Styremøte 29. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 29. januar 2015"

Transkript

1 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: Saker.: 1 /15 10/15

2 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte 5. november 2014 Sak 2/15 Økonomirapport - ettersendes Sak 3/15 Strategiseminar Sak 4/15 Budsjett Sak 5/15 Markedsprosjekt Sak 6/15 Innspill til NTP Sak 7/15 Ekspressbuss Sak 8/15 Møteplan Sak 9/15 Årsrapport - ettersendes Sak 10/15 Eventuelt 2

3 Sak 1/15 Referat fra styremøte 5. november 2014 Saksutredning Referat fra styremøtet 5. november 2014 er tidligere tilsendt, og følger også vedlagt til endelig godkjenning. Det er ikke innkommet merknader til referatet. Forslag til vedtak Referat fra styremøte 5. november 2014 godkjennes. Vedlegg: Referat fra styremøtet 5. november 2014, 2 sider. 3

4 Sak 2/15: Økonomirapport. Økonomirapport pr ettersendes. 4

5 Sak 3/15 Strategiseminar Kollektivtrafikkforeninga hadde strategiseminar i Tromsø 14. og 15. januar Styret hadde fått tilsendt Kollektivtrafikkforeningens styringsdokumenter: Vedtekter. Flere og mer fornøyde kunder. Handlingsprogram. Oversikt over komiteer og forum. Arbeidsoppgaver. I forkant av seminaret ble styret intervjuet av Roger Schønning fra Visindi. Dette resulterte i et notat med en beskrivelse av nåsituasjonen som ble sendt ut til styret dagen før seminaret startet. De forskjellige øktene i seminaret besto av: 1. Nåsituasjonen. 2. Hvilke tema vi ønsker å prioritere framover. 3. Fokusområder for hvert tema 4. Mål for hvert tema. Vedlagt følger en sammenstilling av det man kom fram til. I forkant av seminaret var det klart at man ikke ønsket å endre vedtektene, at man ønsket å prioritere arbeidsoppgavene noe mer samt at man må se på sammenhengen mellom arbeidsoppgaver og tilgjengelige ressurser. For øvrig var det i forkant ikke klart om det skulle komme et nytt strategidokument, et nytt handlingsprogram eller en handlingsplan/spesifisering av dagens handlingsprogram ut av seminaret. Vi ser at det i sammenstillingen er listet opp en rekke tiltak som i stor grad passer inn i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram. Dog er handlingsprogrammet noe bredere. Dette betyr at man gjerne kan spisse handlingsprogrammet ved å vedta en handlingsplan som gjelder for det siste året av handlingsprogramperioden. Dette dokumentet kan også danne grunnlaget for rullering av handlingsprogrammet når det er tid for det neste år. Selv om man spisser aktiviteten noe ser sekretariatet at det ikke er balanse mellom oppgaver og ressurser, og det vil være nødvendig å finne ressurser til å øke bemanningen i sekretariatet. 5

6 De målene som er skissert i oversikten er: Internt samarbeid: Forum - opprette programkomiteer Komiteer - gå gjennom og revitalisere Kompetanseheving -kurser, hospitering, introduksjonskurs Topplederforum - begynne med en gang i året Medlemsmøter Eierseminar - agenda for eierne Kunden i fokus: Felles kampanjer gjennom gjenbruk av andres kampanje Nasjonalt kundebarometer/benchmarking Nasjonal sammenstilling av nøkkeltall/benchmarking Felles tekniske løsninger/grensesnitt mot kunder Samle kunnskap om kunders behov/preferanser Eksternt samarbeid: Etablere en fagbase, samle fakta og gode argumenter Avklare samarbeid med NHO, TØI, Vegdirektoratet, Samferdselssjefkollegiet Myndighetskontakt. Nytt dokument som innspill til NTP alene eller sammen med NHO Høringer - faglige innspill Kommunikasjon: Nettsida - løfte fram suksesshistorier - følge med på presseklipp for å fange disse Utforme en enkel kommunikasjonsstrategi Oversikt over ressurspersoner Klima og miljø: Revidere miljøprogrammet 1. Tiltak for å få ned egne utslipp 2. Synliggjøre effektene av at folk går over fra privatbil til kollektivt Organisering: Gode og effektive møteplasser/forum/komiteer/seminarer. Sekretariat som er riktig dimensjonert for oppgavene Sjekke tilknytning til KS/andre Følgende punkter bør spesielt diskuteres nærmere: Internt samarbeid: o Under dette punktet ble det diskutert om man skal ha ambisjoner/langsiktig målsetting om felles løsninger og/eller felles praksis. Det ble ikke konkludert slik her, men derimot under neste punkt, «kunden i fokus». Daglig leder mener man bør ha et slikt 6

7 mål med alt internt samarbeid. Dvs. økt grad av felles løsninger/praksis for å utnytte ressursene best mulig, men det kan likevel være slik at man kan ha lokale/regionale løsninger innen enkelte områder. o Kollektivtrafikkonferansen må inn som et viktig område som må utvikles videre. Kunden i fokus: o Her er det en viktig ambisjon om felles løsninger som man ikke finner i punktet ovenfor. Eksternt samarbeid: o Det ble ikke uttrykt tydelig i seminaret hvor viktig det er med eksternt samarbeid: Vårt samarbeid med NHO i forhold til NTP har ført til mye bedre gjennomslag enn vi hadde fått til på egen hånd. Vi ser nå at i kontakt med Vegdirektoratet kan vi få på plass et introduksjonskurs, antagelig med bedre resultat enn vi kan på egen hånd. Det kan være flere samarbeidsrelasjoner som kan være viktig for å bedre måloppnåelsen og få mer ut av ressursene. o Daglig leder mener derfor det er viktig å ha større fokus også på eksternt samrabeid. Myndighetskontakt: o Overføre fagkunnskap til besluttende myndigheter. o Behovet for at kollektivtrafikken får en nasjonal stemme. Dette kan være et rom som Kollektivtrafikkforeningen kan fylle. Denne stemmen mangler i samfunnet i dag. Kommunikasjon: o Behovet for en enkel kommunikasjonsstrategi slik at man kan bruke ressursene best mulig og oppnå bedre resultater. Organisering: o Behovet for å øke bemanningen i sekretariatet til tre ansatte. o Målet med tilknytning. Økt gjennomslagskraft? Vi man få det? Forslag til vedtak: Styret ber ut fra signalene i strategiseminaret og diskusjonen i styremøtet sekretariatet om å utforme et forslag til handlingsplan som er en konkretisering av Handlingsprogram Handlingsplana behandles i styremøtet 3. mars og i generalforsamling 19. mars. Vedlegg: Oppsummering strategiseminar, 1 side 7

8 Sak 4/15 Budsjett Saksutredning: Økonomirapporten for 2014 foreligger ikke på nåværende tidspunkt, men vil bli ettersendt før styremøtet. Nøye oppfølging i siste halvår indikerer at man kommer ut omtrent som budsjettert, med et underskudd på kr Slike underskudd er er selvfølgelig ikke bærekraftig på sikt, og selv om man har en grei reserve vil det ikke gå over flere år. Et budsjett for 2015 og åra framover må gå i balanse. Grunnen til det store budsjetterte underskuddet i 2014 er at man har et høyere ambisjons- og aktivitetsnivå enn inntektene tilsier. Dagens medlemskontingent tilsier at det kun kan være to heltids ansatte i sekretariatet. I 2014 var det store deler av året 2,9 prosent stilling, totalt gjennom året utgjorde det ca 2,5 stilling tilsammen. Dette fordi det ble leid inn en person i 90 % stilling fra Hedmark Trafikk i 10 mnd. Budsjettet for 2014 ble behandlet i styremøtet 19. mai Det pekes også i saksutredningen den gang på at det ikke er balanse i forholdet mellom sekretariatets ressurser og de oppgavene man ønsker å utføre. Som beskrevet i mai 2014 er det mulig å drifte sekretariatet med to stillinger i 100 %, på et nivå som tidligere. Det er da ikke rom til å være offensiv og løfte arbeidet i Kollektivtrafikkforeningen videre slik styret har signalisert de ønsker. Ønsket om et høyere aktivitetsnivå enn et minimum var bakgrunnen for at avtalen om økt ressurs ble videreført ut året. Aktivitetsnivå og ressurser var også et av hovedpunktene man diskuterte i strategiseminaret i Tromsø 14. og 15. januar Der ble ambisjonsnivået og spissing av oppgaver diskutert, men det er ikke konkludert i saken enda. Selv om strategidiskusjonen ikke er avsluttet, er det likevel nødvendig å behandle et budsjett ved inngangen av året. Som i de fleste andre virksomheter er det «manntimene» som er de store kostnadsdriverne, og størrelsen på sekretariatet er derfor svært viktig å avklare. Skal man øke til et sekretariat på tre, må man øke inntektssida. Daglig leder har vært i møte med Samferdselsdepartementet, og forsøkt å sjekke mulighetene for at de kan gå inn med midler for å få utført noen av oppgavene vi arbeider med og som de kan ha interesse av å få utført. Dette synes svært vanskelig/umulig, og det er derfor helt nødvendig å øke medlemskontingenten for å øke kapasiteten og redusere sårbarheten i sekretariatet. Daglig leder legger derfor fram et budsjett som er todelt det er et alternativ med to ansatte i sekretariatet og et alternativ med tre ansatte. I det siste alternativet er det nødvendig å øke medlemskontingenten med drøyt 40 % i forhold til 2014-tall for alle medlemmene. Siden strategidiskusjonen ikke er avgjort, og det ikke vil bli konkludert før i generalforsamlingen 19. mars, anbefaler daglig leder å ta forslaget til budsjett til foreløpig orientering. Forslag til vedtak: Budsjettet for 2015 med to alternative driftsopplegg tas til foreløpig orientering. Vedlegg: Forslag til budsjett 2015, 1 side 8

9 Sak 5/15 Markedsprosjekt Viser til sak 25/14 i styremøtet 18. september der markedsprosjektet ble behandlet. Referat fra møtet og vedtak: «Vibeke Harlem fra Ruter som er leder i markedskomiteen deltok under behandlingen av denne saken. Det var enighet om å spisse prosjektet. Fokus på aktivitet 1 og 2, kundebarometer og nøkkeltallsrapport i denne omgang i prosjektet. Aktivitet 3 er en del av vår daglige drift. Aktivitet 4 avventes, ev. oppfordrer vi departement/myndigheter til å kjøre en slik kampanje. Vedtak: Prosjektplana omarbeides ift signaler som kom fram i møtet, og behandles på nytt i neste møte.» Framdrift i saken etter dette: Styret ga i møtet 18. september signaler om at det var ønskelig å se på muligheten av å kjøre et nasjonalt kundebarometer som en del av de ulike selskapenes ordinære kundeundersøkelser og sammenstille dette til en nasjonal undersøkelse. For å avdekke om dette var mulig ble det som en forstudie gjennomført et arbeidsseminar med et knippe analytikere og markedsfolk som i sitt selskap har ansvaret for dette arbeidet. Analytikergruppas konklusjon var: «Gruppa så ikke at det er mulig å starte opp med en nasjonal kundeundersøkelse som er en integrert del av selskapenes ordinære oppgaver. Det vil kreve for mye i forhold til koordinering og vil koste for mye i forhold til transaksjonskostnader på det nåværende tidspunkt. Samtidig vil en slik tilnærming medføre stor risiko for at hele prosjektet strander pga. sterk motstand mot å endre sine undersøkelser i flere selskaper. En slik metode vil man eventuelt kunne forsøke på litt på sikt. I denne omgang vil man anbefale dette arbeidet todelt med en overordnet undersøkelse og et samarbeid i et analyseforum som vil gi bedre samordning av arbeidet med markedsanalyser» Gruppa var enige om at det er mulig å gjennomføre en slik nasjonal undersøkelse på en grei måte med en sentral gjennomføring og rapportering basert på en standard med felles sett av spørsmål, gjennomføring og rapporteringsprosedyre. I ettertid kom det sterke signaler fra Ruter om at det ikke er ønskelig å kjøre i gang en ekstra overordnet undersøkelse, da de allerede er med i Best-samarbeidet og har en ekstra kundeundersøkelse der i tillegg til sine ordinære kundeundersøkelser. Både Ruter og Skyss deltar i Best-prosjektet som er et internasjonalt samarbeid. Det var i gruppa bred enighet om at et analyseforum vil gi gode resultater med samordning av arbeidsmetoder på sikt. 9

10 Etter dette ble saken behandlet i markedskomiteens møte Komiteen diskuterte om det kan være mulig for alle medlemmene i Kollektivtrafikkforeningen å ta i bruk Best-metodikken slik at Ruter og Skyss slipper å sette i gang med en tredje type undersøkelse. Konklusjon i møtet : Markedskomiteen anbefaler at vi går videre, og at man etablerer et nasjonalt kundebarometer. Markedskomiteen skal behandle saken på nytt i sitt møte , og vil da se nærmere på muligheten av å bruke Bestmetodikken. I styreseminaret i Tromsø 14. og 15. januar var styret opptatt av kundefokuset og nasjonale løsninger. Der ble det satt opp som en målsetting både å etablere et nasjonalt kundebarometer og en sammenstilling av nøkkeltall for å drive benchmarking. Forslag til vedtak: Styret ønsker å etablere nasjonalt kundebarometer og nasjonal nøkkeltallsanalyse som skissert i markedsprosjektet. Sekretariatet bes om å oppdatere styret jevnlig i forhold til behovet for finansiering. 10

11 Sak 6/15 Innspill til NTP (Samme sak som i fellesmøtet) Bakgrunn: NHO og Kollektivtrafikkforeningen samarbeidet om et innspill til gjeldende Nasjonal Transportplan, NTP Det resulterte i dokumentet «Flere og mer fornøyde kunder», som var en oppfølging av det felles Miljøprogrammet som de to foreningene la fram i Dokumentet ble tatt godt imot, og deler av innholdet og flere av innspillene ble tatt inn i NTP Kollektivtrafikken fikk en større plass i den versjonen av NTP enn i tidligere versjoner, noe «Flere og mer fornøyde kunder» i stor grad bidro til. «Flere og mer fornøyde kunder» er et grundig og godt gjennomarbeidet dokument, med godt fundert faglige argumenter. Dette, samt at de to organisasjonene NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen sammen står bak dokumentet har gitt det tyngde og har gjort at mye av innspillene ble tatt inn i gjeldende NTP. «Flere og mer fornøyde kunder» har også fungert som et strategidokument for de to foreningene. Arbeidet med NTP er godt i gang. NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen har diskutert på sekretariatsnivå om vi også denne gang skal utarbeide et felles innspill. Vi er enige om at det vil være svært viktig for kollektivtrafikken og dennes prioritering i NTP med et nytt felles innspill, men muligens med en noe annen profil og innretning enn sist gang. Målet med «Flere og mer fornøyde kunder» var i stor grad at kollektivtrafikken ble et hovedtema i NTP , at det gjaldt både drift og investering og at det ble lagt konkrete føringer for hvordan hovedaktørene burde samarbeide for å realisere en fordobling av kollektivtrafikken. Vi nådde ønsket om et sterkere fokus på kollektivtrafikken, og denne gang er det muligens viktig å finne mer konkrete virkemidler for å nå det tverrpolitiske målet om å ta den forventede trafikkøkningen kollektivt, med sykkel og gange. Framdrift, varighet og mandat: Vi ser for oss at arbeidet starter snarest, at man gjennomfører 4 møter to på våren og to på høsten og at arbeidet avsluttes i løpet av oktober. Det kan være aktuelt å gjennomføre et åpent oppstartsmøte, der man inviterer litt bredt i de to organisasjonene og at ei arbeidsgruppe bestående av ca. 10 personer jobber videre sammen med aktuelle kompetansemiljøer for å utarbeide et forslag til nytt strategi/innspillsdokument. Det er nødvendig med noe ressurser til dette arbeidet, da vi må jobbe med aktuelle fagmiljøer. Det kan være Urbanet Analyse som sist gang, eller andre miljøer. Budsjettet bør ligge på minimum kr , muligens noe mer. Kollektivtrafikkforeningen kan bidra med sekretær-ressurs. Forslag til mandat for arbeidet: «Hovedgrepene for kollektivtrafikken i NTP ». 11

12 Forslag til vedtak: Styret anbefaler at det utarbeides et innspill til Nasjonal Transportplan sammen med NHO Transport. Nærmere diskusjon om innretning på arbeidet tas i felles styremøte Styret oppnevner følgende 3 medlemmer til i styringsgruppa: 12

13 Sak 7/15: Ekspressbuss Saksutredning: Ekspressbuss og problemstillingen rundt disse er noe flere av våre medlemmer er opptatt av. Det synes å råde et grunnleggende positivt syn på kommersielle ruter som et viktig bidrag til kollektivtrafikken, da et slikt tilbud i utgangspunktet ikke krever offentlige midler. Samferdselsdepartementet inviterte til møte om Ekspressbuss den De utfordret på ekspressbussens potensial, bedre framkommelighet, barrierer og forventning til statlig medvirkning m.m. Se notat til møtet fra Kollektivtrafikkforeningen vedlagt. Vi pekte der på 5 tiltak som staten bør bidra med. Det ble sagt i møtet fra næringa at samarbeid mellom selskaper når det gjelder igangsetting og drift av fylkeskryssende kommersielle ruter (eks. Kystekspressen) ikke lenger er et problem. Det er i hovedsak to problemstillinger/muligheter i forhold til ekspressbusser: 1. Hvordan kan ekspressbussene bidra til et effektivt kollektivsystem, som del av en helhetlig reisekjede? 2. Muligheten til å støtte kommersielle ruter som ikke er lønnsomme. Punkt 1: Ekspressbussene var tidligere mest attraktiv på lengre reiser. Dette har endret seg, og fly konkurrerer i dag mye mer mot endepunktsmarkedene. Dette beror både på økt sentralisering og økt kjøpekraft. Markedet har derfor endret seg, og det har de siste årene vært er økt vridning mot kortere ekspressbussreiser og linjer. Det er i dag svært mange pendlerreiser med ekspressbuss, dvs. bussreiser inn mot tettbefolkede steder. Ekspressbussene har ut fra denne utviklingen potensial til å avlaste købelastede veinett rundt byene enda mye mer, dersom en klarer å flytte enda mer trafikk fra privatbiler til busser. Ekspressbussene mottar svært lite tilskudd, og kan være et svært godt tilskudd til kollektivtilbudet i mange områder. Det kan være aktuelt å se på våre medlemmers behov for og samfunnsnytten av ulike former for ikke-diskriminerende tilskudd til ekspressbussnæringen, altså tilskuddsordninger som bygger opp under kommersielt initiativ og frihet. Det er viktig å legge til rette for ekspressbusstilbud som sammen med andre kollektivtilbud kan gi en reisekjede med gjennomgående billettering. På den måten vil ekspressbussen bli en viktigere del av det totalte kollektivtilbudet i en region. Punkt 2. Det er problematisk dersom administrasjonsselskapene/fylkene ikke får støtte ekspressbussruter som ikke er lønnsomme men som bør opprettholdes av samfunnsøkonomiske hensyn. Det vil vanligvis være mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å gi noe tilskudd til ei kommersielt lite lønnsomt rute heller enn å konkurranseutsette samme rute i regi av fylkeskommune/administrasjonsselskap. Våre medlemmer ser ut til å ha begrensede muligheter til å gi direkte støtte til kommersielle ruter som ikke er lønnsomme. Lovgivningen ser ut til å åpne for: Allmenne regler, f.eks. rabatt til alle studenter, pensjonister samt at fylkene betaler for sine kunder på ulike rabattordninger e.l. Svært komplisert ved fylkeskryssende ruter. Kjøp av plasser, men det må knyttes opp til f.eks. den enkelte skoleelev (med navn ikke et generelt kjøp) 13

14 Kjøp etter forhandlinger. Da gjelder øvre grenser på antall busser, km og kr. Konkurranseutsetting. Konkurranseutsetting blir ofte svaret, noe som vanligvis vil føre til ekstra kostnader for det offentlige. I dag er det mange fylker som jobber med tilskuddsproblematikken, bestiller juridiske rapporter om den samme problemstillingen og bruker en god del ressurser på advokathonorarer for å finne ut av dette. Dette er ikke effektiv bruk av ressursene. I møtet utfordret vi departementet på å finne handlingsrommet ift støtte til kommersielle ruter. Det er ingen grunn til å tro at vi får noe konkret svar med det første på denne utfordringen. Sekretariatet anbefaler derfor å sette ned ei faggruppe som i en tidsavgrenset periode ser på dette, og som samordner de juridiske rapportene og finner ut av handlingsrommet. Så må vi få avklart dette med departementet i ettertid. Det er også meldt inn et behov for å se på mulighetene for kjøp av skoleskyss for fylkeskommunene og sykehusreiser for helseforetakene. Hva kan kjøpes direkte hos ruteløyveinnehaver, med hvilket lovgrunnlag og hva må lyses ut. Det kan også være andre problemstillinger som ei slik faggruppe ønsker å belyse. Forslag til vedtak: Det opprettes ei faggruppe i regi av Kollektivtrafikkforeningen med følgende mandat: Ekspressbussgruppa skal: Avdekke hindringer for at kommersielle ruter kan bli en viktig del av en regions kollektivtilbud. Se på muligheten for gjennomgående billettering der kommersielle aktører er med. Avklare eventuelle andre problemstillinger i skjæringspunktet mellom kommersielle ruter og ordinært kollektivtilbud. Avklare handlingsrommet i forhold til å gi støtte til kommersielle ruter som ikke er lønnsomme Avklare handlingsrommet for kjøp av skoleskyss for fylkeskommunene og sykehusreiser for helseforetakene. Ruter, Opplandstrafikk, Brakar og Sogn og Fjordane fylkeskommune har vært spesielt opptatt av ekspressbusser, og det forutsettes at disse oppnevner hver sin representant med god innsikt i problemstillingen til arbeidsgruppa. Øvrige medlemmer forespørres om de ønsker å delta i ei slik gruppe med sine representanter. Sekretariatet bistår med sekretærressurs. Vedlegg: Notat til ekspressbussmøte i Samferdselsdepartementet , 3 sider. 14

15 Sak 8/15: Møteplan MØTEPLAN 2015 Strategisamling: Styremøter: 14. og 15. januar 29. januar - heldag, halve møtet sammen med NHO 3. mars 7. mai 24. juni 17. september 4. november 15. desember Generalforsamling: Medlemssmøte: Eierseminar: 19. mars 19. mars 4. november Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til møteplan. 15

16 Sak 9/15 Årsrapport Saken ettersendes. Sak 10/15 Eventuelt 16

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 13.08.2015 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.00 Medl tilst: Vibeke Harlem (på sak 3, 6, 8 og 9), Hanne Alver Krum, Kjersti Danielsen Nordgård, Cathrine

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 27.01.2015 Sted: Ruter AS, Dronningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Medl tilst: Vibeke Harlem, Thomas Ruud Jensen, Hanne Alver Krum, Elisabeth Cabrinetti

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

Styremøte 17. september 2015

Styremøte 17. september 2015 Styremøte 17. september 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40 Tid: Kl. 12.30 15.30 Saker.: 43 /15 50/15 Sakliste til styremøte 17. september 2015 Saksnr.: Sak Sak 43/15 Referat fra styremøte 24. juni 2015

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Dato: 15. desember 2015 Tid: 10.00 14.00 Sted: Ruter 1 Sakliste: Sak 59/15 Referat fra styremøte 2. november 2015 Sak 60/15 Sak 61/15 Sak 62/15 Sak 63/15 Sak 64/15 Sak 65/15 Sak

Detaljer

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet MØTEREFERAT Vår dato 6.10.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 2.10.2015, 8 10:30 Sted: Miljøpakkens prosjektrom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik,

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Onsdag 13.01.2016 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 15.00 Medl tilst: Vibeke Harlem, Hanne Alver Krum, Cathrine Glomsvoll, Lars Sigurd Eide, Thomas Ruud Jensen,

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

Årsrapport 2014. Kollektivtrafikkforeningen. Sammen for flere og mer fornøyde kunder - og miljøet

Årsrapport 2014. Kollektivtrafikkforeningen. Sammen for flere og mer fornøyde kunder - og miljøet Årsrapport 2014 Kollektivtrafikkforeningen Årsrapport 2014 Sammen for flere og mer fornøyde kunder - og miljøet 1 Kollektivtrafikkforeningen Om Kollektivtrafikkforeningen Kollektivtrafikkforeningen er

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Sluttrapport forstudie

Sluttrapport forstudie Sluttrapport forstudie Internasjonalisering FJELLREGIONSAMARBEIDET 1. september 2014 Skrevet av: Ihle Ingvild Elise og Monica Eriksson Sluttrapport forstudie Internasjonalisering 1. Vurdering av fasens

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Reiser i Bergen i dag og i 2030 I dag 1 million reiser per dag 66 prosent med bil 12 prosent kollektivt 21 prosent til fots/sykkel 1992 62 prosent

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL

INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL Saknr. 11/5714-3 Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Kollektivkampanjens grunnsyn 1. Kollektivtrafikken må prioriteres i budsjettene.

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 50959/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.08.2014 Eldrerådet 29.08.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde kommune (Holdeplassnorm)

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde kommune (Holdeplassnorm) Molde kommune Rådmannen Arkiv: N01 Saksmappe: 2011/1356-19 Saksbehandler: Bjørn Gregull Dato: 27.02.2012 Saksframlegg Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Dato: Mandag 3. tirsdag 4.12.07 Sted: Norsk Kommunalteknisk Forening, Munkedamsveien 3B, 5. etasje Tilstede: Eva Lian, Annette Gundersen, Ingrid Trømborg, John Firing,

Detaljer

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi Styremøte nr. 3 2005 / 2006 Tilstede : Kr. Lian, Jan Petter Bergan (til kl. 1600), Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Kari Austenå, Bastrup, Annette Gundersen Kopi : Ketil Helgevold, Elin Brede Kristiansen

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Veiprising til skrekk og advarsel?

Veiprising til skrekk og advarsel? Veiprising til skrekk og advarsel? Erfaringer fra arbeidet i Tromsø kommune Kommunevegdagene 2011 Tromsø 23-24.mai Hvordan får Tromsø folk til å reise annerledes? Reisemiddelfordeling i Tromsø 40 % av

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag 25.11.2015 1030-1800 Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Adm. & politiske prosesser Vekting av kollektivtrafikk Innholdet i pakken Hva M&R kan lære Henning Lervåg Prosjektleder Trondheim kommune

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket NOTAT Tiltak knyttet til kollektivtrafikk og øko-kjøring Tiltaksutredning i Osloregionen etter forskrift om lokal luftkvalitet Arne Stølan 11.6.2004 Innhold 1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet

Detaljer

Møte styringsgruppe 31. mars 2008

Møte styringsgruppe 31. mars 2008 Møte styringsgruppe 31. mars 2008 Saksliste: 1. Organisering av intern og ekstern informasjon knyttet til 2. Høringsuttalelsen til Stjernøutvalgets innstilling 3. Rapport fra møte i Oslofjordalliansen

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 Saksnr.: 2010/8957 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 62029/2011 Klassering: N00 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 09.06.2011 83/11 Bystyret 16.06.2011

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Møtetidspunkt: 13.februar 2015, kl. 0900-1200 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Fylkeshuset Drammen, Biskopsrud Møtedato: 31.05.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/8 11/246 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering

Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering Effektive virkemidler for en attraktiv kollektivtransport ITS for bærekraftig utvikling 1. september 2014 15.09.2014 Politisk føring Stortinget har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly.

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly. Statens vegvesen Til fylkeskommuner og andre underlagt kunngjøringsplikten Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Mette Hendbukt / 48050882

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes. Referat fra NKA styremøte 23.-24. januar 2015 Kirkens hus, Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

styremøte i LVSH 19.09.07

styremøte i LVSH 19.09.07 styremøte i LVSH 19.09.07 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn Her følger sakspapirene til styremøtet i LVSH 19. september 2007 SAK 1 2007/2008 Oppsummering av landskonferansen

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD

GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Saknr. 8063/08 Ark.nr. N21 &01. Saksbehandler: Per Olav Bakken GRENSETRAFIKKEN OSLO-KONGSVINGER-KARLSTAD-STOCKHOLM FORLENGELSE AV AVTALE OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning Lederkonferansen 2013 Organisering og oppgaveløsning Organisasjonen ØRU Styret RU Sekretariatet Nettverk Nettverk Styret Styret gir oppdrag til administrasjonen i ØRU eller til RU i henhold til strategiplanen

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer