REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet Monsen, Leif Johnsen, Sigrun Solberg, Lise Strømme, Herlof Nilssen, Bjørg Sandal ( ), Ivar Eriksen ( ), Hilde Christiansen, Gina Beate Holsen (referent) Forfall: Sted: Stort møterom, Helse Vest Saksliste: Referat fra KTV/KHVO-møtet Info fra Helse Vest a) Styresaker Sak 104/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105/09 Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF Sak 106/09 Administrerende direktør sin orientering Sak 107/09 Rapportering fra virksomheten per oktober 2009 Sak 108/09 Inntektsfordeling og resultatkrav til helseforetakene i 2010 Sak 109/09 Barne- og ungdomspsykiatri i Helse Vest Sak 110/09 Etablering av vurderingsenhet for rusbehandling i Helse Bergen HF Sak 111/09 Helse Vest IKT - enerett Sak 112/09 Krohnstad DPS Sak 113/09 Nødnett - høringsuttalelse Sak 114/09 Ny mal for styrets egenvaluering Sak 115/09 Kvalitetsarbeid i Helse Vest - status Sak 116/09 Aktivitetsutvikling og pasientflyt i Helse Vest Sak 117/09 Helse status Det ble foretatt en ordinær gjennomgang, med vekt på sak 108/09, 110/09 og 112/09. b) Orientering fra fagavdelingen (utgikk) Sak 04/09 Omstillingsavtale Det ble tilbake i 2003 etablert rutiner ved omfattende omstillinger for hele foretaksgruppen. Styret ble orientert om prinsippene og holdningene. Deretter har foretakene forvaltet dette på en god måte. Etter inngåelse av omstillingsavtale i 1

2 Helse Sør- Øst har det vært et krav fra organisasjonene sentralt om at denne avtalen skulle iverksettes i de andre regionene. Helse Vest har, sammen med foretakene hatt en gjennomgang av hva som foreligger av tiltak og løsninger i våre helseforetak. De konserntillitsvalgte ba om at det enten ble laget et notat som svarte på kravet fra organisasjonene sentralt, alternativt et utkast til omstillingsavtale hvor Helse Vest RHF formulerer de overordnede prinsipper som det kan arbeides videre med. Oppsummering: Helse Vest kommer tilbake til dette til neste møte. Sak 09/09 Status seniorpolitikk Helse Vest Det er satt i verk en gjennomgang sammen med helseforetakene av uførepensjon, AFP og pensjonering for øvrig. Man ønsker å få til kostnadsføring av disse kostnadene på det enkelte kostnadssted. Dette vil bidra til godt lederskap. Pensjonskostnadene føres nå på overordnet nivå i foretakene. Det er etablert et samarbeid med KLP for å få tilsendt ulike statistikker som kan danne grunnlaget for en god seniorpolitikk. Målet er å unngå uønsket AFP. Skal vi få dette til må alle parter være fleksible. Et annet moment er at vi ser på bruken av seniorer som ledd i opplæring av nye medarbeidere, synliggjøre deres kompetanse og ferdigheter i et program. Målet er å få dette på plass i løpet av Dersom seniorer ønsker en mer fleksibel tilrettelegging av arbeidet/eller jobbe deler av året må vi se nærmere på dette. Det er et ønske om å få sammensatt en gruppe bestående av tillitsvalgtapparatet, vernetjenesten og HR direktørene. Det vil bli lagt opp til føringer for dette arbeidet i styringsdokumentet Det var enighet fra KTV/KHVO om at det er bra å få tydelig styringsinformasjon på dette arbeidet, og at det kommer fra RHFet. Helse Vest RHF vil i fremtiden holde KTV/KHVO løpende orientert. Sak 21/09 Innkjøpsprogram, Eiendomsprogram Ivar Eriksen orienterte om status for Fase 3 Eiendomsprogrammet. Fase 2 i programmet ledet fram til en delt innstilling (med modellene A+ og D) i forhold til framtidig organisasjonsmodell. Modell A+ innebærer en videreutvikling av dagens organisering, mens modell D innebærer etablering av et eiendomsforvaltningsselskap. I fase 3 del 1 er det gjennomført en nærmere vurdering av de to modellene der det er fokusert på overordnet ansvarsstruktur, vurdering av gevinstoppnåelse og avklaring av personalmessige og juridiske forhold. Med bakgrunn i behov for en ytterligere konkretisering av modellene ba programstyret i juni om at fase 3 ble videreført i en del 2. Formålet med del 2 har vært å konkretisere nærmere lokal organisering av modell A+ samt å legge fram forslag til forvaltningsavtale for modell D. Sluttrapport fra fase 3 del 2 ble lagt fram for programstyret den Prosjektgruppen har i fase 3 del 2 brukt mest tid på modell A+, og det er pekt på at dersom denne modellen velges betyr det at det vil bli stilt krav til lokal organisering, og at det blir etablert en regional struktur. Et sentralt spørsmål er hvordan denne strukturen skal se ut, og om den er robust nok til å kunne gi de ønskede resultater. 2

3 Programstyret pekte på at modell A+, slik den er beskrevet i sluttrapporten, kan være uklar i forhold til helseforetaksstyrene og de administrerende direktørene i helseforetakene sine respektive roller. Før endelig beslutning har programstyret derfor bedt om å få framlagt et notat til den som ytterligere klargjør organisering, roller og fullmaktsstruktur i modell A+ Innkjøpsprogrammet Høringsfristen fra helseforetakene til Helse Vest RHF for Innkjøpsprogrammet er utsatt til 22. desember Saken skal opp i KTV/KHVO møte i januar. Sak 22/09 Prosess for arbeidsplanlegging Det er ganske krevende prosesser i helseforetakene rundt god aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging. Helse Vest ønsker ikke å forstyrre dialogen som foregår ute i HFene. Helse Vest lager et utkast til veiledning som drøftes blant KTV/KHVO. Sak 26/09A Ansattes bruk av Facebook o.l Bjørg Sandal viste til det offentlige dokumentet Statens kommunikasjonspolitikk. Misbruk av media som Facebook, Twitter og lignende er ikke mye utbredt. Det er avtalt møte med alle kommunikasjonslederne i HFene hvor man skal ta opp bevisstgjøring blant ledere og medarbeidere. Formålet med møtet er å komme frem til en god felles policy - forsiktighet og tenke gjennom hva man offentliggjør og når og hvordan disse mediene skal brukes. Sak 26/09B Prosjektinformasjon Videre ble det diskutert prosjektinformasjon (spesielt knyttet til IKT prosjekter). Det ble etterlyst felles retningslinjer og maler for prosjektarbeid. Det kom frem at det har vært misforståelser og kommunikasjonssvikt i enkelte prosjekter og man har savnet en kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsavdelingen har ikke kapasitet til å delta i alle prosjekter. Det er viktig at prosjektansvarlig kommunikasjon forankres i første fase. Helse Vest orienterte om Prosjektdirektivet som er en standard mal. Alle prosjekter i Helse Vest RHF skal følge prosjektdirektivet. Oppsummering: Helse Vest vil ta saken opp i AD møtet og minne om bruken av prosjektdirektiv, maler og bruk av et forståelig språk. Sak 27/09 Beslutningsstruktur i råd, utvalg og fora i Helse Vest Helse Vest viste til Helseføretaksmodellen Styringsstrukturen (se vedlegg) og ga en orientering om den formelle styringsstrukturen i Helse Vest RHF. Møter utenfor den formelle linjen eksempelvis AD møtene, Ledermøtet og Fagdirektørmøtet er ikke beslutningstakere. Det avholdes prosjektmøter etc. hvor man avslutter en sak med et vedtak, men det formelle besluttes i Styret i Helse Vest RHF. Møtene fungerer som et drøftelsesarena. Noen styringsgrupper etc. beslutter innenfor sitt prosjekt (mandat) ingenting annet. Alle formelle linjer blir fulgt når det kommer til viktige og avgjørende beslutninger. 3

4 Sak 28/09 Bierverv Det er etablert retningslinjer som er behandlet i Helse Vest sitt styre. Fra og med 2010 vil bierverv bli registrert i personalsystemet. Dokumentet er sendt KTV/KHVO. Saken utsettes til neste møte. Sak 31/09 Arbeidstid tekst i arbeidsavtalen Endringen i AML forutsetter at det er den enkeltes faktiske arbeidsplan som skal legges til grunn for fastsetting av arbeidstiden, (arbeidstiden basert på faktisk belastning for den enkelte medarbeider). Det er ikke hele arbeidsplanen for alle medarbeidere som skal legges til grunn, men den enkeltes belastning. Teksten i arbeidsavtalene bør justeres slik at en henviser til den til enhver tid gjeldende AML og tariffavtale. Sak 32/09 Oppfølgning av sykefraværet i Helse Bergen Helse Vest presenterte sykefraværet for pleiegruppen i Helse Bergen. Det ble en gjennomgang av prinsippene og noen av de bakenforliggende data. Denne ble sendt KTV/KHVO i etterkant. Eventuelt Kontor Administrerende direktør orienterte om behov for endring i disposisjon av kontorplasser på Forus. KTV/KHVO vil bli tatt med i utforming av arealene. Stavanger, 25. november

5 Helseføretaksmodellen - Styringsstrukturen Sørge for Helsedep Eier Formell styring og rapportering RHF Styret RHF Adm Sørge Eier for HF Styret Operasjonell samordning HF Adm 5

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 04/12 Organisering av foretaket Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Lars Magnussen Forslag til vedtak: 1. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF slutter seg til at det jobbes

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Trud Berg, tlf. 75 51 29 38 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 46-2004 FREMTIDIG ORGANISERING

Detaljer

Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket

Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket PROTOKOLL Fra foretaksmøte med St. Olavs Hospital HF, heretter kalt helseforetaket Onsdag den 8. mars 2006 kl 1900 ble det avholdt foretaksmøte på Rica Hell hotell på Stjørdal. Saksliste: 1. Foretaksmøtet

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst

Prosjektdirektiv. Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst Prosjektdirektiv. for prosjekt Etablering av pensjonskasse i Helse Sør-Øst 1 / 13 for prosjekt GODKJENT AV: Styringsgruppemøte 12. september 2012 Navn Rolle Stilling Dato 2 / 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet

Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub. 1. Styrets oppgaver og myndighet Instruks for styrearbeidet i Norsk Kennel Klub Denne instruksen har som formål å angi Hovedstyrets oppgaver og arbeidsfordeling, samt hvordan styrets arbeid skal gjennomføres i form av rutiner og standarder.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 02.06.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer