Dato dok.: Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900"

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: Vedlegg: Telefaks: Sak 42/13 Pasientsikkerhet og kvalitet ved Akershus universitetssykehus Administrerende direktør har iverksatt en gjennomgang og omorganisering av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet på Ahus. Målet er å etablere strukturer og virkemidler som støtter sykehusets kjernevirksomhet og pålegget i lov om at den som yter helsetjenester skal arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. I denne saken legger administrerende direktør fram for styret til orientering hvordan arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er organisert i foretaket, hvilke hovedoppgaver området omfatter og hvordan man prioriterer satsningsområder i Administrerende direktør innstiller til følgende vedtak: Styret tar saken til orientering. Hulda Gunnlaugsdottir Administrerende direktør

2 1. Bakgrunn Foruten bindende krav i spesialisthelsetjenesteloven er det gitt nasjonale føringer for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Prop. 1S ( ) med tilhørende oppdragsdokumenter, Nasjonal helseplan og Meld. St.10 ( ) God kvalitet trygge tjenester, til grunn for arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet. Sykehusets strategiske plan og Ahus- modellen ligger videre til grunn for så vel målsettingen med de gjennomførte omorganiseringene som med de innretningene som foreslås. I sak 43/13 redegjøres kort for innholdet i Stortingsmelding 10. Tidligere var det sentrale kvalitetsarbeidet organisert i en egen enhet. Som en følge av det omorganiseringsarbeidet som er gjort, er det overført oppgaver til Enhet for utvikling. Ressurser har fulgt med oppgavene. Resterende oppgaver ligger igjen i enhet for kvalitet som er overført som en avdeling til viseadministrerende direktør, og organisert i enhet for forskning og pasientsikkerhet. 2. Oppgavefordeling Sykehusets stabsavdelinger har komplementære oppgaver og ansvar, og skal støtte det systematiske forbedringsarbeidet gjennom samarbeid og deling av informasjon og kunnskap. Enhet for forskning og pasientsikkerhet og Enhet for utvikling skal bidra til systematisering og styrking av et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med klinikk og skal bidra til å styrke klinikkens eget forbedringsarbeid. Ahus er for øvrig i ferd med å etablere en egen internrevisjon. Oppgaveportefølje og grensesnitt mot andre stabsenheter for denne nye funksjonen er ennå ikke avklart. Oppgavefordelingen mellom Enhet for utvikling og Enhet for forskning og pasientsikkerhet er i hovedsak slik: Enhet for Utvikling Behandlingslinjer/Pasientforløp regionalt koordineringsansvar HSØ lokale satsningsområder rapportere og publisere opplæring i metode og verktøy EQS (elektronisk kvalitetssystem) drifte og utvikle gi opplæring publisere prosedyrer Ansvar for Pasientsikkerhetskampanjen rapportere fasilitere arbeidsgrupper opplæring i metode og verktøy deltar i nasjonalt og regionalt nettverk Enhet for forskning og pasientsikkerhet Behandling av tilsyns- og klagesaker systematisere klassifisere analysere, rapportere og publisere Ansvar for pasientrelaterte avviksmeldinger systematisere klassifisere analysere, rapportere og publisere Strukturerte journalgjennomganger og forskning Gjennomføring og rapportering på Global Trigger Tool (GTT) Programforskning Side 2 av 6 / Akershus universitetssykehus

3 Nedenfor beskrives mer hvilke hovedoppgaver som inngår, og hvilke satsninger som er besluttet i Enhet for utvikling Enhet for utvikling har ansvar for oppfølging av tre sentrale virkemidler for å bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet ved Akershus universitetssykehus. EQS Ansvaret for drift, utvikling og opplæring i sykehusets elektroniske kvalitetssystem (EQS) er overført til Enhet for utvikling. Dette er et satsningsområde for Det elektroniske kvalitetsstyringssystemet (EQS) som inkluderer avvikssystem og dokumentstyringssystemet, har et betydelig forbedringspotensiale i forhold til brukerne/de ansatte. Tiltak som bør gjennomføres omfatter: Prosedyrer og metodebøker bør tilgjengeliggjøres på internett Utarbeide en bedre kategorisering av alle avvik som muliggjør uthenting av rapporter fra EQS Tiltaksmodulen i EQS må benyttes for spre gode løsninger for registrerte avvik Utnytte mulighetene i systemet bedre for å måle forbedringer av tiltak samt ROS analyser og implementeringsstatistikk Nivå 1 (globale) og nivå 2 (lokale) dokumenter må redigeres og oppdateres Overlappende dokumenter og prosedyrer skal fases ut Arbeidsgruppe med kvalitetsrådgiverne fra alle divisjoner bidrar i utviklingen av EQS. Både Enhet for forskning og pasientsikkerhet og Enhet for utvikling deltar i RADS prosjektet (Regionalt avvik- og dokumentstyringssystem) som er et forprosjekt for å finne fram til en ny felles løsning for avvikshåndtering og dokumentstyring i Helse Sør Øst. Dette har utrullingsperspektiv Frem til dette skjer, må EQS på Ahus oppdateres og utvikles i forhold til innmeldte og lokale behov. Enhet for utvikling tilbyr også tilpassede kurs for ledere og fagpersonell i dokumentstyring, meldingsansvar og forside/prosseskartadministrasjon. Pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender ( ) Meld.St. 10 frem til 2018 Ansvaret for koordinering av den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender, er i hovedsak overført til Enhet for Utvikling. Arbeidet med Pasientsikkerhetskampanjen knyttes opp til arbeidet med pasientforløp. Det er følgende satsninger i 2013 på dette området: Kampanjegruppen reetableres og rapporterer til toppledergruppen tertialvis. Deltagelse på de nasjonale læringsnettverkene med arbeidsgrupper Pilot for ett av de nasjonale læringsnettverkene (Trykksår) Implementere spredningsplan for de nasjonale innsatsområdene Trygg kirurgi sjekkliste benyttes på dagkirurgisk senter og sentraloperasjon Delta på det nasjonale læringsnettverk for ledere Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen gjennomføres etter plan Pasientsikkerhetsvisitt innføres etter mal fra kampanjen og erfaringer fra andre HF Administrerende direktør vil våren 2013 velge ut noen avdelinger for hvor det vil bli gjennomført pasientsikkerhetsvisitter. Det utarbeides en plan for gjennomføring for dette basert på veileder utarbeidet av det nasjonale sekretariatet for kampanjen og på bakgrunn av erfaringer fra norske sykehus hvor dette er gjennomført. Gjennom denne formaliserte prosessen vil toppledelsen få førstehåndsinformasjon om tema som angår pasientsikkerheten. Side 3 av 6 / Akershus universitetssykehus

4 Behandlingslinjer / Helhetlige pasientforløp (BHL) Ansvaret for behandlingslinjer og helhetlige pasientforløp ligger til Enhet for utvikling. Akershus universitetssykehus har det regionale ansvaret for å koordinere satsningen, og Enhet for utvikling ivaretar det lokale ansvaret for dette arbeidet. Dette er et satsningsområde i Med det regionale oppdraget for koordinering av behandlingslinjearbeidet menes at Ahus skal videreføre og koordinere arbeidet med BHL i Helse Sør Øst. Det er oppnevnt en prosjekt- og styringsgruppe for dette arbeidet av Helse Sør Øst. Styringsgruppen har valgt ut kreftforløpene som satsningsområde for Brystkreft, lungekreft og kolorektalkreft er de tre kreftdiagnosene som er prioritert i 2013 i tillegg til KOLS. Satsingen understøtter de strategiske spissene i Strategisk Utviklingsplan for Ahus. Arbeidet med behandlingslinjer skal inkludere arbeidet med HPH (Health Promoting Hospitals). Følgende satsninger gjelder for 2013: Ferdigstille BHL for de 4 regionale utvalgte behandlingslinjene Ferdigstille påbegynte behandlingslinjer og legge dem på internett Sikre god pasientinformasjon Sikre at forebyggingsperspektivet tas med i pasientforløpsarbeidet Sikre god brukermedvirkning i prosjektene Involvere kommuner og bydeler i helhetlige pasientforløp Kunnskapsgrunnlaget skal beskrives for det enkelte forløp Det skal utarbeides kunnskapsbaserte fagprosedyrer (samarbeid med bibliotektjenesten) Man skal utnytte mulighetene til erfaringsutveksling med andre HF i Helse Sør-Øst Ferdigstille verktøykassen for utvikling av behandlingslinjer og pasientforløp Inkludere innsatsområdene for pasientsikkerhetskampanjen i utviklingen av pasientforløp 2.2 Enhet for forskning og pasientsikkerhet Enheten har følgende målbilde for sitt arbeid innenfor kvalitetsområdet: Bidra til at helseforetaket best mulig utnytter læringspotensialet ved uønskede hendelser slik at pasientsikkerhet og effektiv drift understøttes. Reduksjon av saksbehandlingstid og overholdelse av frister i klage-, NPE- og tilsynssaker Utvikle kvalitetsforskning Pasientrelaterte avvik som grunnlag for læring og forbedring Foretaket arbeider med videreutvikling av kategorisering av pasientrelaterte avviksmeldinger for bedre å identifisere utviklingstrekk og potensielle satsningområder. Økt bruk av strukturert rotårsaksanalyse som verktøy skal utredes. Dette kan bl.a. bidra til økt fokus på uønskede hendelser som skjer på grunn av risiko i grensesnittet mellom enheter i sykehuset. Aggregering, analyse og rapportering av uønskede hendelser til Kunnskapssenteret og Statens helsetilsyn Kvalitetsenheten har ansvar for daglig gjennomgang av alle avviksmeldinger som genereres i sykehusets EQS-system og videresending innen 24 timer av de meldinger som ansees meldepliktige i hht. 3-3 i lov om spesialisthelsetjenester (Hendelser med betydelig skadefølge eller potensiale for dette). Melding om alvorlig skade, herunder uventede dødsfall, gjøres av klinikken til Statens helsetilsyns utrykningsteam med pålegg i 3-3a i ovennevnte lov. Kvalitetsenheten bemanner en vakttelefon som gir beslutningsstøtte fra kl alle virkedager. Side 4 av 6 / Akershus universitetssykehus

5 Publisering av 3-3 meldinger på Ahus startet planlegging av publisering av 3-3 meldinger høsten 2012 og har publisert alle meldinger fra Det er pr publisert meldinger på nettsidene. De finnes her: Antallet oppslag på nettsiden er økende. Det er for tidlig å trekke erfaringer av dette arbeidet enda. Publisering av 3-3 meldinger er for øvrig gitt som oppgave til alle helseforetak gjennom oppdragsdokumentet for Global Trigger Tool kartlegging av pasientskader ved systematiske journalgjennomganger Ansvaret for verktøyet Global Trigger Tool (GTT) er lagt til Enhet for forskning og pasientsikkerhet, som også er ansvarlig for leveranser og opplæring og gjennomføring på alle nivå i organisasjonen. Ahus har gjennomført GTT over flere år. Resultatene viser at påvist skade på pasient har ligget på et stabilt nivå (ca 20 %) de tre siste årene. Forskning på kvalitet og pasientsikkerhet Enhetens arbeid med forskning er styrket for å utvikle økt innsats på på kvalitet og pasientsikkerhet. Det er bl.a. en ambisjon at aggregerte data fra avviks- og kvalitetsarbeidet på Ahus skal gi grunnlag for forskning og forbedringsarbeid Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) Det arbeides med utvikling av roller og samspill mellom helseforetakets sentrale kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg og divisjonenes behandling av uønskede hendelser, slik at læring av avvik i størst mulig grad fører til forbedring der hvor tjenestene faktisk leveres. Organiseringen av kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget bør tilpasses det utvidede opptaksområde foretaket har. I 2013 utredes utvalgsløsninger med vekt på bl.a. System Ansvar for å ta initiativ og sette strategiske mål som angår kvalitet og pasientsikkerhet Være pådriver for utvikling og implementering av overordnet styrende dokumentasjon for kvalitet og pasientsikkerhet Bedra til å utvikle god samhandling mellom nivåene i helsetjenesten Evaluering og håndtering av saker med læringsverdi på tvers i virksomheten Monitorering Etterspørre, vurdere og følge opp resultater og trender i forhold til HFets kjernevirksomhet Kvalitetsindikatorer Resultater av behandling og diagnostikk og andre lokale kvalitetsindikatorer Kunnskapsbasert praksis Avvikshåndtering og forbedringsarbeid Oppfølging av brukerundersøkelser Uønskede hendelser Alvorlige og meldepliktige pasienthendelser etter sphlsl 3-3 og 3-3a Meldepliktige saker og andre saker med læringsverdi Klage- og pasientskadesaker Tilse at uønskede hendelser fører til nødvendig forbedring Side 5 av 6 / Akershus universitetssykehus

6 Klage-, erstatnings- og tilsynssaker Det arbeides med forenklinger i saksbehandlingsforløpene basert på analyse av tidstyver og kompetansebehov. Parallelt pågår intensivert saksbehandling slik at Ahus i større grad etterlever frister. Det er både i Ahus og andre helseforetak en vekst i antall saker. Utviklingen for Ahus de senere år vises i tabellen under. Saksvolum fordelt på kategorier (Absolutte tall, ikke korrigert for økt opptaksområde) Sakstype Tilsyn NPE Øvrige klagesaker Sum Antall saker synes fortsatt å øke slik volumet utvikler seg hittil i Raskere behandling av klage-, erstatnings- og tilsynssaker Arbeidet med forenklinger i saksbehandlingsforløpene er basert på analyse av tidstyver og kompetansebehov. En benchmarking i forhold til andre universitetssykehus, viser at Ahus har en mer sentralisert saksbehandlingsprosess på klagesaker enn andre universitetssykehus, hvor klager og erstatningssaker (i hovedsak fra Norsk pasientskadeerstatning) sluttbehandles og ekspederes fra den enkelte avdeling/divisjon og ikke fra sentral stab/adm. direktør. Det har vært vurdert som riktig å ha en sterk sentral ledelse av dette arbeidet i overgangen til nytt sykehus, men det ansees nå som hensiktsmessig å vurdere mer desentrale løsninger. For å prøve ut modeller for raskere saksbehandling, iverksetter Ahus nå en Fast track prøveordning for behandling av saker fra Norsk Pasienterstatning som gjelder ortopedi. Ahus mottok i fjor 269 saker fra NPE. Av disse var det drøyt 100 saker som angikk ortopedi. Andelen ortopedisaker på Ahus er som forventet, basert på nasjonale tall fra NPE. Side 6 av 6 / Akershus universitetssykehus

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32 Innhold 1 Programinformasjon... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Innledning... 5 4 Strategiske føringer...

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter...

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter... 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2011 Styringshjul

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2015 Vedlegg 2 Styresak 39/2015 Innholdsfortegnelse 1 Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Oppdrag og bestilling 2015... 3 1.2 Styrende dokumentasjon

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero)

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Åpen Rapport Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Errare humanum est - Det er menneskelig å feile (Cicero) Forfattere Jan Wilhelm Lippestad, Line Melby, Stine Skaufel

Detaljer