Tor H. Bertelsen. Kopi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tor H. Bertelsen. Kopi:"

Transkript

1 Åpent brev til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. European Court ofhuman Rights Strasbourg Cedex FN komiteen i Ceneve Office ofthe UnitedNatjons High Commissione. for Human Riglts (OHCHR) C-H-121I Geneva 10, Switzerlånd Kopi: Justiskomit n Justisdepartementet Domstolsadmi nistrasjonen Det offentliges Norg s behandling åv llere av landets kritiske mennesk rettsjurister, Jeg skr;ver dette brevet til internasjonale organer, for å gjøre oppmerksom på hvodan flere norske nenneskerettsjurister blir behandlet av det offentlige system inorge. Det virkerå være en gjennongående tråd at jurister med kritisk blikk på det offentlige Norge, lår store problemer i etterkanl- Her skai jeg omtale fem mennesker tsjurister som, hell uavhengig av hverandre, har opplevd betydelige problemer i møte med det offenllige. Felles for oss alle, er at vi er sterkt engasjerte i menneskercttene og at vi ha. tu1å uttale oss kiiisk om sider ved det norske system. Tor H. Bertelsen Den 15. mai 2013, starter avskjedssaken mot en av Norges fremste menneskerettsdommere, tingrettsdommer Tor H. Bertelsen. Han har hatt sitt virke i Bergen tingren. Dette er den første avslljedssaken som reises mot en dommer i modeme tid inorge. Det vises til vedlagte link hvor Bertelsen opplever prosessen mot ham som ren mobbing: 1. Norge ble domfelt av EMD for brudd på EMK artikkel 8 i saken SANCHEZ CARDENAS v. NORWAY, app no /03, av 4. oktober I denne såken vår Beftelsen dommer i Bergen tingrett og landet på samme synspunkt som hva EMD giorde.

2 Gulating lagmannsrett omgjorde Bertelsens avgjørelse ved dom av 27. september 2002 og denn ble opprettholdt av Høyesterett 20. d sember EMD ga Gulating lagaannsreft sterk kritikk for sin menneskeretlsforståelse, og hvor det heter i premiss 3? "ølgende: 37. However,luming to the nextcriterion in Ariicle 8 $ 2, the one ofnecessily, it is not apparent ro the Cou( whythe High Court,;n the first pan offte impugned statement, held: "ln view ofthe inforrnation avåilable in the case, where quite d tailed descriptions have been provided olthe abuse, logethefwith [L.]'s strong objections to seeing his father, the High Cou.t finds that there are many elements that may indicate tha. abuse has occurred." whetr ;n ahe second pan it went on to say: "The High Court has nevertheless not found it necessary for its decis;on to go further inro orlake a stance on rhis." Itlhus appears that, without it serying any purpose for its resolution ofthe case, the High Countookjudicial notice ofthe evidence before it and affimed on this basis a suspicion ofits ow. thåt th åpplicant had committed a serious riln, sexual abuse agåinst one ofhis sons. No cogent.easons have come to light as to why rhe High Courr in part dealr w;th, in part omitted to dealwith the issue ofsexuålabus.in the Cour!'s opinion, the national couft should eirher havedisposed ofrhe issue, wilh all that means in terms ofevidentiary assessment and reæonirgj or have left it on the side. 38- Funhermore. rhe Cour! observes that the above porrrayal ofthe applicant's conduct in ån authoritalivejudic;al ruling was likely to cany great significance by the way it stismåtised him and was capable ofhaving å major impacl on his pe.sonal situation as wellas his honourand reputation. lnd d. as it appears from the medicalcertificate of3 June 2003, the statement had harmed him bolh psycbologically afld phys;cally, h*d had a stifl;ng etrect on his social life and had prejudiced his family life. Despite its character and potentially damagirg effects on his enjoyment of private and family life, the inclusion ofthe said påssage in the Hieh Court'sjudgment was not supponed by any cogent.easons. 39. In the lignt of the above, the Court finds that the interferense wiri the applican's right to respec. for his pr;vate and family occasioned by.he impusned passage in the High Coun'sjudgment, wås not sufiicientlyjusrified in rhe circumsiances ånd, notwithstanding the naiional court's margin ofappreciation in such matrers, was disproportionate to the l girimate a;ms pursued. Accordingly, the contested parlofthe High Court's judgment eave riseto aviolalion ofarticle 8 ofthe conv ntion. Bertelsen sitt syn påjussen i denne saken, er altså den EMD har falt ned på. mens de høyere rettsinstanser sviktet i sin lorståelse av mennesketettsiussen. Bertelsen har også skrevet bok om Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (se htto://www.akademika.no/emk/ber'lelsen{or-ehlers/ ). Også fler åndre menneskerettsjurister i Norge, har lidt samme skjebne som dommer B rtelsen.

3 Sigurd Klomsæt Sigurd Klomsæt var sakfører for EMD, i sakene SANCHEZ CARDENAS v- NORWAY og i Y v. NORWAY App no /00) av I I februar 2003, Begge sakene endte med domfellelse mot Norge. Også han er avskiltet som advokat Flan ble ankiaget for å ha lekket bilder i forbindelse med 22.juli terroren som rammet Norge. Han ble senere frifunnet for anklagende i Oslo tingett. Det vises til i hftp://wwrv.aftenposten,no/nyheter/iriks/klomsat-frikjent htm1 Herman Berge Herman Berge va. saksfører for EMD i saken A. AND E. RIIS v. NORWAY app no. 9042/04) av 31 mai 2007 og KRISTIANSEN AND TYVIK AS v. NORWAY app no ) av 2 mai Begge avgjørelsene medføte domfellelse mot Norge. Berge har i lengre tid blitt forfulgt av norske myndigheter, og har blitt fratatt muligheten til å være advokat. Prosessen har medført at Berge nå befinner seg på den andre siden av kloden, på Tonga Steingrim Wolland Steingrim Wolland var saksfører for EMD i saken BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY (App no /93) av 20 May Norge ble her domfelt for brudd på )tringsfriheten, EMK artikkel 10. Også han er fratatt sin advokatlisens selv om også han ble frifunnet for de strafferettslige anklager som ble rettet mot ham, se Marius Reikerås Jeg har vært advokat for blant annet for nordsjødykkerne, en sak som nå pågår i Strasbourg. Jeg mistet også min lisens selv om jeg ble frifunnet for de anklager som lå til grunn for inndragelsen av advokatlisensen. Staten måtte til slutt innrømme i pressen at både konkurs og domfellelse var bygd på såkalte "misforståelser", se link t no/nyheter/okonomi/konkurs-og-dmt-etter-misforstelse htm1 På toss av erkjennelsene omjustismordene, holder staten meg fortsått kunstig konkurs, nå på lerde året. På den måten hindre. staten meg i mitt arbeide som menneskerettsjurist for folket. Det er likeledes tilnærmet umulig å 1å fremmet en menneskerettssak i sin fulle bredde for norske domstoler. Nårjeg har forsøkt å belyse og fremme de menneskerettlkrenkelserjeg selv er blitt påført, oppleverjeg åt sakene blir avvist fra domstolen, gjeme med begrunnelse i at de ikke tilfredsstiller kavene til stevning etter tvisteloven S 9-2.

4 Felles for vi som bii behandlet slik av det norske system, er at vi tør utfordre det etablerte j uridiske miljø med bakgrunn i menneskerettene. Det er åpenbart en høy pris å betale for å utfordre systemet. Bergen, den 15. mai 2013 / tlll', n,''t*4 Marius Reikerås

5 - Jeg oppfatter beskyldningene som ren mobbing ba.no Page 1 of2 Slal n vil avskjediqe I nqrcllsdommer Tor Horqer Bedelsen i Beee.. I nesle uke $ener rissanen I Berce n r nsr r En Ekke av Aenelsens korleser, rdrrqerc red ere o! jurbter ind kårres som vit ner a RKlvFoTo. Foto: am6 Risresu nd - Jeg oppfatter beskyldningene som ren mobbing Dommere, politiurisgr, advokater og byrådsleder fronica Mæland er blantvitnene når den såkalte dommersaken starte. i n ste uke. -.leg ser ned til å få en a!*bnng med hensyn lil de beskyldningene som er retet mot meg, sier lingetsdommer Tor Holger Befielsen lif 64 Det ef tørcle ganq modeme historie åt myndlghetefe iser e. åvskjeds$k mol en embedsnommer Dommee ha. et sl rkt $inhgsved. Denne $ken bln en på om dommere kan slirle k v li albeidsmlrjøet på rinje med andre albeidsiakee, sier Beneben r I BA. SUSPENOERT I FJOR SOIIIMER Han ble i lor sommer susp nderl lra jobben em dmmef i Bergen tinqbn slafnnenerethanikkeerskikkerrllåfung embelel, og Regjedngedvokaten vr ha han avsktedigetettersnan 20 åf jobben. Bakgtunnen er en langva q peeona konflikt ibe en tng tl Reqeri.Ss:dvokal Sven Ole Fagemæs har i skriv tør renssåken undeetrekel ar askjedssaken ikle er basen pa ma.grer wd der raglige kvåliieten Bedelsens arbeid Idliqee er del f mkomhel i fredia åt aloeidsgiver hevder Bene sen ved qjenlåfl ånredninger har lemvgt awikende virrcrighelsoppfåhinq, sviklende vud dng6evne. dgde ho dnlngerog ustabilrct ijobbuiløætsen Jeq opphlter dss beskyldningene em n mobbinq sier BeneEen tir BA slalen fi4der at Benehen i 1999 ltuol rre seg diekre i en barnewcek der en vedn av ham %r pa.r Han lok di kle konr?kl med saksbehandier o9 bamets adlokat. aamets adrckåt er nåe nde byrådsleler M6iæ Mæland. Nå hå Mætand møte o! ;t.re for Oslo i na' l4ætand.tgt den gång ha gitt uto,l(k lor at hun oppfatlel henvendersen som ulidio

6 Jeg oppfafter beskyldningene som ren mobbiag I ba.no Page 2 of2 Benebens sier han fssøkle å bidra med opptsninger Fi grunnlag av en mjstanke ofr at en far hadde b gat!rcve seksr le overgep mot sin - D t har vist s g i enedid at rislanken om ow.grep vår ulen gru..tag i taktum sie.beneben. Blanl ande vlner som er innstehel er en rekke lede i Bergen hng tt, dohmerkolleger av BeneJse., r(onloegate o9 potrliurisler FRYKTER SKITTåNTøYVASK Tingretlen har iidlige h att en de persnalkonfiikla og synei på hå nd Fnngen av dem er delte. Kilder BA h ar væn i kontå kt med *r ikke bon fra at saken soh skal gå ror oslo linqren de nesle ukene kan eide i en ofienltig skiltedøwåsk Renssaken srafier o.sdag r s ma r De røfte dage.e går med I I inn tedn nosfo dbq, og rø6t 21 d ai vit de løute vihene fo* tare seq Det er Innslevnet opp hot 25 vitner iden to lkerrange runssåken. På forsiden nå ffiu.;,..,.*,'.*:r:lr'--* rsrl:il' "...; Sol og 20 grader, hurra, hurra, hurra! 17. Ål Are. mye usikke.hel, s 9 nå er påti141ig 17.mai våelle oer article ece?service=print ts.0s.2013

7 dncnlollen,*." **, I0omsæt fri(ient Tingrettsdommer Hans Bloch-Hoellog hans to meddommere hår frifunnet Sigurd Klomsæt. Oslo tingrett retter sterk kritikk mot politiets terforskning. Påraremyndrgheren mente Kromsær Eehring Brclvik ble publised pålree rshenrer en cd medgushersbelast mddia e på Poiiiihu$i i osd 3 tebru' itor Kromsær bre ro*dåg tikjed ener en e^slemmig dom osolrrgren. de Endelis som htrr nden os osro iinsrch som ikte td qere har v Lld hdrc på errer ia hensy håndre.is åvsåkålle bevs idenne eken sjør mes *remt tsvke durshererhdeqen0iq rori I pener på dårasikkerher,or å hlerpe $g uid6r rctrssaken Sykemeldt rore re'en advob'aruid sjødin so ankåqefldelte å^del pp i rrn q.erlen krokk n 1 4 d a9. mei K omsær er sykemerdr o I har væ'l slehusinn raql på 9 ru ni av påkleni ins ene sa ken h å. nedfød Der vt de.tor Dei er er slo d lankekorc at os o iin m 3r der var riftiq åv ad vokatbeql nssnemndå å rå l hån bdilliiqen oq evebød ei ldas er rr an t tu nn el i n os har ikke hrydd seg om å eriedo s lolder sie, ad6kal Åryid sidin. Pårarenyndiqriere.s påsrand var en bor på krcner os sarsomkds Blånd i lfn*cn $m bislaodedvokål i,r. iu {aken Osro rin(en peker på år del ikk e lekkasien av stalle*ksdokumenle skarværc 'ove.bevisl urover enrrver rimerio tu Id å nnne næi skybis Tlnsrdff kr risefpnlitids ddr.ekins q peks G'l'! pa ic b6ord: lodeluk anhvodanpåaemyndghdenmeigbkkæjenfaktiskhd ha skjedd fra kodorei r r K omsæ' Anbqelser e er sjenids d ikke lilstekkeriq, mend rellen 2Po1i'ielh'gjidkerBjongaVhvåsdh'skjeddmed'krdhelso9kukenavd2bmskinenli enåvhovedenodo6kemei22juris:ken.pollioveluånlo ej'qen rvædlordå iq oq opplysninqerom sikkeaeletr narvæd manqelrurl. mensrinqdten 3,Po eihrvduvi qlo9/e dplioilel1ned'ul*lto9he1lui ^9sskins.miLnne1a1eisigUrdK oh5æl5lavolaske.oqbæ.!mpo 6sli1 oslopolids1liklv..rikliq3lenåsrekkeopp]y9'gene ''Troens skråsikkerhef ' osolnq ndppsumme/e sinvuderng.vpo ilielse'ledoeknngdi(a ta lsyheg ilie1åha rddså]nl nne tftsres 361l6s sk.åsikkgher'og rkke $m d eo]d 4 obj bevkmidreruaker om disse våridi sæ1. Billsdlls lan kan dersyness sblskvsser overog svekker viliei {1 ensis os Bsk rnnhenrlnq av b.vig bi ddåvandefashringbreivkeneradesiasjonenpåul6yap!b isedpånrnenside. lmene3omiu ql islon, mens(nsreten aito. krokken bre d6t rø re rknins.n o9 undq slratesake. bedekrel al de hadde noe eed rekkæjm å sjør advokalko^l&els innrekf ha sål kåftig ned. os konloret d,ives nå med rap Vl lever av oppspåne m dqpå Dat q e1 ro. p;r qrhq Portuel hadde på forhånd me*er te Les pa CD-en med er usynq vånnmei hvs ev de 171 bisrandsådmkdene På!o birder av andss middagen la]lel21303, å ærnier ra'l neo'

8 KloBsæt tapte mot $aren - lår ikkå iilbak advotatbevilllngen oslo tingretl mener Sigurd Klomæl er ansvadig tor 2? juli-lekkasje Mistet oppdråget sorn biståndsadvokåt Os o por rier ba Oio rinqren om å r rbåkekålre Klom*r oppdms son mel sun sm ovenevde på Urøya li bakekaleoppd gel'menshsyesl rdawisleåbehand esaken3ådeppoded0ql0*årdqeotipomoverb vår mnlis tof and. å erdrc på dd digilåre vannmecid ar dedne ror{ra ngen *ke var fikfs 'kk V2nnne*elÅrakenvaralpo]iielhaddebfktengfdisrBFnåVda lagt iir qtond av lieed oq låqnainsnren oq hår kosrel meq ådlokar r sigmd Kromsær soh kevda oq rikk p.orokoled pol Anklaget for grov ufogtand Eter e^ ohradeide enedo^kniig b e Kromsær I aqr en bor på k6de. tor g6v urobrand i tjenesren. K omsæl neker å vedr. boieo. sri( år såken endre som srratres:k osro ns r Jes er usly diq Je! er advokår ikke ry ekun$ner Denne såke sa Kromsæ sin rolkra nq a kror ra ned på sran d dm år Kronsæt nåhe b eraie en bor på krcner, smr sa ksmkchinger p L sher enn ai ekhåsjen ha, skjedd f3 kebevisel er så sre r al der ikke kån dvokat Knur skåvåns pesedyren. Krevde full frirnnelse Fo6våe, arid spd n rå ned oåsra, holder ikke nål som bevis sa sjødin ime.ne(, oq herrer ikkeha riiderlnss Tapte safi om bevillingen emnda'orctok*ikliqvuds'sdade r4 åueusritorna'okklodsærd sten, os 3r der var usntynliq d re m ol s ralen for å tå kjenl nemn das avsjnel$ uqyrdiq, men lapre os bie døml rir å b rale 34o 0o0 kroner i s åksomkosn inqer li sblen Hån vil an ke sa ken ril åq månn $enen INGENIøR flnljøterapeut ['r(*ehelrc - diel*rden4å For r se a e ldysnlnqse L r\llennge' krrkk he,l Mest lest - Det er en gru.n til at dere bare h.r sett bllde av amånda Anonyne k lder sier tilreule6 al kidnappingsoireramanda Berry ble funnet ilangt bedre torralning enn de to åndre kvinnene

9 rsdag kl. 18:12 FRIFUNNET : Tidligefe kjendisadvokat Steingrim Wolland er ffjfunnet for bedragefi. Her er Wolland fotografed ioslo i2000. Foto: BJøRN LANGSE VI Tidligere kjendisadvokat Steingrim Wolland blankt frifunnet Hadde forhåndsinnkjøpt champagne før seieren mot Økokrim i dag. HALLDOR HUSTADNES adei no TidIigerekjendiSadvokatsteiflgrimWo anderioslotingfettbian friiunnet for anklagene om bedrageri mot DnB. Les også

10 Til Dagbladet sier han at han ikke er spesielt overasket - men glad. - Jeg er godt fornøyd. Jeg var ikke mer overrasket enn at jeg kjøpte med meg ei flaske champagne på vei bort mot domsavsigelsen. Det er mest riktig å si atjeg er lettet, sier Wolland, som tidligere var en høyprofilert advokat og spesialist på prcssejuss. Denne videoen viser hvordan Ashley (24) skiftet kjønn Timelapsevideo viser den utrolige fo.vandlingen over tre år. Vurderer anke I saken han nå er frikient for, mente Økokrim at han i 2007 var med på å forlede DnB til å gi et boliglån på 8,3 millioner kroner. Selv har Wolland hele tida sagt ai hans underskift var forfalskei og at han var uskyldig dratt inn i saken. - Det er ubestridl al i den opprinnelige lånesøknaden var underskriften fortulsket. Tiltalen mot ham gikk ikke på det. men på at da lånet ble utbetalt, visste han at den bygget på uriklige opplysninger uten å gjøre banken Bildrapssiktet ektepar varetektsfengslet Kv'nnen (42) og mannen (43) er fengslet i to uker. oppmerksom på det, sier aktor i saken, førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim. lvlen nå er han altså frikjent. Stanghelle har foreløpig ikke fått sett dommen, og vil lese den før hun og økokrim avgjør om den skal ankes. Salmen til Olavs oldefar ble sunget ibegravelsen Tok farvel med 12-åringen idag. Må likevel betale - Han ble ffikjent, men er dømt til å betale 1,7 millioner i erstatning til banken, sier Trude Stanghelle. Men også dette tar Steingrim Wolland som en seler. Kurdisk gerifadronning henrettet i Paris Sakine Cansiz var en av grunnleggerne av PKK, som USA og EU mener er en lerororganisasjon.

11 - Jeg har aldri bestridt gjelda mi til banken. Egentlig innebærer dette at retten har halvert gjelda mi til banken, fordi den har gjort sa mye fejl, sier han til Dagbladet. Wolland vurderer likevel å anke dommen, fordi han synes den juridiske begrunnelsen for det som handler om gjelda er (rar). Endret tiltalen Steingrim Woltand (51) Jurisl og forretningsmann. Juddisk rådgiver i Norsk Redaktørforening fra 19B7 til Har drcvet som advokal og også næringsvirksomhet, blant annet den kjente presseklubben Tostrupkjelleren. Blant de høyprofilerte sakene Wolland førte på 1990-tallet og utover, var den såkalle selsaken som Wolland til slutt vant for Bladel Tromsø i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Wolland sier at tiltalen mot ham har blitt endret flere ganger, og at dette vjser at økokrim har gjort et dårlig håndverk. - Det er rjktig at det har blitt gjort noen mindre endringer av selve tiltalen, sier Trude Stanghelle, men er ikke enig i at dette betyr at Økokrims håndverk har vært dårlig. I denne artikkelen rettssakøkokrimnvheter Siste saker område avsperret Mistenkelig bag funnet inntil vegg. Les mer Eniqhet i iordbrukso F' ;(ft&."f{

12 Konkurs og dømt etter misforståelse Politi, påtalemyndighet og dommere i flere rettssaker tolket et brev feil. Dermed ble eksadvokat Marius Reikerås slått konkurs og dømt for underslag. - Av Liv Solliokkenhaug Pubtise4:29 nov r odbdalen:01.des.2011 t Det ef klari del er uheldig nåf no n bllr tiltalt og dømt fof et forho'd de aldri skulle v ert iiltali for, sier førctestatsadvokat Eirak Sioll Nlelsen, sorn varaktor i saken mot eks-advokat Maaus Reikeds da den gikk for Gulating lagmannsrett nylig Domm rne i lagmanns.ellen fiiiant den lidllgere advokalen for underclag etier ai han førsi ble dørnl i Bergen iingfett De retter krass kritikk mot po itiet og påtalemyndighelens håndiering av denne delen av saken mot Reikerås Misforstått i tre rettssaker LES OGSA

13 t (Du skal vite det Wesenberq. skal ktare å presse meg. D-u henge på deg tildin g.avd Eks-advokat må i fenosel. at du aldri skal klare har lagt deg ut med å presse meg, ingen feil p rson, jeg skal Underslagstillålen bunnel i en uenighet om oppgjør lil noen av Reikerås' medhjelpere i den såkalte nordsjødykkersaken, der han repres nlerte Uere dykkere som krevde erstålning fra siaten. Da dommer Ame Lyng i Oslo iingrett fastsatte advokatsatærct i saken, fikk Reikefås et brev der det var listel opp hvi{ke k.av dommeren godtok fra hans medhjelpere og i enkette av nodsjødykkerne som hadde hall ulgifler iforbindetse med rctissaken. Slik dette brevet ble lest både av de involverte som vaf nevnl i det, av pålalemyndigheten og av Bergen tingreti, bte del forståil slik al Reakerås ble instruert tilå fordele de nevnte beløpene tilalle kravshaverne som varnevnt ibrevel, sier Sto t-nietsen. Reiketås var uenig, og beialle båre ut delef av summene til to advokaler som hadde afbeidet såmmen med ham j no dsjødykkersaken De io begiaerte ham dertot konkurs, og en av dem anmeldle ham også for underslag. Dommeme som behandtei konkurssaken både i Bergen iingrett og igulatiog lagmannsretl tolket Lyngs brev som al Reikerås ble påagt å betale advokaiene. Og da slatsadvokaten noen måneder senere tok ut liltale mot Reikerås ior flere forhold, var det påslåtle understaget etl av punktene i lillalen - based på nøyaktig samme iolkning av brevel Til tross for protester ira Reikerås og hans forsvarer Ariid Dyngeland, lesie også dommeme i gruffesaken brevet på samme må!e - Vr argumenterle io. al r tten fastsetter el salaer iil den advokål som er oppnevnt, og al det deretter er opp ltt advokåten å iotdele dette til eveniuelle medhjelpere. IVen vi ble ikke hørt, sier Dyngeland. Oslo-dommer reagerte Reikerås ble demed dømt for underclag. llen da dommer Lyng i Oslo b{e oppmerksom på dommen, reagefte nan. Lyngs mening med brevet vaf nemlig akkural den samme som Dyngeland og Reikerås fo.gjeves hadde iorsøki å ovebevise dommerne i straffesaken om. ' Derior blejeg oveffasket dajeg ble klar over dommen fra Bergen lingrett, sier Lyng. Lyng kontakiet slalsadvokalene i Hordaland og gjorde oppmerksom på al riltalen og dommen mol Reikerås bygset på en ren _ Dermed rnåtle vi påstå frifinn lsepå dette punktel da saken mot Reikerås kom opp for lagmannsretten, sier StofNietsen. Reikerås mener ffifinnelsen viser ai han ble ltsatt for et justismord da tingreflen dømte ham tor understag. ' Delte kunne vært unngått dersom poliiiet og pålalemyndighelen hadde giddet å ia 6n te efon iit Lyng. Dei er uhyre lrist, ikke bare formeg, men for retisslaien, sier han. Også Lyng er k tisk til påtalemyndighetens arbeid. _ Jeg er litt over sket over al ingen, verken aktor eller forsvafer, har spld meg om hva jeg mente med fonnuleingene i brevei. For tiltalen bygger jo på min beslulning, sier Lyng. - Saken var opplagt Førstestatsadvokal SlollNielsen vedgår at Reikefås atdi burde vært tiltaii for underslag - Del er etl å si i elierpåklokskapens lys, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi kunre spart Reikerås for denne tittateposlen. Det er bra vi nå fikk retlet det opp i lagmannsretten sier han. _ Både Lyng og Reiketås selv påpeker al denne såken kunne væir ute av v rden langl tidligere hvis noen hadde spuri Lyng om hvofdan saken hang sammen. Hvorfor ble han aldrikontaklel2 Det blir speku asjoner ffa min side siden jeg lkke var inne i denne saken fra staden t\,4en jeg tror jkke de som leste det akiuele brcvet følte seg det minsle i tvll om hvofdan det måtte tolkes Jeg forsto del selv akkurat stik atte andre iorcto det da jeg teste dei, sier Sloll Nielsen. Reikerås' forsvarcr A ld Dyngeland på san side mente saken var så klaf at han ikke så behov for å kåtte inn Lyng som vitne. Jeg holdt forståelsen av salaereglene som såpass opptagi at det fremsto nef unødvendig, sier Dyngetand. Han mener eitedorskningen isaken ikke harvæd god nok. Den oppinnelige tili,alebeslulningen omfaltei både bedrage er, underslag og uiroskap som Reakerås nå er frifunnet for. For meg fremsiår del sorn at politiet har mottatt anmeldelser og dok!menter fra moiparien i saken, og overcett at det er el panslnniegg. Poliiiet butde isiedel ha etierforsket $ken selvstendig. Del de har gjort harvæd altfor liie og altfor sent, sier Dyngetand.

14 REIKERAS.sAKEN r ljuni2009 ble l\,,larius Reikerås fatalt advokalbevillingen, etlerllere omstddle utbelalinger til ham fra en eldre bergensreder han reprcsenterle. t : Rederens bam menie Reikerås'hådde utnynel fårens aldedomswakhel til å utbetalt millionbeløp. I en sivil retlssåk he Reikerås dømt til å b lale pengene tilbakf lmars iior ble Reikerås slått konkurs, etter begjædng fia lo av hans medarbeidere i nordsjødykkersaken. Noen månedersenere tok slatsadvokaten i l-lodaland uttnhle mol eks-advokaten. -l-iltalen omfaiiet bådebedrågerl, utroskåp og matarbejding av aklører i reit$ senet i forbrndelse rned redersaken, og underslag av salærmidler i ijanuår iårble Reikerås fiilunnetfor bedrage og utroskap, men dømt på de andrc tiltalepunktene. Sist uke ble han irjfu nnel også for underslagsanklågene. MEST LEST PA økonomisiden rb:23 lviann drept etter knivslagsmål 15:r5 Kjappguide iil 17. maiisentrum 15:14 Nekrolog over min følgesvenn 2r:00 (Hjelp, vennene mine er alvorlig skadeb) 1r:39 - Her dytter dommeten R EKRUTT ERTN GSSELS KAPER L q ".oou,=oo se ane sflrlnqer irå Heådviso'As 2 ulfordrande leiarsullingar på Voss VALUTAER. INDEKSER OG RAVARER USD SEK EUR GBP Oslo Børs Nordsjøolje S'rste ,86 +0,00 0,88 +0,00 7,54 +0,05 8,92 +l- o/o -0,29% Siste 487,57 +0,82'/" ,25 Siste -0,50 102,01 DATA LEVERT AV I\4ORNINGSTAR I tre generasioner har selskapet... r I KARSTEN?'lf t MoHotr store konrraktsritdeiins*nn *._._5ihpl" a t:_rrar\., r.r jr ) ri ii Vedensledende leverandør av s... lfl AkerSol-rions :l

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON

UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON KONTRADIKSJON Fullt innsyn i etterforskningsmaterialet Adgang til å supplere dette Anledning til å imøtegå påtalemyndighetens juridiske og faktiske vurderinger av materialet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte Straffesaker I Tilståelsesdom I n dommer dømmer i saken I Spesielle vilkår, den tiltalte må tilstå og godta dom på dette stadiet I Meddomsrettssaker r Fagdommeren far med seg to lekdommere I Tiltalte møter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET cd \f. Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 30.juni 2009 Deres ref.: 200903106 ESNIL/HAJ/bj Vår ref.: 2009/8615-2 P.b.

Detaljer

SAK 12-012769 MED-OTIR/02: STEINGRIM WOLLAND M.FL.: AD AKTORS REDEGJØRELSE BEGJÆRING OM FRIFINNELSE ETTER STRPL 272 litra B.

SAK 12-012769 MED-OTIR/02: STEINGRIM WOLLAND M.FL.: AD AKTORS REDEGJØRELSE BEGJÆRING OM FRIFINNELSE ETTER STRPL 272 litra B. Oslo tingrett Postboks 8023 Dep. 0030 Oslo Espen Komnæs (H) Olav Braaten Hermann Skard Tom Eivind Haug Marius Eugen Engernes Nielsen Guri Rodal Heidi Holter (Advokatassistent DNA) For: Dommer Hans Bloch-Hoell

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Kopi av oppslag i Dagsavisen. Den personen som omtales som den truende i oppslaget, er undertegnede.

Kopi av oppslag i Dagsavisen. Den personen som omtales som den truende i oppslaget, er undertegnede. KLAGE TL PFU Klager: nnklaget: Dagsavisen vi ansvarlig redaktør Journalist Nina Johnsrud Dagsavisen hadde den 13.09.2007 en artikkel med tittelen "Truet med å Ul ~dvokatens barn". Vedlegg 1: Kopi av oppslag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Unni Fries til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Cort Adelersgate 30 Telefon: +47 22 84 20 01 Telefaks: +47 22 84 20 02 Dato: 30.juni 2009

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt FRA INNLEGGET I DAGBLADET: «Spitznogle har helt rett i at man ikke skal godta

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/28), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) R Ø Y S T I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/28), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) R Ø Y S T I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. april 2014 sa Høgsterett dom i HR-2014-00741-A, (sak nr. 2014/28), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Thomas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Fikk gårdsarv av pasient lege fikk kraftig advarsel

Fikk gårdsarv av pasient lege fikk kraftig advarsel Fikk gårdsarv av pasient lege fikk kraftig advarsel tv2.no/a/3885721 STRIDENS KJERNE: Dette gårdsbruket i Høydalsmo i Telemark skulle legen og kona arve ifølge pasientens testament. Ofte Uppigard er en

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

Informasjon til berørte etter terroren 22. juli 2011: Ankesak om soningsforhold

Informasjon til berørte etter terroren 22. juli 2011: Ankesak om soningsforhold Informasjon til berørte etter terroren 22. juli 2011: Ankesak om soningsforhold Innhold Innledning... 3 Hvordan er hans soningsforhold nå?... 3 Hvorfor får han lov til å gå til rettsak?... 4 Hvorfor kan

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

Spesialenheten for Politisaker Kirkegaten 1-3. 0153 Oslo. Oslo, 06.0214. Det vises til anmeldelse mot Økokrim og Jens A Bachke, datert 25. mars 20l3.

Spesialenheten for Politisaker Kirkegaten 1-3. 0153 Oslo. Oslo, 06.0214. Det vises til anmeldelse mot Økokrim og Jens A Bachke, datert 25. mars 20l3. Spesialenheten for Politisaker Kirkegaten 1-3 0153 Oslo Oslo, 06.0214 ANMELDELSE MOT RIKSADVOKATEN Det vises til anmeldelse mot Økokrim og Jens A Bachke, datert 25. mars 20l3. Selv om Riksadvokaten ikke

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Webster og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Webster og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Webster og Ringnes i HR-2016-02000-U, (sak nr. 2016/1326), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag 5. november 2014 Hvilke nasjonale rettsmidler bør finnes for barn i Norge? Advokat Frode Elgesem I vår familie som alle andre familier kommer barnas rettigheter

Detaljer

kt-jl^j Fredag 18. oktober 1991 PRESSET

kt-jl^j Fredag 18. oktober 1991 PRESSET kt-jl^j Fredag 18. oktober 1991 PRESSET KREFTSYK. Av DAG FONBÆK Marion Lem ble presset hardt for å ta opp banklånet på 100 000 kroner. Det bekreftet tidligere Marion nestleder var en for scientologene,

Detaljer

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter Høst 2015 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Beskriv og vurder hvordan Høyesterett går frem for å sikre at menneskerettigheter gjennomføres, slik menneskerettighetene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem

Detaljer

En klok pensjonist skriver om kildeskatten: Siste om "kildeskatten"

En klok pensjonist skriver om kildeskatten: Siste om kildeskatten En klok pensjonist skriver om kildeskatten: Siste om "kildeskatten". 30.11.2016 I følge dom i EMD (Den Europeiske Menneskerettsdomstolen) av 29. oktober 2015 er den såkallte "kildeskatten" brudd på menneskeretten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Bårdsen og Ringnes i HR-2016-01086-U, (sak nr. 2016/751), straffesak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom, A (advokat

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02391-A, (sak nr. 2011/1568), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. mai 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01055-A, (sak nr. 2012/1973), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01958-A, (sak nr. 2011/705), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i NORGES HØYESTERETT Den 23. mai 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matheson, Arntzen og Falch i HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom: A (advokat Cecilie

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Samling for meddommerne i Kristiansand tingrett

Samling for meddommerne i Kristiansand tingrett Samling for meddommerne i Kristiansand tingrett Niels Henrik Abels Hus 23.11.2016 kl. 16.30 23.11.2016 Kristiansand tingrett 1 Program Innledning v/sorenskriver Yngve Svendsen Gangen i en straffesak og

Detaljer