: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor"

Transkript

1 HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget) Deltagere : Karl Erik Kaald leder John Lian nestleder Eldbjørg Røstvold Kopi Møteansvarlig : Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor : Karl Erik Kaald Sted Dato Hemne/Trondheim 30. november 2006 Sakliste: Sak 23/2006 Godkjenning av protokoll fra møte den Sak 24/2006 Referatsaker Sak 25/ gangs orientering om utbyggingen ved Sodin Skole Sak 26/2006 Oppfølging av Hemne kommunes eierinteresser i Svanem AS Sak 27/2006 Arkitektkonkurranse om nytt rådhus i Hemne - orientering Sak 28/2006 Plan for forvaltningsrevisjon for Hemne kommune for 2007 Sak 29/2006 Kontrollutvalgets oppfølging av politiske vedtak i Hemne kommune Sak 30/2006 Møteplan for kontrollutvalget for 2007 Sak 31/2006 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Per O. Johansen på telefon , mobil Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Karl Erik Kaald leder (sign) Per O. Johansen Rådgiver Hemne kommune kontrollutvalget Side 1

2 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 23/2006 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Hemne kommune kontrollutvalget Side 2

3 Sak 23/2006 Godkjenning av protokoll fra møte KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. VEDLEGG 1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte SAKSUTREDNING Godkjenning av møtebok. Hemne kommune kontrollutvalget Side 3

4 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 24/2006 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Hemne kommune kontrollutvalget Side 4

5 Sak 24/2006 Referatsaker KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. VEDLEGG Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Sak KS-88/2006: Vurdering av kommunestyrets medlemstall behandlet av Hemne kommunestyre på møte den Pressemelding av nr. 78/2006 fra Finansdepartementet vedrørende Lovutvalg skal vurdere forebyggende tiltak mot hvitvasking og regnskapsmanipulering. SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. Hemne kommune kontrollutvalget Side 5

6 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 25/ gangs orientering om utbyggingen ved Sodin Skole Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar redegjørelsen om utbyggingen ved Sodin skole til orientering, og tar informasjonen med seg i den videre oppfølgingen av prosjektet. Hemne kommune kontrollutvalget Side 6

7 Sak 25/ gangs orientering om utbyggingen ved Sodin Skole KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar redegjørelsen om utbyggingen ved Sodin skole til orientering, og tar informasjonen med seg i den videre oppfølgingen av prosjektet. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-19/2006: 2. gangs orientering om utbyggingen ved Sodin skole. 2. Sak KU-16/2006: Eventuelt: Pkt a) Orientering om utbyggingen ved Sodin skole. 3. Sak KU-10/2006: Orientering om utbyggingen ved Sodin skole. 4. Sak KU- 4/2006: Bestilling av forvaltningsrevisjon om oppfølging av utbygging ved Sodin skole. SAKSUTREDNING I plan for forvaltningsrevisjon for 2006 som ble vedtatt av kommunestyret på møte den som sak KS-13/2006, er oppfølging av skoleutbyggingen ved Sodin skole et av de prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjektene for Prosjektet har ifølge investeringsbudsjettet for Hemne kommune en kostnadsramme på totalt 38,3 millioner kroner. Utbyggingen er i gang og kontrollutvalget følger arbeidet gjennom et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ble initiert på møte den 10. mars For å kunne sette seg best mulig inn i prosjektet og for å avpasse kontrollutvalgets oppfølging av arbeidet har kontrollutvalget bedt om at rådmannen har orientert om status og fremdrift i prosjektet i utvalgets møter. Rådmannen har så langt orientert om utbyggingen i møter den 12. mai og den 20. oktober. Under siste orientering om byggeprosjektet på møte den 20. oktober, ba kontrollutvalget som en ny redegjørelse på utvalgets neste møte som er berammet til den 8. desember Hemne kommune kontrollutvalget Side 7

8 Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak KU-19/ gangs orientering om utbyggingen ved Sodin skole : Kontrollutvalget tar redegjørelsen om utbyggingen ved Sodin skole til orientering, og tar informasjonen med seg i den videre oppfølgingen av prosjektet. Kontrollutvalget ønsker fortsatt å følge opp utbyggingen ved Sodin skole og ber rådmannen om å gi en ny orientering om status og fremdrift i prosjektet på utvalgets neste møte, som er berammet til den 8. desember Kontrollutvalgets sekretariat har vært i kontakt med rådmannen, og bedt ham eller den han utpeker om å redegjøre om skoleutbyggingen på Sodin skole overfor kontrollutvalget på utvalgets møte den 8. desember KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON: Sekretariatet viser til rådmannens orientering i møtet. Hemne kommune kontrollutvalget Side 8

9 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 26/2006 Oppfølging av Hemne kommunes eierinteresser i Svanem AS Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra daglig leder ved Svanem AS og rapport fra Revisjon Midt-Norge IKS om begrenset selskapskontroll Svanem AS til etterretning. Kontrollutvalget oversender sender saken over til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapport fra Revisjon Midt-Norge IKS om begrenset selskapskontroll til etterretning og ber på generelt grunnlag rådmannen om å utarbeide rutiner, eller en eierstrategi, for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser i utenforliggende selskaper og virksomheter. Hemne kommune kontrollutvalget Side 9

10 Sak 26/2006 Svanem AS orientering om virksomheten v/ daglig leder KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra daglig leder ved Svanem AS og rapport fra Revisjon Midt-Norge IKS om begrenset selskapskontroll Svanem AS til etterretning. Kontrollutvalget oversender sender saken over til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapport fra Revisjon Midt-Norge IKS om begrenset selskapskontroll til etterretning og ber på generelt grunnlag rådmannen om å utarbeide rutiner, eller en eierstrategi, for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser i utenforliggende selskaper og virksomheter. VEDLEGG: 1. Rapport fra Revisjon Midt-Norge IKS; Begrenset selskapskontroll Svanem AS. 2. Årsregnskap for regnskapsåret 2005 for Svanem AS. Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak 15/2006 Selskapskontroll i Hemne kommune i SAKSFREMSTILLING: Etter endringene i kommuneloven om tilsyn og kontroll som ble vedtatt med virkning fra ble tilsyn med kommunalt eide selskaper en prioritert oppgave, og det ble tatt inn egne bestemmelser om selskapskontroll. Reglene slår fast at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.v. (kommunelovens 77, nr. 5). Kontrollutvalget vedtok i henhold til kravene i kommuneloven en plan for selskapskontroll i Hemne kommune på møte den 18. november 2005 som sak KU-13/2005. Denne ble lagt frem for og vedtatt av kommunestyret på møte den som sak KS-14/2006. Med utgangspunkt i planen for selskapskontroll vedtok kontrollutvalget på møte den som sak KU-15/2006 å se nærmere på virksomheten ved Svanem AS, virksomhetens betydning for Hemne-samfunnet og hvordan Svanem AS fungerer sammen med øvrige virkemidler Hemne kommune har for arbeidstakere med særlige behov. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll som ble vedtatt av kommunestyret i Hemne kommune som sak KS 14/2006 og ber om å få seg forelagt årsregnskap for 2005, inkludert styrets beretning og revisjonsberetning, samt protokoll fra årets ordinære generalforsamling i selskapet Svanem AS. Kontrollutvalget ønsker å invitere daglig leder i Svanem AS til utvalgets neste møte som er berammet til 20. oktober 2006 for å orientere om selskapet og den virksomheten som drives i regi av selskapet. Hemne kommune kontrollutvalget Side 10

11 Rapport om begrenset selskapskontroll Revisjon Midt-Norge IKS har med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak foretatt en undersøkelse av hvordan Hemne kommune som eier forvalter og følger opp sine interesser i Svanem AS. Rapporten konkluderer med at Svanem AS synes å ivareta sitt formål med å skape arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede og medvirke til yrkesmessig attføring på en god måte. Svanem AS synes også å ha en stabil økonomi og at selskapet forvaltes på en god måte. Revisor konkluderer videre med at kommunen ikke har skriftlige rutiner for oppfølging av selskapet, og for rapportering mellom selskapet, kommunens valgte representanter i selskapet og til kommunestyret. For å sikre at kommunens eierinteresser blir ivaretatt og at eieren forvalter sine eierinteresser på en god måte, anbefaler revisor at Hemne kommune bør utarbeide skriftlige rutiner som sikrer oppfølging av eierinteresser og rapportering fra selskaper, kommunens eierrepresentanter og til kommunen. Orientering fra daglig leder i Svanems AS til kontrollutvalget Kontrollutvalgets sekretariat har vært i kontakt med daglig leder i Svanem AS og bedt ham om å orientere om selskapet overfor kontrollutvalget på utvalgets møte den 8. desember Sekretariatet viser til orienteringen som blir gitt i møtet. Kontrollutvalgets sekretariat har for ordens skyld lagt ved årsregnskapet for Svanem AS med styrets beretning som gir ytterligere informasjon om virksomheten. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Oppfølging av kommunens forvaltning av eierinteresser i selskaper er blitt en ny oppgave for kontrollutvalget. Innfallsvinkelen for slike undersøkelser vil avhenge av hva som er kommunens formål med eierposisjonen, alt i fra selskaper som har tatt over kommunal tjenesteproduksjon til selskaper som kommunen har mer finansielt motiverte investeringer i. Svanem AS er et selskap som utfører tjenester som har stor betydning for Hemnesamfunnet og det er i så måte betryggende å konstatere at selskapet både virker veldrevet og ivaretar sine oppgaver på en god måte. På generelt grunnlag bør imidlertid Hemne kommune vurdere å etablere rutiner for hvordan kommunen skal forvalte sine eierinteresser i selskaper mv. Slike rutiner, eller eierstrategi, bør si noe om hva som er formålet med eierposisjonen, rapporteringsrutiner mellom selskapet og kommunen, hvem som representerer kommunen overfor selskapet m.v. Formålet med eierskapet kan ha karakter av i alt fra å utføre kommunal tjenesteproduksjon gjennom selskapet, støtte til etablering av ny virksomhet, til plasseringer der formålet i første rekke er utbytte. Gjennom å ha et bevisst forhold til hva som er formålet med eierskapet er det lettere å definere relasjonene mellom selskapet og kommunen og hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta saken til etterretning og fremme den for kommunestyret med sikte på å utarbeide rutiner for forvaltning av kommunens eierinteresser i selskaper mv. Hemne kommune kontrollutvalget Side 11

12 HEMNE KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 27/2006 Arkitektkonkurranse om nytt rådhus i Hemne - orientering Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2006 Saksbeh: Per O. Johansen Arkivkode: 030 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og vil bruke redegjørelsen som grunnlag for videre oppfølging av saken. Hemne kommune kontrollutvalget Side 12

13 Sak 27/2006 Arkitektkonkurranse om nytt rådhus i Hemne - orientering KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og vil bruke redegjørelsen som grunnlag for videre oppfølging av saken. VEDLEGG Ingen. Utrykte vedlegg i saksmappen: : Hemne kommunestyre: Sak KS-114/1997 Nytt rådhus oppnevning av plannemnd m.v : Publisering Norsk Lysingsblad: Tjenester Kunngjøring av plan- og designkonkurranse Begrenset konkurranse nytt rådhus : Konkurransegrunnlag, Plan og designkonkurranse Hemne kommune Bygging av nytt rådhus, Hemne kommune v/rådmannen : Møtereferat Nytt rådhus i Hemne 1. jurymøte : Kritikk: Nytt rådhus Hemne kommune Presentasjon av juryens arbeide og kritikk : Notat fra Haavind Vislie v/esther Lindalen vedrørende Nytt rådhus. Plan og designkonkurranse Forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser : Brev fra Norske Arkitekters Landsforbund v/per Rygh, konkurransesekretær, vedrørende Arkitektkonkurranse om Rådhus i Hemne valg av vinnerutkast : E-post fra Hemne kommune v/gunnar Hynne til L2 Arkitekter v/jon Flatebø vedrørende Arkitektkonkurranse, Hemne rådhus : Brev fra Giæver, Hegle & Co DA v/ Ole Birger Giæver til Hemne kommune vedrørende Nytt rådhus i Hemne kommune arkitektkonkurranse : Brev fra Erbe & Co DA til Hemne kommune vedrørende Hemne kommune Arkitektkonkurranse Brudd på konkurransereglene : Møte i plannemnda for nytt rådhus : Brev fra Erbe & Co DA til Hemne kommune vedrørende Hemne kommune Arkitektkonkurranse Nytt rådhus : Brev fra Bjerkan Stav ANS v/karl Bjørnar Olsen til Hemne kommune vedrørende Nytt rådhus i Hemne Arkitektkonkurranse : E-post fra Bjerkan Stav ANS v/karl Bjørnar Olsen til Hemne kommune v/leif Lie vedrørende Rådhussaken : Brev fra Erbe & Co DA til Hemne kommune vedrørende Hemne kommune Arkitektkonkurranse Nytt rådhus : E-post fra Bjerkan Stav ANS v/karl Bjørnar Olsen til Hemne kommune v/leif Lie vedrørende Rådhussaken avlysning, unntatt off 5.2b : Referat fra møte i Plannemnda for nytt rådhus i Hemne. Hemne kommune kontrollutvalget Side 13

14 : Hemne formannskap: Sak FS-137/2006 Tildeling av tjenestekontrakt etter avholdt arkitektkonkurranse : Brev fra Gunnar Hynne til Hemne kommunestyre vedrørende Ettersending av saksdokumenter K-sak 63/06 i møte Hemne kommunestyre. Tildeling av tjenestekontrakt etter avholdt arkitektkonkurranse : Brev fra Erbe & Co DA v/roar Kjøsnes vedrørende Arkitektkonkurranse Brudd på konkurransereglene : Uttalelse fra ansatte til politikerne i Hemne kommunestyre om rådhussaken : Brev fra Norske Arkitekters Landsforbund v/per Rygh, konkurransesekretær, vedrørende Noen momenter vedr. arkitektkonkurranse Hemne rådhus : E-post fra Bjerkan Stav ANS v/karl Bjørnar Olsen til Hemne kommune v/gunnar Hynne vedrørende rådhussaken : Hemne kommunestyre: Sak KS-63/2006: Tildeling av tjenestekontrakt etter avholdt arkitektkonkurranse ny godkjenning nytt rådhus : Stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Sør-Trøndelag Tingrett vedrørende Brudd på konkurransereglene i forbindelse med plan- og designkonkurranse, begjæring om midlertidig forføyning, krav om erstatning : Hemne kommunestyre: Sak KS-82/2006: Tildeling av tjenestekontrakt etter avholdt arkitektkonkurranse nytt rådhus Erklæring vedr. begjæring om midlertidig forføyning. SAKSUTREDNING Innledning Ved behandlingen av sak KU-21/2006 Kontrollutvalgets oppfølging av politiske vedtak i Hemne kommune rettet utvalget oppmerksomheten blant annet mot kommunestyrets behandling av sak KS-63/2006 om tildeling av tjenestekontrakt etter arkitektkonkurranse vedrørende nytt rådhus i Hemne. På bakgrunn av et omforent forslag fattet utvalget enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Hemne kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon. Kontrollutvalget vil under henvisning til sak KS-63/2006 i kommunestyret be om å få seg forelagt en orienteringssak til neste møte vedrørende tildeling av tjenestekontrakt etter avholdt arkitektkonkurranse om nytt rådhus i Hemne kommune. Kontrollutvalgets sekretariat fremmer herved en orienteringssak der vi oppsummerer fremdriften og viktige deler av hendelsesforløpet. På grunn av omfanget av saksdokumenter har sekretariatet ikke lagt dokumentene ved saken, men disse vil være tilgjengelige for utvalgets medlemmer under behandlingen av saken. Hemne kommune kontrollutvalget Side 14

15 Sekretariatet vil på dette tidspunktet kun gi et sammendrag av hendelsesforløpet slik det går frem av det vedlagte materialet. Siden kommunen ligger an for å komme i et rettslig gjennomgang av en del av problemstillingene som saken reiser, og siden det hersker ulike syn internt i Hemne kommune om hvilken løsning som burde vært valgt, må kontrollorganene unngå å komme i en situasjon som kan tas til inntekt for de ulike syn i saken. Kort gjennomgang av utviklingen i saken Planlegging av nytt kommune-/rådhus har vært på dagsorden siden 1970 tallet i Hemne kommune. Kommuneadministrasjonen har vært atskilt i lang tid, og ca ½ parten av sentraladministrasjonen er nå samlet i Lidalsbygget. Ordningen med en delt løsning er uheldig i den forstand at det er kostbart å spre kommunens administrasjon på flere steder, i tillegg er dette uheldig for de ansattes arbeidssituasjon og innbyggerne må forholde seg til kommunen på flere fysiske steder. Et funksjonelt rådhus, som samler og styrker kommunens administrasjon kunne også ha vært et moment for å fremheve Hemne som regionsenter i fylkets vestre deler. Utbyggingen har imidlertid ikke blitt igangsatt, da Hemne kommunestyre har valgt å prioritere kommunens kjerneoppgaver som skole og helsesenter i sine investeringsprosjekter. Historikk Hemne kommunestyre nedsatte i sak KS-114/1997 i møte den et utvalg på 5 medlemmer med oppdrag å planlegg og prosjektere nytt rådhus i Hemne. I økonomiplanen for 1997 og 1998 ble det i hvert av årene satt av kr til planlegging av nytt rådhus i Hemne. I økonomiplanen for ble anleggstart satt til 1999 med bevilgninger på 5-6 og 10 millioner kroner årene 1999, 2000 og I møte den vedtok Hemne kommunestyre nytt valg på medlemmer i plannemnda for nytt rådhus, og komiteen ble utvidet. Rådmannen ble valgt som leder, øvrige medlemmer var ordfører, teknisk sjef og 4 medlemmer fra kommunestyret. I tillegg skulle tillitsvalgte være representert. Nemnda diskuterte arbeidet med å lage romprogram, oppnevne jury etc. På møte den , etter forrige kommunevalg, ble plannemnda valgt for 3. gang. Medlemmene i nemnda ble nå, rådmannen, kommunalsjef Oddbjørn Berg og medlemmene i formannskapet, samt representanter fra de tillitsvalgte. Prekvalifisering Etter vedtak i Hemne formannskap (sak FS-160/2003) og videre arbeid i plannemnda ble Begrenset plan- og designkonkurranse, nytt rådhus for Hemne kommune lagt ut på DOFFIN-basen og ble kunngjort i Norsk Lysingsblad Utlysningen gjaldt påmelding til prekvalifisering der inntil 5 firma/grupper skulle velges til å komme med forslag til nytt rådhus, inkludert pris på komplette arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for bygget. Ved fristens utløp for prekvalifisering hadde 25 kvalifiserte arkitektsfirma meldt seg, og plannemnda valgte i møte den ut 5 firma som skulle få levere sitt bidrag i konkurransen. Hemne kommune kontrollutvalget Side 15

16 Plan og designkonkurranse - forutsetninger Rådmannen utarbeidet konkurransegrunnlag for plan og designkonkurranse datert Utsendelse av konkurransemateriell ble satt til og konkurransen skulle gjennomføres innen Prosjektets forutsetninger fremgikk av vedleggene til konkurransegrunnlaget, og som vi kommer tilbake til senere i saken, så er romprogrammet særlig relevant, der det i pkt 5.2. heter: Det tilligger de prosjekterende å vurdere å foreslå disponering av evt. tilleggsareal. Nytt bygg skal være på m2 netto areal, eks kommunikasjonssoner, men inklusive tekniske rom, og oppføres i max 2 etasjer i tillegg til evt. kjeller/sokkel. Videre ble det vist til kommunedelplanen for Kyrksæterøra, som vektlegger at viktige siktlinjer til naturen omkring skal sikres, der utsiktslinjer til Hemnefjorden, åssidene, Søa og kirken er særskilt nevnt. Videre er det blant annet nevnt at byggehøyder og fasader på bygg i tilknytning til sentrale gaterom skal tilpasses gaterommets form og skala, behovet for lys ned i gaterommene og hensynet til viktige ut- og innsiktslinjer i Kyrksæterøra sentrum. Jury Den nedsatte plannemnda en jury for avgjørelse av konkurransen, som fikk følgende medlemmer: Ordfører Gunnar Hynne oppnevt av Hemne kommunestyre (leder) Ståle Vaag, oppnevnt av Hemne kommunestyre Rådmann Leif Lie, oppnevnt av byggherre Sivilarkitekt Svein Skibnes, oppnevnt av byggherre Sivilarkitekt Siri Røholt, oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) Enhetsleder Egil Hoem, oppnevnt av ansatte Juryens arbeid Juryen konstituerte seg på 1. møte den og ordfører Gunnar Hynne ble valgt som juryens leder. De 5 innkomne forslagene ble anonymisert og åpnet. Juryen holdt sitt 2. møte den og valgte enstemmig 2 av prosjektene Elvebølgen og Delta til å bli med videre i konkurransen. Videre vedtok juryen å engasjere firmaet Myklebust AS for å vurdere anleggs- og driftskostnader for de to prosjektene. På juryens 3. møte den ble Myklebust AS sin økonomivurdering gjennomgått, der man var kommet til at prosjekt Elvebølgen hadde en byggekostnad på ca. 7 millioner kroner og en driftskostnad på ca 0,225 millioner kroner høyere enn prosjekt Delta. Det var enighet i juryen om å godkjenne prosjektforslag med 3 etasjer, som lå i Delta sitt forslag. Arkitektfirmaene som utarbeidet forslagene Delta og Elvebølgen ble så anmodet om bearbeide sine forslag i tråd med anmerkninger gjort av juryen, og anonymiseringen av forslagene ble nå opphevet. Det viste seg at følgende arkitektfirmaer sto bak forslagene: Delta: Lunde og Løvseth Arkitekter AS, Oslo Elvebølgen: Sørli arkitekter AS, Kyrksæterøra Hemne kommune kontrollutvalget Side 16

17 Juryen hadde særmøter den med de to arkitektfirmaene hvor omarbeidede vinnerforslag ble presentert. Juryene fikk så frist til å levere sine bearbeidede prosjekt til En fullsatt jury behandlet på sitt møte den 23. juni 2006 de bearbeide prosjektene som stort sett var endret etter juryens ønsker. Juryen var delt i synet på hvilket forslag som skulle vinne arkitektkonkurransen og vi gjengir juryens vedtak: Ved avstemming ble 3 stemmer gitt til DELTA og 3 stemmer gitt til ELVEBØLGEN. Juryformannnen gjorde deretter bruk av sin dobbeltstemme med den følge at L2 Arkitekter AS s forslag DELTA ble kåret til konkurransens vinner. Juryens arkitekter utarbeider et forslag til kritikk av alle de 5 innleverte forslag. Denne kritikken sendes jurymedlemmene for evt. kommentarer/godkjenning før offentliggjøring. I denne kritikk må både mindretallets og flertallets merknader til de to vinnerutkast komme frem. Brev av fra Sørli Arkitekter AS I brev datert den 8. august 2005 uttrykker Sørli Arkitekter AS bekymring over valget av arkitekt som Hemne kommune har foretatt, og firmaet informerer om at en juridisk vurdering av saken vil bli foretatt. Etter varselet om påklaging av juryens vedtak tar etter hvert Hemne kommune v/rådmannen kontakt med advokatfirmaet Haavind Vislie i Oslo for å vurdere hvorvidt det er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser å kåre Delta som vinner av arkitektkonkurransen. Notat av fra Haavind Vislie v/advokat Esther Lindalen I et notat av gir advokat Esther Lindalen en vurdering av spørsmål knyttet til valg av Delta som konkurransens vinner. Fokus settes særlig på at Delta innbærer at rådhuset bygges i 3 etasjer, mens det i konkurransegrunnlaget er en forutsetning om at rådhuset skal være på max 2 etasjer. Lindalen konkluderer med, til tross for stor skjønnsfrihet ved planog designkonkurranser, at forslag som har mer enn 2 etasjer ikke kan vinne konkurransen. Anbefalingen fra Haavind Vislie er at Hemne kommune ikke bør inngår kontrakt med Delta før det er foretatt en nærmere avklaring i forhold til eventuelle brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Brev av konkurransesekretær Per Rygh (NAL) Konkurransesekretær Per Rygh i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) skriver i et brev datert til Hemne kommunestyre der man uttrykker bekymring over at kommunen ennå ikke har valgt arkitekt etter arkitektkonkurransen. Rygh fremfører at det er helt utidig og ulogisk å reise kritikk mot Delta etter at konkurransen er avholdt. Dersom antall etasjer hadde vært et avgjørende poeng burde juryen ifølge Rygh ha avvist utkastet i 1. utvelgelse der 2 prosjekter ble valgt til å gå videre, dessuten burde juryen ha lagt inn som en forutsetning i runde 2 at byggehøyden ble redusert. Dessuten påpeker Rygh at den andre deltakeren i konkurransen kunne ha protestert mot at Delta med 3. etasjer ble valgt som delt vinner i runde 1, noe som ikke har skjedd. Norske Arkitekters Landsforbund v/ Per Rygh henstiller til Hemne kommunestyre om å følge det råd juryen har gitt gjennom avgjørelse av konkurransen. Hemne kommune kontrollutvalget Side 17

18 Møte i Hemne kommunestyre Medlem av juryen og sivilarkitekt Siri Rørholt redegjorde for juryens arbeid og konklusjon i kommunestyret. E-post av fra ordfører Gunnar Hynne til L2 Arkitekter Ordfører Gunnar Hynne informerer i en e-post av L2 Arkitekter AS om at juryens vedtak ble presentert for kommunestyret på møte , men på grunn av en forverret økonomisk situasjon er det nå usikkert om Hemne kommune kan realisere et nytt rådhus. Brev av fra advokatfirmaet Giæver, Hegle & Co DA Den 10. januar mottar Hemne kommune et brev fra advokatfirmaet Giæver, Hegle & Co som sammen med Advokatfirmaet Erbe & Co er blitt engasjert fra Sørli arkitekter AS i forbindelse med den avsluttede arkitektkonkurransen. Giæver hevder at Delta er i strid med konkurransegrunnlagets begrensninger og kan ikke utpekes som vinner av konkurransen. Videre hevder Giæver at saksbehandlingen i juryen var i strid med premissene for arkitektkonkurransen ved at de ble utdelt 2 andrepremier og at forslagsstillernes navn ble gjort kjent for juryens medlemmer før endelig vinner ble utpekt. Giæver avslutter med varsle rettslig forfølging av saken dersom Hemne kommune inngår avtale med L2 Arkitekter AS. Brev av fra advokatfirmaet Erbe & Co DA Den 20. januar mottar Hemne kommune et brev av advokatfirmaet Erbe & Co. I brevet reises det kritikk mot saksbehandlingen og håndteringen av arkitektkonkurransen. Konklusjonen fra Erbe & Co er at Delta må avvises og at Elvebølgen står igjen som vinnerforslag og skal tildeles tjenestekontrakten om gjennomføringen av prosjektet. Møte i plannemnda for nytt rådhus Plannemnda uttrykker på møtet usikkerhet om konsekvenser knyttet til å velge Elvebølgen som vinner, altså en annen vinner enn den som juryen har utpekt. Nemnda vedtar å innhente ytterligere opplysninger fra L2 Arkitekter AS, konkurransesekretær Per Rygh og kommunens advokat, Bjerkan Stav ANS. Nemnda er opptatt av å ikke komme i en situasjon hvor kommunen kan bli stilt erstatningsansvarlig for feil valg. Brev av fra advokatfirmaet Erbe & Co DA Advokatfirmaet Erbe & Co DA presiserer i brev av at kommunens finansielle situasjon ikke gir grunnlag for avlyse arkitektkonkurransen, og at et eventuell avlysning vil bli sett på om en omgåelse av regelverket. Erbe ber om tilbakemelding på at Sørli Arkitekter tildeles tjenestekontraken og viser til at Sørli vil ta fatt på arbeidet, selv om byggestart skulle forskyves fremover i kommunens økonomiplanperiode. Hemne kommune kontrollutvalget Side 18

19 Brev av fra advokatfirmaet Bjerkan Stav ANS I brev av 16. mai 2006 gir kommunens advokat Bjerkan Stav ANS v/ advokat Karl Bjørnar Olsen en vurdering av arkitektkonkurransen som er gjennomført med hensyn til nytt rådhus. Advokat Olsen går igjennom saksforløpet, redegjør for reglene for designskonkurranser og går igjennom spørsmålene i saken. Advokat Olsen kommer under tvil frem til at prosjekt Delta burde vært avvist fra konkurransen. Når det gjelder prosdyrene i juryens saksbehandling, mener Olsen eventuelle mangler her ikke er så så alvorlige at de gir grunnlag for å underkjenne juryens avgjørelse. Avslutningsvis fremholder Olsen at et kommunalt organ uansett ikke kan overprøve juryens avgjørelse og velge en annen vinner. Saken må i så fall sendes tilbake til juryen med en klargjøring av rammene for konkurransen. I lys av at kommunen vurderte å utsette hele byggeprosjektet anbefalte advokat Olsen at Hemne kommune søker å få til en minnelig løsning med de to finalistene der kommunen betaler finalistene de reelle kostnadene ved utarbeidelsen av de to prosjektene (den negative kontraktsinteresse). E-post av fra Bjerkan Stav ANS I en post fra advokat Olsen til rådmann Lie anbefaler Olsen rådmannen å tilrå at kontraktsforhandlinger inngås med Sørli. Siden Delta etter Olsen sin oppfatning faller ut, anser han det ikke nødvendig for å sende saken tilbake til juryen. Brev av fra advokatfirmaet Erbe & co DA I brev av ber advokatfirmaet Erbe & Co Da på vegne av sin klient om at Sørli Arkitekter AS utpekes som vinner av arkitektkonkurransen og garanterer for at Sørli blir tildelt tjenestekontrakten ved gjennomføringen av prosjektet. I motsatt fall varsler Erbe & Co DA rettslige skritt i saken : Møte i Plannemnda for nytt rådhus i Hemne Plannemnda drøfter først et tilbud om Sagatun som rådhusalternativ, som oversendes kommunestyret. Deretter ble arkitektkonkurransen drøftet og plannemnda vedtok etter forslag fra rådmannen, med 6 mot 4 stemmer at det inngås forhandlinger om kontrakt med arkitektfirma Sørli Arkitekter AS med utgangspunkt i Elvebølgen. Etter vedtaket var fattet ble de ansattes stemmerett drøftet, der konklusjonen var at de ansatte deltar med fulle rettigheter. Ordfører Gunnar Hynne ba om følgende protokolltilførsel: På grunn av sakens natur er det ønskelig at iverksettelse av plannemndas vedtak utsettes, da den vil bli brakt inn for kommunestyret. Hemne kommune kontrollutvalget Side 19

20 : Hemne formannskap: sak FS-137/2006: I behandlingen av saken i formannskapet er ordfører Gunnar Hynne saksbehandler, og saksfremstillingen ble lagt frem for formannskapets medlemmer i møtet. Ordføreren mener at Plannemnda ikke har mandat til å omgjøre juryens vedtak, siden juryen er delegert myndighet i saken og viser til at dette fremgår av konkurransegrunnlaget. Ordføreren viser til at Plannemnda må være tro mot juryens vedtak og at juryen var sammensatt med faglig kompetanse, blant annet med 1/3 arkitektbakgrunn. Oppdragsgivers mulighet til å intervenere blir etter dette å sende saken tilbake til en opprinnelige jury med klargjøring av rammene for konkurransen og nødvendige orienteringer om de betenkninger som er fremkommet i etterkant av avsluttet konkurranse. Med 4 mot 3 stemmer fattet formannskapet i tråd med ordførers tilråding følgende vedtak: Vedtak i plannemnda om tildeling av tjenestekontrakt, annuleres. Plannemnda har ikke mandat til å fatte slikt vedtak. Hemne kommunestyre sender Plan- og designkonkurransen for nytt rådhus tilbake til juryen. Kommunestyret ber juryen foreta en ny gjennomgang av konkurransen før sluttbehandling i kommunestyret, sett i lys av de betenkninger som er framkommet i etterkant av juryens avgjørelse. Brev av fra advokatfirmaet Erbe & Co DA Erbe & Co Da viser til at Plannemndas avgjørelse av respekteres og at kommunestyret tildeler kontrakten til Sørli Arkitekter AS. Erbe & Co AS fremholder at med bakgrunn i at vedtaket i plannemnda er kunngjort så er kommunen bundet overfor Sørli arkitekter AS. Uttalelse fra ansatte i Hemne kommune av Ansatte i Hemne kommune ber i en uttalelse til kommunestyret om at man inngår kontrakt med arkitekt, uansett hvem, slik at nytt rådhus kan bli en realitet uten ytterligere forsinkelser og kostnader. Brev av fra Norske Arkitekters Landsforbund v/konkurransesekretær Per Rygh Konkurransesekretær Per Rygh drøfter en del momenter i saken og viser til at arkitekters innarbeidede konkurransekultur kan komme i konflikt med Lov om offentlige anskaffelser, når denne tolkes strengt og bokstavelig og uten forståelse for hva som kjennetegner en planog designkonkurranse i forhold til en anbudskonkurranse. Rygh antyder en løsning overfor kommunen der juryens avgjørelse opprettholdes, og samtidig akseptere en rettslig prøving av klagerens anførsler. Dette gir ifølge Rygh kommunen mulighet til å realisere et godt bygg, selv om man risikerer å måtte betale en økonomisk erstatning av en ikke ubetydelig størrelse. Norske arkitekters Landsforbund vil ifølge Rygh følge en rettslig behandling av saken med stor interesse, da den vedrører prinsipielt særdeles viktige forhold knyttet til fremtidig avvikling av arkitektkonkurranser. Hemne kommune kontrollutvalget Side 20

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24. februar 2009 kl. 10.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Møterom teknisk. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 058/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Leif Lie, Kommunalsjef Inger-Johanne L. Steinveg, Sekretær Eva Randi Oldervik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Leif Lie, Kommunalsjef Inger-Johanne L. Steinveg, Sekretær Eva Randi Oldervik MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2006 Fra kl.: kl. 08.30 Til kl.: 11:30 Til stede på møtet Medlemmer: Gunnar Hynne, Åse Torevik, Oddlaug B. Brekken, Ståle Vaag, Kjell

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE. Sakliste: HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 10. mars 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne helsesenter Deltagere : Karl Erik Kaald leder

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 4. november 2008, kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord Lille møterom

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder unntatt sak 3 /2009 Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 27. februar 2009 kl. 13.00 15.35. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 068/2009. Møteleder: Geir

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. oktober 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda Kommunestyresalen.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. april 2008 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget) Saknr: 10/2008-16/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 13:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE Side 1 av 5 Tid: 20.05.2014 KL 0800 1200. Sted: Nesna rådhus, møterom «Tomma» Tilstede: Einar Gullesen (leder) Gunnhild Forsland (nestleder) Gretha Bye (medlem) Pål Vinje (medlem mens Visnes har permisjon)

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 21.04.2008 17.00 Møtested : Rådhuset møterom Bergljot Sakliste: SAK 14/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 15/2008 REFERATSAKER SAK 16/2008 ÅRSREGNSKAP 2007

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006

SKAUN KOMMUNE. Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteprotokoll SKAUN KOMMUNE Møtedato/tid : Fredag 13. Januar 2006 kl 09.00 13.25 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Saknr : 01/2006 08/2006 Møteleder Svein Harald Antonsen Møtende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling SKAUN KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Fredag 13. januar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Skaun rådhus, kommunestyresalen Deltagere : Svein

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Møteinnkalling HITRA KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling HITRA KOMMUNE. Sakliste: HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Fredag 8. september 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra rådhus, møterom 1. Deltagere : Sigmund

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 08.10.2012 kl. 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 08.06.2015 kl. 10:00 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 04.03.2014 kl. 17:00 21:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen. Per-Arild Lyng,

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 13.02.2012 kl. 09:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Mediahuset Vindfang - Møterom 2.etg Tom Skare,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer