Telefon: Avisartikkelen legges ved i tillegg til et bakgrunnsnotat fra Destination Harstad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefon: 77 02 60 08. Avisartikkelen legges ved i tillegg til et bakgrunnsnotat fra Destination Harstad."

Transkript

1 Deres ref.: 10/ Deres dato: Saksbehandler: Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2010/264 / 026 Troms fylkeskommune Samferdselsetaten Postboks Tromsø HØRING - ENDRINGER AV KOLLEKTIVTILBUDET I TROMS Vi viser til invitasjonen datert 23. juni Vi er oppmerksom på at høringsfristen som først var satt til 02. august ble flyttet til 23. august, men vil likevel peke på det uheldige ved å plassere slike viktige høringer midt i ferietiden og med en høringsfrist som gjør det svært vanskelig å få til gode prosesser i og mellom kommunene. Sør-Troms regionråd har registrert at det etter utsendelsen av denne invitasjonen er kommet en høringsinvitasjon til fergepakke Vågsfjord med frist 06. september. Etter vår erfaring, er de største utfordringene i kollektivtrafikken i regionen knyttet til koordinering av rutene. Ferge- og hurtigbåtrutene legger føringer for behovene på busstilbudet. Vi forutsetter derfor at det i den videre prosessen legges vekt på denne koordineringen selv om høringsfristen for fergene kommer på et senere tidspunkt, og vi ber om at rekkefølgen på slike høringer går inn i en helhetlig og naturlig planprosess. Regionrådet viser til vårt brev av 17. juni 2010 der vi tar opp problemstillinger knyttet til kollektivtilbudet. Vi har ikke mottatt svar på disse, og ber om at våre innspill i dette brevet også sees på som innspill i denne høringsrunden. Brevet vedlegges. Torsdag 12. august var det et oppslag i Harstad Tidene der Destination Harstad peker på den manglende koordineringen av kollektivtilbudet mellom Troms og Nordland. Artikkelen hadde overskriften - Flaut og hårreisende. Eksempler som gis her er bl.a. at: - Buss fra Harstad til Tjeldsund korresponderer ikke med buss fra Tjeldsund til Lofoten - Eksisterende ruteplaner finnes ikke på flere språk - Ruteplanleggerne på nett krever lokalkunnskap, for eksempel lokalenavn på fergeleiene, for å få fram riktig informasjon Avisartikkelen legges ved i tillegg til et bakgrunnsnotat fra Destination Harstad. Regionrådet viser til Fylkesrådens uttalelse i samme avis om å igangsette et koordinerende arbeid på tvers av fylkesgrensen, og forutsetter at dette arbeidet blir en del av den videre prosessen som skal gi et koordinert og sammenhengende kollektivtilbud. Sør-Troms regionråd vil også peke på den manglende markedsføringen og vanskelig tilgjengelig informasjon om sommerforbindelsen Øylandsruta. Det hersket stor forvirring ved oppstart, og selv etter at ruten var igangsatt hadde for eksempel ikke destinasjonsselskapet fått informasjon om dette. På nettet lå det en rutetabell med Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

2 2 informasjon om senere oppstart. Dette er svært uheldig for forbindelsen fordi det de siste årene ikke har vært drift og usikkerheten dermed er ekstra stor. Med hilsen Eva H. Ottesen leder Vedlegg daglig leder

3 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Telefon: Vår dato: Vår ref.: 2010/264 / 026 Troms fylkeskommune - Samferdselsetaten Att. Spesialrådgiver Jan Egil Vassdokken Postboks Tromsø KOMMUNIKASJONER I SØR-TROMS INNSPILL OG SPØRSMÅL Sør-Troms regionråd har satt ned en arbeidsgruppe med fokus på kommunikasjonene til og fra regionen / kommunene i regionen. I dette arbeidet har vi kartlagt problemstillinger som vi ønsker å forelegge fylkeskommunen. Vi viser til møtet med fylkesråd Kari-Anne Opsal onsdag I forhold til kollektivtransporttilbudet ønsker vi å ta opp følgende: 1. Flesibelt kollektivtilbud Vi har forståelse for at det ofte kan være vanskelig å få til et godt kollektivtilbud (busstilbud) i distriktene. Passasjergrunnlaget er ofte ikke stort nok til å fylle bussene og gir få avganger. Vi mener derfor fylkeskommunen bør se på mer fleksible ordninger som bruk av minibusser og taxi. Det bør også etter vår mening vurderes om det kan inngås avtale med næringsdrivende eller offentlige etater om å kombinere deres behov for transport med passasjertransport. Dette må gjerne organiseres gjennom et tilpasset bookingssystem. Vi anbefaler at det igangsettes forsøksordninger på dette området, og bidrar gjerne om Fylkeskommunen ønsker det. 2. Hurtigbåten Harstad Tromsø som tilbud til distriktskommunene For at hurtigbåten skal være et reelt tilbud for reisende fra distriktskommunene, må det finnes korresponderende kollektivtilbud. Vi har erfart at ruter som tidligere har korrespondert kan endres uten at korresponderende ruter endres. I tillegg er tilbudet mangelfullt for enkelte områder, og bør etter vår mening kunne suppleres med mer fleksible løsninger. Vi anbefaler at definerte, korresponderende ruter etableres og at disse innarbeides i anbudspapirer/kontrakter på en slik måte at transportørene forplikter seg til å opprettholde korresponderende ruter ved endringer eller reserveløsninger. 3. Forsinkelser - reglement for korresponderende kollektivtransport For definerte, korresponderende ruter bør det utarbeides reglement for hvordan transportørene skal informere hverandre, og innenfor hvilke tidsrammer de skal vente på forsinket transportmiddel. Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

4 2 Etter det vi har registrert finnes det i dag ikke plikt til, eller system for, at fergene på Bjarkøysiden eller på Grytøysiden skal informere hverandre eller passasjerene ved forsinkelser eller innstillinger. Begrenset kapasitet på reserveferger er også viktig informasjon. Problemstillingen gjelder flere forbindelser og typer kollektivtransportmidler. Vi understreker at vi her både snakker om regelverk og informasjonsrutiner/-system, både transportørene imellom og ift publikum. 4. Mangelfullt fergemateriell Fergemateriellet i området er gammelt og medfører ofte driftsstans og forsinkelser. For de som pendler og for næringstrafikk skaper dette store frustrasjoner og bidrar negativt i den langsiktige utviklingen i kommunene. Vi ber om en redegjørelse for forbindelsene: - Bjarkøy Sandsøy Grytøy - Stornes Bjørnerå - Stangnes Sørrollnes - Refsnes Flesnes Vi opplever i tillegg at rederiene på eget initiativ tar ut fergemateriell på riksveiforbindelser uten å skaffe reserveferge, eller at de setter inn materiell med betydelig begrenset kapasitet. Finnes det regelverk for dette, og hvis ikke, kan dette innarbeides? Informasjonsplikt og informasjonssystem er også et sentralt spørsmål i denne sammenheng. 5. Billettsystem og ruteplanlegging på tvers av fylkesgrensen Vår region følger fylkesgrensen og kollektivtilbudet på tvers av denne er viktig for oss. Vi ber om en redegjørelse for hvordan planleggingen av kryssende kollektivtilbud ivaretas og hvordan regionen får mulighet til å påvirke denne. Vi har også registrert at det opereres med forskjellige billettsystem på hver side av grensen, og at dette gjør at passasjerer må løse to billetter på lengre turer. Vi ber om at dette kommenteres og hvorvidt det foreligger planer om samordning Vi ber om skriftlig tilbakemelding, og stiller oss gjerne til disposisjon i et evt. videre arbeid. Med hilsen Eva H. Ottesen leder daglig leder

5

6 file:///p:/a-regionråd-2010/02-prosjekt/kommunikasjonsløsninger/dest-harstad-vs Endringer... 1 av :49 Emne: VS: Endringer i kollektivtilbudet - Høring Fra: Mariette Verhage Sendt: 23. august :07 Til: '' Emne: SV: Endringer i kollektivtilbudet - Høring Her er saken: Hver sommer dukker det opp nye og gamle utfordringer. To saker som absolutt er med på å sinke Nord-Norge som reisemål er mangelen på leiebiler i høysesongen og tilgangen på offentlig transport. Billige flyreiser gjør at vi får mange gjester nordover uten egen bil. De lander da midt ute i ødemarka på Evenes og ønsker å reise rundt i det fantastiske området i Midtre Hålogaland (Destination Harstad Lofoten Vesterålen Ofoten). Det er nærmest umulig å få tak i leiebil i området rundt Harstad/ Narvik Lufthavn, Evenes. Bilene må bookes lang tid i forveien. Når dette kombineres med et dårlig tilbud av offentlig transport blir det mange frustrerte turister. Egentlig er kanskje ikke det offentlige tilbudet så dårlig men det fremstår slik i mangel på oversikt for å finne ut av ruter og priser. Dårlig og spredt informasjon, kombinert med store mangler på tilpassing av offentlig transport tvinger våre gjester til å leie bil for å feriere her i nord. Dette er en stor utfordring for Nord-Norge som har lange avstander og spredt bebyggelse. Sett fra et miljøperspektiv og et mulig inntektspotensial burde det være interessant å styre trafikken mot de offentlige transportører. Her er noen betraktninger lokalt og nasjonalt: (Norway official travel guide) har kun betalte aktører under sine sider med informasjon om transport; Ge ng here and around. Her burde det vært opplyst med STORE BOKSTAVER om en reiseplanlegger på mange språk. Jeg er helt sikker på at de fleste kundene hos de e ne stedet overhode ikke er interessert i f.eks. private buss selskap. Visitnorway er betalt av det offentlige/ reiselivsnæringen og burde ta med informasjon som skal hjelpe de individuelle kundene våre å finne en best mulig reisemåte. Den offisielle ruteportalen er delt opp i fylker og man trenger utrolig god lokalkunnskap for å kunne bruke sidens reiseplanlegger. Forsøk å søke på buss mellom Harstad Svolvær! Denne finner man ikke uten å vite at man først må søke Harstad Lødingen og så Lødingen Svolvær eller Harstad Sortland Å. Det er mange som (forsøker å) reiser denne ruten hver dag om sommeren! Det finnes heller ingen ruteinformasjon på de e ne stedet på engelsk!!! Ei heller på noe annet språk. finner jeg heller ikke på Visitnorway sine sider. Den beste informasjonen finne jeg på Denne ne siden er på 3 språk og ser ikke ut l å bry seg så mye om fylkesgrenser. MEN hvordan skal våre utenlandske gjester finne denne siden? Det finnes ingen link fra Også her er det slik at man må vite de lokale navnene på fergeleier, buss stasjoner ol for å få opp de korrekte rutene. Flere bussruter er døde om sommeren pga skoleferier. Med noen få lpassninger mot sommermarkedet hadde vi få gjort mye. Kunne en minibuss kjøre byrute om sommeren? Og hva med å lpasse ruter l å korrespondere reisende fra Harstad inn mot Lofotekspressen? Turistene er oppta av priser på alt av transport, også busser og ferger. Det er nærmest umulig å finne ut av priser for strekninger som involverer flere operatører. De ulike transportører er lite interessert i å informere om lengre reiser som innbefa er flere/ andre transportører. De e gjør at de fleste gjester må oppsøke turistkontorer for å få tak i sammenhengende reiseruter. Ruteinformasjon tar nå alt for mye av den l både oss og gjestene på turistkontoret.

7 file:///p:/a-regionråd-2010/02-prosjekt/kommunikasjonsløsninger/dest-harstad-vs Endringer... 2 av :49 Turistkontoret mo ar få ferdig trykte ruter fra transportører og de e gjør at vi må skrive ut fra ne et og kopiere. Hvem skal betale for de e? Mange turister kommer eller drar med tog l/ fra Narvik. Direkte buss går det kun på fredag og søndag mellom Harstad og Narvik. Alterna vt må gjestene beny e flybussen som både er et mye dyrere alterna v og som tar lang d med ven ng på Evenes. Dersom flyene er forsinket kan gjestene risikere å bli si ende lenge på Evenes. Dette var noen betraktninger fra oss. Det finnes mange flere eksempler både hos oss og i resten av landsdelen. Vi håper at det innen neste sommer er på plass en god, offisiell nettside for all reiseplanlegging i Norge. Vi foreslår at nettsiden blir internasjonalt brukervennlig med et kart til å søke opp ruter. Kart kan brukes av alle og kan redusere utfordringen med lokale stedsnavn. Viktig at det blir mulig å få opp forslag til reise med offentlig transport ved å plotte punkt på kartet. Denne nettsiden må ikke være styrt og begrenset av kommunegrenser, fylkesgrenser eller ulike operatører og burde driftes nasjonalt. Fokus må være på den individuelle gjesten som kommer uten bil. I tillegg bør både avgiftsnivået til leiebilaktørene og turistruter for offentlig transport være saker på den politiske dagsorden. Med vennlig hilsen Marie e Dest Harstad logo.jpg

Hybrid årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke 2014

Hybrid årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke 2014 Hybrid årsrapport og status for kollektivtrafikken i Troms fylke 24 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2- Innledning Side 4-5 Fylkesråd for samferdsel og miljø Side 6-7 Styreleder: Det blåser fortsatt i Troms Side

Detaljer

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Side 2- Innledning Side 4-5 Fylkesråd for samferdsel og miljø Side 6-7 Styreleder: Det blåser fortsatt

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge Lin Andrea Gulbrandsen Rapport om bussanbud i Norge Innhold 1.0. Innledning 03 2.0. Anbudene 04 3.0. Anbudene og bussjåførene 05 4.0. Arbeidshverdagen 06 4.1. Rutetider 06 4.2. Reguleringstider 07 4.3.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2

DOKUMENTINFORMASJON. Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 Flybuss Ringerik ke Oslo Lufthavn Utgave: B Dato: 2008-08-27 Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Flybuss Ringerike Oslo Lufthavn Utgave/dato: B / 2008-08-27

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. oktober 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS

FORESIGHT REISELIV VRI TROMS RAPPORT 17/2012 ISBN 978-82-7492-269-3 ISSN 1890-5226 FORESIGHT REISELIV VRI TROMS Resultater fra innspillskonferanse 27. september 2012 Yngve Antonsen og Geir Bye Norut Tromsø 2012 Prosjektnavn Foresight

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK STATUS 2013 OG SØKNAD 2014 KID - Ordningen for bedre kollektivtransport i distriktene 1 Oppsummering Flexx startet 20. juni 2012, delvis finansiert med midler fra KID-ordningen.

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsrapport 2004. Smartinger bruker buss

Årsrapport 2004. Smartinger bruker buss Årsrapport 2004 1 Smartinger bruker buss Innhold På god vei 3 Skal strekke oss lengre 4 5 Samarbeid og fornyelse 6 7 Smartinger bruker buss 8 9 Nøkkeltall 10 11 Ungdomskortet er knallbra 12 13 Ingenting

Detaljer

Strategiplan for Bratsbergbanen

Strategiplan for Bratsbergbanen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Strategiplan for Bratsbergbanen 100 000 årlig reisende innen 2014 15. august 2010 Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks E-post Internett Postboks 2844 Fylkesbakken

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) 333 FORVALTNINGSREVISJON AV ELEKTRONISK BILLETTERING I KOL- LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Vi tar dæ me fra A te B Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og informasjon

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2012-02-13-ordinært møte Dato: 14.02.2012 PROTOKOLL - møte i Midt-Troms

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer