Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 29/8 RS 15/8 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Kommunalt næringsfond 28 - Dyrøy kommune 27/386 utbetaling RS 16/8 Regional inndeling og nye oppgaver - høringssvar 28/342 Saker til behandling PS 3/8 Utbedring etter vannskade i bolig 11/212 28/336 PS 31/8 Regnskap /992 PS 32/8 Årsberetning /992 PS 33/8 Økonomirapport /392 Rolf Espenes ordfører

3 Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN ^_.,f.! Sy`^5 Kopi: Vår ref.: Saksbehandler: 5/ Randi Holm Naimak Løpenr.: Tlf. dir. innvalg: 11861/ Arkiv: 242 SAKSARKIV Deres ref.: Dato: KOMMUNALT NÆRINGSFOND 28 - DYRØY KOMMUNE UTBETALING Fylkesrådet i Troms har i møte vedtatt å bevilge Dyrøy kommune kr. 85,- til kommunalt næringsfond. Bevilgningen blir overført til deres konto nr: om ca 14. dager. Vennligst gi beskjed dersom konto nr. ikke er rett. Årets tildeling til kommunalt næringsfond på kr 2.,,- er fordelt på fylkets 25 kommuner ut fra følgende modell, som er den samme som ble brukt i 27, bortsett fra at det trekkes kr. 5.,- til premiepott og det maksimale tildelingsbeløp er økt fra kr 75.,- til 85.,-; a) 7 % av totalfondet fordeles som grunntilskudd jevnt til alle 25 kommuner, med unntak av kommuner som har kraftkonsesjonsinntekter i 27 større enn kr. 3.,- som tildeles halvt grunntilskudd. Dette gjelder kommunene Bardu, Målselv, Storfjord, Gaivuotna - Kåfjord og Kvænangen. b) 15 % av totalfondet fordeles til de 1 kommuner med størst prosentvis befolkningsnedgang siste 1 år. Dette gjelder kommunene Torsken, Ibestad, Berg, Bjarkøy, Gratangen, Dyrøy, Kvænangen, Kåfjord, Kvæfjord og Salangen. c) 1 % av totalfondet fordeles til de 9 kommuner med størst prosentvis arbeidsledighet ved utgangen av 27. Dette gjelder kommunene Kåfjord, Karlsøy, Salangen, Torsken, Kvænangen, Ibestad, Dyrøy, Skjervøy og Nordreisa. d) 5 % av totalfondet tildeles med likt beløp til de 8 kommunene med regionfunksjoner i henhold til Fylkesplanen. Dette gjelder kommunene Bardu, Harstad, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy og Tromsø. e) Ingen kommune tildeles høyere beløp enn kr. 85.,- 1) Tildelte beløp er justert på skjønnsmessig grunnlag slik at alle kommunene sikres en økning på minst kr. 1. i forhold til i fjor. Det avsettes kr 5. for bruk i "premiepott" når Fylkesrådet utnevner "årets næringskommuner" for 28. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandvn NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 66, 9296 Tromsø

4 2 Tildeling i tråd med punktene over gir følgende: Kommune Tildelina 28 Tildeling 27 Øknin Balsfjord kr 672 Kr 57 kr 12 Bardu kr 533 Kr 43 kr 13 Berg kr 85 Kr 75 kr 1 Bjarkøy kr 85 Kr 75 kr 1 Dyrøy kr 85 Kr 75 kr 1 Gratang en kr 85 Kr 75 kr 1 Harstad kr 752 Kr 65 kr 12 Ibestad kr 85 Kr 75 kr 1 Karlsøy kr 85 Kr 75 kr 12 Kvæfjord kr 85 Kr 57 kr 28 Kvænangen kr 85 Kr 75 kr 1 Kåfjord kr 85 Kr 75 kr 1 Lavangen kr 672 Kr 57 kr 12 Lenvik kr 85 Kr 75 kr 1 Lyngen kr 85 Kr 75 kr 1 Målselv kr 532 Kr 43 kr 12 Nordreisa kr 85 Kr 75 kr 1 Salangen kr 85 Kr 65 kr 2 Skjervøy kr 85 Kr 75 kr 1 Skånland kr 85 Kr 75 kr 1 Storfjord kr 462 Kr 36 kr 12 Sørreisa kr 672 Kr 57 kr 12 Torsken kr 85 Kr 75 kr 1 TranØy kr 85 Kr 75 kr 1 Tromsø kr 753 Kr 65 kr 13 Vi presiserer at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra kommunalt næringsfond; Lønn til personell ansatt i kommunen; Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destisjonsselskap eller andre samarbeidsselskap; Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i eller eneeier av. Tilskudd til bedrifter fra fondet må gis som bagatellmessig støtte etter statsreglementet. Dette må fremgå av tilsagnsbrevet. Alle kommuner forutsettes å ha tatt i bruk rapporteringssystemet FOND2, og bruke dette ved saksbehandling og rapportering. FOND2 finner dere link til på vår internettside. Vi minner om at rapportering for 28 skal skje innen Informasjon om kommunalt næringsfond og link til Fond2 samt retningslinjer finnes på «^1^«_ tromsfj ikc. nm^. næring, lån/tilskudd. Med vennlig hilsen Kari Mette Aaseth Næringsjef di olm Na^imalC ` Kopi: Kristin Næsvold Figenschou, her

5 Mrffi TROMS fylkeskommune wl^ ROMSSA fylkkasuohkan Fylkesrådet IwF Det kongelige Kommunal- og regionaldepartement 'gy't' xiv1, 4.INE -...^ Ark rr Vår ref.: Saksbehandler: 3/ Line Vatne Løpenr.: Tlf. dir. innvalg: 1169/ Arkiv: 125 SAKSARKIV Deres ref.: Dato: 8/557-1 CH REGIONAL INNDELING OG NYE OPPGAVER - HØRINGSSVAR Fylkestinget behandlet sak 5/8 Regional inndeling og nye oppgaver - Høringsnotat fra Kommunal- og regionaldepartementet under samlingen i april og fattet følgende vedtak: I. Fylkestinget i Troms viser til Soria Moria-erklæringen som grunnlag for nåværende flertallsregjering i Norge. I erklæringen står det at et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå skal etableres, noe som skapte store forventninger hos mange. Fylkestinget i Troms er skuffet over at Regjeringen har gjort retrett i regionreformen, men forventer allikevel at Regjeringen ved den endelige innstillingen overfor Stortinget legger opp til en sterkere oppgaveoverføring enn det som det er lagt opp til i Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat. Regionene må få et mer helhetlig og gjennomført ansvar for oppgaver som er viktige for regional utvikling, og det må etableres færre og større regioner. Dette for å skape større legitimitet i befolkningen for et regionalt folkevalgt nivå. 2. Fylkestinget vil at regionmodellen legges til grunn for den framtidige inndelingen av det regionale nivået, med økt demokrati og flere oppgaver. 3. Fylkestinget vil ha en sammenslåing av dagens tre nordnorske fylker, Nordland, Troms og Finnmark, til en felles nordnorsk region. 4. Dersom deler av en slik region blir stående utenfor, bør likevel de øvrige delene av Nord-Norge slås sammen i en region. 5. Fylkestinget mener at dersom den forsterkete fylkesmodellen likevel skal legges til grunn og Nordland og Troms fortsetter som egne fylker/regioner, bør en grense mellom disse fylkene trekkes sammenfallende med det naturlige geografiske skille ved Vestfjorden og Tysfjorden. Dette gir en bedre løsning geografisk og funksjonelt, og en mer balansert løsning mellom fylkene, med hensyn til størrelse, innbyggertall og antall kommuner, enn om kommunene i Sør-Troms skulle flyttes til Nordland. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 66, 9296 Tromsø

6 6. Fylkestinget mener at modellen med å overføre noen av dagens Troms-kommuner til Finnmark må skrinlegges, og viser til at disse kommunene har sterk tilknytning til det øvrige Troms og Tromsø. Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark inneholder i all hovedsak automatisk virkende virkemidler. Tiltakssonen kan og må videreføres med dagens soneinndeling, uavhengig av hvor de geografiske grensene for fylke eller framtidig region trekkes. 7. Fylkestinget vil vise til tidligere vedtak, deriblant i Fylkestingsmelding 25:1 Grep om egen utvikling angående oppgaver for de nye regionene. I tillegg vil fylkestinget i denne høringen særlig sette fokus på følgende: - Regionale forskningsfond: Fylkestinget er positiv til forslaget om etablering av regionale forskningsfond. Det understrekes at ordningen må finansieres med betydelige friske midler og anbefales minimum 4 millioner kroner i fondsavkastning pr år. Fondet må være fullfinansiert ved oppstart av regionreformen. Fylkestinget stiller seg kritisk til at NFR foreslår en viss andel av fondsavkastningen til nasjonal fordeling etter konkurranse mellom fondene, men er åpen for at de regionale fondstyrene selv kan definere for eksempel 1-15% av fondene som kan gå til interregionalt samarbeid fondene i mellom. Fylkestinget mener at en fordelingsnøkkel med 5% av midlene i en lik andel på alle fond er en fornuftig og rettferdig løsning. Når det gjelder fordelingen av de resterende 5% av midlene, bør også andre kriterier enn befolkningstall komme i betraktning. Regioner med en næringslivsstruktur som gjør det vanskeligere å skaffe privat finansiering, bør få uttelling for dette i finansieringsnøkkelen. Fylkestinget vil understreke at regionene selv må ta initiativ til å finne fram til en hensiktsmessig inndeling i forskningsfondsregioner. Regionene må oppnevne styreleder og styrets flertall. En god fordeling her vil kunne være at minst 2/3 av medlemmene oppnevnes regionalt. Sekretariatene må ha en ansvarlig person som leder, og denne bør komme fra regionen. Fylkestinget mener at det ikke vil være behov for å kjøre egne piloter før oppstarten av de regionale forskningsfondene. For eksempel har man i Troms fylke allerede gode erfaringer med blant annet FIFT og MABIT, og vil være fullt i stand til å starte opp med en gang uten at man kjører "testpiloter". Slike piloter vil være kompliserende og ha begrenset læringsverdi på bakgrunn av at oppstart skal skje allerede i Samferdsel: Fylkestinget mener omklassifisering av riksveger til regionveier er positivt, men forutsetter at det blir kompensert for vedlikeholdsetterslepet og at det utredes modeller som sørger for at dette ivaretas. Personalet i Statens vegvesen som i dag arbeider med overordnet planlegging, utbyggingspakker og årlige budsjetter, må overføres til fylkeskommunen/regionen. 2 - Næring: Fylkestinget forventer at Stortingets merknader om at "de økonomiske rammene for flere av Innovasjon Norges virkemidler må komme via regionene" følges opp. Dette innebærer at betydelige deler av flere budsjettposter i statsbudsjettet må overføres til fylkeskommunene. Fylkestinget mener eierskapsfordelingen på 49/51 % må reflekteres i hele Innovasjon Norges styringsstruktur. Det innebærer at regionene også må være en likeverdig part ved oppnevningen av representanter til de regionale styrene.

7 - Marin sektor: Fylkestinget forventer at fylkeskommunen får overført tilstrekkelige personalressurser til å ivareta de oppgaver som overføres. - Landbruk: Fylkestinget vil at de fleste oppgavene på landbruksområdet som i dag tilligger fylkesmannen skal overføres til fylkeskommunen. Stortinget har understreket at dette dreier seg om omfattende oppgaveoverføringer. Landbruksoppgaver, bygdeutviklingsmidler og verdiskapingsprogrammer må overføres til fylkeskommunene. Fylkestinget forventer at det blir overført vesentlige personalressurser fra fylkesmannen til fylkeskommunen i tråd med oppgaver som overføres. Fylkestinget vil understreke betydningen av at landbruksoppgavene kobles opp mot fylkeskommunens brede arbeid med næringsutvikling og ikke ensidig kobles til miljøfeltet. - Miljø- og energi: Fylkestinget vil at de fleste oppgavene på miljøvernområdet som i dag tilligger fylkesmannen skal overføres til fylkeskommunen. Stortinget har understreket at dette dreier seg om omfattende oppgaveoverføringer. Fylkestinget forventer at det blir overført vesentlige personalressurser fra fylkesmannen til fylkeskommunen i tråd med oppgaver som overføres. For å styrke fylkeskommunenes rolle i klimapolitikken må det overføres oppgaver innenfor Olje- og energidepartementets ansvarsområde når det gjelder fornybar energi og energieffektivisering. - Kultur: Fylkestinget er ikke tilfreds med at høringsnotatet ikke sterkt nok vektlegger en helhetlig regional styring innen kulturområdet. De regionale kunst- og kulturinstitusjonene bør få sine styringssignaler gjennom de årlige tildelingsbrev fra regionalt folkevalgt nivå, etter årlige budsjettmøter der en drøfter kvantitative og kvalitative mål for driften. Et samlet forvaltingsansvar for spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet bør ligge i et regionalt folkevalgt nivå. Slike anlegg er en viktig del av den kulturelle infrastrukturen i kommunene, og prioriteringer av anleggene bør inngå i den ordinære dialogen mellom regionalt nivå og kommunene. Dagens ordning med et detaljert regelverk for utdeling av spillemidlene bør erstattes av en mer fleksibel ordning, der fylkeskommunen/regionalt nivå får overført midlene i sin helhet, i tråd med prinsippene for rammestyring. De nordnorske fylkene må gis nasjonalt ansvar og midler for mellomfolkelig arbeid i Barentsregionen - Folkehelse: Fylkestinget mener regionalt folkevalgt nivå bør ha et ansvar for folkehelse som politikkområde. Dette forutsetter imidlertid at oppgaven finansieres med en rammeøkning, slik at det er muligheter for å ta et reelt ansvar for dette viktige området. 8. Fylkestinget vil presisere viktigheten av at det gjennomføres en bred prosess for å ivareta de økonomiske og administrative endringene som følge av oppgaveoverføringene. Konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren blir sentral for å ivareta et forsvarlig nivå på og håndtering av økonomien som følger med de nye oppgavene." 3

8 4 J. Vedlagt følger saksutredning og protokoll fra fylkestingets behandling av saken. Med vennlig hilsen Paul Dahlø fylkesrådsleder Kopi: - Stortingsrepresentantene fra Troms - Fylkeskommunene - Kommunene i Troms - Kommunenes Sentralforbund (sentralt) - KS-Troms - Landsdelsutvalget - Barentssekretariatet - Fylkesmannen i Troms - Norges forskningsråd - Vegdirektoratet - Statens vegvesen region Nord - Innovasjon Norge - Inovasjon Norge Troms

9 Saker til behandling Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 28/336 Saksbehandler: Geir Fjellberg Dato: Saksframlegg Utbedring etter vannskade i bolig 11/212, Frank Moldvik, Korgedalen boligfelt Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 3/ Saksopplysninger UTBEDRINGSARBEIDER ETTER GJENTATT VANNINNTREGNING I KJELLER Saken gjelder bolig på eiendommen gnr/bnr 11/212 i Dyrøy kommune. Eier er Frank Moldvik. Eiendommen er lokalisert i Korgedalen boligfelt. Korgedalen boligfelt er regulert av ark. Camilla Moi. Bygningen er satt ut av Dyrøy kommune og ble oppført ( ) av Ferdighus AS, Sørreisa. Etter at boligen ble tatt i bruk i april -97 har det årlig forekommet vanninntregning i kjelleretasjen som følge av vårsmeltingen. Eieren har en gang mottatt forsikringsoppgjør (1999-2) til dekning av kostnader for utbedringer etter vannskade. Skadeårsak Vanninntregning i kjelleren forårsakes i hovedsak av at overflateavrenning fra terrenget rundt boligen ikke dreneres bort, men samles i en stor vanndam ved inngangspartiet. Derfra trekker vannet ned langs, og inn gjennom grunnmuren. Situasjonen er spesielt forekommende på øversiden av boligen. Huseieren har begrensede muligheter for å avrette det tilstøtende terrenget slik at det kan etableres fall bort fra bygget. Dette skyldes at bygget er satt ut relativt lavt i forhold til terrengnivå, noe som igjen relaterer seg til høydenivå på adkomstvei. Det kan heller ikke utelukkes at grunnvannstanden under den sterkeste vårsmeltingen står over gulvnivå i kjelleren og dermed også bidrar til vanninntregning. Det er, uten at nærmere undersøkelser er gjennomført, ingen indikasjoner på at det skulle være utført mangelfulle bygningsmessige løsninger som fører til skadene. Tilstanden på drensledninger i grunnen er ikke inspisert.

10 Ansvar Arealet/grunnen som Korgedalen boligfelt er etablert på har fram til nylig vært eid av privat grunneier. Dyrøy kommune står nå som eier av arealene og feltet. Dyrøy kommune som bygningsmyndighet og eier av feltet har ansvar for at bla. veier med grøftesystemer og anlegg for håndtering av overflatevann til enhver tid er funksjonell. Ferdighus AS som tidligere ansvarlig utbygger (leverandør av boligen), hadde ansvar for å påse at det ble etablert tilfredsstillende løsninger for bla. bortledning av overflatevann, drenering av vann fra byggegrunnen, eller gjennomføring av andre tiltak som måtte anses nødvending for å unngå vanninntregning i bygningen. Tiltak for å lede bort overflate- og grunnvann Utbedringstiltak skal ha til formål å forhindre overflatevann å trenge ned i grunnen under bygningen. Dette oppnås ved å gjennomføre terrengavretting slik at terrenget gis tilfredsstillende fall fra bygningen på utsatte sider. Videre kan evt. grunnvannstand senkes. Dette oppnås ved å grave avskjæringsgrøft til dybde under gulvnivå kjeller. I bunnen av grøften legges dreneringsslanger som føres til utløp i skrått terreng i bakken foran bygningen. Grøft fylles opp med godt drenerbare masser. En avskjærings-/drensgrøft graves helt inntil sokkel og langs denne. Avskjæringsgrøft graves fra innkjørsel, mellom brolagt innkjørsel og blomsterbed, og ut i bakken ved siden av boligen. Terrenget avrettes med fall fra boligen og mot grøfta. Takrennenedløp kobles til 4 avløpsrør som føres ut i avskjæringsgrøft og fram til utløp i bakken. Når massene som ligger foran grunnmuren er fjernet skal muren inspiseres. Det foretas slamming av denne med materiale som hindrer vanninntrenging i murverk. Langs adkomstvei og inntil nabotomten skal det graves grøft som krysser denne med stikkrenne. Hensikten er å lede bort overflatevann som kommer fra snøsmelting langs veien og fra nabotomta. Nivå på vei inn i avkjørsel til boligen senkes slik at det oppnås fall ut fra boligen. Dette medfører at avkjørselen ikke kan benyttes til innkjørsel med bil. Det skal foretas reguleringsendring slik at størrelsen på tomta økes ved siden av garasjen. Dette muliggjør biloppstilling ved siden av garasjen. Tiltaket reduserer tilsvarende den ubebygde nabotomta ved siden av garasjen. Adkomst til boligen blir etter dette gangvei fra garasjen. Utbedring innvendig bolig Samlige gulvflater i hele kjelleretasjen er ødelagt etter lang tids vanninntrengning. For rom spesielt i bakkant av boligen er veggplater og paneler gjennomtrukket av vann og fukt. Det er indikasjoner på omfattende råte og muggdannelse i gulv og opp langs vegger. Flislagte gulv som i gang og bad (der det er installert varmekabel) skal inspiseres nøye. Dersom det er antyding til skade på flislagte gulv bør fliser fjernes, gulv tørkes, og nye fliser legges. Varmekabler erstattes dersom skade påvises. Belegg og parkett i samtlige rom må erstattes. Når belegg og parkett er fjernet skal gulvene tørke tilstrekkelig ut før nytt gulv legges. Isolasjon og fuktsperrer i vegg erstattes så langt disse har vært utsatt for fukt. Utvendige anlegg Utvendige anlegg s.s. bed og beplantling, kantmur, trappesatser og lignende som må fjernes for å gjennomføre graving av avskjæringsgrøfter erstattes med en rund sum etter avtale med eier av bolig.

11 Kostnadsoverslag utbedringsarbeider Egeninnsats gårdeier Fjerning/reetablering av brostein, trappesatser, bed, beplantning Etablering av ny adkomstveg, slamming av mur. Tømming,mellomlagring av innbo. Leie/bruk av byggtørke Gebyrer oppm.forretning omregulering av tomt Deponering av rivingsavfall Sum egeninnsats kr. 25,- Maskinarbeider Graving av avskjæring-/drensgrøfter og senking av veg. Materiell: drensslanger, avløpsrør og stikkrenne. Pukk/steinmasser Avretting av terreng, planering Sum i følge tilbud kr. 5,- Tømrer-/malerarbeid kjelleretg. Utskifting av samtlige veggflater. Isolasjon og fuktsperre i høyde 6 cm over gulv. Veggplater, huntonitt ferdigmalt, gulvlister. Fjerning/reetablering av parkett og gulvbelegg Sum tømrer-/malerarbeid kr ,- Byggevarer og materiell tømrer-/malerarbeid kr. 48 7,- Sum inkl. mva. kr ,- Erstatning / finansiering Skaden må anses å være dekket gjennom boligeiers forsikringsavtale. Eier må derfor rapportere inn skaden med krav om erstatning. Dyrøy kommune som eier av feltet anser at arbeider som skal utføres utenomhus for å håndtere overflateavrenning, etablere dreneringssystem og avskjæringsgrøfter, og som relaterer seg til tomt, grøft og veg, skal dekkes av kommunen og utbygger. Disse arbeidene er tilbudt utført av maskinentreprenør for kr. 5,- inkl mva. hvorav Dyrøy kommune utbetaler kr. 25,- og utbygger Ferdighus AS kr. 25,- Ferdighus AS v/ø. Normann har i telefonsamtale med enhetsleder teknisk sagt seg villig til å foreta utbetling til boligeier på kr. 25,- når arbeidene som skissert overfor er utført. Øvrige kostnader som fremkommer som egeninnsats, byggevarer og tømrerarbeider anses å være kostnader som boligeier må søke dekket gjennom sin forsikringsordning. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøy kommune igangsetter gravearbeider som utføres utenomhus for å håndtere overflateavrenning, etablere dreneringssystem og avskjæringsgrøfter, og som relaterer seg til tomt, grøft og veg. Arbeidene utføres av maskinentreprenør for kr. 5,- Maskinentreprenøren fakturer Dyrøy kommune for hele beløpet. Dyrøy kommune fakturerer Ferdighus AS, Sørreisa for kr. 25,-

12 Øvrige arbeider/kostnader anses å være et forhold mellom boligeier og dennes forsikringsselskap. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 212 Saksmappe: 27/992 Saksbehandler: Knut Arne Johansen Dato: Saksframlegg Regnskap 27. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 31/ Kommunestyret Vedlegg til saken. *Regnskapsdokument med noter. *Revisjonsberetningen av *Kontrollutvalgets behandling i møte , sak 7/8. Administrasjonens vurdering. Det vises for øvrig til rådmannens årsberetning. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens regnskap for Kommunestyret viser videre til revisjonsberetning og kontrollutvalgets merknader som forutsettes fulgt opp. 3. Årets regnskapsmessige overskudd avsettes til disposisjonsfond. Ordførers innstilling: Som rådmannens forslag. Rolf Espenes ordfører Hogne Eidissen rådmann

14 v Dyrey kommune REGNSKAP 27

15 Forskriftsrapporterlnoter ti1 regnskapet: Regnskapsskjema 1 A... Regnskapsskjema 2 A... konomisk oversikt driftsegnskapet... konomisk oversikt investeringsegnskapet... KOSTRA-oversikt balansen... Note 1. Endring i arbeidskapital... Note 2. Kommunens garantiansvar... Note 3. Fordringerlgjeld ti1 kommunale foretak KF, interkommunale selskap IKS. interkommunale samarbeid... Note 4. Avsetningerlbruk av fond... Note 5. lnvesteringer nybygg og nyanlegg... Note 6. Om pensjon. STP og KLP... Note 7. Askjer... Note 8. Likviditetsreserve. avsetninger og forbruk... Note 9. Udisponert overskudd drift... Note 1. Kapitalkonto... Side Oversikt over avskrivninger og aktiveringer lnvesteringsregnskapet ph vedtaksnive. detaljert Driftsregnskapet ph vedtaksnivh. netto pr. hovedansvarsomr&de Vedlegg : Driftsaregnskapet detaljert (utskrift uten funksjon) Balansen detaljert

16 REGNSKAPSSKJEMA 1 A - DRIFTSREGNSKAPET Reg ns ka p Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap LNOl Skatt pa inntekt og formue ( ,84) (16 75 ) (16 75 ) ( ,OO) LN2 Ordin~rt rammetilskudd ( ,OO) ( ) (43 ) ( ,OO) LN5 Andre generelle statstilskudd (59 15,OO) (794 ) (794 ) ( ,89) LN6 SUM FRlE DlSPONlBLE INNT. ( ,84) ( ) ( ) ( ,89), LN7 LN8 LN9 Renteinntekter og utbytte Renteutg., prov., andre finansutg. Avdrag p i Ian (75 458,7) , ,OO (523 ) (523 ) ( ,63) , ,OO LNlO NETT FINANSINNT.1-UT , ,64 LNll Til dekning av t~dl. ars merforbr ,77 LN12 Til ubundne avsetninger , ,OO LN13 Til bundne avsetninger ,lO ,56 LN14 Bruk av tidl. ars mindreforbruk ( ,37) LN15 Bruk av ubundne avsetninger ( ,4) (61 ) (27 ) ( ,75) LN16 Bruk av bundne avsetninger (62 243,OO) (1 8 ) (243 37,OO) LN17 hletto AVSEThllNGER , ,58 LN18 Overfart ti1 investeringsbudj ,OO ,6 LN19 TIL FORDELING DRIFT ( ,24) ( ) ( ) ( ,7) LN2 SUM FORDELT TIL DRIFT , ,7 LN21 MERFORBR.lMINDREFORBR , ,37

17 REGNSKAPSSKJEMA 2 A - INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap LNOl lnvesteringer i anleggsmidler 15119, ,66 LN2 Utlan og forskutterirrger ,lO ,OO LN3 Avdrag pa Ian 52 15, LN4 Avsetninger , ,7 LN5 ARETS FINANSIERINGSBEHOV , ,21 LN7 Bruk av lanemidler ( ,OO) ( ) (7 55 ) ( ,OO) LN8 lnntekter fra salg av anleggsmidl. ( ,OO) LN9 Tilskudd ti1 investeringer ( ,OO) (22 ) (5 2,OO) LNlO Mottatte avdrag p4 utl4n og ref. ( ,2) (6 ) (6 ) ( ,82) LN12 SUM EKSTERN FlNANSlERlNG ( ,2) (12 51 ) (8 15 ) ( ,82) LN13 Overf1-t fra driftsbudsjettet ( ,OO) (3 ) (3 ) ( ,6) LN14 Bruk av avsetninger (62 95,53) (1 5 ) (1 ) ( ,79) LN15 SUM FlNANSlERlNG ( ,55) ( ) (8 28 ) ( ,21) LN16 UDEKKETIUDISPONERT

18 OKONOMISK OVERSIKT DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap LN3 Brukerbetalinger ( ,5) (4 355 ) (4 192 ) ( ) LN4 Andre salgs- og leieinntekter ( ,43) (6 731 ) (6 889 ) ( ,57) LN5 Overfaringer med krav ti1 motytelse ( ,9) (1 186 ) (9 735 ) ( ,86) LN6 Rammetilskudd ( ,OO) ( ) (43 ) ( ,OO) LN7 Andre statlige overfaringer (59 15,OO) (794 ) (794 ) ( ,891 LN8 Andre overfaringer (15 7,OO) (7 ) (7 ) (12 637,OO) LN9 Skatt pa inntekt og formue ( ,84) (16 75 ) (16 75 ) ( ,OO) LN12 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) ( ,22) ( ) (8 692 ) ( ,53) LN14 Lannsutgifter , ,95 LN15 Sosiale utgifter , ,62 LN16 Kjap som inngar i kommunal prod , ,7 LN 17 Kjap som erstatter egen tjenesteprod , ,9 LN18 Overfaringer , ,91 LN19 Avskrivninger ,OO ,OO LN2 Fordelte utgifter 7 7 LN21 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) , ,45 LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) ( ,55) (5 992 ) (6 26 ) ( ,8) LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak (75 458,7) (523 ) (523 ) ( ). LN26 Mottatte avdrag pa Ian (11 349,78) (75 ) (75 ) (74 952,ll) LN27 SUM EKSTERNE FINANSINNT. (E) (851 88,48) (598 ) (598 ) ( ,74) LN29 Renteutg., prov. og andre finansutg , '7 LN3 Avdragsutgifter ,OO ,oo LN31 UtlAn 69 26,OO ,OO LN32 SUM EKSTERNE FINANSUTG. (F) , LN34 EKSTERNE FINANS.TRANS. (E-F) , LN35 Motpost avskrivninger ( ,OO) ( ,OO) LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) ( ,79) (591 ) (85 ) ( ,55) LN38 LN39 Bruk av tidligere Ars mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond ( ,37) (62 243,OO) (18 ) - (243 37,OO) LN4 LN42 Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER ( J ) (344 19,4) ( ,41) (61 ) (241 ) (27 ) ( 27 ) ( ,75) ( ,751 Side 1 av 2

19 Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap 2 7,OO ,OO LN44 Overf~t-tit investeringsregnskapet ,OO ,6 LN45 Dekning av tidligere 5rs merforbruk ,77 LN46 Avsetninger disposisjonsfond , ,OO LN47 Avsetninger tit bundne fond ,lO ,56 LN48 Avsetninger ti1 likviditetsreserven 15,OO ,OO LN49 SUM AVSETNINGER (K) , ,93 LN51 MERFORBR./MINDREFORBR. (I+J-K) ( ,73) - ( ,37) Side 2 av 2

20 OKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap LN5 Overfarringer rned krav ti1 motytelse ( ,47) (22 ) (2,OO) LN7 Andre overfaringer (5,OO) LN9 SUM INNTEKTER (L) ( ,47) (22 ) (5 2,OO) LNl 1 Lannsutgifter ,71 LN13 Varer og tj. sorn inngar i egen tj.prod , ,41 LN14 Tjenester som erstatter egen tj,prod. 2 62,5 LIV15 Overfarringer ,OO ,25 LN16 Renteutg., prov. og andre finansutg ,OO LN18 SUM UTGIFTER (M) 15119, ,66 LN2 Avdragsutgifter 52 15, ,85 LN21 Lltlan 67,OO ,OO LN22 Kjarp av aksjer og andeler ,lO ,OO LN24 Avsetninger ti1 bundne fond , LN25 Avsetninger ti1 likviditetsreserve ,OO 65,OO LN26 SUM FINANSIERINGSTRANS. (N) , ,55 LN27 FINANSIERINGSBEHOV (O=M+N-L) , ,21 LN29 Bruk av Ian ( ,OO) ( ) (7 55 ) ( ,OO) LN3 Mottatte avdrag pa utlan ( ,2) (6 ) (6 ) ( ) LN32 Overfaringer fra driftsregnskapet ( ,OO) (3 ) (3 ) ( ,6) LN33 Bruk av disposisjonsfond (99 21,OO) (1 5 ) (1 ) LN35 Bruk av bundne fond ( ,79) LN36 Bruk av likviditetsreserve (53 74,53) ( ,OO) LN37 SUM FlNANSlERlNG (R) ( ,55) (12 47 ) (8 28 ) ( ,21) LN38 UDEKKETIUDISPONERT (S=O-R)

21 KOSTRA - OVERSIKT BALANSEN Regnskap 27 Reg ns ka p 26 LNOl SUM ANLEGGSMIDLER (A) , ,6 LN2 Faste eiendommer og anlegg ,OO ,OO LN3 Utstyr, maskiner og transportmidler ,OO ,OO LN4 Utlan , ,6 LN5 Aksjer og andeler ,OO ,OO LN51 Pensjonsmidler ,OO ,OO LN6 SUM OMLPSMlDLER (B) , ,42 LN7 Kortsiktige fordringer , ,76 LN71 Premieavvik ,OO ,OO LNl I Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,66 LN12 SUM EIENDELER (A + B) , ,2 LN13 EGENKAPITAL (C) ( ,52) ( ,71) LN 14 Disposisjonsfond ( ,45) ( ,8) LN 15 Bundne driftsfond ( ,17) ( ,ll) LN16 Ubundne investeringsfond (962,14) (962,142 LN17 Bundne investeringsfond ( ,lO) ( ,8) LN18 Regnskapsmessig mindreforbruk ( ,73) ( ,37) LN2 Likviditetsreserve , ,66 LN21 Kapitalkonto ( ,12) ( ,59) LN22 SLIM LANGSlKTlG GJELD (D) ( ,OO) ( ,15) LN221 Pensjonsforpliktelse ( ,OO) ( ,OO) LN25 Andre Iiin ( ,OO) ( ,15) LN26 SUM KORTSlKTlG GJELD (E) ( ,27) ( ,16) LN28 Annen kortsiktig gjeld ( ,27) ( ,162 LN281 Premieavvik ( ,OO) LN29 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C +D+E) ( ,79) ( ,2) LN3 SUM MEMORIAKONTO LN31 Ubrukte lsnemidler ,OO ,OO LN32 Andre memoriakonti , ,OO LN33 Motkonto for memoriakontiene ( ,53) - ( ,OO) -

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 123 EDBdrift 0.02010.120.0 EDButstyr 638 036 0 0 0 0 0 638 000 0 0 0 0 0 alle investeringsarter 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 132 Næringsarbeid 0.05480.325.0 Avs. til ub. invest.fond 0.07311.325.0 Tilsk. fra

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Ordfører orienterer om fiberutbygging i Dyrøy. Rådmann orienterer om budsjett/økonomiplanprosessen 2008-2011. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.10.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien

Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Januarmøtet 2013 Fylkesmannens bilde av kommuneøkonomien Økonomisk status i Troms-kommunene Utfordringene fremover Fordeling av skjønnsmidler 2013 Kommuneøkonomien i Troms har blitt svekket Netto driftsresultat

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 23.06.2008 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 23.06.2008 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 23.6.28 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92. Vararepresentanter

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer