SAK NR IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet i Sykehuset Innlandet til orientering. 2. Styret ber om løpende tilbakemelding på status for arbeidet i forbindelse med tertialrapporteringene.. 3. Videre ber styret om at prioriterte fagtemaer rapporteres slik det fremkommer i årsplan for styrearbeid 2014 og 2015 (sak nr ) bl.a. en egen sak om kreftforløp i styremøte 28. november, og en egen sak om pasientskader og oppfølging av uønskede hendelser i styremøte 28. november Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Innledning Styret i SI vedtok i mai, i styresak 48/2014, strategi for kvalitet og pasientsikkerhet , med tilhørende handlingsplan. Strategien og handlingsplanen er basert på nasjonale og regionale strategier og føringer, og ett av de strategiske valgene er styrket oppfølging og implementering av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender 24/ , som er utvidet til et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram for perioden Sekretariatsfunksjonen er overført fra Kunnskapssenteret til Helsedirektoratet. Endelig strategi for programmet skal vedtas 10. september 2014 av en nasjonal styringsgruppe ledet av helsedirektøren. Strategien er vedlagt denne styresaken, og gir en god beskrivelse av hva som ligger inne av mål og tiltak de neste fire årene. Styret har besluttet å ha et særlig fokus på 4 forbedringsområder i planperioden 2014/15: - kreftbehandling - uønskede hendelser - pasientskader - pasientadministrativt system Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet lanserte kampanjen I trygge hender 24/7 i januar Målet var å - redusere pasientskader - bygge varige strukturer for pasientsikkerhet - forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Målrettede tiltak på i alt 10 prioriterte innsatsområder skulle testes ut og implementeres i alle relevante enheter innen utgangen av Metoden som ble brukt var å utarbeide en kunnskapsbasert tiltakspakke, som skulle spres og utvikles etter en modell fra én nasjonal pilot, via et læringsnettverk med team fra alle HF til intern spredning innen hvert foretak. Ved kampanjens slutt ble det oppsummert at helseforetakene er i gang med alle relevante innsatsområder, men at det gjenstår et betydelig arbeid for å sikre full spredning (oversikt fra sluttrapport for kampanjen):

3 SAKSFREMSTILLING Ny målsetning for spredning til alle relevante enheter/avdelinger av tiltaksområdene er innen utgangen av Programmet har som ambisjon, å oppnå en samlet målbar effekt på flere nasjonale kvalitetsindikatorer i løpet av programperioden: Pasientskader: Reduksjon på 25 %, målt ved Global Trigger tool (GTT), infeksjonsforekomster målt ved insidens (NOIS-POSI) og prevalens (NOIS-PIAH). 30 dagers overlevelse: Øke 30-dagers overlevelse etter hoftebrudd med 2 %, hjerneslag og totaloverlevelse med 3 %, og følge andelen reinnleggelser blant eldre innen 30 dager etter utskrivning. Pasientsikkerhetskultur: Svarandel på minst 70 % i hvert helseforetak, og at minst 80 % av respondentene rapporterer om et godt pasientsikkerhetsklima. Sykehuspasienters erfaringer: Forbedring av erfaringer med pasientsikkerhet på 5 %, målt ved PasOpp-undersøkelsen. Videre ligger det i prinsippene for programmet at det skal styrke ledelse og styreinvolvering, brukerorientering og bygge og videreutvikle kompetanse i forbedringsarbeid. Implementering av tiltaksområdene i Sykehuset Innlandet For å få til en spredning av alle relevante tiltakspakker i enhetene i Sykehuset Innlandet, er det valgt å ta i bruk tavlemøter som verktøy. I daglige tavlemøte samles et tverrfaglig team på enheten og gjennomgår alle pasientene som ligger på avdelingen etter en strukturert mal. Pasientene risikovurderes, og teamet blir enig om tiltak. Det er laget sjekklister og tiltakskort for risikoområdene, med henvisning til relevante prosedyrer som støtter møtene.

4 Tavlene er testet ut på to pilotavdelinger i SI våren 2014 med gode tilbakemeldinger. Utrullering startes nå i høst, og innen utgangen av 2016 skal alle relevante avdelinger ha implementert metodikken. En enkel måling av antall dager siden siste hendelse blir innført sammen med tavlemøtene: f. eks. siste fall, urinveisinfeksjon(uvi), eller et påvist trykksår, noe som har vist seg å være en effektiv måte å følge utviklingen på. Tavlene er lagt opp med en fast kjerne av tiltak i pasientsikkerhetsprogrammet, men skal være fleksible, slik at de også kan brukes til andre risikovurderinger ut fra hver enkelt avdelings behov. For å bistå med kompetanse på enkle målinger startes det kurs i Sykehuset Innlandet i statistisk prosesskontroll (SPC) nå i høst. Hensikten med dette er at avdelingene selv skal følge utviklingen og evaluere om tiltakene virker. Metoden med tavlemøter ligger godt til rette for en elektronisk løsning, og InnoLab har kommet langt i utviklingen av programmerte e-tavler.. Løsningen som vil inneholde pasientdata, risikovurdering, tiltak og resultater skal testes på tre avdelinger, planlagt i begynnelsen av Pasientskader Pasientsikkerhetsprogrammet viderefører målinger av pasientskader ved å bruke Global Trigger Tool (GTT): en strukturert journalgjennomgang på jakt etter markører ( triggere ) på at noe kan ha skjedd, og påfølgende vurdering av om det er en påført skade på pasient. Sykehuset Innlandet har gjennomført GTT-undersøkelser på avdelingsnivå gjennom kampanjeperioden, og resultatene fra 2013 viste at det var påvist en skade i 10,5 % av pasientoppholdene, basert på undersøkelse av nesten pasientopphold. Skadetypene som går igjen er mange av de samme som inngår i tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet. Det er derfor relevant å følge utviklingen av GTTresultatene videre i programperioden. Målingene av ulike sykehusinfeksjoner følges opp som tidligere gjennom prevalensundersøkelsene 4 ganger i året og de løpende insidensrapporteringene til Folkehelseinstituttet. Tretti dagers overlevelse Pasienter med hjerneslag er en av pasientgruppene som følges opp med 30 dagers overlevelse. Hjerneslag inngår også som tiltaksområde i programmet, med innføring av de nasjonale retningslinjene for tidlig behandling. I Sykehuset Innlandet er det foretatt en gjennomgang av femti siste dødsfall i en av divisjonene, som et prosjekt i nasjonalt læringsnettverk for ledelse i pasientsikkerhetsprogrammet. Som oppfølging av dette arbeidet er det kartlagt at det å fange opp signaler på forverring av en tilstand så tidlig som mulig er viktig. Sykehuset Innlandet skal vurdere å ta i bruk et verktøy som vil sikre at en fanger opp svake signaler på forverring av en tilstand, Modyfied Early Warning Score (MEWS) MEWS kan brukes på alle avdelinger, og er foreslått tatt inn i tavlemøtene. Pasientsikkerhetskultur Det har vært gjennomført to pasientsikkerhetskulturundersøkelser, i 2012 og 2014, og de skal gjentas i 2016 og 2018.

5 Resultatene fra Sykehuset Innlandet har indikert et godt pasientsikkerhetsklima, men oppslutningen om undersøkelsen har vært lav, 51 % i 2012 og 44 % i Målet er over 70 % deltakelse for å gi et representativt bilde av kulturen. Lederne er oppfordret til å ta utgangspunkt i de resultatene de har for en diskusjon i egen enhet. Det er utgitt en mal for hvordan en kan følge opp undersøkelsen. I en delstrategi for pasientsikkerhetskultur i programmet er pasientsikkerhetsvisitter tatt med som et tiltak. Det er innført av administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, og gjennomføres også av flere divisjonsdirektører. Målet i Sykehuset Innlandets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet er at alle divisjonsdirektørene skal gå sikkerhetsvisitter. Programmet vil utarbeide en manual som vil ta for seg konkrete tiltak for å identifisere, kommunisere og redusere risiko, og dermed påvirke pasientsikkerhetskulturen. Sykehuspasienters erfaringer Et nasjonalt verktøy for å måle pasienters tilfredshet med spesialisthelsetjenesten, er den årlige PasOpp-undersøkelsen. Styret fikk i møte 21. mars, sak , en redegjørelse av hvordan PasOpp-undersøkelsen fra 2012 ville bli fulgt opp. Undersøkelsen fra 2013 vil bli offentliggjort 28. august 2014, og styret vil få en orientering om resultatene fra denne i styremøtet 4. september, og hvordan utviklingen har vært fra 2012 på de viktigste forbedringsområdene. Pasientenes erfaringer skal også tas med inn i implementeringen av programmet, og være involvert i utarbeidelsen av de ulike tiltakene. Kompetanse i forbedringsarbeid Forbedringsmodellen som er brukt i pasientsikkerhetskampanjen og videreføres i programmet er basert på Demings sirkel: Plan Do Study Act. Metodikken med å sette mål, foreta målinger, gjennomføre tiltak og følge tiltakene med tidsmålinger har vært brukt i alle læringsnettverkene. Det vil framover bli tilbud om årlige samlinger for alle helseforetakene, for å bidra til erfaringsutveksling og inspirasjon for å komme videre med implementeringsprosessen. Sykehuset Innlandet har også deltatt med en kandidat fra en klinisk avdeling på to kull av et Nordisk program for forbedringsagenter, og håper å få med en tredje høsten Forbedringsagentene bringer tilbake kunnskap om klinisk forbedringsarbeid i småskala, som skal bidra til økt lokal kompetanse. Målsetningen er å bygge opp et nettverk av tverrfaglige forbedringsagenter på tvers av geografi som inkluderer de som har deltatt i dette programmet. Kurs i Statistisk prosesskontroll (SPC) for måling av forbedringsarbeid er et annet tiltak som Sykehuset Innlandet vil satse på å tilby årlig framover. Samarbeid med de helsefaglige utdanningene Sykehuset Innlandet har et tett samarbeid med Høgskolene i Gjøvik (HiG), Lillehammer (HiL) og Hedmark (HH). Strategisk samarbeidsforum mellom foretaket og høgskolene har diskutert pasientsikkerhetsprogrammet og hvordan utdanningsinstitusjonene kan implementere pasientsikkerhetsprogrammet inn i sine studieplaner. HH har kunnskapsbasert praksis som kurstilbud, mens HiG satser på pasientsikkerhet i sin forskningsprofil. Det vil være naturlig å utvikle innholdet i praksis/turnusperioder som studentene i Sykehuset Innlandet, og ulike tiltaksområder i programmet er godt egnet som temaer i bachelor- og masteroppgaver. Dataene som genereres via pasientsikkerhetsprogrammet fra Sykehuset Innlandet vil også kunne egne seg for forskning på pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

6 Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør har i de senere årene lagt betydelig vekt på temaer om kvalitet og pasientsikkerhet både i styresaker, ledermøter og oppfølgingsmøter. I ledermøtebehandlingen ved oppstarten av pasientsikkerhetskampanjen i 2011 ble det lagt vekt på at tiltakene ikke skulle bære preg av kampanje og skippertak, men at Sykehuset Innlandet måtte ta seg tid til å innarbeide tiltakene på en måte som kunne gi varige endringer. Administrerende direktør mener at løsningen med å bruke tavlemøter som en nøkkel i implementeringsprosessen vil bidra til nettopp å få til varige endringer. Tavlene binder sammen risikovurderingene for den enkelte pasient og tiltak som er beskrevet i kunnskapsbaserte prosedyrer. En ny teknologisk løsning med e-tavler kan bringe prosessen i avdelingene videre framover. Den nye strategien for kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet, sammen med strategien for pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender, vil gjøre at pasientsikkerhetsarbeidet i Sykehuset Innlandet vil bli mer helhetlig framover. Det gir store muligheter for å oppnå gode resultater for pasientene. Vedlegg: Pasientsikkerhetsprogrammet. I trygge hender Strategi

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32 Innhold 1 Programinformasjon... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Innledning... 5 4 Strategiske føringer...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900

Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900 Styresak Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør Møtedato: 24.4.3013 Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900 Vedlegg: Telefaks: +47 67902140

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2012 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 4 1.2 Sammendrag av positive resultater

Detaljer

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK:

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 for Sykehuset

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender.

Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender. Prosjekt: 517 Fra: Fagansvarlig: Ansvarlig: Sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen Ellen Tveter Deilkås Anne Grete Skjellanger Pasientsikkerhetskultur nasjonal plan for måling og tiltak i pasientsikkerhetskampanjen,

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Direktøren Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Saksbehandler: Benedikte Stoknes, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/408 Dato: 06.02.2015

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer