Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012)."

Transkript

1 2. Pasientsikkerhet 2.1 Pasienthendelser Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012). 49 % av de pasientrelaterte avviksregistreringene har etter saksbehandling blitt kategorisert som en hendelse med ingen eller liten faktisk konsekvens for pasienten (47 % i 1 tertiale). Andel forbedringstiltak pr. avvik er uendret på 34 %. Figur 4 viser den tertialvise utvikling fra 2010 fordelt på vurdering av alvorlighetsgrad. Vi ser at fordelingen er det samme som i tidligere tertial Død Betydelig skade Moderat skade Mindre alvorlig Ingen konsekvens Ikke valgt tertial tertial 3. tertial 1. tertial tertial 3. tertial 1. tertial tertial Figur 4. Pasienthendelser. Faktisk konsekvens. Kilde: Avvikssystemet Også når det gjelder potensielle konsekvenser (Figur 5) og fordeling på årsakskategorier ser vi at mønsteret fra tidligere tertial gjentar seg. Vi kommenterer derfor ikke tallene ytterligere i denne tertialrapporten. 11

2 Død Betydelig skade Moderat skade Mindre alvorlig Ingen konsekvens Ikke valgt tertial tertial 3. tertial 1. tertial tertial 3. tertial 1. tertial tertial Figur 5. Pasienthendelser. Potensiell konsekvens. Kilde: Avvikssystemet Ca 50 % av registreringene har ikke medført skade på pasient. Dette viser at det er stor oppmerksomhet også på nesten hendelser. Slike nesten hendelser og farlige forhold avdekker ikke sjelden ugunstige systemfaktorer som gjennom risikoreduserende tiltak kan forhindre at mer alvorlige hendelser oppstår på et senere tidspunkt Hovedkategorisering av pasientrelaterte hendelser Det er fra midten av andre tertial (juli) forsøksvis innført en standardisert forebyggbarhetskategorisering i avvikssystemet i Oslo universitetssykehus HF, gjeldende for pasienthendelser med potensial for betydelig skade. Skalaen er utarbeidet basert på den kanadiske Adverse Event Study fra Sykehuset har valgt å prøve ut om en forenklet firedelt skala gir tilstrekkelig informasjon for formålet. Kategoriseringen vil være enkel å gjennomføre for ansatte og ledere i praksis: 1. Ganske sikkert ikke forebyggbar (påregnelig / kalkulert risiko) 2. Sannsynligvis ikke forebyggbar 3. Sannsynligvis forebyggbar 4. Ganske sikkert forebyggbar Det vil fra nå av gradvis bli innført rapportering av alvorlige saker i forhold til denne skalaen. Kategoriseringen skal kvalitetssikres av saksbehandlende leder, men sykehuset vil trenge noe tid til å sikre en felles forståelse. Det er små endringer i prosentvis fordeling mellom sakstypene fra forrige tertial. Det er også stabil fordeling over konsekvenskategoriene innen den enkelte sakstype. 12

3 Andel Ingen konsekvens Mindre alvorlig Moderat skade Betydelig skade Død Ikke valgt Diagnostikk, behandling og pleie 32 % Dokumentasjon 7 % Ernæring 1 % Fall og andre ulykker 7 % Legemidler og blodprodukter 16 % Medisinsk utstyr 6 % Pasientadferd 2 % Pasientadm./samhandling 19 % Sykehusinfeksjon 0,4 % Ikke kategorisert i undergrupper 9 % Tabell 2. Fordeling av pasientrelaterte hendelser i hovedgrupper og kategorisert i forhold til konsekvens 2 tertial Kilde: Avviksystemet Innenfor hovedkategoriene ligger mange hendelser i grenseområdet mellom avvik og påregnelige komplikasjoner. Medisinsk behandling medfører som regel risiko. Det generelle kravet er at risiko kan aksepteres dersom risiko står i rimelig forhold til risiko ved å avstå fra behandlingen. Eksempel på registrerte alvorlige saker innen de enkelte hovedkategoriene: Diagnostikk, behandling og pleie Kategoriseringen diagnostikk, behandling og pleie er der desidert største kategorien med 32 % av alle pasientrelaterte registreringer. Eksempel på registrerte alvorlige saker er: Komplikasjon etter laparoskopisk cholecystektomi ved annet helseforetak. Dødsfall hos pasient forgiftet med Metamfetamin. Nevrokirurgisk pasient døde. Pasienten lå med unormalt høyt trykk i hjernen. Saken er ikke ferdig saksbehandlet. Pasient med Sarcoidose. Død, uvanlig sykdomsforløp. Pasient død etter hjerteinfarkt. Obduksjon viste at pasientens infarkt hadde forårsaket en svikt i hjerteveggen med ledsagende tamponade. Fosterdød. Ikke forebyggbar. Nevrokirurgisk pasient død etter overflytting fra annet helseforetak. Saken er til behandling hos Fylkeslegen. Medisinsk dokumentasjon Det er i perioden ikke registrert noen hendelser i avvikssystemet i denne kategorien med angivelse av faktisk konsekvens lik død eller betydelig skade. Manglende felles klinisk informasjonsgrunnlag i Oslo universitetssykehus HF er en utfordring. Dette gjelder både journal og flere fagsystemer som for eksempel innen radiologi. Sykehuset planlegger 15. oktober å innføre en ny (felles) versjon av de kliniske systemene PasDoc og Doculive, der alle journaler ved Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet samtidig blir slått sammen slik at hver pasient får en elektronisk journal. Fall / andre ulykker Ett fall hos inneliggende pasient som har gitt betydelig skade er registrert i perioden. 13

4 Kun en liten andel av fallskadene medfører bruddskader. Fall på sykehus som følge av nedsatt almenntilstand eller medikamentell påvirkning er en kjent årsak til uønskede hendelser på sykehus. Forekomsten varierer sterkt mellom avdelinger med ulikt pasientgrunnlag, til dels avhengig av pasientens diagnose og alder. Det er i flere omganger utredet og iverksatt fallforebyggende tiltak. Nye virksomhetsomfattende retningslinjer for forebygging av fall er nå under utarbeidelse. Sykehuset vil delta i Pasientsikkerhetskampanjens nettverkssamlinger om fallforebygging. Legemidler og blodprodukter Eksempel på registrerte alvorlige saker er: Mulig bivirkning av Haldol. Saken er meldt Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS). Er ikke ferdig saksbehandlet av avdelingen. Betydelig forverring i en pasients tilstand, muligens forårsaket av et inhalasjonsmedikament ikke ble gitt. Medisinsk utstyr Eksempel på registrerte alvorlige saker der saksbehandler har kategorisert meldingen som bruk av- eller svikt i medisinsk utstyrer: Dødsfall i forbindelse med tapping av væske fra lungehulen (pleuravæske). Saken er kategorisert som påregnelig risko. Svikt i flere CT-maskiner medførte forsinkelse i traumebehandling. Saken er kategorisert som betydelig skade. Perforasjon under kolonoskopi. Vurdert som en ikke forebyggbar komplikasjon. Anført som betydelig skade. Defekt infusjonspumpe og ustabil pasient ble registrert som mulig betydelig skade. Konklusjonen var at det ikke var sannsynlig årsakssammenheng. Tretthetsbrudd i metallet i femurstammen ca 2,5 år etter innsatt protese. Blødningskomplikasjon etter invasiv prosedyre. Svikt i mekanisk hjerteventil. Medførte forlenget operasjon og nyresvikt. Noen enkelthendelser og en rekke meldte forhold antyder at kvalitet og effektivitet innen diagnostikk og behandling lider under utdatert utstyr. Utskiftningstakten for medisinsk teknisk utstyr er lav i sykehuset. Man kan anta at meldeprosenten på 6 % er for lavt fordi personalet formidler at de over tid har meldt svikt eller fare i medisinsk teknisk utstyr uten å føle at dette har medført en effekt. En generell bekymring er at utstyr fremdeles brukes til tross for at det er foreldet og kan ha en for hyppig sviktfrekvens. Pasientadministrative avvik og samhandlingsavvik Eksempel på registrerte alvorlige saker er: Dødsfall hos pasient som var innkalt, men ikke ønsket behandling. Dødsfall som følge av abdominalt aortaaneurysme (AAA). Saken er ikke ferdig saksbehandlet. Dødsfall i annen institusjon (sykehjem) der ambulansetjenesten ble innvolvert. Sak registrert knyttet til lokale HLR-rutiner. Saken følges opp videre av sykehjemmet. 14

5 Sykehusinfeksjoner Ingen saker kategorisert som betydelig skade eller død. Andelen av sykehusinfeksjoner som registreres i avvikssystemet er fortsatt for lavt i forhold til kunnskap om sykehusinfeksjoner i sykehuset. Sykehuset er i Oppdragsdokumentet pålagt å registrere antall inneliggende pasienter med sykehusinfeksjon fire enkeltdager i året (prevalensundersøkelser) knyttet til en målsetting om at andelen sykehusinfeksjoner skal reduseres til under 3 %. Sykehuset har hittil i år gjennomført prevalensundersøkelser 15. februar, 23. mai og 5. september. Sistnevnte registrering er ennå ikke ferdig bearbeidet. De to første registreringene, som gjelder første og andre tertial, omfatter til sammen inneliggende heldøgnspasienter (somatikk). På registreringsdagene blir alle infeksjoner registrert før en kategoriserer de helsetjenesteassosierte infeksjonene (HAI) i henhold til nasjonale og internasjonale kriterier. Resultatene for første og andre tertial samlet for hele Oslo universitetssykehus HF (somatikk) er angitt på 2 måter: 1. Prevalensrate av de 4 infeksjonstypene som skal meldes til Nasjonalt folkehelseinstitutt (Urinveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområde, nedre luftveisinfeksjon og sepsis). Dette er grunnlaget for målsettingen om at prevalensraten skal reduseres til under 3 %. 2. Prevalensrate av alle helsetjenesteassosierte infeksjoner. Klinikk Prevalensrate (%) HAI som meldes FHI Prevalensrate (%) alle HAI Akuttklinikken 17/107 = 15,9 % 20/107 = 18,7 % Hjerte-, lunge- og karklinikken 15/228 = 6,6 % 15/228 = 6,6 % Klinikk for kirurgi- og nevrofag 31/555 = 5,6 % 33/555 = 5,9 % (unntatt SSE) Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken 45/707 = 6,4 % 55/707 = 7,8 % Kvinne- og barneklinikken (inkludert nyfødte) 21/640 = 3,3 % 24/640 = 3,8 % Medisinsk klinikk 24/420 = 5,7 % 24/420 = 5,7 % Oslo universitetssykehus HF samlet (somatikk) 2653/153 = 5,8 % 2653/163 = 6,1 % Tabell 3. Sammenstilling av første og andre prevalensundersøkelse Overordnet risikovurdering - pasientrelatert avviksregistrering Ved vurdering av antall registreringer og angivelse av faktisk- og potensiell konsekvens, er det noen risikoområder som skiller seg ut: Manglende intensivkapasitet. Sakene har ikke betydelig skade/død som faktisk konsekvens, men halvparten er vurdert med høyt risikopotensial. Manglede CT/MR-kapasitet. Beskriver forsinket behandling Manglende AMK og ambulanse kapasitet. Beskriver i perioder manglende kapasitet i å besvare 113 samtaler samt manglende tilgjengelig ambulanser til akuttoppdrag. Flere saker berører gammelt og teknisk ufullkomment teknisk utstyr. En vurdering er at finansieringsformen, anskaffelses- og fornyelsesrutinene ikke er tilfredstillende. Sykehuspartner er en virksomhet som håndterer viktige pasientsikkerhetsmessige forhold. Hvis det i konkrete saker oppstår svikt i IKT-systemer eller i rutiner som Sykehuspartner har ansvar for så må sykehuset og Sykehuspartner samarbeide om saksbehandlingen på en måte som sikrer at lovens krav oppfylles. Vi har sett i noen saker at dette ikke alltid fungerer tilfredsstillende og at samarbeidet med Sykehuspartner kan være krevende. 15

6 2.2 Ny meldeordning etter Spesialisthelsetjenestelovens 3-3 Meldeplikten til Fylkeslegen ble 1. juli 2012 erstattet av en tilsvarende meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Meldingene fra Oslo universitetssykehus HF ble i starten, av tekniske årsaker hos Sykehuspartner, formidlet ved manuell innlegging i Kunnskapssenterets webportal. Fra ultimo august har meldingene blitt oversendt elektronisk direkte fra avvikssystemet. Pr. 1. september var det oversendt 120 meldinger til Kunnskapssenteret. Med den nye ordningen blir det fra Oslo universitetssykehus HF sendt ca 3 ganger så mange meldinger som ved den gamle ordningen. Tilsvarende økning finner man også i nasjonale tall. I den nye meldeordningen er kravet endret til at melding skal sendes innen 24 timer etter en hendelse, basert på den enkelte ansattes oppfatning av faktisk og potensiell risiko. Det vil i praksis si at meldinger oversendes før start av analyse og saksbehandling. Konsekvensen er at Kunnskapssenteret får tilsendt en rekke saker som senere får endret klassifisering av risiko og konsekvens. Økningen i antall meldinger er derved et kvantitativt tall som derved ikke på noen som helst måte kan indikere endringer i melding av antall alvorlige saker eller endringer i de ansattes trygghet for å registrere slike meldinger. Det er for tidlig å vurdere om den nye meldeordningen vil fungere etter intensjonen. En mer utfyllende vurdering vil bli gjort i forbindelse med rapportering etter 3. tertial. 2.3 Varsel til Statens helsetilsyn etter Spesialisthelsetjenestelovens 3-3a Spesialisthelsetjenesteloven 3-3a trådte i kraft 1. januar Bestemmelsen lovfester den to-årige prøveordningen som ble etablert 1. juni a lyder: For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Det er inngitt 9 varsler fra Oslo universitetssykehus HF til Statens helsetilsyn i 2. tertial Av disse ble det i 3 saker ingen tilsynsmessig oppfølging mens de resterende 6 saker er oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akerhus for videre vurdering. Det var ingen utrykninger til sykehuset i 2. tertial. 2.4 Norsk Pasientskadeerstattning (NPE) Oslo universitetssykehus HF registrerer rutinemessig status i erstatningssaker vurdert gjennom Norsk Pasientskadeerstatning. Antallet klager holder seg forholdsvis stabilt ved Oslo universitetssykehus HF, men øker noe innenfor sykehusene generelt. En tendens er i følge Norsk Pasientskadeerstatning at medholdsprosenten går noe ned nasjonalt. Ved Oslo universitetssykehus HF er medholdsprosenten for 2012 også noe lavere til tross for et uendret antall saker. Sykehuset vil i samarbeid med Norsk Pasientskadeerstatning kommentere denne mulige trenden 3. tertial Merk at tidsforskyvning i saksbehandlingen medfører at saker avsluttet i 2012 ofte er saker fra 2011 og

7 År Totalt antall Avslag Medhold Medhold % Hele % Hele % 1. tertial % 2. tertial % 3. tertial % 1. tertial % 2. tertial % Tabell 4. Avsluttede NPE-saker, utvikling over tid. Kilde: NPE I Tabell 29 i kapittel 8.5 vises fordeling av Norsk Pasientskadeerstatning saker innen de medisinske områdene. NPE registrerer årsakskategori for erstatningssakene der det er gitt medhold: Årsaker til medhold i perioden, som angitt av NPE Antall Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 3 Ikke indikasjon for operasjon/behandling 1 Burde vært operert/operert tidligere 3 Feil behandlingsteknikk/metode 2 Feil utstyr eller feilplassering av utstyr 1 Mangelfull kontroll etter utskrivning 1 Mangelfull/manglende/feil medisinering 2 Mangelfull/manglende behandling 5 Mangelfull journalføring 1 Tabell 5. Årsakskategori for erstatningssakene der det er gitt medhold. Kilde: NPE. Total erstatningssum var på 36,9 millioner kroner, hvorav 2,3 millioner skal dekkes av foretaket. Total erstatningssum og sykehusets egenandel i NPE-saker fordelt på medisinske områder vises i Tabell 30 i kapittel Pasientsikkerhetskampanjen Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ble planlagt i 2010, startet opp i 2011 og skal etter plan løpe ut Det blir nå planlagt forlengelse av flere av kampanjeelementene ut over kampanjeperioden. Gjennomføring av kampanjen er et krav i oppdragsdokumentet for Kampanjen ble planlagt og startet opp samtidig med fusjons- og reorganiseringsprosessen i Oslo universitetssykehus HF. En vesentlig utfordring for gjennomføring av kampanjen har vært samtidighet med de store arbeidskrevende utfordringene i reorganiseringsarbeidet. Med stort forbruk av begrenset ledelses- og gjennomføringskapasitet i denne perioden har en del kampanjetiltak ikke latt seg gjennomføre. Det har ikke vært samsvar mellom kampanjens tiltakspakker og det Oslo universitetssykehus HF selv har prioritert som tiltak i forbindelse med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. Det viktigste strategielementet på området pasientsikkerhet for Oslo universitetssykehus HF, har vært å lære av og 17

8 bruke erfaringer fra egen virksomhet i forbedringsarbeidet via et felles verktøy og en enhetlig metodikk. Et slikt tiltak er ikke en del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Kampanjeelement Deltagelse Merknad Pasientsikkerhetskulturundersøkelse Lav svarprosent GTT-målinger og rapportering HF-nivå Noen endringer i teamet GTT-målinger lokalt Vår 2013 Gjennomføring av Trygg Kirurgi Evaluering Trygg Kirurgi Resultatoppfølging Trygg Kirurgi Høsten 2013 Nettverksarbeid Trygg Kirurgi Nettverksarbeid Avstemming av legemidler Nettverksarbeid Slagbehandling Nettverksarbeid Psykiatri og avhengighet Nettverksarbeid Urinveisinfeksjoner Starter i høst Nettverksarbeid Fallskader Nettverksarbeid SVK-relaterte blodbaneinfeksjoner Starter i høst Nettverksarbeid Trykksår Utsatt til februar 2013 Nettverksarbeid Postoperative sårinfeksjoner Tabell 6. Sykehusets deltagelse på elementer i pasientsikkerhetskampanjen angitt med fargene grønn=deltar, gul=forsinket eller redusert deltagelse, og rød=deltar ennå ikke Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Pasientsikkerhetskultur kartlegges ved at medarbeidere i alle behandlingsenheter svarer på spørsmål om hvordan de opplever at organisasjonen og teamet de jobber i, prioriterer trygg pasientbehandling. Hensikten med målingene er å gi ledelsen konkret innsikt i hvordan ansatte opplever at pasientenes sikkerhet ivaretas i de ulike avdelingene. Resultatene vil kunne veilede målrettede intervensjoner for å bedre kulturen og styrke pasientsikkerheten. Undersøkelsen ved Oslo universitetssykehus HF ble gjennomført etter en regional plan der Sykehuspartner deltok med det tekniske opplegget. Svarprosent (38 %) er langt under det andre sykehus har oppnådd og skyldes at mange PC er hadde sperrer mot svarlinken som ble distribuert fra Sykehuspartner. Til tross for stor innsats for å bøte på dette rent teknisk og oppfordringer om å prøve på nytt med nye linker klarte man ikke å oppnå vesentlig forbedring. Når det gjelder øvrige resultater så likner de på resultater fra andre sykehus. En tolkning er at de som klarte å svare er fordelt rimelig representativt for alle respondenter, gitt at det var en teknisk årsak knyttet til lokale PC er. Resultatene er vist på ledersamlinger, i ledermøtet og er distribuert i alle klinikker. Resultatene bør uansett lav svarprosent være et interessant grunnlag for diskusjoner i avdelinger og seksjoner. Et hovedfunn i undersøkelsen er at ansatte oppgir svak tillit til sykehuset ledelse for eksempel sammenliknet med tillit til lokal ledelse. Funnet er kanskje ikke uventet, gitt de diskusjoner som har vært både i og utenfor Oslo universitetssykehus HF om sykehusorganiseringen i Oslo-området. 18

9 Sikkerhetskultur Teamarbeid Ledelse Kvinne- og barn klinikken Klinikk for psykisk helse og avhengighet Hjerte-, lunge- og kar klinikken Medisinsk klinikk Klinikk for kirurgi- og nevrofag Klinikk for diagnostikk og intervensjon Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken Akuttklinikken Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF antall svar Nasjonal undersøkelse av pasientsikkerhetskultur - klinikkvis fordeling. Resultatene viser gjennomsnittsscore for alle som har besvart på en skala fra 0 til 100. der 0 er mest negativt og 100 er mest positivt. Spørsmålene om sikkerhetskultur dekker tema som til sammen gir et inntrykk av hvor høyt sikkerhet prioriteres i enheten. Dette er et produkt av lokale forhold samt holdninger i omgivelsene og rammene som enheten arbeider under. En kultur der man er opptatt av sikkerhet gir færre uønskede hendelser. Spørsmålene om teamarbeid dekker tema som til sammen gir et inntrykk av hvor godt de ansatte jobber sammen som et team for å gi best mulig behandling. Enheter der ansatte jobber som velkoordinerte team leverer tryggere pasientbehandling enn enheter der de ansatte ikke jobber som et team. Spørsmålene om ledelse gir et inntrykk av medarbeiderenes oppfattelse av hvor høyt ledelsen på alle nivå prioriterer sikkerhet Global Trigger Tool (GTT) målinger og rapportering HF-nivå I pasientsikkerhetskampanjen kartlegges omfanget av pasientskader ved norske helseforetak. Pasientskader måles gjennom strukturert journalgjennomgang ved bruk av Global Trigger Tool (GTT). GTT er en prosedyre der man leter etter dokumentasjon for pasientskade i et tilfeldig utvalg journaler ved hjelp av konkrete journalopplysninger som kan være markører (triggere) for pasientskade. Et sentralt team opprettet i Stab har gjort GTT-målinger etter kampanjens metodikk i 2010, 2011 og 1. tertial Analysene av 2. tertial 2012 pågår nå og vil bli supplert i materialet. 10 tilfeldig pasientjournaler er trukket ut hver 14. dag og analysert av GTT-teamet bestående av 2 sykepleiere og en lege. Resultater: Foreløpige tall for journalgjennomgang av 2. tertial 2012 viser funn av 14 skader hos 13 pasienter (gjennomgang av 80 journaler). Dette tilsvarer 17,5 %, noe som er sammenlignbart med tall fra resten av landet. Av skadene er 3 vurdert som forbigående skade som krever behandling, 10 som forbigående skade som førte til forlenget sykehusopphold og 1 vurdert som en langvarig skade med varige men. 11 av skadene er oppstått i Oslo universitetssykehus HF, 1 i ett annet helseforetak og 1 (den mest alvorlige) utenfor spesialisthelsetjenesten. 19

10 Økning i funn av skader ansees som uttrykk for at teamet lærer seg metodikken og blir flinkere til å finne skadene med triggerverktøyet GTT-målinger i forbindelse med lokale prosjekter. Et viktig element i kampanjen er å rulle ut et nasjonalt prosjekt på å forebygge postoperative sårinfeksjoner ved å bruke kampanjens virkemidler (riktig hårfjerning, preoperativ antibiotika, forebygging av hypotermi, bruk av sjekklistene i trygg kirurgi, måle resultatene med GTT og registering av postoperative infeksjoner etter NOIS-metodikk). Naturlige områder for slike prosjekter er for eksempel Gastrokirurgi, gynekolog og ortopedi. Oslo universitetssykehus HF har så langt ikke klart å få opp slike prosjekter, men vil trolig få på plass prosjekter i Trygg kirurgi Sjekkliste for trygg kirurgi er et hjelpemiddel for å redusere avvik fra etablerte prosedyrer i forbindelse med kirurgiske inngrep og derav følgende skader og komplikasjoner. Et sentralt kampanjemål nasjonalt er bruk av sjekklister i alle relevante enheter i landets sykehus innen utgangen av 2012 Bruk av sjekklister er vedtatt i Ledermøtet som standard ved all operativ virksomhet og implementeringsarbeidet vil fortsette. Å oppfylle målet om bruk av sjekklisten er innen rekkevidde for flere av de gjenstående avdelingene i Oslo universitetssykehus HF Psykisk helse og rus Forberedelsene til det nasjonale nettverksarbeidet på dette feltet er ledet fra overlege Oslo universitetssykehus HF. Tiltakspakker er etter plan under utrulling i høst med 2 hovedmål: Forebygging av selvmord hos pasienter i døgnopphold. Forebygge overdosedødsfall hos rusbrukere etter utskriving Øvrige nettverkssamlinger Oslo universitetssykehus HF har deltatt på nettverkssamlinger, for eksempel innenfor samstemming av legemiddellister mellom kommuner og sykehus. Flere nettverksgrupper starter opp høsten Klager Sykehuset registrerer og følger opp alle mottatte henvendelser der pasient, pårørende, pasientombud eller Fylkesmann klager på behandling T3 T1 T2 T3 T1 T2 Fra Fylkesmannen Fra pasient / pårørende Fra Pasientombud Tabell 7. Nye klager og klagerelaterte saker. Kilde: Avvikssystemet. Antall klager fra pasienter og pårørende og Pasientombudet viser økning fra samme periode i Antall saker fra Fylkesmannen alene er på omtrent samme nivå. 20

11 Hovedmengden av sakene består av misnøye med adferd og uenighet om behandling/ventetid. Alle saker følges opp i forhold til lovbestemt svarfrist, men sykehuset har fremdeles for mange saker som besvares etter frist. Dette følges opp i tertialmøtene med klinikkene og det forventes bedring. Stab pasientsikkerhet og kvalitet har kategorisert Fylkesmannens konklusjoner i saker som er registrert som avsluttet i perioden. 1. tertial tertial 2012 Antall Andel Antall Andel Avsluttet uten anmerkning % % Avsluttet med anmerking 4 9 % 6 13 % Brudd: på informasjonsplikt 2 - Brudd: på pasientrettigheter 3-22 % Brudd: på krav til journalføring 3-28 % Brudd: på forsvarlighet 2 13 SUM % % Tabell 8. Fylkesmannens konklusjoner i avsluttede klagesaker. 60 % av de registrerte klagesakene avsluttes uten at Fylkesmannen konkluderer med lovbrudd eller har vesentlige anmerkninger til saken. Fylkesmannen har i 13 av 47 saker vurdert brudd på forsvarlighet, dette er tilsvarende 28 % av sakene. Konklusjonene med brudd på lov eller forskrift dreier seg om: for lang tid fra biopsitaking til svaret ble formidlet pasienten avdelingen har i for liten grad avklart sitt ansvar for akuttplassering av pasient mangelfull faglig helsehjelp og journalføring av telefonsamtaler med annet behandlende sykehus operasjon avlyst flere ganger, endelig behandling gitt for sent til å være forebyggende mangelfull informasjon til pasient før inngrep (brudd på informasjonsplikten) tilfeldig og uforsvarlig medikamentdosering og observasjon av pasient etter operativt inngrep ikke tatt CT av pasient med hodeskade, forsvarlighetskravet og journalføringsplikten brutt krav til omsorgsfull hjelp etter helsepersonellovens 4 brutt i en vanskelig konsultasjon for sen diagnostikk og behandling etter symptomer på / mistanke om alvorlig tilstand ventetid på ny diagnostikk av kreft, ikke lagt allerede foreliggende diagostikk til grunn ventetid på diagnostikk til tross for dramatisk endring i blødningssymptomer mangelfull internkontroll knyttet til organisering, ansvar og myndighet, kompetanse, kommunikasjon og samarbeid ved operativt inngrep forsvarlighetskravet brutt ved at pasient ikke ble tvangsinnlagt fra første hastevedtaksdato 2.7 Andre avvik og forbedringsforslag Avviksregistreringer av typen Andre avvik og forbedringsforslag innkluderer: Driftsavvik, laboratorieavvik, informasjonssikkerhet, IK-mat, intern service, samt forbedringsforslag. Registreringene i hovedkategorien "Andre avvik" (Figur 6 og Figur 7) viser ingen nye trender. Ca 30 % av registreringene er laboratorierelaterte avvik, i all hovedsak med ingen eller mindre alvorlig konsekvens. 21

12 Død Betydelig skade Moderat skade Mindre alvorlig Ingen konsekvens Ikke valgt tertial tertial 3. tertial 1. tertial tertial 3. tertial 1. tertial tertial Figur 6. Andre typer avvik (ikke HMS og pasientrelaterte avvik) - reell konsekvens Død Betydelig skade Moderat skade Mindre alvorlig Ingen konsekvens Ikke valgt tertial tertial 3. tertial 1. tertial tertial 3. tertial 1. tertial tertial Figur 7. Andre typer avvik (ikke HMS og pasientrelaterte avvik) - potensiell konsekvens 22

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Utvalgte områder og kommentarer Vedlegg 2 Styresak 72/2012 Innholdsfortegnelse 1 Virksomhetstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Lederutvikling...3 1.2 Styrende dokumentasjon

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013 Direktøren Styresak - Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) Saksbehandler: Tonje E Hansen, seksjon for Pasientsikkerhet Saksnr.: /7 Dato:.. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system 1 Pasientsikkerhetsarbeid satt i system Oslo & Akershus Anne-Cathrine Braarud Avdelingsoverlege, PhD Ambulanseavdelingen 3 Nasjonal kampanje for å bedre pasientsikkerhet Passer ikke så godt for ambulansetjenesten/

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 7 - SIV HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten s

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 3091020 - Sunnaas sykehus HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Intervjuer med pasientsikkerhetsansvarlige ved 28 helseforetak i Norge - høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.10.2014 Sak nr: 056/2014 Sakstype: Orienteringssak Pasientsikkerhetsarbeidet med særlig fokus på pasientsikkerhetskulturen Hensikt med saken I møtet 19.06.14 fattet

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 1 Rapport for SunHF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 03.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref:

Detaljer

Møtedato 15.11.12 Sak nr: 067/2012. Sakstittel: Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2012

Møtedato 15.11.12 Sak nr: 067/2012. Sakstittel: Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2012 Saksframlegg til styret Møtedato 15.11.12 Sak nr: 067/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Sakstittel: Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2012 Trykte vedlegg : Eksterne tilsyn

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken av antibiotika

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Ingress:

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Slik tilsynet ser det

Slik tilsynet ser det Slik tilsynet ser det Varselordning og undersøkelsesenhet tilsyn for sikrere tjenester og økt pasientsikkerhet Salem, Bergen 10. desember 2013 Heidi Merete Rudi, assisterende direktør Statens helsetilsyn

Detaljer

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04 Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2. v 04 Målområde Delmål Beskrivelse Tiltak Ressursbehov Frist 1: Virkningsfulle - tjenester Sikre oppdatert kunnskapsgrunnlag og best

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i UNN. KU 18. november 2014 Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim

Pasientsikkerhetskultur i UNN. KU 18. november 2014 Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim Pasientsikkerhetskultur i UNN KU 18. november 2014 Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim Nasjonale mål -Redusere antall pasientskader -Etablere varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Tabell 1. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 4. kvartal 2014, etter infeksjonstype

Tabell 1. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 4. kvartal 2014, etter infeksjonstype Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2014 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 76/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Tilsynssystemet, gangen i tilsynssaker og vurderingstemaene, Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn www.helsetilsynet.no Det statlige helsetilsyn Statens helsetilsyn Fylkesmannen Tilsyn

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 057/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Ronald A. Kvamme Alvorlige meldte pasienthendelser 1. halvår 2015 Hensikten med saken: I sak 050-2015

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger

Registrere melding og behandle registrerte meldinger Registrere melding og behandle registrerte meldinger 09.05. 16 06.06.2016 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer.

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike

Detaljer

Undersøkelsesenheten - Erfaringer med varselordningen

Undersøkelsesenheten - Erfaringer med varselordningen Undersøkelsesenheten - Erfaringer med varselordningen Fagsjef Kristin Utseth Njerve, kun@helsetilsynet.no Undersøkelsesenheten, Statens helsetilsyn Erfaringskonferansen om varselordningen (spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Torsdag 19. juni kl. 10.30-13.30 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av SVK-relaterte blodbaneinfeksjoner.

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013

Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013 Direktøren Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013 Saksbehandler: Tonje E Hansen, Hilde Normann Saksnr.: 2010/1702 Dato: 20.06.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk 18. mars 2013! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Indikatorer og kommentarer Vedlegg 2 1. tertial 2012 Vedlegg til styresak 42/2012 Ledelsens gjennomgang Styresak 42/2012 - Oslo universitetssykehus v16 1. tertial 2012 - indikatorer.

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av kateterrelaterte

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Alvorlige hendelser innen obstetrikk

Alvorlige hendelser innen obstetrikk Alvorlige hendelser innen obstetrikk Forelesning på Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk Universitetet i Tromsø 10. april 2014. Lars T. Johansen Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Kan vi forhindre

Detaljer

Metode. Prevalensmaler

Metode. Prevalensmaler Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) våren 2011 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på

Detaljer

Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader.

Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.09.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 2014/2 Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket

Detaljer

Journalanalyser for å avdekke pasientskader

Journalanalyser for å avdekke pasientskader Journalanalyser for å avdekke pasientskader Resultater fra journalundersøkelse på Akershus universitetssykehus i 2007 Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar Pasientsikkerhetskonferansen 10.september 2008 Begreper

Detaljer

Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900

Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900 Styresak Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør Møtedato: 24.4.3013 Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900 Vedlegg: Telefaks: +47 67902140

Detaljer

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Bakgrunn Den nasjonale

Detaljer

Ledelsens gjennomgang. Utvalgte områder og kommentarer. 1. tertial 2013

Ledelsens gjennomgang. Utvalgte områder og kommentarer. 1. tertial 2013 Ledelsens gjennomgang Utvalgte områder og kommentarer 1. tertial 2013 Vedlegg 2 Styresak 36/2013 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll...5 1.1 Styrende dokumentasjon som

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.12.16 Sak nr: 070/2016 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016 Trykte vedlegg: ingen Bakgrunn for saken I styremøtene i september og

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner.

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) høsten 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 1. desember

Detaljer

Avslutning av tilsynssak brudd på spesialisthelsetjenesteloven

Avslutning av tilsynssak brudd på spesialisthelsetjenesteloven St. Olavs Hospital HF v/direktøren Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. 13 jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Olav Kyrres gate 17 7033 TRONDHEIM DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE:

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede

Detaljer

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Bakgrunn: Viser til sak 56/14 hvor det ble orientert om hvordan foretaket

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til mer åpenhet og læring?

Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til mer åpenhet og læring? Helse- og omsorgsdepartementet Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør for å bidra til mer åpenhet og læring? Torunn Omland Granlund, seniorrådgiver Legeforeningens konferanse om pasientsikkerhet

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Hensikten med Folkehelseinstituttets éndags prevalensundersøkelser er på en enkel

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 30. april 2013 www.sthf.no/kpu Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. Godkjenning av referat fra 9. april 2013 Saker fra klinikkene Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon.

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Til alle RHF/HF Oslo, 21.06.13 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra

Detaljer

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner.

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) høsten 2011 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser)

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus høsten 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus høsten 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus høsten 2015 Prevalensundersøkelsene gir en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i norske sykehus. HAI er infeksjoner

Detaljer

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Prosesser og resultater for innsatsområdet Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Innsatsområder www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Målsettinger for kampanjen 1. Redusere antall pasientskader

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet til orientering. 2. Styret

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester,

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo, 2. oktober 2012 Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 I Trygge Hender. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Hensikten med éndags prevalensundersøkelser er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte

Detaljer

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Lillestrøm 15.01.2015 Bakgrunn Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker og innebærer ofte sykehusinnleggelse.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer