Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010"

Transkript

1 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles til møte i Sør-Troms regionråd: Tid: Torsdag 15. april 2010 kl ca og fredag 16. april 2010 kl ca Sted: Huset ved havet, Sjøvegan, Salangen Torsdagen benyttes til strategiarbeid. Fredagen starter med regionrådsmøte, og så avvikles årsmøtet når regionrådsleder kommer. Saksliste regionrådsmøtet: Sak 17/10 Godkjenning av dagens saksliste og referat fra møte 25. februar 2010 Sak 18/10 Informasjons- og diskusjonssaker Sak 19/10 Orientering om prosjektarbeid og status Sak 20/10 Regionalpolitiske saker Sak 21/10 Uttalelse om fengsel i Midtre Hålogaland Sak 22/10 Regnskap 2010 pr. mars Sak 23/10 Budsjett 2011 Sak 24/10 Eventuelt Behov for overnatting og evt. forfall meldes snarest på telefon / eller pr mail til Neste møte er 4. juni 2010 i Harstad. Mvh Sør-Troms Regionråd Helge Eriksen Leder Trine-Lise W. Fossland daglig leder

2 Sak nr 17/10 Godkjenning av dagens saksliste og referat fra møte 25. februar 2010 Dagens saksliste og referat fra møtet 25. februar 2010 godkjennes Sak nr 18/10 Informasjons- og diskusjonssaker Informasjon fra møtet om ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken Landbruks- og matdepartementets regionale samråd i Tromsø tirsdag 2. mars på Scandic Hotel i Tromsø. Viktor Andberg informerer. Kommunikasjonsprosjektet har møte med samferdselsråden Stormøte RUP Samferdsel / Hålogalandspakken møte Status Videregående skole i Skånland v/ Svein Berg Gjennomgang av regionrådets nettsted Orienteringen tas til informasjon. Sak nr 19/10 Orientering om prosjektarbeid og status Rute 69 grader nord v/ Merete J. Klæboe Kampflybaseprosjektet Astafjordprosjektet Orienteringen tas til informasjon. Sak nr 20/10 Regionalpolitiske saker Fylkeskommunens etablering av bompengeselskap og ruteplanleggingsselskap Høring: Vurdering av nødhavner i Troms fylke Høringsfrist er Det vurderes på møtet om det skal sendes felles høringsuttalelse. Sør-Troms Regionråd Side 2

3 Foreslåtte nødhavner i vår region: Kommune Navn North East Nr kommunenr LINK Kategori Harstad Alvestadholman 68, , FAKTAARK HER 2 Bjarkøy Dypingen 68,95 16, FAKTAARK HER 2 Gratangen Foldvik 68, , FAKTAARK HER 2 Salangen Grøtland 68,905 17, FAKTAARK HER 2 Harstad Harstad havn 68, , FAKTAARK HER 2 Harstad Kasfjord 68,835 16, FAKTAARK HER 2 Ibestad Kipertneset 68, , FAKTAARK HER 2 Harstad Kjøtta/Kjøttakalven 68, , FAKTAARK HER 2 Bjarkøy Nøggesvika 68, , FAKTAARK HER 2... Sak nr 21/10 Uttalelse om fengsel i Midtre Hålogaland Forslag til uttalelse: FENGSEL I MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT Sør-Troms regionråd viser til tidligere henvendelse og til det langsiktige arbeidet med å få etablert et fengselstilbud i midtre Hålogalandsregionen. Vi mener de nedlagte forsvarsanleggene på Nes i Lødingen kommune vil være best egnet for raskt å få etablert et fengsel i vår region. Regionrådet støtter derfor denne lokalisering, og ber departementet bidra til avklaring. Dersom departementet ikke finner lokaliseringen akseptabel og/eller ønsker å bygge nytt, ber vi om en tilbakemelding. Vi vil da kunne finne andre lokaliseringsalternativer. Med hilsen Sør-Troms regionråd Framlagt forslag til uttalelse vedtas. Sør-Troms Regionråd Side 3

4 Sak nr 22/10 Regnskap 2010 pr. mars Regnskap 2010 Regnskap Budsjett Diff Regnskap Mars Kommunalt basistilskudd ( * 8) , ,00 Resttilskudd 2. halvår. Se beregning ,00 Renteinntekter 14571,39 Sum driftsinntekter , ,39 Lønn inkl avg. med mer , ,15 Prosjektkostnader ,00 Reiser og diett konferanser 6 314, ,03 Kontorrekvisita/kontorutstyr 238, ,32 Nettløsning ,35 Kontorhold Harstad kommune ,50 Møtekostnader , ,00 Annonsekostnader , ,00 Andre kostnader 3 004, ,32 Feilført mva fra ,00 Sum driftskostnader , ,67 Resultat , ,28 Prosjektkostnader ,41 Framlagt regnskap pr. mars 2010 med en inntekt på kr og kostnader på kr ,98 tas til etterretning. Sør-Troms Regionråd Side 4

5 Sak nr 23/10 Budsjett 2011 Budsjett for 2011 Budsjett Budsjett Regnskap Sør Troms Regionråd Kommunalt tilskudd ,00 Andre inntekter ,39 Sum driftsinntekter ,39 Lønn inkl avg. med mer ,15 Prosjektkostnader ,00 Reiser og diett / konferanser ,03 Kontorrekvisita/kontorutstyr ,32 Data/nettkostnader ,35 Kontorhold Harstad kommune ,50 Møtekostnader, interne og eksterne ,00 Annonsekostnader ,00 Andre kostnader ,32 Sum driftskostnader ,67 Sum ,28 Vedtatt Disponibel egenkapital: Disponible midler pr Evt. resultat Budsjettert egenkapital pr Evt. resultat Budsjettert egenkapital pr Kommentarer til budsjettpostene: Note 01 - Kommunale tilskudd Harstad Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Salangen Note 02 - Prosjektkostnader Ikke planlagte prosjekter OSO-pris 8000 SUM Sør-Troms Regionråd Side 5

6 Framlagt budsjett med en inntekt på kr og kostnader på kr vedtas som Sør-Troms regionråd sitt budsjett for Sak nr 24/10 Eventuelt VEDLEGG: 1. Referat fra regionrådsmøtet 25. februar 2010 Sør-Troms Regionråd Side 6

7 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl /10 Trine-Lise W. Fossland 4 Sted Thon hotell, Harstad, møterom 6. etg. Til stede: Ordfører Lillian Hessen, Kvæfjord kommune Ordfører Svein Berg, Skånland kommune Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Rådmann Bjørnar Storeng, Gratangen kommune Ordfører Eddmar Jon Osvoll, Bjarkøy kommune Rådmann Gudmund Nygård, Bjarkøy kommune Ordfører Ivar Prestbakmo, Salangen kommune Administrasjonssjef Elisabeth Nutti, Salangen kommune Ordfører Marit Johansen, Ibestad kommune Ordfører Viktor Andberg, Lavangen kommune Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune I tillegg møtte: Gerd Ersdal, Nasjonalt senter for Telemedisin (sak 9/10) Gunn-Hilde Rotvold, Nasj. senter for Telemedisin (sak 9/10) Per-Kåre Holdal, Kvæfjord kommune (sak 9/10) Brynjulf Hansen, Harstad kommune (sak 9/10 og sak 10/10) Roger Rasmussen, Harstad kommune (sak 10/10) Elisabeth Kaas, politimester Midtre Hål. Politidistr. (s 11/10) Beate Ingebrigtsen, komm.rådg. MHål. Politidistr. (sak 11/10) Forfall: Ordfører Helge Eriksen, Harstad kommune Rådmann Arne Johansen, Harstad kommune Administrasjonssjef Birger Bjørnstad, Kvæfjord komm. Ordfører Eva Ottesen, Gratangen kommune Varaordfører Håkon Kristiansen, Gratangen kommune Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune Referat sendes til: Regionrådets medlemmer/kommuner Media I forkant av regionrådsmøtet ble det gjennomført møte med fylkesrådene i Troms. De innleggene som var på PowerPoint er lagt ut på nettstedet vårt, under Møter og arkiv i menyen til venstre. 07/10 Godkjenning av dagens saksliste og referat fra møte 29. januar 2010 Dagens saksliste og referat fra møtet 29. januar 2010 godkjennes. 08/10 Ambulansebåtsituasjonen i Vågsfjordbassenget v/ Kjell Engkrog Kjell Engkrog meldte avbud. Saken utgår. Kjell Engkrog inviteres til å delta på møtet i Salangen. 09/10 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - prosjektet FUNNKe v/ Gerd Ersdal Her møtte Gerd Ersdal og Gunn-Hilde Rotvold fra Nasjonalt senter for samhandling, ass. Rådmann Brynjulf Hansen fra Harstad kommune og Per Kåre Holdal fra Kvæfjord kommune. Gerd Ersdal innledet med å orientere om prosjektet. Orienteringen legges ved referatet. Prosjektark ble delt ut, men legges også ved her. Alle kommunene i regionen inviteres til å delta. Den enkelte må ta stilling til deltakelse og melde om de vil være en del ev en fellessøknad om skjønnsmidler. Per-Kåre Holdal, Kvæfjord, informerte om sine erfaringer som pilotkommune.

8 MØTEREFERAT side 2 Møtedato Orienteringen tas til oppfølging. Regionrådet sender fellessøknad om skjønnsmidler for de kommunene som ønsker å delta i prosjektet. 10/10 Helse- og omsorgsplan for Harstad kommune invitasjon til samarbeid v/ Roger Rasmussen Kommunene inviteres til samarbeid. På møtet ble konklusjonen at Roger sender invitasjon til kommunene om å delta i utarbeidelsen av Helse og omsorgsplan for Harstad kommune. Harstad gir tilbud om å komme ut til de enkelte kommunene og informerer om prosessen. Det gis også tilbud om å kunne ta arbeidsmøte med kommunene. Den enkelte kommune må gi tilbakemelding direkte til Harstad kommune om man ønsker å delta. Pga fremdriftsplanen for Harstad kommunes arbeid, måtte evt innspill/møter tas i løpet av våren. Kvæfjord kunne tenke seg at Harstad informerte i formannskapet. Skånland tar saken opp i ETS og må ha disse kommuner med i samtalene. Ibestad avventet tilbakemelding på møtetidspunkt fra Harstad på henvendelse de hadde gjort mht samarbeidsprosjekt. Bjarkøy vil gå inn i samarbeid og vil benytte pleie og omsorgsleder i samarbeidet. Orienteringen tas til informasjon. Den enkelte kommune følger opp saken direkte ift Harstad kommune. 11/10 Midtre Hålogaland politidistrikt v/ politimester Elisabeth Kaas Politimesteren orienterte om politidistriktet. Presentasjonen legges ved dette referatet. Orienteringen tas til informasjon 12/10 Uttalelse Lokalsykehusstrategi Forslag til uttalelse var sendt ut med innkallingen. Rådet ønsket å forsterke behovet for å knytte spesialister under utdanning nærmere til regionen, samt en justering av tredje kulepunkt. Framlagt uttalelse til Lokalsykehusstrategi vedtas med de endringer som framkom på møtet. 13/10 Informasjonssaker Brev til UNN om utskrivningsklare pasienter. Sendt ut før møtet til orientering. Evaluering stortingspolitikerne av møtet Informasjon fra møte i Midt-Troms om videregående skole. Ivar Prestbakmo og Trine-Lise W. Fossland deltok på møtet, og kort info ble gitt. Daglig leder sender notat til Fylkesråd for utdanning, Kent Gudmundsen, om at Sør-Troms ikke er representert i de etablerte arbeidsgruppene og ønsker å uttale oss om forhold som måtte berøre også oss. Informasjon fra møte om regionalt partnerskap RUP Kort info ble gitt. Merk frist for innsending av konkrete prosjekt

9 MØTEREFERAT side 3 Møtedato Regionalt samråd med landbruksminister Lars Peder Brekk Viktor Andberg møter for Sør-Troms regionråd. Svein Berg og Lillian Hessen deltar også. Lavangen som samisk kommune Viktor Andberg informerte kort om status og planer. Det samiske språksenteret Ástávuona giellagoahtie er etablert og skal fremme samisk språk og kultur i området. Språkbad/oppvekstsenter starter i en barnehage Skånland og Evenes jobber for å bli innlemmet i samisk språkområde. Informasjonen tas til orientering. Daglig leder sender notat til Fylkesråd for utdanning. 14/10 Orientering om prosjektarbeid og status Astafjordprosjektet Ibestad har utarbeidet brev og informasjonsmateriell til både de kommunene som har vært med i prosessen tidligere, og nye deltakere. Deltakelse må avklares snarest slik at prosjektet kan igangsettes. Prosjektet Kampflybasen til Evenes, fase II o Møte med Forsvarsminister Grete Faremo o Fagrapport legges fram i løpet av mars, seks ukers høringsfrist o Regjeringen legger fram sin innstilling i løpet av våren o Stortingsbehandling høst 2010, mulig ikke vedtak før nyttår 2011 Rute 69 grader nord o Møte med prosjektgruppen ble gjennomført tirsdag 02. februar o Neste mål er å få etablert og igangsatt de lokale prosjektene o Neste møte i gruppen er satt til tirsdag 02.mars Sør-Troms 2020 Neste regionrådsmøte er 16. april i Salangen. Torsdag 15. april settes av til strategiarbeid, også den dagen i Salangen. Arbeidsplan; o Gjennomgang av visjon og overordnede mål o Avgrensninger ift gammel strategiplan o Kreativ prosess o Analyse og prioritering o Oppsummering Orienteringen tas til informasjon 15/10 Pressemelding om konsekvensutredning Lofoten/Vesterålen/Troms Forslag til uttalelse var sendt ut med innkallingen. Framlagt forslag til pressemelding vedtas mot en stemme.

10 MØTEREFERAT side 4 Møtedato /10 Eventuelt Ingen saker Møtet ble avsluttet Kl var det felles middag på Mona Lisa. Neste ordinære møte og årsmøte er fredag 16. april i Salangen. Vi minner om at dagen før, torsdag 15. april, er satt av til strategiarbeid. Begge dagene blir i Salangen. Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 03.12.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/10 Trine-Lise

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Tid: Mandag 15. april kl. 09.30-15.45 Sted: Kommunehuset i Torsken, Gryllefjord Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer