Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NCK-08/ PLN 2286P 57830/ Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU 24/ Behandlet Kommunalstyret for byutvikling 147/ Enstemmig Eiganes og Våland bydelsutvalg 42/ Behandlet Eldrerådet 66/ Annet forslag vedtatt Funksjonshemmedes råd AU 53/ Behandlet Kommunalstyret for byutvikling / Bystyret PLAN 2286P. DETALJREGULERING FOR KNUD HOLMS GATE 10, GNR/BNR 56/862, EIGANES OG VÅLAND BYDEL Forslag til vedtak: Privat forslag til reguleringsplan for plan 2286 Knud Holms gate 10 med plankart datert Sivilarkitekt Jonny Johansen AS og reguleringsbestemmelser datert Sivilarkitekt Jonny Johansen AS , vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Saken legges frem for bystyret for endelig vedtak. 1. SAKEN GJELDER På vegne av oppdragsgiver Olav Maaland fremmer sivilarkitekt MNAL Jonny Johansen forslag til privat detaljreguleringsplan for Knud Holms gate 10. Formålet med planen er å regulere eiendommen til boligformål og til hensynssone for bevaring av kulturhistorisk og antikvarisk miljø. Prosjektet utløser ikke krav til KU, da investeringskostnaden og størrelse ligger under kravet. Bakgrunn for saken Eksisterende bygning ble bygget for boligformål i 1914 og er vurdert bevaringsverdig og av kulturell verdi. I august 1996 ble det søkt om bruksendring av bygget fra offentlig næringsvirksomhet til bolig, og det ble gitt midlertidig brukstillatelse til boligformål. Den midlertidige brukstillatelsen har blitt forlenget flere ganger, senest med varighet til Hele kvartalet ble regulert til offentlig formål i 1972, og det kan ikke godkjennes permanent bruksendring til boligformål så lenge eiendommen er regulert til offentlig bebyggelse. Tiltakshaver ønsker derfor å regulere eiendommen til boligformål. 2. GJELDENDE PLANER Kommuneplanens arealdel , godkjent av bystyret Hele kvartalet er vist som senterområde. 1

2 Kommunedelplan sentrum , godkjent Knud Holms gate 10, 12 og 14 inngår i område RP8 hvor retningslinjer for båndlegging for bevaring skal legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan for eiendommene. Kulturminneplanen, godkjent Knud Holms gate 10, 12 og 14 inngår i husgruppe 24 innen Trehusbyen, bolighus i mur; jugendstil, tidlig 1900-tallet, som skal reguleres til spesialområde bevaring. Reguleringsplan 624, stadfestet Hele kvartalet er regulert til offentlig formål, der det lå mulighet for å sanere bygningene i Knud Holms gate 6, 8 og 10. Planforslaget er i samsvar med de aktuelle planene og retningslinjene. 3. VARSEL OM PLANOPPSTART Kunngjøring oppstart av planarbeid Planforslaget er varslet iht Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Stavanger Aftenblad og Rogalands avis. Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Ved kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det uttalelser fra Bymiljø og utbygging v/renovasjon, Funksjonshemmedes råd og Fylkeskultursjefen. Merknadene gjaldt eventuell forurenset grunn, kjøreadkomst for blant annet renovasjonsbil, og krav til universell utforming. Fylkeskultursjefen varslet mulig forslag til innsigelse hvis plankart og bestemmelser for hensynssone for bevaring av kulturmiljø ikke samsvarer med gjeldende plan- og bygningslov. 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet Planområdet ligger tett på Stavanger sentrum, og det er kort avstand til de fleste fasiliteter som bank, post, svømmehall, torg, butikker, kommunale instanser, grøntareal, museum m.m. Avgrensning Knud Holms gate 10 ligger i det sørøstre hjørnet av kvartalet som begrenses av St. Olavs gate, Ny Olavskleiv, Knud Holms gate og Jens Zetlitz gate. Tomten grenser mot offentlig veg i øst og sør, hvor eksisterende bygning ligger kant i kant med fortau. Planområdets kvaliteter Planområdet er på totalt 267 m 2. Området er forholdsvis flatt. Terrenget stiger ca. en meter fra Knud Holms gate mot vest. Utearealene mot vest har gode solforhold fram til midt på dagen. Området ligger i gangavstand til Våland barneskole og Kannik ungdomsskole, Solvang barnehage og Bjergsted barnehage avdeling Klinkenberg. Nærmeste lekeplass ligger i St. Olav-kvartalet ca. 50 meter syd for Knud Holms gate 10, og det er ca. 150 meter å gå til nærmeste gatetun i Engelsminnegata eller til friområdene i Lendelunden, Kiellandshagen ved Kongsgård skole og byparken ved Breiavatnet. Uten å krysse trafikkert vei er det også lett å ta seg fram via St. Olavs gate og gangbroen over Kannikgata til de store grøntområdene rundt fylkeskommunens lokaler i Peder Klows gate (gamle Stavanger sykehus) som ligger ca meter unna. Mot vest er det henholdsvis 450 og 500 meters avstand til parkområdene rundt Breidablikk og Ledaal. Nærmeste ballbane ligger i parken på St. Svithuns plass (den gamle lekeplassen mellom Kannikgata og Madlaveien). 2

3 Tilgrensende bebyggelse Kontorblokken i Ny Olavskleiv 6 grenser inntil Knud Holms gate 10 i vest. Nord for eiendommen ligger to eldre murvillaer på samme side av Knud Holms gate og Atlantic Hotell AS med tilhørende parkeringsplass på motsatt siden av gata. Sør for planområdet ligger kirken til Stavanger Misjonsmenighet og lavblokkene i St. Olav med boliger, næringslokaler, parkanlegg og lekeplass på den samme siden av kvartalet, mens Tivolifjellet og byboligene de tre søstre i mur og tre fra i historisme og sveitserstil vender mot sentrum og Breiavatnet i øst. Teknisk infrastruktur Knud Holms gate er en blindgate med lite trafikk. Gaten har kjøreadkomst fra Ny Olavskleiv og innkjørsel til parkeringsanlegget i St. Olav ligger like syd for Knud Holms gate 10. Gate og fortau, vann, kloakk og øvrig infrastruktur er opparbeidet fram til og langs Knud Holms gate 10. Langs vestsiden av kvartalet er St. Olavs gate opparbeidet som gågate (kjørbar gangveg). Denne gaten er også hovedrute for sykkelvegnettet i Stavanger. Nærhet til kollektivtrafikk og servicetrafikk Det går i dag offentlige bussruter i Ny Olavskleiv langs nordsiden av kvartalet og i Jernbaneveien langs Breiavatnet. Holdeplass for taxi finnes i umiddelbar nærhet, og bussterminal og jernbanestasjon ligger i kort gangavstand fra Knud Holms gate. Parkering Det er ikke plass å parkere på egen eiendom. Langs østsiden av Knud Holms gate er det tidsbegrenset parkering på oppmerkete plasser. Nærmeste parkeringsanlegg er St. Olav med innkjøring fra Knud Holms gate og Jernbanelokket med innkjøring fra Olav Vs gate. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Hensikten med en ROS-analyse er å redusere mulighetene for og konsekvensene av uhell, ulykker, katastrofer og lignende. Forslagstiller kan ikke se at det er naturbaserte farer (som flom og ras) i området. Planområdet ligger innenfor et område som defineres som byjord hvor grunnen kan være forurenset. Kulturminneverdier I Kulturminneplan for Stavanger inngår Knud Holms gate 10, 12 og 14 i husgruppe 24 - bolighus i mur; jugendstil, tidlig 1900-tallet, som skal reguleres til spesialområde bevaring. Historikk Knud Holms gate 10 var opprinnelig enebolig for skipsreder Myhres familie, og ble senere brukt som tre store leiligheter en i hver etasje, med grunnflate 197 m2. Fra 1986 ble bygningen leid ut som kontorlokaler til Statens lånekasse uten at det ble gjort vesentlige bygningsmessige forandringer innvendig, og rominndeling og fasader ble beholdt. 3

4 Foto: Sivilarkitekt MNAL Jonny Johansen Eiendommen ble beskåret mot syd og vest da trygdekontoret ble bygget i Historisk kart fra 1950 med utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området. 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG VIRKNINGER Tiltakshaver ser i denne reguleringsoppgaven mulighet for å planlegge leiligheter med høyt arkitektonisk nivå i sentrumsnære omgivelser. I St. Olav vil dette være et godt supplement til eksisterende bruk, - og en forsikring om at denne unike bygningen i all hovedsak blir forsvarlig ivaretatt. Det er ikke tatt endelig stilling til antall leiligheter. Omreguleringen får ingen visuelle endringer mot gate. Det vurderes eventuelt muligheter for etablering av franske balkonger mot vest og nord. 4

5 Nødvendig bilparkering er tenkt lagt til parkeringsanlegg i St. Olav samt ordningen med soneparkeringsordning. Det skal legges stor vekt på estetikk og kvalitet i utformingen av leiligheter. Intensjonen med dette reguleringsforslaget er å legge til rette for at leiligheter og fellesarealer fremstår i en kontekst med eksisterende byvilla og at bakgård og adkomstforhold tilkjennegir god kvalitet og oppgradering av dette hjørnet av kvartalet. Området har sterkt behov for en generell oppgradering, og vil kunne virke som en katalysator vor videre utvikling og urbanisering i denne randsonen av Stavanger sentrum. Spesielle miljøforhold (støy, forurensing m.m.) Planforslaget vil ikke medføre noen fare for uhell, skader og lignende som kan få store konsekvenser for naturen eller befolkningen med hensyn til naturgrunnlag og biologisk mangfold, miljøkvalitet i jord, vann og luft, opplevelse og rekreasjon, eller samfunnssikkerhet. Materialer med kjent negativ virkning på helse skal unngås. Hele anlegget tilrettelegges med klare og lett tilgjengelige rømningsveier. Bygningen skal tilfredsstille kommunale aktuelle miljøkrav. Teknisk infrastruktur Avfallshåndtering løses innenfor egen eiendom. Universell utforming Det stilles krav til universell utforming i planforslaget. Barn og unges interesser Planforslaget medfører ingen konsekvenser for barn og unge. 6. VURDERING AV PLANFORSLAGET Hensynssone for bevaring av kulturmiljø Knud Holms gate 10 ligger utenfor grensen for kulturminnet Middelalderbyen, hvor bygrunnen er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven. Planforslaget samsvarer med kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for sentrum og retningslinjene som er gitt i Kulturminneplan for Stavanger, og bestemmelsene ivaretar de kulturhistoriske, arkitektoniske og antikvariske kvalitetene for den eksisterende bygningen. Varsel om mulig innsigelse Fylkeskultursjefens merknad om hensynssone for bevaring av kulturmiljø er innarbeidet i planforslaget slik at varsel om eventuell innsigelse dermed faller bort. Boligformål Planområdet ligger tett på Stavanger sentrum med kort vei til de fleste fasiliteter som bank, post, svømmehall, torg, butikker, kommunale instanser, grøntareal, museum m.m. Det er også kort avstand til kollektive transportmidler som buss, taxi, tog og ferger. Den eksisterende bygningen i Knud Holms gate 10, som opprinnelig ble bruk til bolig, reguleres til boligformål og føyer seg dermed inn i rekken av de andre frittliggende boligene i samme gate. Utearealene på vestsiden og nordsiden av bygningen er små og ligger for det meste i skyggen om ettermiddagen, men nærmeste parkanlegg og lekeplass ligger bare femti meter lenger nede i gata, og det er kort avstand til friområdene i Lendelunden og byparken. Parkering Bruksendring av eksisterende bygning utløser ikke krav om parkeringsplasser. I Stavanger kommune 5

6 ble boligsoneparkering innført i Fra 2004 ble det vedtatt å innføre avgift for boligsonekort i sentrumsnære soner. Knud Holms gate ligger innenfor sone 1 Stavanger sentrum hvor parkering på gategrunn er forbudt utenom plasser hvor det er skiltet for parkering. Beboerne kan kjøpe boligsonekort i sentrumssonen. Da kan de stå avgiftsfritt på kommunale avgiftsplasser i sone 01 fra klokka De betaler med andre ord for å kunne parkere avgiftsfritt før andre 1 time 4 dager i uka, 3 timer på torsdag og fem timer på lørdag. I tillegg kan beboere i sone 1 kjøpe månedskort i parkeringsanlegget i St. Olav og på Jernbanelokket med 25 % rabatt. Friområder barn og unges oppvekstsvilkår Området ligger i akseptabel avstand fra barneskole, ungdomsskole og barnehage. Det er muligheter for planfri kryssing av både Kannikgata og Løkkeveien like ved planområdet. I kommunens retningslinjer er det i sentrumsområdene krav til 16 m 2 lekeareal pr. boenhet over 50 m 2. Mindre barn vil kunne benytte etablert lekeplass i Knud Holms gate, og større barn vil kunne bruke andre anlegg lenger unna, som for eksempel ballbanen på St. Svithuns plass (den store lekeplassen mellom Kannikgata og Madlaveien). Universell utforming Det stilles krav i bestemmelsene om at ved opparbeidelse av utearealer og restaurering av bygninger må prinsippene om universell utforming etterkommes så langt som det er mulig. Risiko- og sårbarhetsanalyse Lokale risiko- og sårbarhetsforhold har vært vurdert i forbindelse med planoppstart. Planområdet ligger innenfor den utbygde byen med eksisterende gatestruktur og bebyggelse. Planforslaget vil ikke medføre noen fare for uhell, skader og lignende som kan få store konsekvenser for naturen eller befolkningen med hensyn til naturgrunnlag og biologisk mangfold, miljøkvalitet i jord, vann og luft, opplevelse og rekreasjon, eller samfunnssikkerhet. Planforslaget vil ikke medføre endringer i forhold til dagens situasjon når det gjelder støy, og det foreslås ingen spesielle tiltak på dette feltet. Planområdet ligger i en sone hvor risiko for å bli utsatt for konsentrasjoner av radon i luft innomhus er akseptabel. Planområdet omfattes av Aktsomhetskart forurenset grunn og ligger i et område hvor det er mistanke om at grunnen kan være forurenset (byjord). Det stilles krav i bestemmelsene om nødvendige grunnundersøkelser før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen, og eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensete masser. 7. OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING Saken ble behandlet på møte i kommunalstyret for byutvikling den , sak 147/10. Det vises til direktørens innstilling datert Kommunalstyret for byutviklings enstemmige vedtak: Privat forslag til reguleringsplan for plan 2286 Knud Holms gate 10 med plankart datert Sivilarkitekt Jonny Johansen AS og reguleringsbestemmelser datert Sivilarkitekt Jonny Johansen AS , legges ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Innkomne merknader/uttalelser Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn iht i perioden: Vedtaket ble kunngjort i Stavanger Aftenblad og Rogalands avis. Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Det kom inn sju uttalelser til planforslaget. 6

7 Merknadene omhandler ønske om boenheter i varierte størrelser, krav om heis, krav om at universell tilgjengelighet ivaretas i byggesak, krav om at vurdering av forebyggende tiltak mot radon tas inn i bestemmelsene. Merknadene er referert og kommentert i vedlegg OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for sentrum og gjeldende kulturminneplan. Bygningen i Knud Holms gate reguleres til boligformål og hensynssone for bevaring av kulturmiljø, og føyer seg inn naturlig inn i rekken av de andre verneverdige bygningene i samme gate. Barn og unges oppvekstvilkår anses å være ivaretatt. Krav om å etterkomme prinsippene om universell utforming så langt som mulig er innarbeidet i bestemmelsene. Risiko- og sårbarhetsanalyse er foretatt før 1.gangs behandling, og det er innarbeidet bestemmelser i planforslaget vedrørende håndtering av eventuelle forurensete masser i grunnen ved terrenginngrep. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas. 8. FORSLAG TIL VEDTAK Privat forslag til reguleringsplan for plan 2286 Knud Holms gate 10 med plankart datert Sivilarkitekt Jonny Johansen AS og reguleringsbestemmelser datert Sivilarkitekt Jonny Johansen AS , vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Saken legges frem for bystyret for endelig vedtak. Trykte vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Plankart, datert Sivilarkitekt Jonny Johansen AS Bestemmelser, datert Sivilarkitekt MNAL Jonny Johansen AS Merknader ved offentlig utleggelse referert og kommentert Inger Østensjø Rådmann Halvor S. Karlsen direktør Anne S. Skare byplansjef Nina C. Krogh saksbehandler 7

8 Vedlegg 3 PLAN 2286P DETALJREGULERING FOR KNUD HOLMS GATE 10, EIGANES OG VÅLAND BYDEL. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER datert Sivilarkitekt MNAL Jonny Johansen FORMÅL 1.1 Formålet med planen er å regulere eiendommen til boligformål og til hensynssone for bevaring av den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen. 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG - BOLIGFORMÅL (pbl nr. 1) 2.1 Eiendommen regnes som ferdig utbygd. 2.2 Bebyggelsen er i tre etasjer, inklusiv loftsetasje. Tillatt bruksareal, BRA, er tilsvarende eksisterende bygning. 2.4 Kommunens gjeldende renovasjonsforskrift og kommunaltekniske avfallsnorm skal ivaretas. 3 HENSYNSSONE BEVARING AV KULTURMILJØ (pbl. 12-6) 3.1 Eksisterende bygning tillates ikke revet, og bygningens eksteriør skal bevares. En skadet bygning eller deler av denne kan nektes revet dersom det etter kommunens skjønn ikke anses som urimelig å pålegge eieren å sette i stand bygningen. 3.2 Bestående bygning kan utbedres, oppgraderes og ombygges forutsatt at bygningens eksteriør opprettholdes med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger. Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. Mot vest og nord kan franske balkonger tillates over terrengnivå. 3.3 Alle byggearbeider som berører bygningens utseende, herunder tak, skal byggemeldes, og det skal som grunnlag for behandling redegjøres for nødvendigheten av tiltakene og beskrives hvorledes endringen forholder seg til bygningens opprinnelige stiluttrykk og utseende. Forhold til nabobebyggelse skal framgå av situasjonsplan og fasadeoppriss. 3.4 Originale bygningselementer som vinduer, dører, gerikter, fasadeflater, og taktekkingsmateriale, skal bare fornyes når disse ikke tilfredsstiller rimelige tekniske krav, eller er såpass skadet at reparasjon er uaktuell. 3.5 Ved nødvendig fornyelse skal bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og materialbruk. Det gjelder særlig valg av vindustyper, ytterdører, gerikter og annet fasadeutstyr, fasadeoverflate og taktekkingsmateriale. Ved utskifting av takmateriale skal det benyttes opprinnelig materiale der det er kjent, og ellers materiale som er korrekt i forhold til områdets byggetradisjon. Ved utskifting av 8

9 vinduer skal det benyttes vinduer av tre med glass i faste, gjennomgående sprosser med kittfals i ytre ramme. Fasade skal pusses/males. 3.6 Gårdsrommet må holdes åpent. Murer, gjerder og utvendig belegg skal med hensyn til utforming og materialvalg være i tråd med opprinnelig eller dominerende formtradisjon i området. 3.7 Ved opparbeidelse av utearealer og restaurering av bygninger må prinsippene om universell utforming så langt som mulig etterkommes. 3.8 Hvis bygningen eller deler av denne blir skadet, kan kommunen nekte riving hvis det etter kommunens skjønn ikke anses som urimelig å pålegge eieren å sette i stand bygningen. 3.9 Dersom skadet bygg tillates revet og erstattet med nybygg, skal en eventuell ny bygning gjennomføres på samme sted med tilsvarende kotehøyde på gulv, gesims og mønehøyde, takvinkel og møneretning som det opprinnelige bygg. Eksteriøret utformes på en måte som tar hensyn til materialbruk, detaljering og farger som finnes i kvartalets eksisterende bebyggelse Ved eventuelt nybygg skal det være gjennomført nødvendige grunnundersøkelser før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen. Dersom det påvises forurenset grunn, skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres. Kommunen er forurensingsmyndighet etter forskriften. 9

10 Vedlegg 4 PLAN 2286P DETALJREGULERING FOR KNUD HOLMS GATE 10, EIGANES OG VÅLAND BYDEL. MERKNADER VED OFFENTLIG UTLEGGELSE 1. Eldrerådet, møte Behandling: Hilmar Egeli og Rolf M. Amundsen fremsatte følgende forslag: Dette er et sentrumsnært område med nær vei til teater, kino, butikkområder etc. hvor det kan være attraktivt for eldre mennesker å bosette seg. Eldrerådet ber derfor om at det må planlegges med boliger i varierte størrelser. Vi forutsetter at Bygningslovens krav til heiser følges. Votering: Forslaget ble vedtatt enstemmig. Eldrerådets innstilling: Dette er et sentrumsnært område med nær vei til teater, kino butikkområder etc. hvor det kan være attraktivt for eldre mennesker å bosette seg. Eldrerådet ber derfor om at det må planlegges med boliger i varierte størrelser. Vi forutsetter at Bygningslovens krav til heiser følges. Kommentar I forhold til krav om tilgjengelighet vil det kunne foreligge hensyn som tilsier at kravene kan fravikes. Antikvariske hensyn kan være en slik grunn. Hvis kravene ikke kan gjennomføres fullt ut uten vesentlige ombygningsarbeider, kan dette i noen tilfelle kunne gi grunnlag for dispensasjon. 2. Funksjonshemmedes råd, møte Behandling: Funksjonshemmedes råd (FHR) har følgende kommentarer til reguleringsplanen: 3.7. FHR ber om å bli holdt orientert om hvordan universell tilgjengelighet ivaretas i byggesak. Kommentar Prinsippet om at universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak fremgår av plan- og bygningsloven 1-1, 5. ledd, om lovens formål. 3. Lyse Energi AS, datert Lyse Energi har ingen merknader. 4. Eiganes og Våland bydelsutvalg, møte Behandling: Dag Terje Klarp Solvang (H) fremmet følgende forslag: Eiganes og Våland bydelsutvalg tar saken til orientering Votering: H`s forslag ble enstemmig vedtatt. Eiganes og Våland bydelsutvalgs enstemmige vedtak: Eiganes og Våland bydelsutvalg tar saken til orientering. 5. Politiet, datert Politiet har ingen merknader. 10

11 6. Oppvekst og levekår, Oppvekst, datert Ber om at det vurderes forebyggende tiltak mot radon, og at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene. Kommentar: Teknisk byggeforskrift ivaretar krav om at bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader. Det anses derfor ikke nødvendig å ha en egen bestemmelse om forebyggende tiltak mot radon. 7. Fylkesrådmannen, Regionalutviklingsavdelingen, datert Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet for friluftsliv og kulturminnevern. I denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra Fylkesmannen. Fylkesrådmannen ved kulturseksjonen har behandlet saken som sektormyndighet innen kulturminnevern, og ser det som svært positivt at kommunen følger opp kulturminneplanen og regulerer bygningen i Knud Holms gate til boligformål kombinert med hensynssone bevaring kulturmiljø med tilhørende bestemmelser. Fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader til planen. Kommentar Tas til orientering 11

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer