Styremøte 17. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 17. september 2015"

Transkript

1 Styremøte 17. september 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40 Tid: Kl Saker.: 43 /15 50/15

2 Sakliste til styremøte 17. september 2015 Saksnr.: Sak Sak 43/15 Referat fra styremøte 24. juni 2015 Sak 44/15 Økonomirapport Sak 45 /15 Materiellkomiteen Sak 46/15 Sak 47/15 Sak 48/15 Sak 49/15 Sak 50/15 Handlingsprogram Båt- og ferge- samarbeid Eierseminar Orienteringssaker orienteres i møtet Storbymøtene Høring yrkestransportlova. Høring innføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/FF av 23. april 2009 om fremme av rene og energieffektive veigående motorvogner. Eventuelt 2

3 Sak 43/15 Referat fra styremøte 24. juni 2015 Saksutredning: Vedlagt følger referat fra styremøtet 24. juni. Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 24. juni 2015 godkjennes. Vedlegg: Referat fra styremøtet 24. juni 2015, 4 sider. 3

4 Sak 44/15 Økonomirapport Vedlagt følger økonomirapport pr Forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport pr til orientering. Vedlegg: Resultatregnskap pr , 3 sider. 4

5 Sak 45/15 Diskusjonssak. Materiellkomite Bakgrunn: Fra referat : Komiteen for ruteplanlegging, vognmateriell og infrastruktur vil ha sitt første møte 31. mars. I tillegg til Østfold kollektivtrafikk har komitéen medlemmer fra Ruter, Kolumbus, Oppland fylkeskommune, Vestviken Kollektivtrafikk og Transportbedriftenes Landsforening. Fra handlingsplan vedtatt i generalforsamling 2009: Fagkomité for ruteplanlegging, vognmateriell og infrastruktur Arbeidsoppgaver: - infrastruktur inkl. holdeplasser, transportmateriell, trafikktekniske systemer, mv. - ruteplanlegging - bussnormer - trafikksikkerhet - trygghet for de reisende på,/til/fra transportmiddel og terminal - strøkenhet - tilgjengelighet Fagkomiteen må samordne seg med fagkomiteen for kontrakt, lovgivning og statistikk ifm utforming av en bussnorm som skal inngå i standardkontrakter. Fagkomiteen må vitalisere arbeidsgruppen for en ny bussnorm. I den tidligere arbeidsgruppen var TL er representert og det er ønskelig at det fortsetter. Fagkomiteen må også vurdere om arbeidet med en bussnorm bør gjøres i samarbeides med SLTF for å etablere en felles nordisk norm. Fra handlingsplan vedtatt i generalforsamling 2011: Fagkomite Arbeidsområder Infrastruktur, ruteplanlegging og materiell Infrastruktur, ruteplanlegging, bussnormer, trafikksikkerhet, trygghet for de reisende og universell utforming Oppgave VEILEDER FOR VOGNMATERIELL Beskrivelse Utarbeide forslag til veileder for vognmateriell til bruk ved kjøp av kollektivtjenester for buss. Skal sikre gjenkjennelige krav, effektivisere ressursbruk og bidra til økt gjenbruk av materiell. Nytte/ bruk Anbefales benyttet som materiellbeskrivelse i fremtidige konkurransegrunnlag. Vil også være et grunnlag for prosjektet en universelt utformet reisekjede i regi av Samferdselsdepartementet. Status Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk ferdig i september Oppgave FAGLIG OPPDATERING 5

6 Beskrivelse Nytte/ bruk Status Komiteen søker og deler faglig relevant kunnskap. Eksempler er eksterne som holder foredrag på komitemøter, utveksling om nye lover, hva som skjer i andre land eller nyttige tips. Relevant i eget arbeid og for å definere hvilke oppgaver komiteen skal løse. Faglig oppdatering gjennom arbeidsgrupper. Fra handlingsplan vedtatt i generalforsamling 2012: Fagkomite for infrastruktur, ruteplanlegging og materiell: Arbeidsområder er infrastruktur, ruteplanlegging, bussnormer, trafikksikkerhet, trygghet for de reisende og universell utforming. Saksutredning: Fagkomite for infrastruktur, ruteplanlegging og materiell, eller den såkalte materiellkomiteen har nå fungert i ca. 6 år. Den har den senere tiden bestått av leder Henry Gaarde, Brakar, Bjarte Årvik, Skyss, Tommy Forseth, Oppland fylkestrafikk, Kåre Riseng, Ruter, Kåre Chatrick Østlie, Hedmark Trafikk/sekretariatet og Silje Hjelle Strand, sekretariatet samt enkelte andre medlemmer tidligere. Komiteen har jobbet godt, og har lagt fram: «Veileder for rutebeskrivelser», juni «Veiledende krav til busser i kollektivtrafikk», desember Denne avløste en tidligere og mer detaljert versjon. Siden siste veileder ble lagt fram i desember 2013 har komiteen vært lite aktiv. Spørsmålet er nå om man bør revitalisere arbeidet, og vedta et oppdatert mandat for komiteen. Komiteen har jobbet mest i forhold til materiell siden 2011, men har opprinnelig hatt et langt bredere mandat som har rommet både materiell, ruteplanlegging og infrastruktur. Det er ikke riktig at et slikt mandat er permanent, det må gjenspeile de behovene bransjen til enhver tid har. Pr. i dag jobbes det med standardisering av bussmateriell på to områder: Ruter deltar i et samarbeide med de andre nordiske større byene om å utvikle en felles standard. Standard Norge har dratt i gang et arbeid for å lage en egen norsk standard, der bussoperatørene er sterkt inne, og arbeidet ledes av Ragnar Krosser fra Nettbuss. Ruter har tatt tak i det som Materiellkomiteen hadde som oppdrag fra 2009, og jobber for å få en nordisk standard. Så er det Standard Norge-arbeidet. Der er Henry Gaarde, Bjarte Årvik og Bjørnar Klausen med. Det vurderes fra Kollektivtrafikkforeningen om det er det nordiske samarbeidet som er viktig å støtte opp om, da det synes som om det ligger langt foran Standard Norge-arbeidet. Spørsmålet blir da om man skal avslutte Standard Norge-samarbeidet. Det store spørsmålet er om det pr. i dag er behov for ytterligere innsats innen de andre områdene, infrastruktur og ruteplanlegging inn i en slik komite. 6

7 Materiell: Henry Gaarde og Kåre Riseng kommer ca kl for å orientere om Standard Norge/det nordiske arbeidet. Infrastruktur: Kan det være aktuelt å jobbe med kollektivtraseer, og endring av regelverk i forbindelse med f.eks. framføring av bussvei og/eller kollektivtrafikken generelt? Ruteplanlegging: Var tidligere et svært teknisk område. Det er nå blitt mye mer kunderettet. Kanskje er dette et område som hører inn under markedskomiteen? Saken legges fram som diskusjonssak, og vil komme tilbake i neste møte som vedtakssak. 7

8 Sak 46/15 Handlingsplan Diskusjonssak. Bakgrunn: Handlingsplan 2015 ble vedtatt i generalforsamlinga Markedskomiteen har diskutert dette i to møter, og har gått grundig igjennom dette for å operasjonalisere plana innenfor deres fagområde. Markedskomiteen hadde fokus på løsninger der man er rasjonelle i måte å jobbe på, slik at en ikke setter i gang med løsninger som er svært arbeidskrevende å vedlikeholde. Det er viktig å merke seg at selv om vi får styrket vårt sekretariat fra 01.09, er det fortsatt slik at vi må være rasjonelle i forhold til måte å jobbe på. Det er viktig å søke gode løsninger som ikke krever for stor grad av kontinuerlig oppfølging og vedlikehold. Nedenfor en oppsummering av handlingsplana med tiltak skissert fra markedskomiteen (grønt=er i gang, rødt= trenger å pushes): 1. Flere og mer fornøyde kunder tiltak: Nasjonalt kundebarometer som kan brukes til benchmarking. Settes i gang gjennom Best. Nasjonal sammenstilling av nøkkeltall som kan brukes til benchmarking. Settes i gang Best. Felles tekniske løsninger/grensesnitt mot kunder. Settes i gang gjennom Nasjonal reiseplanlegger. Samle kunnskap om kunders behov/preferanser som kan brukes til å lage bedre produkter. Settes på vent. Kjøre felles kampanjer med «positive myter» om kollektivtrafikk. Ikke konkret forslag til tiltak. 2. Gjøre hverandre gode tiltak: Komiteer og fora. Markedskomite, markedsforum og storbymøter i gang. Kompetanseheving. Vi må alle sørge for god deltagelse på introduksjonskurs og hospiteringsordning og på seminarer og møter i regi av foreningen/komiteer/fora. Kollektivtrafikkonferansen. Arbeides årlig godt med denne. Ulike seminarer. Forslag om seminarer: «Inntektssikring og snik» samt «pris» innen markedsområdet. De andre komiteene jobber med andre tema. 8

9 3. Økt oppmerksomhet og kunnskap om kollektivtransport Kollektivtrafikkens stemme: Utarbeide et «strategidokument for kollektivtrafikken fram mot 2030» sammen med NHO Transport. Dette dokumentet skal rulleres hvert fjerde år, og det vurderes i neste rullering om arbeidet skal gjøres alene eller sammen med andre. Er i gang i samarbeid med NHO Transport for Opprette en faktabase om kollektivtrafikk som kan bli et nyttig verktøy og kan brukes i politiske prosesser. Sammenstille rapporter om alt som har med kollektivtrafikk å gjøre, kategorisere og legge ut link til dem på hjemmesidene våre. Ønsker en oversikt over alle seminarer en slags tripadvisor for seminarer på nettsidene våre. Har vært snakket om en spørsmål og svar-funksjon tidligere. Det kan være mye arbeid for få brukere og anbefales ikke. Søke inspirasjon og ideer nasjonalt og internasjonalt. Våre medlemmer delta gjennom UITP-medlemsskapet gjøre det kjent for medlemmene. Kommunikasjon: Bruke nettsida vår aktivt og systematisk der vi løfter fram foreningens og våre medlemmers suksesshistorier - følge med på presseklipp for å fange disse. Alle medlemmene våre må melde inn gladsaker til oss, som vi legger ut på nettsidene og sprer dem i vårt nettverk. Lage positive myter og kommunisere disse bredt ut gjennom felles kampanjer. Spre de positive sakene (se forrige kulepunkt) Som man ser er Handlingsplan 2015 tatt tak i, og det jobbes konkret med tiltak for å gjennomføre intensjonene med plana. De fleste punktene i handlingsplana berører markedskomiteen, men det er også tiltak som berører andre fagområder. Vi har ikke gjort helt samme øvelse i de andre komiteene og fora noe som vil bli tatt tak i der det ikke er dekket opp i eksisterende arbeid. I generalforsamlingen i mars 2015 ble det bestemt at man skal kjøre en større strategiprosess fram mot neste generalforsamling. På grunn av litt usikkerhet omkring daglig ledelse og bemanningssituasjon relatert til valget er ikke denne prosessen tatt tak i. Det kan være at det foreligger signaler på hvordan denne situasjonen vil være den 17.09, og at det kan vedtas oppstart av en slik prosess. Det er naturlig at man i en større strategiprosess lager en strategiplan for 4 år eller mer, men med en egen handlingsplan som går over 2 år, men gjerne rulleres årlig. 9

10 Vi er nå i gang med en strategiprosess sammen med NHO Transport, et arbeid som skal ferdigstilles i løpet av oktober, og som skal være et faglig innspill som kan brukes av regionale og nasjonale folkevalgte og andre som innspill til hvordan kollektivtrafikken skal utformes framover. Det vil være naturlig at vi i en egen 4-årig (eller lengre) strategiprosess for Kollektivtrafikkforeningen tar tak i noe av det som kommer fram her og jobber videre med det til vårt eget strategidokument. Forslag til vedtak: Det settes i gang et strategiarbeid for Kollektivtrafikkforeningen som bygger på vårt strategiarbeid fram mot 2030 i samarbeid med NHO Transport. Dette arbeidet skal legges fram for generalforsamlinga i mars/april 2016 og skal bestå av: Strategiplan Handlingsplan

11 Sak 47/15 Båt og ferge-samarbeid Diskusjonssak. Fra saksutredning : Offentlige kjøp av båt- og fergetjenester har utfordringer i forhold til bl.a. begrenset konkurranse, miljø, kostnader, kapasitet og standard. Kostnadsutfordringene er store. Det skyldes et generelt økende kostnadsnivå, komplekst kostnadsbilde, sprangvise kostnader, aldrende flåte, få tilbydere, prising av risiko ved kontrahering, økte krav til sikkerhet, kapasitet og funksjonalitet Bransjen har klima- og miljøutfordringer. Transport, særlig sjøtransport, representerer betydelige klimautslipp. Flåten er aldrende med lite miljø-og klimavennlige løsninger. Dagens anbudsmodell og organisering er i begrenset grad i stand til å få til innovasjoner i forhold til fremtidens krav til utslipp. Siden Norge ligger i front internasjonalt på nyutvikling innenfor maritim sektor burde dette være mulig å få til også innen fergetransporten. Det har skjedd en konsentrasjon i bransjen, og det er et spørsmål om konkurransen er god nok med så få aktører som det er på tilbydersida i dag. Det finnes 3 store tilbydere(fjord1, Norled og Torghatten), en mellomstor (Boreal) samt noen svært små. Dagens anbudsform forutsetter at tilbyder har fartøy tilgjengelig, enten brukt eller nybygg. Store investeringsbehov gjør terskelen for å komme inn i markedet høy. Det bør vurderes om det trengs tiltak for å få flere tilbydere, slik at man kan få økt konkurranse. I dag er det langt flere oppdragsgivere (kjøpere) enn det er tilbydere. Det betyr at den offentlige kompetansen er mer fragmentert enn tilbydersida sin kompetanse. Konkurranseutsetting krever juridisk og innkjøpsfaglig kompetanse, noe som i dag finnes i de fleste administrasjonsselskap/fylkeskommuner. Maritim, teknisk og annen relevant kompetanse er muligens ikke tilstede i like stor grad hos alle administrasjonsselskap/fylkeskommuner i dag. Det kan være behov for en styrking av denne type kompetanse. En samling av slik kompetanse kan være en fordel for våre medlemmer. Selv om det ser ut til at det er liten konkurranse er ikke situasjonen helt entydig. Oslo Economics hadde et innlegg på fergekonferansen i Molde i fjor høst, der de konkluderte som følger: Few suppliers but we can t conclude with reduced competition One bidder per route is enough if the bidder expects and fears competition Two bidders per route need time to coordinate higher prices Low profit levels indicates healthy competition Can t expect new entrants before profit levels rises Se forøvrig vedlagte foiler fra Karl Richard Løvhaug sitt innlegg på konferansen. Målet er: o o o Å ivareta kundene ved å sikre fungerende båt-og fergetjenester som ivaretar befolkningens og næringslivets transportbehov. Å ivareta miljø-, kvalitet- og sikkerhetskrav ved å gjennomføre nødvendig flåtefornyelse som over tid gir tilfredsstillende standard, sikkerhet, stabilitet, kapasitet og lavere utslipp. Å utvikle et fungerende marked som sikrer etterspurt transporttjeneste for det offentlige, til riktig kvalitet og pris. Muligheter: Det bør vurderes om det skal settes i verk tiltak for å nå dette målet. En mulighet er å opprette et offentlig eid innkjøpsselskap som kan konkurranseutsette drift av ferger og båtruter på vegne av 11

12 administrasjonsselskap og fylker. Evt. kan et slikt selskap tilby rådgivning og om ønskelig anskaffe fartøy som administrasjonsselskap og fylker kan stilles til disposisjon i sine anbud. Det finns i dag flere varianter av slike modeller i Norge. Et eks er i Oslo-regionen hvor driften av trikk og t-bane er i Oslo ivaretatt av Sporveien Oslo AS, mens eierskapet til materiellet (trikker og T-banevogner) er lagt til det kommunale selskapet Oslo Vognselskap AS. En kan tenke seg en noe tilsvarende ordning også for båt- og fergedrift, men hvor driften av båtene er konkurranseutsatt. Et annet eksempel er Nordland hvor man legger opp til at det offentlige eier og anskaffer fergene, mens selve driften av fergene er konkurranseutsatt. Utfordringene og behovene er sannsynligvis ulike rundt om i fylkene. I første omgang bør det derfor gjøres en kartlegging av markedet og oppdragsgiversida. Det bør også ses på hvordan man løser dette ellers i Norden, evt i Europa. Vedtak fra møtet : 1. Kollektivtrafikkforeningen gjennomfører en forundersøkelse hos fylkeskommunene og administrasjonsselskapene iht dagens : Avtaler Leverandører Dette gjøres etter samme lest som busskontraktene. Det er viktig å kartlegge volum og omfang for å synliggjøre hvor stor båt- og fergeaktør våre medlemmer er totalt. 2. Kollektivtrafikkforeningen kartlegger medlemmenes interesse for et innkjøpssamarbeid ift: Informasjonsdeling/felles kompetansemiljø Standardisering/spesifikasjoner Saksopplysninger: Siden siste møte har vi gjennomført pkt 1 i vedtaket og sendt ut en forespørsel om kartlegging, der vi har spurt om antall kontrakter, varighet, rutekm, operatører og avtalesum. Vi har fått svar fra 6 av fylkene, deriblandt de fylkene med størst produksjon. Skyss, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark har svart. Se oversikt over antall kontrakter, varighet, fordeling brutto og netto og antall rutekm i eget vedlegg. Alle svarene blir lagt fram i møtet. Vi har så langt ikke kartlagt medlemmenes interesse for et innkjøpssamarbeid, men det blir neste skritt. KS har planlagt en dagkonferanse med dette temaet i høst. Vi har ikke fått klarlagt hvilken dag det blir, men programmet er som følger: Velkommen og formål med dagen v/ Bjørn Kavli, Samferdselssjef i Troms 12

13 Status og utfordringer Kort tilbakeblikk siden forvaltningsreformen i 2010 v/ Arild Fuglset, samferdselssjef i Møre- og Romsdal Dagens hovedutfordringer i ferje og rutebåtdrift - i Troms v/ - i Nordland v/ Samferdselssjef - i Møre- og Romsdal - i Hordaland Spørsmål og kommentarer Lunch Tiltak og muligheter En nasjonal ferjestandard er det veien å gå? v/arild Fuglset, Møre- og Romsdal Tiltak for å utvikle ferjemarkedet på lang sikt. v/joachim Rønnevik, Statens Vegvesen Fra urent farvann til full fart fremover - nasjonalt selskap for kjøp av båt-og ferjetjenester. v/ Steinar Sæterdal, SteinarConsult AS. Hva trengs av supplerende utredninger? - Gruppearbeid og tilbakemelding i plenum Oppsummering og veien videre Av dette programmet så ser det ikke ut som man kommer særlig lenger enn å synliggjøre et mulig behov. Spørsmålet er hvordan vi nå går fram for å kartlegge interessen for et innkjøpssamarbeid hvilket nivå i våre organisasjoner skal vi diskutere dette spørsmålet med et strategisk nivå eller det operative nivået som møtes i Båt- og ferge-forum eller begge deler. Skal vi avvente å kartlegge interessen for samarbeid til dette seminaret er gjennomført? Diskusjonen i styret blir del av en prosess framover, og styret utfordres her til å angi retning og hastighet på en slik prosess utover det vedtaket som ble fattet i siste møtet. Leder av båt- og fergeforum inviteres til å gi innspill i forkant av møtet, ev. å delta pr. telefon i denne delen av styremøtet. 13

14 Sak 48/15 Eierseminar Eierseminar er berammet til dagen etter Kollektivtrafikkonferansen. Eiermiddagen blir da tirsdag fra kl (ev om ønskelig) Selve seminaret kan være fra kl med etterfølgende lunsj onsdag den Samferdselssjefkollegiet skal ha sitt seminar fra lunsj til lunsj , og en del av deres deltagere er aktuelle på vårt seminar også. Forslaget er at vi arrangerer et formiddagsseminar. Aktuelle tema kan være: Framtidas kollektivtrafikk oppfølging fra konferansen dagen i forveien, men med mer konkrete eksempler. Prising. Markedskomiteen har diskutert dette i et møte, og det er mulig det blir et seminar med fokus på pris og prismekanismer i markedsforum dagen før konferansen, den Dette kan være et svært aktuelt tema også for eierne våre, da det ikke sjelden kommer forslag fra politisk nivå om gratis kollektivtrafikk. Det ser ut til å være behov for noe faglig påfyll/opplæring på dette temaet. Daglig leder ønsker at styret kjører en idedugnad om eierseminaret i styremøtet, og om vi ikke kommer i mål er det greit å nedsette en komite til å fortsette arbeidet fram mot Saken legges fram uten innstilling. 14

15 Sak 49 /15 Orienteringssaker legges fram i møtet. Storbymøtene Høring yrkestransportlova. Høring innføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/FF av 23. april 2009 om fremme av rene og energieffektive veigående motorvogner. Sak 50/15 Eventuelt 15

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 13.08.2015 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.00 Medl tilst: Vibeke Harlem (på sak 3, 6, 8 og 9), Hanne Alver Krum, Kjersti Danielsen Nordgård, Cathrine

Detaljer

Innkalling til møte i markedskomiteen

Innkalling til møte i markedskomiteen 1 Innkalling til møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 13.08.2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.00 Dagsorden: 1. Referat fra møtet 09.06.2015 2. Sømløst i Sør. 3. Kollektivtrafikkonferansen.

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Styremøte 7. mai 2015

Styremøte 7. mai 2015 Styremøte 7. mai 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40 Tid: Kl. 09.00 12.30 Kl. 13.00 Møte i samferdselsdepartementet Saker.: 26 /15 32 /15 Sakliste til styremøte 7. mai 2015 Saksnr.: Sak Sak 26/15 Referat

Detaljer

Styremøte 24. juni 2015

Styremøte 24. juni 2015 Styremøte 24. juni 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40 Tid: Kl. 09.00 12.00 Saker.: 33 /15 42/15 Sakliste til styremøte 24. juni 2015 Saksnr.: Sak Sak 33/15 Referat fra styremøte 7. mai 2015 Sak 34/15

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Innkalling til møte i Kontraktskomiteen

Innkalling til møte i Kontraktskomiteen Innkalling til møte i Kontraktskomiteen Sted: Ruter, Dronningens gt. 40 Dato: 8. april 2016 Tid: 09:30 14:00 Saksliste Sak 1/16 Sak 2/16 Sak 3/16 Sak 4/16 Sak 5/16 Sak 6/16 Sak 7/16 Sak 8/16 Sak 9/16 Referat

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Dato: 2. november 2015 Tid: Kl. 18.00 Sted: Engebret Café, Bankplassen 1, 0151 Oslo 1 Sakliste: Sak 52/15 Referat fra styremøte 17. september og 16. oktober 2015 Sak 53/15 Sak

Detaljer

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Mitt kollektivfaglige utgangspunkt: NSB stålhjul 1975 1988 NSB Gummihjul 1988 1991 (disponent

Detaljer

Innkalling til møte i markedskomiteen

Innkalling til møte i markedskomiteen Innkalling til møte i markedskomiteen Dato: Onsdag 13.04.2016 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Tid: Kl. 09.30 13.00 Dagsorden: 14/16 Referat fra møtet 13.01.2016 15/16 Strategi og handlingsplan -

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Onsdag 13.01.2016 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 15.00 Medl tilst: Vibeke Harlem, Hanne Alver Krum, Cathrine Glomsvoll, Lars Sigurd Eide, Thomas Ruud Jensen,

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2011

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2011 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2011 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 15.00 16.00 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2010

Detaljer

5.januar 2016 Bransjeforum for ferjedriften Brynjar Forbergskog

5.januar 2016 Bransjeforum for ferjedriften Brynjar Forbergskog Ferjenæringen Ferjenæringen i Norge i Norge 5.januar 2016 Bransjeforum for ferjedriften Brynjar Forbergskog Ferjerederiene - Fire større aktører i markedet - Fjord 1, Torghatten (konsern), Norled og Boreal

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Dato: 27. januar 2016 Tid: OBS! 10.30 14.30 Sted: Ruter 1 Sakliste: Sak 01/16 Referat fra styremøte 15. desember 2015 Sak 02/16 Foreløpig regnskap 2015 Sak 03/16 Sak 04/16 Sak

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Onsdag 1. juni 2016 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.30 1 Medl tilst: Vibeke Harlem, Hanne Alver Krum, Lars Sigurd Eide, Kjersti Danielsen Nordgård, Solfrid

Detaljer

Referat Markedskomiteen

Referat Markedskomiteen Referat Markedskomiteen Dato: Fredag 27.01.2017 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.30 Deltakere: Christel Reinertsen VKT, Thomas Ruud Jensen AKT, Lars Sigurd Eide Troms Fylkeskommune,

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

Årsrapport 2014. Kollektivtrafikkforeningen. Sammen for flere og mer fornøyde kunder - og miljøet

Årsrapport 2014. Kollektivtrafikkforeningen. Sammen for flere og mer fornøyde kunder - og miljøet Årsrapport 2014 Kollektivtrafikkforeningen Årsrapport 2014 Sammen for flere og mer fornøyde kunder - og miljøet 1 Kollektivtrafikkforeningen Om Kollektivtrafikkforeningen Kollektivtrafikkforeningen er

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Dato: 15. desember 2015 Tid: 10.00 14.00 Sted: Ruter 1 Sakliste: Sak 59/15 Referat fra styremøte 2. november 2015 Sak 60/15 Sak 61/15 Sak 62/15 Sak 63/15 Sak 64/15 Sak 65/15 Sak

Detaljer

Ruters kontrakter og anskaffelsesprosesser: Hva bør gjøres annerledes for å oppnå drift av båter med fornybar energi?

Ruters kontrakter og anskaffelsesprosesser: Hva bør gjøres annerledes for å oppnå drift av båter med fornybar energi? Ruters kontrakter og anskaffelsesprosesser: Hva bør gjøres annerledes for å oppnå drift av båter med fornybar energi? Hellik Hoff, kontraktssjef Dialogkonferanse om båtsamband på fornybar energi, 12.11.2015

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Styremøte 29. januar 2015

Styremøte 29. januar 2015 Styremøte 29. januar 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40, møterom Jernbanetorget Tid: 10.00 14.00 Saker.: 1 /15 10/15 Sakliste til styremøte 29. janaur 2015 Saksnr.: Sak Sak 1/15 Referat fra styremøte

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly.

Statens vegvesen. 2. Å etablere en sluttbrukerløsning med nasjonale, konkurransenøytrale reisesøk for alle modaliteter inklusive gange, sykkel og fly. Statens vegvesen Til fylkeskommuner og andre underlagt kunngjøringsplikten Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Mette Hendbukt / 48050882

Detaljer

Årsrapport for. Kollektivtrafikkforeningen ... Foto: Nicki Twang

Årsrapport for. Kollektivtrafikkforeningen ... Foto: Nicki Twang Årsrapport for Kollektivtrafikkforeningen 2009 Foto: Nicki Twang Samarbeid er rasjonelt og skal bidra til å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft slik at flere velger å reise kollektivt. Kollektivtrafikkforeningens

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kollektivtrafikkforeningen

ÅRSRAPPORT. Kollektivtrafikkforeningen ÅRSRAPPORT Kollektivtrafikkforeningen 2011 Kollektivtrafikkforeningens formål er å styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft slik at flere reiser kollektivt. Foreningen er et nasjonalt samarbeidsorgan

Detaljer

Kontraktskrav for miljøvennlige busser Ruters materiellstrategi. Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Kjersti Midttun, trafikkplansjef i Ruter

Kontraktskrav for miljøvennlige busser Ruters materiellstrategi. Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Kjersti Midttun, trafikkplansjef i Ruter Kontraktskrav for miljøvennlige busser Ruters materiellstrategi Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Kjersti Midttun, trafikkplansjef i Ruter 1 Innhold Sammenheng kontraktskrav og bussmateriellstrategi

Detaljer

INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL

INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL Saknr. 11/5714-3 Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 Handlingsplanen gjelder for 2 år av gangen og revideres hvert år. Vedtatt KSI årsmøte 25. mars 2015 1 INNLEDNING - Gode innkjøp Hvorfor er gode innkjøp viktig?

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Fra idé til ny Norsk Standard Lars E Jensen, Prosjektleder

Fra idé til ny Norsk Standard Lars E Jensen, Prosjektleder Fra idé til ny Norsk Standard Lars E Jensen, Prosjektleder Emneknagg: #busstandard Bakgrunnen for prosjektet VIKTIGE PREMISSER FOR NASJONALE KRAV TIL BUSSER Standard Norge ble kontaktet av buss produsenter,

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Merknader: Etterlysing av melding om prosjektet Eldre og Kultur.

Merknader: Etterlysing av melding om prosjektet Eldre og Kultur. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Nordland II kl. 10.00 Møtedato: 13. februar 2006 Saksnr.: 1/06-5/06 Arkivsak: 200600015 Til stede: Bård A. Moen, leder Olga Johnsen, nestleder Bernt

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Sted: Kollektivtrafikkforeningen, c/o Ruter Dato: 5. april 2016 Tid: 10.00 11.45 Sted: Ruter 1 Sakliste: Sak 24/16 Referat fra styremøte 9. mars 2015 Sak 25/16 Sak 26/16 Sak 27/16

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 27.01.2015 Sted: Ruter AS, Dronningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Medl tilst: Vibeke Harlem, Thomas Ruud Jensen, Hanne Alver Krum, Elisabeth Cabrinetti

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen En steg for steg veiledning til innovative anskaffelser 1. Starte tidlig 2. 3. Involvere bredt Beskrive behovet ikke løsningen

Detaljer

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no Foto: Bragdøya kystlag Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten NASJONALE STYRINGSSIGNALER Nasjonal transportplan 2010-2019 Et av hovedmålene: Universelt utformet transportsystem Lov om forbud

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljø- og helsedagene 2009, Tønsberg Finn Martinsen, Helsedirektoratet Avdeling miljø og helse Gjennomgang av miljørettet helsevern Mandat

Detaljer

Referat fra styremøte 20. september 2016

Referat fra styremøte 20. september 2016 Referat fra styremøte 20. september 2016 Tilstede: Medlemmer: Forfall: Adm.: Odd Aksland, Oddmund Sylta, Bernt Reitan Jensen (sakene 40, 41 og 45) og Erik Gundersen Kurt Bones, Siv Wiken Olov Grøtting

Detaljer

Viser til tidligere sendt fylkesrådsnotat for behandling av ny forordning for kjøp av kollektivtransport på vei og jernbane.

Viser til tidligere sendt fylkesrådsnotat for behandling av ny forordning for kjøp av kollektivtransport på vei og jernbane. Fra: Jonny Berg Sendt: 11.02.2009 Til: postmottak SD Kopi: Emne: Endelig vedtak Troms fylkeskommune - høringsuttalelse ny forordning innkjøp av kollektivtrafikk Hei. Viser til tidligere sendt fylkesrådsnotat

Detaljer

Kollektivtrafikkforeningen

Kollektivtrafikkforeningen Årsrapport 2013 1 2 Kollektivtrafikkforeningen Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal samarbeidsorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikktjenester.

Detaljer

31.05.1991 XXX «Strategisk samferdselsplan 1991-94» M»ÅQ/2</~m/000:» 0002-0007

31.05.1991 XXX «Strategisk samferdselsplan 1991-94» M»ÅQ/2</~m/000:» 0002-0007 31.05.1991 XXX «Strategisk samferdselsplan 1991-94» M»ÅQ/2

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 6/09 Møtedato: 02.06.2009 Tid: 13.00 Møtested: Utstein Kloster Hotell, Mosterøyveien 661, 4156 Mosterøy Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport Møtereferat Dato 13.04.2016 Tid 09.00-11.30 Sted Møterom Bjørvika, tidl. Trafikanten Tilstede Representantar fra Schaus buss, Norgesbuss, Minibuss 24/7, Nettbuss, Nobina, Unibuss og Ruter Versjon 1.0 Referat

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering

Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering Nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering Effektive virkemidler for en attraktiv kollektivtransport ITS for bærekraftig utvikling 1. september 2014 15.09.2014 Politisk føring Stortinget har

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

Styremøte 19. mars 2015

Styremøte 19. mars 2015 Styremøte 19. mars 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 Saker.: 24 /15 25/15 Sakliste til styremøte 19. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 24/15 Referat fra styremøte 5. mars 2015 Sak 25/15 Indeksveileder

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015

Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015 Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015 35% Markedssituasjonen - basert på rutekm i kontrakter med fylkeskommunene 30% 30% 28% 25% 20% 16% 15% 12% 14% 13% 13% 12% 12% 14% 10% 8% 8% 10% 5% 4%

Detaljer

Referat. Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste. fra Dialogkonferanse bussmateriellstrategi. Fra Ruter As:

Referat. Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste. fra Dialogkonferanse bussmateriellstrategi. Fra Ruter As: Referat fra Dialogkonferanse bussmateriellstrategi Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste Møte ble avholdt fredag 11.1.2013, Trafikanten, Jernbanetorget fra kl 10:00-14:30 Fra Ruter As:

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Saksframlegg Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Forslag til innstilling: Formannskapet tar saksframlegget til orientering. Saksfremlegg -

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Referat fra styremøte 29. juni 2016

Referat fra styremøte 29. juni 2016 Referat fra styremøte 29. juni 2016 Tilstede: Medlemmer: Forfall: Adm.: Odd Aksland, Kurt Bones, Oddmund Sylta, Siv Wiken og Eirik Strand Bernt Reitan Jenssen Olov Grøtting 1 Innkallingen ble godkjent.

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket NOTAT Tiltak knyttet til kollektivtrafikk og øko-kjøring Tiltaksutredning i Osloregionen etter forskrift om lokal luftkvalitet Arne Stølan 11.6.2004 Innhold 1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet

Detaljer

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo STYREMØTE FJELLNETTVERKET Dato: 7.-8. april, 2016 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Styret Lillehammer, 11. januar 2015 Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune Aud Hove, Oppland fylkeskommune Dag Rønning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kollektivtrafikkforeningen

ÅRSRAPPORT. Kollektivtrafikkforeningen ÅRSRAPPORT Kollektivtrafikkforeningen 2012 Fylkesordfører Ole Haabeth lanserte Flexx, et nytt kollektivtilbud i Østfold i juni 2012. Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal samarbeidsorganisasjon for

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Universell utforming hele veien

Universell utforming hele veien Universell utforming hele veien Universell utforming av kollektivtransport i tettsteder Tomas Nesheim Driftsleder båt Fagleder universell utforming Rogaland litt fakta 26 kommuner < 420 000 innbyggere

Detaljer

Referat møte i Gjeterhundrådet

Referat møte i Gjeterhundrådet Referat møte i Gjeterhundrådet Tid: Onsdag 22.juni, kl. 2000 Sted: Telefonmøte Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 25/11 Godkjenne

Detaljer

Referat fra styremøte 19.02.2013

Referat fra styremøte 19.02.2013 Referat fra styremøte 19.02.2013 Innkallingen godkjent. Til stede: Michael de Vibe, Even Halland, Anne Sælebakke, Anne Bolstad, Mattias Victor og Jon Vøllestad Sekretær: Torbjørn H. Sandvik Orienteringssaker

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Februar 2016

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Februar 2016 Utgitt: 15. februar 2016 Karoline Bjørklund Innledning Markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden januar 2016. Markedsoversikten ble

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.

Nettbuss Midt-Norge. Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo. Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6. Desember side 1 2014 Nettbuss Midt-Norge Resultatkonferanse Trafikksikkerhet Oslo Ola Næve (Nettbuss Midt-Norge) og Kristine Eiken Sortland (Nettbuss konsern) 10.6.2015 Vi startet vår virksomhet i 1925

Detaljer

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkesk ommune - F1 Holding AS - konkurranseloven 16

Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkesk ommune - F1 Holding AS - konkurranseloven 16 Saksoversikt 2015/0444 Torghatten ASA / Sogn og Fjordane fylkesk ommune - F1 Holding AS - konkurranseloven 16 Saksdato: 3. des. 2015 Saksansvarlig: Avdeling for finans og kommunikasjon/gjermund Nese Gradering

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer»

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 1 MILJØ OL-94 - TRANSPORT OG SAMFERDSEL Hamar 4. sept. 1991 Samferdselssjef Arild Bøhn Oppland fylkeskommune

Detaljer

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig prosjektleder. Dialogmøter. Bjørn Erik Olsen

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig prosjektleder. Dialogmøter. Bjørn Erik Olsen Nye samferdselskart Jørn Sørvig prosjektleder Dialogmøter. 1 Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Statsbudsjettet Omfordelingsvirkning med full effekt fra 2019 Fylke Innbyggjartilskot 2015 inkl.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E 4 Vår dato;; 17.11.2015 Vår referanse;; Til: Forbundsstyrets medlemmer Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. Møtested : Ullevål Station Møtestart : 24.november 2015 kl. 10.00 Møteslutt

Detaljer

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk)

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk) Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-11 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1743/11 77 78 80 46 19.01.2011

Detaljer

Landsmøte 2010. Sak 5 Innkomne forslag

Landsmøte 2010. Sak 5 Innkomne forslag Landsmøte 2010 Sak 5 Innkomne forslag Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: Sak A: 1. Forbundsstyrets behandling av forslag angående basisstøtten til regionene 2. Innsendt forslag fra Region Nordland Sak

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer