PROTOKOLL FRA MØTE I OMRÅDESTYRET FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA MØTE I OMRÅDESTYRET FOR MLS@UiO"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I OMRÅDESTYRET FOR MANDAG 11. MAI 2009 Til stede: Odd Stokke Gabrielsen (leder), Heidi Kiil Blomhoff (nestleder), Anders Elverhøi, Sigbjørn Fossum, Kjetill Jakobsen, Arne Klungland, Ingar Olsen, Inger Sandlie, Dag Undlien, Karen Marie Ulshagen Forfall: Erlend Smeland, Bjørn Øgaard Møtet ble satt kl og hevet kl Følgende dagsorden ble fulgt: Sak 20/09 PROTOKOLL FRA MØTET Forslag til protokoll fra områdestyrets møte (vedlagt) var sent ut tidligere for ev. kommentarer. Det var kommet inn én kommentar ang. graden av detaljering i vedtaket under Sak 18/09. Forslag til justert tekst var skrevet inn og markert i vedlegg. Protokollen godkjennes med vedtatt justering Sak 21/09 GENERELLE ORIENTERINGSSAKER Styreleder ga en muntlig orientering om aktuelle saker. Det ble bl.a. annet orientert om følgende saker: - Et stort antall AVIT-søknader i klassen under 30 mill. kr. og i klassen databaser/ einfrastruktur er sendt fra UiO, hvorav en stor andel gjelder søknader innenfor life science-feltet. Disse ble ikke rangert i tråd med retningslinjer fra NFR. NFRs nye regime for slike søknader har forbedringspotensiale. - Judd Sheridan har besøkt UiO i forbindelse med initiativ for forbedret interaksjon mellom UiO og University of Minnesota. - Styreleder presenterte MLS-området i møte hvor UiO hadde invitert Kunnskapsdepartementet representert ved departementsråd og flere ekspedisjonssjefer. - Styreleder har også presentert MLS-området i andre møter UiO-ledelsen ha hatt med eksterne aktører. Tas til orientering 1

2 Sak 22/09 PROFILERING AV I FORBINDELSE MED UNIVERSITETSJUBILEET 2011 Inger Stray Lien som leder UiO 2011 har vært i kontakt med styreleder om Life Scienceprofilering ved jubileet. MN har satt i gang et parallelt planarbeid. Styret ble invitert til å drøfte om og evt. på hvilken måte skal engasjere seg i en slik markering. Styret ser positivt på at life science-området flagges i forbindelse med jubileet og ber om at arbeidet som er initiert på MN samordnes med initiativ som favner hele UiO. Særlig aktuelt vil det være å få til et større utadrettet arrangement med inviterte internasjonale størrelser som er felles for de tre fakultetene. Styret ber om at Sigbjørn Fossum (MED), Kjetill Jakobsen (MN) og Ingar Olsen (OD) engasjerer seg i dette planarbeidet. Sak 23/09 NY WEBSIDE FOR Det er nå på høy tid å få laget en webside for Dette aktualiserer behovet for endelig valg av kortnavn og logo. Det var vedlagt en liste over mulige varianter, andre enn Styret ble bedt om å drøfte om man skal beholde eller erstatte dette kortnavnet med et mindre nerdete navn. Medlemmene ble invitert til å komme med kreative forslag. Det er videre behov for å engasjere kompetente personer til hhv. etablere ny webside og til å drifte denne når den er etablert. Det ble foreslått at Ole Andreas Økstad tidligere styremedlem, og ansvarlig for EMBIOs webside gis denne oppgaven mot et mindre vederlag. Styret gir sin tilslutning til å engasjere Ole Andreas Økstad som weredaktør for nye websider. Styret gir ikke sin tilslutning til å endre navn (i kortversjon) fra til annet fremlagt alternativ. Styret ønsker å se forslag til ny webside på neste styremøte og Ole Andreas Økstad inviteres til dette. Sak 24/09 MASTERPROGRAM I MOLEKYLÆRMEDISIN På styremøtet ble det besluttet at utredning av et MN-basert masterprogram i molekylærmedisin skulle inkluderes i programplanen. Det skal i denne forbindelse etableres en arbeidsgruppe med leder fra og deltakere fra de tre fakultetene. Brev til fakultetene om dette fulgte vedlagt. Styret ble bedt om å drøfte mandat, legge fremdriftsplan for arbeidet, og oppnevne arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: Arbeidsgruppen gis i oppdrag å konkretisere og analysere forslaget om å etablere et MN-basert undervisningsløp i molekylærbiologi rettet inn mot human medisin (molekylærmedisin), hvor det skisseres mulig faglig innhold, forslag til organisering av undervisningsprogrammet, finansiering, sammensetning av programstyre, bruk av lærerkrefter fra de tre fakultetene, og andre praktiske forhold av betydning for gjennomførbarhet. Analysen bør også inneholde bakgrunnsinformasjon om tilsvarende undervisningsprogram 2

3 internasjonalt. Forslaget må tydeliggjøre gevinster ved opplegget for fakultetene, samtidig som det søkes å identifisere mulige uheldige konsekvenser inklusive løsningsforslag for disse. Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av fra Inger Sandlie (leder) og Heidi Kiil Blomhoff.. I tillegg oppnevnes fra fakultetene Glenn- Peter Sætre (MN), Erik Dissen (MED) og Asbjørn Røed (OD). Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen innen 1. oktober Sak 25/09 KUNNGJØRING AV STIPENDIATSTILLINGER HØSTEN 2009 Ut fra foreliggende oversikt (vedlagt) fremgår det at det bør lyses ut 6 stipendiatstillinger, som prosjektstipend, i løpet av høsten Dette for å sikre opptimal utnyttelse av de øremerkede bevilgningene til formålet og for å nullstille etterslepet av ubenyttede midler i løpet av 2010/2011, i henhold til plan. Modellen forutsetter som gjennomsnittlig tilsettingstidspunkt i stillingene. Med dette som utgangspunkt ble foreslått at utlysning foretas ca med søknadsfrist Bevilgningsvedtak vil da kunne fattes på områdestyrets desembermøte, eller evt. i januar Styret ble bedt om å ta stilling til dette, samt diskutere hvilke faglige og strategiske føringer som skal legges inn i utlysningsteksten. Styret ble dessuten bedt om å drøfte hvilke førende generelle prinsipper som skal legges til grunn for tildeling av stipendiatstillinger fra slik de er definert i vedlegg til Sak 28/09. Utlysning av prosjektstipendene foretas som foreslått. De faglige og strategiske føringer som skal legges inn i utlysningsteksten vedtas på styremøtet Sak 26/09 PLAN FOR DISPONERING AV AVSETNING TIL FORSKNINGS- STIMULERENDE TILTAK I 2009 Som har fremgått av tidligere orientering om budsjettsituasjonen for 2009, gjenstår det ca. 2,3 mill. kroner som skal disponeres til forskningsstimulerende tiltak i 2009, konf. post 4 i vedlagt oppsett. Videre er det ikke fattet endelig vedtak når det gjelder postene 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Styringsgruppen ble bedt om å fatte vedtak når det gjelder avsetningene under postene 6 til 11, og diskutere hvordan den strategiske avsetningen under post 4 skal disponeres. Budsjettet godkjennes med vedtatte justeringer. Det utarbeides et disponeringsforslag for stimuleringsmidlene på grunnlag av styrets diskusjon. Dette legges frem på første styremøte i høstsemesteret. Sak 27/09 ARBEIDSGRUPPE FOR POST-FUGE INNSPILL TIL NFRs ARBEID MED BIOTEK 2012 Det er muntlig varslet at NFR i forbindelse med sitt planarbeid for Biotek-satsingen etter at FUGE II er avsluttet, vil invitere institusjonene til å komme med konkrete innspill i form av 3

4 Position papers. For å være i forkant og sikre at det leveres et tungt innspill fra UiO, foreslås at styret nedsetter en arbeidsgruppe som kan arbeide frem forslag for hva et slikt Position paper konkret bør inneholde. Det er også ønskelig med god interaksjon med HSØ/OUS om dette. Styret finner det noe prematurt å opprette den foreslåtte arbeidsgruppen på det nåværende tidspunkt fordi det vurderes som usikkert om NFR vil legge seg på den aktuelle invitasjonen. Styret ønsker i stedet å invitere noen sentrale forskningsledere til neste styremøte for å drøfte strategiske grep fra UiOs side, for å sikre en god innretning på videre biosatsing i Norge. Sak 28/09 PROGRAMPLAN FOR Det vises til diskusjon og vedtak på styrets strategiseminar og møte Dessuten til tidligere utsendte saks- og plandokumenter. Fristen for innlevering av den 2-årige programplanen er er også bedt om å utarbeide forslag til mandat for sin virksomhet innen juni Forslag til programplan, utarbeidet på grunnlag av tidligere diskusjoner og vedtak ettersendes i løpet av onsdag 6. mai. Styret ble bedt om å drøfte de enkelte postene og komme med forslag om justeringer og tillegg slik at planen kan ferdigstilles innen fristen. Det ble også bedt diskutere hvordan forslaget til mandat skal utarbeides med sikte på endelig behandling på styremøtet Programplanen som ble fremlagt ble vurdert å være for detaljert til at den i sin helhet ville være egnet til å oversendes universitetsledelsen. Etter en grundig gennomgang ble det gitt klare føringer om hvilke elementer som skulle beholdes og hvilke som mer var egnet for et internt styringsdokument. Styreleder ble gitt fullmakt til å ferdigstille programplanen etter disse føringene, og sende den inn innen fristen. Sak 29/09 EVENTUELT a) Høringsnotat er bedt om å skrive et høringsnotat til HSØs retningslinjer for kjernefasiliteter. Styreleder formulerer høringsnotatet i samarbeid med Heidi Kiil Blomhoff og Kjetill Jakobsen. b) Kandidat til styringsgruppe er bedt om å foreslå en kandidat til styringsgruppen for FUGEs plattform i bioinformatikk. Morten Dæhlen foreslås som aktuell kandidat. Styreleder kontakter ham om dette. 4

5 Odd Stokke Gabrielsen styreleder Tore Ellingsen adm. koordinator 5

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Organisering av Oslo Pride AS

Organisering av Oslo Pride AS Organisering av Oslo Pride AS OPAS-utvalget 2013 Rapport fra utvalget som ble nedsatt av LLH Oslo og Akershus årsmøte I 2013 for å utrede organiseringen av Oslo Pride AS LLH Oslo og Akershus Vedlegg: Forslag

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte 4-2008 - 22. oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo. Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn Møtedato: 23. august 2013 MØTEPROTOKOLL Grenlandsrådet År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00

Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00 Protokoll fra møte Hovedkomiteen i VKM 10. mars 2010, kl 10.00-16.00 Deltakere Fra Hovedkomiteen: Åshild Krogdahl (leder), Bjørn Næss, Espen Rimestad, Hilde-Gunn Sorteberg, Jan Alexander, Janneche Utne

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer