Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ibestad. Sør-Troms Regionråd"

Transkript

1 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. mai 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles herved til møte i Sør-Troms Regionråd. Tid: Fredag 04. juni 2010 kl Sted: Formannskapssalen, Harstad rådhus Saksliste: Sak 25/10 Godkjenning av dagens saksliste og referat fra møte 16. april 2009 Sak 26/10 Ambulansebåtsituasjonen v/ Kjell Engkrog, UNN Sak 27/10 Informasjons- og diskusjonssaker Lunsj Sak 28/10 Norsk kulturskoleråd v/ Ulla Hansen Sak 29/10 Aktuelle regionalpolitiske saker Sak 30/10 Rutiner og representasjon ny regionrådsleder Sak 31/10 Newtonrommet søknad om midler Sak 32/10 Kommunikasjonsprosjektet Sak 33/10 Sør-Troms 2020 Sak 34/10 Eventuelt Forfall meldes snarest til Trine-Lise på telefon / eller pr mail til Neste møte er 27. august. Mvh Sør-Troms Regionråd Eva Ottesen Leder Trine-Lise W. Fossland daglig leder

2 Sak nr 25/10 Godkjenning av dagens saksliste og referat fra møte 16. april 2010 Referatet er vedlagt. Forslag til vedtak: Dagens saksliste og referat fra møtet 16. april 2010 godkjennes Sak nr 26/10 Ambulansebåtsituasjonen Saken har vært på agendaen tidligere, men måtte utsettes. Kjell Engkrog, UNN, møter og vil orientere. Det er satt av 30 min til orienteringen. Forslag til vedtak: Orienteringen tas som informasjon Sak nr 27/10 Informasjons- og diskusjonssaker Til info: Møte mellom adm ledere i de fire regionrådene i Troms i Harstad torsdag 24. juni UNN Dialogkonferanse i Harstad sett av dato Flytte regionrådsmøtet i august, samordne med nasjonalt regionrådsmøte 23. og 24. august i Narvik. Brosjyre fra regionen (Se vedlagt kontraktsforslag) Kort status Astafjordprosjektet Kort status Kampflybaseprosjektet Kort status fra Rute 69 grader nord Pia vil bygge ned fylkesgrenser Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Sak nr 28/10 Norske kulturskoleråd Ulla Hansen, Norsk kulturskoleråd møter og vil holde en orientering om - Kulturskolen - utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssenter Oppstart etter lunsj kl Det er satt av 30 min til saken. Forslag til vedtak: Orienteringen tas som informasjon Innkalling til regionrådsmøte Side: 2

3 Sak nr 29/10 Aktuelle regionpolitiske saker Skolestruktur VGS Frist for høringen var Høringsuttalelsene finner dere her: 9/Mange-meninger-om-framtidig-skolestruktur-869.aspx Se også pressemelingen Storsatsing for bedre skole fra fylkesråden 910.aspx Fylkestinget behandler saken Det legges opp til en diskusjon om videre samlet arbeid i regionen fram mot dette møtet. Samarbeid om samferdselsutfordringer i regionen På fellesmøtet på Sandtorgholmen ble man enig om å etablere en gruppe bestående av leder av hvert av de fire regionrådene, sekretariatsleder, en representant for næringslivet og de to fylkesrådene for samferdsel. En av utfordringene vil være å enes om flaskehalsene, og prioritere disse. Sør-Troms regionråd må diskutere saken og ha en felles prioritering klar til møtet. Samhandlingsreformen Selv om vi vet lite om de konkrete kravene i samhandlingsreformen, vet vi at kommunene vil få et større ansvar og at det vil kreves et større samarbeid ift o Forebygging o Tiltak for / bidra til at den enkelte tar et større ansvar for egen helse o Større grad spesialisttilbud på kommunalt nivå (redusere på helseforetaksninvå) o Rekruttering og utdanning av helsearbeidere o mm Vi vet også at det finnes gode, konkrete tilbud i kommunene våre, og at det foreligger planer om nye tiltak. I strategiprosessen kom det bl.a. fram at dette er et mulighetsområde for fremtiden. For å være best mulig forberedt i den videre prosessen, bør regionrådet diskutere om det skal igangsettes et arbeid for å registrere hva vi har og hvilke planer som foreligger, og samtidig ha en beredskap for et felles, videre arbeid. Saken legges fram uten forslag til vedtak Sak nr 30/10 Rutiner og representasjon ny regionrådsleder På årsmøtet 16. april 2010 ble det valgt nå regionrådsleder. Skifte gir behov for gjennomgang av rutiner og representasjon, spesielt fordi vi nå har en fast administrasjon der Harstad kommune har vertsrollen og tidligere regionrådsleder var ansatt i Harstad kommune og dermed hadde tilgang til de interne systemene og rutinene. Elektroniske systemer og rutiner for anvisning: I dag benyttes følgende elektroniske system hos Harstad kommune: Regnskap Innkalling til regionrådsmøte Side: 3

4 Elektronisk scanning av inngående faktura, kontering og anvisning Elektronisk registrering, kontering og anvisning av reiseregninger Siden Harstad kommune har vertskapsrollen for regionrådet, vil det mest praktiske være at ordfører i Harstad gis fullmakt til å anvise regnskapsbilag og reiseregninger for Sør-Troms regionråd. Representasjon; for regionrådet eller som regionrådsleder? Ved utpeking av representasjon fra regionrådet i utvalg og arbeidsgrupper, er det ikke tatt stilling til hvorvidt representasjonen er i kraft av rollen som regionrådsleder eller det er en representasjon på vegne av Sør-Troms regionråd uavhengig av rollen. Dette krever en gjennomgang og en bevisst holdning til dette ved fremtidige valg. Helge Eriksen er representert i følgende fora på vegne av Sør-Troms regionråd: OSO OSO-Dialogkonferansen programkomite (Harstad og STRR) Styringsgruppe Astafjordprosjektet Arbeids-/prosjektgruppe Kampflybase (Harstad og STRR) Styringsgruppe Kampflybase (Harstad og STRR) Styringsgruppe Norsafety (Harstad og STRR) Flyplassutvalget (Harstad og STRR) Vara Vannregionutvalget Som informasjon kan det opplyses at ass.rådmann Brynjuf Hansen representerer regionrådet (med Frode Risdal som vara) i OSO - referansegruppe samhandling med UNN. Det bør i fremtiden legges opp til tydelige vedtak der det fremgår hvorvidt man velges som representant for regionrådet på generelt grunnlag eller man representerer i kraft av rollen som regionrådsleder. Forslag til vedtak: Ordfører i Harstad gis fullmakt til å anvise regnskapsbilag og reiseregninger for Sør-Troms regionråd knyttet til Harstad kommune sin vertskapsrolle for regionrådet. Når regionrådsleder velges som representant for Sør-Tromsregionen, skal det tydelig framgå om man veges i kraft av lederrollen eller som medlem av rådet. Sak nr 31/10 Newtonrommet søknad om midler til drift høsten 2010 og våren 2011 Se vedlagt søknad. Kunnskapsparken søker om tilskudd til drift høsten 2010 og våren 2011 etter samme modell som tidligere år. Andelen for Sør-Troms regionråd er på kr , fordelt på høsten 2010 med kr og våren 2010 med kr I budsjett for 2010 er det budsjettert med kr ,- i prosjektkostnader, som i sin helhet er satt av til Newtonrommet. Det er betalt ut kr for første halvår, og det resterende beløpet dekker resttilskuddet for I budsjett for 2011 er det satt av kr ,-. Her er satt av til samhandlingsprisen for OSO, mens de resterende ,- ikke er spesifisert. Innkalling til regionrådsmøte Side: 4

5 En disponering av kr ,- til Newtonrommet vil gi liten handlingsfrihet i Tidlig høst 2010 bør regionrådet utarbeide en handlingsplan for sin strategiske satsing de neste årene. Denne handlingsplanen må gjenspeiles i årsbudsjettene dersom tiltak som foreslås krever egenandel utover egeninnsats. Alternativt kan det enkelte prosjekt finansieres ved søknad direkte til den enkelte kommune. Forslag til vedtak: Sør-Troms regionråd bevilger støtte til Newtonrommet med kr ,- for høsten 2010 og kr ,- for våren Kunnskapsparken kan ikke påregne støtte direkte fra Sør-Troms regionråd etter dette. Sak nr 32/10 Kommunikasjonsprosjektet Se vedlagt rapport. Forslag til vedtak: Regionrådet tar rapporten fra kommunikasjonsgruppen til orientering. Registrerte problemstillinger følges opp med brev til ruteplanleggerne i Troms fylkeskommune. Prosjektgruppen opprettholdes, og kalles inn til nytt møte når regionrådet ønsker dette. Sak nr 33/10 Sør-Troms 2020 Oppsummering av de innspillene som kom i arbeidsmøtet 15. april, samt grunnlag for videre diskusjon sendes ut i egen oversendelse. Et av de forholdene som kom fram i diskusjonen, var behovet for / ønsket om å etablerer et rådmannsutvalg i regionrådet. Det foreslås derfor at rådmennene i kommunene innkalles til arbeidsmøte tirsdag 17. august for å diskutere og legge rammene for et slikt utvalg. Et slikt møte i forkant av neste regionrådsmøte vil kunne legge premissene for et vedtak i regionrådet. Forslag til vedtak: Det innkalles til rådmanns-/administrasjonssjefsmøte tirsdag 17. august i den hensikt å legge premissene for etablering avet rådmannsutvalg i Sør-Troms regionråd. Vedlegg: Referat fra regionrådsmøtet 16. april 2010 Søknad fra Kunnskapsparken om drift av Newtonrommet høsten 2010 og våren 2011 Statusrapport kommunikasjonsprosjektet Oppsummering av strategiprosess 15. april 2010 (egen oversendelse) Innkalling til regionrådsmøte Side: 5

6 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl /10 Trine-Lise W. Fossland 3 Sted Huset mot havet, Sjøvegan, Salangen Til stede: Forfall: Møteleder: Ordfører Eva Ottesen, Gratangen kommune Ordfører Lillian Hessen, Kvæfjord kommune Ordfører Svein Berg, Skånland kommune Rådmann Bjørnar Storeng, Gratangen kommune Ordfører Eddmar Jon Osvoll, Bjarkøy kommune Ordfører Ivar Prestbakmo, Salangen kommune Administrasjonssjef Elisabeth Nutti, Salangen kommune Ordfører Viktor Andberg, Lavangen kommune I tillegg møtte: Merete J. Klæboe, sak 19/10 Ordfører Helge Eriksen, Harstad kommune Rådmann Arne Johansen, Harstad kommune Administrasjonssjef Birger Bjørnstad, Kvæfjord kommune Ordfører Marit Johansen, Ibestad kommune Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune Rådmann Gudmund Nygård, Bjarkøy kommune Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Varaordfører Hanne C. Iversen, Harstad kommune Referat sendes til: Regionrådets medlemmer/kommuner Media Regionrådet var dagen før møtet samlet til strategiseminar på samme sted. Marit Johansen overrakte blomster til ordfører Ivar Prestbakmo i sympati for den store teltbranntragedien som har rammet kommunen og innbyggerne. Hun uttrykte anerkjennelse for måten kommunen har taklet tragedien på, og rådmann Elisabeth Nuttis opptreden i media i ordførers fravær. Årsmøtet ble avviklet etter regionrådsmøtet. Før møtestart orienterte ordfører Ivar Prestbakmo om Salangen kommune og sentrale utviklingsprosjekt. Se bl.a. 17/10 Godkjenning av dagens saksliste og referat fra møte 25. februar 2010 Vedtak: Dagens saksliste og referat fra møtet 25. februar 2010 godkjennes 18/10 Informasjons- og diskusjonssaker Informasjon fra møtet om ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken Landbruks- og matdepartementets regionale samråd i Tromsø tirsdag 2. mars på Scandic Hotel i Tromsø. Viktor Andberg informerte. o Svake kår for landbruket i Nord-Norge o Skjev alderssammensetning o Må satses på nisjer som inn på tunet. Her må kommunene forplikte seg til å inngå avtaler/følge opp o Revidert utgave av strategier er sendt ut Møtet med Eldrerådene 19. mars

7 MØTEREFERAT side 2 Møtedato o Møtet ble oppfattet som vellykket og godt Kommunikasjonsprosjektet har møte med samferdselsråden Stormøte RUP Ennå mulig å melde seg på. Samferdsel / Hålogalandspakken møte o Påmelding vil bli sendt ut o Samferdselsrådene fra begge fylkene er invitert KS Samhandlingskonferanse mai i Tromsø. Påmeldingsfrist Status Videregående skole i Skånland v/ Svein Berg o Avhengig av økonomisk avtale med de to fylkeskommunene o Inntakskontor etablert i Skånland Gjennomgang av regionrådets nettsted Vedtak: Orienteringen tas til informasjon. 19/10 Orientering om prosjektarbeid og status Rute 69 grader nord v/ Merete J. Klæboe o En reise i sterke opplevelser o Kulturelle rasteplasser o Universell utforming et av kriteriene o Lavangen har ressursproblem, vurderer kobling på gruppen for Blest i Havlandet Kampflybaseprosjektet Forsvarsdepartementet har sendt ut rapport på høring med frist 19. mai Astafjordprosjektet o Status for vedtak ble gjennomgått o Frist for tilbakemelding er 23. april Vedtak: Orienteringen tas til informasjon. 20/10 Regionalpolitiske saker Fylkeskommunens etablering av bompengeselskap og ruteplanleggingsselskap o Uttalelse fra regionrådet sendes fylkeskommunen der alle støtter etablering av bompengeselskap i Skånland Skolestruktur og tilbud i Troms - Høringsfrist for alle rapportene er 1. mai.

8 MØTEREFERAT side 3 Møtedato o Forslag til uttalelse utarbeides og behandles på mail. Høring: Vurdering av nødhavner i Troms fylke o Møtet i Astafjordprosjektet 21. og 22. april utarbeider forslag til uttalelse som regionrådet oversender Vedtak: Daglig leder utarbeider uttalelse om etablering av bompengeselskap i Skånland, forslag til høringsuttalelse om skolestruktur og tilbud i videregående skole i Troms og høringsuttalelse om nødhavner i Troms. 21/10 Uttalelse om fengsel i Midtre Hålogaland Forslag til uttalelse var sendt ut med innkallingen. Vedtak: Framlagt forslag til uttalelse vedtas. 22/10 Regnskap 2010 pr. mars Regnskap pr. mars var sendt ut på forhånd Vedtak: Framlagt regnskap pr. mars 2010 med en inntekt på kr og kostnader på kr ,98 tas til etterretning. 23/10 Budsjett 2011 Forslag til budsjett var sendt ut på forhånd. Økte midler til markedsføring / annonsering vurderes på et senere tidspunkt. Det sjekkes med Harstad kommune at lønnsjusteringer til daglig leder ivaretas av kommunen. Vedtak: Framlagt budsjett med en inntekt på kr og kostnader på kr vedtas som Sør-Troms regionråd sitt budsjett for /10 Eventuelt Ingen saker til behandling. Neste ordinære møte er fredag 4. juni i Harstad. Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland

9 /NORGE Sør-Troms Regionråd Asbjørn Selsbanesgt Harstad Att.: Trine-Lise W. Fossland Samarbeidsavtale - den komplette Kommunikasjonspakke Der er mellom Sør-Troms Regionråd og JS Norge inngått et samarbeid om fremstilling av den komplette Kommunikasjonspakke online/offline. Brosjyreformat: Høyde: cm Bredde: cm JS Norge leverer en komplett Kommunikasjonspakke inneholdende: Brosjyre trykte brosjyrer i 170 g bestrøket papir. Minimum 4 sider. Språk: Norsk WebView - Online brosjyre med Web ikon og aktive linker. Hostes i 12 mnd. MailView - Online brosjyre til dine s med aktive linker. Hostes i 12 mnd. WallView - Offline brosjyre til presentasjon på f. eks på lerret. Leveres på DVD FotoGalleri - Offline fotogalleri med alle bilder fra brosjyren. Leveres på DVD Dere får, vederlagsfritt, alle rettigheter til tekst og fotos fra brosjyren Finansiering co-branding Kommunikasjonspakken finansieres via annonser fra deres leverandører og samarbeidspartnere JS Norge ivaretar kontakt med leverandører og samarbeidspartnere og foretar annonsesalget Selges det ikke nok annonser til å finansiere Kommunikasjonspakken, kan JS Norge velge å ikke gjennomføre prosjektet. I dette tilfelle er det uten kostnad for dere Når JS Norge vurderer at det er tegnet nok annonser til å finansiere prosjektet, kan prosjekt og annonser ikke avlyses Dere kan velge å finansiere en evt. restutgift eller kjøpe ytterligere flere sider til brosjyren Leverandørliste Dere lager en leverandørliste i henhold til sjekkliste som er utlevert Dere godkjenner Informasjonsbrev innen vi sender det ut til leverandørene. Informasjonsbrevet utsendes på deres brevpapir Designfasen Intervju- og designmøte - avholdes som telekonferanse med prosjektleder, Art Director og tekstforfatter, hvor innholdet av brosjyren (tekst, layout og foto) fastlegges Foto - profesjonell fotograf tar bilder til brosjyren Presentasjon og korrigering av trykklar brosjyre - avholdes som telefonkonferanse med prosjektleder som presenterer hvordan brosjyren formidler deres budskap direkte til mottakeren. Dere godkjenner brosjyren innen trykk Kontaktperson hos dere i designfasen: Levering online/offline JS Norge leverer den ferdige Kommunikasjonspakke på virksomhetens adresse i Norge JS Norge A/S Sør-Troms Regionråd Nor2c \ \ S-u-r,brg 6,; 12 12,) \ \( ) -1\ \!\

10

11

12 Newtonrommet i Harstad resultater og besøkstall Newton energi- og miljørom Harstad åpnet 28.september 2007 i Normannsgate 3. De besøkende klassene kommer fra barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Sør-Troms. Undervisningen dekker ulike tema innfor matematikk og naturfag, er forankret i læreplanen og basert på at elevene skal være i aktivitet og utforske emner i fagene gjennom relevant teknisk naturvitenskaplig utstyr. Rommet var i en pilotfase skoleåret 2007/2008 og har de siste to årene vært organisert som prosjekt. Newtonrommet i Harstad tar imot elever 5 dager i uka. 4 lærere underviser i rommet og har til sammen 125 % stilling. Driften av rommet er i dag finansiert av Harstad kommune, Troms fylkeskommune, Sør-Troms regionråd og kommune i Sør-Troms regionen. Utstyret er i hovedsak finansiert av næringslivet. Newtonrommet har ikke et opplegg i tillegg til skolen, men er en del av undervisninga som gjennomføres for å nå mål i læreplanen. Alle undervisningsoppleggene som utvikles i konseptet blir kvalitetssikret av Naturfagsenteret og Matematikksenteret (nasjonale ressurssenter for fagene i opplæringen). Rommet er et lokalt ressurssenter som har utstyr og kompetanse som ikke finnes ute i skolene. Pr har 4598 elever fått undervisning i rommet. Rommet kvalitetssikres gjennom questbackundersøkelser og har i tillegg (skoleåret 2008/2009) hatt ekstern evaluering av Universitet i Tromsø. I den eksterne evalueringen påpekes det at fokuset på realfag i større grad bør flyttes ned i klassene, her er utstyret ofte dårlig og kompetansen blant lærerne er ulik. Dette er tatt til etterretning og fra høsten 2009 ble det faste tilbudet utvidet også til å gjelde 7. klassingene i vår region. Evalueringsnotatet poengterer også viktigheten av å ha fokus på utvikling i rommet. Oppdatert utstyr og lærere med god kompetanse er avgjørende for rommets kvalitet og nytteverdi. All evaluering peker på at rommet er godt drevet, har god kvalitet og er et godt tilbud til skolene i regionen. Rommet er svært populært blant elever og lærere og er stort sett fullbooket gjennom hele året. Skoleåret 2009/2010 er 33 % av kapasiteten benyttes av fylket og de videregående skolene i Sør- Troms. 42 % av Harstad kommune og 25 % grunnskolen i regionskommunene. Tallene for skoleåret 2009/2010 er ikke så ulik tallene fra 2008/2009. I 2008/2009 var fordelingen VGS 33 %, Harstad kommune 43 % og regionen rundt 24 %. Forskjellen fra skoleåret 2008/2009 til 2009/2010 er at rommet har åpent 5 dager i uka og det har vært gitt et tilbud til barneskoleklasser i regionen. Dette har vært svært populært blant elever og lærere, og vi ser at mange klasser fra barneskolene har vært innom rommet dette siste skoleåret. 1

13 Besøkstall 2009/ ut juni Skole bsk usk vg1 vg2 vg3 Sum Delsum % Stangnes vgs 18 3 Vågsfjord, Heggen Vågsfjord, Skånland 1 Rå vgs 1 1 Folkeuniversitetet ,0 % Harstad 4 8 Seljestad 2 8 Hagebyen 2 2 Kila 8 4 Alvestad 1 Sørvik 1 Medkila 8 28 (b) Ervik 3 23 (u) 42,0 % Skånland 3 Grov 1 Boltås 1 5 Ibestad 3 Andørja Bjarkøy Borkenes 5 6 Vik 1 12 Gratangsbotn 1 Nord-Gratangen 1 2 Lavangen skole Salangen skole ,0 % Sum ,0 % 36,6 % 30,1 % 23,6 % 4,0 % 5,7 % 2

14 Resultater fra Questback våren 2010 Tilbakemeldinger fra elevene ( 5 er best) Tilbakemeldingene fra elevene på bruk av rommet er god. De forstår informasjonen som blir gitt og mener at rommet fungere bra i praksis. De aller fleste mener at utstyret er enkelt å bruke og at de lærer mye av aktiviteten i rommet. 3

15 Tilbakemeldinger fra besøkslærer (5 er best) Lærerne gir svært gode tilbakemeldinger på den praktiske bruken av rommet, og deres helhetsinntrykk av opplegget er godt. Svært positiv er det at mange lærere utrykker at de opplever nytt naturfaglig utstyr og har stort faglig utbytte av å delta på undervisningen i rommet. Mange lærere er gjengangere og har vært på besøk med flere klasser gjennom de 3 årene rommet har vært i drift. 4

16 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Kommuniksjonsutfordringer innad og til / fra Sør-Tromsregionen Rapport fra prosjektgruppen Mai 2010 Gruppen har bestått av: Ordfører Eddmar Jon Osvoll, Bjarkøy kommune Ordfører Ivar Prestbakmo, Salangen kommune Ordfører Marit Johansen, Ibestad kommune Politiker Christine B. Killie, Skånland kommune Enhetsleder Svein-Arne Johansen, Harstad kommune Trine-Lise W. Fossland, daglig leder Sør-Troms Regionråd Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

17 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen 1. INNLEDNING Prosjektplan ble utarbeidet høsten 2007, og gruppen hadde sitt første møte 01. februar Her vedtok man, på grunn av kapasitetsproblemer, å legge arbeidet ble lagt på is i påvente av ansettelse av daglig leder. Arbeidet ble tatt opp igjen høsten 2009, representant fra Skånland ble skiftet ut, og første møte avviklet På første møte ble målsetting gjennomgått og justert til: Mål: Prosjektet skal gi regionrådet oversikt over de viktigste kollektivmessige utfordringene i regionen. Registreringen skal danne grunnlag for videre politisk arbeid og påvirkning. Tiltak for prosjektet: 1. Kartlegge de viktigste kommunikasjonsmessige utfordringene i kollektivtrafikken, internt og til/fra Sør-Troms regionen. 2. Belyse utfordringene, forslag til mulige løsninger og hvem som må påvirkes / hvordan det bør jobbes for å få til forbedringer. 3. Belyse behov og foreslå tiltak for å bedre infrastrukturen i regionen knyttet til de viktigste kollektivutfordringene. Utfordringen med å jobbe med kommunikasjoner på et generelt plan er at området er svært bredt og omfattende. Dersom man både skal fokusere på vei-, fly-, båt- og lufttrafikk, blir oppgaven mer eller mindre uoverkommelig for dette type prosjektgruppe. I så fall må oppgaven settes ut til fagpersoner som kan fokusere sammenhengende på oppgaven over tid. I tillegg var vi inne på at bredbåndskommunikasjonen også var viktig, men at vi måtte se bort fra det i denne omgang. Problemstillinger knyttet til Hurtigbåtrutene og korresponderende kollektivruter har vært spilt inn fra regionrådet i de høringsrundene som har vært første halvår KARTLEGGING På møte 14. januar 2010 ble de innmeldte problemstillingene gjennomgått og diskutert. Det ble lagt vekt på avgrensing og strukturering. I det videre arbeidet ønsker gruppen å prioritere problemstillinger knyttet til det kollektive samferdselstilbud til pendlere og skoleelever. For fergene vil også næringstrafikken være viktig å ta hensyn til. Følgende konkrete problemstillinger arbeides videre med: Hurtigbåtruter: 1. Vågsfjord ift pendling og skoleelever 2. Anløp Salangsverket 3. Permanente anløp alle dager på Engenes 4. Meløyvær gods avhengig av hurtigbåtanløp Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

18 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Buss: 1. Busskommunikasjoner ved hurtigbåtanløp som defineres som pendler-/skoleruter 2. Skolebuss til/fra VGS som gir mulighet for pendling 3. Pendlerbussruter i distriktskommunene 4. Busstilbud til/fra fergene 5. Flybusstilbud tilpasset flyavganger / ankomster, inkl. kobling med hurtigbåt 6. Buss fra Lødingen til Harstad i tilknytning til dagtoget til/fra Fauske Fergeruter: 1. Stangnes-Sørrollnes: Rutetilbud ift pendlere og skoleelever i vgs 2. Bjarkøy / Sandsøy / Grytøy ift pendlere, skoleelever i vgs og sentrale næringsaktører Flyruter: 1. Evenes Bodø t/r 2. Evenes Tromsø t/r Andre samordningstiltak / avklaringer: 1. Ved forsinkelser på Hurtigbåt; reglement for venting av buss: 2. Når skal / kan fergene Bjarkøy-Harstad vente på hverandre? 3. Kan man i større grad benytte minibuss/taxi/privat transportmiddel i distriktene for å oppnå fleksibilitet? 4. Hjem-for-en-50-lapp. Hvilke kommuner i regionen har tilbudet? Bør vi gjøre noe her? 5. Hvor starter skolebussene som skal være et tilbud til Nordlandselevene? 3. AVKLARINGSMØTE MED TROMS FYLKESKOMMUNE Gruppen så at mange av de problemstillingene som kom opp burde diskuteres og evt. avklares med fylkeskommunen. Det ble derfor vedtatt å be om et møte med Fylkesråden for samferdsel Kari-Anne Opsal. Brev ble sendt 18. februar og møtet ble avviklet 21. april I forkant av møtet var følgende problemstillinger meldt inn til fylkesråden: Hurtigbåten til Tromsø anløper i dag Engenes på signal. Denne muligheten er kun knyttet til formiddagsruten til Tromsø, uten retur. En slik begrensning gjør tilbudet bortimot ubrukelig. Hva er begrunnelsen for denne løsningen og hvordan vil den bli evaluert framover? Svar: Tidsaspektet for når båten skal dra fra en av byene for så å komme til neste by tidligst mulig er en svært viktig faktor. Alle anløp underveis tar tid og gjør det vanskelig å komme fram til endebyen så tidlig at det er hensiktsmessig for de reisende. Tilbudet om signalanløp av Engenes vil utvides noe, men ikke slik at man kan reise og komme tilbake samme dag. Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

19 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Ibestad kommune. Hurtigbåten har tidligere anløpt Salangsverket. Hva var erfaringene fra tidligere forsøksperiode, og hva skal til for at dette tilbudet skal kunne etableres på ny? Svar: Med bakgrunn fra erfaringene fra forsøksperioden, mener Fylkesråden det ikke behovet for et slikt anløp. Det står selvsagt kommunen fritt å jobbe politisk for en slik løsning, men den vil ikke bli prioritert fra administrasjonens side. Det kan være et alternativ å se på fellestransport med taxi/minibuss til anløpene av Brøstadbotn. Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Salangen kommune. Koordinering av kollektivtilbudet til Bjarkøy er et problem, for eksempel buss/ferge til hurtigbåtruten. Hvem har/tar ansvaret for dette? Hvordan kan dette best ivaretas framover? Svar: Anbudene har noe variert ikrafttredelsestidspunkt og varighet og dette gjør at endringer på en rute ikke alltid like enkelt kan føre til endringer på en korresponderende rute. Saken tas opp direkte med ruteplanleggerne i fylket. (Se vedlagt prosessplan). Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Bjarkøy kommune. Ved forsinkelser på Hurtigbåt; er det mulig å innarbeide i reglement for transportørene slik at bussen må vente så lenge forsinkelsen ikke overstiger xx minutter? Svar: Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Ferge Stangnes-Sørrollnes: Rutetilbudet er svært viktig både ift bosetting, pendling (begge veier), skoleelever i videregående skole og næringstrafikk. Hvordan kan man se for seg en bedring av tilbudet her? Svar: Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Når skal / kan fergene Bjarkøy-Grytøy-Stornes vente på hverandre? Finnes det reglement, kan dette evt. innføres? Det ble i tillegg etterlyst varslingssystem mellom fergene og ovenfor passasjerene. Dette fungerer overhode i deg. Svar: Reglement finnes ikke. Må spilles inn til ruteplanleggerne. Det finnes ikke varslingssystem eller rutiner for dette i dag. Samferdselsråden lovet å ta dette med tilbake til ruteplanleggerne. Vår konklusjon: Saken følges opp videre av Bjarkøy kommune Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

20 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Fergemateriellet i området er gammelt og medfører driftsstans og forsinkelser. Hva er situasjonen og planene framover på dette området? Svar: Fylkesråden har foreslått for politikerne at Fylkeskommunen selv skulle eie materialet for dermed å ha bedre kontroll på denne delen. Dette ble nedstemt. Her må det settes krav i anbudsforespørselen. Fylkesråden bebuder en full gjennomgang av materiellet med det første. Vår konklusjon: Saken følges opp videre opp i brev til ruteplanleggerne. Kan rederiene på eget initiativ ta ut fergemateriell på riksveiforbindelse uten å skaffe reserveferge? Svar: Ansvarsforholdet og betingelsene her er noe uklart. I tillegg ble det i møtet stilt spørsmål om varslingsansvar og rutiner ved forsinkelser eller innstillinger. Fylkesråden ba oss ta dette opp med ruteplanleggerne. Problemstillingen er også knyttet til hvilket fergemateriell (ofte smått og dårlig) som settes inn som reserve. Vår konklusjon: Saken følges opp videre i brev til ruteplanleggerne. Kan ruteplaner endres av transportør i løpet av avtaleperioden? Kan de endres av Fylkeskommunen, og hvilke forpliktelser har evt. andre transportører til å tilpasse seg disse? Svar: Det ligger ikke inne i kontraktene mulighet til endring i kontraktsperioden. Dette kan spilles inn til ruteplanlegger på fylket som er Jan Egil Vassdokken. Telefon E-post: Vår konklusjon: Saken følges opp videre med brev til ruteplanlegger. Kan man i større grad benytte minibuss/taxi/privat transportmiddel i distriktene for å oppnå fleksibilitet? Svar: Fylkeskommunen ser på dette nå. Det er arbeidet med slike løsninger andre steder i landet. Det er under utarbeiding et mandat for et pilotprosjekt på dette. Det det finnes en bestillingssentral (betingelse) vil dette være mulig å få til. Her kan KID-midler (kollektivmidler i distriktene) benyttes. Vår konklusjon: Saken følges opp videre i brev til ruteplanlegger. Hjem-for-en-50-lapp. Hvordan fungerer dette? Kan man se for seg en utvidelse til flere kommuner? Svar: Saken har vært evaluert på fylkesnivå. Det er ikke satt av midler til utvidelse av ordningen. Ungdom er den gruppen som er mest utsatt for trafikkulykker i Troms. Derfor har Troms fylkeskommune opprettet skysstilbud for å få unge mellom år trygt hjem i helgene. I praksis er det drosjetransport til fastsatte tider og som kjører en fast trase. Den enkelte ungdom betaler kr. 50,- i egenandel. Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

21 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Ungdom som bor utenfor byene har problemer med å komme seg fra arrangementer i helgene, og dette er den tida i uka det er flest ulykker, fortsetter han. Tilbudet har eksistert siden våren 2004 og er i drift på Storslett, Finnsnes, Setermoen, Skjervøy og Bardufoss. Forutsetningen for å få til en slik ordning er at det er et fungerende bestillingskontor på stedet. Vår konklusjon: Dersom det er ønskelig fra kommunen, kan saken følges opp videre av daglig leder. Hvordan vil skolebusstilbudet legges opp ift ETS når Skånland vgs legges ned? Svar: Styres av undervisningsavdelingen Vår konklusjon: Saken må følges opp / sjekkes ut med undervisningsavdelingen. Evenes flyplass. Hvilken status / rolle skal flyplassen ha? Hvordan engasjerer Troms Fylkeskommune seg i det videre arbeidet ift flyplassen? Vil fylkeskommunen for eksempel engasjere seg i arbeidet med å få fotrutetilbud på flyplassen? Svar: Evenes flyplass og tilbudet her har fokus hos fylkeskommunen og følges opp derfra når det er naturlig. Det er bevilget midler til flere utviklingsprosjekt. Evt. nye ruter må privatfinansieres. Vår konklusjon: Saken følges opp politisk der det er naturlig. Noen fly har ikke flybusstilbud (WF Bodø/Tromsø). Er rutebuss et alternativ og hvordan kan dette synliggjøres for passasjerene? Hvordan er ansvarsfordelingen ift bussruter og fylkesgrensen? Svar: Fylkesrådet har etablert et samarbeid med fylkesråden i Nordland, men dette er en problemstilling det må jobbes mer aktivt med framover. Vår konklusjon: Saken spilles inn i brev til ruteplanleggerne. Forslag til vedtak i Regionrådsmøtet : Regionrådet tar rapporten fra kommunikasjonsgruppen til orientering. Registrerte problemstillinger følges opp med brev til ruteplanleggerne i Troms fylkeskommune. Prosjektgruppen opprettholdes, og kalles inn til nytt møte når regionrådet ønsker dette. Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

22 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen 4. PROSESSPLAN FOR TROMS FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet behandlet saken i møte , sak 37/10. I saksframlegget står det bl.a: Ruteterminen er 1.1. til Det gjøres ingen endringer av rutene i løpet av terminen med mindre dette er force majeur årsaker. I praksis er ruteterminen fra første mandag i året til første søndag neste år. Det ble i saken lagt opp til følgende prosedyre for ruteplanlegging: Følgende prosess foreslås: Elektronisk kunngjøring av ruter + oversendelse til trykkeri Operatørenes siste frist for å melde tilbake om feil eller mangler i rutedatabasen Siste frist for levering av rutedata (nettokontrakter) eller ferdigstillelse av rutedatabaser fra TFK til operatørselskapene Siste frist for innspill fra operatørselskapene for innspill til endringer og justeringer av ruter i neste rutetermin Forslag til ruter for kommende rutetermin, med høringsinnspill, sendes ut til operatørselskapene for uttalelser Frist for høringsuttalelser til foreslåtte rutetermin Forslag til oppdaterte/justerte ruter for kommende års rutetermin sendes ut på høring til kommuner. Dette gjøres også kjent i media Rutekonferanse TFK og operatørselskapene gjennomgår innkomne forslag til ruteendring. Det skal så langt det lar seg gjøre innhentes ruteprogram for flyselskaper og Hurtigruten for neste år Siste frist for å gi innspill på ruteendringer for neste års rutetermin (gjelder kommuner og privatpersoner, bygdelag og lignende) Invitasjon til å gi innspill på neste års rutetermin kunngjøres. Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

23 Kommunikasjonsløsninger innad og til/fra regionen Involverte selskaper / aktører i de forskjellige kommunikasjonsløsningene: Type Strekning Selskap / nettside Hurtigbåt Harstad Tromsø Hurtigbåt Harstad Bjarkøystedene - Senja Hurtigbåt Harstad Engenes - Brøstadbotn Ferge Stangnes - Sørrollnes Ferge Refsnes Flesnes Ferge Bjarkøy Sandsøy - Grytøy Ferge Stornes Bjørnerå Ferge Harstad Sør-Senja Fergeforbindelsen Harstad Sør- Senja AS Flyselskap Rutetrafikk Flyselskap Rutetrafikk Flyselskap Rutetrafikk Buss Narvik-Buktamoen-Nordkjosbotn-Tromsø Buss Buss Harstad-Evenes FLYBUSSEN 10 Harstad Byterminal-Stangnes 11 Harstad Byterminal-Medkila-Ruggevik 12 Harstad Byterminal-Trondenes 14 Harstad Byterminal-Berg 15 Harstad Byterminal-Blåbærhaugen 17 Harstad Byterminal-Dalsletta 18 Harstad Byterminal-Grønnebakkan 200 Harstad-Narvik-Tromsø 210 Harstad-Ramsund 212 Evenskjer-Breistrand-Boltås-Reinås 213 Skoleruter Evenskjer 214 Evenskjer 215 Harstad-Sørvik-Storvann 220 Harstad-Hilleshamn 225 Grov-Evenskjer 230 Sørrollnes-Hamnvik-Nordrollnes 232 Sjøvegan-Sørvik-Hamnvik-Årbostad 240 Harstad-Stornes-Grytøya-Bjarkøya 245 Grøtavær-Dale-Bjørnerå-Lundenes 250 Harstad-Kilbotn-Kongsvik-Lødingen 260 Harstad-Sortland-Lofoten 262 Storjord-Borkenes 263 Aspenes-Borkenes 270 Harstad-Åsegarden-Borkenes-Elda 275 Harstad-Sørli 276 Harstad-Tennvassåsen 280 Harstad-Kasfjord-Elda 290 Harstad-Indre Aun-Elgsnes Harstad-Lødingen-Fauske TOGBUSSEN Narvik-Buktamoen-Nordkjosbotn-Tromsø (Nord-Norgeekspressen) 815 Narvik-Buktamoen-Nordkjosbotn- Lyngseidet/Skibotn-Storslett-Alta 120 Narvik-Sjøvegan-Finnsnes 130 Tromsø-Buktamoen-Setermoen-Sjøvegan- Tennevoll 140 Narvik-Langmyra-Myrlandshaug-Sjøvegan (Hålogalandbussen) (Cominor Avdeling Finnsnes) Kommunikasjonsrapport Sør-Troms regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Hybrid årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke 2014

Hybrid årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke 2014 Hybrid årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke 24 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2- Innledning Side 4-5 Fylkesråd for samferdsel og miljø Side 6-7 Styreleder: Det blåser fortsatt i Troms Side

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Side 2- Innledning Side 4-5 Fylkesråd for samferdsel og miljø Side 6-7 Styreleder: Det blåser fortsatt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 03.12.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/10 Trine-Lise

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre.

Hovedtema for møtet vil være prosjektet BioReg fellessatsingen på bioenergi og bioressurser i de to regionene våre. Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Sanner Hotell på Granavollen Møtedato: 18.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer