FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Justis- og byggesaksavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Justis- og byggesaksavdelingen"

Transkript

1 Tvedestrand kommune Rådmannen Postboks Tvedestrand FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Justis- og byggesaksavdelingen D'STRAND KOMMUNE jk. senter DATO... {i ^...» JNR... ^.^.^.^G:...^^... SAKSNR.... Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/2933/ AOT TVEDESTRAND KOMMUNE - KLAGE OVER KOMMUNESTYRETS VEDTAK 1 SAK OM REGULERINGSPLAN FOR VINTERSTØBUKTA. Klager : Bjørn Tore og Sylvi Engebretsen Jens Tharaldsen og Elisabet Byrkjeland Sakens bakgrunn : Tvedestrand kommunestyre vedtok , sak 24/09, reguleringsplan for Vinterstøbukta. Planområdet er avsatt til byggeområde for boliger med tilhørende anlegg, lager, offentlige bygninger, bensinstasjon og annet byggeområde, offentlig trafikkområde, herunder kjørevei/gangvei med tilhørende veigrunn, parkeringsplass, kai, småbåtanlegg (land), trafikkområde havn, trafikkområde i sjø, annet trafikkområde i sjø (offentlig småbåthavn ) og annet trafikkområde på land (kjørevei/gangvei), friområde, spesialområder, herunder privat småbåtanlegg land/sjø, friluftsområde og annet spesialområde (renovasjon/ teknisk virksomhet/grøntområde) og kombinerte formål (bolig/forretning/industri/fritidsbebyggelse/annet kombinert formål). Kommunestyrets vedtak er påklaget av Bjørn-Tore og Sylvi Engebretsen ved brev av Klagerne anfører at kommunen har vært lite lydhør for deres synspunkter når det gjelder rettigheter i forhold til strandretten, og har ikke tatt hensyn til eiendommens beliggenhet ved fastsettelsen av grensene for SS8 og SS9. Klagerne viser til eget kart med forslag til plassering og avgrensning av SS8, og anfører at slik planen er vedtatt vil flytebrygga bli liggende 11 meter fra bryggekanten tilhørende deres eiendom. Denne avstanden blir for smal i forhold til en trygg og sikker trafikkavvikling. For å hindre farlige situasjoner ved bading, og for å hindre unødvendig trafikk helt inn til brygga, mener klagerne derfor at området SS9 må utvides foran deres hytteeiendom. Det anføres videre at støyplage og forurensning vil ødelegge trivselen på eiendommen, som i dag preges av utsikten til et flott vannspeil. Klagerne mener at deres ønske om å åpne bukta også vil være sammenfallende med det som er til allmennhetens beste. Klagen gjelder videre at reguleringsplanen har lagt opp til å frata eierne enhver strandrettighet ved å regulere området inntil tomtegrensen til offentlig trafikkareal. Klagerne viser til at naboene har fått avsatt et privat 5 meters belte i sjø utenfor bryggekanten (tomtegrensen), mens de selv har fått det samme beltet ( regulert til privat småbåtanlegg sjø) selv om deres tomtegrense ikke følger bryggekanten, men derimot går ca 5 meter ut i sjøen. Klagerne mener at dette er en forskjellsbehandling som må rettes opp. Klagene ber også Fylkesmannen vurdere om tiltaket kommer i konflikt med retningslinjer og intensjoner fra overordnet myndighet sett i lys av regjeringens restriktive strandsonepolitikk. Postadresse : Besøksadresse : Fylkeshuset, Arendal Telefon : Saksbehandler: Serviceboks 606 E-post : no Telefaks: Arne Tveit 4809 Arendal Hjemmeside : no/aa Org.nr: Dir.innvalg :

2 Side 2/5 Vedtaket er også påklaget av Jens Tharaldsen og Elisabet Byrkjeland ved brev av Klagen gjelder at gnr. 84, bnr. 101 er regulert til friområde (Fl), og har mistet sin verdi som byggetomt. Det anføres at dette er et urimelig vedtak siden eierne mister disposisjonsretten uten at det ytes noen form for kompensasjon. Klagerne peker på at deres eiendom er en av de siste ubebygde tomtene, og mener at de nå må lide for at området rundt er blitt så hardt utnyttet. Klagerne anfører videre at eiendommen er uegnet som lekeplass for barn siden den er såpass bratt. Eiendommen brukes svært sjelden, og nærheten til Agder Marina gjør at den er lite brukbar som turområde. Det pekes på at det allerede er mye bebyggelse rundt eiendommen, og klagerne mener at det ikke er naturlig å nytte den til friluftsformål. Kommunen v/planutvalget behandlet klagene , sak 74/09. Klagene ble ikke tatt til følge. Saken er sendt Fylkesmannen ved ekspedisjon mottatt Bjørn-Tore Engebretsen var til konferanse med saksbehandler på Fylkeshuset Det ble gitt en grei orientering om problemstillingen i saken. Det ble bl.a. anført at i alle tilfeller må utriggerne mot deres eiendom reduseres i lengde. Engebretsen overleverte et tillegg til klagen ved brev av Klagerne ber om at reguleringsplanen endres i tråd med den kartskissen som fulgte med som vedlegg til klagen av og hvor området SS8 er redusert. Det anføres at planen vil medføre en enorm støybelastning og forurensning sommerstid. Klagerne er spesielt kritisk til at det er lagt opp til en gjestehavn siden dette blir næringsinteresser på deres bekostning. Det vises til naboloven 2, 1. ledd som sier at "(i)ngen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom." Klagerne mener at kommunen ved å godta en privat reguleringsplan bidrar til at andre får anledning til å regulere deres område i strid med deres interesser og uten å ta hensyn til privatrettslige forhold. Klagerne imøteser Fylkesmannens lovlighets- og skjønnsvurdering. Videre har Engebretsen sendt brev til Fylkesmannen datert vedlagt nye bilder fra området. Fylkesmannen anser saken tilstrekkelig opplyst ved de tilsendte dokumenter og kart samt ovennevnte konferanse, jf fvl. 33, siste ledd. Fylkesmannen skal bemerke : Fylkesmannen vil bemerke at ny plandel av plan- og bygningsloven trådte i kraft I henhold til overgangsreglene til den nye loven kan reguleringsplaner som ble utlagt til offentlig ettersyn før behandles etter plan- og bygningsloven av 1985 (pbl.), jf ny pbl. av , 9. ledd. Reglene om utarbeidelse av reguleringsplaner er gitt i pbl. kap. VII. Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan er fattet med hjemmel i pbl nr. 1. Etter det Fylkesmannen kan se er plansaken behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Klageinstansens prøvelsesadgang i saken framgår av forvaltningsloven 34, hvoretter det påklagede vedtak kan undergis full realitetsprøving. I bestemmelsen er med virkning fra inntatt en regel om at statlige klageinstanser ved overprøving av kommunale vedtak skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. I reguleringsplansaker er prøvelsesadgangen dessuten begrenset etter pbl og for Fylkesmannen gjennom Miljøverndepartementets delegasjonsrundskriv T-8/86, som fastsetter at : planen må ikke endres i hovedtrekkene om Fylkesmannen finner at planen bør endres, skal klagesaken sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse dersom kommunen ikke er enig i eventuell endring av planen.

3 Side 3/5 Fylkesmannen kan kontrollere at kommunen har behandlet saken på en forsvarlig måte, men vil være noe tilbakeholden med å sette til side kommunens vurdering når det gjelder de rent skjønnsmessige sidene av vedtaket. Kommunen er gitt myndighet til å utøve dette skjønnet etter en avveining av de ulike interesser og hensyn. Det er ofte ikke mulig å finne en løsning som tilfredsstiller alle parter. Fylkesmannen viser til drøftelsen i Frihagens kommentar til plan- og bygningsloven bind III (1989) s. 379 til 382. Klagen fra Bjørn -Tore og Sylvi Engebretsen gjelder at småbåtanlegget i området SS8 vil forringe deres eiendom. Det anføres at båtplassene ikke er ønskelig nærmere enn dagens anlegg, bl.a. på grunn av økt støyplage og tap av et flott vannspeil. Utbyggingen vil også føre til forverret trafikksikkerhet, og ødelegge allmennhetens opplevelse av Vinterstøbukta. Klagen gjelder videre at reguleringsplanen vil være i strid med eiernes rettigheter i strandsonen, og det stilles spørsmål ved om tiltaket kommer i konflikt med retningslinjer og intensjoner fra overordnet myndighet mht. strandsonepolitikk. I kommuneplanens arealdel er området i hovedsak avsatt til byggeområde for bolig og næring, LNF-område og småbåthavn i sjø. Fylkesmannen vil bemerke at å fastsette grensene for et planområde og hvilke formål arealet innen planområdet skal brukes til, hører til de utpregede skjønnsmessige sidene av reguleringsplanvedtaket. Fylkesmannen vil være noe tilbakeholden med å overprøve /sette til side det skjønn som er utøvd av kommunen på dette punkt. Klagerne har anført konkrete ulemper som de blir påført ved reguleringsplanen. Fylkesmannen har forståelse for at klagerne opplever utvidelsen av bryggeanlegget som negativ for deres fritidseiendom, særlig siden utsikten og vannspeilet foran eiendommen vil bli betydelig endret som følge av området SS8. Selv om avstanden fra klagernes eiendom til nærmeste utrigger blir 20 meter istedenfor 11 meter som anført i klagen, er det heller ikke tvil om at det vil bli økt trafikk og dermed økt støybelastning forbi eiendommen. At det er lagt opp til 10 gjesteplasser for overnatting, kan også forsterke dette noe. Fylkesmannen har merket seg at størstedelen av det nye anlegget vil bli plassert i lenger avstand fra klagernes eiendom enn det anlegget som nå er tillatt utplassert, men denne delen vil på den annen side være til størst ulempe for klagerne visuelt sett. Fylkesmannen har også merket seg at da planen var ute til offentlig ettersyn tilrådde Fylkeskommunens planavdeling å ikke utvide småbåtanlegget i SS8 i det omfanget som var foreslått siden anlegget etter planavdelingens mening vil få en svært dominerende stilling. Det ble imidlertid ikke reist innsigelse til planen på dette punkt. I forbindelse med henvisningen i brevet av til nabolovens 2, vil Fylkesmannen bemerke at ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det tas hensyn til private interesser som nabohensyn, men påberopte ulemper som følge av reguleringsplanen skal ikke vurderes av kommunen eller Fylkesmannen etter reglene i naboloven som regulerer privatrettslige forhold mellom naboer. Nabolovens bestemmelser vil likevel tillegges indirekte betydning ved skjønnsutøvelsen etter plan- og bygningsloven. En reguleringsplan vil alltid være et vedtak hvor flere motstridende interesser står mot hverandre. Etter det Fylkesmannen kan se har kommunen foretatt en avveining mellom de interessene som er knyttet til en utvidelsen av småbåtanlegget og hensynet til hytteeierne på Holmen. Det er likevel ikke tvil om at småbåtanlegget i området SS8 vil medføre ulemper for klagernes eiendom som nevnt ovenfor. Fylkesmannen har derfor forståelse for klagernes anførsler mot den vedtatte reguleringsplanen, men finner likevel ikke at det foreligger slike forhold i denne saken at reguleringsplanen må anses som klart uheldig eller urimelig. Etter Fylkesmannens vurdering er de ulempene klagerne viser til ikke tilstrekkelig tungtveiende til at Fylkesmannen har grunnlag for å oppheve den vedtatte planen. Klagerne anfører videre at reguleringsplanen berører deres grunnrettigheter i sjø. Klagerne mener planen vil frata dem enhver strandrettighet ved å regulere området inntil deres tomtegrunn til offentlig trafikkareal.

4 Side 4/5 Fylkesmannen vil bemerke at reguleringsplanen fastsetter arealbruken på land og sjø, men planen endrer ikke eiendomsretten til grunnen, og innebærer ikke at privatrettslige rettigheter endres/faller bort. Når reguleringsplanen avsetter en sone på 5 meter til privat småbåtanlegg i sjø utenfor bryggene, uavhengig av om eiendomsretten til de enkelte hytteeierne går i bryggekanten eller lenger ute i sjøen, kan Fylkesmannen derfor ikke se at dette innebærer en usaklig forskjellsbehandling mellom hytteeierne på Holmen. Gjennomføringen av reguleringsplanen forutsetter at de privatrettslige forholdene er avklart. Eventuell tvist om rett til bruk av grunnen er for øvrig rettslige spørsmål som ikke kan avklares gjennom reguleringsplanen. Fylkesmannen kan ut fra dette ikke se at kommunen har anvendt plan- og bygningsloven på en uriktig måte med betydning for gyldigheten av vedtaket. Når det gjelder forholdet til sentral strandsonepolitikk og eventuelle ulemper for allmennheten som følge av reguleringsplanen, vil Fylkesmannen vise til at Fylkesmannens miljøvernavdeling, som skal ivareta disse hensynene, har pekt på at det burde ha vært tatt et tydeligere grep for å samle småbåtplassene i Vinterstøbukta framfor å fordele disse på flere anlegg. Miljøvernavdelingen varslet innsigelse mot å legge opp til småbåtanlegg i forbindelse med Mannholmen, men det er ikke reist innsigelse mot reguleringsplanen slik den nå foreligger. Fylkesmannen er etter dette kommet til at klagen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å sette til side kommunens planvedtak. Klagen fra Jens Tharaldsen og Elisabet Byrkjeland gjelder at deres eiendom gnr. 84, bnr. 101 er regulert til friområde. Fylkesmannen bemerker at klagen gjelder utpreget skjønnsmessige sider av planvedtaket, nærmere bestemt arealdisponeringen, som Fylkesmannen vil være noe tilbakeholden med å overprøve. Fylkesmannen kan forstå at klagerne oppfatter det som noe urimelig å få regulert sin eiendom til annet spesialområde- grøntområde, men en regulering til dette formålet ligger etter Fylkesmannens syn innenfor det en grunneier i utgangspunktet må akseptere etter gjeldende rett. Selv om reguleringen legger et visst band på eiernes disposisjonsrett over eiendommen, kan Fylkesmannen ikke se at det er så spesielle forhold ved denne saken at reguleringsplanen må regnes som klart uheldig eller urimelig. Fylkesmannen viser til at når planen var ute til offentlig ettersyn fremmet Fylkesmannens miljøvernavdeling ved brev av innsigelse til at det aktuelle arealet var utlagt som byggeområde. Arealet må ifølge brevet reguleres til grønt formål. Det anføres at en utbygging av dette området vil være i strid med nasjonal politikk om å hindre nedbygging av strandsonen langs sjøen. Fylkesmannen har også merket seg at den bakre delen av eiendommen har blitt vurdert som lite egnet til boligbebyggelse pga. nærheten til kommunens renseanlegg. Selv om Fylkesmannen har forståelse for at klagerne kan oppfatte den vedtatte reguleringen som negativ for egen eiendom synes det ikke å hefte noen feil ved den vurderingen som ligger til grunn for å disponere det aktuelle arealet til grøntområde. De innvendingene som er kommet fram i klagen gir etter Fylkesmannens mening ikke tilstrekkelig grunnlag for å oppheve planvedtaket. Fylkesmannen har på denne bakgrunn etter en konkret vurdering av klagene ikke holdepunkt for å underkjenne/sette til side kommunens planvedtak. Klagene tas således ikke til følge, og planvedtaket stadfestes.

5 Side 5/5 Vedtak : Kommunens vedtak av , sak 24/09, jf vedtak av , sak 74/ 09, stadfestes. Fylkesmannens vedtak er fattet i medhold av delegert myndighet etter plan- og bygningsloven 27-3, jf 13. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages etter forvaltningsloven, jf 28, 2. ledd. Sakens parter er underrettet om vedtaket ved gjenpart av dette brev. Med hilsen Hans Thomas Knudsen avdelingsdirektør Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Saksbehandler: Arne Tveit Kopi til: Bjørn-Tore Engebretsen Kløversvinge Kongsberg Jens Tharaldsen Eidsliveien Bjørkelangen

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1590 Saksbehandler: Per Skaflem Detaljregulering av kommunalt friområde på Brunstad - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 25/2013

Detaljer

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2014 1 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ordfører, bystyret, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE

MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT MILJØREVISJON ALLMENNHETENS TILGANG TIL STRANDOMRÅDENE LEVANGER KOMMUNE RAPPORT NR. 2.3/2003 FORVALTNINGSREVISJON Tinnbuen, Levanger Behandlet i kontrollutvalget i sak

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer