Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen"

Transkript

1 VEDLEGG 1. Kravspesifikasjon Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Harstad kommune deltar, sammen med kommunene Gratangen, Lavangen, Kvæfjord, Ibestad, Salangen og Skånland i regjeringens utviklingsprogram for byregioner, som en av 33 byregioner i Norge. Regjeringens program er todelt hvor del en som omhandler kunnskapsinnhenting vil foregå i Tilbudsforespørselen gjelder del 1 av prosjektet. Harstad kommune er prosjekteier, med Sør-Troms regionråd som prosjektleder Harstadregionen De syv samarbeidende kommunene utgjør også ordførersamarbeidet Sør-Troms regionråd. Her har fire av kommunene samarbeidet i 30 år, mens Salangen, Lavangen og Gratangen kom inn i Kommunene ligger kranset om Vågsfjorden og har med utgangspunkt i havet som transportåre hatt en naturlig sameksistens over mange hundre år. Dagens kommunikasjonsmønster har gjort at noen av kommunene på en del områder også samarbeider andre veier. Eksempler her er Salangen og Lavangen som har noe tjenestesamarbeid (spesielt innen helse/sosial og videregående utdanning) mot Midt-Troms. Gratangen er i samme arbeidsmarkedsområde som Narvik, og Skånland samarbeider aktivt med Evenes og Tjeldsund i ETS-samarbeidet. Kvæfjord kommune deles av Gullesfjorden og den delen av kommunen som ligger mot Sortland/Lødingen har et naturlig samvirke den veien. Innad i regionen er tjenestesamarbeidet grovt sett delt i to med Salangen, Lavangen og Gratangen i en gruppe og de andre i en. Ibestad har noe samarbeid i begge gruppene. Totalt har regionen ca innbyggere. Harstad kommune utgjør 67 %, er handelssenter og har et rikt kulturtilbud. 10

2 Kommunene har flere samarbeidsprosjekt gjennom regionrådet. De to største er imella og Kystplan Midt- og Sør-Troms. Mer informasjon om regionrådssamarbeidet finnes på Harstad kommune er inne i en positiv utvikling med mange store prosjekt; Det skal bygges et nytt senter for Statoil på området for det gamle Kaarbøverkstedet, Harstadpakken med store vei- og kollektivutbedringer, Bjarkøyforbindelsene, ny sentrumsplan, havneutbygging og flere kjøpesenterutbygginger m.m. Evenes flyplass som ligger i Nordland, men med en del av flystripen inn i Skånland kommune, er sentral for utviklingen i regionen. Her planlegges framskutt base for kampfly og ny ambulansehelikopterbase. I tillegg er flytrafikken i vekst. I de øvrige kommunene er det både utviklingsprosjekt og særtrekk som vil kunne ha regional betydning. På Ibestad pågår det forundersøkelser for mineralutvikling, raskere ferge er satt inn og veiutbedring er påbegynt. Salangen har mange års erfaring med mindreårige flyktninger og integrering av disse, Lavangen er samisk språkområde, Gratangen er kystkulturkommunen fremfor noen og har sammen med de andre kommunene i området en spennende krigshistorie. Skånland ligger nært flyplassen og har et moderne, flerkulturelt miljø med over 70 ansatte og en omsetning på mer enn 125 millioner kroner. Kvæfjord er landbruks- og omsorgskommunen. Regionen ønsker ikke bare å fokusere på hva utviklingen i bykommunen kan bety for regionen, men ha et helhetlig fokus på alle kommunene og deres rolle, bidrag og muligheter regionalt. 2. Oppdrag 2.1 Anskaffelsens formål I prosjektsøknaden fra Harstad kommune til kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er følgende mål satt: Prosjektets formål Øke bevisstheten om regionens muligheter, skape regionalt samspill og øke distriktseffekten i byregionen Harstad. Forstudiens prosjektmål o Utarbeide en omforent handlingsplan for neste tre-årsperiode o Kommunisere resultatene fra kartleggingen o Økt kompetanse og økt bredde på innspillene gjennom det nasjonale nettverkssamarbeidet o Fremskaffe informasjonsgrunnlag for kommunestrukturdiskusjonen o Fremskaffe diskusjons- og beslutningsgrunnlag for det regionale samarbeidet 11

3 Resultatmål o Bedre offentlig tilrettelegging for etablering og vekst i hele regionen o Økt kompetanse og bevissthet for regional utnytting av muligheter, både for distriktskommunene og bykommunen o Gjennomførte fellestiltak ihht tiltaksplan Mål for kunnskapsinnhentingen: Identifisere flaskehalser og muligheter i samspillet mellom Harstad som regionhovedstad og resten av Sør-Troms, samt de øvrige kommunene imellom, som kan gi grunnlag for en målrettet handlingsplan for det videre arbeidet i fase II av programmet. Delmål: Følgende delmål settes for kartleggingen: 1. Identifisere minst 3 interne faktorer i hver kommune som er hemmende for vekst i den enkelte kommune. 2. Identifisere de 3 viktigste fortrinnene hver enkelt kommune har i forhold til resten av regionen. 3. Identifisere minst 3 faktorer for hver enkelt kommune som hindrer samspill med Harstad som regionssenter. For Harstad kommune skal det identifiseres minst 3 faktorer som hindrer samspill med hver enkelt nabokommune. 4. Identifisere minst 4 hovedfaktorer som hindrer vekst i Harstadregionen samlet sett. 5. Identifisere minst 4 hovedfaktorer som gir mulighet for vekst i Harstadregionen samlet sett. 6. Identifisere minst 4 hovedfaktorer som vil styrke og gi vekst i Harstadregionen og Narvikregionen samlet sett. Nærmere om delmålene: 1. I arbeidet med å identifisere de viktigste fortrinnene for hver kommune må de lokale stedskvaliteter kartlegges og dokumenteres gjennom studiene. (Lokalhistorie, næringsliv, kulturliv, utdanningstilbud, opplevelser med mer.) Det er viktig at potensialet i ressursene vi disponerer kommer fram, og at studien ikke kun baseres på befolkningsutvikling. 2. Det skal legges vekt på å få fram tiltak med nasjonalt og gjerne internasjonalt potensiale der det er mulig. 3. Den økonomiske samhandlingen innad i regionen må kartlegges for å identifisere hindrende faktorer og muligheter. Hvordan foregår de økonomiske bevegelsene i regionen i dag (arbeidsmarked, transport/infrastruktur, boligmarked, handel, næringsliv)? 4. Arbeidet skal konsentreres om interne forhold i regionen, men i den grad det er naturlig å bringe inn tilstøtende regioner for å få fram et utfyllende bilde, skal dette gjøres. 12

4 5. Harstadregionen og Narvikregionen har etablert et samarbeid i byregionprogrammet. Analysene fokuserer først og fremst på egen region, men skal ha et tilleggsfokus på storregionen Harstad-Narvik. 2.2 Målgruppen for utredningen Målgruppen for leveransen er ordførere og andre politikere i kommunene, rådmenn og representanter fra utdanning, næringsliv, frivillig sektor m.fl. som skal delta på prosessamlinger. Prosessamlingene inngår ikke i denne forespørselen. 2.3 Nærmere om oppdraget Studier For å identifisere faktorene som er nevnt i delmålene skal følgende to studier gjennomføres. 1. Litteraturstudie / kvantitativ studie 2. Intervjustudie / kvalitativ studie På bakgrunn av de funn som gjøres i de to studiene skal det utarbeides en sammenfattende rapport som skal gi svar på de utfordringene som er skissert i delmålene. Den samlede rapporten vil danne grunnlag for en prosess der endelige satsinger skal diskuteres og prioriteres. Denne prosessen skal ende ut i en tiltaksplan og en søknad om videre deltakelse i fase II. Gjennomføringen av prosessen er ikke en del av dette anbudet, men det kan være aktuelt med bidrag i form av presentasjon av arbeidet og resultater. 2.4 Leveranser Litteraturstudien Følgende skal gjennomføres i forhold til å finne svar på utfordringene i hovedmål og delmål: 1 Sammenstilling av relevante forskningsrapporter og relevant statistikk. 2 Gjennomgang av kommunale planer og bakgrunnsmateriale fra de syv Sør- Tromskommunene, herunder: Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel (ikke alle kommunene har samfunnsdel *) 13

5 3 4 Gjennomgang regionale planer med bakgrunnsmateriale, f.eks: Regional handelsanalyse, Troms fylkeskommune (sluttføres mai 2014) Sør-Troms/Nordre Nordland faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur (Norut Tromsø 07:12) Et blikk på kommunene i Troms demografisk og økonomisk utvikling (Fylkesmannen i Troms, sept 2013 ) Samfunnsnytte og kostnader Astafjordprosjektet (Vista analyse ) Perspektiver på nord-norsk vekst: Fire framtidsbilder om næringsutviklingen i 2030 (Dietz Foresight og ipax, nov 2013) Andre rapporter leverandøren finner relevant for oppdraget (oppgi aktuell grunnlagsinformasjon) På bakgrunn av litteraturstudien skal det utarbeides en kortfattet delrapport med hovedfunnene. Frist for ferdigstillelse er slik at den kan presenteres for regionrådet i møte 10. oktober på Ibestad. * For de kommunene som ikke har samfunnsdel, må annet grunnlagsmateriell nyttes. Dette gjelder Ibestad og Gratangen. Gratangen er i prosess og har som mål å ha sin klar innen utgangen av Intervjustudie / kvalitativ studie Det skal gjennomføres en intervjustudie med sentrale aktører i Sør-Troms. Det kan vurderes å gjennomføre studien som prosessmøter. Følgende skal gjennomføres: Utarbeide et forslag til spørsmålssett til intervjurunde, evt. prosessmøter. Spørsmålene skal prøves ut skriftlig på prosjektets arbeidsgruppe. De skriftlige svarene skal være en del av kunnskapsgrunnlaget. Gjennomføre intervju (evt. prosessmøter) med ordførere, rådmenn og relevante næringsliv-, utdannings- og kulturlivspersoner i Sør-Troms. Til sammen ca. 35 intervjuobjekter. Intervjuobjekter utpekes i samarbeid med prosjektet/kommunene. Det skal legges vekt på representasjon av kjønn og alder der det er mulig. På bakgrunn av den kvalitative studien skal det utarbeides en delrapport med hovedfunnene. Frist for ferdigstillelse er slik at den kan presenteres for regionrådet i møte 07. november i Salangen. Det skal være åpent for at prosjektledelsen skal kunne delta på intervjuene. Samlet rapport Utarbeidelse av samlet hovedrapport for de to studiene som skal gi svar på hovedmål og delmål. Hovedrapporten skal være ferdigstilt innen 06. november. 1 Hovedrapporten skal leveres som PDF og i trykket format i 30 eks. Det skal i tillegg leveres et kort sammendrag i PDF-format. 2 Presentere funnene fra rapporten på regionrådsmøte 07. november 2014 i Salangen. 14

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

By og land hand i hand Samfunnsanalyse

By og land hand i hand Samfunnsanalyse Foreløpig samfunnsanalyse By og land hand i hand Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd 28.02.2015 Ragnvald Storvoll Byregionen Finnsnes samspill mellom by og bygd By og land hand i hand Samfunnsanalyse

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Utredningsnotat C Salten regionråd

Utredningsnotat C Salten regionråd Utredningsnotat C Salten regionråd Oslo, 17. juni 2015 Det finnes ingen kilder i gjeldende dokument. Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Mandat og metodisk tilnærming... 3 2. Kommunikasjon

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland

Gode i hop Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland Gode i hop Samspill og samarbeid mellom En samfunnsanalyse i ByRegionprogrammet av Torhild Andersen Per Kristian Alnes Katrine Gløtvold-Solbu Maria Røhnebæk Aksel Hagen Gode i hop Samspill og samarbeid

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Sør-Troms. Lavoppløslig - trenger nytt.

Sør-Troms. Lavoppløslig - trenger nytt. Sør-Troms Lavoppløslig - trenger nytt. 2 Les mer på www.sortroms-regionraad.no Sør-Troms består av kommunene Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland. Åtte kommuner

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer