Sør-Troms regionråd. Forfall:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Troms regionråd. Forfall:"

Transkript

1 Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl /14 Trine-Lise W. Fossland 6 + vedlegg Sted Formannskapssalen, Harstad rådhus Til stede: Forfall: Ordfører Erling Bratsberg, Lavangen kommune Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune Ordfører Ordfører Ronny Grindstein, Gratangen kommune Ordfører Einar Aune, Skånland kommune Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune Ordfører Sigrun W. Prestbakmo, Salangen kommune (forlot 13.00) Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune Administrasjonssjef Merete Hessen, Kvæfjord kommune Konst. rådmann Torbjørn Simonsen, Skånland kommune Daglig leder Trine-Lise W. Fossland I tillegg møtte: Stein Gunnar Bondevik, Innovasjon Norge Gunnar Kvernenes, Innovasjon Norge Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge Siw Bang-Larsen, Innovasjon Norge Konst. Adm.sjef Hege G. Berntsen, Salangen kommune Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune Rådmann Elin.Wilsgård, Gratangen kommune Referat sendes til: Regionrådets medlemmer/kommuner Media Sak 11/14 Sak 12/14 Sak 13/14 Sak 14/14 Sak 15/14 Sak 16/14 Sak 17/14 Sak 18/14 Sak 19/14 Sak 20/14 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 13. januar 2014 Innovasjon Norge Valg av leder, nestleder og representasjon Status / viktige saker i kommunene Årsavslutning 2013 og tilbakeføring av fondsavsetninger Regnskap 2013 og årsmøtesaker Representant til styringsgruppen for «Partnerskap for vekst og utvikling i Midtre Hålogaland» Havnesamarbeid i Sør-Troms Informasjons- og diskusjonssaker Eventuelt og kort evaluering 11/14 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra Vedtak: Innkalling og dagens saksliste, samt referat fra møtet 13. januar 2014, godkjennes.

2 MØTEREFERAT side 2 Møtedato /14 Innovasjon Norge Det var satt av to timer til presentasjon og diskusjon. Presentasjonen ligger vedlagt. Hensikten var å enes om noen viktige prioriteringer. IN ønsker å komme tilbake om et år for å rapportere ihht disse prioriteringene. Vedtak: Informasjonen tas til orientering 13/14 Valg av leder, nestleder og representasjon Vedtak: Som leder av Sør-Troms regionråd velges: ordfører i Lavangen Erling Bratsberg med virketid fram til oktober Nyvalgt leder ivaretar også vervene: Leder av arbeidsutvalget Representant i Midtre Hålogaland regionforum Representant i halvårige møter med høgskolene Som vara til styringsgruppen for Kystplan Midt- og Sør-Troms velges ordfører i Salangen, Sigrun W. Prestbakmo. Som temaansvarlig for Helse og Omsorg velges ordfører i Salangen, Sigrun W. Prestbakmo. 14/14 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Gratangen: Sola står høyere og dagene blir lysere også i Gratangen På næringsområdet skjer det mye positivt; Brattberg er kjent, men gjenvinning av energi, tang / tare og avfallshåndtering Langmyra ved E6 sees videre på som en mulighet, spesielt ift Narvik og den nye Hålogalandsbrua Aleris har etablert seg på Storfossen (tilbud til flyktninger med ekstra belastning i bagasjen). Noe uro pga for dårlig info til innbyggerne dette rettes nå opp. Fokus på å samle næringslivet, også over kommunegrensen Krigshistorien; Bardu, Salangen, Lavangen og Gratangen har formalisert et samarbeid Folketallet øker; + 16 i 2013 Veksthuset, flerbruksbygg, med Astafjord Bygg, butikk og leiligheter åpner torsdag kl.12. Alle er velkommen. Harstad: Regnskapet 2013 er nå avlagt, på rett side unngår Robek Harstadpakken er i gang, mangler vedtak i stortinget (bebudet i mai) Demenspasisntene sak om kommunens håndtering, politisk og administrativt Møte politirådet neste fredag Grunnlovsjubileet, Harstad er havn i grunnlovsseilasen stor jubileumsmarkering 18. mai når Anna Rogde kommer til byen Ibestad: Regnskapet 2013 avlagt med + 4,3 mill, driver likevel fortsatt for dyrt FV 848 møte med fylkesråden neste uke

3 MØTEREFERAT side 3 Møtedato Arrangerer åpent møte for innbyggerne «Tilstandsrapport» - både i fjor og i år positive tilbakemeldinger mulighet til å stille spørsmål Rådmannsstillingen lyst ut. HH slutter som rådmann, fortsetter i 20% stilling som rådgiver. Ansetter ny for overlapping i budsjettprosessen. Partnerskap med Harstadregionens næringsforening og Innovasjon Norge og møter med næringsaktørene i kommunen. Diskutert muligheter med petrorådgiver Hartsad/Lenvik. Kvæfjord: Regnskap avlagt til rett tid, resultatet ikke så bra, minus ca. 5 mill Vært i kontakt med Fylkesmannen, var i faresonen men havner ikke på Robek Ønsker å understreke viktigheten av å få påfyll på næringsfondene I går markert åpning av Viltkroa (tidl. Hinnøysenteret). To familier går aktivt inn satser på lokale råvarer Grunnlovsjubileet, formannskapet er komite, ikke i mål, alliert seg med historielaget Millitærøvelse nå stor aktivitet i Kvæfjord/Harstad Lavangen: Regnskapet ga +1,5 mill usikkert tall Optimisme med nyetableringer; Lavangen entreprenør AS er et etablert med 8 lokale bedrifter og en bedrift gra Gratangen i samarbeid Anbud går ut i dag for bygging av 10 flyktningenheter og 5 utleieenheter til det ordinære markedet. Skal motta 15 flyktninger i 2014, skal lyse ut stilling som flyktningkonsulent Arctic Icefestival 28. febr 09. mars. Ordførere i nabokommunene er utfordret til å klatre Avslutter forprosjektet Imella nå. Skal ta stilling til om vi går videre til bygging Lauvanger mikrobryggeri under etablering Etbl. på reindrift og duodji fått midler fra Innovasjon Norge Det virker nå som om det løsner litt i næringslivet i kommunen Salangen: Har utfordringer knyttet til mindreårige enslige - forbereder oss på det verst tenkelige Prosjektet «På rett kjøl» - mer ut av hver kr og ansatt Med ny ordfører og konst. adm.sjef har daglig drift vært i fokus de siste ukene Har hatt møte i politirådet med Lavangen og Gratangen Bør se på brann-/feiervesen og bedre organisering Ny administrasjonssjef - innstilling klar forhandling tirsdag Skånland: Regnskapet viser ca Prosjektleder næring er svært aktiv ift lokalt næringsliv Grunnlovsjubileet lag og foreninger er oppfordret til å bidra Onsdag neste uke ansettes ny rådmann, Torbjørn Simonsen er innstilt som nr en Einar har vært leder for ETS-rådet de to siste årene, når har Bjørnar Pettersen i Tjeldsund overtatt Vedtak: Informasjonen tas til orientering

4 MØTEREFERAT side 4 Møtedato /14 Årsavslutning 2013 og tilbakeføring av fondsavsetninger Det ble sendt ut mail om saken med vedlagt skriv fra regnskapsavdelingen om årsoppgjøret. Harstad kommune har endret praksis for årsavslutningen og mener at de fondsavsetningene som Sør-Troms regionråd tidligere har gjort ikke har vært riktige. Konsekvensen er: Midler som regionrådet har opparbeidet gjennom deltakelse i prosjekt (betalte timer mm) de siste fire årene ikke skal settes på fond over årsskiftet, men vil bli tilbakeført til kommunene. Dette vil bli praksis fremover. Regionrådet vil heretter ikke kunne ha noe buffer, så evt. underskudd ved årsskiftet senere år vil bli belastet kommunene Det vil ikke være mulig å løse oppgaver eller egenandeler ved oppsparte midler Sør-Troms regionråd vedtok i 2013 å sette av til Kystvei Harstad - Tromsø, samt til prosjektet Byregion Harstad (bo-, arbeids- og serviceregionundersøkelse). Regnskapsavdelingen har ikke godkjent vedtakene i regionrådet som tilstrekkelig for å sette av midler, så disse er nå en del av tilbakeføringene. Det er totalt tilbakeført kr ,12 ved årsskiftet. Vedtak: Sør-Troms regionråd ønsker en driftsform der det skal være mulig å opparbeide kapital over årsskiftene, og ber administrasjonen vurdere alternative organisasjonsformer og legge fram forslag til endring. Regionrådet vil oppfordre den enkelte kommune til å tilbakeføre overførte midler pr Harstad kommune ved rådmann utarbeider felles saksframlegg for tilbakeføring. 16/14 Regnskap 2013 og årsmøtesaker Årsmøtet skal avvikles 04. april (samtidig som vi har regionrådsmøte i Lavangen). Forslag til regnskap, budsjett 2015 og vedtektsendring ble lagt fram. Vedtak: Framlagt forslag til årsregnskap 2013 og budsjett 2015 legges fram for årsmøtet Frist for innspill til evt. vedtektsendringer settes til /14 Representant til styringsgruppen for «Partnerskap for vekst og utvikling i Midtre Hålogaland» Vedtak: Sør-Troms regionråd ber ordfører i Tjeldsund, Bjørnar Pettersen, representere Sør-Troms regionråd i styringsgruppen for prosjektet «Partnerskap for vekst og utvikling i Midtre Hålogaland». Regionrådet forutsetter at representanten holder regionrådet løpende orientert om arbeidet.

5 MØTEREFERAT side 5 Møtedato /14 Havnesamarbeid i Sør-Troms Harstad Havnevesen har oversendt sak til den enkelte kommune til behandling. Vedtak: Sør-Troms regionråd slutter seg til forslaget fra Harstad Havn KF om at Ibestad og Salangen deltar i arbeidsgruppen på vegne av de syv kommunene, og at Sør-Troms regionråd benyttes som informasjons- og koordinerende organ. Regionrådet oppfordrer kommunene til snarlig å behandle saken i egne politiske organ. 19/14 Informasjons- og diskusjonssaker Ambulansehelikopteret på Evenes Det nye ambulansehelikopteret på Evenes skal være i tjeneste fra 1. mai Forberedelsene for å etablere ambulansebasen er i full gang. Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Søknaden er sendt inn og var sendt ut på forhånd. I programmet kreves det at deltakelsen er politisk behandlet i den enkelte kommune. Vi sa i utgangspunktet at dette skulle gjennomføres i februar, men må nok ha mars som mål. Regionrådet hadde i utgangspunktet satt av kr ,- av fondsmidlene til egenandel. Disse midlene er nå tilbakeført til kommunene, og må derfor bevilges tilbake. Foresight - framtidsdugnad På møtet i Bogen ble status gjennomgått og diskutert. Ofoten sender invitasjon til Vesterålen og Lofoten om å bli med. Vi har bedt om, men ikke ennå fått, møte med fylkesråd for næring. Kystplan Midt- og Sør - prosjektledelse Malin Ek har sin siste arbeidsdag Stillingen som prosjektleder er lyst ut med søknadsfrist Orientering om status ble gitt på møtet. Møte med Troms fylkeskommune Regionrådsleder Erling Brattsberg og temaansvarlig for samferdsel, Dag-Sigurd Brustind, deltar på møtet med fylkesråd for samferdsel i Tromsø Temamøte på Evenes flyplass 10:00 Velkommen 10:15 Informasjon/innlegg statssekretær Jardar Jensen 10:45 Spørsmål og diskusjon 11:30 Lunsj 12:15 KS; erfaringer fra kommunestrukturprosessen for 10 år siden + hva tenker KS om dagens prosess v/ Øystein Sivertsen og Tom Mikalsen 12:35 Referansegruppens arbeid v/ Marianne Bremnes 12:45 Kommunestruktur er svaret sammenslåing? v/ronny Grindstein 13:00 Diskusjon 14:00 Oppsummering Plansamarbeid i Sør-Troms - forstudie

6 MØTEREFERAT side 6 Møtedato Har mottatt tilsagn om tilskudd på kr ,-. Gunnar Berglund, Lavangen, er prosjektleder for forstudien. Rådmannskollegiet er styringsgruppe og følger opp prosjektet. Aktuelle møtedatoer / arrangementdatoer framover Dialogmøte Regionråd-Kvæfjord kommune Dialogmøte Regionråd-Salangen kommune Dialogmøte Regionråd-Harstad kommune Rådmannskollegiet Tjeldsundkroa Møte med fylkesråd for samferdsel i Tromsø Temamøte kommunestruktur, Evenes flyplass Oppstartskonferanse byregionprogram Møte høgskolene i Harstad Konferanse Harstad og Sør-Troms om 25 år (VIST) OSO Tromsø Regionrådsmøte / årsmøte i Lavangen Adm møte KS regionrådene i Troms Adm møte Troms fylkeskommune regionrådene i Troms Studietur med Fylkesmannen KS fylkesmøte Alta Møte Interkommunalt planutvalg Kystplan på Finnsnes Rådmannskollegiet Tjeldsundkroa Grunnlovsmarkering Oslo, Husk påmelding Møte styringsgruppen Kystplan, videomøte (ring 4817) Møte Midtre Hålogaland regionforum, Lofoten Regionrådsmøte i Harstad Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Regionrådet ber Flyplassutvalget følge opp saken med sikte på oppstart i Felles saksframlegg for deltakelse i Byregionprogrammet sendes ut for behandling i den enkelte kommune. 20/14 Eventuelt og kort evaluering Ingen saker til behandling. Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland Vedlegg: Presentasjon Innovasjon Norge

7 Presentasjon 21. februar 2014 Sør-Troms regionråd Stein-Gunnar Bondevik, Siw Bang-Larsen, Gunnar Kvernenes og Randi Abrahamsen Vi gir lokale ideer globale muligheter 1

8 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer En internasjonal og kundenær organisasjon 2

9 Slik jobber vi Profilering Finansiering Kompetanse Rådgivning Nettverk 5 FORBRUK AV MIDLER 2012 VIRKEMIDDEL TROMS Sør- Troms Tromsø Regionen Midt- Troms Nord- Troms Totalt Lavrisikolån Risikolån Investeringstilskudd Bedriftsutviklingstilskudd Etablerertilskudd Sentrale tilskudd og programmer TOTALT

10 FORBRUK AV MIDLER 2013 VIRKEMIDDEL TROMS Sør- Troms Tromsø Regionen Midt- Troms Nord- Troms Totalt Lavrisikolån Risikolån Investeringstilskudd Bedriftsutviklingstilskudd Etablerertilskudd Sentrale tilskudd og programmer TOTALT TOTALE BEVILGNINGER 2012 og

11 Stein-Gunnar Bondevik DK-direktør Stab Siw Bang Larsen, strategisk rådgiver/design Grete Eide, sekretær Gunnar Kvernenes avdelingsleder Randi Abrahamsen avdelingsleder Bioøkonomi Eva B. Elvevoll Nils Pedersen Bjørn Fagervik Geir Gjengedal Mia Finnestrand Mariann Sandnes Wenche Styrvold Backoffice Lars Holger Nilsen Oddvar Andreassen Reiseliv, energi, bioteknologi Hans-Tore Nilsen Rita N. Rognmo Børge Hemmingsen Tove Forså Ann Kristin Gjelsten Terje Berntsen Inger E. Haug Thomas Stien Elin Kolsvik Odd Ståle Dalslåen AVDELING 1 Nils Bjørn Eva Lars Holger Oddvar Navn Gunnar Sektor/ Fagansvar Avdelingsleder Flåtefinans Flåte Fiskeindustri Lånefinans Fiskeindustri Oppdrett Backoffice Backoffice Mariann Geir Wenche Mia Mat Landbruk Landbruk Inn-påtunet Lånefinans Eng.oppf. 5

12 AVDELING 2 Ann Kristin Børge Elin Hans-Tore Navn Sektor/ Fagansvar Randi Avdelingsleder Reiseliv Reiseliv Biotek FRAM Kontordager Omstiling Thomas Odd Ståle Inger Rita Tove Terje Biotek Energi Industri Energi IKT/Helse Rom/jord Film/media Kultur Design Entreprenørskap Kvinner Bygg /treindustri WEB-red. Mineraler RDA Ingen fjøs uten Innovasjon Norge Sør-Troms (2014) Ku: Karstein Eriksen, Kvæfjord Sigurd Johnsen, Kvæfjord Eilertsen Gård, Harstad (Osvald Rafaelsen, Skånland) Sau: Ajna Nystad, Skånland Reiseliv: Tore Ruud, Harstad Inn-på-tunet: Trollstein Gård, Harstad Gode ambassadører Marius Nilsen, Harstad Rolf Ingar Eggum, Kvæfjord Wold Samdrift DA, Kvæfjord Lunde Gartneri, Harstad 12 6

13 Stor på oppdrett liten på fiskeri Kompetent og langsiktig Disse stikkordene bruker våre mange flåtekunder om Innovasjon Norge Troms få kunder i Sør-Troms Sør-Troms (2014) marin Kleiva fiskefarm AS (Ibestad) tilskudd 1,2 mill. A/S Sjøfisk (Harstad) tilskudd 0,65 mill. (Rolf Jacobsen AS (Harstad) lån 2,2 mill.) Selfa Arctic AS (Harstad) tilskudd 0,77 mill. Grovfjord Båtbyggeri AS (Skånland) tilskudd 4 mill. Løpende dialog m/oppdrettsaktørene i Sør-Troms Nergård Havfiske AS (Harstad) hovedgrunnlag for lån til Nergård AS 168 mill. 13 Industrimiljø Bedriftsnettverk og samarbeid bygg- og anlegg Gode ambassadører: Grovfjord Mek. AS Grovfjord Båtbyggeri AS Teknor AS Harstad Elektro AS Mercur Solutions AS Grovfjord Mek AS 7

14 Reiseliv Pakking og produktutvikling Kvalitetssikring og sertifisering Bedriftssamarbeid Arena lønnsomme vinteropplevelser Fjellkysten, Lavangen Vikingskip Bjarkøy, visualisering Alvin Jensvoll Energi, olje og gass Leverandørutvikling Olje- og gassektoren Energisektoren Gode ambassadører Hålogaland Olje og Energi AS Scale Protection AS Harstad Skipsindustri AS Seaworks AS Whatif AS LUEN - Statoil 8

15 Design Regjeringen har en klar visjon! Design en naturlig del av innovasjonsprosesseni norsk næringsliv, og en drivkraft for utvikling av konkurransefortrinn 9

16 Design Foto: Espen Evensen Hva kan vi tilby? Vi gir gratis rådgivningom bruk av design som strategisk verktøy Vi bistår i å definere designbehovet, lage oppdragsbeskrivelse og formidlerriktig designkompetanse til prosjektet. Vi bistår i anbudsrunden og utforming av samarbeidsavtale. Designprosjekter kan inngå i søknader om tilskudd og lån. 10

17 Strategisk bruk av design Merkevarestrategi Brukerstudier Kartlegging av kundereisen Visuell identitet Produktdesign Interaksjonsdesign Tjenestedesign 11

18 7 sentrale spørsmål 1. Hvordan beskriver du markedet ditt (hvem er kunden)? 2. Hva er kundens behov? 3. Hvorfor velger kunden ditt produkt? 4. Hvordan blir de kjent med og hvordan kjøper de ditt produkt (kommunikasjon, distribusjon og salg)? 5. Hvem er dine viktigste konkurrenter? 6. Hvorfor blir disse valgt? 7. Hvordan kan du være annerledes eller bedre enn konkurrentene? Forretningsmodell Alexander Osterwalder 12

19 Virker det? MER MARKEDSORIENTERT STYRKET OMDØMME 13

20 ØKTE MARKEDSANDELER LITT OVER HALVPARTEN hadde opplevd økte markedsandeler i eksisterende eller nye markeder Sør-Troms 14

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. mai 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles herved

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. oktober 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles til

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 03.12.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/10 Trine-Lise

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere:

MØTEREFERAT. Program/saker å diskutere: MØTEREFERAT Kontaktgruppe i Kystplan Midt- og Sør-Troms (administrative kontaktpersoner fra kommunene) Dato 27.1.2014 Antall sider Kl 10-15 6+vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes Til stede: Prosjektleder

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 Vararepresentanter

Detaljer