12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)"

Transkript

1 Vår ref.: RR Dato: Telefon Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD Tid: Mandag 19. mars kl og (kl : Årsmøte Midt-Troms Friluftsråd) Sted: Kommunehuset i Torsken, Gryllefjord Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård, Helene Rognli, Paul Dahlø, Odd Arne Andreassen, Hans Peder Pedersen Ordfører MTT: Liv Helland Olsen Forfall: Fred Flakstad, Geir-Inge Sivertsen, også hans vara Gunnleif Alfredsen Rådmenn: Alf Rørbakk og Lena Hansson Sekretariat: Herbjørg Valvåg Dessuten informanter til sakene 21/12, 22/12 og 23/12, se referatet. Møtet ble leda av Paul Dahlø. Følgende saker var til behandling: 07/12 TV-PRODUKSJONEN SOMMERFESTEN 2012 (utsatt sak) 12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) 16/12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD SEKRETARIATET 17/12 LØKTA ÅRSMELDING OG REGNSKAP /12 ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 2011 FLERE INTERKOMMUNALE ENHETER 19/12 VIDERE ARBEID MED NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) sak til behandling i kommunene 20/12 VANNREGIONUTVALGET - NYTT MEDLEM FRA MIDT-TROMS 21/12 INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET FORSLAG OM REVITALISERING 22/12 MIDT-TROMS MUSEUM ORIENTERINGSSAK 23/12 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STATSKOGS REGIONUTVALG 24/12 NÆRINGSHAGENE I MIDT-TROMS ORIENTERINGSSAK 25/12 INNSPILL TIL PLANPROSESS FOR NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM RDAII TROMSØ /12 ÅPEN POST

2 De neste regionrådsmøtene: : Berg ordinært møte : Bardu ordførertur til Altevatn : Dyrøy + Fylkesmannen på besøk (to timer) : Målselv Midt-Tromsting: : Tranøy : Sørreisa Andre viktige møter: 22. mars: Dialogmøte RDAII i Tromsø: Paul og Herbjørg kan delta (påmeldt) 26. mars: Planforum/dialogmøte ifm planstrategiarbeid: Kommunene deltar med påmeldte representanter (påmelding innen 19. mars) mars: Prosessinformasjon og invitasjon til regionalt dialogmøte om forslag til NTP : Det er gitt beskjed om at Midt-Troms regionråd stiller. Nestleder Helene Rognli satser på å møte som regionens representant. Dersom hun ikke kan, sørger hun for at en annen av ordførerne møter. Sigrid Stangnes vil legge fram innspill på vegne av Profilgruppen og Midt-Troms regionråd juni: Aktiv i Midt-Troms Konferanse om helse og friluftsliv. Istindportalen/Bardufosstun 07/12 TV-PRODUKSJONEN SOMMERFESTEN 2012 Vedlegg: Saksforelegg til møte i Lenvik formannskap, i saksdokumentet Prosjektbeskrivelse og presentasjon av opplegget fra Tellus Works AS for TV Norge i egne vedlegg til e-postinnkallinga. Aktuell artikkel fra Nordlys, eget vedlegg i e-posten Formannskapet i Lenvik gjorde følgende vedtak i saka: Lenvik formannskap viser til henvendelsen fra Tellus Works AS. Lenvik formannskap er positiv til de planene som presenteres. Lenvik formannskap mener at produksjonen bør forankres regionalt, og foreslår at saken vurderes av Midt-Troms regionråd. 2

3 Lenvik formannskap ber derfor Midt-Troms regionråd om å vurdere eventuell deltakelse i prosjektet, og forespørselen fra Tellus Works oversendes derfor til Midt-Troms regionråd til eventuell videre behandling. Regionrådets vedtak (20.02): 1. Midt-Troms regionråd ber formannskapene om å vurdere saka og gi tilbakemelding til regionrådet innen 16. mars om mulig tilslutning til deltakelse i denne fjernsynsproduksjonen. 2. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra kommunene vurderes saka i regionrådsmøte Regionrådets vedtak (19.03.): Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra de enkelte kommuner anser regionrådet det slik at det ikke er aktuelt å gå inn med støtte i TV-produksjonen Sommerfesten. Sak 12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP FOR Å DRIVE RUTER MED BASE PÅ BARDUFOSS (BDU) Saka er todelt. 1. Regionrådet bør skaffe seg oversikt over hvordan rutetilbudet over Bardufoss har utvikla seg over tid, hvordan det er i dag og hvilke strategier som kan legges for å sikre og bedre tilbudet. 2. Henvendelse fra Tore Snevoll, se vedlegg, om kommunale tilskudd som støtte til driftsselskap for å etablere flyruter på Bardufoss. Regionrådets behandling ( ): 1. Sak om støtte til flyselskap utsettes i påvente av at det gis ei orientering for formannskapet i Målselv kommune. 2. Avtalen mellom Norwegian og forsvaret er forlenga, uten at det sivile samfunnet, regionrådet/kommunene har bidratt inn i i prosessen. Saka følges opp av politisk ledelse og administrasjon. Resultat/vurdering fra behandling i formannskapet i Målselv legges fram i RR-møte 19/03. 3

4 Regionrådets vedtak (19.03): Vedrørende henvendelse om etablering av driftsselskap: 1. Regionrådet stiller seg positiv til arbeidet med å etablere interne flyruter i Nord-Norge. 2. Regionrådet ser ingen mulighet for å gå inn med økonomisk støtte til det aktuelle prosjektet. Vedrørende Norwegians flyruter Bardufoss: Vedtaket fra pkt. 2 følges opp. Sak 16/12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR MIDT-TROMS REGIONRÅD SEKRETARIATET Vedlegg: Årsmelding og regnskap for sekretariatet, Midt-Troms regionråd for 2011 Innstilling til vedtak: 1. Årsmeldinga for 2011 for sekretariatet godkjennes. AR s vedtak: 1. Årsmeldinga for 2011 for sekretariatet godkjennes. 1. Årsmeldinga for 2011 for sekretariatet godkjennes. Sak 17/12 LØKTA ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 Vedlegg: Årsmelding og regnskap for Løkta for Innstilling til vedtak: 1. Årsmeldinga for 2011 for LØKTA godkjennes. 4

5 AR s vedtak: 1. Årsmeldinga for 2011 for LØKTA godkjennes. 1. Regionrådet berømmer Løkta for solid og god innsats knytta til arbeidet med Samhandlingsreformen. 2. Årsmeldinga for 2011 for LØKTA godkjennes. 3. Regnskapet for 2011 vedtas. Sak 18/12 ÅRSMELDINGER OG REGNSKAP 2011 Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll SenjaLab PPT Pedagogisk Senter ORIENTERINGSSAK Vedlegg: Kort oppsummering vedrørende de enkelte enhetene Innstilling til vedtak: 1. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll tas til orientering. (Vedtatt av ordførerne i Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy). 2. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for SenjaLab tas til orientering. (Vedtatt av ordførerne i Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy). 3. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for PPT tas til orientering. (Vedtatt av ordførerne i Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy). 4. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for Pedagogisk Senter tas til orientering. (Vedtatt av ordførerne i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy) 1. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for Midt-Troms Arbeidsgiverkontroll tas til orientering. (Vedtatt av ordførerne i Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy). 2. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for SenjaLab tas til orientering. (Vedtatt av ordførerne i Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy, Lenvik ikke til stede). 3. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for PPT tas til orientering. (Vedtatt av ordførerne i Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy, Lenvik ikke til stede). 5

6 4. Informasjonen vedrørende årsmelding og regnskap for 2011 for Pedagogisk Senter tas til orientering. (Vedtatt av ordførerne i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, Lenvik ikke til stede). Sak 19/12 VIDERE ARBEID MED NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) sak til behandling i kommunene Vedlegg: Forslag til saksframlegg for vedtak i kommunene.vedr. regionens arbeid med NTP Brev av fra samferdselsetaten, Troms fylkeskommune Brev av fra samferdselsetaten om regional høring NPT Regionrådet er godt kjent med saka fra tidligere drøftinger og fra tre viktige kontaktmøter: : Regionrådet i samarbeid med Profilgruppa med 60 deltakere. Regiondirektør Torbjørn Naimak, Statens Vegvesen, fylkesråd for samferdsel Terje Olsen og stortingsrepresentantene Anne-Marit Bjørnflaten og Irene Lange Nordahl var innledere. Det kom viktige innspill og tilbakemeldinger i løpet av denne debatten : Kontaktmøte med stortingsrepresentantene fra Troms, der representanter fra Profilgruppa deltok under dialogen om NTP : Møte i samarbeid med Profilgruppa med fylkesråden for samferdsel og fylkeskommunens samferdselskomité. Regionrådets vedtak i sak 13/12: 1. Informasjonen tas til orientering. 2. Regionrådet slutter seg til mål og strategier for arbeidet på kort og på lang sikt. 3. Det utformes et saksframlegg til kommunene, der kommunene bes om å gi sin prinsippielle tilslutning til mål og strategier Noen viktige milepæler framover: mars: Regionalt dialogmøte om forslag til NTP , se vedlagt brev med prosessinformasjon og invitasjon. Nestleder Helene Rognli satser på å møte som regionens representant. Dersom hun ikke kan, sørger hun for at en annen av ordførerne møter. Sigrid Stangnes vil legge fram innspill på vegne av Profilgruppen og Midt-Troms regionråd. 23. april: Frist for innspill til regional høring i Troms NTP , se vedlagt brev. 6

7 1. Regionrådet tar oppdatert informasjon til orientering. 2. Forslag til saksframlegg sendes ut til kommunene for behandling. 3. Vedtak meldes til regionrådets sekretariat innen Saka behandles i Midt-Tromstinget Sak 20/12 VANNREGIONUTVALGET - NYTT MEDLEM FRA MIDT-TROMS Midt-Troms regionråd velger Arne Nysted som ny representant i vannregionutvalget i Troms. Sak 21/12 INTERESSEORGANISASJON FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET FORSLAG OM REVITALISERING Vedlegg: Henvendelse fra Geir-Inge Sivertsen med stiftelsesdokumentene og vedtektene for foreninga Senja Petro Geir-Inge Sivertsen skisserte i sin henvendelse et forslag til vedtak, slik: 1. Midt-Troms regionråd oppnevner et interimstyre med følgende medlemmer 2. Interimstyret får i oppgave å reorganisere / revitalisere arbeidet med en interesseorganisasjon for petroleumsvirksomhet. 3. Interimsstyret bes om å komme med forslag til organisering, inkludert forslag til mandat og vedtekter, til neste møte i regionrådet, Midt-Troms regionråd oppnevner ei arbeidsgruppe med følgende medlemmer Paul Dahlø, Arne Nysted og Geir-Inge Sivertsen. 2. Arbeidsgruppa får i oppgave å reorganisere / revitalisere arbeidet med en interesseorganisasjon for petroleumsvirksomhet. 3. Arbeidsgruppa bes om å komme med forslag til organisering, inkludert forslag til mandat og vedtekter, til neste møte i regionrådet,

8 Sak 22/12 MIDT-TROMS MUSEUM - ORIENTERINGSSAK Vedlegg: Henvendelse fra Midt-Troms museum av Styreleder for Midt-Troms museum, Per Gunnar Cruickshank, og direktør Lisa Gay Bostwick orienterte i saka. REGIONRÅDETS BEHANDLING: 1. Midt-Troms regionråd takker for orienteringa. 2. Regionrådet vil delta aktivt overfor Troms fylkeskommune for å bidra til å bedre Midt-Troms Museums økonomi. Sak 23/12 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STATSKOGS REGIONUTVALG Vedlegg: Invitasjonsbrev fra Statskog av Kopieres til møtet: Mandat og oppgaver for Statskogs regionutvalg i Nordland og Troms Tom Rune Eliseussen ga ei nærmere orientering. Midt-Troms regionråd inviteres til å oppnevne to representanter til Statskogs regionutvalg for Troms. Ordførerne i Bardu og Målselv gis fullmakt til å oppnevne to representanter til Statskogs regionutvalg i Troms. 24/12 NÆRINGSHAGENE I MIDT-TROMS ORIENTERINGSSAK Orienteringer ved lederne i de to næringshagene, Gro Lamark og Roy-Arne Johannessen, 10 min til hver. REGIONRÅDETS BEHANDLING: Midt-Troms regionråd takker for orienteringene og ønsker de to næringshagene lykke til med det videre arbeid. 8

9 Sak 25/12 INNSPILL TIL PLANPROSESS FOR NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPROGRAM RDAII TROMSØ Vedlegg: Invitasjon til dialogmøte Regionrådets leder og daglig leder stiller på dialogmøtet. Saka følges oppi tråd med de momentene Midt-Troms regionråd tidligere har spilt inn vedrørende RDAII. Sak 26/12 ÅPEN POST Ordførertur i regi av Midt-Troms Friluftsråd kan koples til regionrådets møte Stor konsert på Berg på Dyrøya 28.juni 80 år siden Arvid Hanssen ble født. Korte informasjoner om forsvarspolitiske saker. REGIONRÅDETS BEHANDLING: De forskjellige informasjonspunktene tatt til orientering. Herbjørg Valvåg referent 9

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 16.04.2013 Tid: Mandag 15. april kl. 09.30-15.45 Sted: Kommunehuset i Torsken, Gryllefjord Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi Lillegård,

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 24.06.2014 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 23. juni 2014. Ordinært møte kl 09.00 14.00, opplegg på golfbanen kl. 14.15-17.00 Sted: Bardufosstun, Målselv (09.00-14.00) / Midt-Troms Golfklubb,

Detaljer

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: 15.11.2011 Tid: Mandag 14. november kl.

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE

01/12 HØRINGSUTTALELSE FERGEFORBINDELSE HARSTAD-SØR-SENJA ØYLANDSRUTA 03/12 SAMORDNING AV STATLIG REGELVERK FOR Å TA IMOT INNVANDRERE Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2012-02-13-ordinært møte Dato: 14.02.2012 PROTOKOLL - møte i Midt-Troms

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo. Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn Møtedato: 23. august 2013 MØTEPROTOKOLL Grenlandsrådet År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 23.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 23.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 23.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 19. mars 2009 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen

Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Ekspedert per e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler

Detaljer