Nyttbart matavfall i Norge status og utviklingstrekk 2010 Rapport fra ForMat-prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyttbart matavfall i Norge status og utviklingstrekk 2010 Rapport fra ForMat-prosjektet"

Transkript

1 Forfattere: Ole Jørgen Hanssen og Vibeke Schakenda OR ISBN: Navn Nyttbart matavfall i Norge status og utviklingstrekk 2010

2 Nyttbart matavfall i Norge status og utviklingstrekk 2010

3 Rapportnr.: OR ISBN nr.: Rapporttype: ISBN nr.: Oppdragsrapport ISSN nr.: Rapporttittel: Nyttbart matavfall i Norge status og utviklingstrekk 2010 Forfattere: Ole Jørgen Hanssen & Vibeke Schakenda Prosjektnummer: Prosjekttittel: ForMat prosjektet: Kartlegging av nyttbart matavfall i Norge 2010 Oppdragsgivere: NHO Mat og Drikke Oppdragsgivers referanse: Halfdan Kverneland Olafssøn Emneord: Tilgjengelighet: Antall sider inkl. bilag: Godkjent: Dato: Nyttbart matavfall Status 2010 Forebygging Verdikjede Åpen 47 sider Prosjektleder (Sign) Forskningsleder (Sign) Østfoldforskning

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag Summary in English Innledning bakgrunn for prosjektet Mål og problemstillinger for prosjektet Metodikk og datagrunnlag Overordnete metodiske forutsetninger og valg av varegrupper Kartlegging i produksjonsbedrifter Kartlegging på grossistleddet Kartlegging i dagligvarehandel Forbrukerstudier omfang og årsaker til kasting av mat Resultater fra kartlegging Nyttbart matavfall på produksjonsleddet i Nyttbart matavfall fra grossistleddet Nyttbart matavfall fra dagligvaresektoren Årsaker til kasting av mat fra dagligvarehandelen Samlet oversikt over nyttbart matavfall i verdikjeden fra produsent til og med butikk Matavfall fra forbrukerleddet oversikt over varegrupper Årsaker til at forbrukerne kaster mat Forbrukernes adferd, holdninger og kunnskap i relasjon til nyttbart matavfall Diskusjon og konklusjoner Referanser Vedlegg 1 Varegrupper som kartlegges gjennom ForMat-prosjektet Vedlegg 2 Kartlegging av nyttbart matavfall I produksjonsbedrifter Vedlegg 3 Spørreskjema fra gallupundersøkelser Østfoldforskning

5 Sammendrag Rapporten oppsummerer resultatene fra første år med kartlegging av nyttbart matavfall i Norge i regi av ForMat-prosjektet, fra 2009 (data fra dagligvarehandel, grossistvirksomhet og produksjon) og fra 2010 (gallupdata). Datainnsamling og analyser er gjort med standardiserte metoder som skal følges over flere år for å analysere utvikling i mengder og verdier av matavfall og hyppighet av kasting av mat. ForMat-prosjektet ble startet i 2009 gjennom et samarbeid mellom bransjeorganisasjonene NHO Mat og Drikke (koordinator), NHO Mat og Bio, Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF). Prosjektet er støttet økonomisk av Miljøverndepartementet og Landbruksog Matdepartementet, som også er representert som observatører i prosjektets styringsgruppe. Kartleggingen omfatter 21 varegrupper innenfor totalt 9 hovedgrupper. Data fra næringsmiddelprodusentene omfatter totalt 11 bedrifter innenfor 7 av de 9 hovedgruppene, og med et større antall produksjonsanlegg for flere av bedriftene. Datagrunnlaget er bedriftenes egne kartlegginger av nyttbart matavfall. Analysene av matavfall fra dagligvarehandelen omfatter meget detaljerte data fra totalt 31 butikker spredt over hele landet, der alle produkter som ikke er solgt på vanlig måte er scannet og registert enten per enhet kastet (veid og prepakkede produkter) eller som nettovekt (produkter som ikke er prepakket). Analyser av kasting av mat fra forbrukerleddet er basert på gallupstudier der 1000 forbrukere ble intervjuet i uke 18 og 1000 i uke 34 med spørsmål om de hadde kastet mat innenfor de 21 varegruppene sist uke, og i så tilfelle hva som var hovedårsaken til at maten måtte kastes. Det ble også gjennomført en gallup blant 1000 forbrukere i uke 24 der intervjuobjektene fikk spørsmål om sin adferd, sine holdninger og sin kunnskap rundt mat og matavfall. Resultatene fra kartleggingen viser at ferske bakevarer, frisk frukt og friske grønnsaker er viktige varegrupper i forhold til nyttbart matavfall i alle ledd, fra produksjonsledd til forbruker. Det gjelder både i forhold til total verdi av maten som ender som avfall og i forhold til tonnasje. Ferske bakevarer er også den varegruppen som gir størst prosent matavfall i forhold til omsetning gjennom hele verdikjeden fra produsent til butikk, med høye verdier både i produksjon og butikk. Frisk frukt og friske grønnsaker har også gjennomgående høye verdier i grossist- og butikkledd, mens fisk og skalldyr og ferskt kjøtt har relativt høy prosentvis mengde matavfall i butikkleddet (se tabellen under). Varegruppe Produksjonsledd (pst av produksjon) Grossistledd (pst av omsetning)* Dagligvarehandel (pst av omsetning) Frossen ferdigmat 4,8 0,2 0,5 Ferske bakevarer 12,9 0,7 6,4 Frisk frukt og grønnsaker 1,2 4,8 5,1 Fersk fisk og skalldyr 0,8 1,0 6,2 Ferskt kjøtt 1,4 0,8 4,6 Tørrvarer 3,3 0,3 1,2 *: Grossistdistribusjon omfatter i liten grad ferske bakevarer og fersk fisk og skalldyr i Norge, siden disse varegruppene i all hovedsak distribueres direkte fra produsent til butikk. Hos forbrukerleddet er det melk/fløte som oppgis å ha blitt kastet av flest forbrukere (25%). Dernest følger de samme gruppene som for øvrig i verdikjeden: Frisk frukt (18%), friske grønnsaker (18%), ferske bakevarer (18%) og i tillegg fersk ferdigmat (17%). Disse tallene kan ikke sammenliknes direkte med tallene for verdikjeden frem til butikk, siden de ikke sier noe om mengder mat som blir kastet. Tallene samsvarer imidlertid godt med en tidligere studie som ble gjennomført blant 100 husstander i 2009 i Fredrikstad, der mengden nyttbart matavfall ble undersøkt i detalj, og hvor de samme varegruppene dominerte. Prosent nyttbart matavfall var høyere for butikker med ferskvareavdeling og høyt vareutvalg for de 21 varegruppene som inngikk i undersøkelsen enn for butikker uten ferskvaredisk. Totalt for alle varegrupper var imidlertid situasjonen omvendt. Det var også betydelig variasjon mellom butikkene i hver type kjede, noe som Østfoldforskning

6 indikerer et potensial for reduksjon av nyttbart matavfall totalt sett. Den viktigste årsaken (90%) til at det oppstår nyttbart matavfall i butikkleddet var at produktet ble definert som ikke salgsvare, hvilket i hovedsak er knyttet til at produktet går ut på dato eller at kvaliteten er for dårlig (bakevarer, frukt og grønnsaker). Brekkasje, som ofte skyldes at emballasjen er ødelagt, utgjorde i størrelsesorden 10%. Blant forbrukerne var det aldersgruppen år som oppga hyppigst å kaste mat, mens andelen sank til under det halve blant forbrukere i aldersgruppen over 60 år. Trenden var den samme både for relativt rimelige produkter som frukt, grønnsaker og bakevarer, som for dyre produkter som ferskt kjøtt og kjøttpålegg. Andelen som oppgir å ha kastet mat siste uke øker også med husholdningens størrelse, med inntektsnivå og med utdanningsnivå. Den viktigste årsaken til at forbrukerne kastet mat uavhengig av produktgrupper var at produktet var gått ut på dato (60%), dernest for dårlig kvalitet på produktet (35%), for store enheter emballert produkt (32%) og for dårlig emballasje (27%). Hva som ble oppgitt som viktige årsaker varierte mellom de ulike produktgruppene. Det er tydelig at forbrukerne har vanskelig for å skille mellom datostempling og for dårlig kvalitet på produkt som årsak til kasting av mat, siden datostempling oppgis som viktigste årsak for bakevarer, og som nest viktigst for frukt og grønnsaker, som alle normalt ikke er datostemplet. Forbrukernes adferd, holdninger og kunnskap rundt innkjøp av mat, oppbevaring av mat, matlaging og måltider er også kartlagt som en del av ForMat-prosjektet. Resultatene herfra indikerer at et stort flertall av forbrukerne mener de har et fornuftig forhold til disse områdene, og at de planlegger og gjennomfører disse aktivitetene på en måte som ikke skulle bidra til at det blir unødvendig mye matavfall fra husholdningene, slik svarene på påstandene i tabellen under indikerer. Det er et åpent spørsmål om svarene her gir et riktig bilde av forbrukernes relasjoner til mat og matavfall, noe som kan være en stor utfordring i forhold til kommunikasjon rundt tiltak som kan forebygge matavfall. Et godt utgangspunkt er at 54% av forbrukerne oppgir at de er blitt mer bevisst problemet med kasting av mat det siste året. Påstand Andel som er meget enig eller ganske enig I påstanden Jeg vet som regel hvor mye jeg trenger å handle inn 85% Jeg bruker alltid handleliste når jeg handler 60% Jeg kjøper ofte inn unødvendig mye mat 28% Jeg blir ofte fristet til å kjøpe inn for store/mange enheter 24% Jeg er nøye med å oppbevare maten riktig på veg hjem fra butikk 87% Jeg er nøye med å oppbevare maten riktig i hjemmet 47% Jeg oppbevarer som regel maten i bokser heller enn i originalemballasje 51% Jeg lager ofte for store porsjoner og kaster alle rester 35% Jeg forsyner meg heller to ganger med mindre porsjoner enn å kaste mat 49% Jeg kjenner godt forskjellen på Best før og Siste forbruksdato - merking 78% Østfoldforskning

7 1 Summary in English This is the first report from the ForMat-project, which is a joint project between the Food and Drink Industry in Norway, the Retail and Grocery Sectors and the supplying industry to the retailers, supported by the Ministry of Food and Agriculture and the Ministry of Environment. This report summarizes results from systematic and quantitative studies of avoidable food waste from the food manufacturing industry, from the grocery sector and from the retail sector in Norway in 2009, and consumer studies from Methodologies have been constructed to systematically follow the development, in amounts and composition, of food waste from the distribution chains of food in Norway over an extended period of time. This will also follow the behavior, attitudes and consumers knowledge about avoidable food waste. The goal for the ForMat project is to contribute to a 25% reduction in avoidable food waste in Norway before the end of The intention of this type of study is to follow both development in the different sectors and overall for the period The study focuses on 21 different product groups aggregated in 9 groups of food. Data has been received from 11 different manufacturing companies and from a number of production plants all over Norway. Data has also been received from 13 different grocery centrals in Norway, and from 31 retail shops that are spread out in 6 different regions and areas with different population densities to give representative data. Finally, more than 3000 consumers have been interviewed in web-based studies to get data on frequency of food wasting in two different weeks (week 18 and 34 with 1000 consumers in each), and on the behavior around and attitudes to handling of food, meal planning and reasons leading to food waste (week consumers). The study shows that fresh bakery products, fresh fruits and vegetables are the types of food that contribute most to waste, both regarding the monetary value of the food and tonnage of avoidable food waste. When studying the percentage of total turnover that ends as avoidable food waste, these same food types are among the most significant in all parts of the distribution chain (see Table below). Food type Food Grocery sector Retail sector manufacturing Frozen ready meals 4,8 0,2 0,5 Fresh bakery products 12,9 0,7 6,4 Fresh fruits and vegetables 1,2 4,8 5,1 Fresh seafood 0,8 1,0 6,2 Fresh meat 1,4 0,8 4,6 Dried and canned food 3,3 0,3 1,2 In households, consumers were asked if they had wasted different types of food last week, without trying to estimate specific amounts of the different types. Consumers answered that they most frequently wasted milk and cream (25% of consumers), followed by the same types of food as in the rest of the chain: Fresh bakery products, fresh fruits and vegetables (all 18% of consumers) and fresh ready meals (17% of consumers). As the consumers were asked if they wasted anything from the different product groups during the last week before the survey, those figures are not comparable with the quantitative studies from the rest of the value chain of food. The results are, however, consistent with results from a pilot study in Fredrikstad in 2009 on food waste morphology based on 100 households, where fresh bakery products, fruits and vegetables were the dominant types of food groups in the waste. The results from the retail sector showed that the percentage of avoidable food waste from large shops with fresh food departments was higher, on average, than smaller shops without fresh food departments, for the 21 product groups studied. If total loss of product is considered, however, including types of products with high turnover and low amount of waste (e.g. beverages and beers) and non-food products (e.g. chemicals, tobacco, hygienic products etc), the relationship between shop size and waste produced is the opposite of the result from the 21 food groups in the study. There was also a large variation between the different shops within each group, Østfoldforskning

8 with respect to percentage of food waste, reflecting a big potential for food waste reduction in the retail sector. The most common reason for food waste in retail shops was that products exceeded expiry dates or presented a loss of quality (fresh bakery products, fresh fruits and vegetables) with 90% of the registered food waste. Damaged packaging from storage and transport only contributed to 10% of total food waste. Among consumers, the age group between years old was the group that most frequently said that they wasted food. In the age class consisting of those over 60 years old, the share that said they had wasted food last week was 50% lower than in the first group. This difference was seen for all types of products, from fresh bakery products, fruits and vegetables, to more expensive products like sandwich ham and fresh meat. The share of people that said they wasted food last week also increased with disposable household income, with the number of people per household, and with average education level in the households. The most frequent reason for food waste was that the products had exceeded the expiry date (60%), followed by a loss of quality (35%), too large units of product in packaging (32%) and packaging will low functionality (27%). Whichever reason was most important varied to some extent between the product types. One important observation is that consumers have difficulty differentiating between expiry date labeling and quality loss as a reason for wasting products. Expiry date was given as the most important reason for both fresh bakery products and fruits and vegetables, which normally do not have expiry date labeling. Consumer knowledge, behavior and attitudes towards planning of shopping and meals and towards food waste were also part of the consumer survey. The results from this part of the study indicate that consumers, in general, have well developed knowledge and planning systems to take care of food and minimize food waste in their own households. The answers given by consumers do not necessarily reflect the real situation in most households, however, which can be a challenge when motivation people to be more cautious with food. It is, however, a good basis for further work in the communication part of the project, that 54% of all consumers said their awareness of food waste as a problem in society had increased in the last year. Statements Percentage of respondents who agree with statement I know how much food I should buy when shopping 85% I always use shopping lists when shopping food 60% I often buy too much food when shopping food 28% I am often tempted to buy too many units with 2 for the price of 1 offers 24% I am careful about storing food correctly when transporting groceries home 87% I am careful about storing food correctly at home 47% I normally use plastic containers to store food rather than original packaging 51% I normally make too large portions and throw away the remaining food 35% I normally serve myself twice instead of taking one large portion of food 49% I am well aware of the difference between Best before and Not to be used 78% after labeling on fresh foods. Østfoldforskning

9 2 Innledning bakgrunn for prosjektet Denne rapporten er skrevet som del av ForMat-prosjektet, innenfor delprosjekt I som har som formål å skape best mulig oversikt over verdi, mengder, sammensetning og utvikling i nyttbart matavfall i Norge, fra produksjon via distribusjon og omsetning frem til forbruker. ForMat er et samarbeidsprosjekt som favner hele verdikjeden for mat- og drikkevaresektoren i Norge, foreløpig begrenset til mat som omsettes mot og benyttes i private husholdninger. ForMat ledes av en styringsgruppe med representanter fra NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Bio, Norges Colonialgrossisters Forbund, Dagligvarehandelens Miljøforum og Dagligvareleverandørenes Forbund, og der Landbruks- og Matdepartementet og Miljøverndepartementet deltar som observatører. I tillegg deltar Nofima Mat, LOOP og Østfoldforskning i utvalget med faglig ekspertise knyttet til mattrygghet, miljø og kommunikasjon. Målet med ForMat-prosjektet er å redusere nyttbart matavfall i Norge med 25% innen utløpet av Prosjektet har fire delprosjekter, med et samlet budsjett på ca. 8,2 mill NOK over fire år: Kartlegging av nyttbart matavfall Nettverksprosjekter knyttet til spesielle verdikjeder eller problemstillinger for matavfall Kommunikasjon og formidling Virkemidler barrierer og incentiver for forebygging av matavfall (ennå ikke finansiert og startet opp). I tillegg er ForMat-prosjektet tett koblet opp mot forskningsprosjektet Food Waste Prevention, som er et samarbeidsprosjekt mellom Østfoldforskning, SIFO og Nofima Mat, finansiert av Matprogrammet i Forskningsrådet med 10 mill NOK over fire år. Østfoldforskning

10 3 Mål og problemstillinger for prosjektet Målet for dette delprosjektet i ForMat er å få oversikt over og kunnskap om mengder/verdier og sammensetning av nyttbart matavfall i Norge, med fokus på hele verdikjeden fra produksjon via distribusjon og omsetning til forbruk. I tillegg er det et mål å legge til rette for å kunne følge utviklingen knyttet til mengden nyttbart matavfall over tid, og øke kunnskapsnivået om årsaker til at mat ender som avfall i de ulike leddene. Gjennom koblingen mot forskningsprosjektet Food Waste Prevention skal data som innhentes gjennom ForMat-prosjektet være grunnlag for mer grundige og dyptgående analyser, bla. gjennom et integrert dr.gradsstudium ved SIFO. Gjennom å oppfylle disse delmålene vil delprosjekt I bidra til å nå hovedmålet med ForMat, med reduksjon av mengden nyttbart matavfall med 25% innen Østfoldforskning

11 4 Metodikk og datagrunnlag 4.1 Overordnete metodiske forutsetninger og valg av varegrupper ForMat-prosjektet har fokus på det som er definert som nyttbart matavfall, som i et prosjekt for Norgesgruppen i 2008 ble definert som mat som kastes, men som med riktig behandling gjennom verdikjeden skulle ha blitt spist av mennesker (se Hanssen & Olsen 2008). Denne avgrensningen er gjort for å skille det nyttbare matavfallet fra alt annet avfall knyttet til matproduksjon, som da bla. omfatter slakteriavfall fra fisk- og kjøttproduksjon (skinn, hud, bein og ikke spisbare innvoller), avkapp fra foredling, bein fra selve måltidet, og svinn i primærproduksjon som av ulike årsaker ikke blir utnyttet. Det siste er et grensetilfelle, siden mye av dette avfallet ofte kunne vært spist av mennesker, dersom kvalitetsstandardene ikke hadde vært så strenge (se Stuart 2009). Fokus i ForMat har derfor så langt vært på nyttbart matavfall fra foredling til forbruk, men hvor storhusholdning, restauranter og kantiner også er utelatt inntil videre. For å få et grunnlag for å kartlegge status og utviklingstrekk knyttet til nyttbart matavfall i Norge over en lengre tidsserie, er det valgt ut 9 varegrupper med totalt 21 undergrupper som er basis for kartleggingsarbeidet gjennom verdikjeden. Begrunnelsen for valg av og inndeling i varegrupper og undergrupper er beskrevet hos Hanssen (2010). De 21 varegruppene er vist i Appendix 1 til rapporten. I prosjektet er det valgt som hovedtilnærming å kvantifisere sammensetningen av og mengden av nyttbart matavfall fra produksjonsleddet, fra grossistleddet og fra dagligvarehandel. For forbrukerleddet er det valgt en tilnærming med bruk av gallupundersøkelser der intervjuobjektene oppgir om de har kastet mat fra de 21 varegruppene siste uke. Bakgrunnet er at det ville være alt for omfattende og kostnadskrevende i forhold til rammen for prosjektet å legge opp til kvantifiserte analyser gjennom såkalte plukkanalyser, og at usikkerheten i disse ville være for stor til at det er mulig å følge en utvikling over tid. 4.2 Kartlegging i produksjonsbedrifter Mengden nyttbart matavfall som er generert i produksjonsleddet for de 21 varegruppene er kartlagt i samarbeid med deltagende bedrifter i ForMat-prosjektet. Det er innhentet data fra et antall produksjonsenheter knyttet til hver varegruppe, basert på to hovedtilnærminger som er nærmere beskrevet i vedlegg 2. Totalt har 11 bedrifter bidratt med data, som dekker 7 av de 9 hovedgruppene som inngår i kartleggingen. For å få oversikt over den årlige mengden av nyttbart matavfall fra bedriften, er det benyttet to hovedmetoder for å beregne avfallsmengdene, avhengig av hvor god oversikt bedriftene har hatt over mengden nyttbart matavfall som oppstår i prosessen. - Dersom bedriften har full oversikt over hvor mye nyttbart produkt som kastes i de ulike prosessleddene (gjerne samlet) gjennom registrering med skanner av emballerte produkter som kastes, veiing og registrering av produktvekt, fakturaoversikt fra bedrifter som mottar denne type avfall for behandling etc., kan dette tallet benyttes som grunnlag for rapportering. - Dersom bedriften kun har, eller kan skaffe. oversikt over totalmengde avfall som mottas, kan det gjøres et kvalifisert overslag over mye av dette avfallet som er nyttbart matavfall ut fra kriteriene over, der den beregnede andelen nyttbart matavfall benyttes som grunnlag for rapportering. Dataene som er oppgitt av den enkelte bedrift er brukt direkte inn i analysene, gjennom å beregne prosentvis svinn i forhold til produksjonsmengde. Tonnasje er brukt som basis her fordi ikke alle bedriftene ønsket å oppgi Østfoldforskning

12 produksjonsverdien for virksomheten, og dette ikke har noen betydning så lenge vareproduksjonen er relativt ensartet med hensyn til verdi av produktene. 4.3 Kartlegging på grossistleddet Estimatene for nyttbart matavfall på grossistleddet er gjort med utgangspunkt i registreringer av alt svinn som har skjedd på et større antall grossistlagre i Norge, og stammer fra en stor aktør i bransjen. Dataene omfatter de varegrupper som blir distribuert via egne grossistselskap i Norge, og omfatter bare i liten grad varegrupper som distribueres direkte fra produsent til butikk, som bla. inkluderer: Ferske bakevarer Fersk uemballert fisk som selges via fiskedisk Flytende meieriprodukter (melk og fløte) Øl og mineralvann. For de tre første gruppene som inngår i ForMat-registreringen blir derfor ikke tallgrunnlaget fullstendig gjennom hele verdikjeden, og det vil derfor bli forsøkt supplert med data fra produsentleddet i kartleggingen fremover. Registreringene er gjort i forhold til totalt 67 varegrupper innenfor mat- og drikkeområdet, der det ikke er direkte overlapp mellom den inndelingen som brukes i dagligvareleddet og på grossistleddet. Det har derfor ikke vært mulig å skille ut alle varegruppene på grossistleddet etter samme struktur som på dagligvareleddet. Alle svinnregistreringene er gjort med utgangspunkt i nettoverdi for produktet, og det er beregnet prosent svinn i forhold til omsetning for den enkelte varegruppe. Svinnregistreringen omfatter også registrering av årsak med vekt på to hovedkategorier: - Ikke salgsvare pga for kort gjenværende tid i forhold til datomerking - Brekkasje som følge av at emballasjen eller produktet er ødelagt i håndtering eller transport. 4.4 Kartlegging i dagligvarehandel Kartleggingen av nyttbart matavfall fra dagligvareleddet er basert på oversikt over alt som blir registrert som ikke solgt fra 30 butikker fra en av de store dagligvarekjedene i Norge. Butikkene dekker et representativt utsnitt av dagligvarehandelen i Norge, knyttet til geografisk lokalisering, plassering fordelt på tettbebyggelse og mer spredt bebodde områder, og butikker med og uten ferskvareavdeling. Registrerte produkter som ender som matavfall er registrert med nettoverdi, og summen av nettoverdi av matavfallet er summert for de viktigste produktgruppene innenfor hver av de 21 varegruppene. I tillegg er omsetningen for hver av de 30 butikkene innhentet fra selskapet, både totalt for alle varegrupper og for de 21 varegruppene som er analysert. Produktgruppene som inngår i kartleggingen av matavfall utgjør totalt ca. 44 % av totalomsetningen i de 30 butikkene, slik at produktene totalt sett dekker de viktigste områdene med matavfall. Mengden nyttbart matavfall er analysert som prosent i forhold til omsetning både for alle varegruppene som omsettes og for de 21 varegruppene som analyseres spesielt. De 21 varegruppene som analyseres er ikke representative for hele vareutvalget i dagligvarehandelen med hensyn til matavfall, siden flere store varegrupper med høy omsetning og lav andel avfall ikke inngår (mineralvann, øl, og ikke næringsmiddelprodukter som tobakk, vaskemidler etc). For å beregne antall tonn nyttbart matavfall som kastes fra dagligvarehandelen, er det også laget estimater for nettoverdi per kg produkt innenfor de ulike produkt- og varegruppene. Dette er gjort med basis i svinndata for de ulike varegruppene, og ut fra gjennomsnittsverdier for nettoverdi per kg for de dominerende produktene som kastes innenfor hver varegruppe. Siden flere av produktgruppene er svært sammensatte og med mange produkter representert, vil det ikke være mulig å få en eksakt riktig vekt for hver varegruppe, men det antas at feilmarginene er innenfor akseptable rammer. Østfoldforskning

13 4.5 Forbrukerstudier omfang og årsaker til kasting av mat For forbrukerleddet er det lagt opp til gallupstudier i prosjektet 3 ganger per år, der alle undersøkelsene i 2010 er gjennomført som webpaneler med 1000 respondenter av Norstat, som del av selskapets ukentlige datainnhenting. Dette er en langt mer effektiv måte å skaffe til veie data på enn tradisjonelle telefonintervjuer, men kan gi noen skjevheter i utvalget knyttet til hvem som har tilgang til PC og internett, spesielt i de eldste aldersgruppene. Det er gjort tester av utvalget knyttet til de egenskapsdata som benyttes for hver respondent, men det er ikke funnet vesentlige avvik fra forventet fordeling i utvalget (venter på endelig avklaring med fra SIFO). I to omganger er 1000 forbrukere spurt om de har kastet mat og/eller matrester i løpet av siste uke fra de 21 varegruppene som inngår i utvalget. Disse undersøkelsene ble gjennomført i uke 18 og uke 34 i 2010, og er ment å skulle fortsette i samme ukenummer i fire år fremover for å analysere evt. utviklingstrekk over tid. Bakgrunnen for de to tidspunktene var ønsket om å kunne se evt. forskjeller mellom utenlandsk produsert frukt og grønnsaker (uke 18) og norskproduserte varer (uke 34). Dersom det ble oppgitt at man hadde kastet et produkt innenfor en av 7 varegrupper, ble man automatisk rutet over til oppfølgingsspørsmål knyttet til hva som var den viktigste årsaken til at man kastet mat fra denne varegruppen. Årsakene som her ble forhåndsvist var dels av primær karakter, dvs egentlige årsaker til at maten måtte kastes. De primære årsakene som ble angitt var - Emballasjen var for dårlig så produktet ble skadet - Det var for mye produkt i emballasjen - Produktet var ødelagt pga feil oppbevaring i hjemmet Den andre gruppen årsaksfakorer betegnes som sekundære, dvs at de ofte er en konsekvens av eller et symptom på de primære årsakenes virkninger. Blant de forbrukerne kunne velge mellom her var - Produktet var skadet og smakte/luktet vondt - Deler av produktet var skadet og måtte kastes - Produktet hadde gått ut på dato og ble kastet. Siden respondentene bare kunne velge ett alternativ, måtte man velge mellom primære og sekundære faktorer, noe som bør vurderes endret i I tillegg ble det gjennomført en egen gallupstudie i uke 35, der det ble spurt en rekke mer generelle spørsmål om matavfall, uten kobling til analyser av spesifikke produktgrupper. Her ble det spurt om forbrukernes holdninger, adferd og kunnskaper om matavfall i Norge. Spørsmålene tok utgangspunkt i handle-, matlagingsog spisevaner, og med standard svaralternativer knyttet til et antall påstander respondentene måtte forholde seg til. Utforming av spørsmålene ble gjort av Østfoldforskning i samarbeid med styringsgruppen og SIFO v/annechen Bugge. Østfoldforskning

14 5 Resultater fra kartlegging Nyttbart matavfall på produksjonsleddet i 2009 For å få oversikt over hvor stor betydning det nyttbare matavfallet har fra produksjonsleddet er det innhentet data fra et antall bedrifter, og for de fleste varegrupper er det minst 2 eller flere produsenter som har levert data. Som vist i Figur 1 er prosent nyttbart matavfall som er registrert svært lavt for de fleste varegruppene, med fra 0 til 2%. Unntakene er ferske bakevarer, der det gjennomsnitlige nyttbare matavfallet over flere produksjonsenheter utgjorde nærmere 13% av produksjonen i Data for frisk frukt og friske poteter er samlet under friske grønnsaker, fordi det ikke lot seg skille ut fra tallmaterialet. I tillegg hadde frossen ferdigmat og snacks også over 2% nyttbart matavfall. For enkelte av varegruppene har det ikke vært mulig å få frem data for Det er også et spørsmål om kriteriene for nyttbart matavfall i forhold til ikke-nyttbart har vært praktisert likt mellom ulike varegrupper og produsenter, slik at tallene for enkelte varegrupper kan være underestimert. Det er igangsatt et eget nettverksprosjekt i ForMat med deltagelse fra en gruppe næringsmiddelprodusenter for å få frem et best mulig felles metodegrunnlag for kartlegging av nyttbart avfall i produksjonen fremover. 14,00 Nyttbart matavfall i prosent av produksjon i tonn 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Nyttbart matavfall fra grossistleddet 2009 Beregningene av nyttbart matavfall fra grossistvirksomheten basert på registreringer i et større antall grossistsentraler er vist i Figur 2. Beregningene viser at det totale nyttbare matavfallet fra grossistvirksomhet er svært lav, i underkant av 0,5% av omsetningen. Frukt og grønnsaker er den gruppen som viser høyest prosent svinn, med nærmere 5% av total omsetning. Østfoldforskning

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene?

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? 1 Diskusjonsnotat Nr. 2015-03 Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? Hilde Helgesen Forfatter. Notater i denne serien er ment for å stimulere diskusjon.

Detaljer

Distribusjon av fisk i Norge

Distribusjon av fisk i Norge Rapport nr. 4-2001 Elin A. Aas Distribusjon av fisk i Norge Marginer og priser på ulike typer fisk i ulike distribusjonskanaler SIFO 2001 Rapport nr. 4-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Forbrukerinteresser i hvite/ brunevaremarkedet

Forbrukerinteresser i hvite/ brunevaremarkedet Fagrapport nr. 1-2010 Randi Lavik og Alexander Schjøll Forbrukerinteresser i hvite/ brunevaremarkedet Eksempel vaskemaskiner SIFO 2010 Fagrapport nr. 1 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr. 1-2004 Lisbet Berg Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr.1-2004 Tittel Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Antall sider 60 Dato.02.2004 Title Adverse

Detaljer

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET?

HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 1 HVORDAN REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER 2 VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER Om veilederen Næringsmiddelprodusentene, dagligvarehandelen og forbrukerne

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Unge voksne og personlig økonomi

Unge voksne og personlig økonomi Oppdragsrapport nr. 4-2013 Ragnhild Brusdal SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 4 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

NIBR-rapport 2015:9. Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud. Helsekontoen

NIBR-rapport 2015:9. Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud. Helsekontoen Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud Helsekontoen Utviklingen i Nordlands befolknings kunnskaper om livsstil og helse 2012-2014 Norsk institutt for by- og region-forskning (NIBR) er et uavhengig,

Detaljer

FORORD. Kåre Gunnar Fløystad

FORORD. Kåre Gunnar Fløystad Biovarme for folk og dyr - kostnader og brukererfaringer fra eiere av mindre fyringsanlegg med flis, ved eller halm Bioheating for people and animals - cost and user experiences from owners of minor heating

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler

Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler Oppdragsrapport nr, 1-2009 Gun Roos og Mari Rysst Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 1-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Økonomisk likestilling blant gifte og samboende

Økonomisk likestilling blant gifte og samboende Oppdragsrapport nr. 13-2013 Ragnhild Brusdal, Elling Borgeraas og Mary Ann Stamsø Økonomisk likestilling blant gifte og samboende SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 13 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

Matprogram med næringsverdi

Matprogram med næringsverdi RAPPORT 2009 1 Matprogram med næringsverdi Evaluering av bedriftsrettede prosjekter i Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon og Nettverksprogrammet Johanne Kjuus Jakob Utgård Ivar Pettersen Mads Svennerud

Detaljer

- Det er mye enklere å kaste når det er mugg på det

- Det er mye enklere å kaste når det er mugg på det Hege Müller Hval - Det er mye enklere å kaste når det er mugg på det En kvalitativ analyse av holdbarhet og kasting av mat hos to generasjoner kvinner Masteroppgave i sosiologi Trondheim, våren 2012 Institutt

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Kjøkkenpraksiser og mathygiene - litteraturgjennomgang og web-survey

Kjøkkenpraksiser og mathygiene - litteraturgjennomgang og web-survey Fagrapport nr. 3-2011 Eivind Jacobsen og Randi Lavik Kjøkkenpraksiser og mathygiene - litteraturgjennomgang og web-survey SIFO 2011 Fagrapport nr. 3 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Dag Ellingsen Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet - 2008-undersøkelsen

Dag Ellingsen Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet - 2008-undersøkelsen Dag Ellingsen Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet - 2008-undersøkelsen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte

Detaljer

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk

Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk NILF-rapport 2008 4 Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon Sammenligning av havbruk og jordbruk Risk exposure and risk management in food production Comparing aquaculture and agriculture

Detaljer

Hva er fersk fisk? En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere

Hva er fersk fisk? En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere Rapport 3/2009 Utgitt januar 2009 Hva er fersk fisk? En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere Bjørg Helen Nøstvold Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring Rolf K. Andersen og Mona Bråten Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring En kartlegging av status og utfordringer Rolf K. Andersen og Mona Bråten Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring

Detaljer

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne R Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne Rapport 2011-04 Proba samfunnsanalyse Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo. http://www.proba.samfunnsanalyse.no - Proba samfunnsanalyse

Detaljer

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A15711 Åpen RAPPORT Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? Marianne Elvsaas Nordtømme, Dagfinn Moe, Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer