Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF"

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: Møtested: Video- / telefonkonferanse Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen Trine Magnus Bjørn Nilsen Lise K. Strømme Lasse B. Sølvberg Styreleder Nestleder Forfall fra styret Ingen forfall Deltakere fra administrasjonen Dagfinn Hallseth (Programkontoret) Fredrik Birkenfeldt (Programkontoret) Jan Erik Tveiten (Prosjektleder, opprettelse av Nasjonal IKT HF) Observatører Tor Eid (HOD) Christine Bergland (Hdir) Øistein Winje (Brukerutvalget) Norsk Helsenetts observatør, Håkon Grimstad, hadde meldt forfall til møte. 1

2 Sakliste 01/14 B Godkjenning av innkalling 02/14 B Konstituering av styret 03/14 B Konstituering av administrerende direktør 04/14 B Ansettelsesutvalg 05/14 B Oppnevning av arbeidsutvalg 06/14 O Innskuddskapital 07/14 B 08/14 O 09/14 B Budsjett 2014 Status etableringsaktiviteter Møteplan 2014 Sak 01 / 14 B Godkjenning av innkalling Styrets leder ønsket styrets medlemmer, observatører og administrasjon velkommen til konstituerende styremøte. Følgende saker ble meldt til eventuelt; Eventuelt behov for eget mandat for brukerutvalgets observatør Opprettelse av arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste Spørsmål om behov for revisjonsutvalg Ovennevnte punkter ble behandlet under henholdsvis sak 8, status etableringsaktiviteter og sak 10, eventuelt. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 2

3 Sak 02 / 14 B Konstituering av styret I styresaken orienteres det om de fire RHF-styrenes etablerings- og stiftelsesprosess av Nasjonal IKT HF. Etter at disse vedtakene ble fattet er Nasjonal IKTs lokalisering, etter føringer fra Helseministeren, flyttet fra Oslo til Bergen. Det kom spørsmål om hvorvidt endret lokalisering ville aktualisere behov for å gjenoppta tidligere vedtak fattet under den forutsetning at Nasjonal IKT HF ble lagt til Oslo. Spesielt ble spørsmålet ved om endret lokalisering burde ha innvirkning på styret sammensetning adressert. Styrets leder besvarte at dette var et spørsmål som naturlig adresseres til HFets eiere. Styret konstitueres i henhold til styresaker behandlet i de fire RHFene. Herlof Nilssen oppnevnes som styreleder og Thomas Bagley som styrets nestleder. Sak 03 / 14 B Konstituering av administrerende direktør Rekruttering av administrerende direktør er igangsatt og forventes gjennomført innen april 2014, med planlagt oppstart senest 1. august I utgangspunktet ville det vært naturlig å konstituere leder av programkontoret for Nasjonal IKT Dagfinn Hallseth som kst. administrerende direktør. Dette har dog ikke latt seg kombinere med rollen Dagfinn Hallseth har som partner i PwC. Det ble derfor foreslått at Erik M. Hansen tar den formelle rollen som administrerende direktør, mens Dagfinn Hallseth (PwC) vil ivareta operativ ledelse av Nasjonal IKT HF inntil rekruttering av administrerende direktør er ferdigstilt. Erik M. Hansen konstitueres til administrerende direktør for Nasjonal IKT HF inntil videre. Sak 04 / 14 B Ansettelsesutvalg I forbindelse med rekruttering av administrerende direktør for Nasjonal IKT HF foreslås det at det nedsettes et ansettelsesutvalg. Utvalget deltar i vurdering av aktuelle kandidater, herunder relevante ansettelsesintervju. Det foreslås at styreleder Herlof Nilssen leder ansettelsesutvalget. Som øvrige deltakere i ansettelsesutvalget foreslås: Thomas Bagley (Helse Sør-Øst RHF) Nestleder i styret Nasjonal IKT HF Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Jan Eirik Thoresen (Helse Midt-Norge RHF) Erik M. Hansen (Helse Vest IKT AS) En representant fra konserntillitsvalgte Styret vedtar nedsettelsen av et ansettelsesutvalg bestående av ovennevnte. Lasse B. Sølvberg går inn som representant fra de konserntillitsvalgte. 3

4 Sak 05 / 14 B Oppnevning av arbeidsutvalg For å sikre nødvendig fremdrift i etableringen av Nasjonal IKT HF foreslås det at arbeidsutvalget som Nasjonal IKT tidligere har benyttet som fora for oppstartsaktiviteter videreføres i sin nåværende form også etter at Nasjonal IKT HF er formelt opprettet. Arbeidsgruppens oppgave blir å gjennomføre praktiske oppstartsaktiviteter for det nye helseforetaket. Arbeidsgruppen videreføres i den nåværende form og rapporterer til Nasjonal IKT HFs styre. Sak 06 / 14 O Innskuddskapital Nasjonal IKT HF er stiftet med en kapital på 5 millioner kroner. Ved stiftelsen av helseforetaket skal hver av eierne gjøre et kontantinnskudd på kr ,- Innskuddsforpliktelsen forfaller til betaling straks helseforetaket er stiftet og formaliteter relatert til opprettelse av HFets bank-konto er endelig klarlagt. Styret tar saken til orientering. Sak 07/14 B Budsjett 2014 Administrasjonen orienterte om budsjettet for Det ble understreket at budsjettet for etableringsfasen er stramt, og at eventuelle større, nye prosjekter må direktefinansieres fra RHFene. På neste styremøte vil administrasjonen foreta en statusgjennomgang av pågående og planlagte prosjekter. Videre vil også Helsedirektoratets observatør gå gjennom direktoratets IKT-portefølje. I denne gjennomgangen vi det blant annet settes fokus på hvilke ansvar som påhviler henholdsvis direktoratet, Nasjonal IKT HF og RHF/HF-ene. Nasjonal IKTs tidligere utarbeidede strategiplan sendes ut til styrets medlemmer før neste styremøte. Oppdatert budsjettstatus vil gjennomgås på styrets juni-møte. Styret i Nasjonal IKT HF tar saken til etterretning. Sak 08 / 14 O Status etableringsaktiviteter Rekruttering av administrerende direktør: Tilbudsinnbydelse til rekrutteringsselskaper går ut i uke 3 med tilbudsfrist i uke 4. Valg av rekrutteringsselskap antas å foreligge i uke 5. Valgt selskap benyttes til rekruttering av adm.dir., øvrige lederroller i HFet og kan ved behov også benyttes til å rekruttere øvrige ansatte i HFet. Lokalisering av virksomheten: 4

5 Etter at virksomheten ble flyttet til Bergen er det vurdert som ønskelig at virksomheten lokaliseres enten i tilknytning til, eller i nærheten av det kliniske miljøet i Bergen. Helse Bergen HF er derfor kontaktet og bedt om å finne egnede lokaler for virksomheten. Regnskapsførsel: Helse Vest RHF har tatt på seg oppgaven med å ivareta lønn- og regnskapstjenestene for Nasjonal IKT HF Registrering av virksomheten i Brønnøysund-registeret: Administrasjonen registrerer HFet i Brønnøysund så snart alle formaliteter er klare. Behov for vedtektsendring som følge av endret lokalisering: Nasjonal IKT HF er i vedtektene som er behandlet i de fire RHFene registrert med Oslo som lokaliseringsadresse. Endret lokalisering fordrer en vedtektsendring. Administrasjonen utarbeider utkast til likelydende styresak som behandles i de fire Regionale foretakene. Fritak for merverdiavgift: Nasjonal IKT HF er avhengig av en godkjennelse av skattemyndighetene for å få fritak for merverdiavgift for de tjenestene HFet yter til de fire RHFene (HFene). I den anledning er det utarbeidet en søknad om såkalt «bindende forhåndsuttalelse» som sendes til behandling i Skatt Vest. Opprettelse av arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste: Opprettelse av arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste er notert under HFets oppstartsaktiviteter og opprettes når antall ansatte tilsier at disse organene skal være på plass. Behov for et eventuelt revisjonsutvalg for HFet; Formalitetene rundt eventuell opprettelse av revisjonsutvalg avsjekkes og tilbakemeldes til styret. Status etableringsaktiviteter ble tatt til orientering. Sak 09 / 14 B Møteplan 2014 Følgende datoer foreslås for styremøter i februar kl april 6. juni 15. oktober 17. desember I tillegg settes dato for et tentativt styremøte i månedsskifte august/september. Administrasjonen sender ut en mailhenvendelse til styrets medlemmer før endelig dato for styremøtene etter førstkommende styremøte den 10. februar settes. Styremøte 10. februar avholdes på Gardermoen. Styret vedtar møteplan for 2014 med de forbehold som fremkommer ovenfor. Sak 10 / 14 Eventuelt Brukerutvalgets observatør stilte spørsmål om det skulle utarbeides et eget mandat for brukerutvalgets møterepresentant. Han tilbød seg også å utarbeide et forslag til et slikt mandat. Styrets leder besvarte dette spørsmålet med at det eventuelt synes hensiktsmessig med et felles mandat for 5

6 brukerrepresentantene i de virksomhetene som eies i felleskap av de regionale foretakene. Adressaten for et slikt mandat vil være RHFenes eierdirektører. 6

7 Ref. Jan Erik Tveiten Herlof Nilssen Styreleder Thomas Bagley Nestleder Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen Trine Magnus Bjørn Nilsen Lise K. Strømme Lasse B. Sølvberg 7

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 015-2009 ORIENTERINGSSAK: ORGANISERING AV DELPROSJEKT NASJONALT SELSKAP FOR PASIENTREISER Forslag til: V E

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid

Nr. Sak Underlag Innledning orientering fra Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley orienterte om nasjonalt arbeid Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På sak HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF (fra kl.

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 060-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008 Forslag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer