ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005"

Transkript

1 ITINERA Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING P Konfrontasjon og refleksjon /03/ Se, der surfer bestefar /10/ Øyvind Thorsen: Læring fra vugge til grav /11/ Grundtvig kan auke gleda ved å lære /14/ Bill.mrk. Partner søkes /18/ Ei historisk oppleving /20/

2 Nye krav til kunnskap GUNN MANGERUD DIREKTØR, SIU 2006 er en milepæl for Grundtvig-programmet. Fem år er gått siden oppstarten, og SIU markerer dette ved å gi ut et temanummer om voksnes læring. Vi ønsker å vise oppnådde resultater, men samtidig peke på mulighetene som ligger i programmet. Deltakerne i Grundtvig rapporterer om stort utbytte. I møte med europeiske kolleger får de belyst og vurdert problemstillinger på nye måter og med andre innfallsvinkler. Det skaper kreativitet, entusiasme og i blant nye og spennende løsninger. Internasjonalt samarbeid har en klar merverdi. Grundtvig-prosjektene avspeiler mange av utfordringene vi står overfor i dagens kunnskapssamfunn. De fleste prosjektene har målgrupper som er marginaliserte eller står i fare for å bli det. Dette inkluderer voksne med lese- og skrivevansker, innvandrergrupper og eldre. Prosjekt som skal bidra til at innsatte i fengsler får mulighet til en ny start er også en del av porteføljen. Mange tar for seg IKT, andrespråksinnlæring og tema knyttet til økende språklig og kulturelt mangfold. Utfordringene er mange og mangfoldige. De nye kunnskapskravene og nødvendigheten av livslang læring har vært på den politiske dagsordenen i snart ti år. Tradisjonelle løsninger er utilstrekkelige for å møte fremtidens utfordringer. Vi trenger nye læringsarenaer og fleksible løsninger. Noen av prosjektene i programmet er lagt til andre arenaer som arbeidsplasser, museer og bibliotek, men SIU vil gjerne se flere av dem. Vi ønsker også nye aktører i programmet og ser fram til 2007 når EUs nye, integrerte program for livslang læring etterfølger dagens Sokrates-program. I Europa er det interesse for de nordiske folkeopplysnings- og voksenopplæringstradisjonene. Det er ikke tilfeldig at programmet har fått navnet Grundtvig. Vi må likevel ikke glemme at vi har mye å lære av andre, også på voksenopplæringsfeltet. Mitt ønske for Grundtvig er at flere får mulighet til internasjonalt samarbeid, slik at vi sikrer kunnskapsutveksling og evner å ta i bruk nødvendige læringsarenaer. Det er bare på denne måten alle vil få tilstrekkelig kompetanse til å delta i kunnskapssamfunnet. ITI NERA (lat.), reiser [subst. pl.], se: ut i verden; døråpner; erfaringsutveksling; ny innsikt Itinera er en skriftserie fra SIU om internasjonalt utdanningsog forskningssamarbeid. INNHOLD Konfrontasjon og refleksjon /03/Om Grundtvig og livslang læring Læring for heile familien /06/Falcon-konferansen om familielæring Den digitale bonden /08/Agrisupportal Høgskulen landbruk og bygdenæringar Ein rikdom for skulen /09/Bjørg Haugland, Oslo Voksenopplæring Sinsen Se, der surfer bestefar /10/Læringspartnerskap om eldre og internett: ICT50+ Læring fra vugge til grav /11/Kåseri av Øyvind Thorsen Ikke noe hokus-pokus /12/Grundtvig i fengselsundervisningen Grundtvig kan auke gleda ved å lære /14/Marit Dahl, Utdanningsforbundet Bill.mrk. Partner søkes /18/Bli med på Grundtvig kontaktseminar Ei historisk oppleving /20/Grundtvig 3-stipend til kursdeltaking Mange broer små /21/Grundtvig 1 Større samarbeidsprosjekt Ei anna form for språklæring /22/Lingua-programmet Skal lære språk med rollespill på data /24/Minerva-programmet Slik søkjer du /27/Grundtvig søknadsprosedyrar UTGITT AV/Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) i november SIU er nasjonalt kontor for Sokrates-programmet. Utgitt med støtte fra EU-kommisjonen, som ikke er ansvarlig for innholdet. ANSVARLIG REDAKTØR/Bjørn Sandnes REDAKTØR/Ingrid Dreyer I REDAKSJONEN/Marit Lødemel, Vidar Pedersen FORMGIVING/Orangeriet FORSIDEFOTO/David Zadig TRYKK/Bryne Offset OPPLAG/3000 ISSN

3 Det menneskelige møtet og det levende ordet er viktig for læring og for mellomfolkelig dialog og forståelse, skriver Sturla Bjerkaker. (FOTO: INGRID DREYER) Konfrontasjon og refleksjon Læring for livet er nøkkelordene både for Grundtvigprogrammet og for pedagogen det er oppkalt etter. Nikolai Frederik Severin Grundtvig ( ) er mannen som har gitt navn til EUs utdanningsprogram for voksnes læring. Grundtvig var både pedagog, politiker og prest, kanskje mest kjent her hjemme for alle sine salmer, men også som «folkehøgskolens far». I nordiske miljøer for folkeopplysning trekkes Grundtvigs navn fram titt og ofte. Og når de samme miljøene var svært aktive i arbeidet for å få et eget program for voksnes læring i EU, under Sokrates-programmet, var det neppe noen tilfeldighet at navnet ble Grundtvig. Mannen var opptatt av det levende ord, samtalen, dialogen og foredraget. Folkehøgskolen skulle være en skole for livet, i motsetning til latinskolen, som han kalte «den sorte skole». Et rom for uformell læring Slik knyttes det både symbolverdi, forpliktelse og forventning til programnavnet. EU sier selv at Grundtvig-programmet søker å utvikle og styrke kvaliteten og den europeiske dimensjonen på voksenundervisningen og bidra til at muligheter for livslang læring blir mer tilgjengelige for europeiske borgere. EUs satsing på livslang læring har de siste årene gått langs flere spor. Vi ser den samme satsingen også innenfor yrkesopplæring (vocational training) i Leonardo da Vinci-programmet. I politiske EU-dokumenter som «Memorandum om livslang læring» (2002) gjøres det et nummer av at den ikke-formelle og «Grundtvig var opptatt av det levende ord, samtalen, dialogen og foredraget.» uformelle livslange læringen må anerkjennes og styrkes. Det er i denne tradisjonen mannen Grundtvig står og programmet Grundtvig kan utvikles videre, og det er i dette lys vi må glede oss over at de nordiske land er aktive i programmet. Derfor ser vi også at Grundtvig-programmet er et sted hvor voksnes læring utenfor det formelle utdanningssystemet finner sin plass. I siste søknadsrunde kom over en tredjedel av koordinatorene fra denne sektoren. Møte med andre gir innsikt Det menneskelige møtet og det levende ordet er viktig for læring, viktig for kultur, viktig for mellomfolkelig dialog og forståelse. Læring handler om kortsiktig nytte, ja, men også om folks livsvilkår i mer filosofisk forstand. På spørsmål om hva meningen med livet er, svarte en av våre samtidsforfattere nylig at det er å lære om livet, lære stadig mer om livet, lære stadig mer om seg selv. Grundtvig kalte dette folkelig opplysning. I Sverige har de det fine begrepet bildning for omtrent det samme. Tenk deg at du i løpet av livet gjennom læring og bildning sakte, men sikkert fyller ut ditt bilde av deg selv til det til slutt er (nesten) komplett. Under tiden skjer en kontinuerlig refleksjon over livets løp, og refleksjon er ikke mulig uten konfrontasjon det at andre mennesker stiller seg opp som speil for dine tanker. Programmet Grundtvig kan holde opp slike speil, i mannen Grundtvigs ånd. OSLO, NOVEMBER 2005 STURLA BJERKAKER GENERALSEKRETÆR I VOKSENOPPLÆRINGS- FORBUNDET OG LEDER AV DET NASJONALE GRUNDTVIG-UTVALGET ITINERA/3

4 Grundtvig programmet for alle som arbeider med livslang læring Grundtvig er EUs program for samarbeid mellom institusjonar som legg til rette for vaksne si læring. Programmet gir støtte til institusjonar og organisasjonar i Europa som vil utveksle kunnskap og erfaringar og skape produkt som kjem vaksenopplæringsfeltet til gode. Grundtvig rettar seg mot all læring for vaksne, men særleg utsette grupper er prioriterte, som til dømes vaksne med manglande grunnutdanning, språklege minoritetar og funksjonshemma. Vaksenopplæring har vore eitt av satsingsområda i Noreg, så vel som i EU dei siste åra, og det er stort samsvar mellom dei politiske prioriteringane i Noreg og i EU på dette feltet. Dei samfunnsmessige endringane og nye kunnskapsbehov inneber at gamle kunnskapar vert utdatert og at nye ferdigheiter i større grad må lærast gjennom heile livsløpet. Dette gjeld både i arbeidsliv, samfunnsliv elles og i privatlivet. Dei auka kompetansekrava kan også føre til at delar av befolkninga vert utestengt frå fellesarenaer, noko verken den einskilde eller fellesskapet er tent med. Grundtvig er ein del av Sokrates Sokrates er EUs handlingsprogram for utdanning. Programmet stør europeisk samarbeid i heile utdanningssektoren, frå barnehage til universitet, inkludert vaksen- og etterutdanning. I alt 31 europeiske land er med i Sokrates. Sokrates er eit paraplyprogram som inneheld ei rekkje underprogram: Comenius (skule og lærarutdanning), Erasmus (høgare utdanning), Grundtvig (vaksne si læring). I tillegg kjem støtteprogramma Lingua (språkopplæring), Minerva (IKT i utdanninga) og Arion (studiereiser for leiarar i skuleverket). Årleg vert det fordelt kring 36 millionar kroner frå SIU til norske søkjarar. I tillegg vert midlar tildelt direkte frå EU-kommisjonen til større prosjekt. Grundtvig i Noreg Det er Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) som er nasjonalkontor for Sokrates-programmet og forvaltar Grundtvig i Noreg, på vegner av Utdannings- og forskingsdepartementet (UFD). SIU held til i Bergen og vart organisert som eit forvaltningsorgan under UFD i SIU er Noreg sitt kontor for internasjonale program og tiltak innanfor høgare utdanning. Senteret forvaltar program for fleire offentlege oppdragsgjevarar og også program mot andre utdanningsnivå enn universitet og høgskule. SIU er eit kompetansesenter og eit sørvis- og samarbeidsorgan som skal fremje internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innan utdanning. SIU har i tillegg ansvar for å profilere Noreg som utdanningsnasjon og arbeidsland for forskarar, og å drive informasjonsarbeid, rådgjeving og utgreiing. FOTO: DAVID ZADIG 4/ITINERA

5 ITINERA/5

6 Læring for heile familien TEKST OG FOTO: KJETIL A. BROTTVEIT Ei sterkare kopling mellom heim og skule kan betre læringa og redusere det sosiale gapet. Denne tanken ligg bak det internasjonale Falcon-prosjektet som i haust vart avslutta med ein konferanse i Oslo. Nøkkelordet er familielæring. Familielæring er eit ungt omgrep i Noreg, men fleire engelsktalande land har vore langt framme på fagfeltet Storbritannia, Irland, USA og New Zealand, seier Graciela Sbertoli. Ho er fagsjef for internasjonalt samarbeid hos Vox nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Falcon-prosjektet om familielæring har gått føre seg i eitt år, finansiert gjennom Grundtvig. Vox var vertskap då rundt 80 personar frå 15 land deltok på avslutningskonferansen i haust. Skal gi sosial utjamning Det finst to tilnærmingsmåtar i familielæring: Å lære barn meir ved å gå gjennom foreldra, eller å lære foreldre meir ved å gå gjennom barna. Sbertoli meiner familielæring har vore mest utbreidd i samfunn med behov for sosial utjamning, eller land med stor innvandring og behov for betre integrering. I Irland har dei drive med familielæring i ti år, blant anna ved å styrke kunnskapane og språket til foreldre med skulebarn, seier Sbertoli. Då SIU vitja konferansen, var John Benseman frå New Zealand på talarstolen. Han fortalde om eit omfattande foreldreintegreringsprosjekt ved ein skule i storbyen Auckland. Kurset er tilpassa arbeidslause, maoriar og andre som fell utanfor. Prosjektet varar i heile 20 veker, med 30 timar i veka. Kurset vert halde på skulen, og foreldra deltek eit kvarter i klassen saman med elevane kvar dag. Seier opp jobben for å delta Folk har vore så motiverte for å delta at nokre har sagt opp deltidsjobbar eller skifta til nattevaktjobbar for å kunne delta, supplerer Sbertoli etterpå. Opplegget kling sterkt av sosial utjamning? Ja, mykje av poenget med familielæring er å redusere gapet mellom samfunnsgrupper. Ein må passe seg for å umyndiggjere foreldra i læringssamanhengar, men prøve å skape eit miljø for at skulen er viktig. Poenget med famlielæring er å hjelpe foreldra til å kjenne seg sterke og til å gå fullt inn i rolla dei verkeleg har. Foreldre hjelper med leksene Familielæring kan òg vere eigna i Noreg, til dømes i samband med den nyleg vedtekne leksehjelpordninga, meiner Sbertoli. Vox skal snart starte eit stort Grundtvig-nettverk om matematikk for vaksne. Vi skal blant anna sjå på korleis ein kan motivere foreldra til å auke kunnskapane i faget. Foreldre som ønskjer å hjelpe Betre kunnskapar for foreldre og barn: Med familielæring kan ein ofte slå to fluger i ein smekk, seier fagsjef Graciela Sbertoli ved Vox. «Poenget med famlielæring er å hjelpe foreldra til å gå fullt inn i rolla dei verkeleg har.» 6/ITINERA

7 «I Romania sit det djupt at skule ikkje er moro.» ungane med matteleksa finn ofte ut at dei ikkje kan nok sjølve. Med denne konferansen går Vox ut av rolla som koordinator for Falcon. Nettverket arrangerer ny konferanse om familielæring på Kypros i april Sbertoli seier at Vox gjerne vil vere fadder for nye prosjekt i Noreg. Saman med Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (HiO), startar Vox no eit nettverk om familielæring. Målet er å sørgje for at familielæring som tilnærmingsmåte vert etablert ved alle skular, seier Sbertoli. Anca Colibaba er lærar ved ein privat skule i Iasi, ein by på storleik med Oslo, i Romania. Vil ha ein nasjonal politikk Det er ein innovativ skule. Vi underviser i det nasjonale pensumet og gir i tillegg leksehjelp. Men det gjekk mange år før eg visste at familielæring var eit eige omgrep, fortel ho. Romania representerte saman med Polen dei postkommunistiske landa på konferansen. Desse landa har ingen brei, nasjonal politikk i familielæring, men det finst mindre prosjekt her og der. Men no prøver vi å få problemstillinga opp på eit politisk nivå med nasjonale prosjekt, seier Colibaba. Hjelp til å hjelpe Ho meiner involvering av foreldra er nøkkelen. Det gjeld å styrke sjølvtilliten til foreldra og å utvikle ein kompetanse dei kan hende ikkje veit at dei har. Det kan òg dreie seg om vidareføring av sosiale kunnskapar og livserfaring. Ho fortel korleis skulen hennar involverer foreldra i leksearbeidet. Dei får òg høve til å diskutere korleis ein best kan støtte ungane. Kanskje dei tykkjer matematikkoppgåver eller litterære tekster er vanskelege. Då får dei hjelp til å hjelpe. Det er òg viktig å nå gjennom med ei forståing av at elevane har individuelle læringsmetodar. Kanskje mor og far vert sjokkerte når dei ser at barnet gjer lekser medan dei sit på golvet og høyrer på musikk i staden for å sitje rette i ryggen med båe armane på pulten. Men ungar lærer og hugsar ulikt, seier Colibaba. Mange foreldre har sjølve negative erfaringar frå skulen. Derfor gjeld det å finne konkrete strategiar for å involvere dei i skulegangen til barna, seier den rumenske læraren Anca Colibaba. Den løynde kompetansen Lenge visste eg ikkje at det var familielæring eg dreiv med, seier ein rumensk lærar som deltok på konferansen. Skulen hennar dreg foreldra inn i læringsmiljøet til elevane. For kanskje dei har ein løynd kompetanse? Utdanning er vegen til suksess Dersom eleven har eit spesielt talent eller interesse, til dømes er god til å synge, oppmodar vi foreldra til å følgje dette opp spesielt. I Romania sit det djupt at skule ikkje er moro. Kvart fjerde år har elevane eksamen i sentrale fag som matematikk og språk, og dette kan føre til at foreldra òg vert i overkant opptekne av å gjere det godt i desse kjernefaga, seier Colibaba. Ho skildrar Romania som eit land der ein ikkje har kunna kjøpt noko for pengar i to generasjonar. Derfor har utdanninga vorte så viktig og vurdert som vegen til suksess. Men endrar det seg etter kommunisttida? Tanken om at pengar kan kjøpe deg lykke, er ikkje det eg helst vil importere frå Vesten, seier Anca Colibaba. ITINERA/7

8 Det er de ikke-planlagte effektene som har gitt mest utbytte i Grundtvigprosjektet, sier Frode Vatne og Kirsten Irene Tjaaland. Den digitale bonden TEKST OG FOTO: INGRID DREYER En digital møteplass for bønder i England, Italia og Norge var målet for et Grundtvig-prosjekt som Høgskulen landbruk og bygdenæringar på Jæren deltok i. Prosjektet viste oss at det vi tror er problem vi sliter med alene i lille Norge, er gyldig også for de andre, sier student Kirsten Irene Tjaaland og rektor Frode Vatne. Høgskulen landbruk og bygdenæringar (HLB) tilbyr enten kurs eller hele grader både til dem er på vei inn i landbruket og dem som skal ut igjen i andre yrker. Med utdanningsinstitusjoner og bondeorganisasjoner i England og Italia som partnere ble HLB med i et Grundtvig læringspartnerskap. Mange skjær i sjøen Hensikten med samarbeidet var å etablere en internett-portal der landbruksarbeidere i de tre landene kunne finne kurs og aktuelle ressurser. Vi har lært mye om tålmodighet, sier Kirsten Irene Tjaaland og forteller om mange hindre på veien. Nettsidene ble laget på italiensk, og det var et vedvarende problem at det tok tid å få dem oversatt. Innhold på nettet forandrer seg raskt. Ofte ble stoff utdatert før det var oversatt, sier Frode Vatne. Gjennomtrekk av prosjektdeltakere skapte forsinkelser, og etter to prosjektår falt England og Italia gjennom i søknadsprosessen. Veien er målet Vi var ofte frustrerte fordi vi ikke så resultater. Først da vi finleste retningslinjene for Grundtvig, greide vi å senke skuldrene. Der står det at prosessen er viktigst, sier Tjaaland. Ja, det var kontaktnettet og forståelsen av de andres situasjon vi fikk mest igjen for. Samarbeidet har vist hvor mye vi har felles, sier Vatne, som vil ta dette med videre i et nytt prosjekt om problemstillinger rundt endringer i landbruket. Snart går turen til kontaktseminar i Finland. «Vi trenger høy utdanning og kreativitet for å beholde bosettingen.» Bygder i Norge og i resten av Europa har like utfordringer. Hva skjer med bygda når landbruksstøtten endres? Vi trenger høy utdanning og kreativitet for å beholde bosettingen, hvis det er det vi ønsker, sier Vatne, som mener det er viktig for bønder å være oppdatert internasjonalt. Bør snakke med bønder i andre land EU ligger noen år foran oss og er ofte et barometer på hva som vil skje her, sier han og nevner kvoteordning for melk og liberalisering av landbruksstøtten som eksempler. Det som skjer i EU kan fortelle deg om du bør eller ikke bør investere i ny jord eller nytt fjøs, påpeker Vatne. Både han og Tjaaland mener at bønder bør snakke mer sammen på tvers av landegrenser. Når du leser, er det andre som har bestemt hva du skal få vite. Det er noe annet å snakke med folk selv og se konsekvensene av forhold du hører om, sier Tjaaland. En direkte effekt av prosjektet er at HLB trolig vil opprette et studiesamarbeid med den engelske partneren, slik at studentene kan ta noen fag i hvert land. 8/ITINERA

9 Ein rikdom for skulen TEKST OG FOTO: JOHANNE LANDSVERK For eit vaksenopplæringssenter er det ein stor styrke å få delta i Grundtvig-prosjekt. Grundtvig har gjort oss meir merksame på opplæringa og undervisningsmetodane våre, seier Bjørg Haugland, rektor ved Oslo Voksenopplæring Sinsen (Oslo VO Sinsen). Ved Oslo VO Sinsen har Grundtvig-programmet vore med på å påverke det daglege arbeidet. Ved hjelp av Grundtvig er skulen vår i stadig endring, meiner rektor Bjørg Haugland. Ho har erfaring med Grundtvig sidan 2002, då Oslo VO starta opp som prosjekt med ansvar for all allmenn- og yrkesfagleg vidaregåande opplæring for vaksne i Oslo. «Ved hjelp av Grundtvig er skulen vår i stadig endring.» Fekk eksperimentere Haugland vart med i eit Grundtvig-prosjekt saman med partnarar frå Austerrike, Italia og Bulgaria. Prosjektet var retta mot kvinner som er utestengde frå arbeidslivet. Vi bestemte oss for setje søkjelys på opplæringa av kvinner som tok hjelpepleieutdanning. Gjennom Grundtvig fekk vi litt ekstra støtte, og slik kunne vi eksperimentere med metodar som eigna seg i opplæring av vaksne. Vi delte også ut spørjeskjema til elevane og fekk viktige tilbakemeldingar frå lærarar og elevar. På dette tidspunktet var Oslo VO nystarta, og vi la mykje vekt på sjølve opplæringa. Det var nyttig å kome saman med folk frå andre europeiske land for å lære av kvarandre. Må ikkje bli eit hinder Etter Haugland si meining må ikkje terskelen for å bli med i Grundtvig-prosjekt vere for høg. Det er mykje jobb med søknadene, men dette må ikkje bli eit hinder mot å søkje prosjektstøtte. Eg trur òg det er viktig å velje prosjekt som handlar om noko ein held på med i det daglege og som kan føre til ei kvalitativt betre opplæring, seier ho. Mange tospråklege elevar No voner skulen å få til eit nytt prosjekt om IKT-bruk og korleis ein kan nå fram til dei vaksne. Eit anna Grundtvig-prosjekt dei arbeider med, handlar om funksjonshemma si læring, der ulike land ønskjer å dele praksis om tilrettelegging. Haugland trur det er svært inspirerande for dei tilsette å få delta i Grundtvig-prosjekt. Eg hadde vore ein annan skuleleiar i dag om eg ikkje hadde oppdaga Grundtvig, seier Bjørg Haugland, rektor ved Oslo VO Sinsen. Her ved Oslo VO Sinsen er fleirkulturell forståing viktig, fordi 70 prosent av dei 1900 elevane er tospråklege. Det europeiske samarbeidet har gitt oss større forståing for andre kulturar. For eit vaksenopplæringssenter er det òg ein stor rikdom å få dele erfaringar med dei som underviser vaksne i andre land. Grundtvig har gjeve organisasjonen internasjonal erfaring og mange vennskap på tvers av landegrensene. Tek alle med til Danmark Haugland oppmuntrar alle til å søkje om midlar til dra på Grundtvig kontaktseminar. Og ho prøver å involvere så mange tilsette som mogleg i det europeiske samarbeidet. Snart skal heile personalet ved Oslo VO Sinsen til Danmark for å hente inspirasjon frå vaksenopplæringa der. ITINERA/9

10 ...for en stil han har: Harald Høivik (under, nr. tre f.v.) og de andre brukerne av Landås Seniorsenter har et eget datarom. Se, der surfer bestefar TEKST OG FOTO: INGRID DREYER Eldre trenger en egen pedagogikk. Ingen liker forandring, og jo eldre du blir, jo verre blir det. Skal man lære eldre noe, må man lure kunnskapen inn og bruke god tid, sier Harald Høivik (80). Han er en av de norske prosjektdeltakerne i et Grundtvig-prosjekt om internett for eldre. Kan det å surfe på internett påvirke eldres livskvalitet? Ja, tror deltakerne i et læringspartnerskap om eldre og IT. Holder kontakt med familien I en tid der stadig mer informasjon tilbys på nett, er det viktig at de eldre er med på lasset, sier Sturle Jostein Monstad. Han er forskningsassistent ved Institutt for utdanning og helse ved Universitetet i Bergen og tok initiativet til at Landåstorget Seniorsenter i Bergen kom med i et prosjekt med partnere i fem land. Seniorsenteret drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen og tilbyr en rekke kurs, deriblant internett-kurs. De eldre kan bruke internett til å holde kontakt med familien, finne informasjon og drive slektsgransking eller andre aktiviteter som de finner meningsfulle. Dette påvirker helse og livskvalitet. Stikkordet i prosjektet er «empowerment», som kan oversettes med bemyndiggjørelse, sier Sturle Monstad. Aldri for sent å lære For å få flere eldre på nett, må forholdene legges til rette, og i prosjektet skal man utveksle erfaringer om hvilke metoder som egner seg. For det er mange barrierer. Mange tror det er for sent å lære noe nytt og at de ikke vil mestre det. Dette er som oftest en myte, sier Monstad, som samtidig påpeker at det tar tid å forstå hvordan et nettsted fungerer. Forvirret av blinkende reklamer Eldre er ikke vant til interaktive medier og trenger trening i å finne ut hvor de skal klikke. Mange menyer og blinkende reklamer kan forvirre, og liten skrift og dårlige kontraster gjør ikke saken bedre, sier Monstad. Medisinen er å tilpasse opplæringen til målgruppen. Ved å presentere nettsteder med forståelig utforming kan en legge til rette for bedre mestring, sier Monstad, som tror partnerne kan lære mye av hverandre. En av de tyske organisasjonene drives av de eldre selv. De bruker kunnskapene til en gruppe som selv har kommet gjennom barrieren, sier han. «Mange tror det er for sent å lære noe nytt.» Eldre med i prosjektgruppen Brukerne skal involveres i prosjektet, og 80-åringen Harald Høivik er med i den norske prosjektgruppen og var nylig på samarbeidsmøte i Kiel. Jeg meldte meg frivillig, for jeg er interessert i alt som har med språk og reising å gjøre. Veldig spennende, sier Høivik, som snakker tre språk. Selv bruker han internett et par timer om dagen. Mange eldre har PC hjemme. Det er et stort potensial, mener Harald Høivik. Besøk prosjektets nettside her: 10/ITINERA

11 Læring fra vugge til grav Det er da som utgjort at en aldri skal bli gammel nok til å ta det med ro og titte seg over skuldra, skriver kåsør Øyvind Thorsen. Vi har nettopp avsluttet et betydelig stykke arbeid, som ikke ble så aller verst. Ja, til oss å være ble det til og med svært bra. Men tror du vi kan sette oss ned og puste fornøyd ut og kose oss og tenke på ingenting av den grunn? Hå nei. Det er da som utgjort at en aldri skal bli gammel nok til å ta det med ro og titte seg over skuldra, men bare måtte se framover og framover og gå videre mot nye mål, i stedet for å ha det som mål å ikke ha noe mål. Etter utført dåd er det alltid en geskjeftig liten fjomp inni oss som sier «Javel, det var det. Og hva nå?» Skal vi da aldri få fred? Hvorfor må vi alltid videre til neste topp? Det er jo ikke noe finere der enn her. Nei, antakelig var det aller finest på den forrige toppen, eller enda mer sannsynlig, den før der igjen. Såpass har vi da lært. For eksempel kan jeg huske at vi gledet oss til å komme ut i jobb. Men vi var ikke kommet mange ukene inn i arbeidslivet før det sto klart for oss at vi hadde sett våre beste dager. Hvorfor kan vi ikke hvile på gamle laurbær? For det vi egentlig vil nå, det er å ha ganske god Foto: Agnete Brun/Gyldendal Norsk Forlag AS tid, ganske passe flinke barn og ganske absolutt ingen fornyelse. Tvert om, nå vil vi forgubbe oss. Vi vil nyte vårt otium mens det ennå er noe igjen av det, og heller glemme litt av det vi har lært enn å lære litt nytt. Du verden så fort det har gått. Vi synes ikke det er lenge siden vi hoppet og spratt og likte såvel kranglete debatter som potetgull, og kunne navnene på alle popstjerner, fotballspillere og TVfolk. Nå er våre helter fra den gang gått av for begravelsesgrensen, og her sitter vi og kjenner ikke en eneste kjendis og ønsker at det fremdeles hadde vært en «Husker du». Men det er jo typisk det, at så fort en er kommet i den alder at slike programmer kunne vært givende, da er de tatt av plakaten, som en selv. Kan det ha noe med forurensningen å gjøre, tro? Eller er det skolen som har sviktet? Med oss er det i hvert fall kommet så langt at vi her på tirsdag grep oss i å ta pensjonistenes parti mot de unge fusentaster, og vi har flere ganger vært på nippet til å fyre av en svovelduftende moralpreken mot tegn i tiden og forfallet som omgir oss. Nå er det vel rett før vi skriver et fnysende leserbrev på vegne av flere. Så vi har nok forlengst nådd middagshøyden, nå har vi bare middagshvilen igjen. Samt selve middagen. Og hva er galt med det? Bortsett fra at den må være lett å tygge. Heldigvis er det ikke mye vanskelig å tygge på for tiden. Riktig nok kan de unge mye vi ikke kan, men vi kan mye de unge ikke kan også. Det er bare det, at det vi kan, det er det ikke lenger nødvendig å kunne. Nei, en blir fort avleggs i dag. Allerede ved fylte 35 år nå hører en brølet fra den store bølgen av utålmodig ungdom bak seg, og da er det bare å stavre mot nærmeste hull og gjemme seg nedi der så en ikke blir trampet i hjel. Slike hull kalles for nisje. ØYVIND THORSEN ITINERA/11

12 Ikke noe hokus-pokus TEKST OG FOTO: INGRID DREYER Det å søke om EU-støtte må avmystifiseres. Det er mulig for alle å dra i gang et Grundtvig læringspartnerskap, sier Torfinn Langelid, nasjonal koordinator for opplæring innenfor kriminalomsorgen. Internasjonale prosjekt betyr mye for ansatte i fengslene. Fengsel betyr tap av frihet for fangene, men også en viss isolasjon for dem som jobber der. Grundtvig gir dem internasjonal kontakt, sier Torfinn Langelid hos Fylkesmannen i Hordaland, som har det nasjonale ansvaret for opplæring i kriminalomsorgen. Små Grundtvig-prosjekt kan ha stor sprengkraft, sier Torfinn Langelid. Har spredd ordet 75 prosent av de innsatte er i alderen år og passer godt med målgruppen for voksenopplæring. Langelid har spredd ordet om Grundtvig til skolene i fengslene og har hatt en nøkkelrolle i oppblomstringen av Grundtvig-prosjekter i denne sektoren. Sakte, men sikkert har nesten alle i fengselsundervisningen fått vite om Grundtvig, sier han. Love and Prison Your love is out and you are in to bear the consequence of sin you did against society cause law and order had to be W.D. (Hentet fra «Open Doors») Opne fengselsdører over landegrensene TEKST OG FOTO: ARNE AARSETH Prosedyrane med inn- og utlåsing, vaktsame auge og tunge celledører er dei same ved Drammen fengsel som ved andre. Men om dei innsette er fråtekne fridomen sin, har dei eit unikt tilbod om samarbeid over landegrenser. FOTO: CHR. SCHMIDT/SCANPIX Vi har høg tryggleik og nulltoleranse, men vi korkje kan eller vil stoppa draumar og kjensler frå å fly fritt. Dei siste tre åra har vi hatt eit Grundtvig-prosjekt der innsette i seks land har utveksla 12/ITINERA

13 Kommet over terskelen I begynnelsen vegret skolene seg for å bli med på prosjekter. De mente det var byråkratisk og at språk var et hinder, sier han. Men noen kom seg over dørstokken. I dag ser Langelid at det er lettere å få skolene i gang, og å fylle ut søknad er ikke så vanskelig lenger. Nå snakker folk om internasjonalt engasjement på en helt annen måte. De er opptatt av mulighetene, ikke barrierene, sier han og legger til at det hjelper at SIU er ubyråkratiske og flinke til å gi råd. «Man burde bruke forsvarsbudsjetter til slik utveksling mellom folk.» Små prosjekt med stor sprengkraft Langelid ser at Grundtvig-prosjekt i flere tilfeller har fått store ringvirkninger. Offentlig interesse rundt prosjekt har skapt konsekvenser i land der fengselsundervisning ikke har vært synlig. Det er fascinerende at disse små prosjektene har slik sprengkraft, sier Langelid. Han nevner et eksempel fra Bulgaria, der Grundtvig-deltakelse førte til at landet arrangerte en internasjonal konferanse. Det bulgarske justisdepartementet deltok og fikk en helt ny interesse for fengselsundervisning. I stedet for bomber og granater Langelid mener at EUs utdanningsprogrammer kan ses på som fredsprosjekt. Man burde bruke forsvarsbudsjetter til slik utveksling mellom folk i stedet for til bomber og granater, sier Langelid, som mener Grundtvig bør tas i bruk av alle miljøer innen livslang læring. Utveksling av erfaring går begge veier. Enkelte tror at «vi har ikke noe å lære». Det er også en barriere, påpeker Torfinn Langelid, som har et godt råd til dem som vil prøve Grundtvig: Start med et læringspartnerskap som blir godkjent nasjonalt. Det er enklest, og det er helt ufarlig! tankar over grenser, på tvers av språkbarrierer og gjennom solide celledører, fortel prosjektleiar Gisle Grahl-Jacobsen. Grahl-Jacobsen og fire andre lærarar ved skuleavdelinga har lagt ned mykje arbeid i prosjektet, som er blitt adoptert av Unesco. Tre nummer av magasinet «Open Doors» er gitt ut, der innsette frå alle fengsla har formidla dikt, prosa, teikningar og bilde med tema som fellesskap, isolasjon, samfunn og røynsler, først og fremst for kvarandre. Integrert i ordinær opplæring Drammen fengsel er eit såkalla takfengsel på toppen av tinghuset i Drammen, og aktivitetar som ikkje inneber fysisk utfalding, må prioriterast. Dei innsette kan velja mellom skulegang eller verkstad, vaskeri, kjøkenteneste og liknande. Vi er ein del av Strømsø vidaregåande og tilbyr allmennfagleg opplæring på fleire nivå, seier Grahl-Jacobsen. Prosjektet har vore ein del av den ordinære opplæringa, men med frivillig deltaking. Ansvaret for magasinet har gått på omgang, og Drammen sto for «Vi korkje kan eller vil stoppa draumar og kjensler frå å fly fritt.» redigering av innhaldet i tredje nummer. Ingen var garantert å få sine bidrag med, og dei innsette la seg difor i selen. Innsette gode i engelsk Og imponerande godt har det blitt. Grahl-Jacobsen fortel at mange skreiv tekstane så bra på engelsk at berre litt retting var nødvendig. Eg gløymer ikkje han som framførte sin presentasjon på god engelsk for ein delegasjon frå alle fengsla. Han hadde berre nokre Dei innsette i seks land har fått utveksla tankar på tvers av grenser og gjennom solide celledører, fortel prosjektleiar Gisle Grahl-Jocobsen. månader før sagt til engelsklæraren sin at han aldri ville lesa høgt for henne, smiler han. Betre oppleving av skulen og seg sjølv Prosjektet er no avslutta. Vi har vore veldig nøgde med støtte frå Grundtvig, og dei som har vore med, har hatt stort utbyte og er veldig stolte. Vi kan sikkert ikkje få til ei livsendring ved hjelp av dette, men vi har oppnådd at dei innsette har fått ei meir positiv skuleoppleving og sjølvvurdering, arbeidd med eigne kjensler, reflektert over sin eigen og andre sin situasjon og uttrykt seg positivt om utdanning og samarbeid. Og det er då noko, smiler Gisle Grahl-Jacobsen og låser oss ut. ITINERA/13

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er.

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er. EUROPAVEGEN /10 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Kontakt gjev kunnskap /04 Samarbeidets første steg /06 Språkambassadør: Migrapolis /15 Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer

Detaljer

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E10-2005/2006 B Nye opp levelser Forsidefoto: U. Wiesmeier/Scanpix Internasjonalt sam arbeid gir alle

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike senter for internasjonalisering av utdanning -magasinet 02 2014 Praksis i Alpene Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike SIDE 24 senter for

Detaljer

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere?

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? Bibliotekaren 11 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Reformen møtte biblioteklederne Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? En epoke er over i YS Paradoksal bibliotekutredning?

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

Folkehøgskolen. Folkehøgskolen kan sette ungdom på sporet. Intervjuet: Benedicte Hambro. København: not Hopenhagen, but NOPEenhagen or FLOPenhagen

Folkehøgskolen. Folkehøgskolen kan sette ungdom på sporet. Intervjuet: Benedicte Hambro. København: not Hopenhagen, but NOPEenhagen or FLOPenhagen København: not Hopenhagen, but NOPEenhagen or FLOPenhagen Side 42 Intervjuet: Benedicte Hambro Side 4 Folkehøgskolen #1 2010 årgang 106 Folkehøgskolen kan sette ungdom på sporet Folkehøgskolen treffer

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

UnderUtdanning. Høstleir 2010. Tar ein spansk ein. Læreryrket en profesjon?

UnderUtdanning. Høstleir 2010. Tar ein spansk ein. Læreryrket en profesjon? P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 4 2010 Høstleir 2010 Tar ein spansk ein Læreryrket en profesjon? 8 metoder for å få det stille i klasserommet Fleire lærarar

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007. Med klare budskap FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 6 2007 Med klare budskap SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 6-2007 Med klare budskap s. 4-6 Filmfolket s. 24-27 Ansvarleg utgivar: Møre og Romsdal fylke Ansvarleg

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

akvakultur på Rygjabø skolen som bygde en flyplass ICa lærlinger på lambertseter side 4 s. 18 s. 28 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g

akvakultur på Rygjabø skolen som bygde en flyplass ICa lærlinger på lambertseter side 4 s. 18 s. 28 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g nr. 4 desember 2006 F a g b l a d o m y r k e s o p p l æ r i n g akvakultur på Rygjabø skolen som bygde en flyplass ICa lærlinger på lambertseter side 4 s. 18 s. 28 Innhold Redaktørens spalte 3 Akvakultur

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer