Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket 1988-94"

Transkript

1 Åpent brev til: Fra: Kopi: Helseminister Bent Høie Foreningen Gransking av meningokokkvaksine-eksperimentet Statsminister Erna Solberg, utvalgte stortingsrepresentanter, de politiske partiene, utvalgte institusjoner og foreninger, div. presse og media Sendt: 28. januar 2015 Svarfrist: Innen utgangen av februar d.å. Krav om uavhengig gransking av Meningokokk-B vaksineforsøket Tilsammen forsøkspersoner fordelt på ungdomsskoleelever og rekrutter deltok i årene i et eksperiment hvor målet var å finne en vaksine mot hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokk-b bakterien. Vi er ikke i tvil om at forsøket ble utført i beste mening og med tanke på samfunnets beste. Som i et hvert eksperiment kunne ingen på forhånd kjenne til alle konsekvenser og det har vist seg i etterkant at et vesentlig antall av deltakerne har utviklet sykdom og helseproblemer med en varierende grad av funksjonshemming. Den hittil eneste uavhengige granskingen av eksperimentet har vært ved det regjeringsoppnevnte Meningokokkutvalget ledet av Olaf Gjerløw Aasland. Utvalget ble opprettet etter at media hadde belyst denne saken blant annet gjennom flere TV-program samt at flere hundre av forsøksdeltakerne hadde sendt krav om erstatning til Norsk Pasientskadeerstatning, NPE. Utvalget konkluderte i en rapport (Hovedrapporten) i oktober 2007 med en knusende kritikk helt fra informasjonen i forkant og underveis, til gjennomføringen og oppfølgingen i etterkant av prosjektet. Daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad lovet en grundig behandling av rapporten for å kunne ta lærdom av det oppståtte. Vi kan ikke se at dette har skjedd. Til tross for en offentlig unnskyldning til de som er blitt skadet av vaksinen og at flere Men-B vaksinesaker har vunnet fram i rettssystemet, opprettholdes den samme holdningen om at vaksinen ikke har ført til skade. Også med det vi nå vet i etterkant av svineinfluensavaksinen (Pandemrix) kan det se ut som om den preventive effekten av lærdommen har uteblitt og at vår historie har fått gjenta seg. Et av våre mål med dette kravet er nettopp å unngå at noe lignende skjer igjen og tiden anses nå overmoden for den utlovede behandlingen av Hovedrapporten. Rapporten belyser forøvrig de fleste av forsøksprosjektets svakheter og legges i stor grad som grunnlag for vårt krav, med det tillegg at placebokandidatene skal vurderes på lik linje med de som fikk reell vaksine da placebo også inneholdt aktive og antatt skadelige ingredienser. For ytterligere informasjon se pkt. 1 under. Bak dette kravet står en gruppe deltakere i forsøket som i dag har ulik grad av sykdom. Samtlige er registrert med navn, kontaktinfo og egen helsebeskrivelse. Ved utsendelse av dette brevet teller listen 295 personer, gruppen har opprettet samarbeid med advokat Edmund Asbøll. Side 1 av 18

2 Hovedkrav Det kreves med dette en uavhengig gransking for å kartlegge hvor stor andel av deltakerne som i dag har livshemmende helseproblemer sammenlignet med befolkningen forøvrig. Valg av metode, utførelse samt hvilke parter som skal involveres i granskingen skal skje i samarbeid med, og etter godkjennelse av, Styringsgruppen i foreningen Gransking av meningokokkvaksine-eksperimentet (heretter kalt Gruppen). Granskingen skal foregå i form av en spørreundersøkelse blant samtlige forsøksdeltakere og skal omfatte både elever og rekrutter samt en sammenlignbar kontrollgruppe som ikke deltok i forsøket. Kartleggingen skal gjøres med full åpenhet hva gjelder symptomer og diagnoser. Det er på det rene at sykdomsbildene er sammensatte og det er kun med en åpen tilnærming at det vil være mulig å få et korrekt helhetsbilde. For ytterligere informasjon se pkt. 2 under. Svarene fra denne granskingen vil bli en del av grunnlaget for de resterende punktene: Videre kreves: nye kriterier for rett til erstatning og saksbehandling hos uavhengig instans, også ny vurdering av allerede prøvde saker på grunnlag av disse nye vilkårene. Foreldelse skal fravikes, grunnen til at mange av de berørte ikke har blitt klar over årsakssammenhengen før i den senere tid skyldes feilinformasjon, mangel på informasjon og manglende oppfølging fra prosjektets ansvarlige. I tillegg til tap for begrensning i karrierer samt andre økonomiske tap og utlegg kreves også kompensasjon for skader og tap av ikke-økonomisk karakter. Mange har måttet velge mellom familie og karriere da helsen ikke har tillatt begge deler, det er derfor rimelig med en oppreisning for den tapte livskvaliteten det er bl.a. å måtte avstå fra etablering av egen familie. Ingen av de vaksinerte har gitt skriftlig samtykke til de erstatningskriteriene som hittil er blitt praktisert, tvert om ble det signert en avtale hvor det ble lovet «full økonomisk erstatning dersom det oppstår en varig skade». Vedrørende kriteriet om legebesøk innen 8 uker (senere redusert til 5 uker) så ble det i elevbrosjyren frarådet å gå til lege med bagatellmessige bivirkninger. Det kreves derfor en total gjennomgang av erstatningskriteriene, også med hensyn til nyere forskning og rettsavgjørelser som konkluderer med at flere av sykdomstilstandene i gruppen kan ha en snikende utvikling med symptomdebut først etter flere år. For ytterligere informasjon se pkt. 3 under. en human og respektabel imøtekommelse av de som er blitt syke, noe som dessverre ikke har vist seg å være en selvfølge i de sakene som har vært fremmet til nå. Det har blitt operert med en uverdig taktisk trenering og ansvarsfraskrivelse uten tanke og takknemlighet for den velviljen som ble utvist til fellesskapets beste. Samtlige saker har blitt vurdert og behandlet av etatenes egne folk med de habilitetsspørsmål dette reiser. Lovnaden om omvendt bevisbyrde samt at tvil skulle komme skadelidte til gode har vært uten praktisk betydning og ekspertuttalelser som tydelig stadfester vaksinen som årsak til sykdomsforløpet har blitt avfeid til fordel for interne vurderinger som har konkludert i statens favør. Til tross for en offentlig unnskyldning til de som er blitt skadet av forsøket Side 2 av 18

3 opprettholdes en arroganse og et fravær av hensyn som kun medfører en ytterligere forringelse av syke menneskers liv. Dette vil på sikt også kunne medføre allmenne konsekvenser gjennom vanskeliggjøring av ny velvilje hos befolkningen ved eventuelle fremtidige medisinske forsøk. Det kan på ingen måte forstås at samfunnet er tjent med dette, kravet som nå reises gir imidlertid mulighet til å vise ansvar og gjenreise tillit. For ytterligere informasjon se pkt. 4 under. at fokus rettes mot kravene som stilles. Tidligere forsøk på å belyse vaksinesaken er blitt avledet med mer eller mindre unnvikende bortforklaringer, både fra FHI selv og gjennom spørretimer i Stortinget. Forklaringer om bakgrunnen for vaksineforsøket, helsepolitisk historie, eksterne vurderinger, hvor mange land som senere har benyttet varianter av denne vaksinen etc. er dermed allerede dekket og er i denne sammenhengen av mindre interesse. Det samme gjelder de hittil utførte studiene da disse er svært mangelfulle med hensyn på de svar vi søker å finne, både grunnet metodesvakheter og lavt statistisk grunnlag samt det faktum at utførende instanser har fått anledning til å granske seg selv. I en redegjørelse fra FHI til HOD i 2006 ble det forespeilet en lignende undersøkelse til den vi nå krever, behovet anses dermed samtykket. Se pkt. 5 under. at det ryddes opp i mangelfulle registreringer både blant elever, rekrutter og i eventuelle andre anledninger som vaksinen kan ha blitt benyttet. Det er på det rene at utførende myndighet (FHI) ikke har full oversikt over alle deltakerne; hvem deltok, hvem fikk hva, hvem fikk reell vaksine etter først å ha fått placebo etc. Særlig må dette sies å gjelde for rekruttene, men også for elevene gjennom manglende innrapportering fra skolene og utførende instanser. Uansett årsak så var det staten ved FHI som hadde ansvaret for prosjektet og dermed også ansvaret for registreringene. Ved tvilstilfeller skal dette komme klager/skadelidte til gode. vi krever erkjennelse av erstatningsansvar og bruk av rettspraksis i saker som er tilstrekkelig like for å spare både rettssystemet og alle involverte parter for unødvendig bruk av ressurser. Herunder; norsk rettsvesen har slått fast at vaksinen kan utløse sykdom, det er derfor overflødig å bruke verdifull tid og ekspertise på dette punktet i hver individuelle sak. De ytterst få som har nådd frem med sine krav har vært deltakere med økonomiske og menneskelige ressurser enten i seg selv eller rundt seg i form av pårørende og derfor hatt mulighet til en rettferdig gjennomgang av sine saker (ref. bl.a. Saugstad og Hovland). Til nå har over 90% av kravene om erstatning blitt avvist av NPE, de fleste av disse har ikke hatt tilstrekkelig helse og/eller økonomi til å få denne grundige og nøytrale gjennomgangen. Det må også tas i betraktning alle de som ikke en gang har hatt tilstrekkelige ressurser til å sende inn sine krav til NPE. I den forbindelse krever vi at det opprettes et dedikert fond til dekning av saksvurdering, rettsutgifter og erstatninger sånn at samtlige gis like muligheter til å få fremmet sine saker. Her gjelder tilsvarende uavhengig saksbehandling som nevnt over, det må oppnevnes et utvalg av nøytrale og kompetente fagfolk som innehar kunnskap også om ny forskning rundt vaksiner og sykdom og som skal være med å avgjøre om skaden kan være vaksinerelatert. Side 3 av 18

4 1. Om vaksinene Vaksinepreparat: Yttermembranprotein 25 mikrogram Aluminiumhydroksyd 0,33 % Thiomersalnatrium 0,01 % (thiomersalnatrium består av 49,6 % kvikksølv) Sukrole 3 % inj. Væske ad 0,5 ml Placebopreparat: Aluminiumhydroksyd 0,33 % Thiomersalnatrium 0,01 % (thiomersalnatrium består av 49,6 % kvikksølv) Sukrole 3 % inj. Væske ad 0,5 ml Om synergistisk toksisitet mellom aluminiumhydroksyd og thiomersalnatrium (reell vaksine og placebo inneholdt like mengder av disse stoffene): «( ) in the presence of 50 nm thimerosal plus 500 nm aluminum hydroxide (...), the neuronal death increases to roughly 60%, an amazing increase and clearly demonstrates the synergistic effects of other metals on mercury toxicity and certainly thimerosal toxicity.» (B.E. Haley/Medical Veritas 2, 2005, s. 537) Gruppens kommentar: Det er kun i svært få vaksiner at disse to stoffene er kombinert. Kommentar underveis i prosjektet (våren -88) fra ekstern medisinsk sakkyndig prof. dr. med. Per Knut M. Lunde (spesialist i klinisk farmakologi og medisinsk biokjemi): «Dyretoksisitet: Retrospektivt er jeg litt overrasket over at denne delen av testingen er så vidt begrenset (antall, parametere) som beskrevet på s i dokumentet. Dette til tross for at det angis samsvar med gjeldende farmakopéregler. Igjen med forbehold om min kompetanse finner jeg parameteren feber noe grov som eneste (?) mål på toksisitet. Undersøkelse av generell organtoksisitet, evt. andre relevante patofysiologiske laboratorieparametere, er jo absolutte krav i andre sammenheng, uten at jeg derved mener å overprøve regelverket. Selv om frekvensen av forholdsvis kraftige reaksjoner synes lav, er den ikke helt uvesentlig, spesielt når vi tenker på de store populasjoner som kan bli aktuelle for vaksinering. Her må jeg også ta et visst forbehold for mulige negative langtidseffekter (som er lite kjent/utredet for vaksiner, rent generelt), foruten når det gjelder de forholdsvis sannsynlige, men antagelig sjeldne, alvorlige reaksjoner som først vil melde seg når mange personer er vaksinert. Jeg synes også det bør påpekes at de personer som hittil er vaksinert, må antas å være voksne, mens den populasjon som er helt dominant i den videre forsøksplanen vil være i alderen 13 15år. Reaksjonsmønsteret for denne kategori er prinsipielt ikke kjent, uten at jeg mener å dramatisere dette. ( ) Uten å kjenne premissene i detalj synes en pilotundersøkelse som inkluderer 5000 personer rimelig adekvat for det første formål. Tidligere erfaringer med sjeldne alvorlige/dødelige (?) vaksinereaksjoner gjør at heller ikke denne kohort vil gi grunnlag for sikre insidensestimater med mindre frekvensen for eksempel er 1:500 1:1000. Premissene for å velge aldersklassen er kort angitt på s. 2 i dokumentet. ( ) Selv om det er gode argumenter for denne gruppen, ville jeg nok foretrukket en annen (voksen) kohort for pilotfasen (n=5000). ( )» (Hovedrapporten s Gruppens utheving, gjelder primært all utheving i gjengitt tekst.) Side 4 av 18

5 Meningokokkutvalgets kommentar: «Det er mulig at det var en overhyppighet av demyeliniserende sykdom i perioden etter vaksineforsøket, og han [Aavitsland, gruppens anm.] uttrykte overfor utvalget det han kalte en viss uro i forbindelse med dette. Han mente at dersom vaksinen skal brukes igjen i samme aldersgruppe, bør dette følges nøye opp slik at spørsmålet kan bli endelig avklart. Han pekte også på at yttermembraner av meningokokkbakterien, som vaksinen inneholdt, består av mye som man ikke vet hva er.» (Hovedrapporten s.. 162) Gruppens kommentar: Det er generelt vanskelig å forstå den bastante avvisningen av årsakssammenheng når man vet at dette var et forsøksprosjekt og at man i tillegg har benyttet en ingrediens som består av «mye som man ikke vet hva er». (Akkurat denne uttalelsen gjelder reell vaksine og ble tatt med for å understreke usikkerheten i prosjektet, generelt i våre krav gjelder at reell vaksine og placebo skal likestilles.) Om placeboen som ble benyttet 4 av de 11 alvorlige tilfellene fikk placebo og en evt sammenheng med adjuvanser ble vurdert allerede under behandlingen av bivirkningene: «Reaksjonene hos disse fire kan ha hatt sammenheng med basisoppløsningen for vaksinen som inneholder aluminiumhydroksid eller det kan ha vært tilfeldig tidsmessig sammentreff. Det er viktig å være oppmerksom på at tre av reaksjonene hadde relasjon til nervesystemet.» (Hovedrapporten s. 106) Også omtalt som allergener: «Vaksinen ga i dette forsøket ikke flere allergiske reaksjoner enn placebo. Det kan bety at de allergiske reaksjonene som ble meldt, var reaksjoner på allergener felles for de to preparatene.» (Hovedrapporten s. 104, sitat FHI Bivirkningsrapport v/ Preben Aavitsland) Prof. Knut Westlund, 1991: «(...)er det en lang rekke bivirkninger som er rapportert med samme hyppighet fra vaksine- og placebogruppe, f.eks. Generelt utslett, Glandelsvulst, Muskelsmerter.» (Hovedrapporten s. 109) Det stilles spørsmålstegn ved forsvarligheten og det etiske i å benytte en «falsk» placebo inneholdende de aktive ingrediensene thimerosalnatrium og aluminiumhydroksyd: Helsinkideklarasjonen pkt. 33: Use of placebo: (...) and the patients who receive any intervention less effective than the best proven one, placebo, or no intervention will not be subject to additional risks of serious or irreversible harm as a result of not receiving the best proven intervention. Extreme care must be taken to avoid abuse of this option. Gruppens kommentar: Side 5 av 18

6 I følge dette skal ikke en placebo inneholde aktive ingredienser. Det bemerkes forøvrig at tekst fra Helsinkideklarasjonen og Nürnbergkodeksen er hentet fra nåværende utgaver, Meningokokkutvalget konkluderte imidlertid på følgende måte vedrørende forskjell på dagjeldende og någjeldende regelverk: «(...) Videre er det klart at hovedreglene i det store og hele tilsvarte de reglene som må antas å gjelde i dag.» Nürnbergkodeksen, pkt. 4: Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade. Det etiske aspektet Helsinkideklarasjonen pkt. 20: Medical research with a vulnerable group is only justified if the research is responsive to the health needs or priorities of this group and the research cannot be carried out in a non-vulnerable group. In addition, this group should stand to benefit from the knowledge, practices or interventions that result from the research. Ref. Helsinkideklarasjonen pkt. 20 over så må åringer sies å være en sårbar gruppe. Allerede innen forsøket var kommet i gang så var antall dødsfall som følge av meningokokk-b sykdom nedadgående: Vurdering av potensiell fordel: (Kilde: FHI) «The incidence rate of the disease was reported in the information to prospective participants and controlling agencies to be between « cases a year» (...) However, available data, which the researchers had, shows that the highest incidence during the epidemic was approximately 360. Moreover, the yearly incident rate in the early 1980s varied between slightly above and slightly below 300 per year. Additionally, these numbers referred to all types of menigococcal disease (types A, B and C), while the vaccine was aimed at preventing only type B, which represented Side 6 av 18

7 approximately 80% of the incidents. Thus the more correct number appears to have been (at most) among 250 cases a year. The year before the start of the trial the incidence rate of meningococcal B was declining to 211 cases (in 1986), i.e. almost half of the reported incidence rate. This also should have indicated that the epidemic may was declining naturally (and that no vaccine was really necessary). At any rate, with 211 cases a year and a mortality rate of 10% this amounts to 21 deaths per year in the entire population (21 in ), with an additional serious complications (10-30%). The fatalities were probably, but not necessarily, within the target group (adolescents), as the disease also attacked adults and young children. Moreover, it was clear that it would not be possible to develop a 100% effective vaccine; hence a significant reduction of infections in the target group was the best one could hope for; perhaps a prevention of deaths and serious complications a year was realistic. The «real» potential benefit was thus to prevent these. These potential benefits are rather tangible, and could thus have been weighed against the risks and burdens of vaccination. Nevertheless, the potential benefits appear to have been overrated in the written information given to prospective participants and governmental agencies. Although there were real potential benefits, it can be questioned whether the potential benefits were so great that they outweighed the risks and burdens involved. A negative answer implies that individuals (mostly adolescents) may have been exposed to largely unnecessary and disproportionate risks and burdens.» (Fra boken «Acceptable Risk in Biomedical Research», S. Simonsen, Springer 2012) Gruppens kommentar: Kan man ut i fra dette si at det ble gjort en tilstrekkelig vurdering av potensiell fordel kontra risiko? Meningokokkutvalgets kommentar: «Det var også kliniske farmakologer som satt i komiteen som mente at vaksinen ikke kunne virke, noe som etter prosjektlederens mening var en avsporing og utenfor komiteens mandat.» (Hovedrapporten s. 73) Nå i ettertid vet vi at vaksinen ikke var årsak til nedgangen i meningokokk-b tilfeller. Vi vet også at den aldri ble tatt inn i vaksinasjonsprogrammet, at den kun hadde en effektivitet på 57,2 % og at mange av de som deltok i forsøket nå er syke. På vaksineringstidspunktet kunne man ikke vite konsekvensene hverken hva gjaldt effektivitet eller skadelighet. Følgende forskningsetiske prinsipper skal da ligge til grunn: Fra Nürnbergkodeksen: 2. Forsøket bør være av en slik art at det fører til fruktbare resultater som gagner samfunnet og som ikke kan sikres ved bruk av andre metoder eller studiemåter og som ikke er vilkårlige eller unødvendige. 4. Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade. 5. Forsøk bør ikke utføres der det er en a priori grunn til å tro at dødsfall eller skade som fører til uførhet vil inntre, med mulig unntak av forsøk der forsøkslegene også deltar som forsøkspersoner. 6. Risikoen som tas bør aldri være av større omfang enn det som rettferdiggjøres av den humanitære betydningen av problemet som forsøket er ment å løse. 10. I den tid forsøket pågår bør ansvarshavende forsker være forberedt på å bringe forsøket til opphør på et hvilket som helst stadium dersom han har sannsynlig grunn til å mene etter utøvelse av den gode tro, overlegen ekspertise og forsiktig vurderingsevne som kreves av ham at en Side 7 av 18

8 fortsettelse av forsøket sannsynligvis vil føre til skade, uførhet eller død for forsøksperson. Fra Helsinkideklarasjonen: 8. While the primary purpose of medical research is to generate new knowledge, this goal can never take precedence over the rights and interests of individual research subjects. 9. It is the duty of physicians who are involved in medical research to protect the life, health, dignity, integrity, right to self-determination, privacy, and confidentiality of personal information of research subjects. The responsibility for the protection of research subjects must always rest with the physician or other health care professionals and never with the research subjects, even though they have given consent. 16. In medical practice and in medical research, most interventions involve risks and burdens. Medical research involving human subjects may only be conducted if the importance of the objective outweighs the risks and burdens to the research subjects. Som nevnt innledningsvis er ikke Gruppen i tvil om prosjektets grunnleggende gode intensjoner, med hensyn til de ovenstående punkter og innkomne skademeldinger må det likevel kunne sies å være etiske spørsmål vedrørende evalueringen både i forkant av og underveis i prosjektet. 2. Oppfølging og generelt Fra FHI's egen MSIS rapport (MSIS: Meldesystem for infeksjonssykdommer ): «Tilfeller av tidsmessig sammentreff med alvorlig sykdom av ukjent årsak er et problem som alltid vil plage store vaksineforsøk. I denne situasjonen er det viktig å understreke at det ikke er påvist noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon og disse nevrologiske sykdommene, men at vi samtidig er forpliktet til å følge dem opp som om de var forårsaket av vaksinen. Det vil ta mange år og omhyggelig registrering av flere hundre tusen vaksinerte før en slik mulig årsakssammenheng kan avkreftes eller bekreftes.» (Hovedrapporten s ) Gruppens kommentar: Granskingen vi nå krever vil kunne gi svar på dette. Bivirkningsnemndas kommentar: «(...) påpeker Bivirkningsnemnda at informasjonsskrivet som gikk ut til landets helsesøstre i forbindelse med vaksinering av placebogruppen, ikke inneholdt korrekte opplysninger om bivirkningsrisikoen. Videre vil Nemnda påpeke at bivirkningsregistreringen i vaksinasjonsforsøket var for dårlig. Nemnda anbefaler derfor at det gjøres en fullstendig bivirkningsoppfølging av alle som har fått vaksinen i placebogruppen. SLK informerer Helsedirektoratet om Bivirkningsnemndas syn og anbefalinger.» (Hovedrapporten s. 115) Side 8 av 18

9 Meningokokkutvalgets hovedkonklusjoner: 1. Meningokokkvaksineforsøket var et stort forsøksprosjekt som med begrensede økonomiske midler og stor innsatsvilje fra mange enkeltpersoner ble gjennomført for å avhjelpe en alvorlig epidemi med store konsekvenser for befolkningsgrupper i Norge. 2. Det er forståelig at prosjektledelsen ikke ville at ungdomsskoleforsøkets oppstart ble utsatt fra høsten 1987 til høsten 1988, slik det ble diskutert, men dette hadde sin pris: Klare anbefalinger og pålegg fra andre offentlige myndigheter om utforming av risikoinformasjon ble ikke i tilfredsstillende grad tatt hensyn til, noe som medførte at risikoinformasjonen var mangelfull. Eksterne sakkyndige ble nærmest stilt overfor et ultimatum for at ungdomsskoleforsøket skulle kunne starte etter planen, uten en voksen fortropp. Vernepliktige rekrutter ble likevel i all hast bedt om å delta i en slik fortropp. Det ble ikke tid til å utforme fullstendig informasjonsmateriale på annet språk enn norsk. Bruken av rekrutter, som forskningsetisk regnes som en sårbar gruppe hvor muligheten for gruppepress var åpenbar, var ikke nevneverdig problematisert. Placebostudien ble igangsatt tilsynelatende uten at forholdet mellom risiko og nytte var revurdert i lys av erfaringene fra de andre studiene. Placebostudien var heller ikke klarert med Monitorgruppen hvor minst ett medlem var skeptisk til fortsatt vaksineutprøving. Placebostudien ble heller ikke lagt frem for REK Sør slik den burde ha vært. 3. Prosjektets bruk av skolehelsetjenesten og kommunehelsetjenesten hadde også negative sider: Skolehelsetjenesten og kommunehelsetjenesten fikk på kort varsel en ekstra oppgave som for mange innebar en urimelig stor belastning. Dette måtte nødvendigvis gå på bekostning av andre lovpålagte oppgaver, og oversteg tilsynelatende langt de forhåndsberegninger prosjektledelsen hadde gjort. Skolehelsetjenestens og kommunehelsetjenestens kompetanse var begrenset i forhold til de utfordringene den fikk i forbindelse med vaksineforsøket, særlig når det gjaldt nødvendig oppfølging. Bruk av skolehelsetjenesten senket sannsynligvis terskelen for deltakelse fordi denne delen av helsetjenesten har stor tillitt i blant barn og ungdom, og kontakt med den er vanligvis forbundet med lav risiko. Å benytte skolehelsetjenesten i denne sammenhengen var dermed bevisst eller ubevisst med på å ufarliggjøre vaksineforsøket. 4. Informasjonen til forsøkspersonene om risiko for skade var mangelfull: Risikoinformasjonen som ble gitt til forsøkspersonene, især vernepliktige rekrutter, i fase IIstudien hvor noe av hensikten nettopp var å teste vaksinens sikkerhet var ut i fra den dokumentasjonen utvalget har hatt tilgang på, klart utilfredsstillende. Side 9 av 18

10 I forbindelse med de store fase III-studiene måtte Helsedirektoratet be Folkehelseinstituttet om en mer omfattende risikoutredning, da den foreliggende ble oppfattet som uttilfredsstillende. Prosjektledelsen fikk klare oppfordringer og pålegg fra Helsedirektoratet og andre om at risikoen for alvorlige komplikasjoner, også ukjent risiko, måtte omtales i informasjonsskrivet til potensielle forsøkspersoner, uten at dette ble tatt til følge. Risikoinformasjonen var dermed mangelfull og ikke i overensstemmelse med dagjeldende profesjonsetiske eller juridiske normer. Prosjektledelsen ved Folkehelseinstituttet visste mer om risiko, herunder ukjent risiko for alvorlige komplikasjoner, enn det som ble formidlet i informasjonsmateriellet. Dette gjaldt spesielt ved utvidelsen av ungdomsskoleforsøket og vaksineringen av placebogruppen, siden det da forelå meldinger om flere (11) alvorlige hendelser som kunne ha sammenheng med vaksinen. Monitorgruppen presiserte at det måtte gis fyldig informasjon om mulige bivirkninger og komplikasjoner når placebogruppen skulle vaksineres, men dette ble ikke tatt til følge. Den mangelfulle informasjonen om risiko for alvorlig skade, skyldtes trolig et sterkt ønske om høy deltakelse hos prosjektledelsen. Utvalget mener ønsket om høy deltakelse ikke kan begrunne mangelfull risikoinformasjon, selv der kunnskapen om risiko er usikker. Ingen av de overordnede instansene fant grunn til å gripe inn til tross for at det mangelfulle informasjonsmateriellet også ble brukt i senere studier. 5. Oppfølging av forsøkspersonene sviktet: Folkehelseinstituttet var i første omgang nokså avvisende i forhold til personer med mulige komplikasjoner og deres pårørende som henvendte seg til instituttet etter vaksineringen. Myndighetene har brukt urimelig lang tid på håndteringen av erstatningssakene, i enkelte tilfeller ble sakene bevisst trenert over flere år. Myndighetene har ikke informert og bistått mulig skadelidte, noe de burde. Prosjektledelsen og myndighetene burde vært tydeligere på skillet mellom bevis for årsakssammenheng i vitenskapelig forstand og kravene til årsakssammenheng i erstatningssammenheng. Særlig burde Folkehelseinstituttet vært mer nyansert i sine påstander om vaksinens sikkerhet og mer åpen for usikkerhet rundt risiko for sjeldne følgeskader. Mye av frustrasjonen hos skadelidende forsøkspersoner synes å ligge i det at de mener at de fikk feilaktig informasjon om at vaksinen var ufarlig (i betydning risikofri), og at det var så tidkrevende og ressurskrevende (bl.a. bevismessig) å nå frem med erstatningskrav. Utvalget mener at forsøkspersonenes frustrasjon fremstår som berettiget, og at Staten må tåle skarp kritikk for dette. Side 10 av 18

11 3. Om informasjon, bivirkninger og årsakskriterier Informert samtykke Informasjonen som ble gitt til deltakerne var høyst utilstrekkelig hva gjelder muligheten for å vite hva de ble med på. Ingen informasjon ble gitt om hvilke kriterier for erstatning som gjaldt, disse skulle imidlertid vise seg å bli definert lenge etter prosjektstart. Gruppen kan ikke se at informasjonen som ble gitt var i henhold til hverken Nürnbergkodeksen, Helsinkideklarasjonen eller at den gav noe rimelig grunnlag for å kunne gi et informert samtykke. Nürnbergkodeksen pkt. 1: Frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig. Dette betyr at den aktuelle personen bør ha juridisk evne til å gi sitt samtykke; bør være i en slik situasjon at han er i stand til fritt å utøve sitt valg uten innslag av tvang, og bør ha tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av elementene i det aktuelle fagområdet til at han er i stand til å komme frem til en avgjørelse som er preget av forståelse og opplysthet. Dette siste elementet krever, før en bekreftende avgjørelse fra forsøkspersonen aksepteres, at han er informert om forsøkets art, varighet og hensikt; metoden og fremgangsmåten som vil bli brukt; alle ulemper og farer som rimeligvis ville kunne forventes samt de virkninger på hans helse og person som deltagelse i forsøket vil kunne resultere i. Ansvaret for og plikten til å konstatere samtykkets kvalitet påligger enhver enkeltperson som initierer, styrer eller deltar i forsøket. Dette er en personlig plikt og et personlig ansvar som ikke ustraffet kan delegeres til andre. Helsinkideklarasjonen pkt. 22: The design and performance of each research study involving human subjects must be clearly described and justified in a research protocol. The protocol should contain a statement of the ethical considerations involved and should indicate how the principles in this Declaration have been addressed. The protocol should include information regarding funding, sponsors, institutional affiliations, potential conflicts of interest, incentives for subjects and information regarding provisions for treating and/or compensating subjects who are harmed as a consequence of participation in the research study. In clinical trials, the protocol must also describe appropriate arrangements for post-trial provisions. Registrering og bivirkninger Informasjon til elevene: «Vi regner den nye vaksinen som sikker. Det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner. Dersom dette allikevel skulle skje, har Staten bundet seg til å gi full økonomisk erstatning dersom det oppstår en varig skade.» (Elevbrosjyren «Vaksineforsøket-88») Side 11 av 18

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island SOR Rapport Utgave 5 2001 47. Årgang Tor Visnes Nordisk seminar og nettverksmøte på Island Side 4 Edith Lunde Betraktninger omkring «samtykkekompetanse i hverdagslivet» Side 6 Brit Olin Styve Kvalitet

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Åpent møte 4. april 2008. Åpent møte om. Helseforskning og personvern ja takk, begge deler!

Åpent møte 4. april 2008. Åpent møte om. Helseforskning og personvern ja takk, begge deler! Åpent møte 4. april 2008 R A P P O R T Åpent møte om Helseforskning og personvern ja takk, begge deler! Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Tilgjengelig

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad

opplysninger om den enkelte kan føres tilbake til vedkommende. Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad 2000 30. nov. Endr. i medisinsk bioteknologiloven 121 Møte torsdag den 30. november kl. 12.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 9): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 5.

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2014-20. årgang Tema Erstatning ved personskade og sykdom Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter Kristin Fiskaa Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne.

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl.

for pasientskader. Komiteen støtter departementets forslag om at pasientskadeloven også skal gjelde apotekene. Møte torsdag den 5. april kl. 2001 Em. 5. april Pasientskadeloven 383 Møte torsdag den 5. april kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 30): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om erstatning ved pasientskader mv.

Detaljer

Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Oxford Research Januar 2009

Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Oxford Research Januar 2009 Evaluering egenerklæringsskjema Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap Oxford Research nuar 2009 Forfatter: HB Sist lagret:

Detaljer

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet

Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2013 Effekter av tiltak under IA-avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet Effekter av tiltak under IA- avtalen Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet 2

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer