Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket 1988-94"

Transkript

1 Åpent brev til: Fra: Kopi: Helseminister Bent Høie Foreningen Gransking av meningokokkvaksine-eksperimentet Statsminister Erna Solberg, utvalgte stortingsrepresentanter, de politiske partiene, utvalgte institusjoner og foreninger, div. presse og media Sendt: 28. januar 2015 Svarfrist: Innen utgangen av februar d.å. Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket Tilsammen forsøkspersoner fordelt på ungdomsskoleelever og rekrutter deltok i årene i et eksperiment hvor målet var å finne en vaksine mot hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokk-b bakterien. Vi er ikke i tvil om at forsøket ble utført i beste mening og med tanke på samfunnets beste. Som i et hvert eksperiment kunne ingen på forhånd kjenne til alle konsekvenser og det har vist seg i etterkant at et vesentlig antall av deltakerne har utviklet sykdom og helseproblemer med en varierende grad av funksjonshemming. Den hittil eneste uavhengige granskingen av eksperimentet har vært ved det regjeringsoppnevnte Meningokokkutvalget ledet av Olaf Gjerløw Aasland. Utvalget ble opprettet etter at media hadde belyst denne saken blant annet gjennom flere TV-program samt at flere hundre av forsøksdeltakerne hadde sendt krav om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning, NPE. Utvalget konkluderte i en rapport (Hovedrapporten) i oktober 2007 med en knusende kritikk helt fra informasjonen i forkant og underveis, til gjennomføringen og oppfølgingen i etterkant av prosjektet. Daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad lovet en grundig behandling av rapporten for å kunne ta lærdom av det oppståtte. Vi kan ikke se at dette har skjedd. Til tross for en offentlig unnskyldning til de som er blitt skadet av vaksinen og at flere Men-B vaksinesaker har vunnet fram i rettssystemet, opprettholdes den samme holdningen om at vaksinen ikke har ført til skade. Også med det vi nå vet i etterkant av svineinfluensavaksinen (Pandemrix) kan det se ut som om den preventive effekten av lærdommen har uteblitt og at vår historie har fått gjenta seg. Et av våre mål med dette kravet er nettopp å unngå at noe lignende skjer igjen og tiden anses nå overmoden for den utlovede behandlingen av Hovedrapporten. Rapporten belyser forøvrig de fleste av forsøksprosjektets svakheter og legges i stor grad som grunnlag for vårt krav, med det tillegg at placebokandidatene skal vurderes på lik linje med de som fikk reell vaksine da placebo også inneholdt aktive og antatt skadelige ingredienser. For ytterligere informasjon se pkt. 1 under. Bak dette kravet står en gruppe deltakere i forsøket som i dag har ulik grad av sykdom. Samtlige er registrert med navn, kontaktinfo og egen helsebeskrivelse. Ved utsendelse av dette brevet teller listen 295 personer, gruppen har opprettet samarbeid med advokat Edmund Asbøll. Side 1 av 18

2 Hovedkrav Det kreves med dette en uavhengig gransking for å kartlegge hvor stor andel av deltakerne som i dag har livshemmende helseproblemer sammenlignet med befolkningen forøvrig. Valg av metode, utførelse samt hvilke parter som skal involveres i granskingen skal skje i samarbeid med, og etter godkjennelse av, Styringsgruppen i foreningen Gransking av meningokokkvaksine-eksperimentet (heretter kalt Gruppen). Granskingen skal foregå i form av en spørreundersøkelse blant samtlige forsøksdeltakere og skal omfatte både elever og rekrutter samt en sammenlignbar kontrollgruppe som ikke deltok i forsøket. Kartleggingen skal gjøres med full åpenhet hva gjelder symptomer og diagnoser. Det er på det rene at sykdomsbildene er sammensatte og det er kun med en åpen tilnærming at det vil være mulig å få et korrekt helhetsbilde. For ytterligere informasjon se pkt. 2 under. Svarene fra denne granskingen vil bli en del av grunnlaget for de resterende punktene: Videre kreves: nye kriterier for rett til erstatning og saksbehandling hos uavhengig instans, også ny vurdering av allerede prøvde saker på grunnlag av disse nye vilkårene. Foreldelse skal fravikes, grunnen til at mange av de berørte ikke har blitt klar over årsakssammenhengen før i den senere tid skyldes feilinformasjon, mangel på informasjon og manglende oppfølging fra prosjektets ansvarlige. I tillegg til tap for begrensning i karrierer samt andre økonomiske tap og utlegg kreves også kompensasjon for skader og tap av ikke-økonomisk karakter. Mange har måttet velge mellom familie og karriere da helsen ikke har tillatt begge deler, det er derfor rimelig med en oppreisning for den tapte livskvaliteten det er bl.a. å måtte avstå fra etablering av egen familie. Ingen av de vaksinerte har gitt skriftlig samtykke til de erstatningskriteriene som hittil er blitt praktisert, tvert om ble det signert en avtale hvor det ble lovet «full økonomisk erstatning dersom det oppstår en varig skade». Vedrørende kriteriet om legebesøk innen 8 uker (senere redusert til 5 uker) så ble det i elevbrosjyren frarådet å gå til lege med bagatellmessige bivirkninger. Det kreves derfor en total gjennomgang av erstatningskriteriene, også med hensyn til nyere forskning og rettsavgjørelser som konkluderer med at flere av sykdomstilstandene i gruppen kan ha en snikende utvikling med symptomdebut først etter flere år. For ytterligere informasjon se pkt. 3 under. en human og respektabel imøtekommelse av de som er blitt syke, noe som dessverre ikke har vist seg å være en selvfølge i de sakene som har vært fremmet til nå. Det har blitt operert med en uverdig taktisk trenering og ansvarsfraskrivelse uten tanke og takknemlighet for den velviljen som ble utvist til fellesskapets beste. Samtlige saker har blitt vurdert og behandlet av etatenes egne folk med de habilitetsspørsmål dette reiser. Lovnaden om omvendt bevisbyrde samt at tvil skulle komme skadelidte til gode har vært uten praktisk betydning og ekspertuttalelser som tydelig stadfester vaksinen som årsak til sykdomsforløpet har blitt avfeid til fordel for interne vurderinger som har konkludert i statens favør. Til tross for en offentlig unnskyldning til de som er blitt skadet av forsøket Side 2 av 18

3 opprettholdes en arroganse og et fravær av hensyn som kun medfører en ytterligere forringelse av syke menneskers liv. Dette vil på sikt også kunne medføre allmenne konsekvenser gjennom vanskeliggjøring av ny velvilje hos befolkningen ved eventuelle fremtidige medisinske forsøk. Det kan på ingen måte forstås at samfunnet er tjent med dette, kravet som nå reises gir imidlertid mulighet til å vise ansvar og gjenreise tillit. For ytterligere informasjon se pkt. 4 under. at fokus rettes mot kravene som stilles. Tidligere forsøk på å belyse vaksinesaken er blitt avledet med mer eller mindre unnvikende bortforklaringer, både fra FHI selv og gjennom spørretimer i Stortinget. Forklaringer om bakgrunnen for vaksineforsøket, helsepolitisk historie, eksterne vurderinger, hvor mange land som senere har benyttet varianter av denne vaksinen etc. er dermed allerede dekket og er i denne sammenhengen av mindre interesse. Det samme gjelder de hittil utførte studiene da disse er svært mangelfulle med hensyn på de svar vi søker å finne, både grunnet metodesvakheter og lavt statistisk grunnlag samt det faktum at utførende instanser har fått anledning til å granske seg selv. I en redegjørelse fra FHI til HOD i 2006 ble det forespeilet en lignende undersøkelse til den vi nå krever, behovet anses dermed samtykket. Se pkt. 5 under. at det ryddes opp i mangelfulle registreringer både blant elever, rekrutter og i eventuelle andre anledninger som vaksinen kan ha blitt benyttet. Det er på det rene at utførende myndighet (FHI) ikke har full oversikt over alle deltakerne; hvem deltok, hvem fikk hva, hvem fikk reell vaksine etter først å ha fått placebo etc. Særlig må dette sies å gjelde for rekruttene, men også for elevene gjennom manglende innrapportering fra skolene og utførende instanser. Uansett årsak så var det staten ved FHI som hadde ansvaret for prosjektet og dermed også ansvaret for registreringene. Ved tvilstilfeller skal dette komme klager/skadelidte til gode. vi krever erkjennelse av erstatningsansvar og bruk av rettspraksis i saker som er tilstrekkelig like for å spare både rettssystemet og alle involverte parter for unødvendig bruk av ressurser. Herunder; norsk rettsvesen har slått fast at vaksinen kan utløse sykdom, det er derfor overflødig å bruke verdifull tid og ekspertise på dette punktet i hver individuelle sak. De ytterst få som har nådd frem med sine krav har vært deltakere med økonomiske og menneskelige ressurser enten i seg selv eller rundt seg i form av pårørende og derfor hatt mulighet til en rettferdig gjennomgang av sine saker (ref. bl.a. Saugstad og Hovland). Til nå har over 90% av kravene om erstatning blitt avvist av NPE, de fleste av disse har ikke hatt tilstrekkelig helse og/eller økonomi til å få denne grundige og nøytrale gjennomgangen. Det må også tas i betraktning alle de som ikke en gang har hatt tilstrekkelige ressurser til å sende inn sine krav til NPE. I den forbindelse krever vi at det opprettes et dedikert fond til dekning av saksvurdering, rettsutgifter og erstatninger sånn at samtlige gis like muligheter til å få fremmet sine saker. Her gjelder tilsvarende uavhengig saksbehandling som nevnt over, det må oppnevnes et utvalg av nøytrale og kompetente fagfolk som innehar kunnskap også om ny forskning rundt vaksiner og sykdom og som skal være med å avgjøre om skaden kan være vaksinerelatert. Side 3 av 18

4 1. Om vaksinene Vaksinepreparat: Yttermembranprotein 25 mikrogram Aluminiumhydroksyd 0,33 % Thiomersalnatrium 0,01 % (thiomersalnatrium består av 49,6 % kvikksølv) Sukrole 3 % inj. Væske ad 0,5 ml Placebopreparat: Aluminiumhydroksyd 0,33 % Thiomersalnatrium 0,01 % (thiomersalnatrium består av 49,6 % kvikksølv) Sukrole 3 % inj. Væske ad 0,5 ml Om synergistisk toksisitet mellom aluminiumhydroksyd og thiomersalnatrium (reell vaksine og placebo inneholdt like mengder av disse stoffene): «( ) in the presence of 50 nm thimerosal plus 500 nm aluminum hydroxide (...), the neuronal death increases to roughly 60%, an amazing increase and clearly demonstrates the synergistic effects of other metals on mercury toxicity and certainly thimerosal toxicity.» (B.E. Haley/Medical Veritas 2, 2005, s. 537) Gruppens kommentar: Det er kun i svært få vaksiner at disse to stoffene er kombinert. Kommentar underveis i prosjektet (våren -88) fra ekstern medisinsk sakkyndig prof. dr. med. Per Knut M. Lunde (spesialist i klinisk farmakologi og medisinsk biokjemi): «Dyretoksisitet: Retrospektivt er jeg litt overrasket over at denne delen av testingen er så vidt begrenset (antall, parametere) som beskrevet på s i dokumentet. Dette til tross for at det angis samsvar med gjeldende farmakopéregler. Igjen med forbehold om min kompetanse finner jeg parameteren feber noe grov som eneste (?) mål på toksisitet. Undersøkelse av generell organtoksisitet, evt. andre relevante patofysiologiske laboratorieparametere, er jo absolutte krav i andre sammenheng, uten at jeg derved mener å overprøve regelverket. Selv om frekvensen av forholdsvis kraftige reaksjoner synes lav, er den ikke helt uvesentlig, spesielt når vi tenker på de store populasjoner som kan bli aktuelle for vaksinering. Her må jeg også ta et visst forbehold for mulige negative langtidseffekter (som er lite kjent/utredet for vaksiner, rent generelt), foruten når det gjelder de forholdsvis sannsynlige, men antagelig sjeldne, alvorlige reaksjoner som først vil melde seg når mange personer er vaksinert. Jeg synes også det bør påpekes at de personer som hittil er vaksinert, må antas å være voksne, mens den populasjon som er helt dominant i den videre forsøksplanen vil være i alderen 13 15år. Reaksjonsmønsteret for denne kategori er prinsipielt ikke kjent, uten at jeg mener å dramatisere dette. ( ) Uten å kjenne premissene i detalj synes en pilotundersøkelse som inkluderer 5000 personer rimelig adekvat for det første formål. Tidligere erfaringer med sjeldne alvorlige/dødelige (?) vaksinereaksjoner gjør at heller ikke denne kohort vil gi grunnlag for sikre insidensestimater med mindre frekvensen for eksempel er 1:500 1:1000. Premissene for å velge aldersklassen er kort angitt på s. 2 i dokumentet. ( ) Selv om det er gode argumenter for denne gruppen, ville jeg nok foretrukket en annen (voksen) kohort for pilotfasen (n=5000). ( )» (Hovedrapporten s Gruppens utheving, gjelder primært all utheving i gjengitt tekst.) Side 4 av 18

5 Meningokokkutvalgets kommentar: «Det er mulig at det var en overhyppighet av demyeliniserende sykdom i perioden etter vaksineforsøket, og han [Aavitsland, gruppens anm.] uttrykte overfor utvalget det han kalte en viss uro i forbindelse med dette. Han mente at dersom vaksinen skal brukes igjen i samme aldersgruppe, bør dette følges nøye opp slik at spørsmålet kan bli endelig avklart. Han pekte også på at yttermembraner av meningokokkbakterien, som vaksinen inneholdt, består av mye som man ikke vet hva er.» (Hovedrapporten s.. 162) Gruppens kommentar: Det er generelt vanskelig å forstå den bastante avvisningen av årsakssammenheng når man vet at dette var et forsøksprosjekt og at man i tillegg har benyttet en ingrediens som består av «mye som man ikke vet hva er». (Akkurat denne uttalelsen gjelder reell vaksine og ble tatt med for å understreke usikkerheten i prosjektet, generelt i våre krav gjelder at reell vaksine og placebo skal likestilles.) Om placeboen som ble benyttet 4 av de 11 alvorlige tilfellene fikk placebo og en evt sammenheng med adjuvanser ble vurdert allerede under behandlingen av bivirkningene: «Reaksjonene hos disse fire kan ha hatt sammenheng med basisoppløsningen for vaksinen som inneholder aluminiumhydroksid eller det kan ha vært tilfeldig tidsmessig sammentreff. Det er viktig å være oppmerksom på at tre av reaksjonene hadde relasjon til nervesystemet.» (Hovedrapporten s. 106) Også omtalt som allergener: «Vaksinen ga i dette forsøket ikke flere allergiske reaksjoner enn placebo. Det kan bety at de allergiske reaksjonene som ble meldt, var reaksjoner på allergener felles for de to preparatene.» (Hovedrapporten s. 104, sitat FHI Bivirkningsrapport v/ Preben Aavitsland) Prof. Knut Westlund, 1991: «(...)er det en lang rekke bivirkninger som er rapportert med samme hyppighet fra vaksine- og placebogruppe, f.eks. Generelt utslett, Glandelsvulst, Muskelsmerter.» (Hovedrapporten s. 109) Det stilles spørsmålstegn ved forsvarligheten og det etiske i å benytte en «falsk» placebo inneholdende de aktive ingrediensene thimerosalnatrium og aluminiumhydroksyd: Helsinkideklarasjonen pkt. 33: Use of placebo: (...) and the patients who receive any intervention less effective than the best proven one, placebo, or no intervention will not be subject to additional risks of serious or irreversible harm as a result of not receiving the best proven intervention. Extreme care must be taken to avoid abuse of this option. Gruppens kommentar: Side 5 av 18

6 I følge dette skal ikke en placebo inneholde aktive ingredienser. Det bemerkes forøvrig at tekst fra Helsinkideklarasjonen og Nürnbergkodeksen er hentet fra nåværende utgaver, Meningokokkutvalget konkluderte imidlertid på følgende måte vedrørende forskjell på dagjeldende og någjeldende regelverk: «(...) Videre er det klart at hovedreglene i det store og hele tilsvarte de reglene som må antas å gjelde i dag.» Nürnbergkodeksen, pkt. 4: Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade. Det etiske aspektet Helsinkideklarasjonen pkt. 20: Medical research with a vulnerable group is only justified if the research is responsive to the health needs or priorities of this group and the research cannot be carried out in a non-vulnerable group. In addition, this group should stand to benefit from the knowledge, practices or interventions that result from the research. Ref. Helsinkideklarasjonen pkt. 20 over så må åringer sies å være en sårbar gruppe. Allerede innen forsøket var kommet i gang så var antall dødsfall som følge av meningokokk-b sykdom nedadgående: Vurdering av potensiell fordel: (Kilde: FHI) «The incidence rate of the disease was reported in the information to prospective participants and controlling agencies to be between « cases a year» (...) However, available data, which the researchers had, shows that the highest incidence during the epidemic was approximately 360. Moreover, the yearly incident rate in the early 1980s varied between slightly above and slightly below 300 per year. Additionally, these numbers referred to all types of menigococcal disease (types A, B and C), while the vaccine was aimed at preventing only type B, which represented Side 6 av 18

7 approximately 80% of the incidents. Thus the more correct number appears to have been (at most) among 250 cases a year. The year before the start of the trial the incidence rate of meningococcal B was declining to 211 cases (in 1986), i.e. almost half of the reported incidence rate. This also should have indicated that the epidemic may was declining naturally (and that no vaccine was really necessary). At any rate, with 211 cases a year and a mortality rate of 10% this amounts to 21 deaths per year in the entire population (21 in ), with an additional serious complications (10-30%). The fatalities were probably, but not necessarily, within the target group (adolescents), as the disease also attacked adults and young children. Moreover, it was clear that it would not be possible to develop a 100% effective vaccine; hence a significant reduction of infections in the target group was the best one could hope for; perhaps a prevention of deaths and serious complications a year was realistic. The «real» potential benefit was thus to prevent these. These potential benefits are rather tangible, and could thus have been weighed against the risks and burdens of vaccination. Nevertheless, the potential benefits appear to have been overrated in the written information given to prospective participants and governmental agencies. Although there were real potential benefits, it can be questioned whether the potential benefits were so great that they outweighed the risks and burdens involved. A negative answer implies that individuals (mostly adolescents) may have been exposed to largely unnecessary and disproportionate risks and burdens.» (Fra boken «Acceptable Risk in Biomedical Research», S. Simonsen, Springer 2012) Gruppens kommentar: Kan man ut i fra dette si at det ble gjort en tilstrekkelig vurdering av potensiell fordel kontra risiko? Meningokokkutvalgets kommentar: «Det var også kliniske farmakologer som satt i komiteen som mente at vaksinen ikke kunne virke, noe som etter prosjektlederens mening var en avsporing og utenfor komiteens mandat.» (Hovedrapporten s. 73) Nå i ettertid vet vi at vaksinen ikke var årsak til nedgangen i meningokokk-b tilfeller. Vi vet også at den aldri ble tatt inn i vaksinasjonsprogrammet, at den kun hadde en effektivitet på 57,2 % og at mange av de som deltok i forsøket nå er syke. På vaksineringstidspunktet kunne man ikke vite konsekvensene hverken hva gjaldt effektivitet eller skadelighet. Følgende forskningsetiske prinsipper skal da ligge til grunn: Fra Nürnbergkodeksen: 2. Forsøket bør være av en slik art at det fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet og som ikke kan sikres ved bruk av andre metoder eller studiemåter og som ikke er vilkårlige eller unødvendige. 4. Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade. 5. Forsøk bør ikke utføres der det er en a priori grunn til å tro at dødsfall eller skade som fører til uførhet vil inntre, med mulig unntak av forsøk der forsøkslegene også deltar som forsøkspersoner. 6. Risikoen som tas bør aldri være av større omfang enn det som rettferdiggjøres av den humanitære betydningen av problemet som forsøket er ment å løse. 10. I den tid forsøket pågår bør ansvarshavende forsker være forberedt på å bringe forsøket til opphør på et hvilket som helst stadium dersom han har sannsynlig grunn til å mene etter utøvelse av den gode tro, overlegen ekspertise og forsiktig vurderingsevne som kreves av ham at en Side 7 av 18

8 fortsettelse av forsøket sannsynligvis vil føre til skade, uførhet eller død for forsøksperson. Fra Helsinkideklarasjonen: 8. While the primary purpose of medical research is to generate new knowledge, this goal can never take precedence over the rights and interests of individual research subjects. 9. It is the duty of physicians who are involved in medical research to protect the life, health, dignity, integrity, right to self-determination, privacy, and confidentiality of personal information of research subjects. The responsibility for the protection of research subjects must always rest with the physician or other health care professionals and never with the research subjects, even though they have given consent. 16. In medical practice and in medical research, most interventions involve risks and burdens. Medical research involving human subjects may only be conducted if the importance of the objective outweighs the risks and burdens to the research subjects. Som nevnt innledningsvis er ikke Gruppen i tvil om prosjektets grunnleggende gode intensjoner, med hensyn til de ovenstående punkter og innkomne skademeldinger må det likevel kunne sies å være etiske spørsmål vedrørende evalueringen både i forkant av og underveis i prosjektet. 2. Oppfølging og generelt Fra FHI's egen MSIS rapport (MSIS: Meldesystem for infeksjonssykdommer ): «Tilfeller av tidsmessig sammentreff med alvorlig sykdom av ukjent årsak er et problem som alltid vil plage store vaksineforsøk. I denne situasjonen er det viktig å understreke at det ikke er påvist noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon og disse nevrologiske sykdommene, men at vi samtidig er forpliktet til å følge dem opp som om de var forårsaket av vaksinen. Det vil ta mange år og omhyggelig registrering av flere hundre tusen vaksinerte før en slik mulig årsakssammenheng kan avkreftes eller bekreftes.» (Hovedrapporten s ) Gruppens kommentar: Granskingen vi nå krever vil kunne gi svar på dette. Bivirkningsnemndas kommentar: «(...) påpeker Bivirkningsnemnda at informasjonsskrivet som gikk ut til landets helsesøstre i forbindelse med vaksinering av placebogruppen, ikke inneholdt korrekte opplysninger om bivirkningsrisikoen. Videre vil Nemnda påpeke at bivirkningsregistreringen i vaksinasjonsforsøket var for dårlig. Nemnda anbefaler derfor at det gjøres en fullstendig bivirkningsoppfølging av alle som har fått vaksinen i placebogruppen. SLK informerer Helsedirektoratet om Bivirkningsnemndas syn og anbefalinger.» (Hovedrapporten s. 115) Side 8 av 18

9 Meningokokkutvalgets hovedkonklusjoner: 1. Meningokokkvaksineforsøket var et stort forsøksprosjekt som med begrensede økonomiske midler og stor innsatsvilje fra mange enkeltpersoner ble gjennomført for å avhjelpe en alvorlig epidemi med store konsekvenser for befolkningsgrupper i Norge. 2. Det er forståelig at prosjektledelsen ikke ville at ungdomsskoleforsøkets oppstart ble utsatt fra høsten 1987 til høsten 1988, slik det ble diskutert, men dette hadde sin pris: Klare anbefalinger og pålegg fra andre offentlige myndigheter om utforming av risikoinformasjon ble ikke i tilfredsstillende grad tatt hensyn til, noe som medførte at risikoinformasjonen var mangelfull. Eksterne sakkyndige ble nærmest stilt overfor et ultimatum for at ungdomsskoleforsøket skulle kunne starte etter planen, uten en voksen fortropp. Vernepliktige rekrutter ble likevel i all hast bedt om å delta i en slik fortropp. Det ble ikke tid til å utforme fullstendig informasjonsmateriale på annet språk enn norsk. Bruken av rekrutter, som forskningsetisk regnes som en sårbar gruppe hvor muligheten for gruppepress var åpenbar, var ikke nevneverdig problematisert. Placebostudien ble igangsatt tilsynelatende uten at forholdet mellom risiko og nytte var revurdert i lys av erfaringene fra de andre studiene. Placebostudien var heller ikke klarert med Monitorgruppen hvor minst ett medlem var skeptisk til fortsatt vaksineutprøving. Placebostudien ble heller ikke lagt frem for REK Sør slik den burde ha vært. 3. Prosjektets bruk av skolehelsetjenesten og kommunehelsetjenesten hadde også negative sider: Skolehelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fikk på kort varsel en ekstra oppgave som for mange innebar en urimelig stor belastning. Dette måtte nødvendigvis gå på bekostning av andre lovpålagte oppgaver, og oversteg tilsynelatende langt de forhåndsberegninger prosjektledelsen hadde gjort. Skolehelsetjenestens og kommunehelsetjenestens kompetanse var begrenset i forhold til de utfordringene den fikk i forbindelse med vaksineforsøket, særlig når det gjaldt nødvendig oppfølging. Bruk av skolehelsetjenesten senket sannsynligvis terskelen for deltakelse fordi denne delen av helsetjenesten har stor tillitt i blant barn og ungdom, og kontakt med den er vanligvis forbundet med lav risiko. Å benytte skolehelsetjenesten i denne sammenhengen var dermed bevisst eller ubevisst med på å ufarliggjøre vaksineforsøket. 4. Informasjonen til forsøkspersonene om risiko for skade var mangelfull: Risikoinformasjonen som ble gitt til forsøkspersonene, især vernepliktige rekrutter, i fase IIstudien hvor noe av hensikten nettopp var å teste vaksinens sikkerhet var ut i fra den dokumentasjonen utvalget har hatt tilgang på, klart utilfredsstillende. Side 9 av 18

10 I forbindelse med de store fase III-studiene måtte Helsedirektoratet be Folkehelseinstituttet om en mer omfattende risikoutredning, da den foreliggende ble oppfattet som uttilfredsstillende. Prosjektledelsen fikk klare oppfordringer og pålegg fra Helsedirektoratet og andre om at risikoen for alvorlige komplikasjoner, også ukjent risiko, måtte omtales i informasjonsskrivet til potensielle forsøkspersoner, uten at dette ble tatt til følge. Risikoinformasjonen var dermed mangelfull og ikke i overensstemmelse med dagjeldende profesjonsetiske eller juridiske normer. Prosjektledelsen ved Folkehelseinstituttet visste mer om risiko, herunder ukjent risiko for alvorlige komplikasjoner, enn det som ble formidlet i informasjonsmateriellet. Dette gjaldt spesielt ved utvidelsen av ungdomsskoleforsøket og vaksineringen av placebogruppen, siden det da forelå meldinger om flere (11) alvorlige hendelser som kunne ha sammenheng med vaksinen. Monitorgruppen presiserte at det måtte gis fyldig informasjon om mulige bivirkninger og komplikasjoner når placebogruppen skulle vaksineres, men dette ble ikke tatt til følge. Den mangelfulle informasjonen om risiko for alvorlig skade, skyldtes trolig et sterkt ønske om høy deltakelse hos prosjektledelsen. Utvalget mener ønsket om høy deltakelse ikke kan begrunne mangelfull risikoinformasjon, selv der kunnskapen om risiko er usikker. Ingen av de overordnede instansene fant grunn til å gripe inn til tross for at det mangelfulle informasjonsmateriellet også ble brukt i senere studier. 5. Oppfølging av forsøkspersonene sviktet: Folkehelseinstituttet var i første omgang nokså avvisende i forhold til personer med mulige komplikasjoner og deres pårørende som henvendte seg til instituttet etter vaksineringen. Myndighetene har brukt urimelig lang tid på håndteringen av erstatningssakene, i enkelte tilfeller ble sakene bevisst trenert over flere år. Myndighetene har ikke informert og bistått mulig skadelidte, noe de burde. Prosjektledelsen og myndighetene burde vært tydeligere på skillet mellom bevis for årsakssammenheng i vitenskapelig forstand og kravene til årsakssammenheng i erstatningssammenheng. Særlig burde Folkehelseinstituttet vært mer nyansert i sine påstander om vaksinens sikkerhet og mer åpen for usikkerhet rundt risiko for sjeldne følgeskader. Mye av frustrasjonen hos skadelidende forsøkspersoner synes å ligge i det at de mener at de fikk feilaktig informasjon om at vaksinen var ufarlig (i betydning risikofri), og at det var så tidkrevende og ressurskrevende (bl.a. bevismessig) å nå frem med erstatningskrav. Utvalget mener at forsøkspersonenes frustrasjon fremstår som berettiget, og at Staten må tåle skarp kritikk for dette. Side 10 av 18

11 3. Om informasjon, bivirkninger og årsakskriterier Informert samtykke Informasjonen som ble gitt til deltakerne var høyst utilstrekkelig hva gjelder muligheten for å vite hva de ble med på. Ingen informasjon ble gitt om hvilke kriterier for erstatning som gjaldt, disse skulle imidlertid vise seg å bli definert lenge etter prosjektstart. Gruppen kan ikke se at informasjonen som ble gitt var i henhold til hverken Nürnbergkodeksen, Helsinkideklarasjonen eller at den gav noe rimelig grunnlag for å kunne gi et informert samtykke. Nürnbergkodeksen pkt. 1: Frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig. Dette betyr at den aktuelle personen bør ha juridisk evne til å gi sitt samtykke; bør være i en slik situasjon at han er i stand til fritt å utøve sitt valg uten innslag av tvang, og bør ha tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av elementene i det aktuelle fagområdet til at han er i stand til å komme frem til en avgjørelse som er preget av forståelse og opplysthet. Dette siste elementet krever, før en bekreftende avgjørelse fra forsøkspersonen aksepteres, at han er informert om forsøkets art, varighet og hensikt; metoden og fremgangsmåten som vil bli brukt; alle ulemper og farer som rimeligvis ville kunne forventes samt de virkninger på hans helse og person som deltagelse i forsøket vil kunne resultere i. Ansvaret for og plikten til å konstatere samtykkets kvalitet påligger enhver enkeltperson som initierer, styrer eller deltar i forsøket. Dette er en personlig plikt og et personlig ansvar som ikke ustraffet kan delegeres til andre. Helsinkideklarasjonen pkt. 22: The design and performance of each research study involving human subjects must be clearly described and justified in a research protocol. The protocol should contain a statement of the ethical considerations involved and should indicate how the principles in this Declaration have been addressed. The protocol should include information regarding funding, sponsors, institutional affiliations, potential conflicts of interest, incentives for subjects and information regarding provisions for treating and/or compensating subjects who are harmed as a consequence of participation in the research study. In clinical trials, the protocol must also describe appropriate arrangements for post-trial provisions. Registrering og bivirkninger Informasjon til elevene: «Vi regner den nye vaksinen som sikker. Det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner. Dersom dette allikevel skulle skje, har Staten bundet seg til å gi full økonomisk erstatning dersom det oppstår en varig skade.» (Elevbrosjyren «Vaksineforsøket-88») Side 11 av 18

Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket 1988-94

Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket 1988-94 Åpent brev til: Helse- og omsorgsdepartementet v/ helseminister Bent Høie Fra: Foreningen Gransking av meningokokkvaksine-eksperimentet Kopi: Div. presse og media, Riksrevisjonen, div. politiske partier

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

Noen utfordringer. Knut W. Ruyter

Noen utfordringer. Knut W. Ruyter Noen utfordringer Knut W. Ruyter Noen utfordringer Forskning på pasientmateriale Bruk av sårbare pasientgrupper Placebo og krav til sammenligning Screening Forskning på pasientmateriale Registre Journaler

Detaljer

Materstvedt LJ. (2013) «Psykologiske, sosiale og eksistensielle aspekter ved aktiv dødshjelp» Psykologisk Tidsskrift.

Materstvedt LJ. (2013) «Psykologiske, sosiale og eksistensielle aspekter ved aktiv dødshjelp» Psykologisk Tidsskrift. APPENDIKS Til: Materstvedt LJ. (2013) «Psykologiske, sosiale og eksistensielle aspekter ved aktiv dødshjelp» Psykologisk Tidsskrift. Intervju benyttet i: Johansen S, Hølen JC, Kaasa S, Loge JH, Materstvedt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?»

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Øyvind Bernatek, direktør sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Adresse: Dokument 2, TV 2, Postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo

Adresse: Dokument 2, TV 2, Postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo Adresse: Dokument 2, TV 2, Postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo Saken: 9. oktober 2006 sendte Dokument 2 et program om Svein Erik Berners årelange kamp for å få staten til å erkjenne at det er en sannsynlig sammenheng

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Kafé - førerhund nektet adgang

Kafé - førerhund nektet adgang Vår ref.: Dato: 11/602-10- ASI 16.02.2012 Kafé - førerhund nektet adgang Svaksynt mann diskriminert da han ikke fikk ha førerhunden liggende under bordet i restaurant En mann klagde til Likestillings-

Detaljer

I henhold til avtale med [navnet på den skadelidte og eventuell advokat eller selskapet] ber vi Dem om å foreta en undersøkelse av

I henhold til avtale med [navnet på den skadelidte og eventuell advokat eller selskapet] ber vi Dem om å foreta en undersøkelse av Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Utdrag fra NOU 2000: 23, Standardmandatet («Røsærg»-mandatet) 1 Mandat for medisinsk sakkyndige ved forsikringsoppgjør etter ulykke I henhold til avtale med [navnet på den

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Vår ref. 10/487-17 /SF-473, SF-520.4, SF- 711, SF-821, SF-902 / Dato: 22.08.2011 Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 14. mars

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Forskningsfil for generasjonsstudier - årsaker og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel

Forskningsfil for generasjonsstudier - årsaker og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Att. Vivi Opdal Vår ref: Deres ref: Dato: 2008/89 06.10.2008 Forskningsfil for generasjonsstudier - årsaker og konsekvenser av helseproblemer

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Helse- og omsorgsdepartementet P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 20. august 2008 Deres ref.: 200801442-/VP Vår ref.: 2008/15093 Telefon: +47

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

Anbefalinger om bruk av HPV vaksine. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Anbefalinger om bruk av HPV vaksine. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Anbefalinger om bruk av HPV vaksine Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI anbefaler at HPV-vaksinen innføres i vaksinasjonsprogrammet Anbefalingen fra FHI bygger på flere

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

Klagesak: Føflekk eller melanoma? Nevus doctor et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten

Klagesak: Føflekk eller melanoma? Nevus doctor et dataprogram for beslutningsstøtte i primærhelsetjenesten Cand.med. Ph.D. Thomas Roger Schopf Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Omsorg i livets siste fase.

Omsorg i livets siste fase. Omsorg i livets siste fase. Lindring. Hippocrates: (ca 460-360 BC) Av og til kurere, ofte lindre, alltid trøste. Dame Cicely Saunders, Sykepleier, lege, forfatter av medisinsk litteratur (palliasjon),

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2012-8

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2012-8 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2012-04-25 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Begrensning av autorisasjon som sykepleier. uforsvarlig virksomhet. Stadfestet.

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/6378-8 Saksbehandler: Cecilie Sommerstad Dato: 29.10.2014 Vurdering av dagen praksis for abort etter

Detaljer

Praktisk håndtering erstatningssak og kapitaliseringsrenten. Advokat Tom Sørum

Praktisk håndtering erstatningssak og kapitaliseringsrenten. Advokat Tom Sørum Praktisk håndtering erstatningssak og kapitaliseringsrenten Advokat Tom Sørum A Forhold til klient 1 Møte med skadelidte og pårørende 2 Saksopplysning - Selvangivelse - Trygdeopplysninger - Forsikringspoliser

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

Bruk av sædvask ved assistert befruktning

Bruk av sædvask ved assistert befruktning Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref.: 2013/149 Deres ref.: 13/5263-1 Dato: 23.6.2014 Bruk av sædvask ved assistert befruktning Helsedirektoratet har bedt Bioteknologirådet uttale

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

ERFARINGER KNYTTET TIL BEHANDLING I PSYKIATRISK

ERFARINGER KNYTTET TIL BEHANDLING I PSYKIATRISK Professor Heidi Hjelmeland Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU 7491 Trondheim Vår ref.: 2008/68 Deres Ref.: Dato: 16.09.2008 ERFARINGER KNYTTET TIL BEHANDLING I PSYKIATRISK AKUTTPOST ETTER

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no

Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no Disposisjon Best Interest prinsippet et grunnleggende prinsipp. Information

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14.

Malte Hübner DTH Helse AS. mhuebner@dthhelse.nhn.no. Vår ref.: 2014/165 Deres ref.: 2014/750/REK midt Dato: 19.12.14. Malte Hübner DTH Helse AS mhuebner@dthhelse.nhn.no NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no Org.nr.

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Til: Fra: Vår ref. 08/1087-20/SF-422, SF-537, SF- 711, SF-821, SF-906//HW Dato: 03.11.2009 Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Vårseminaret 2015: Legemidler til barn Seksjonssjef / advokat Aadel Heilemann, Avdeling for jus og

Detaljer

HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging. Tor Molden, FHI

HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging. Tor Molden, FHI HPV vaksinasjon - status og videre oppfølging Tor Molden, FHI Bakgrunn Hensikten er å forebygge livmorhalskreft som skyldes HPV-infeksjon Inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2009 Tilbys jenter

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Utvelgelseskriterier for blodgivere

Utvelgelseskriterier for blodgivere Utvelgelseskriterier for blodgivere Hvorfor reglene er som de er Noen typer adferd som statistisk sett øker risikoen for å erverve infeksjonssykdommer som kan smitte ved blodoverføring fører til permanent

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5220* - 1.6.2004 ULYKKE Kneskade begivenhetsnære nedtegnelser årsakssammenheng. Forsikrede (f. 1945) var utsatt for en arbeidsulykke med traktor 25.10.95. Ulykken

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board. Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04

Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board. Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04 Bioteknologinemnda The Norwegian Biotechnology Advisory Board Forskningsreguleringsutvalget v/simonsen Sosial- og helsedirektoratet FSH Pb. 8054 Dep 0031 OSLO Deres ref: Vår ref: 03/0043-649 Dato: 09.11.04

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose NFCF Likemannskonferanse 20.04.2012, Bergen Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose I skyggen av cystisk fibrose.. Livet til de som vokser opp sammen med barn

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge?

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Avdelingsleder Erik Thomassen Sikkerhetsdagene, Trondheim, 2. november 2010 1 Bakgrunn Fire pandemier på 1900-tallet, over 30 år siden

Detaljer

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL

FRA FORSKNINGSIDÉ TIL FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON PROFESSOR DR. MED RICARDO LAURINI FELLES TEORETISK UNDERVISNING I FORSKNINGSMETODIKK FRA FORSKNINGSIDÉ TIL PUBLIKASJON Idé -> Hypotese Skriv ned problemstillingen/ hypotesen.

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag 5. november 2014 Hvilke nasjonale rettsmidler bør finnes for barn i Norge? Advokat Frode Elgesem I vår familie som alle andre familier kommer barnas rettigheter

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Ny lovgivning Forskningsetikkloven og helseforskningsloven

Ny lovgivning Forskningsetikkloven og helseforskningsloven Ny lovgivning Forskningsetikkloven og helseforskningsloven Regional forskningskonferanse 23.04.07 Sigmund.Simonsen@ntnu.no Stipendiat, ISM, NTNU - advokat Har tenkt å si litt om To lover på trappene: Forskningsetikkloven

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

beslutninger om behandlingsunnlatelse normative utfordringer

beslutninger om behandlingsunnlatelse normative utfordringer Pårørendes rendes rolle i beslutninger om behandlingsunnlatelse normative utfordringer Per Nortvedt, Seksjon for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO, p.nortvedt@medisin.uio.no Disposisjon Hvem

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv)

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) Advokat (H) Øyvind Vidhammer 6. April 2016 www.svw.no Et tilbakeblikk En kvinne i 30-årene kontaktet lege første gang på 1970-tallet med luftveisplager, økt trettbarhet,

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Personskadeforbundet LTNs høringssvar til høringsnotatet om forslag til endringer i pasientskadeloven

Personskadeforbundet LTNs høringssvar til høringsnotatet om forslag til endringer i pasientskadeloven Helse- og Omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo Personskadeforbundet LTNs høringssvar til høringsnotatet om forslag til endringer i pasientskadeloven 1. Om Høringsinstansen Personskadeforbundet LTN

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer