Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ibestad. Sør-Troms Regionråd"

Transkript

1 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. mai 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles herved til møte i Sør-Troms Regionråd. Tid: Fredag 04. juni 2010 kl Sted: Formannskapssalen, Harstad rådhus Saksliste: Sak 25/10 Godkjenning av dagens saksliste og referat fra møte 16. april 2009 Sak 26/10 Ambulansebåtsituasjonen v/ Kjell Engkrog, UNN Sak 27/10 Informasjons- og diskusjonssaker Lunsj Sak 28/10 Norsk kulturskoleråd v/ Ulla Hansen Sak 29/10 Aktuelle regionalpolitiske saker Sak 30/10 Rutiner og representasjon ny regionrådsleder Sak 31/10 Newtonrommet søknad om midler Sak 32/10 Kommunikasjonsprosjektet Sak 33/10 Sør-Troms 2020 Sak 34/10 Eventuelt Forfall meldes snarest til Trine-Lise på telefon / eller pr mail til Neste møte er 27. august. Mvh Sør-Troms Regionråd Eva Ottesen Leder Trine-Lise W. Fossland daglig leder

2 Sak nr 25/10 Godkjenning av dagens saksliste og referat fra møte 16. april 2010 Referatet er vedlagt. Forslag til vedtak: Dagens saksliste og referat fra møtet 16. april 2010 godkjennes Sak nr 26/10 Ambulansebåtsituasjonen Saken har vært på agendaen tidligere, men måtte utsettes. Kjell Engkrog, UNN, møter og vil orientere. Det er satt av 30 min til orienteringen. Forslag til vedtak: Orienteringen tas som informasjon Sak nr 27/10 Informasjons- og diskusjonssaker Til info: Møte mellom adm ledere i de fire regionrådene i Troms i Harstad torsdag 24. juni UNN Dialogkonferanse i Harstad sett av dato Flytte regionrådsmøtet i august, samordne med nasjonalt regionrådsmøte 23. og 24. august i Narvik. Brosjyre fra regionen (Se vedlagt kontraktsforslag) Kort status Astafjordprosjektet Kort status Kampflybaseprosjektet Kort status fra Rute 69 grader nord Pia vil bygge ned fylkesgrenser Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Sak nr 28/10 Norske kulturskoleråd Ulla Hansen, Norsk kulturskoleråd møter og vil holde en orientering om - Kulturskolen - utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssenter Oppstart etter lunsj kl Det er satt av 30 min til saken. Forslag til vedtak: Orienteringen tas som informasjon Innkalling til regionrådsmøte Side: 2

3 Sak nr 29/10 Aktuelle regionpolitiske saker Skolestruktur VGS Frist for høringen var Høringsuttalelsene finner dere her: 9/Mange-meninger-om-framtidig-skolestruktur-869.aspx Se også pressemelingen Storsatsing for bedre skole fra fylkesråden aspx Fylkestinget behandler saken Det legges opp til en diskusjon om videre samlet arbeid i regionen fram mot dette møtet. Samarbeid om samferdselsutfordringer i regionen På fellesmøtet på Sandtorgholmen ble man enig om å etablere en gruppe bestående av leder av hvert av de fire regionrådene, sekretariatsleder, en representant for næringslivet og de to fylkesrådene for samferdsel. En av utfordringene vil være å enes om flaskehalsene, og prioritere disse. Sør-Troms regionråd må diskutere saken og ha en felles prioritering klar til møtet. Samhandlingsreformen Selv om vi vet lite om de konkrete kravene i samhandlingsreformen, vet vi at kommunene vil få et større ansvar og at det vil kreves et større samarbeid ift o Forebygging o Tiltak for / bidra til at den enkelte tar et større ansvar for egen helse o Større grad spesialisttilbud på kommunalt nivå (redusere på helseforetaksninvå) o Rekruttering og utdanning av helsearbeidere o mm Vi vet også at det finnes gode, konkrete tilbud i kommunene våre, og at det foreligger planer om nye tiltak. I strategiprosessen kom det bl.a. fram at dette er et mulighetsområde for fremtiden. For å være best mulig forberedt i den videre prosessen, bør regionrådet diskutere om det skal igangsettes et arbeid for å registrere hva vi har og hvilke planer som foreligger, og samtidig ha en beredskap for et felles, videre arbeid. Saken legges fram uten forslag til vedtak Sak nr 30/10 Rutiner og representasjon ny regionrådsleder På årsmøtet 16. april 2010 ble det valgt nå regionrådsleder. Skifte gir behov for gjennomgang av rutiner og representasjon, spesielt fordi vi nå har en fast administrasjon der Harstad kommune har vertsrollen og tidligere regionrådsleder var ansatt i Harstad kommune og dermed hadde tilgang til de interne systemene og rutinene. Elektroniske systemer og rutiner for anvisning: I dag benyttes følgende elektroniske system hos Harstad kommune: Regnskap Innkalling til regionrådsmøte Side: 3

4 Elektronisk scanning av inngående faktura, kontering og anvisning Elektronisk registrering, kontering og anvisning av reiseregninger Siden Harstad kommune har vertskapsrollen for regionrådet, vil det mest praktiske være at ordfører i Harstad gis fullmakt til å anvise regnskapsbilag og reiseregninger for Sør-Troms regionråd. Representasjon; for regionrådet eller som regionrådsleder? Ved utpeking av representasjon fra regionrådet i utvalg og arbeidsgrupper, er det ikke tatt stilling til hvorvidt representasjonen er i kraft av rollen som regionrådsleder eller det er en representasjon på vegne av Sør-Troms regionråd uavhengig av rollen. Dette krever en gjennomgang og en bevisst holdning til dette ved fremtidige valg. Helge Eriksen er representert i følgende fora på vegne av Sør-Troms regionråd: OSO OSO-Dialogkonferansen programkomite (Harstad og STRR) Styringsgruppe Astafjordprosjektet Arbeids-/prosjektgruppe Kampflybase (Harstad og STRR) Styringsgruppe Kampflybase (Harstad og STRR) Styringsgruppe Norsafety (Harstad og STRR) Flyplassutvalget (Harstad og STRR) Vara Vannregionutvalget Som informasjon kan det opplyses at ass.rådmann Brynjuf Hansen representerer regionrådet (med Frode Risdal som vara) i OSO - referansegruppe samhandling med UNN. Det bør i fremtiden legges opp til tydelige vedtak der det fremgår hvorvidt man velges som representant for regionrådet på generelt grunnlag eller man representerer i kraft av rollen som regionrådsleder. Forslag til vedtak: Ordfører i Harstad gis fullmakt til å anvise regnskapsbilag og reiseregninger for Sør-Troms regionråd knyttet til Harstad kommune sin vertskapsrolle for regionrådet. Når regionrådsleder velges som representant for Sør-Tromsregionen, skal det tydelig framgå om man veges i kraft av lederrollen eller som medlem av rådet. Sak nr 31/10 Newtonrommet søknad om midler til drift høsten 2010 og våren 2011 Se vedlagt søknad. Kunnskapsparken søker om tilskudd til drift høsten 2010 og våren 2011 etter samme modell som tidligere år. Andelen for Sør-Troms regionråd er på kr , fordelt på høsten 2010 med kr og våren 2010 med kr I budsjett for 2010 er det budsjettert med kr ,- i prosjektkostnader, som i sin helhet er satt av til Newtonrommet. Det er betalt ut kr for første halvår, og det resterende beløpet dekker resttilskuddet for I budsjett for 2011 er det satt av kr ,-. Her er satt av til samhandlingsprisen for OSO, mens de resterende ,- ikke er spesifisert. Innkalling til regionrådsmøte Side: 4

5 En disponering av kr ,- til Newtonrommet vil gi liten handlingsfrihet i Tidlig høst 2010 bør regionrådet utarbeide en handlingsplan for sin strategiske satsing de neste årene. Denne handlingsplanen må gjenspeiles i årsbudsjettene dersom tiltak som foreslås krever egenandel utover egeninnsats. Alternativt kan det enkelte prosjekt finansieres ved søknad direkte til den enkelte kommune. Forslag til vedtak: Sør-Troms regionråd bevilger støtte til Newtonrommet med kr ,- for høsten 2010 og kr ,- for våren Kunnskapsparken kan ikke påregne støtte direkte fra Sør-Troms regionråd etter dette. Sak nr 32/10 Kommunikasjonsprosjektet Se vedlagt rapport. Forslag til vedtak: Regionrådet tar rapporten fra kommunikasjonsgruppen til orientering. Registrerte problemstillinger følges opp med brev til ruteplanleggerne i Troms fylkeskommune. Prosjektgruppen opprettholdes, og kalles inn til nytt møte når regionrådet ønsker dette. Sak nr 33/10 Sør-Troms 2020 Oppsummering av de innspillene som kom i arbeidsmøtet 15. april, samt grunnlag for videre diskusjon sendes ut i egen oversendelse. Et av de forholdene som kom fram i diskusjonen, var behovet for / ønsket om å etablerer et rådmannsutvalg i regionrådet. Det foreslås derfor at rådmennene i kommunene innkalles til arbeidsmøte tirsdag 17. august for å diskutere og legge rammene for et slikt utvalg. Et slikt møte i forkant av neste regionrådsmøte vil kunne legge premissene for et vedtak i regionrådet. Forslag til vedtak: Det innkalles til rådmanns-/administrasjonssjefsmøte tirsdag 17. august i den hensikt å legge premissene for etablering avet rådmannsutvalg i Sør-Troms regionråd. Vedlegg: Referat fra regionrådsmøtet 16. april 2010 Søknad fra Kunnskapsparken om drift av Newtonrommet høsten 2010 og våren 2011 Statusrapport kommunikasjonsprosjektet Oppsummering av strategiprosess 15. april 2010 (egen oversendelse) Innkalling til regionrådsmøte Side: 5

6 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl /10 Trine-Lise W. Fossland 3 Sted Huset mot havet, Sjøvegan, Salangen Til stede: Forfall: Møteleder: Ordfører Eva Ottesen, Gratangen kommune Ordfører Lillian Hessen, Kvæfjord kommune Ordfører Svein Berg, Skånland kommune Rådmann Bjørnar Storeng, Gratangen kommune Ordfører Eddmar Jon Osvoll, Bjarkøy kommune Ordfører Ivar Prestbakmo, Salangen kommune Administrasjonssjef Elisabeth Nutti, Salangen kommune Ordfører Viktor Andberg, Lavangen kommune I tillegg møtte: Merete J. Klæboe, sak 19/10 Ordfører Helge Eriksen, Harstad kommune Rådmann Arne Johansen, Harstad kommune Administrasjonssjef Birger Bjørnstad, Kvæfjord kommune Ordfører Marit Johansen, Ibestad kommune Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune Rådmann Gudmund Nygård, Bjarkøy kommune Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Varaordfører Hanne C. Iversen, Harstad kommune Referat sendes til: Regionrådets medlemmer/kommuner Media Regionrådet var dagen før møtet samlet til strategiseminar på samme sted. Marit Johansen overrakte blomster til ordfører Ivar Prestbakmo i sympati for den store teltbranntragedien som har rammet kommunen og innbyggerne. Hun uttrykte anerkjennelse for måten kommunen har taklet tragedien på, og rådmann Elisabeth Nuttis opptreden i media i ordførers fravær. Årsmøtet ble avviklet etter regionrådsmøtet. Før møtestart orienterte ordfører Ivar Prestbakmo om Salangen kommune og sentrale utviklingsprosjekt. Se bl.a. 17/10 Godkjenning av dagens saksliste og referat fra møte 25. februar 2010 Vedtak: Dagens saksliste og referat fra møtet 25. februar 2010 godkjennes 18/10 Informasjons- og diskusjonssaker Informasjon fra møtet om ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken Landbruks- og matdepartementets regionale samråd i Tromsø tirsdag 2. mars på Scandic Hotel i Tromsø. Viktor Andberg informerte. o Svake kår for landbruket i Nord-Norge o Skjev alderssammensetning o Må satses på nisjer som inn på tunet. Her må kommunene forplikte seg til å inngå avtaler/følge opp o Revidert utgave av strategier er sendt ut Møtet med Eldrerådene 19. mars

7 MØTEREFERAT side 2 Møtedato o Møtet ble oppfattet som vellykket og godt Kommunikasjonsprosjektet har møte med samferdselsråden Stormøte RUP Ennå mulig å melde seg på. Samferdsel / Hålogalandspakken møte o Påmelding vil bli sendt ut o Samferdselsrådene fra begge fylkene er invitert KS Samhandlingskonferanse mai i Tromsø. Påmeldingsfrist Status Videregående skole i Skånland v/ Svein Berg o Avhengig av økonomisk avtale med de to fylkeskommunene o Inntakskontor etablert i Skånland Gjennomgang av regionrådets nettsted Vedtak: Orienteringen tas til informasjon. 19/10 Orientering om prosjektarbeid og status Rute 69 grader nord v/ Merete J. Klæboe o En reise i sterke opplevelser o Kulturelle rasteplasser o Universell utforming et av kriteriene o Lavangen har ressursproblem, vurderer kobling på gruppen for Blest i Havlandet Kampflybaseprosjektet Forsvarsdepartementet har sendt ut rapport på høring med frist 19. mai Astafjordprosjektet o Status for vedtak ble gjennomgått o Frist for tilbakemelding er 23. april Vedtak: Orienteringen tas til informasjon. 20/10 Regionalpolitiske saker Fylkeskommunens etablering av bompengeselskap og ruteplanleggingsselskap o Uttalelse fra regionrådet sendes fylkeskommunen der alle støtter etablering av bompengeselskap i Skånland Skolestruktur og tilbud i Troms - Høringsfrist for alle rapportene er 1. mai.

8 MØTEREFERAT side 3 Møtedato o Forslag til uttalelse utarbeides og behandles på mail. Høring: Vurdering av nødhavner i Troms fylke o Møtet i Astafjordprosjektet 21. og 22. april utarbeider forslag til uttalelse som regionrådet oversender Vedtak: Daglig leder utarbeider uttalelse om etablering av bompengeselskap i Skånland, forslag til høringsuttalelse om skolestruktur og tilbud i videregående skole i Troms og høringsuttalelse om nødhavner i Troms. 21/10 Uttalelse om fengsel i Midtre Hålogaland Forslag til uttalelse var sendt ut med innkallingen. Vedtak: Framlagt forslag til uttalelse vedtas. 22/10 Regnskap 2010 pr. mars Regnskap pr. mars var sendt ut på forhånd Vedtak: Framlagt regnskap pr. mars 2010 med en inntekt på kr og kostnader på kr ,98 tas til etterretning. 23/10 Budsjett 2011 Forslag til budsjett var sendt ut på forhånd. Økte midler til markedsføring / annonsering vurderes på et senere tidspunkt. Det sjekkes med Harstad kommune at lønnsjusteringer til daglig leder ivaretas av kommunen. Vedtak: Framlagt budsjett med en inntekt på kr og kostnader på kr vedtas som Sør-Troms regionråd sitt budsjett for /10 Eventuelt Ingen saker til behandling. Neste ordinære møte er fredag 4. juni i Harstad. Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland

9 /NORGE Sør-Troms Regionråd Asbjørn Selsbanesgt Harstad Att.: Trine-Lise W. Fossland Samarbeidsavtale - den komplette Kommunikasjonspakke Der er mellom Sør-Troms Regionråd og JS Norge inngått et samarbeid om fremstilling av den komplette Kommunikasjonspakke online/offline. Brosjyreformat: Høyde: cm Bredde: cm JS Norge leverer en komplett Kommunikasjonspakke inneholdende: Brosjyre trykte brosjyrer i 170 g bestrøket papir. Minimum 4 sider. Språk: Norsk WebView - Online brosjyre med Web ikon og aktive linker. Hostes i 12 mnd. MailView - Online brosjyre til dine s med aktive linker. Hostes i 12 mnd. WallView - Offline brosjyre til presentasjon på f. eks på lerret. Leveres på DVD FotoGalleri - Offline fotogalleri med alle bilder fra brosjyren. Leveres på DVD Dere får, vederlagsfritt, alle rettigheter til tekst og fotos fra brosjyren Finansiering co-branding Kommunikasjonspakken finansieres via annonser fra deres leverandører og samarbeidspartnere JS Norge ivaretar kontakt med leverandører og samarbeidspartnere og foretar annonsesalget Selges det ikke nok annonser til å finansiere Kommunikasjonspakken, kan JS Norge velge å ikke gjennomføre prosjektet. I dette tilfelle er det uten kostnad for dere Når JS Norge vurderer at det er tegnet nok annonser til å finansiere prosjektet, kan prosjekt og annonser ikke avlyses Dere kan velge å finansiere en evt. restutgift eller kjøpe ytterligere flere sider til brosjyren Leverandørliste Dere lager en leverandørliste i henhold til sjekkliste som er utlevert Dere godkjenner Informasjonsbrev innen vi sender det ut til leverandørene. Informasjonsbrevet utsendes på deres brevpapir Designfasen Intervju- og designmøte - avholdes som telekonferanse med prosjektleder, Art Director og tekstforfatter, hvor innholdet av brosjyren (tekst, layout og foto) fastlegges Foto - profesjonell fotograf tar bilder til brosjyren Presentasjon og korrigering av trykklar brosjyre - avholdes som telefonkonferanse med prosjektleder som presenterer hvordan brosjyren formidler deres budskap direkte til mottakeren. Dere godkjenner brosjyren innen trykk Kontaktperson hos dere i designfasen: Levering online/offline JS Norge leverer den ferdige Kommunikasjonspakke på virksomhetens adresse i Norge JS Norge A/S Sør-Troms Regionråd Nor2c \ \ S-u-r,brg 6,; 12 12,) \ \( ) -1\ \!\

10

11

12 Newtonrommet i Harstad resultater og besøkstall Newton energi- og miljørom Harstad åpnet 28.september 2007 i Normannsgate 3. De besøkende klassene kommer fra barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Sør-Troms. Undervisningen dekker ulike tema innfor matematikk og naturfag, er forankret i læreplanen og basert på at elevene skal være i aktivitet og utforske emner i fagene gjennom relevant teknisk naturvitenskaplig utstyr. Rommet var i en pilotfase skoleåret 2007/2008 og har de siste to årene vært organisert som prosjekt. Newtonrommet i Harstad tar imot elever 5 dager i uka. 4 lærere underviser i rommet og har til sammen 125 % stilling. Driften av rommet er i dag finansiert av Harstad kommune, Troms fylkeskommune, Sør-Troms regionråd og kommune i Sør-Troms regionen. Utstyret er i hovedsak finansiert av næringslivet. Newtonrommet har ikke et opplegg i tillegg til skolen, men er en del av undervisninga som gjennomføres for å nå mål i læreplanen. Alle undervisningsoppleggene som utvikles i konseptet blir kvalitetssikret av Naturfagsenteret og Matematikksenteret (nasjonale ressurssenter for fagene i opplæringen). Rommet er et lokalt ressurssenter som har utstyr og kompetanse som ikke finnes ute i skolene. Pr har 4598 elever fått undervisning i rommet. Rommet kvalitetssikres gjennom questbackundersøkelser og har i tillegg (skoleåret 2008/2009) hatt ekstern evaluering av Universitet i Tromsø. I den eksterne evalueringen påpekes det at fokuset på realfag i større grad bør flyttes ned i klassene, her er utstyret ofte dårlig og kompetansen blant lærerne er ulik. Dette er tatt til etterretning og fra høsten 2009 ble det faste tilbudet utvidet også til å gjelde 7. klassingene i vår region. Evalueringsnotatet poengterer også viktigheten av å ha fokus på utvikling i rommet. Oppdatert utstyr og lærere med god kompetanse er avgjørende for rommets kvalitet og nytteverdi. All evaluering peker på at rommet er godt drevet, har god kvalitet og er et godt tilbud til skolene i regionen. Rommet er svært populært blant elever og lærere og er stort sett fullbooket gjennom hele året. Skoleåret 2009/2010 er 33 % av kapasiteten benyttes av fylket og de videregående skolene i Sør- Troms. 42 % av Harstad kommune og 25 % grunnskolen i regionskommunene. Tallene for skoleåret 2009/2010 er ikke så ulik tallene fra 2008/2009. I 2008/2009 var fordelingen VGS 33 %, Harstad kommune 43 % og regionen rundt 24 %. Forskjellen fra skoleåret 2008/2009 til 2009/2010 er at rommet har åpent 5 dager i uka og det har vært gitt et tilbud til barneskoleklasser i regionen. Dette har vært svært populært blant elever og lærere, og vi ser at mange klasser fra barneskolene har vært innom rommet dette siste skoleåret. 1

13 Besøkstall 2009/ ut juni Skole bsk usk vg1 vg2 vg3 Sum Delsum % Stangnes vgs 18 3 Vågsfjord, Heggen Vågsfjord, Skånland 1 Rå vgs 1 1 Folkeuniversitetet ,0 % Harstad 4 8 Seljestad 2 8 Hagebyen 2 2 Kila 8 4 Alvestad 1 Sørvik 1 Medkila 8 28 (b) Ervik 3 23 (u) 42,0 % Skånland 3 Grov 1 Boltås 1 5 Ibestad 3 Andørja Bjarkøy Borkenes 5 6 Vik 1 12 Gratangsbotn 1 Nord-Gratangen 1 2 Lavangen skole Salangen skole ,0 % Sum ,0 % 36,6 % 30,1 % 23,6 % 4,0 % 5,7 % 2

14 Resultater fra Questback våren 2010 Tilbakemeldinger fra elevene ( 5 er best) Tilbakemeldingene fra elevene på bruk av rommet er god. De forstår informasjonen som blir gitt og mener at rommet fungere bra i praksis. De aller fleste mener at utstyret er enkelt å bruke og at de lærer mye av aktiviteten i rommet. 3

15 Tilbakemeldinger fra besøkslærer (5 er best) Lærerne gir svært gode tilbakemeldinger på den praktiske bruken av rommet, og deres helhetsinntrykk av opplegget er godt. Svært positiv er det at mange lærere utrykker at de opplever nytt naturfaglig utstyr og har stort faglig utbytte av å delta på undervisningen i rommet. Mange lærere er gjengangere og har vært på besøk med flere klasser gjennom de 3 årene rommet har vært i drift. 4

16 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Kommuniksjonsutfordringer innad og til / fra Sør-Tromsregionen Rapport fra prosjektgruppen Mai 2010 Gruppen har bestått av: Ordfører Eddmar Jon Osvoll, Bjarkøy kommune Ordfører Ivar Prestbakmo, Salangen kommune Ordfører Marit Johansen, Ibestad kommune Politiker Christine B. Killie, Skånland kommune Enhetsleder Svein-Arne Johansen, Harstad kommune Trine-Lise W. Fossland, daglig leder Sør-Troms Regionråd Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

17 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen 1. INNLEDNING Prosjektplan ble utarbeidet høsten 2007, og gruppen hadde sitt første møte 01. februar Her vedtok man, på grunn av kapasitetsproblemer, å legge arbeidet ble lagt på is i påvente av ansettelse av daglig leder. Arbeidet ble tatt opp igjen høsten 2009, representant fra Skånland ble skiftet ut, og første møte avviklet På første møte ble målsetting gjennomgått og justert til: Mål: Prosjektet skal gi regionrådet oversikt over de viktigste kollektivmessige utfordringene i regionen. Registreringen skal danne grunnlag for videre politisk arbeid og påvirkning. Tiltak for prosjektet: 1. Kartlegge de viktigste kommunikasjonsmessige utfordringene i kollektivtrafikken, internt og til/fra Sør-Troms regionen. 2. Belyse utfordringene, forslag til mulige løsninger og hvem som må påvirkes / hvordan det bør jobbes for å få til forbedringer. 3. Belyse behov og foreslå tiltak for å bedre infrastrukturen i regionen knyttet til de viktigste kollektivutfordringene. Utfordringen med å jobbe med kommunikasjoner på et generelt plan er at området er svært bredt og omfattende. Dersom man både skal fokusere på vei-, fly-, båt- og lufttrafikk, blir oppgaven mer eller mindre uoverkommelig for dette type prosjektgruppe. I så fall må oppgaven settes ut til fagpersoner som kan fokusere sammenhengende på oppgaven over tid. I tillegg var vi inne på at bredbåndskommunikasjonen også var viktig, men at vi måtte se bort fra det i denne omgang. Problemstillinger knyttet til Hurtigbåtrutene og korresponderende kollektivruter har vært spilt inn fra regionrådet i de høringsrundene som har vært første halvår KARTLEGGING På møte 14. januar 2010 ble de innmeldte problemstillingene gjennomgått og diskutert. Det ble lagt vekt på avgrensing og strukturering. I det videre arbeidet ønsker gruppen å prioritere problemstillinger knyttet til det kollektive samferdselstilbud til pendlere og skoleelever. For fergene vil også næringstrafikken være viktig å ta hensyn til. Følgende konkrete problemstillinger arbeides videre med: Hurtigbåtruter: 1. Vågsfjord ift pendling og skoleelever 2. Anløp Salangsverket 3. Permanente anløp alle dager på Engenes 4. Meløyvær gods avhengig av hurtigbåtanløp Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

18 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Buss: 1. Busskommunikasjoner ved hurtigbåtanløp som defineres som pendler-/skoleruter 2. Skolebuss til/fra VGS som gir mulighet for pendling 3. Pendlerbussruter i distriktskommunene 4. Busstilbud til/fra fergene 5. Flybusstilbud tilpasset flyavganger / ankomster, inkl. kobling med hurtigbåt 6. Buss fra Lødingen til Harstad i tilknytning til dagtoget til/fra Fauske Fergeruter: 1. Stangnes-Sørrollnes: Rutetilbud ift pendlere og skoleelever i vgs 2. Bjarkøy / Sandsøy / Grytøy ift pendlere, skoleelever i vgs og sentrale næringsaktører Flyruter: 1. Evenes Bodø t/r 2. Evenes Tromsø t/r Andre samordningstiltak / avklaringer: 1. Ved forsinkelser på Hurtigbåt; reglement for venting av buss: 2. Når skal / kan fergene Bjarkøy-Harstad vente på hverandre? 3. Kan man i større grad benytte minibuss/taxi/privat transportmiddel i distriktene for å oppnå fleksibilitet? 4. Hjem-for-en-50-lapp. Hvilke kommuner i regionen har tilbudet? Bør vi gjøre noe her? 5. Hvor starter skolebussene som skal være et tilbud til Nordlandselevene? 3. AVKLARINGSMØTE MED TROMS FYLKESKOMMUNE Gruppen så at mange av de problemstillingene som kom opp burde diskuteres og evt. avklares med fylkeskommunen. Det ble derfor vedtatt å be om et møte med Fylkesråden for samferdsel Kari-Anne Opsal. Brev ble sendt 18. februar og møtet ble avviklet 21. april I forkant av møtet var følgende problemstillinger meldt inn til fylkesråden: Hurtigbåten til Tromsø anløper i dag Engenes på signal. Denne muligheten er kun knyttet til formiddagsruten til Tromsø, uten retur. En slik begrensning gjør tilbudet bortimot ubrukelig. Hva er begrunnelsen for denne løsningen og hvordan vil den bli evaluert framover? Svar: Tidsaspektet for når båten skal dra fra en av byene for så å komme til neste by tidligst mulig er en svært viktig faktor. Alle anløp underveis tar tid og gjør det vanskelig å komme fram til endebyen så tidlig at det er hensiktsmessig for de reisende. Tilbudet om signalanløp av Engenes vil utvides noe, men ikke slik at man kan reise og komme tilbake samme dag. Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

19 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Ibestad kommune. Hurtigbåten har tidligere anløpt Salangsverket. Hva var erfaringene fra tidligere forsøksperiode, og hva skal til for at dette tilbudet skal kunne etableres på ny? Svar: Med bakgrunn fra erfaringene fra forsøksperioden, mener Fylkesråden det ikke behovet for et slikt anløp. Det står selvsagt kommunen fritt å jobbe politisk for en slik løsning, men den vil ikke bli prioritert fra administrasjonens side. Det kan være et alternativ å se på fellestransport med taxi/minibuss til anløpene av Brøstadbotn. Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Salangen kommune. Koordinering av kollektivtilbudet til Bjarkøy er et problem, for eksempel buss/ferge til hurtigbåtruten. Hvem har/tar ansvaret for dette? Hvordan kan dette best ivaretas framover? Svar: Anbudene har noe variert ikrafttredelsestidspunkt og varighet og dette gjør at endringer på en rute ikke alltid like enkelt kan føre til endringer på en korresponderende rute. Saken tas opp direkte med ruteplanleggerne i fylket. (Se vedlagt prosessplan). Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Bjarkøy kommune. Ved forsinkelser på Hurtigbåt; er det mulig å innarbeide i reglement for transportørene slik at bussen må vente så lenge forsinkelsen ikke overstiger xx minutter? Svar: Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Ferge Stangnes-Sørrollnes: Rutetilbudet er svært viktig både ift bosetting, pendling (begge veier), skoleelever i videregående skole og næringstrafikk. Hvordan kan man se for seg en bedring av tilbudet her? Svar: Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Når skal / kan fergene Bjarkøy-Grytøy-Stornes vente på hverandre? Finnes det reglement, kan dette evt. innføres? Det ble i tillegg etterlyst varslingssystem mellom fergene og ovenfor passasjerene. Dette fungerer overhode i deg. Svar: Reglement finnes ikke. Må spilles inn til ruteplanleggerne. Det finnes ikke varslingssystem eller rutiner for dette i dag. Samferdselsråden lovet å ta dette med tilbake til ruteplanleggerne. Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Bjarkøy kommune Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

20 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Fergemateriellet i området er gammelt og medfører driftsstans og forsinkelser. Hva er situasjonen og planene framover på dette området? Svar: Fylkesråden har foreslått for politikerne at Fylkeskommunen selv skulle eie materialet for dermed å ha bedre kontroll på denne delen. Dette ble nedstemt. Her må det settes krav i anbudsforespørselen. Fylkesråden bebuder en full gjennomgang av materiellet med det første. Vår konklusjon: Saken følges opp videre opp i brev til ruteplanleggerne. Kan rederiene på eget initiativ ta ut fergemateriell på riksveiforbindelse uten å skaffe reserveferge? Svar: Ansvarsforholdet og betingelsene her er noe uklart. I tillegg ble det i møtet stilt spørsmål om varslingsansvar og rutiner ved forsinkelser eller innstillinger. Fylkesråden ba oss ta dette opp med ruteplanleggerne. Problemstillingen er også knyttet til hvilket fergemateriell (ofte smått og dårlig) som settes inn som reserve. Vår konklusjon: Saken følges opp videre i brev til ruteplanleggerne. Kan ruteplaner endres av transportør i løpet av avtaleperioden? Kan de endres av Fylkeskommunen, og hvilke forpliktelser har evt. andre transportører til å tilpasse seg disse? Svar: Det ligger ikke inne i kontraktene mulighet til endring i kontraktsperioden. Dette kan spilles inn til ruteplanlegger på fylket som er Jan Egil Vassdokken. Telefon E-post: Vår konklusjon: Saken følges opp videre med brev til ruteplanlegger. Kan man i større grad benytte minibuss/taxi/privat transportmiddel i distriktene for å oppnå fleksibilitet? Svar: Fylkeskommunen ser på dette nå. Det er arbeidet med slike løsninger andre steder i landet. Det er under utarbeiding et mandat for et pilotprosjekt på dette. Det det finnes en bestillingssentral (betingelse) vil dette være mulig å få til. Her kan KID-midler (kollektivmidler i distriktene) benyttes. Vår konklusjon: Saken følges opp videre i brev til ruteplanlegger. Hjem-for-en-50-lapp. Hvordan fungerer dette? Kan man se for seg en utvidelse til flere kommuner? Svar: Saken har vært evaluert på fylkesnivå. Det er ikke satt av midler til utvidelse av ordningen. Ungdom er den gruppen som er mest utsatt for trafikkulykker i Troms. Derfor har Troms fylkeskommune opprettet skysstilbud for å få unge mellom år trygt hjem i helgene. I praksis er det drosjetransport til fastsatte tider og som kjører en fast trase. Den enkelte ungdom betaler kr. 50,- i egenandel. Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

21 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Ungdom som bor utenfor byene har problemer med å komme seg fra arrangementer i helgene, og dette er den tida i uka det er flest ulykker, fortsetter han. Tilbudet har eksistert siden våren 2004 og er i drift på Storslett, Finnsnes, Setermoen, Skjervøy og Bardufoss. Forutsetningen for å få til en slik ordning er at det er et fungerende bestillingskontor på stedet. Vår konklusjon: Dersom det er ønskelig fra kommunen, kan saken følges opp videre av daglig leder. Hvordan vil skolebusstilbudet legges opp ift ETS når Skånland vgs legges ned? Svar: Styres av undervisningsavdelingen Vår konklusjon: Saken må følges opp / sjekkes ut med undervisningsavdelingen. Evenes flyplass. Hvilken status / rolle skal flyplassen ha? Hvordan engasjerer Troms Fylkeskommune seg i det videre arbeidet ift flyplassen? Vil fylkeskommunen for eksempel engasjere seg i arbeidet med å få fotrutetilbud på flyplassen? Svar: Evenes flyplass og tilbudet her har fokus hos fylkeskommunen og følges opp derfra når det er naturlig. Det er bevilget midler til flere utviklingsprosjekt. Evt. nye ruter må privatfinansieres. Vår konklusjon: Saken følges opp politisk der det er naturlig. Noen fly har ikke flybusstilbud (WF Bodø/Tromsø). Er rutebuss et alternativ og hvordan kan dette synliggjøres for passasjerene? Hvordan er ansvarsfordelingen ift bussruter og fylkesgrensen? Svar: Fylkesrådet har etablert et samarbeid med fylkesråden i Nordland, men dette er en problemstilling det må jobbes mer aktivt med framover. Vår konklusjon: Saken spilles inn i brev til ruteplanleggerne. Forslag til vedtak i Regionrådsmøtet : Regionrådet tar rapporten fra kommunikasjonsgruppen til orientering. Registrerte problemstillinger følges opp med brev til ruteplanleggerne i Troms fylkeskommune. Prosjektgruppen opprettholdes, og kalles inn til nytt møte når regionrådet ønsker dette. Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

22 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen 4. PROSESSPLAN FOR TROMS FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet behandlet saken i møte , sak 37/10. I saksframlegget står det bl.a: Ruteterminen er 1.1. til Det gjøres ingen endringer av rutene i løpet av terminen med mindre dette er force majeur årsaker. I praksis er ruteterminen fra første mandag i året til første søndag neste år. Det ble i saken lagt opp til følgende prosedyre for ruteplanlegging: Følgende prosess foreslås: Elektronisk kunngjøring av ruter + oversendelse til trykkeri Operatørenes siste frist for å melde tilbake om feil eller mangler i rutedatabasen Siste frist for levering av rutedata (nettokontrakter) eller ferdigstillelse av rutedatabaser fra TFK til operatørselskapene Siste frist for innspill fra operatørselskapene for innspill til endringer og justeringer av ruter i neste rutetermin Forslag til ruter for kommende rutetermin, med høringsinnspill, sendes ut til operatørselskapene for uttalelser Frist for høringsuttalelser til foreslåtte rutetermin Forslag til oppdaterte/justerte ruter for kommende års rutetermin sendes ut på høring til kommuner. Dette gjøres også kjent i media Rutekonferanse TFK og operatørselskapene gjennomgår innkomne forslag til ruteendring. Det skal så langt det lar seg gjøre innhentes ruteprogram for flyselskaper og Hurtigruten for neste år Siste frist for å gi innspill på ruteendringer for neste års rutetermin (gjelder kommuner og privatpersoner, bygdelag og lignende) Invitasjon til å gi innspill på neste års rutetermin kunngjøres. Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

23 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Involverte selskaper / aktører i de forskjellige kommunikasjonsløsningene: Type Strekning Selskap / nettside Hurtigbåt Harstad Tromsø Hurtigbåt Harstad Bjarkøystedene - Senja Hurtigbåt Harstad Engenes - Brøstadbotn Ferge Stangnes - Sørrollnes Ferge Refsnes Flesnes Ferge Bjarkøy Sandsøy - Grytøy Ferge Stornes Bjørnerå Ferge Harstad Sør-Senja Fergeforbindelsen Harstad Sør- Senja AS Flyselskap Rutetrafikk Flyselskap Rutetrafikk Flyselskap Rutetrafikk Buss Narvik-Buktamoen-Nordkjosbotn-Tromsø Buss Buss Harstad-Evenes FLYBUSSEN 10 Harstad Byterminal-Stangnes 11 Harstad Byterminal-Medkila-Ruggevik 12 Harstad Byterminal-Trondenes 14 Harstad Byterminal-Berg 15 Harstad Byterminal-Blåbærhaugen 17 Harstad Byterminal-Dalsletta 18 Harstad Byterminal-Grønnebakkan 200 Harstad-Narvik-Tromsø 210 Harstad-Ramsund 212 Evenskjer-Breistrand-Boltås-Reinås 213 Skoleruter Evenskjer 214 Evenskjer 215 Harstad-Sørvik-Storvann 220 Harstad-Hilleshamn 225 Grov-Evenskjer 230 Sørrollnes-Hamnvik-Nordrollnes 232 Sjøvegan-Sørvik-Hamnvik-Årbostad 240 Harstad-Stornes-Grytøya-Bjarkøya 245 Grøtavær-Dale-Bjørnerå-Lundenes 250 Harstad-Kilbotn-Kongsvik-Lødingen 260 Harstad-Sortland-Lofoten 262 Storjord-Borkenes 263 Aspenes-Borkenes 270 Harstad-Åsegarden-Borkenes-Elda 275 Harstad-Sørli 276 Harstad-Tennvassåsen 280 Harstad-Kasfjord-Elda 290 Harstad-Indre Aun-Elgsnes Harstad-Lødingen-Fauske TOGBUSSEN Narvik-Buktamoen-Nordkjosbotn-Tromsø (Nord-Norgeekspressen) 815 Narvik-Buktamoen-Nordkjosbotn- Lyngseidet/Skibotn-Storslett-Alta 120 Narvik-Sjøvegan-Finnsnes 130 Tromsø-Buktamoen-Setermoen-Sjøvegan- Tennevoll 140 Narvik-Langmyra-Myrlandshaug-Sjøvegan (Hålogalandbussen) (Cominor Avdeling Finnsnes) Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Dagens saksliste og referat fra møtet 16. april 2010 godkjennes.

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Dagens saksliste og referat fra møtet 16. april 2010 godkjennes. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 04/10 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles til

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 19. november 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 19. november 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 19. november 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms regionråd

Ibestad. Sør-Troms regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.30-15.15 05/11 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 06.10.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.15-14.10 06/10 Trine-Lise

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Forfall:

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Forfall: Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 05.11.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.00-14.00 07/10 Trine-Lise

Detaljer

Telefon: 77 02 60 08. Avisartikkelen legges ved i tillegg til et bakgrunnsnotat fra Destination Harstad.

Telefon: 77 02 60 08. Avisartikkelen legges ved i tillegg til et bakgrunnsnotat fra Destination Harstad. Deres ref.: 10/1410-3 Deres dato: 23.06.2010 Saksbehandler: Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 23.08.2010 Vår ref.: 2010/264 / 026 Troms fylkeskommune Samferdselsetaten Postboks 6600 9296 Tromsø HØRING - ENDRINGER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg.

Sør-Troms regionråd. Forfall: Ved oppstart informerte ordfører Dag Sigurd Brustind kort om Ibestad. Informasjonen ligger som vedlegg. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.15-14.30 07/12 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 24.05.2011

Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 24.05.2011 Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 24.05.2011 Kontaktinformasjon Mobil: 95 09 10 60 Telefon (direkte innvalg): 77 02 60 08 Sentralbord (Harstad kommune): 77 02 60 00 Telefax: 77 02 60 06 post@sortroms-regionraad.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen.

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen. Sak 30/15 Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi Sør-Troms regionråds historie Ordførerkonferansen 15. august 1984, vedtatt

Detaljer

JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms.

JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms. JULE- OG NYTTÅRSRUTER 2007/2008 for Hurtigbåter, Lokalruter og Ferger i Troms. Dersom ikke annet er angitt, gjelder ordinære ruter Ruteopplysning: Se våre hjemmesider www.hurtigruten.com, eller ring 177

Detaljer

Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 10. 10.2014

Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 10. 10.2014 Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Referent Antall sider Kl 12.00-15.00 07/14 2014/128 Sturla

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

OPPLÆRINGSTILBUDET 2010/2011 - HØRINGSUTTALELSE SØR-TROMS REGIONRÅD

OPPLÆRINGSTILBUDET 2010/2011 - HØRINGSUTTALELSE SØR-TROMS REGIONRÅD Deres ref.: 09/1054-14 Deres dato: 03.11.2009 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 20.11.2009 Vår ref.: 2009/3867 / 026 Troms fylkeskommune Utdanningsetaten Postboks 6600

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland s medlemmer Harstad, 6.april 2010 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles til årsmøte i Sør-Troms regionråd: Tid:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET I SØR-TROMS

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET I SØR-TROMS Sør-Troms regionråds rådmenn Harstad, 28. november 2013 INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET I SØR-TROMS Tid: Torsdag 05. desember 2013 kl 14.00 18.00. Sted: Rica Hotel Harstad Saksliste: Sak 06/13

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Kl 10.000 Sted Tromsø kommune, rådhuset, byrådsalen Til stede: Karlsøy kommune:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Vår ref.: RR-2013-06-17 Dato: 18.06.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 17. juni kl. 09.00 11.30 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 17.februar 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 17.februar 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 17.februar 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 18. og 19. februar 2013 1 / Rica Hotell, Hammerfest Møtet fant sted på Rica Hotell,Hammerfest Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Åpent informasjonsmøte på Evenesmark grendehus torsdag den 8. april 2010

Åpent informasjonsmøte på Evenesmark grendehus torsdag den 8. april 2010 Åpent informasjonsmøte på Evenesmark grendehus torsdag den 8. april 2010 Etablering av Prosjekt ETS videregående skole Møtet med Kunnskapsdepartementet Møtet med Troms og Nordland fylkeskommuner Sametingets

Detaljer

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 28.11.12 Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:00 Tilstede Karin Friborg Berger Brynjulf Hansen Wenche Folberg Einar Pedersen Trond Brattland Bjørn Engum Tor

Detaljer

Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 09.11.2011

Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 09.11.2011 Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 09.11.2011 Kontaktinformasjon Mobil: 95 09 10 60 Telefon (direkte innvalg): 77 02 60 08 Sentralbord (Harstad kommune): 77 02 60 00 Telefax: 77 02 60 06 post@sortroms-regionraad.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.05 Tilstede: Anne-Ma Vik, møteleder Kjell Richardsen Guttorm Veabø Jan Andersen Berit Hansen møtte kl. 1540. Forfall: Viggo Johnsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 10.06.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2012-06-11 Dato: 11. juni 2012 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12

Rådgiver Terezia Lestinska, Oppland f.kommune til sak 45/12 Rådgiver Christen Næss, Oppland f.kommune til sak 45/12 Møteprotokoll Regionrådet for Hadeland Dato: 7.12. 2012 Tid: 10.00 13.40 Sted: Forfall: Lunner rådhus Hilde Brødby Fivelsdal, Jevnaker kommune Hege Bogfjellmo, Lunner kommune Møtte ikke: Møtende vararepresentanter:

Detaljer

Troms fylkeskommune. Regional transportplan 2014-2023 Mål og strategier Uttalelse vedtatt i Sør-Troms regionråd 01.11.2013

Troms fylkeskommune. Regional transportplan 2014-2023 Mål og strategier Uttalelse vedtatt i Sør-Troms regionråd 01.11.2013 Deres ref.: 13/929-44 Deres dato: 26.09.13 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 01.11.2013 Vår ref.: 2013/44 / 026 Troms fylkeskommune Regional transportplan 2014-2023 Mål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2006 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.40 Tilstede: Anne Ma Vik Kjell Richardsen møtte kl. 15.10. Hilde Nilsen Marianne Dahl møtte for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012

Synodestyret 2011-2014, møte nr. 3, 23.-24.03.2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 3, 2011-2014, 23-24.03.- 2012 Fra kl. 16.30 fredag 23.03. til kl. 15.30 lørdag 24.03. Til stede: Forstandere: Arvid Hunemo, Arnfinn Løyning, Andreas Woie og

Detaljer

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen)

Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen, Eva Nilssen og Dag Sigurd Brustind. Tron-Arvid Isaksen (for Sissel Johansen) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.04.2014 kl. 9:00 15:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset

Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset Fakturatype Kundenr Kundegruppe(T) Navn Organisasjonsnr Ekst.ref EHF 1211 Fylkeshuset felles Fylkesmannen i Troms 974772124 1211 EHF 1214 Fylkeshuset felles Gratangen kommune 959469415 1214 EHF 1292 Fylkeshuset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Eli Krogstad, Ola Øie

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Eli Krogstad, Ola Øie MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 17.01.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Møteleder: Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild Kulbrandstad Stene,

Detaljer

Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 01.04.2013

Sør-Tromsregionen Faktabeskrivelse pr. 01.04.2013 Sør-Tromsregionen regionråd Faktabeskrivelse pr. 01.04.2013 Kontaktinformasjon Mobil: 95 09 10 60 Telefon (direkte innvalg): 77 02 60 08 Sentralbord (Harstad kommune): 77 02 60 00 Telefax: 77 02 60 06

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.06 Møtestart: 16.40 Møteslutt: 19.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Ringerikes Blads møterom i Sentrumskvartalet, Hønefoss Bru. Tid: Onsdag 8. april 215 kl. 9. 12.3. Innkalte møtedeltakere Forfall Merknad/evt.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0005/07 ORIENTERINGSSAKER FOR REGIONRÅDSMØTE 11.05.07. PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 11.05.2007 Tid: 10.00 Forfall: Elin Håkonsløkken Lunner kommune, Anne Hjelmstadstuen Jordre Oppland Fylkeskommune, Lars Kristian Dahl Oppland Fylkeskommune,

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 01.09.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20.06.2013 Tid: Kl. 1900-2100 Sted: Møterom Espelunden, Rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Aud Gunleiksrud,

Detaljer

Randaberg Kommune Harestad Skole

Randaberg Kommune Harestad Skole MØTEREFERAT DRIFTSTYRET VED HARESTAD SKOLE Sted: Kantinen, ungdomstrinnet Møtedato: Tirsdag 2. oktober 2007 Tid: kl. 18.00 FRAMMØTTE Tor Anfinsen Jenny E. Nilssen Anita Rygg Kristin Tøkje Bernt Wold Sindre

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Trondheim 18. desember 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg Forfall: Berit

Detaljer

Transport, en viktig del av reiselivet

Transport, en viktig del av reiselivet Transport, en viktig del av reiselivet Samferdselssjef Steinar Sæterdal 18.09..2012 Opplevelsen, en viktig del av reiselivsproduktet Nordland har det meste 25% av Norges kystlinje 18 414 øyer i saltvann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 27.05.2013 kl. 10:00-15.30 Sted: Mandal Rådhus, bystyresalen. Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Christian Eikeland, Karin Hodne,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Herredshuset i Sigdal Møtedato: 07.09.2011 Tid: 12.00 Lunsj serveres fra kl. 11.30 i kantina på Herredshuset. Samferdselssjef Gro Rygseter Solberg vil innlede om fylkesvegstrategiarbeidet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret i Alta støtter

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer