Tor H. Bertelsen. Kopi:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tor H. Bertelsen. Kopi:"

Transkript

1 Åpent brev til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. European Court ofhuman Rights Strasbourg Cedex FN komiteen i Ceneve Office ofthe UnitedNatjons High Commissione. for Human Riglts (OHCHR) C-H-121I Geneva 10, Switzerlånd Kopi: Justiskomit n Justisdepartementet Domstolsadmi nistrasjonen Det offentliges Norg s behandling åv llere av landets kritiske mennesk rettsjurister, Jeg skr;ver dette brevet til internasjonale organer, for å gjøre oppmerksom på hvodan flere norske nenneskerettsjurister blir behandlet av det offentlige system inorge. Det virkerå være en gjennongående tråd at jurister med kritisk blikk på det offentlige Norge, lår store problemer i etterkanl- Her skai jeg omtale fem mennesker tsjurister som, hell uavhengig av hverandre, har opplevd betydelige problemer i møte med det offenllige. Felles for oss alle, er at vi er sterkt engasjerte i menneskercttene og at vi ha. tu1å uttale oss kiiisk om sider ved det norske system. Tor H. Bertelsen Den 15. mai 2013, starter avskjedssaken mot en av Norges fremste menneskerettsdommere, tingrettsdommer Tor H. Bertelsen. Han har hatt sitt virke i Bergen tingren. Dette er den første avslljedssaken som reises mot en dommer i modeme tid inorge. Det vises til vedlagte link hvor Bertelsen opplever prosessen mot ham som ren mobbing: 1. Norge ble domfelt av EMD for brudd på EMK artikkel 8 i saken SANCHEZ CARDENAS v. NORWAY, app no /03, av 4. oktober I denne såken vår Beftelsen dommer i Bergen tingrett og landet på samme synspunkt som hva EMD giorde.

2 Gulating lagmannsrett omgjorde Bertelsens avgjørelse ved dom av 27. september 2002 og denn ble opprettholdt av Høyesterett 20. d sember EMD ga Gulating lagaannsreft sterk kritikk for sin menneskeretlsforståelse, og hvor det heter i premiss 3? "ølgende: 37. However,luming to the nextcriterion in Ariicle 8 $ 2, the one ofnecessily, it is not apparent ro the Cou( whythe High Court,;n the first pan offte impugned statement, held: "ln view ofthe inforrnation avåilable in the case, where quite d tailed descriptions have been provided olthe abuse, logethefwith [L.]'s strong objections to seeing his father, the High Cou.t finds that there are many elements that may indicate tha. abuse has occurred." whetr ;n ahe second pan it went on to say: "The High Court has nevertheless not found it necessary for its decis;on to go further inro orlake a stance on rhis." Itlhus appears that, without it serying any purpose for its resolution ofthe case, the High Countookjudicial notice ofthe evidence before it and affimed on this basis a suspicion ofits ow. thåt th åpplicant had committed a serious riln, sexual abuse agåinst one ofhis sons. No cogent.easons have come to light as to why rhe High Courr in part dealr w;th, in part omitted to dealwith the issue ofsexuålabus.in the Cour!'s opinion, the national couft should eirher havedisposed ofrhe issue, wilh all that means in terms ofevidentiary assessment and reæonirgj or have left it on the side. 38- Funhermore. rhe Cour! observes that the above porrrayal ofthe applicant's conduct in ån authoritalivejudic;al ruling was likely to cany great significance by the way it stismåtised him and was capable ofhaving å major impacl on his pe.sonal situation as wellas his honourand reputation. lnd d. as it appears from the medicalcertificate of3 June 2003, the statement had harmed him bolh psycbologically afld phys;cally, h*d had a stifl;ng etrect on his social life and had prejudiced his family life. Despite its character and potentially damagirg effects on his enjoyment of private and family life, the inclusion ofthe said påssage in the Hieh Court'sjudgment was not supponed by any cogent.easons. 39. In the lignt of the above, the Court finds that the interferense wiri the applican's right to respec. for his pr;vate and family occasioned by.he impusned passage in the High Coun'sjudgment, wås not sufiicientlyjusrified in rhe circumsiances ånd, notwithstanding the naiional court's margin ofappreciation in such matrers, was disproportionate to the l girimate a;ms pursued. Accordingly, the contested parlofthe High Court's judgment eave riseto aviolalion ofarticle 8 ofthe conv ntion. Bertelsen sitt syn påjussen i denne saken, er altså den EMD har falt ned på. mens de høyere rettsinstanser sviktet i sin lorståelse av mennesketettsiussen. Bertelsen har også skrevet bok om Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (se htto://www.akademika.no/emk/ber'lelsen{or-ehlers/ ). Også fler åndre menneskerettsjurister i Norge, har lidt samme skjebne som dommer B rtelsen.

3 Sigurd Klomsæt Sigurd Klomsæt var sakfører for EMD, i sakene SANCHEZ CARDENAS v- NORWAY og i Y v. NORWAY App no /00) av I I februar 2003, Begge sakene endte med domfellelse mot Norge. Også han er avskiltet som advokat Flan ble ankiaget for å ha lekket bilder i forbindelse med 22.juli terroren som rammet Norge. Han ble senere frifunnet for anklagende i Oslo tingett. Det vises til i hftp://wwrv.aftenposten,no/nyheter/iriks/klomsat-frikjent htm1 Herman Berge Herman Berge va. saksfører for EMD i saken A. AND E. RIIS v. NORWAY app no. 9042/04) av 31 mai 2007 og KRISTIANSEN AND TYVIK AS v. NORWAY app no ) av 2 mai Begge avgjørelsene medføte domfellelse mot Norge. Berge har i lengre tid blitt forfulgt av norske myndigheter, og har blitt fratatt muligheten til å være advokat. Prosessen har medført at Berge nå befinner seg på den andre siden av kloden, på Tonga Steingrim Wolland Steingrim Wolland var saksfører for EMD i saken BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY (App no /93) av 20 May Norge ble her domfelt for brudd på )tringsfriheten, EMK artikkel 10. Også han er fratatt sin advokatlisens selv om også han ble frifunnet for de strafferettslige anklager som ble rettet mot ham, se Marius Reikerås Jeg har vært advokat for blant annet for nordsjødykkerne, en sak som nå pågår i Strasbourg. Jeg mistet også min lisens selv om jeg ble frifunnet for de anklager som lå til grunn for inndragelsen av advokatlisensen. Staten måtte til slutt innrømme i pressen at både konkurs og domfellelse var bygd på såkalte "misforståelser", se link t no/nyheter/okonomi/konkurs-og-dmt-etter-misforstelse htm1 På toss av erkjennelsene omjustismordene, holder staten meg fortsått kunstig konkurs, nå på lerde året. På den måten hindre. staten meg i mitt arbeide som menneskerettsjurist for folket. Det er likeledes tilnærmet umulig å 1å fremmet en menneskerettssak i sin fulle bredde for norske domstoler. Nårjeg har forsøkt å belyse og fremme de menneskerettlkrenkelserjeg selv er blitt påført, oppleverjeg åt sakene blir avvist fra domstolen, gjeme med begrunnelse i at de ikke tilfredsstiller kavene til stevning etter tvisteloven S 9-2.

4 Felles for vi som bii behandlet slik av det norske system, er at vi tør utfordre det etablerte j uridiske miljø med bakgrunn i menneskerettene. Det er åpenbart en høy pris å betale for å utfordre systemet. Bergen, den 15. mai 2013 / tlll', n,''t*4 Marius Reikerås

5 - Jeg oppfatter beskyldningene som ren mobbing ba.no Page 1 of2 Slal n vil avskjediqe I nqrcllsdommer Tor Horqer Bedelsen i Beee.. I nesle uke $ener rissanen I Berce n r nsr r En Ekke av Aenelsens korleser, rdrrqerc red ere o! jurbter ind kårres som vit ner a RKlvFoTo. Foto: am6 Risresu nd - Jeg oppfatter beskyldningene som ren mobbing Dommere, politiurisgr, advokater og byrådsleder fronica Mæland er blantvitnene når den såkalte dommersaken starte. i n ste uke. -.leg ser ned til å få en a!*bnng med hensyn lil de beskyldningene som er retet mot meg, sier lingetsdommer Tor Holger Befielsen lif 64 Det ef tørcle ganq modeme historie åt myndlghetefe iser e. åvskjeds$k mol en embedsnommer Dommee ha. et sl rkt $inhgsved. Denne $ken bln en på om dommere kan slirle k v li albeidsmlrjøet på rinje med andre albeidsiakee, sier Beneben r I BA. SUSPENOERT I FJOR SOIIIMER Han ble i lor sommer susp nderl lra jobben em dmmef i Bergen tinqbn slafnnenerethanikkeerskikkerrllåfung embelel, og Regjedngedvokaten vr ha han avsktedigetettersnan 20 åf jobben. Bakgtunnen er en langva q peeona konflikt ibe en tng tl Reqeri.Ss:dvokal Sven Ole Fagemæs har i skriv tør renssåken undeetrekel ar askjedssaken ikle er basen pa ma.grer wd der raglige kvåliieten Bedelsens arbeid Idliqee er del f mkomhel i fredia åt aloeidsgiver hevder Bene sen ved qjenlåfl ånredninger har lemvgt awikende virrcrighelsoppfåhinq, sviklende vud dng6evne. dgde ho dnlngerog ustabilrct ijobbuiløætsen Jeq opphlter dss beskyldningene em n mobbinq sier BeneEen tir BA slalen fi4der at Benehen i 1999 ltuol rre seg diekre i en barnewcek der en vedn av ham %r pa.r Han lok di kle konr?kl med saksbehandier o9 bamets adlokat. aamets adrckåt er nåe nde byrådsleler M6iæ Mæland. Nå hå Mætand møte o! ;t.re for Oslo i na' l4ætand.tgt den gång ha gitt uto,l(k lor at hun oppfatlel henvendersen som ulidio

6 Jeg oppfafter beskyldningene som ren mobbiag I ba.no Page 2 of2 Benebens sier han fssøkle å bidra med opptsninger Fi grunnlag av en mjstanke ofr at en far hadde b gat!rcve seksr le overgep mot sin - D t har vist s g i enedid at rislanken om ow.grep vår ulen gru..tag i taktum sie.beneben. Blanl ande vlner som er innstehel er en rekke lede i Bergen hng tt, dohmerkolleger av BeneJse., r(onloegate o9 potrliurisler FRYKTER SKITTåNTøYVASK Tingretlen har iidlige h att en de persnalkonfiikla og synei på hå nd Fnngen av dem er delte. Kilder BA h ar væn i kontå kt med *r ikke bon fra at saken soh skal gå ror oslo linqren de nesle ukene kan eide i en ofienltig skiltedøwåsk Renssaken srafier o.sdag r s ma r De røfte dage.e går med I I inn tedn nosfo dbq, og rø6t 21 d ai vit de løute vihene fo* tare seq Det er Innslevnet opp hot 25 vitner iden to lkerrange runssåken. På forsiden nå ffiu.;,..,.*,'.*:r:lr'--* rsrl:il' "...; Sol og 20 grader, hurra, hurra, hurra! 17. Ål Are. mye usikke.hel, s 9 nå er påti141ig 17.mai våelle oer article ece?service=print ts.0s.2013

7 dncnlollen,*." **, I0omsæt fri(ient Tingrettsdommer Hans Bloch-Hoellog hans to meddommere hår frifunnet Sigurd Klomsæt. Oslo tingrett retter sterk kritikk mot politiets terforskning. Påraremyndrgheren mente Kromsær Eehring Brclvik ble publised pålree rshenrer en cd medgushersbelast mddia e på Poiiiihu$i i osd 3 tebru' itor Kromsær bre ro*dåg tikjed ener en e^slemmig dom osolrrgren. de Endelis som htrr nden os osro iinsrch som ikte td qere har v Lld hdrc på errer ia hensy håndre.is åvsåkålle bevs idenne eken sjør mes *remt tsvke durshererhdeqen0iq rori I pener på dårasikkerher,or å hlerpe $g uid6r rctrssaken Sykemeldt rore re'en advob'aruid sjødin so ankåqefldelte å^del pp i rrn q.erlen krokk n 1 4 d a9. mei K omsær er sykemerdr o I har væ'l slehusinn raql på 9 ru ni av påkleni ins ene sa ken h å. nedfød Der vt de.tor Dei er er slo d lankekorc at os o iin m 3r der var riftiq åv ad vokatbeql nssnemndå å rå l hån bdilliiqen oq evebød ei ldas er rr an t tu nn el i n os har ikke hrydd seg om å eriedo s lolder sie, ad6kal Åryid sidin. Pårarenyndiqriere.s påsrand var en bor på krcner os sarsomkds Blånd i lfn*cn $m bislaodedvokål i,r. iu {aken Osro rin(en peker på år del ikk e lekkasien av stalle*ksdokumenle skarværc 'ove.bevisl urover enrrver rimerio tu Id å nnne næi skybis Tlnsrdff kr risefpnlitids ddr.ekins q peks G'l'! pa ic b6ord: lodeluk anhvodanpåaemyndghdenmeigbkkæjenfaktiskhd ha skjedd fra kodorei r r K omsæ' Anbqelser e er sjenids d ikke lilstekkeriq, mend rellen 2Po1i'ielh'gjidkerBjongaVhvåsdh'skjeddmed'krdhelso9kukenavd2bmskinenli enåvhovedenodo6kemei22juris:ken.pollioveluånlo ej'qen rvædlordå iq oq opplysninqerom sikkeaeletr narvæd manqelrurl. mensrinqdten 3,Po eihrvduvi qlo9/e dplioilel1ned'ul*lto9he1lui ^9sskins.miLnne1a1eisigUrdK oh5æl5lavolaske.oqbæ.!mpo 6sli1 oslopolids1liklv..rikliq3lenåsrekkeopp]y9'gene ''Troens skråsikkerhef ' osolnq ndppsumme/e sinvuderng.vpo ilielse'ledoeknngdi(a ta lsyheg ilie1åha rddså]nl nne tftsres 361l6s sk.åsikkgher'og rkke $m d eo]d 4 obj bevkmidreruaker om disse våridi sæ1. Billsdlls lan kan dersyness sblskvsser overog svekker viliei {1 ensis os Bsk rnnhenrlnq av b.vig bi ddåvandefashringbreivkeneradesiasjonenpåul6yap!b isedpånrnenside. lmene3omiu ql islon, mens(nsreten aito. krokken bre d6t rø re rknins.n o9 undq slratesake. bedekrel al de hadde noe eed rekkæjm å sjør advokalko^l&els innrekf ha sål kåftig ned. os konloret d,ives nå med rap Vl lever av oppspåne m dqpå Dat q e1 ro. p;r qrhq Portuel hadde på forhånd me*er te Les pa CD-en med er usynq vånnmei hvs ev de 171 bisrandsådmkdene På!o birder av andss middagen la]lel21303, å ærnier ra'l neo'

8 KloBsæt tapte mot $aren - lår ikkå iilbak advotatbevilllngen oslo tingretl mener Sigurd Klomæl er ansvadig tor 2? juli-lekkasje Mistet oppdråget sorn biståndsadvokåt Os o por rier ba Oio rinqren om å r rbåkekålre Klom*r oppdms son mel sun sm ovenevde på Urøya li bakekaleoppd gel'menshsyesl rdawisleåbehand esaken3ådeppoded0ql0*årdqeotipomoverb vår mnlis tof and. å erdrc på dd digilåre vannmecid ar dedne ror{ra ngen *ke var fikfs 'kk V2nnne*elÅrakenvaralpo]iielhaddebfktengfdisrBFnåVda lagt iir qtond av lieed oq låqnainsnren oq hår kosrel meq ådlokar r sigmd Kromsær soh kevda oq rikk p.orokoled pol Anklaget for grov ufogtand Eter e^ ohradeide enedo^kniig b e Kromsær I aqr en bor på k6de. tor g6v urobrand i tjenesren. K omsæl neker å vedr. boieo. sri( år såken endre som srratres:k osro ns r Jes er usly diq Je! er advokår ikke ry ekun$ner Denne såke sa Kromsæ sin rolkra nq a kror ra ned på sran d dm år Kronsæt nåhe b eraie en bor på krcner, smr sa ksmkchinger p L sher enn ai ekhåsjen ha, skjedd f3 kebevisel er så sre r al der ikke kån dvokat Knur skåvåns pesedyren. Krevde full frirnnelse Fo6våe, arid spd n rå ned oåsra, holder ikke nål som bevis sa sjødin ime.ne(, oq herrer ikkeha riiderlnss Tapte safi om bevillingen emnda'orctok*ikliqvuds'sdade r4 åueusritorna'okklodsærd sten, os 3r der var usntynliq d re m ol s ralen for å tå kjenl nemn das avsjnel$ uqyrdiq, men lapre os bie døml rir å b rale 34o 0o0 kroner i s åksomkosn inqer li sblen Hån vil an ke sa ken ril åq månn $enen INGENIøR flnljøterapeut ['r(*ehelrc - diel*rden4å For r se a e ldysnlnqse L r\llennge' krrkk he,l Mest lest - Det er en gru.n til at dere bare h.r sett bllde av amånda Anonyne k lder sier tilreule6 al kidnappingsoireramanda Berry ble funnet ilangt bedre torralning enn de to åndre kvinnene

9 rsdag kl. 18:12 FRIFUNNET : Tidligefe kjendisadvokat Steingrim Wolland er ffjfunnet for bedragefi. Her er Wolland fotografed ioslo i2000. Foto: BJøRN LANGSE VI Tidligere kjendisadvokat Steingrim Wolland blankt frifunnet Hadde forhåndsinnkjøpt champagne før seieren mot Økokrim i dag. HALLDOR HUSTADNES adei no TidIigerekjendiSadvokatsteiflgrimWo anderioslotingfettbian friiunnet for anklagene om bedrageri mot DnB. Les også

10 Til Dagbladet sier han at han ikke er spesielt overasket - men glad. - Jeg er godt fornøyd. Jeg var ikke mer overrasket enn at jeg kjøpte med meg ei flaske champagne på vei bort mot domsavsigelsen. Det er mest riktig å si atjeg er lettet, sier Wolland, som tidligere var en høyprofilert advokat og spesialist på prcssejuss. Denne videoen viser hvordan Ashley (24) skiftet kjønn Timelapsevideo viser den utrolige fo.vandlingen over tre år. Vurderer anke I saken han nå er frikient for, mente Økokrim at han i 2007 var med på å forlede DnB til å gi et boliglån på 8,3 millioner kroner. Selv har Wolland hele tida sagt ai hans underskift var forfalskei og at han var uskyldig dratt inn i saken. - Det er ubestridl al i den opprinnelige lånesøknaden var underskriften fortulsket. Tiltalen mot ham gikk ikke på det. men på at da lånet ble utbetalt, visste han at den bygget på uriklige opplysninger uten å gjøre banken Bildrapssiktet ektepar varetektsfengslet Kv'nnen (42) og mannen (43) er fengslet i to uker. oppmerksom på det, sier aktor i saken, førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim. lvlen nå er han altså frikjent. Stanghelle har foreløpig ikke fått sett dommen, og vil lese den før hun og økokrim avgjør om den skal ankes. Salmen til Olavs oldefar ble sunget ibegravelsen Tok farvel med 12-åringen idag. Må likevel betale - Han ble ffikjent, men er dømt til å betale 1,7 millioner i erstatning til banken, sier Trude Stanghelle. Men også dette tar Steingrim Wolland som en seler. Kurdisk gerifadronning henrettet i Paris Sakine Cansiz var en av grunnleggerne av PKK, som USA og EU mener er en lerororganisasjon.

11 - Jeg har aldri bestridt gjelda mi til banken. Egentlig innebærer dette at retten har halvert gjelda mi til banken, fordi den har gjort sa mye fejl, sier han til Dagbladet. Wolland vurderer likevel å anke dommen, fordi han synes den juridiske begrunnelsen for det som handler om gjelda er (rar). Endret tiltalen Steingrim Woltand (51) Jurisl og forretningsmann. Juddisk rådgiver i Norsk Redaktørforening fra 19B7 til Har drcvet som advokal og også næringsvirksomhet, blant annet den kjente presseklubben Tostrupkjelleren. Blant de høyprofilerte sakene Wolland førte på 1990-tallet og utover, var den såkalle selsaken som Wolland til slutt vant for Bladel Tromsø i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Wolland sier at tiltalen mot ham har blitt endret flere ganger, og at dette vjser at økokrim har gjort et dårlig håndverk. - Det er rjktig at det har blitt gjort noen mindre endringer av selve tiltalen, sier Trude Stanghelle, men er ikke enig i at dette betyr at Økokrims håndverk har vært dårlig. I denne artikkelen rettssakøkokrimnvheter Siste saker område avsperret Mistenkelig bag funnet inntil vegg. Les mer Eniqhet i iordbrukso F' ;(ft&."f{

12 Konkurs og dømt etter misforståelse Politi, påtalemyndighet og dommere i flere rettssaker tolket et brev feil. Dermed ble eksadvokat Marius Reikerås slått konkurs og dømt for underslag. - Av Liv Solliokkenhaug Pubtise4:29 nov r odbdalen:01.des.2011 t Det ef klari del er uheldig nåf no n bllr tiltalt og dømt fof et forho'd de aldri skulle v ert iiltali for, sier førctestatsadvokat Eirak Sioll Nlelsen, sorn varaktor i saken mot eks-advokat Maaus Reikeds da den gikk for Gulating lagmannsrett nylig Domm rne i lagmanns.ellen fiiiant den lidllgere advokalen for underclag etier ai han førsi ble dørnl i Bergen iingfett De retter krass kritikk mot po itiet og påtalemyndighelens håndiering av denne delen av saken mot Reikerås Misforstått i tre rettssaker LES OGSA

13 t (Du skal vite det Wesenberq. skal ktare å presse meg. D-u henge på deg tildin g.avd Eks-advokat må i fenosel. at du aldri skal klare har lagt deg ut med å presse meg, ingen feil p rson, jeg skal Underslagstillålen bunnel i en uenighet om oppgjør lil noen av Reikerås' medhjelpere i den såkalte nordsjødykkersaken, der han repres nlerte Uere dykkere som krevde erstålning fra siaten. Da dommer Ame Lyng i Oslo iingrett fastsatte advokatsatærct i saken, fikk Reikefås et brev der det var listel opp hvi{ke k.av dommeren godtok fra hans medhjelpere og i enkette av nodsjødykkerne som hadde hall ulgifler iforbindetse med rctissaken. Slik dette brevet ble lest både av de involverte som vaf nevnl i det, av pålalemyndigheten og av Bergen tingreti, bte del forståil slik al Reakerås ble instruert tilå fordele de nevnte beløpene tilalle kravshaverne som varnevnt ibrevel, sier Sto t-nietsen. Reiketås var uenig, og beialle båre ut delef av summene til to advokaler som hadde afbeidet såmmen med ham j no dsjødykkersaken De io begiaerte ham dertot konkurs, og en av dem anmeldle ham også for underslag. Dommeme som behandtei konkurssaken både i Bergen iingrett og igulatiog lagmannsretl tolket Lyngs brev som al Reikerås ble påagt å betale advokaiene. Og da slatsadvokaten noen måneder senere tok ut liltale mot Reikerås ior flere forhold, var det påslåtle understaget etl av punktene i lillalen - based på nøyaktig samme iolkning av brevel Til tross for protester ira Reikerås og hans forsvarer Ariid Dyngeland, lesie også dommeme i gruffesaken brevet på samme må!e - Vr argumenterle io. al r tten fastsetter el salaer iil den advokål som er oppnevnt, og al det deretter er opp ltt advokåten å iotdele dette til eveniuelle medhjelpere. IVen vi ble ikke hørt, sier Dyngeland. Oslo-dommer reagerte Reikerås ble demed dømt for underclag. llen da dommer Lyng i Oslo b{e oppmerksom på dommen, reagefte nan. Lyngs mening med brevet vaf nemlig akkural den samme som Dyngeland og Reikerås fo.gjeves hadde iorsøki å ovebevise dommerne i straffesaken om. ' Derior blejeg oveffasket dajeg ble klar over dommen fra Bergen lingrett, sier Lyng. Lyng kontakiet slalsadvokalene i Hordaland og gjorde oppmerksom på al riltalen og dommen mol Reikerås bygset på en ren _ Dermed rnåtle vi påstå frifinn lsepå dette punktel da saken mot Reikerås kom opp for lagmannsretten, sier StofNietsen. Reikerås mener ffifinnelsen viser ai han ble ltsatt for et justismord da tingreflen dømte ham tor understag. ' Delte kunne vært unngått dersom poliiiet og pålalemyndighelen hadde giddet å ia 6n te efon iit Lyng. Dei er uhyre lrist, ikke bare formeg, men for retisslaien, sier han. Også Lyng er k tisk til påtalemyndighetens arbeid. _ Jeg er litt over sket over al ingen, verken aktor eller forsvafer, har spld meg om hva jeg mente med fonnuleingene i brevei. For tiltalen bygger jo på min beslulning, sier Lyng. - Saken var opplagt Førstestatsadvokal SlollNielsen vedgår at Reikefås atdi burde vært tiltaii for underslag - Del er etl å si i elierpåklokskapens lys, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi kunre spart Reikerås for denne tittateposlen. Det er bra vi nå fikk retlet det opp i lagmannsretten sier han. _ Både Lyng og Reiketås selv påpeker al denne såken kunne væir ute av v rden langl tidligere hvis noen hadde spuri Lyng om hvofdan saken hang sammen. Hvorfor ble han aldrikontaklel2 Det blir speku asjoner ffa min side siden jeg lkke var inne i denne saken fra staden t\,4en jeg tror jkke de som leste det akiuele brcvet følte seg det minsle i tvll om hvofdan det måtte tolkes Jeg forsto del selv akkurat stik atte andre iorcto det da jeg teste dei, sier Sloll Nielsen. Reikerås' forsvarcr A ld Dyngeland på san side mente saken var så klaf at han ikke så behov for å kåtte inn Lyng som vitne. Jeg holdt forståelsen av salaereglene som såpass opptagi at det fremsto nef unødvendig, sier Dyngetand. Han mener eitedorskningen isaken ikke harvæd god nok. Den oppinnelige tili,alebeslulningen omfaltei både bedrage er, underslag og uiroskap som Reakerås nå er frifunnet for. For meg fremsiår del sorn at politiet har mottatt anmeldelser og dok!menter fra moiparien i saken, og overcett at det er el panslnniegg. Poliiiet butde isiedel ha etierforsket $ken selvstendig. Del de har gjort harvæd altfor liie og altfor sent, sier Dyngetand.

14 REIKERAS.sAKEN r ljuni2009 ble l\,,larius Reikerås fatalt advokalbevillingen, etlerllere omstddle utbelalinger til ham fra en eldre bergensreder han reprcsenterle. t : Rederens bam menie Reikerås'hådde utnynel fårens aldedomswakhel til å utbetalt millionbeløp. I en sivil retlssåk he Reikerås dømt til å b lale pengene tilbakf lmars iior ble Reikerås slått konkurs, etter begjædng fia lo av hans medarbeidere i nordsjødykkersaken. Noen månedersenere tok slatsadvokaten i l-lodaland uttnhle mol eks-advokaten. -l-iltalen omfaiiet bådebedrågerl, utroskåp og matarbejding av aklører i reit$ senet i forbrndelse rned redersaken, og underslag av salærmidler i ijanuår iårble Reikerås fiilunnetfor bedrage og utroskap, men dømt på de andrc tiltalepunktene. Sist uke ble han irjfu nnel også for underslagsanklågene. MEST LEST PA økonomisiden rb:23 lviann drept etter knivslagsmål 15:r5 Kjappguide iil 17. maiisentrum 15:14 Nekrolog over min følgesvenn 2r:00 (Hjelp, vennene mine er alvorlig skadeb) 1r:39 - Her dytter dommeten R EKRUTT ERTN GSSELS KAPER L q ".oou,=oo se ane sflrlnqer irå Heådviso'As 2 ulfordrande leiarsullingar på Voss VALUTAER. INDEKSER OG RAVARER USD SEK EUR GBP Oslo Børs Nordsjøolje S'rste ,86 +0,00 0,88 +0,00 7,54 +0,05 8,92 +l- o/o -0,29% Siste 487,57 +0,82'/" ,25 Siste -0,50 102,01 DATA LEVERT AV I\4ORNINGSTAR I tre generasioner har selskapet... r I KARSTEN?'lf t MoHotr store konrraktsritdeiins*nn *._._5ihpl" a t:_rrar\., r.r jr ) ri ii Vedensledende leverandør av s... lfl AkerSol-rions :l

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

forstå og bli forstått

forstå og bli forstått forstå og bli forstått Årsrapport for Signo 2006 Uretten rammet døve Fritz Moen - det må ikke skje igjen Forstå og bli forstått! n Fritz Moen-saken fikk et sterkt mediefokus i 2006. Fritz ble frikjent

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Selvinkrimineringsforbudet Siktedes rett til ikke å måtte bidra til egen domfellelse.

Selvinkrimineringsforbudet Siktedes rett til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Selvinkrimineringsforbudet Siktedes rett til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. av Marit Møgster Nermark Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Frederik Zimmer* 1 Innledning Hva er statens og dens representanters målsetning når en skattesak står for domstolene er det å leve opp til Skattedirektoratets

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Pressefrihet kontra personvern nye signaler fra Strasbourg?

Pressefrihet kontra personvern nye signaler fra Strasbourg? Wessel-Aas.fm Page 1 Monday, May 2, 2005 3:20 PM Pressefrihet kontra personvern nye signaler fra Strasbourg? Av advokat Jon Wessel-Aas Forfatteren tar utgangspunkt i lederartikkelen i Lov og Rett nr 3

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) Rapport 2003 i forbindelse med OMODs 10-års jubileum 2 OMOD 10 ÅR Innhold Innledning 3 10-års hilsner 4 Hva er OMOD? 10 I begynnelsen 11 Slik

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»?

Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? NIBR-rapport 2014:6 Sigrid Stokstad Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,- til kr 350,-og

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kapittel 2: RETT OG URETT

Kapittel 2: RETT OG URETT Kapittel 2: RETT OG URETT 2.1. OM LØFTER Å bli skilt er ikke noe særsyn lenger, og i den vestlige verden vil omtrent 50 % av ekteskapene havarere. Det er med andre ord omtrent like stor sjanse for at et

Detaljer

Sladrehank skal selv ha bank: Om «whistleblowing» i norsk arbeidsliv 318-328

Sladrehank skal selv ha bank: Om «whistleblowing» i norsk arbeidsliv 318-328 V05-Fag-Matthiesen.fm Page 318 Thursday, February 28, 2008 11:15 AM Fagartikkel Stig Berge Matthiesen Brita Bjørkelo Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen Sladrehank skal selv ha bank: Om «whistleblowing»

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Pressefrihetens kår i 2014:

Pressefrihetens kår i 2014: Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem og to tilbake? Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ord ISF FAFO UiO TNS Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ords monitorprosjekt

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

TID FOR ENDRING OG PARADIGMESKIFTE

TID FOR ENDRING OG PARADIGMESKIFTE TID FOR ENDRING OG PARADIGMESKIFTE Hva WSO mener Om behandlingskriteriet, å fjerne særloven for psykisk helsevern, tvangsmedisinering og en ny modell for psykisk helsehjelp, i tråd med FNkonvensjonen om

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Del av problemet, og del av løsningen: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og demokratisk selvstyre 1

Del av problemet, og del av løsningen: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og demokratisk selvstyre 1 ANDREAS FØLLESDAL Del av problemet, og del av løsningen: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og demokratisk selvstyre 1 Omtrent som publisert i Det norske demokratiet i det 21. århundre. H. Baldersheim

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

To land. To kulturer.

To land. To kulturer. DEBATT NILS CHRISTIE & EVY FRANTZSEN To land. To kulturer. Vi tror ikke det er fullkomment, alt som skjer i Danmark på narkotikapolitikkens område. Men kanskje kunne det i et skrift som dette være OK å

Detaljer