SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN 2011 115"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR 69 BNR 29 BARNEHAGE OG KULTURSENTER VARATUN GÅRD, PLAN Datert: FORMÅL Formålet med planen er å regulere offentlig areal til barnehageformål. Hensikten med reguleringsformålet med tilhørende bestemmelser er å bevare, videreutvikle og dels gjenopprette områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med omkringliggende miljø samt å regulere offentlig areal til barnehageformål. Området reguleres til: Bebyggelse og anlegg Barnehage Kultur- og aktivitetssenter Renovasjon Nettstasjon Lek Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Gang-/sykkelvei Annen veigrunn Parkering Grønnstruktur Friområder Hensynssoner Frisiktsone Infrastruktursone Bevaring etter lov om kulturminner 2 FELLESBESTEMMELSER 2.1 Tiltak mot radon- slettes For alle bygg beregnet for varig opphold skal det gjennomføres tiltak for å unngå konsentrasjoner av radon over grenseverdi, eventuelt dokumenteres at slike tiltak ikke er nødvendig. 2.2 Felles renovasjonsanlegg Det skal avsettes plass for avfallsbeholdere innenfor areal regulert til felles bossoppstillingsplass. side 1 av 5

2 2.3 Universell utforming. Utearealer skal opparbeides i tråd med prinsippene for universell utforming slik at de er brukbare for flest mulig. Bruk av pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås. Det skal utarbeides utomhusplan 1:200 som skal godkjennes av Sandnes kommune avdeling park. 2.4 Sol/skygge Alle uteplasser skal ha solbelyst uteplass tidlig ettermiddag på vårjevndøgn. Dette skal dokumenteres på soldiagram med datoer for simulert solinnstråling på arealene. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Generelle bestemmelser Området for bebyggelse skal brukes til barnehage med tilhørende anlegg, kultur- og aktivitetssenter, hage, fellesareal med adkomstsoner og lekeplass, parkering. Lekeplassen er offentlig. Parkeringsplassene er felles for barnehage og kultur- og aktivitetssenter. 3.2 Ny bebyggelse som erstatning for modulbebyggelse Nye bygg og tilstøtende areal skal til vurdering av Byantikvaren i Sandnes og Byplansjefen i Sandnes. Ved nye bygg som faller inn under hensynssone for bevaring kulturmiljø H570_03 skal byggelinjer revideres i forhold til kulturminnet Varatun gård og den bebygde situasjon generelt. Det skal være en god disposisjon av bygningsmasser i forhold til tidlig solinnstråling i løpet av dagen, jamfør bruksmønsteret til barnehage Nye bygg og verneverdig bebyggelse Nye bygg som erstatter modulbygg skal til vurdering hos Byantikvaren i Sandnes. Det søkes en god plassering ift eksisterende Varatun gård. 3.3 Vilkår for utbygging Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde følgende dokumentasjon: Det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 for barnehagetomta Planen skal vise belegg, terrengbearbeiding, materialbruk, beplantning, belysning, boder, lekeutstyr og andre faste elementer. Fremtidig og eksisterende terreng skal fremkomme. Området skal gjøres tilgjengelig ihht prinsippene for universell utforming. Planen skal godkjennes av parksjefen før rammetillatelse gis. 3.4 Barnehage Bebyggelsen skal oppføres innenfor grensene for reguleringsformål og viste byggegrenser. Maks tillatt bruksareal BRA = 1650 m2. Mindre bebyggelse som lekehytte og pergola i forbindelse med lekearealet inngår ikke i BRA. side 2 av 5

3 Utføres med maksimal gesimshøyde 9,0 m målt fra topp gulv i 1.etasje Takformen skal være ens for alle bygningene og bygningene skal gis en helhetlig arkitektonisk utforming. Trapp og heishus tillates å overskride høyeste gesimshøyde. Dette kan ikke skje i hensynssone bevaring. Materialer, detaljer og farger skal harmonere og fasader skal gis et variert uttrykk. Barnehagens uteareal skal utformes etter prinsippet om universell utforming. Som del av søknad om tiltak skal det framlegges utomhusplan hvor opparbeidelse av lekearealer og øvrige arealer framgår. Adkomsten til tomta skal tilrettelegges slik at det gir en trafikksikker hente/bringe situasjon. 3.5 Gjerder Det tillattes satt opp gjerde rundt barnehagens lekeareal. Gjerdet skal være transparent. Gjerdet skal ha port for atkomst for nabobebyggelse. Eksisterende steingjerder anmerket på planen skal bevares. 3.6 Lekeplasser Arealet skal ha varierte aktivitetsmuligheter og være tilpasset barn med ulikt funksjonsnivå. Lekeplassen skal ha atkomst og lekemuligheter for bevegelseshemmede. Plantevalg skal vurderes i forhold til allergikere. Lekeplassene skal opparbeides ihht Sandnes kommunes gjeldende vedtekter. 4 SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Felles parkeringsanlegg skal utformes som en integrert helhet for området. 4.1 Kjørevei Felles adkomst- og parkering skal opparbeides etter tekniske planer godkjent av Sandnes kommune. 4.2 Parkering All parkering er felles for barnehage og kultur- og aktivitetssenter. Parkeringsdekning for barnehage skal være minimum 0,2 plasser pr barn og 0,5 plasser pr ansatt. Minimum 5 % av plassene skal imøtekomme kravene til universell utforming og minimum 5 % av plassene skal tilby lading av elektrisk bil og elektrisk sykkel. 4.3 Gangvei Gangvei i nord og sør skal kobles til offentlig gang- og stinett. side 3 av 5

4 4.4. Nye bygg og gangforbindelser til nabolag Ved etablering av nye bygg etter modulbebyggelse skal det på gangforbindelser med jevne mellomrom plasseres hvileplass i form av benk, sittestein eller lignende. Sitteplasser eller lignende skal etableres lokalklimatisk tilfredsstillende og innby til sosialt samspill. 5 GRØNNSTRUKTUR Lekeapparater og benker tillates oppført innenfor formålet. Det tillates mindre rydding og tilrettelegging av stier. Akebakken skal bestå. Akebakken kan ikke brukes som riggområde eller annen teknisk bruk ifm byggearbeid Vegetasjon i uteområde til barnehage Vegetasjon søkes å ha pedagogisk nytte i drift av barnehagen. Det skal plantes nyttevekster og vegetasjon som gir spiselige bær og frukter som betjening og barn kan nytte i rekreasjon og ellers i barnehagens formål. Mindre bebyggelse som kjøkkenhage tillates. 6 HENSYNSSONER 6.1 Frisiktsoner I frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over de tilstøtenes veiers nivå. 6.2 Infrastruktur H390_01 Innenfor et område på 4 m tilside for senter linje, tillates det ikke oppført konstruksjoner, anlegg, fyllinger eller foretas graving uten godkjenning av Sandnes kommune. 6.3 Bevaring kulturmiljø H570_03 Eksisterende gårdstun med bygninger på Varatun gård skal bevares. Eksisterende hage og steingard med allètrær skal også bevares. Eksisterende steingarder som er anmerket på planen skal bevares. Opparbeiding av snuhammer tillates å endre på steingarder. Nye bygg som erstatter modulbygg skal til vurdering hos Byantikvaren i Sandnes og tillates ikke å plasseres i hensynssone bevaring. Tiltak som virker skjemmende og som kommer i konflikt med planens målsetning om å bevare og å videreutvikle områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier tillates ikke. Bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. Den bestående bebyggelsen i området tillates ikke revet. En skadet bygning eller deler av denne kan nektes revet dersom det etter side 4 av 5

5 kommunes skjønn ikke anses som urimelig å pålegge eieren å sette i stand bygningen. Dersom et skadet bygg erstattes med nybygg, kan kommunen sette som vilkår at evt. ny bygning skal gjenoppføres på sted med samme kotehøyde på gulv, gesims- og mønehøyde, takvinkel og møneretning som det opprinnelige bygg, og med eksteriør All endring skal godkjennes av Sandnes kommune. 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER Rekkefølgebestemmelser Trafikkarealer, herunder veger, gangareal og parkeringsplasser skal ferdigstilles før barnehagen kan godkjennes permanent. Det nye gangnettet skal også tilknyttes eksisterende gangnett før ferdigstillelse. Renovasjonsanlegget skal være ferdig opparbeidet før anlegget tas i bruk side 5 av 5

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

bambus a r k i t e k t e r

bambus a r k i t e k t e r REGULERINGSBESTEMMELSER FOR TVEDESTRAND FJORDHOTELL, G.NR. 74, B.NR. 42, 57, 59, 60 I TVEDESTRAND KOMMUNE 1 GENERELT Datert: 14.01.08 Sist Revidert: Egengodkjent: Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: 31.1.11 Kommunestyrets godkjenning: 31.1.11 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer