Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg."

Transkript

1 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl /12 Trine-Lise W. Fossland 6 Sted Fabelhuset (Sørrollnes grendehus), Ibestad Til stede: Forfall: Møteleder: Ordfører Ivar Prestbakmo, Salangen kommune Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune Ordfører Einar Aune, Skånland kommune Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune Ordfører Jorunn Berg, Bjarkøy kommune Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune Daglig leder Trine-Lise W. Fossland I tillegg møtte: Fylkesmann Svein Ludvigsen (sak 73/12) Ass fylkesmann Bård Pedersen (sak 73/12) Prosjektleder Nina Dons Hansen Ordfører Ronny Grindstein, Gratangen kommune Ordfører Erling Bratsberg, Lavangen kommune Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune Rådmann Gudmund Nygård, Bjarkøy kommune Rådmann Elin.Wilsgård, Gratangen kommune Administrasjonssjef Birger Bjørnstad, Kvæfjord kommune Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune Administrasjonssjef Elisabeth Nutti, Salangen kommune Referat sendes til: Regionrådets medlemmer/kommuner Media Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg. Kl var det pressekonferanse der konseptet IMELLA ble lansert. Presentasjonen legges ved. SAKSLISTE: Sak 68/12 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra Sak 69/12 Møteplan 2013 Sak 70/12 Strategiplan for målrettet, regionalt, politisk næringsarbeid Sak 71/12 Handlingsplan 2013/2014 Sak 72/12 Oppretting av mastergradsstipend Sak 73/12 Fylkesmannen i Troms ( ) Sak 74/12 Informasjons- og diskusjonssaker Sak 75/12 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Sak 76/12 Eventuelt 68/12 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra Innkalling og dagens saksliste, samt referat fra møtet 28. september 2012, godkjennes.

2 MØTEREFERAT side 2 69/12 Møteplan 2013 Fredag 09. januar Tromsø (før januarkonferansen) Fredag 08. februar Harstad Fredag 05. april Kvæfjord Årsmøte Fredag 7. juni Harstad Fredag 23. august Digitalt møte Fredag 27. september Skånland Fredag 01. november Gratangen Fredag 06. desember Harstad Rådmannskollegiet (På Tjeldsundkroa) Onsdag 06. februar Onsdag 24. april Onsdag 18. september Onsdag 27. november Møteplan for 2013 vedtas med de endringer som ble lagt fram på møtet 70/12 Strategiplan for målrettet, regionalt, politisk næringsarbeid Mål ift Nærings NM: Sør-Tromsregionen skal forbedre sin regionale plassering i NæringsNM ift andre regioner i Nord- Norge fra 7. plass i 2011 med minst en plass i 2013 ved å fokusere på måltallet næringslivets størrelse. Regionen skal i neste 10-årsperiode oppnå en årlig vekst i næringslivets størrelse (46,9 pr. 4. kv 2011). Næringslivets størrelse defineres som Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen. Dette kan påvirkes gjennom Vekst i eksisterende næringsliv Nyetableringer Flytting / etablering av fylkeskommunale/statlige arbeidsplasser til regionen Mål ift Omstillingsutfordringer i Troms 2011: Regionens indeks på 3,0 i 2011 skal påvirkes i positiv retning og vise en årlig forbedring fremover. Framlagte målformuleringer for vårt videre næringsarbeid innarbeides i Sør-Troms regionråds strategiske plan. Kommunene utfordres til å fylle ut egne tiltak som man mener bidrar i samme retning som regionrådets mål. Når tiltaksoversikten er komplett, utfordres næringsforeninger/-organisasjoner til å supplere oversikten med sine tiltak. Prosjektet Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor utfordres til å arrangere et felles arbeidsseminar for regionrådet, næringsansvarlige, næringsforeninger og kunnskapspark.

3 MØTEREFERAT side 3 71/12 Handlingsplan 2013/2014 Adm lager et nytt oppsett som ivaretar de innspillene som kom fram i møtet. Dette sendes ut pr. mail. Utsendt handlingsplan, med de endringer og prioriteringer som framkom på møtet, vedtas som regionrådets handlingsplan for /12 Oppretting av mastergradsstipend Formål: Å etablere bedre kontakt mellom forskningsmiljøene, studentene og kommunesektoren Stimulere til flere oppgaver der kommunene kan bidra til å definere relevante problemstillinger Søke å knytte kontakt med studenter som får økt innsikt i vår region og som vil være potensielle arbeidstakere i neste runde Tanker / ideer: Utarbeide felles retningslinjer evt. organisering for vurdering av stipend Etablere en felles og samla utlysning Benytte Stipendiatene presenterer resultatene under Forskningsdagene i minst to av regionene Sjekke ut ideen med KS, UiT, HIH, HIN og HIFM Økonomi: Kostnad pr. stipend kan være kr ( pr. år i 2 år) Antall stipend vil kunne variere, men som et utg.pkt kan en tenke seg ett pr regionråd Informasjonen tas til orientering. Sør-Troms regionråd ber administrasjonen jobbe videre med en modell for mastergradstipender fra regionrådene i Troms, og legge fram forslag til retningslinjer til behandling. 73/12 Fylkesmannen i Troms Fylkesmann Svein Ludvigsen og ass. fylkesmann Bård M. Pedersen deltok på møtet for å etablere kontakt og bli mer kjent med det nye regionrådet, samt å orientere om sitt ansvar og sine oppgaver. Presentasjonen legges ved. Informasjonen tas til orientering 74/12 Informasjons- og diskusjonssaker Regional kystsoneplanlegging for Midt- og Sør-Troms Vi har mottatt tilsagn om tilskudd på kr ,- til et tre-årig fellesprosjekt med Midt-Troms. Prosjektet igangsettes ved å etablere styringsgruppe og iverksette ansettelse av prosjektleder. Ansettelsesprosessen søkes kjørt i samarbeid med Troms fylkeskommune. I sak 57/12 ble vi enig om å videreføre arbeidet knyttet til Astafjordprosjektet med Ivar B. Prestbakmo og Dag Sigurd Brustind som regionrådets representanter. Det vil da være naturlig at de går inn i prosjektets styringsgruppe sammen med representanter fra Midt-Troms.

4 MØTEREFERAT side 4 Ambulansebåt/samfunnsbåt i Vågsfjordbassenget UNN har prolongert avtalen med dagens driver ut 2013 og forbereder fortsatt drift under samme konsept til trekantsambandet er ferdig (2016?). Innenfor denne tidsrammen skal de ha på plass en ny løsning. Brann og Politi melder om at de verken har eller vil få økonomiske rammer til å delta i et spleiselag på en samfunnsbåt, men de vil gjerne betale for faktisk bruk. Det som da gjenstår er en kombinasjon med samferdsel hvor Troms Fylkeskommune og Harstad kommune kan være naturlige samtalepartnere. Det legges opp til et møte i nærmeste fremtid for å følge opp saken. Deltakere til referansegruppe for videreutvikling av utdanningstilbudene for sykepleiere ved Høgskolen i Harstad HiH ber regionrådet bidra til at det utnevnes en representant fra hver kommune til en referansegruppe. Dette bør være fagfolk som står nært praksisfeltet og som har en bachelor i sykepleie, samt solid erfaring fra praksis i kommunehelsetjenesten. Vi ber om at alle som ønsker deltakelse utnevner en slik representant og melder dette til regionrådet så snart som mulig. Ungdomsrådssamling 2012 for ungdomsråd i Midt- og Sør-Troms Ungdommens fylkesråd inviterer til ungdomsrådssamling for opplæring, nettverksbygging, og dialogkafè i et ungt perspektiv. Ungdomskoordinatorer og ordførere i kommunene i Midt- og Sør Troms ønskes velkommen til å delta på fredag middag og sos aktivitet. Program ble sendt ut med møteinnkallingen. Invitasjon til Etikkseminar med Kommunesektorens Etikkutvalg torsdag 22. og fredag 23. november 2012, Thon hotell Harstad KS oppfordrer på det sterkeste om deltakelse på dette seminaret med et viktig tema. Påmelding: Olje- og energiministeren inviterer til fremleggelse av kunnskaps-innhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviterer til fremleggelse av resultater fra arbeidet med kunnskapsinnhentingen på Thon Hotel Svolvær kl Det vil bli gitt faglige presentasjoner om utvalgte underlagsrapporter. Det vil samtidig bli lagt fram en sammenstillingsrapport som oppsummerer resultatene fra kunnskapsinnhentingen. Påmelding innen 21. nov. Se utsendt invitasjon. Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) i Troms. Kartlegging av status og behov i kommunene. Innspill / forslag til LUK-tiltak i Troms? Frist 09. nov. Les mer om LUK-satsinga i Troms her: Invitasjon til å delta i ruteutviklingsprosjekt for Stavanger Hammerfest, Harstad, Tromsø og Helgeland aksen Viser til mail om saken og bevilgningen av til prosjektet fra regionrådet. Kopi av brev til Harstad kommune om saken lå ved innkallingen. Møte med Tromsbenken mandag 12. november på Thon, 6. etg Velkommen v/ Ivar B. Prestbakmo

5 MØTEREFERAT side Studiesenteret. no v/ daglig leder Lars Utstøl Sør-Troms regionråd status i Sør-Troms v/ Ivar B. Prestbakmo Lunsj på 4 roser Sør-Troms regionråd fortsett. Aktuelle saker. Imella, 20 min Fartøyvernsenteret i Gratangen, 15 min Nasjonalt kompetansesenter for Outsider Art, 15 min Åpen diskusjon 35 min Pause Næringsforeninga v/ direktør Frank-Robert Skogli, Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Politiet v/ politimester Elisabeth Kaas Orientering fra politimesteren 20 min Innspill fra Sør-Troms regionråd v /Dag Sigurd 10 min Diskusjon 30 min Avslutter Avgang flybuss Orientering fra møter / prosesser Referat fra møte med regionrådene i Midtre Hålogaland ligger ved Halvårsmøte mellom høgskolene i regionen og reg.rådene i ST og Ofoten Halvårsmøte mellom adm ledere i regionrådene i Troms og KS Rutekonferanse Troms fylkestrafikk i Harstad Aktuelle møtedatoer / arrangementdatoer framover Møte med Tromsbenken i Harstad Møte adm. regionråd i Troms med Troms fylkeskommune v/ Stein Ovesen Tromskonferansen Ungdomsrådssamling 2012, Hamnvik, Ibestad (ordførere bes delta) KS Etikkonferanse i Harstad Fremleggelse av kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleums- virksomhet i det nordøstlige Norskehavet, Svolvær Ordførerkonferanse olje/gass, Harstad Nordområdekonferansen, Harstad Møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) i Tromsø Den store isbaderdagen i Skånland Fylkesting Troms Regionrådsmøte i Harstad Møte rådmannskollegiet på Tjeldsundkroa 2013: Regionrådsmøte i Tromsø Januarmøtet 2013, Fylkesmannen i Troms Regionrådsmøte i Harstad KS strategikonferanse Neste møte i OSO er Møteplan for 2013 er ikke klar ennå. Informasjonen tas til orientering

6 MØTEREFERAT side 6 75/12 Status / viktige saker i kommunene Harstad: Tilsyn fra Fylkesmannen Ønsker at vi i fortsettelsen prioriterer de regionale fyrtårnene Outsider Art som nr 1. Skånland: Hål.nær.park nye samarbeidspartnere Kvæfjord: Outsider Art presenteres med mileåæler Kvæfjordløypene feirer 25årsjubileum i år. Ny løypemaskin til 1,5 mill Store pensjonskostnader (Trastad), låneøkning fra 16 til 26 mill, trenger drahjelp Bjarkøy: Finansiering av Bjarkøyforbindelsen fylkeskommunen skal ta opp lån. Planleggingen vil være klar utpå våren, håper at låneopptaket Ibestad: Ambulansehelikopter vær oppmerksom på at kommunelegene får en forespørsel i denne forbindelse som de må prioritere å svare på. Viktig! Ibestad har dypvannskai som de ønsker å utnytte Ny ferge fra 2014, min. 70 biler, raskere Salangen: Politiet har en responstid på 2,5 timer til S. Må tas opp i møtet med politimesteren. Kommunene/folk venner seg til dårlig respons og ubesatte stillinger, noe som er svært uheldig. Eiendomsskatten er i ferd med å gå seg til Skolerenoveringen er en gigantinvestering for kommunen Informasjonen tas til orientering 76/12 Eventuelt Ingen saker Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland Vedlegg: Informasjon om Ibestad v/ ordfører Dag Sigurd Brustind Presentasjon av konseptet IMELLA Presentasjon fra Fylkesmannen i Troms

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles til

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. mai 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles herved

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. oktober 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 03.12.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/10 Trine-Lise

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Referat fra Regionrådsmøte i Harstad 12. desember 2014

Referat fra Regionrådsmøte i Harstad 12. desember 2014 Referat fra Regionrådsmøte i Harstad 12. desember 2014 Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse Ordfører Erling Bratsberg (leder) Rådmann Erling Hanssen Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo Ordfører

Detaljer

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen

Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: STURLA BANGSTAD Telefon:770 26008 Vår dato: 22.06.2015 Vår ref. 2015/4042 / Sør-Troms kommuner REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 5. JUNI 2015 Viser til innkalling

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 02-2015 STED: LHL Skibotnsenteret, Storfjord TIDSPUNKT: 23. 24. mars 2015 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Fra adm: Inger Heiskel, Storfjord Karl

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer