MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre"

Transkript

1 MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre Driftskomiteen,

2 Innhold Med barnet i sentrum: Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre. Hvordan skal vi innrette det kommunale tjenestetilbudet for barn, unge og deres familier?» Marit E. Aksnes

3 Barne- og familietjenesten intern og ekstern samhandling Styrermøter tns mea Fagteam felles helse Rektormøter Helse PPT Fysio/ Ergo-team Oppvekst møter Oppvekst BV psyk FT Helse Prosjektgrupper Prosjektgrupper samhandling Koordinerende enhet Psykososialt kriseteam Helse-omsorgsplan Oppvekstplan

4 Visjon- rett hjelp til rett tid

5 1: Gjennomgående tendenser og utfordringer mot 2030 Norske barn er blant de friskeste i verden. Både spedbarnsdødelighet og barnedødelighet er på et historisk lavt nivå. Utviklingen i helsen i den norske befolkningen henger i større grad sammen med globale utviklingstrekk enn for bare noen tiår siden. Økt internasjonal handel og reising gir høyere smittepress og smittestoffene kan forandre seg. På sikt kan klimaendringer gi økende forekomst av sykdommer som malaria og en rekke virusinfeksjoner.

6 2: Gjennomgående tendenser og utfordringer mot 2030 De siste 20 til 30 årene har vært en signifikant økning av overvekt og fedme blant barn og unge i Norge. Det er anslått at 15 til 20 prosent av barn mellom tre og 18 år til enhver tid har nedsatt funksjon på grunn av symptomer på psykiske lidelser som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser. En fjerdedel av barna som har betydelige psykiske plager i småbarnsalderen vil ha symptomer som varer i mange år. Risikoen for mer dyptgripende og varige psykiske lidelser øker når belastningene blir store, rammer flere områder i livet eller varer over lang tid. Store sosiale forskjeller i helse mht rapporterte helseplager og helsevaner.

7 3: Gjennomgående tendenser og utfordringer mot 2030 forts.. Færre innvandrere enn norskfødte oppgir å ha god eller svært god helse, henholdsvis 67 prosent og 86 prosent. Noen innvandrergrupper har høy risiko for diabetes og psykiske lidelser, det siste gjelder særlig blant flyktninger. Også kroniske infeksjonssykdommer som for eksempel tuberkulose, hiv og hepatitt B er overrepresentert i enkelte innvandrergrupper. Undersøkelser av innvandrerbefolkningen under ett viser at det er noe høyere forekomst av psykiske plager blant barn og unge sammenliknet med etnisk norske.

8 Andel spesialundervisning (2012) Kostragruppe 08 NT Verdal Stjørdal Steinkjer Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 10,3 9,1 10,8 10,8 10,9 10,7 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn 4,2 5,9 6,1 7,6 6,5 6,5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn 11,4 10,6 12,5 11,4 12,2 11,9 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, trinn 17,6 11,8 14,8 14,1 14,9 14,5 Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 22,2 19,3 20,8 22,8 23,2 20, Klikk Sett inn - Topp og bunntekst for å endre denne 8

9

10

11

12 Drivere Barne- og familietjenesten

13 Kostnadsbilde barnevern

14 Kostra barnevern 2012 Levang er Kost ragrup pe 08 NT Verdal Stjørdal Steinkjer Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet : : Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak : : Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) 22,7 33,1 30,4 32,9 30,4 31,1 Andel netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie (funksjon 251) 11,5 13,8 12,9 13 7,9 14,7 Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie (funksjon 252) 65,8 53,2 56,7 54,1 61,7 54,2 Kostnader i BV er flatet ut. Fra : Økning på 13 mill Fra : Økning på 4 mill (inkl 2 still fra staten!) Fra : 0 økning

15 «Forebyggingsmantraet» Primærforebygging Sekundærforebygging Tertiærforebygging Universelt nivå Selektert nivå Indikert nivå

16 Universelle, primærforebyggende tiltak Selekterte, Sekundærforebyggende tiltak Indikerte, tertiærforebyggende tiltak, behandling og rehabilitering 80% 15-20% 5% Innenfor «normalvariasjon I risiko Manifesterte problem Barne- og familietjenesten, 2011

17 Fordeling etter behov 5 % Universelle 20 % Selekterte Indikerte 75 %

18 Fordeling budsjett for Barne- og Helsestasjon 0-6, skolehelsetjenesten, svangerskapskontroll, vaksinasjon og smittevern Gruppetilbud Kommune- familietjenesten psykolog, PPT, BV-tiltak i heim, fysio- og ergoterapi. Styrkingstiltak barnehage Gruppetilbud Individuelle rettigheter Kommunepsykolog, Barneverntiltak utenfor heim Gruppetilbud Individuelle rettigheter Serie Primærforebyggende Sekundærforebyggende Tertiærforebyggende

19 «Forebyggingsmantraet» Primærforebygging Sekundærforebygging Tertiærforebygging Universelt nivå Selektert nivå Indikert nivå

20 Effekt av forebygging? Primærforeb ygging Sekundærfo rebygging Tertiærforeb ygging Tertiærforeb ygging Sekundærfo rebygging Primærforeb ygging

21 Tidlig innsats krever målrettet innsats over tid Barne- og familietjenesten, 2011

22 Folkehelseutfordringen

23 Folkehelsemeldingen ( ) Samfunnet har et særlig ansvar for å beskytte barn og unge, og gi dem like muligheter og gode oppvekstvilkår.

24 Føringer Bruker- og mestringsperspektiv skal være et bærende prinsipp når det gjelder forebygging, behandling og oppfølging [ ] En særlig oppmerksomhet rettes mot barn/unge, pårørende og mennesker med omfattende hjelpebehov. Det rettes et særlig fokus på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester. Kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene (Helsedirektoratet: IS 1/2414: NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2014:8)

25 Arenaer i det forebyggende arbeidet tiltak og anbefalinger

26 Helsedirektoratet ber om at ne: Styrker helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten, samt frisklivs- og mestringsarbeid. Legger til rette for en aktiv aldring som forebygger behov for helse- og omsorgstjenester blant eldre.

27 Skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten er elevenes egen lovpålagte helsetjeneste. I tillegg til lovpålagte oppgaver som vaksinering, måling og veiing, har tjenesten en unik mulighet til å treffe barn og unge på deres arena og bidra til at de får rask hjelp når noe er vanskelig (Barneombudets fagrapport 2013: Helse på barnas premisser).

28 Rundt halvparten av elevene i ungdomsskolen og videregående skole bruker tjenesten. Dette gjør det mulig å avdekke problemer tidlig, og å nå frem til alle barn og unge uavhengig av sosial bakgrunn. Å komme tidlig inn i en problemutviklingsfase betyr at barnet raskt kan få hjelp når noe er vanskelig, for eksempel på skolen, med venner, eller i hjemmet (Barneombudets fagrapport 2013: Helse på barnas premisser). Skolehelsetjenesten i hadde 7900 konsultasjoner i 2013.

29 «Og ikke si at jeg skal oppsøke helsesøster, for hun er ikke der!»

30 I Norge mangler det ca stillinger i skolehelsetjenesten for at Helsedirektoratets anbefalte norm for tjenesten skal virkeliggjøres. I mangler vi 4 stillinger jf. denne normen. Vi har ingen skolelege. Opptrappingsmidler ( ) fra staten til skolehelsetjenesten 2013 ble brukt til andre formål.

31 Helsedirektoratet ber om at ne Styrker tilbudet til barn og unge med sammensatte problemer. Bidrar til koordinerte- og samordnede tjenester bygget på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid [..]. Styrker tilbudet om fast kontaktperson til flere brukere, og sørger for økt bruk av IP og koordinator. Integrerer psykisk helse i folkehelsearbeidet, med vekt på sosial støtte og nærmiljøutvikling. Videreutvikler tilbudet til personer utsatt for vold/traumer.

32 Folkehelsemeldingen (Meld St ) Barns og unges oppvekstsvilkår skal forbedres gjennom å forbedre og videreutvikle tjenestetilbudet, og om bedre samordning mellom tjenestene: Å bedre kvaliteten i barnehager og skoler. Å videreutvikle og styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Å videreutvikle barnevernet. Å støtte opp om foreldres mestring. Å sette i verk tiltak for å forebygge problemer i overgangen mellom ulike livsfaser.

33 Nødvendig tjenesteutvikling framover: Vektlegging av tidlig innsats gjennom videreutvikling av lavterskeltilbud (tilbud for alle). Videreutvikle og høyere innsats på forebyggende tiltak på universelt nivå på alle alderstrinn og på alle arenaer der barn oppholder seg. (styrke grunnbemanning i barnehage og skole, skolehelsetjenesten). Bedre samordning og tverrfaglig samarbeid. Flere faggrupper inn i barnehage, skole og hjelpetjenester, bedre samarbeid med 2. linje. Tiltak for å utjevne sosiale forskjeller.

34 Rammer Strammere rammer krever hardere prioriteringer. Kanskje må vi jobbe på nye/andre måter? Kanskje må vi samarbeide med nye/andre aktører? Kanskje må vi slutte med noe? Kanskje må vi jobbe med andre målgrupper?

35 Den beste helsefremmende faktor for barn er foreldrene!

36 Familiens hus Lavterskeltilbud for alle. Lett tilgjengelig, åpen dør. Tverrfaglig Tilbud uten venteliste eller henvisning. Grupper (nettverk) Kurs («Bra mat», ulike tema)

37 HomeStart-familiekontakten Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Kommunen holder kurs for familiekontaktene. En del av «Familiens-hus-tankegangen».

38 Ny delplan for helse og omsorg i Målgruppe for planen er hele befolkningen år!

39 Kommunedelplan oppvekst Kosthold og ernæring Fysisk aktivitet Psykisk helse Seksualitet og samliv Rusforebygging Smittevern OPPDRAG: Utjevne sosiale forskjeller Frivillighet Lavterskeltilbud på universelt, selektert og indikert nivå

40 Hva må gjøres? 1. Felles, gjennomgripende strategier for barn og unge i alle sektorer (gjennomgående planer). 2. Politiske vedtak som holder over år. 3. Mot til å satse på forebygging! 4. Bedre samordning og samarbeid med barnets beste i sentrum!

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Evaluering og rullering av Tiltaksplan mot fattigdom 2007... 2 2.1. Tiltak fra forrige planperiode med kommentarer... 2 3. Formålet med en strategiplan mot fattigdom... 4 4.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer