Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring"

Transkript

1 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2008/ Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: Utv.saksnr Utvalg Planutvalg Møtedato Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring Saksprotokoll i Planutvalg Vedtak Planutvalget finner å kunne anbefale planen egengodkjent på følgende vilkår: 1. Planen omarbeides, slik at bnr. 88 innlemmes i reguleringsområdet og at det gjennom planen sikres at eierne beholder like mange lm. brygge som før reguleringen. 2. Innenfor byggeområdet S2 avsettes et areal på 6,0 m dybde langs eksisterende steinbrygge til offentlig brygge/havneformål. Planutvalget vurderer det slik at fremlagte biologirapport etterkommer fylkesmannens krav vedrørende miljøundersøkelser, og at innsigelsen til dette punkt kan frafalles. Planutvalget vil påpeke at de fysiske tilretteleggingstiltak på land ved Dypvåg brygge først og fremst er tiltenkt å fremme offentlige interesser, jfr. fylkesmannens 2 gjenstående innsigelser. Utvalget vil derfor be om at det gjennomføres mekling for å få dette budskapet klarere frem. Bakgrunn for saken Saken gjelder regulering med formål å etablere flere båtplasser med tilhørende parkeringsplasser for utleie ved Dypvåg brygge. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det kan inngås forhandlinger med brødrene Knutsen om å få i stand en utbyggingsavtale i forhold til utbygging og drift av anlegget. Reguleringsplan er utarbeidet, og det har vært gjennomført offentlig høring. Problemstilling Vurdere i hvilke følger innkomne merknader/innsigelser vil få for planens endelige utforming. Faglige merknader/historikk Opprinnelig var det tenkt å anlegge parkeringsplasser på jordet ved Dypvåg bofellsskap. Disse planene er man gått bort fra, og det er i stedet regulert inn en ny parkeringsplass på arealene til Statskog på nedsiden av Dypvåg kirke. Fylkesmannen har fremsatt innsigelse til planforslaget, og kommunen er derved fraskåret å kunne egengodkjenne planen før den er i en slik form at innsigelsene kan frafalles.

2 Følgende merknader/innspill gjengis det her et resyme av: Prestegårdskogen Hytteeierforening v/breivik Protesterer mot planen på følgende grunnlag: - Brygge plassert for nær naturhavn, og det er uakseptabelt om denne naturhavnen ikke lenger kan benyttes. - Bryggeanlegget tar en uforholdsmessig stor plass i bukta. - Det er uklart om regulering av renovasjon i SRI innebærer at all søppeltømming skal skje i skogen. - Det er uklart i hvilken grad hele S2 slik det er tegnet inn og som tar halve den offentlige brygga - vil være et privat område. I den grad hele S 2 blir privatisert er det styrets vurdering at det som da gjenstår av offentlig brygge er alt for lite til å betjene alle våre medlemmer og alle de hytteeierne som i dag benytter brygga. Det er ikke riktig at naturhavnen ikke lenger kan benyttes. Bryggen anlegges i samsvar med kommuneplan, og det blir en avstand i sjø på ca. 40 m fra bryggeanlegget til naturhavnen. Selv om det ligger en seilbåt på 40 fot ved naturhavnen er det fremdeles 25 m igjen å manøvrere på. Reguleringsplanen regulerer ikke tømmerutiner, og utbyggingsavtalen skal sikre at ikke bryggen blir privatisert i utilbørlig grad. Advokat Hjort DA pva. Eiere av 88,3 og 88/88 - Det er uheldig at hyttefolket på denne måten mister muligheten til belegge egen båt for korte tidsrom ved besøk på Dypvåg. - Forslaget til reguleringsplan innebærer en utnyttelse som klart vil være i strid med den retten som våre klienter har til å benytte egen brygge og tilgrensende areal i sjø.det foreslås at forslaget til reguleringsplan omarbeides, slik at bnr. 88 innlemmes i reguleringsområdet og at også denne eiendommen gis mulighet til å anlegge en flytebrygge vinkelrett ut fra eksisterende brygge. Det er en forutsetning at våre klienter beholder minst like mange båtplasser som i dag (4 plasser). Rådmannen er enig i at eksisterende private båtplasser må ivaretas på en bedre måte, og anbefaler at reguleringsplanen omarbeides i tråd med dette. Ketil Østvold, hytte-eier i Prestegårdskogen. - Har innvendinger mot den planlagte småbåthavnens plassering i forhold til naturhavn, og fremlegger en lengre begrunnelse for dette. Se kommentarene til Prestegårdskogen hytte-eierforening. Fylkesmannen miljøvernavdeling Miljøvernavdelingen har følgende innsigelser til planforslaget: 1. Det statlig sikra friområdet må i sin helhet reguleres til tilsvarende reguleringsformål. 2. Bestemmelsene til kaianlegget må endres/presiseres. Hva som tillates innenfor området må også være i tråd med nasjonale strandsonepolitikk. 3. Det må foretas miljøundersøkelser av området der det tenkes etablert parkeringsplass.

3 Det er nå utarbeidet en fyldig miljøundersøkelse slik fylkesmannen har krevd. (se vedlegg) I rapporten konkluderes det slik: Det er lite trolig at de planlagte inngrepene vil virke negativt inn på påviste rødlistearter i omegnen. Det er imidlertid viktig at en eventuell utvidelse av veien inn til området skjer langs østre veiskulder (mot planområdet), slik at edellauvskogslia (den nasjonalt viktige naturtypelokaliteten) langs vestsida skånes i størst mulig grad. Når det gjelder innsigelsene i pkt.1 og 3 mener rådmannen at fylkesmannen må ha misforstått intensjonene med planen. Området der det skal etableres serviceanlegg er i dag et rotete område med søppelcontainere. Det vil fremme friluftslivets interesser at det blir en bedre organisering og utforming her. Området er godt egnet til fellesfunksjoner for bryggeanleggene, både de offentlige og private. Rådmannen anbefaler mekling for å avklare de faktiske forhold. Askerøya Vel Påpeker at Dypvåg brygge har vært benyttet av allmennheten i generasjoner, og at det eksisterende bryggeanlegget er en svært viktig offentlig adkomstmulighet for hytteeiere og andre på Askerøy, Løktene og øvrige øyer i distriktet. Velet mener de fremlagte planer vil privatisere i alt for stor grad. Velet protesterer også på at søppelcontaineren skal flyttes fra bryggen og langt bak og opp til en parkeringsplass, og påpeker at den eksistyerende bryggen har har betydelig historisk verdi. Det anføres at en slik utbygging vil forringe kvaliteten av naturperlen Dypvåg, som dessuten benyttes som en koselig havn for båtturistene. Prinsipalt mener Askerøy vell at reguleringsplanen ikke gjennomføres. Subsidiært at antall båtplasser reduseres til ca 25 plasser ved at det bare anlegges en utstikker. Dvs at de to tverrutstikkerne ikke etableres. Videre at søppel fortsatt kan levers som nå i containere på brygga. Under enhver omstendighet må det stilles et antall plasser til disposisjon for hytteeiere på Askerøya og omegn. Dette må inngå som et punkt i leieavtalen mellom kommunen og brødrene Knutsen. Bryggeanleggets plassering er godkjent i kommuneplan, men rådmannen er enig i at allmennhetens interesser må sikres på en god måte. Dette skal ivaretas i den pålaghte utbyggingsavtalen. Det er ikke tatt noen beslutning om at søppeltømming skal flyttes fra Dypvåg brygge. Tidligere vedtak Vedtak i Planutvalg Planutvalget vedtar å legge forslag til reguleringsplan av ut til offentlig høring i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser. Når saken kommer tilbake til behandling etter høring bør det også foreligge et utkast til utbyggingsavtale, jfr. kommunestyrets vedtak av Vedtak i Kommunestyret Kommunestyret ber om at det inngåes forhandlinger med brødrene Knutsen Maskin A/S med sikte på å etablere en utbyggingsavtale for planlegging, utbygging og drift av småbåthavn- og parkeringsanlegg på de omsøkte arealer. Avtalen må inneholde bestemmelser om prisfastsettelse og prisregulering for utleieprisene, og samtidig sikre at kommunens

4 inntekstpotentiale ivaretas på en god måte. Avtalen må tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning. Finn Risebrobakken Eier av Kirkeveien 57 på Dypvåg. Påpeker at en så stor utvidelse av bryggekapasiteten som det fremgår av planen, (55 plasser) vil medføre en betydlig økning av biltafikken til og fra brygga for av/påstigning, lasiting/lossing, søppeltømming etc. av varer mm. Noe som igjen vil medføre stor sjenanse for flere av eiendommene i området, dette i tillegg til den økte båttraffikken på bukta. (spesiellt om nettene i sommer månedene) Minner også om at det må være tilstreklig ankerplass på mottsatt side av bukta, for de mange båtturister som bruker denn plassen til overnatting. Og plass nok for passering mellom disse og nybryggene, for de som har bryggeplasser lengere inne i bukta. Ber om at antallet planlagte bryggeplasser reduseres betydelig. Rådmannens kommentar. Se tidligere kommentarer Alternative løsninger og konsekvenser Konklusjon De fleste forhold som er påpekt fra private kan styres gjennom utbyggingsavtalen som skal utarbeides. Rådmannen vil anbefale at planutvalget ber om mekling for å få oppklart eventuelle misforståelser i forbindelse med 2 av innsigelsene. Tvedestrand, Rådmannen

5 Vedlegg 1 Illustrasjonsskisse Forslag reguleringsplan Planbeskrivelse 4 Forslag reguleringsbestemmelser DypvagBryggeBiolRapp 6 Innsigelse - Omregulering ved Dypvåg Brygge 7 Utsnitt naturhavn 1 Illustrasjonsskisse Forslag reguleringsplan Planbeskrivelse 4 Forslag reguleringsbestemmelser DypvagBryggeBiolRapp 6 Innsigelse - Omregulering ved Dypvåg Brygge Vedlegg som ikke sendes ut

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRING - NOU 2013:9 ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER Arkivsaksnr.: 13/2835 Arkiv: X31 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/13 Formannskapet 17.09.2013 107/13 Kommunestyret 26.09.2013

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer