0-18 år. Miljørettet helsevern Helseundersøkelser (Rutinemessige us. Etter fastsatte program for minimumstilbud ellers etter behov Rådgiving, veiledning og undervisning Nettverksskapende arbeid (samarbeid satt i system) Gruppevirksomhet (eks. ammegrupper, grupper for enslige foreldre, nyinnflyttede mv) Prosjektarbeid Oppsøkende virksomhet. Eks. hjemmebesøk Smittevern (vaksinasjoner, hygienetiltak mv) Svangerskapskontroll / råd, veiledning i svangerskapet Vaksinasjon av barn og unge etter nasjonalt vaksinasjonsprogram Reise- og voksenvaksinering Tuberkulosekontroll /tuberkulintesting Helsetjenester til flyktninger PPT: Sakkyndige vurderinger der loven krever det, som f. eks ved særskilt inntak i videreg. opplæring, spesialundervisning med mer. Dette krever en omfattende kartlegging og utredning av barn/ungdom, voksnes vansker. Systemrettet arbeid i form av bistand til skoleverkets kompetanse- og organisasjonsutvikling Bistå elever med særskilte behov, herunder henvisning til samarbeid med andre hjelpeinstanser Råd og veiledning til elever, foreldre, skolepersonale, skoleadministrasjon og andre 9 av 28

10 3.3.4 Budsjett Sum budsjett 2003 utgifter, inntekter og nto.utgifter. Lønnsmidler til faste stillinger og annen ressursbruk noteres på det enkelte fagområde. Verdal Utg. Innt. Nto.utg. PPT Helsestasjon Barnevern Sum Frosta PPT Helsestasjon Barnevern Sum Levanger PPT Helsestasjon Barnevern Sum Utfordringer i tjenestene Levanger: Helsesøstertjenesten: Tjenesten har behov for generell kompetanseheving på området miljørettet helsevern. Dette har i stor grad vært ivaretatt av kommunens miljøhygieniker og kommunelege. Det har kommet ny forskrift for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, ny veileder for miljørettet helsevern i kommunene og nytt kapittel i opplæringsloven om elevenes arbeidsmiljø. Helsesøster har et klart ansvar for å arbeide med dette. Dette er et satsingsområde for oss i (Egner seg godt for samarbeid innen ISK) Det er behov for en kvalitativ gjennomgang av våre intern-kontrollsystemer i forhold til alle deltjenester. Barneverntjenesten Levanger: Tilstrebe en organisering som gir fleksibilitet, handlingsrom, fokus på høy faglig standard, faglig utvikling og effektivitet. Metode- og tiltaksutvikling for å redusere bruk av eksterne tjenester Kompetanseheving og økt ressursutnyttelse ved satsing på familie- og nettverksarbeid Gi nødvendige barneverntilbud innenfor økonomiske rammer Stramme prioriteringer ift tiltaksarbeid og tiltaksmidler Stramme prioriteringer ift omfang og varighet av hjelpetiltak Utarbeiding av tiltaks- og omsorgsplaner, evaluering av tiltak Holde lovpålagte frister i arbeidet Tilfredsstillende oppfølging av fosterhjem/plasseringer på institusjon Tilfredsstillende oppfølging av hjelpetiltak Bistå til å gi et koordinert hjelpetilbud blant annet ved å etablere ressursteam skoler 10 av 28

11 Delta i rusforebyggende arbeid PP-tjenesten Levanger/Frosta: Det interkommunale samarbeidet mellom Frosta, Levanger og Fylkeskommunen opphører fra Frosta må da etablere sin egen tjeneste og PPT Levanger må etablere en kommunal tjeneste under enheten Forebygging og Oppvekst. Tyngdepunktet opphører fra De 4 stillingene fordeles og innarbeides inn i tjenestene i Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker og Fylkeskommunen. Det skal senere i mars 2004 utarbeides en nettverksfunksjon som tar vare på tyngdepunktsfunksjonen. UFD har utarbeidet en Kvalitetsutvalgets utredning som nå er ute på høring. Den har dramatiske forslag om at spesialundervisninga skal taes ut av Opplæringsloven, PPT skal bli en pedagogisk veiledningstjeneste og skal ha en annen funksjon enn i dag Frosta Barnevernet: Stabilt personale for å ivareta kontinuiteten overfor brukerne av tjenesten Gi barn nødvendig hjelp til rett tid Prioriteringer av saker, og varighet av tiltak Utvikle virksomme tiltak Finne arbeidsmetoder som på best mulig måte utnytter hverandres kompetanse på de forskjellige fagområder Utvikle virksomme tiltak på forebygging Helsesøstertjenesten: Opprettholde et gratistilbud nær brukeren med lett tilgjengelighet. En familiesentral alle ønsker å bruke. Bedre tid til å i vareta brukerne av tjenesten. Forståelse innad i organisasjonen for den jobben som gjøres inne på helsestasjonen og ute blant brukerne. Enda bedre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. PPT: Se Levanger Verdal Barnevernstjenesten: Gi barn nødvendig hjelp til rett tid Prioriteringer av saker, varighet av tiltak Utvikle virksomme tiltak Hvordan en på best mulig måte kan utnytte hverandres kompetanse på de forskjellige fagområdene. På forebygging - sammen utvikle tiltak som er virksomme overfor brukerne Helsesøster- jordmortjenesten: Gi gravide, barn, unge og familier rett hjelp til rett tid ved forebygging og andre nødvendige tiltak. Utnytte hverandres kompetanse innenfor helsestasjon og i barne- og familietjenesten Tverrfaglig samarbeid 11 av 28

12 Videreutvikle tiltak og kompetanse for å forebygge rus, mobbing, spiseforstyrrelser og annen ungdomsproblematikk. Samarbeidstiltak i tverrfaglige veiledningsgrupper. Manglende tid til bør -oppgaver når nye tiltak kommer til. Kvalitetssikringsarbeid/system (tid). HMS-arbeid (tid). Kriseberedskap. små og store kriser. Systemer og kompetanse. Jordmor: - Tettere samarbeid med andre jordmødre. Faglig og ved avspasering og ferier. Miljøterapeut: - Sørge for at stillingen forblir. - Ansette enda en i 50% for å gi et tilbud hver dag. Sårbart med bare en i 50% stilling. - øke kunnskapen om hva stillingsinnholdet er, til de samarbeidende parter. Dette for at - saker blir henvist fort, og til beste for barna og familien. - Sikre tverrfaglig samarbeid om enkeltsaker, for å styrke helhetlig omsorg, og de tiltak som iverksettes overfor barna/familien. - Iverksette tiltak så tidlig som mulig, for å forebygge mest mulig. PPT: Hjelpe skolen i kompetanse- og organisasjonsutvikling tilrettelegging for elever med særskilt behov Utvikle felles forståelse for begrepene tilpassa opplæring og spesialundervisning Bidra sammen med opplæringsstedene å redusere antall tilrådinger Utvikle kompetanse i tråd med opplæringsstedenes behov for bistand 3.4 Analyse på kompetanse for å finne områder der kompetansen i kommunene utfyller hverandre og områder der kompetansen må styrkes Vi har valgt å benytte SWOT (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Treats)- analyse på kompetanse for arbeidsområdet. Dette omfatter følgende: 1. Å ta utgangspunkt i nåsituasjonen; summere opp styrker og svakheter med hensyn til kompetanse for arbeidsområdet i kommunen. 2. Å vurdere framtida; summere opp muligheter og trusler i forhold til at arbeidsområdet plasseres i Innherred SamKommune. Vi har satt opp en analyse for hvert av fagfeltene: PPT, helsesøstertjenesten og barnevernet samlet for de 3 kommunene. (PPT er felles for Levanger og Frosta). Når det gjelder de enkelte SWOT-analysene,så viser vi til vedlegg 1 8 i rapporten Barnevernet I dag er barneverntjenesten ved Verdal, Levanger og Frosta et lavterskeltilbud med nærhet til brukene. Verdal og Levanger har rutinerte saksbehandlere/ledere, med mye erfaring og kompetanse. Frosta sliter med mye sykemeldinger og ustabilitet i personalet. 12 av 28

13 Barneverntjenesten ved Verdal, Levanger og Frosta sliter med stor arbeidsmengde, dårlig økonomi, for mange saker pr. saksbehandler, fristoverskridelser og slitasje på personalet. Det er i dag liten tid til fag-, metode-, og rutineutvikling. Når alle tre barneverntjenestene vurderer muligheter i framtid, mener de at et større faglig miljø vil stimulere til høyere faglig kompetanse. Felles veiledning og opplæring, utvikling i forhold til fag-, metode-, og rutineutvikling. Oppnå bedre samarbeid mellom kommunene, felles barnevernsvakt, advokat og sakkyndig. Alle tre kommunene er redd for at det vil brukes mye tid til administrasjon/koordinering, større arbeidsmengde og fristoverskridelser, som kan føre til at personell søker seg bort. Ulik satsing på barnevern i den enkelte kommune kan medføre større arbeidsmengde, og den enkelte kommune får redusert sitt barnevernstilbud. Ved større geografisk avstand er tjenestene opptatt av at barnevernsleder kan bli fjern fra daglige beslutningsprosesser, og i mindre grad være i stand til å i vareta reel fagledelse. For øvrig er alle tre tjenestene opptatt av faren for at nærhet til brukerne og lavterskel for kontakt kan bli svekket i samkommunen PP-tjenesten: PP-tjenesten oppfatter i dag å ha god kompetanse i de tjenestene de gir. De framhever også gode innarbeidede rutiner, erfarenhet og gode arbeidsmiljø Begge tjenestene mangler psykolog i teamet. Verdal nevner også at liten merkantil bemanning er en svakhet hos dem, mens Levanger/Frosta framhever den funksjonen som en styrke. Begge tjenestene nevner stort arbeidspress og for store forventninger ift arbeidskapasitet. Dette blir enda mer sårbart med stillingsvakanser og liten stabilitet. Når PPT-kontorene vurderer framtid, ser de at et større faglig miljø blir mer stimulerende. De ser at det gir muligheter til mer samarbeid, felles veiledning og økte muligheter for ytterligere kompetanseheving og opplæring. Levanger/Frosta nevner også at et større fagmiljø gir større muligheter til å fordype seg i spesialiteter. For øvrig er begge tjenestene opptatt av faren for at nærheten til brukerne kan bli svekket i samkommunen. Begge tjenestene har bygd opp en organisering av tjenestene som tar hensyn til lokal- og systemkjennskap. Dette er begge redd skal forsvinne i en større organisasjon Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten i de tre kommunene mener i dag å ha god kompetanse både teoretisk og erfaringsmessig. Stabil personalgruppe med lavt sykefravær. Godt arbeidsmiljø. Stort arbeidspress. Lav terskel for kontakt. Tilgjengelig. Åpen dør. Kontinuitet i oppfølgingen av brukerne er en styrke. Nærhet til brukerne, viktig for å kunne yte en god og rasjonell tjeneste. I dag utbygd et godt tverrfaglig samarbeid både på 1.2.og 3 linje nivå. 13 av 28

14 Liten merkantil ressurs er fremhevet som en flaskehals i dagens situasjon. Helsestasjon for ungdom er et godt kjent og etterspurt tilbud. I Levanger ikke nok tilgjengelig- verken i forhold til tidspunkt eller lokaler. Helsetjenesten for flyktninger har store utfordringer i forhold til lege og tannlege. Psykolog er en mangelvare i helsesøstertjenesten i de tre kommunene Når helsesøstertjenesten i de tre kommunene vurderer framtid, ser de at ISK gir mulighet til mer samarbeid, felles veiledning og økte muligheter for ytterligere kompetanseheving og opplæring. En ser muligheter i samkommunen for å utvikle og arbeide i prosjekt, eventuelt gi risikogrupper et bedre tilbud. Større muligheter for å rendyrke enkeltområder og (bygge opp ekspertise) andre mer utradisjonelle strukturer. Helsesøstertjenesten i de tre kommunene er opptatt av faren for at nærheten til brukerne og dermed kvaliteten på tjenestene kan bli svekket i samkommunen. Det er bygd opp en organisering av helsesøstertjenestene i den enkelte kommune som tar hensyn til lokal- og systemkjennskap ( distrikter). Dette er en redd kan forsvinne i en større organisasjon. Helsesøstertjenesten ser faren for at det kan bli for stor organisasjon hvor det er stor avstand til ledelsen og uklare informasjons og beslutningslinjer. Helsesøstertjenesten er urolig for at det lovpålagte primærforebyggende arbeidet skal bli nedprioritert. 3.5 Klargjøring av hvilke forhold som må utredes før en felles hjelpetjeneste er en realitet. Prosjektgruppen har tolket målet for forstudien til å være så omfattende at dette må være mål som det arbeides videre med i et eventuelt forprosjekt. Vi har derfor valgt å ta det med i vårt forslag. Forslag til mandat for forprosjektet: Utrede hvordan hjelpetjenesten skal være organisert i ISK; hva som skal delegeres ut til den enkelte kommune og hva som skal være innenfor en felles organisering Klargjøre hvordan hjelpetjenesten skal administreres i den enkelte kommune og innenfor en felles organisering Redegjøre for hvordan en kan utnytte hverandres kompetanse Se på mulige effektiviseringer Redegjøre og komme med forslag til arkivrutiner Utrede hvordan hjelpetjenesten kan opprettholde og videreutvikle nærhet til brukerne der en dør prinsippet skal gjelde Utarbeide forslag til forenklet saksbehandling Se på hvordan en skal videreutvikle praktisk tilrettelegging av tiltak Sette opp en oversikt over samarbeidspartnere både på 1., 2. og 3.linja og vurdere eventuelle forbedrede samarbeidsformer Foreta en SWOT-analyse ift jordmortjenesten 14 av 28

15 Avklare hvilke lover det må søkes dispensasjon fra. Gå nærmere inn på sentrale KOSTRA-tall 3.6 Avklaring av hvilke lover det må søkes dispensasjon fra Gruppa har ikke nok faglig juridisk grunnlag til å vurdere dette. Vi har heller ikke hatt tid til å trekke inn veiledere til dette. Vi har under nevnt de lovene tjenestene er tuftet på, og må slik overføre det videre arbeidet til det eventuelle forprosjektet. De lovene vi mener dette omfatter er: Lov av 19.november 1982 om helsetjenesten i kommunene. Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: 1-3 Oppgaver under helsetjenesten 1 a miljørettet helsevern b helsestasjonsvirksomhet c helsetjenester i skoler d opplysningsvirksomhet 5 Jordmortjeneste Lov om helsepersonell Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opp læringsloven) Lov om offentlig forvaltning Lov av 17.juli 1992 om barnevernstjenester 4. KONKLUSJON Tidligere erfaring med prosjektarbeid har vist at prosessene kan være vel så viktige som det ferdige resultat i form av en rapport. Dette gjelder også for dette prosjektarbeidet. Tilleggseffektene er mange og har blitt etter hvert som arbeidet skred frem både tilsiktet og ikke-tilsiktet. Ved å involvere berørte ansatte i datainnsamlingene, har vi fått en opplevelse av at engasjementet på den enkelte arbeidsplass har fått kommet til utrykk; dette til tross for kort tidsramme i forstudiet. Data langt utover det vi har kunnet ta med i denne rapporten kan være med som grunnlagsmateriale for videre arbeid i et eventuelt forprosjekt. Engasjementet i prosjektgruppen har vært stort, noe arbeidsinnsatsen fra den enkelte har vist. Gruppen mener på grunnlag av alle data vi har samlet inn, at det er viktig at det i det videre arbeidet jobbes ut fra en dør løsninger. det må være nærhet til brukerne og nærhet innad i organisasjonen, og en må ta vare på det særegne innenfor hvert enkelt fagområde og videreutvikle det. Utvikling av en felles hjelpetjeneste ser ut til å kunne bli positiv for alle 3 kommunene hvis en bygger organisasjonen videre på disse grunnleggende prinsippene. 15 av 28

16 Prosjektgruppen anbefaler slik at prosjektet går over i neste fase; forprosjektet. Mandatet for forstudiet har vært svært omfattende og tiden knapp. Tittel på prosjektet ble endret siste uka vi jobbet med prosjektet. Begrepet helsesøstertjenesten ble endret til helsesøster- og jordmortjenesten. Vi har ikke kartlagt tilstrekkeslig i forhold til jordmortjenesten. Dette må gjøres i et eventuelt forprosjekt. Prosjektgruppen mener å ha svart på mandatet ut fra opprinnelig tittel og mandat for prosjektet. 5. AVSLUTTENDE KOMMENTARER Prosjektgruppen takker alle medarbeider som har bidratt i arbeidet med kartlegging. En spesiell takk til de som har hjulpet oss med KOSTRA-informasjon. Dette gjelder Ingolf Hovstein Frosta kommune, Øystein Lunnan Levanger kommune og Trond Selseth Verdal kommune. Frosta, Levanger, Verdal, september Lise Duvsethe Magnar Galaaen Brit Kverkild Elin Mari Strømsholm 16 av 28

17 OVERSIKT OVER VEDLEGG: Vedlegg nr 1: Vedlegg nr 2: Vedlegg nr 3: Vedlegg nr 4: Vedlegg nr 5: Vedlegg nr 6: Vedlegg nr 7: Vedlegg nr 8: SWOT analyse: Helsesøstertjenesten Frosta kommune SWOT analyse: Helsesøstertjenesten Levanger kommune SWOT analyse: Helsesøstertjenesten Verdal kommune SWOT analyse: Barnevern Frosta kommune SWOT analyse: Barnevern Levanger kommune SWOT analyse: Barnevern Verdal kommune SWOT analyse: PP-tjenesten Frosta /Levanger kommune SWOT analyse: PP-tjenesten Verdal kommune Vedlegg nr 9: KOSTRA sammenstilling kommunehelse 2002 Vedlegg nr 10: KOSTRA sammenstilling barnevern 2002 Vedlegg nr 11: KOSTRA sammenstilling spesialundervisning av 28

18 Vedlegg nr 1: SWOT analyse: Helsesøstertjenesten Frosta kommune Styrke Nåtid Svakheter - Når alle barnehager i kommunen - Lavterskeltilbud Gratis - Helsesøster har spisskompetanse på barn og barnefamilier - Taushetsplikt gjør at brukerne får snakke mer fritt - At helsestasjonen er lokalisert og forankret i lokalmiljøet, gjør den lettere tilgjengelig og mer brukt. - Helsestasjonen mangler mye utstyr (bærbar vekt, nytt lengdemål, nye leker og møbler) - Burde vært 1,5 stilling, da arbeidet i skolen burde bli bedre ivaretatt. Småbarnstrinnet prioritert pr. i dag - Akkurat omorganisert forebyggende tjenesten. Noe uklart hvordan dette vil fungere i praksis - Mange muligheter i forbindelse med omorganisering av forbyggende arbeid - Større mulighet til å komme tidlig inntil de som behøver hjelp ( også i hjemmet) - Økt tverrfaglig samarbeid vil ivareta den enkelelte brukers behov på en bedre måte - Mange muligheter om det bevilges mer midler til forebyggende arbeid blant barn og unge - Usikker på Frosta helsestasjons ståsted i samkommunen Muligheter Framtid Trusler 18 av 28

19 Vedlegg nr 2: SWOT analyse: Helsesøstertjenesten Levanger kommune Styrke Nåtid Svakheter Vi har en vel etablert og godt kjent praksis med Sårbarhet nåtid erfarne folk. Fagledelsen/struktur Ingen vakanser. Opplegg rundt leiebiler ikke til å stole på. Lavt sykefravær. Elektroniske helsekort- maskinene har ikke Rekruttering er lett (mange søkn. ved utl) kapasitet til å drive program. Alle ansatte har relevant og aktuell formal- og Korttidsvikarer vanskelig å finne. realkompetanse. Helsesøsters lokaler i skolen= ofte mangelfulle. Stor grad av autonomi i jobbene. Helsestasjon for ungdom- ikke god nok En del prosjekterfaring. tilgjengelighet mht- lokaler og tid. Endringskompetanse og diskusjonslyst. Vaksinasjonskontor som over Oversiktlig struktur med gode muligheter for tverrfaglig og uformelt samarbeid. Lege og tannlegetjenester for flyktninger og asylsøkere. Vi har praksis på å være nær brukere og samarbeidspartnere internt og i 1.og 2.linjetj. Legetjenester på enkelte helsedistrikt er svært sårbart. Godt oppmøte og god oppslutning om våre Infoflyten i organisasjonen er sårbar. tjenester. Trusler nåtid Elektroniske helsekort og nytt datautstyr (høst 03) Raske endringer og mangelfull informasjon skaper usikkerhet. Miljøarbeidere som er svært etterspurte. Å Miste motivasjonen for å jobbe der vi er nå Enda mer attraktive arbeidsplasserrekruttering lettere for alle 3 kommuner. Bedre kompetanse sammen enn hver for seg. Større enhet, større fokus, mer gjennomslagskraft og høyere status. Faglige temadager enklere (og kanskje billigere) når vi er flere. Mange spennende prosjektmuligheter og utviklingsmuligheter. Muligheter for jobbrotasjon. Lettere å dekke vakanse ved sykdom. Felles vaksinasjonskontor og jordmor (?) vil gi bedre muligh. for faglig utvikling, oppdatering, og ikke minst hensiktsmessige lokaler. Kanskje utvidet åpningstid? Felles flyktningehelsetjeneste. Større muligheter for å rendyrke enkeltområder og (bygge opp ekspertise) andre mer utradisjonelle strukturer. Bygge opp en miljøarbeidertjeneste i ISK (lavterskeltilbud) Mulig. For faglig intrakommunikasjon via eget medium Sårbarhet framtid Avstand til ledelse.(n) Klarhet og oversiktlighet i organisasjonen. Avklaring av rolle og oppgaver vs basis/hjemkommune. Informasjonsflyt. Finne felles mål - trekke i samme retning. Felles møtefora og muligheter for møterom/lokaler. Økonomisk forutsigbarhet og grad av stabilitet for den enkelte avdeling. Polarisering vi/de-problematikk. Fagtjenesten seg selv nok. Greier vi å samarbeide med alle? Trusler framtid Blir vi smurt tynnere utover for å dekke alt over alt? Nedbemanning. Mer samarbeid og flere aktører krever tid. Kan ta for mye tid. Mer kjøring. Mindre nærhet og stabilitet i forh. til brukerne. Mer hierarkisk struktur, og store ansvarsspenn Muligheter Framtid Trusler 19 av 28

20 Vedlegg nr 3: SWOT analyse: Helsesøstertjenesten Verdal kommune Styrke Nåtid Svakheter - Stabil personalgruppe. - Godt arbeidsmiljø sykefravær. - God og variert kompetanse innenfor skolehelsearbeid og miljørettet helsevern. Mye erfaringskunnskap. - Lav terskel for kontakt. - Nærhet til brukerne. - Åpen dør. - Godt tverrfaglig samarbeid. - Tilgiengelighet. - Godt samarbeid Barne- og familietjenesten. Barneog familietjenesten samlokalisert, viktig. - Respekt og tillit for hverandres fag og spesialitet. - Kontinuitet i oppfølging av gravide, familier og barn. - Bra samarbeid fastlege. - God kjennskap til nærmiljøet er vesentlig for å yte en god tjeneste. - God kompetanse foreldreveiledning. - God kompetanse flyktningarbeid - God kompetanse nettverksarbeid - God kompetanse og erfaring Helsestasjon for ungdom - Stort kontaktnett - Stor tillit i befolkningen - Stor fleksibilitet - Lang erfaring med data i helsestasjonen - Er i gang med kvalitetssikring av tjenesten - Lite merkantilt personell. - Fagpersonell må bruke mye tid på merkantile oppgaver. - Lav bemanning. - Lite tiltak i avdelingen, har bare 50% miljøterapeut. - Stort og vidt arbeidsområde. - Perioder med stort arbeidspress. - Mangel på tid gjør at man kommer i konflikt med faget sitt, etisk. - Lite jordmorfaglig samarbeid. - Mangler psykolog. - Sårbart ved sykdom. - Større fagmiljø. - Felles veiledning. - økte muligheter for kompetanseheving og opplæring. - Utnytte hverandres kompetanse, evt. gi særgrupper et bedre tilbud (større marked). - Etablere bedre samarbeid mellom kommunene. - Jobbe m/prosjekt i lag. - Hospitering. - Spisskompetanse - Større avstand til brukerne. - Lengre avstand til leder? - Mindre oversikt. - Lite forutsigbart. - At de ansatte skal rekke over andre distrikt enn det de er ansatt i. - Kan bli for stor organisasjon. Beslutningslinjene uklare. - Dårlig kunnskap om lokalmiljøet. - Lite kontakt med andre samarbeidspartnere i kommunene (primær). - Forskjellig dataprogram. - Hva med arkiv, klientarkiv? - økonomi? Dyrere? - Mye frustrasjon og usikkerhet rundt organiseringen ulike plager, og evt. sykefravær. Muligheter Framtid Trusler 20 av 28

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18)

ISK/BAFA/Barneverntjenesten: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) ISK/: 15 årsverk ( 8620 b 0-18) 102 barn under omsorg (fosterhjem/institusjon) 169 barn har hjelpetiltak mens de bor hjemme. X/barn er under utredning. Mange saker per saksbehandler! PRIS: 26 500 000 Omorganisering

Detaljer

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune.

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er i dag organisert i enhet Barn og familie og er en del av delprosjekt 3. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten

Levanger barneverntjeneste Barne- og familietjenesten Levanger barneverntjeneste Gjennomgang i driftskomiteen 02.04.2008 Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008 2. Hvem gjør hva i barnevernet Driftskomiteen 02.04.08 Barnevernet Torill Moe 2008

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2 Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 6 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Vedlegg 6 Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1 kap 4.5.1

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Faktorer som påvirker bemanningsnorm (Versjon 1.september 2010)

Faktorer som påvirker bemanningsnorm (Versjon 1.september 2010) Faktorer som påvirker bemanningsnorm (Versjon 1.september 2010) Denne listen er ment som en inspirasjon til diskusjon. Listen inneholder en rekke faktorer som kan påvirke hvor mange saker en saksbehandler

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan PROSJEKTPLAN TEMA: FORPROSJEKT Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune Revidering av ruspolitisk handlingsplan Prosjektet i PLP-sammenheng Linje -

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010

Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 Kommunalt foreldreutvalg Levanger kommune 20.mai 2010 PPT Levanger Bjørg Holmen, fagleder PPT Levanger, mai 2010 1 Innhold PPT: 1. Hvem er vi 2. Hva gjør vi, hvorfor og for hvem 3. Hvem kontakter oss for

Detaljer

En orientering om virksomheten for 2010.

En orientering om virksomheten for 2010. BJUGN og ØRLAND PPT En orientering om virksomheten for 2010. Bjugn og Ørland PPT har i 2010 videreført arbeidsoppgaver som det er beskrevet for tidligere år. Kontoret har i gjennom styremøtene en dialog

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre

MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre Driftskomiteen, 09.04.14 Innhold Med barnet i sentrum: Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre. Hvordan skal vi innrette det

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11

Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11 HAMARREGIONENS INTERKOMMUNALE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE HAMAR, LØTEN, STANGE KOMMUNER. HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel]

TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel] Godkjent av Kvalevaag, Liv Kjersti Godkjent dato 08.08.2012 Revideres av Hågenvik, Tove Varsel neste revisjon 08.08.2014 Rutine Utskriftsdato 23.04.2014 TVERRFAGLIG SAMARBEID[Tittel] 1. Hensikt: Å sikre

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7 PROSJEKTPLAN Forprosjekt Innherred Samkommune 2 7 Innherred samkommune D a t o Side 1/7 Prosjektet Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Innherred samkommune ble etablert 1. februar 2004 som den første og eneste

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Presentasjon på Vårkonferansen 2016, 19. mai. 2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om utviklingen av interkommunale barnevern Stor økning pga. stadig

Detaljer

Samarbeid med helsestasjonen

Samarbeid med helsestasjonen Samarbeid med helsestasjonen Kommunelege Fastlege Fysioterapeut andre Kommuneoverlege Rolf Bergseth, Klepp Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjon og skolehelsetjenesten, 0-20 år Helsefremmende

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/117 230 F40 Siv Rørvik SØKNAD OM STATLIGE ØREMERKEDE MIDLER TIL BARNEVERNTJENESTEN I MODUM OG KRØDSHERAD RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune,

Detaljer

Psykisk helse i Osloskolene

Psykisk helse i Osloskolene Psykisk helse i Osloskolene Oppdage Ta aksjon Ikke miste av syne Et prosjekt i regi av i Oslo i samarbeid med Helse og velferdsetaten. Tverrfaglig og tverretatlig i Oslo kommune: Skole, PPT, barnevern,

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning

Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Helse- og velferdstjenestenes forventinger til utdanning og forskning Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9. September 2013 Ragnar Hermstad, stedfortredende fylkeslege 1 Tema som drøftes Områder

Detaljer

Logopedisenteret. i Ringsaker kommune

Logopedisenteret. i Ringsaker kommune Logopedisenteret i Ringsaker kommune Oppdatert 22. april 2016 Innhold 1. Logopedisenteret.... 3 1.1 Hva er Logopedisenteret?... 3 1.2 Hvem kan få hjelp?... 3 1.3 Tjenesteområder.... 3 1.4 Hva slags hjelp

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382 Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 382 2016 Tittel: Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag TF-rapport nr: 382 Forfatter(e):

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER

SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 10/3042-1 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 2011 - SØKNAD OM STILLINGER Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

HELSESTASJON PLUSS. Et tilbud til familier med erfaring og utfordringer med psykisk helse, rus eller vold. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

HELSESTASJON PLUSS. Et tilbud til familier med erfaring og utfordringer med psykisk helse, rus eller vold. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten HELSESTASJON PLUSS Et tilbud til familier med erfaring og utfordringer med psykisk helse, rus eller vold Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 05.02.2016 Marne Naper Nymoen, helsesøster, Helsestasjon- og

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Sluttrapport, prosjektgruppe Helse og Omsorg

Sluttrapport, prosjektgruppe Helse og Omsorg Sluttrapport, prosjektgruppe Helse og Omsorg Gruppe: Helse og Omsorg Deltakere: Stefan Olsson, Inger Hellum Fønnebø, Hanne Beathe Bekkeseth, Hilde Kristin Trahaug Levorsen, Ellen Sevle, Evelyn Haugan,

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Høringsnotat notat av 20.oktober 2014,

Høringsnotat notat av 20.oktober 2014, Oslo Barnevernssamband Liv H Wiborg Thunes vei 5 0274 Oslo liv@tussilago.org 22 44 29 69/ 92 48 20 96 Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no PB 8036 Dep 0030 Oslo Høringsnotat

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten Ergoterapi- og fysioterapitjenesten Oppsøkende kommunedekkende tjeneste Lokaliteter i Gamle Riksvei 18 Ergoterapeuter 3 årsverk Fysioterapeuter 8 årsverk (inkl fagleder) Fokusområder Tilrettelegging og

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager

ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole. Kommunalsjef Jan Einar Bruun. Tjenesteområde Barn og Familie. Tjenesteområde Skoler. Tjenesteområde Barnehager ORGANISASJONSKART Oppvekst og skole Kommunalsjef Jan Einar Bruun Tjenesteområde Barnehager Tjenesteområde Skoler Tjenesteområde Barn og Familie Hanne Bakke Jan Einar Bruun Birgit Eggen ORGANISASJONSKART

Detaljer

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon av skolehelsetjenesten. I brevet fra kontrollutvalgets sekretariat refereres det til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling:

Detaljer

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen,

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 18.09.16 Høringssvar : Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet?

Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet? Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet? Greta Jentoft, helsesøster MpH Stikkedamen Helsesøstre opplever fortsatt at nære samarbeidspartnere ikke kjenner til faggruppen og hva den står for

Detaljer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer

Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Barnevernet i små kommuner status og utfordringer Presentasjon av sentrale resultater fra prosjektet Deloitte AS. Oslo,22.10.2012 Innhold Sidetall Formål og tilnærming 2 Små kommuners utfordringer på barnevernsområdet

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Barnevernets målsetting og oppgaver

Barnevernets målsetting og oppgaver Barnevernets målsetting og oppgaver Levanger barneverntjeneste 2008 1. Målsettingen med barnevernet Barnevernets formålsparagraf 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Vedlegg: Saksframlegg og protokoll fra Lillehammer kommune Etablering av interkommunalt samarbeid om samfunnsmedisin/offentlig legearbeid.

Vedlegg: Saksframlegg og protokoll fra Lillehammer kommune Etablering av interkommunalt samarbeid om samfunnsmedisin/offentlig legearbeid. Ark.: 026 Lnr.: 008063/07 Arkivsaksnr.: 07/01393 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ETABLERING OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM SAMFUNNSMEDISIN/OFFENTLIG LEGEARBEID Vedlegg: Saksframlegg og protokoll fra Lillehammer

Detaljer

Sluttrapport for Forprosjekt for del-prosjekt: Barnevern

Sluttrapport for Forprosjekt for del-prosjekt: Barnevern Sluttrapport for Forprosjekt for del-prosjekt: Barnevern Bakgrunn og mål Bakgrunn Utpekt som eget prosjekt 6.4 Felles barneverntjeneste i forstudierapport fra KPMG 31.08.01. Mandat fastsatt av styringsgruppa

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013

Barneverntjenesten i Bergen. Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Barneverntjenesten i Bergen Komite for helse og sosial 16.Oktober 2013 Kommunal organisering Etat for barn og familie 8 barneverntjenester og barnevernvakt 8 helsestasjons- og skolehelsetjenester Psykisk

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer