Tor H. Bertelsen. Kopi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tor H. Bertelsen. Kopi:"

Transkript

1 Åpent brev til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. European Court ofhuman Rights Strasbourg Cedex FN komiteen i Ceneve Office ofthe UnitedNatjons High Commissione. for Human Riglts (OHCHR) C-H-121I Geneva 10, Switzerlånd Kopi: Justiskomit n Justisdepartementet Domstolsadmi nistrasjonen Det offentliges Norg s behandling åv llere av landets kritiske mennesk rettsjurister, Jeg skr;ver dette brevet til internasjonale organer, for å gjøre oppmerksom på hvodan flere norske nenneskerettsjurister blir behandlet av det offentlige system inorge. Det virkerå være en gjennongående tråd at jurister med kritisk blikk på det offentlige Norge, lår store problemer i etterkanl- Her skai jeg omtale fem mennesker tsjurister som, hell uavhengig av hverandre, har opplevd betydelige problemer i møte med det offenllige. Felles for oss alle, er at vi er sterkt engasjerte i menneskercttene og at vi ha. tu1å uttale oss kiiisk om sider ved det norske system. Tor H. Bertelsen Den 15. mai 2013, starter avskjedssaken mot en av Norges fremste menneskerettsdommere, tingrettsdommer Tor H. Bertelsen. Han har hatt sitt virke i Bergen tingren. Dette er den første avslljedssaken som reises mot en dommer i modeme tid inorge. Det vises til vedlagte link hvor Bertelsen opplever prosessen mot ham som ren mobbing: 1. Norge ble domfelt av EMD for brudd på EMK artikkel 8 i saken SANCHEZ CARDENAS v. NORWAY, app no /03, av 4. oktober I denne såken vår Beftelsen dommer i Bergen tingrett og landet på samme synspunkt som hva EMD giorde.

2 Gulating lagmannsrett omgjorde Bertelsens avgjørelse ved dom av 27. september 2002 og denn ble opprettholdt av Høyesterett 20. d sember EMD ga Gulating lagaannsreft sterk kritikk for sin menneskeretlsforståelse, og hvor det heter i premiss 3? "ølgende: 37. However,luming to the nextcriterion in Ariicle 8 $ 2, the one ofnecessily, it is not apparent ro the Cou( whythe High Court,;n the first pan offte impugned statement, held: "ln view ofthe inforrnation avåilable in the case, where quite d tailed descriptions have been provided olthe abuse, logethefwith [L.]'s strong objections to seeing his father, the High Cou.t finds that there are many elements that may indicate tha. abuse has occurred." whetr ;n ahe second pan it went on to say: "The High Court has nevertheless not found it necessary for its decis;on to go further inro orlake a stance on rhis." Itlhus appears that, without it serying any purpose for its resolution ofthe case, the High Countookjudicial notice ofthe evidence before it and affimed on this basis a suspicion ofits ow. thåt th åpplicant had committed a serious riln, sexual abuse agåinst one ofhis sons. No cogent.easons have come to light as to why rhe High Courr in part dealr w;th, in part omitted to dealwith the issue ofsexuålabus.in the Cour!'s opinion, the national couft should eirher havedisposed ofrhe issue, wilh all that means in terms ofevidentiary assessment and reæonirgj or have left it on the side. 38- Funhermore. rhe Cour! observes that the above porrrayal ofthe applicant's conduct in ån authoritalivejudic;al ruling was likely to cany great significance by the way it stismåtised him and was capable ofhaving å major impacl on his pe.sonal situation as wellas his honourand reputation. lnd d. as it appears from the medicalcertificate of3 June 2003, the statement had harmed him bolh psycbologically afld phys;cally, h*d had a stifl;ng etrect on his social life and had prejudiced his family life. Despite its character and potentially damagirg effects on his enjoyment of private and family life, the inclusion ofthe said påssage in the Hieh Court'sjudgment was not supponed by any cogent.easons. 39. In the lignt of the above, the Court finds that the interferense wiri the applican's right to respec. for his pr;vate and family occasioned by.he impusned passage in the High Coun'sjudgment, wås not sufiicientlyjusrified in rhe circumsiances ånd, notwithstanding the naiional court's margin ofappreciation in such matrers, was disproportionate to the l girimate a;ms pursued. Accordingly, the contested parlofthe High Court's judgment eave riseto aviolalion ofarticle 8 ofthe conv ntion. Bertelsen sitt syn påjussen i denne saken, er altså den EMD har falt ned på. mens de høyere rettsinstanser sviktet i sin lorståelse av mennesketettsiussen. Bertelsen har også skrevet bok om Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (se htto://www.akademika.no/emk/ber'lelsen{or-ehlers/ ). Også fler åndre menneskerettsjurister i Norge, har lidt samme skjebne som dommer B rtelsen.

3 Sigurd Klomsæt Sigurd Klomsæt var sakfører for EMD, i sakene SANCHEZ CARDENAS v- NORWAY og i Y v. NORWAY App no /00) av I I februar 2003, Begge sakene endte med domfellelse mot Norge. Også han er avskiltet som advokat Flan ble ankiaget for å ha lekket bilder i forbindelse med 22.juli terroren som rammet Norge. Han ble senere frifunnet for anklagende i Oslo tingett. Det vises til i hftp://wwrv.aftenposten,no/nyheter/iriks/klomsat-frikjent htm1 Herman Berge Herman Berge va. saksfører for EMD i saken A. AND E. RIIS v. NORWAY app no. 9042/04) av 31 mai 2007 og KRISTIANSEN AND TYVIK AS v. NORWAY app no ) av 2 mai Begge avgjørelsene medføte domfellelse mot Norge. Berge har i lengre tid blitt forfulgt av norske myndigheter, og har blitt fratatt muligheten til å være advokat. Prosessen har medført at Berge nå befinner seg på den andre siden av kloden, på Tonga Steingrim Wolland Steingrim Wolland var saksfører for EMD i saken BLADET TROMSØ AND STENSAAS v. NORWAY (App no /93) av 20 May Norge ble her domfelt for brudd på )tringsfriheten, EMK artikkel 10. Også han er fratatt sin advokatlisens selv om også han ble frifunnet for de strafferettslige anklager som ble rettet mot ham, se Marius Reikerås Jeg har vært advokat for blant annet for nordsjødykkerne, en sak som nå pågår i Strasbourg. Jeg mistet også min lisens selv om jeg ble frifunnet for de anklager som lå til grunn for inndragelsen av advokatlisensen. Staten måtte til slutt innrømme i pressen at både konkurs og domfellelse var bygd på såkalte "misforståelser", se link t no/nyheter/okonomi/konkurs-og-dmt-etter-misforstelse htm1 På toss av erkjennelsene omjustismordene, holder staten meg fortsått kunstig konkurs, nå på lerde året. På den måten hindre. staten meg i mitt arbeide som menneskerettsjurist for folket. Det er likeledes tilnærmet umulig å 1å fremmet en menneskerettssak i sin fulle bredde for norske domstoler. Nårjeg har forsøkt å belyse og fremme de menneskerettlkrenkelserjeg selv er blitt påført, oppleverjeg åt sakene blir avvist fra domstolen, gjeme med begrunnelse i at de ikke tilfredsstiller kavene til stevning etter tvisteloven S 9-2.

4 Felles for vi som bii behandlet slik av det norske system, er at vi tør utfordre det etablerte j uridiske miljø med bakgrunn i menneskerettene. Det er åpenbart en høy pris å betale for å utfordre systemet. Bergen, den 15. mai 2013 / tlll', n,''t*4 Marius Reikerås

5 - Jeg oppfatter beskyldningene som ren mobbing ba.no Page 1 of2 Slal n vil avskjediqe I nqrcllsdommer Tor Horqer Bedelsen i Beee.. I nesle uke $ener rissanen I Berce n r nsr r En Ekke av Aenelsens korleser, rdrrqerc red ere o! jurbter ind kårres som vit ner a RKlvFoTo. Foto: am6 Risresu nd - Jeg oppfatter beskyldningene som ren mobbing Dommere, politiurisgr, advokater og byrådsleder fronica Mæland er blantvitnene når den såkalte dommersaken starte. i n ste uke. -.leg ser ned til å få en a!*bnng med hensyn lil de beskyldningene som er retet mot meg, sier lingetsdommer Tor Holger Befielsen lif 64 Det ef tørcle ganq modeme historie åt myndlghetefe iser e. åvskjeds$k mol en embedsnommer Dommee ha. et sl rkt $inhgsved. Denne $ken bln en på om dommere kan slirle k v li albeidsmlrjøet på rinje med andre albeidsiakee, sier Beneben r I BA. SUSPENOERT I FJOR SOIIIMER Han ble i lor sommer susp nderl lra jobben em dmmef i Bergen tinqbn slafnnenerethanikkeerskikkerrllåfung embelel, og Regjedngedvokaten vr ha han avsktedigetettersnan 20 åf jobben. Bakgtunnen er en langva q peeona konflikt ibe en tng tl Reqeri.Ss:dvokal Sven Ole Fagemæs har i skriv tør renssåken undeetrekel ar askjedssaken ikle er basen pa ma.grer wd der raglige kvåliieten Bedelsens arbeid Idliqee er del f mkomhel i fredia åt aloeidsgiver hevder Bene sen ved qjenlåfl ånredninger har lemvgt awikende virrcrighelsoppfåhinq, sviklende vud dng6evne. dgde ho dnlngerog ustabilrct ijobbuiløætsen Jeq opphlter dss beskyldningene em n mobbinq sier BeneEen tir BA slalen fi4der at Benehen i 1999 ltuol rre seg diekre i en barnewcek der en vedn av ham %r pa.r Han lok di kle konr?kl med saksbehandier o9 bamets adlokat. aamets adrckåt er nåe nde byrådsleler M6iæ Mæland. Nå hå Mætand møte o! ;t.re for Oslo i na' l4ætand.tgt den gång ha gitt uto,l(k lor at hun oppfatlel henvendersen som ulidio

6 Jeg oppfafter beskyldningene som ren mobbiag I ba.no Page 2 of2 Benebens sier han fssøkle å bidra med opptsninger Fi grunnlag av en mjstanke ofr at en far hadde b gat!rcve seksr le overgep mot sin - D t har vist s g i enedid at rislanken om ow.grep vår ulen gru..tag i taktum sie.beneben. Blanl ande vlner som er innstehel er en rekke lede i Bergen hng tt, dohmerkolleger av BeneJse., r(onloegate o9 potrliurisler FRYKTER SKITTåNTøYVASK Tingretlen har iidlige h att en de persnalkonfiikla og synei på hå nd Fnngen av dem er delte. Kilder BA h ar væn i kontå kt med *r ikke bon fra at saken soh skal gå ror oslo linqren de nesle ukene kan eide i en ofienltig skiltedøwåsk Renssaken srafier o.sdag r s ma r De røfte dage.e går med I I inn tedn nosfo dbq, og rø6t 21 d ai vit de løute vihene fo* tare seq Det er Innslevnet opp hot 25 vitner iden to lkerrange runssåken. På forsiden nå ffiu.;,..,.*,'.*:r:lr'--* rsrl:il' "...; Sol og 20 grader, hurra, hurra, hurra! 17. Ål Are. mye usikke.hel, s 9 nå er påti141ig 17.mai våelle oer article ece?service=print ts.0s.2013

7 dncnlollen,*." **, I0omsæt fri(ient Tingrettsdommer Hans Bloch-Hoellog hans to meddommere hår frifunnet Sigurd Klomsæt. Oslo tingrett retter sterk kritikk mot politiets terforskning. Påraremyndrgheren mente Kromsær Eehring Brclvik ble publised pålree rshenrer en cd medgushersbelast mddia e på Poiiiihu$i i osd 3 tebru' itor Kromsær bre ro*dåg tikjed ener en e^slemmig dom osolrrgren. de Endelis som htrr nden os osro iinsrch som ikte td qere har v Lld hdrc på errer ia hensy håndre.is åvsåkålle bevs idenne eken sjør mes *remt tsvke durshererhdeqen0iq rori I pener på dårasikkerher,or å hlerpe $g uid6r rctrssaken Sykemeldt rore re'en advob'aruid sjødin so ankåqefldelte å^del pp i rrn q.erlen krokk n 1 4 d a9. mei K omsær er sykemerdr o I har væ'l slehusinn raql på 9 ru ni av påkleni ins ene sa ken h å. nedfød Der vt de.tor Dei er er slo d lankekorc at os o iin m 3r der var riftiq åv ad vokatbeql nssnemndå å rå l hån bdilliiqen oq evebød ei ldas er rr an t tu nn el i n os har ikke hrydd seg om å eriedo s lolder sie, ad6kal Åryid sidin. Pårarenyndiqriere.s påsrand var en bor på krcner os sarsomkds Blånd i lfn*cn $m bislaodedvokål i,r. iu {aken Osro rin(en peker på år del ikk e lekkasien av stalle*ksdokumenle skarværc 'ove.bevisl urover enrrver rimerio tu Id å nnne næi skybis Tlnsrdff kr risefpnlitids ddr.ekins q peks G'l'! pa ic b6ord: lodeluk anhvodanpåaemyndghdenmeigbkkæjenfaktiskhd ha skjedd fra kodorei r r K omsæ' Anbqelser e er sjenids d ikke lilstekkeriq, mend rellen 2Po1i'ielh'gjidkerBjongaVhvåsdh'skjeddmed'krdhelso9kukenavd2bmskinenli enåvhovedenodo6kemei22juris:ken.pollioveluånlo ej'qen rvædlordå iq oq opplysninqerom sikkeaeletr narvæd manqelrurl. mensrinqdten 3,Po eihrvduvi qlo9/e dplioilel1ned'ul*lto9he1lui ^9sskins.miLnne1a1eisigUrdK oh5æl5lavolaske.oqbæ.!mpo 6sli1 oslopolids1liklv..rikliq3lenåsrekkeopp]y9'gene ''Troens skråsikkerhef ' osolnq ndppsumme/e sinvuderng.vpo ilielse'ledoeknngdi(a ta lsyheg ilie1åha rddså]nl nne tftsres 361l6s sk.åsikkgher'og rkke $m d eo]d 4 obj bevkmidreruaker om disse våridi sæ1. Billsdlls lan kan dersyness sblskvsser overog svekker viliei {1 ensis os Bsk rnnhenrlnq av b.vig bi ddåvandefashringbreivkeneradesiasjonenpåul6yap!b isedpånrnenside. lmene3omiu ql islon, mens(nsreten aito. krokken bre d6t rø re rknins.n o9 undq slratesake. bedekrel al de hadde noe eed rekkæjm å sjør advokalko^l&els innrekf ha sål kåftig ned. os konloret d,ives nå med rap Vl lever av oppspåne m dqpå Dat q e1 ro. p;r qrhq Portuel hadde på forhånd me*er te Les pa CD-en med er usynq vånnmei hvs ev de 171 bisrandsådmkdene På!o birder av andss middagen la]lel21303, å ærnier ra'l neo'

8 KloBsæt tapte mot $aren - lår ikkå iilbak advotatbevilllngen oslo tingretl mener Sigurd Klomæl er ansvadig tor 2? juli-lekkasje Mistet oppdråget sorn biståndsadvokåt Os o por rier ba Oio rinqren om å r rbåkekålre Klom*r oppdms son mel sun sm ovenevde på Urøya li bakekaleoppd gel'menshsyesl rdawisleåbehand esaken3ådeppoded0ql0*årdqeotipomoverb vår mnlis tof and. å erdrc på dd digilåre vannmecid ar dedne ror{ra ngen *ke var fikfs 'kk V2nnne*elÅrakenvaralpo]iielhaddebfktengfdisrBFnåVda lagt iir qtond av lieed oq låqnainsnren oq hår kosrel meq ådlokar r sigmd Kromsær soh kevda oq rikk p.orokoled pol Anklaget for grov ufogtand Eter e^ ohradeide enedo^kniig b e Kromsær I aqr en bor på k6de. tor g6v urobrand i tjenesren. K omsæl neker å vedr. boieo. sri( år såken endre som srratres:k osro ns r Jes er usly diq Je! er advokår ikke ry ekun$ner Denne såke sa Kromsæ sin rolkra nq a kror ra ned på sran d dm år Kronsæt nåhe b eraie en bor på krcner, smr sa ksmkchinger p L sher enn ai ekhåsjen ha, skjedd f3 kebevisel er så sre r al der ikke kån dvokat Knur skåvåns pesedyren. Krevde full frirnnelse Fo6våe, arid spd n rå ned oåsra, holder ikke nål som bevis sa sjødin ime.ne(, oq herrer ikkeha riiderlnss Tapte safi om bevillingen emnda'orctok*ikliqvuds'sdade r4 åueusritorna'okklodsærd sten, os 3r der var usntynliq d re m ol s ralen for å tå kjenl nemn das avsjnel$ uqyrdiq, men lapre os bie døml rir å b rale 34o 0o0 kroner i s åksomkosn inqer li sblen Hån vil an ke sa ken ril åq månn $enen INGENIøR flnljøterapeut ['r(*ehelrc - diel*rden4å For r se a e ldysnlnqse L r\llennge' krrkk he,l Mest lest - Det er en gru.n til at dere bare h.r sett bllde av amånda Anonyne k lder sier tilreule6 al kidnappingsoireramanda Berry ble funnet ilangt bedre torralning enn de to åndre kvinnene

9 rsdag kl. 18:12 FRIFUNNET : Tidligefe kjendisadvokat Steingrim Wolland er ffjfunnet for bedragefi. Her er Wolland fotografed ioslo i2000. Foto: BJøRN LANGSE VI Tidligere kjendisadvokat Steingrim Wolland blankt frifunnet Hadde forhåndsinnkjøpt champagne før seieren mot Økokrim i dag. HALLDOR HUSTADNES adei no TidIigerekjendiSadvokatsteiflgrimWo anderioslotingfettbian friiunnet for anklagene om bedrageri mot DnB. Les også

10 Til Dagbladet sier han at han ikke er spesielt overasket - men glad. - Jeg er godt fornøyd. Jeg var ikke mer overrasket enn at jeg kjøpte med meg ei flaske champagne på vei bort mot domsavsigelsen. Det er mest riktig å si atjeg er lettet, sier Wolland, som tidligere var en høyprofilert advokat og spesialist på prcssejuss. Denne videoen viser hvordan Ashley (24) skiftet kjønn Timelapsevideo viser den utrolige fo.vandlingen over tre år. Vurderer anke I saken han nå er frikient for, mente Økokrim at han i 2007 var med på å forlede DnB til å gi et boliglån på 8,3 millioner kroner. Selv har Wolland hele tida sagt ai hans underskift var forfalskei og at han var uskyldig dratt inn i saken. - Det er ubestridl al i den opprinnelige lånesøknaden var underskriften fortulsket. Tiltalen mot ham gikk ikke på det. men på at da lånet ble utbetalt, visste han at den bygget på uriklige opplysninger uten å gjøre banken Bildrapssiktet ektepar varetektsfengslet Kv'nnen (42) og mannen (43) er fengslet i to uker. oppmerksom på det, sier aktor i saken, førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim. lvlen nå er han altså frikjent. Stanghelle har foreløpig ikke fått sett dommen, og vil lese den før hun og økokrim avgjør om den skal ankes. Salmen til Olavs oldefar ble sunget ibegravelsen Tok farvel med 12-åringen idag. Må likevel betale - Han ble ffikjent, men er dømt til å betale 1,7 millioner i erstatning til banken, sier Trude Stanghelle. Men også dette tar Steingrim Wolland som en seler. Kurdisk gerifadronning henrettet i Paris Sakine Cansiz var en av grunnleggerne av PKK, som USA og EU mener er en lerororganisasjon.

11 - Jeg har aldri bestridt gjelda mi til banken. Egentlig innebærer dette at retten har halvert gjelda mi til banken, fordi den har gjort sa mye fejl, sier han til Dagbladet. Wolland vurderer likevel å anke dommen, fordi han synes den juridiske begrunnelsen for det som handler om gjelda er (rar). Endret tiltalen Steingrim Woltand (51) Jurisl og forretningsmann. Juddisk rådgiver i Norsk Redaktørforening fra 19B7 til Har drcvet som advokal og også næringsvirksomhet, blant annet den kjente presseklubben Tostrupkjelleren. Blant de høyprofilerte sakene Wolland førte på 1990-tallet og utover, var den såkalle selsaken som Wolland til slutt vant for Bladel Tromsø i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Wolland sier at tiltalen mot ham har blitt endret flere ganger, og at dette vjser at økokrim har gjort et dårlig håndverk. - Det er rjktig at det har blitt gjort noen mindre endringer av selve tiltalen, sier Trude Stanghelle, men er ikke enig i at dette betyr at Økokrims håndverk har vært dårlig. I denne artikkelen rettssakøkokrimnvheter Siste saker område avsperret Mistenkelig bag funnet inntil vegg. Les mer Eniqhet i iordbrukso F' ;(ft&."f{

12 Konkurs og dømt etter misforståelse Politi, påtalemyndighet og dommere i flere rettssaker tolket et brev feil. Dermed ble eksadvokat Marius Reikerås slått konkurs og dømt for underslag. - Av Liv Solliokkenhaug Pubtise4:29 nov r odbdalen:01.des.2011 t Det ef klari del er uheldig nåf no n bllr tiltalt og dømt fof et forho'd de aldri skulle v ert iiltali for, sier førctestatsadvokat Eirak Sioll Nlelsen, sorn varaktor i saken mot eks-advokat Maaus Reikeds da den gikk for Gulating lagmannsrett nylig Domm rne i lagmanns.ellen fiiiant den lidllgere advokalen for underclag etier ai han førsi ble dørnl i Bergen iingfett De retter krass kritikk mot po itiet og påtalemyndighelens håndiering av denne delen av saken mot Reikerås Misforstått i tre rettssaker LES OGSA

13 t (Du skal vite det Wesenberq. skal ktare å presse meg. D-u henge på deg tildin g.avd Eks-advokat må i fenosel. at du aldri skal klare har lagt deg ut med å presse meg, ingen feil p rson, jeg skal Underslagstillålen bunnel i en uenighet om oppgjør lil noen av Reikerås' medhjelpere i den såkalte nordsjødykkersaken, der han repres nlerte Uere dykkere som krevde erstålning fra siaten. Da dommer Ame Lyng i Oslo iingrett fastsatte advokatsatærct i saken, fikk Reikefås et brev der det var listel opp hvi{ke k.av dommeren godtok fra hans medhjelpere og i enkette av nodsjødykkerne som hadde hall ulgifler iforbindetse med rctissaken. Slik dette brevet ble lest både av de involverte som vaf nevnl i det, av pålalemyndigheten og av Bergen tingreti, bte del forståil slik al Reakerås ble instruert tilå fordele de nevnte beløpene tilalle kravshaverne som varnevnt ibrevel, sier Sto t-nietsen. Reiketås var uenig, og beialle båre ut delef av summene til to advokaler som hadde afbeidet såmmen med ham j no dsjødykkersaken De io begiaerte ham dertot konkurs, og en av dem anmeldle ham også for underslag. Dommeme som behandtei konkurssaken både i Bergen iingrett og igulatiog lagmannsretl tolket Lyngs brev som al Reikerås ble påagt å betale advokaiene. Og da slatsadvokaten noen måneder senere tok ut liltale mot Reikerås ior flere forhold, var det påslåtle understaget etl av punktene i lillalen - based på nøyaktig samme iolkning av brevel Til tross for protester ira Reikerås og hans forsvarer Ariid Dyngeland, lesie også dommeme i gruffesaken brevet på samme må!e - Vr argumenterle io. al r tten fastsetter el salaer iil den advokål som er oppnevnt, og al det deretter er opp ltt advokåten å iotdele dette til eveniuelle medhjelpere. IVen vi ble ikke hørt, sier Dyngeland. Oslo-dommer reagerte Reikerås ble demed dømt for underclag. llen da dommer Lyng i Oslo b{e oppmerksom på dommen, reagefte nan. Lyngs mening med brevet vaf nemlig akkural den samme som Dyngeland og Reikerås fo.gjeves hadde iorsøki å ovebevise dommerne i straffesaken om. ' Derior blejeg oveffasket dajeg ble klar over dommen fra Bergen lingrett, sier Lyng. Lyng kontakiet slalsadvokalene i Hordaland og gjorde oppmerksom på al riltalen og dommen mol Reikerås bygset på en ren _ Dermed rnåtle vi påstå frifinn lsepå dette punktel da saken mot Reikerås kom opp for lagmannsretten, sier StofNietsen. Reikerås mener ffifinnelsen viser ai han ble ltsatt for et justismord da tingreflen dømte ham tor understag. ' Delte kunne vært unngått dersom poliiiet og pålalemyndighelen hadde giddet å ia 6n te efon iit Lyng. Dei er uhyre lrist, ikke bare formeg, men for retisslaien, sier han. Også Lyng er k tisk til påtalemyndighetens arbeid. _ Jeg er litt over sket over al ingen, verken aktor eller forsvafer, har spld meg om hva jeg mente med fonnuleingene i brevei. For tiltalen bygger jo på min beslulning, sier Lyng. - Saken var opplagt Førstestatsadvokal SlollNielsen vedgår at Reikefås atdi burde vært tiltaii for underslag - Del er etl å si i elierpåklokskapens lys, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi kunre spart Reikerås for denne tittateposlen. Det er bra vi nå fikk retlet det opp i lagmannsretten sier han. _ Både Lyng og Reiketås selv påpeker al denne såken kunne væir ute av v rden langl tidligere hvis noen hadde spuri Lyng om hvofdan saken hang sammen. Hvorfor ble han aldrikontaklel2 Det blir speku asjoner ffa min side siden jeg lkke var inne i denne saken fra staden t\,4en jeg tror jkke de som leste det akiuele brcvet følte seg det minsle i tvll om hvofdan det måtte tolkes Jeg forsto del selv akkurat stik atte andre iorcto det da jeg teste dei, sier Sloll Nielsen. Reikerås' forsvarcr A ld Dyngeland på san side mente saken var så klaf at han ikke så behov for å kåtte inn Lyng som vitne. Jeg holdt forståelsen av salaereglene som såpass opptagi at det fremsto nef unødvendig, sier Dyngetand. Han mener eitedorskningen isaken ikke harvæd god nok. Den oppinnelige tili,alebeslulningen omfaltei både bedrage er, underslag og uiroskap som Reakerås nå er frifunnet for. For meg fremsiår del sorn at politiet har mottatt anmeldelser og dok!menter fra moiparien i saken, og overcett at det er el panslnniegg. Poliiiet butde isiedel ha etierforsket $ken selvstendig. Del de har gjort harvæd altfor liie og altfor sent, sier Dyngetand.

14 REIKERAS.sAKEN r ljuni2009 ble l\,,larius Reikerås fatalt advokalbevillingen, etlerllere omstddle utbelalinger til ham fra en eldre bergensreder han reprcsenterle. t : Rederens bam menie Reikerås'hådde utnynel fårens aldedomswakhel til å utbetalt millionbeløp. I en sivil retlssåk he Reikerås dømt til å b lale pengene tilbakf lmars iior ble Reikerås slått konkurs, etter begjædng fia lo av hans medarbeidere i nordsjødykkersaken. Noen månedersenere tok slatsadvokaten i l-lodaland uttnhle mol eks-advokaten. -l-iltalen omfaiiet bådebedrågerl, utroskåp og matarbejding av aklører i reit$ senet i forbrndelse rned redersaken, og underslag av salærmidler i ijanuår iårble Reikerås fiilunnetfor bedrage og utroskap, men dømt på de andrc tiltalepunktene. Sist uke ble han irjfu nnel også for underslagsanklågene. MEST LEST PA økonomisiden rb:23 lviann drept etter knivslagsmål 15:r5 Kjappguide iil 17. maiisentrum 15:14 Nekrolog over min følgesvenn 2r:00 (Hjelp, vennene mine er alvorlig skadeb) 1r:39 - Her dytter dommeten R EKRUTT ERTN GSSELS KAPER L q ".oou,=oo se ane sflrlnqer irå Heådviso'As 2 ulfordrande leiarsullingar på Voss VALUTAER. INDEKSER OG RAVARER USD SEK EUR GBP Oslo Børs Nordsjøolje S'rste ,86 +0,00 0,88 +0,00 7,54 +0,05 8,92 +l- o/o -0,29% Siste 487,57 +0,82'/" ,25 Siste -0,50 102,01 DATA LEVERT AV I\4ORNINGSTAR I tre generasioner har selskapet... r I KARSTEN?'lf t MoHotr store konrraktsritdeiins*nn *._._5ihpl" a t:_rrar\., r.r jr ) ri ii Vedensledende leverandør av s... lfl AkerSol-rions :l

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

SAK 12-012769 MED-OTIR/02: STEINGRIM WOLLAND M.FL.: AD AKTORS REDEGJØRELSE BEGJÆRING OM FRIFINNELSE ETTER STRPL 272 litra B.

SAK 12-012769 MED-OTIR/02: STEINGRIM WOLLAND M.FL.: AD AKTORS REDEGJØRELSE BEGJÆRING OM FRIFINNELSE ETTER STRPL 272 litra B. Oslo tingrett Postboks 8023 Dep. 0030 Oslo Espen Komnæs (H) Olav Braaten Hermann Skard Tom Eivind Haug Marius Eugen Engernes Nielsen Guri Rodal Heidi Holter (Advokatassistent DNA) For: Dommer Hans Bloch-Hoell

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

Kopi av oppslag i Dagsavisen. Den personen som omtales som den truende i oppslaget, er undertegnede.

Kopi av oppslag i Dagsavisen. Den personen som omtales som den truende i oppslaget, er undertegnede. KLAGE TL PFU Klager: nnklaget: Dagsavisen vi ansvarlig redaktør Journalist Nina Johnsrud Dagsavisen hadde den 13.09.2007 en artikkel med tittelen "Truet med å Ul ~dvokatens barn". Vedlegg 1: Kopi av oppslag

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Spesialenheten for Politisaker Kirkegaten 1-3. 0153 Oslo. Oslo, 06.0214. Det vises til anmeldelse mot Økokrim og Jens A Bachke, datert 25. mars 20l3.

Spesialenheten for Politisaker Kirkegaten 1-3. 0153 Oslo. Oslo, 06.0214. Det vises til anmeldelse mot Økokrim og Jens A Bachke, datert 25. mars 20l3. Spesialenheten for Politisaker Kirkegaten 1-3 0153 Oslo Oslo, 06.0214 ANMELDELSE MOT RIKSADVOKATEN Det vises til anmeldelse mot Økokrim og Jens A Bachke, datert 25. mars 20l3. Selv om Riksadvokaten ikke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 03.05.2013 Saksnr.: Dommer: 13-055599ENE-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Kildevern for en journalist etter straffeprosessloven 125 tredje ledd

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt FRA INNLEGGET I DAGBLADET: «Spitznogle har helt rett i at man ikke skal godta

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NEDRE TELEMARK TINGRETT

NEDRE TELEMARK TINGRETT , NEDRE TELEMARK TINGRETT Avsagt: Saksnr: Dommer: 08.12.2010 10-148686MED-NETE Tingrettsdommer Nils Henrik Johansen Den offentlige patalemyndighet Politiadvokat Olav Markussen mot Saken gjelder: Domsavsigelse

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

«Klar sannsynlighetsovervekt»

«Klar sannsynlighetsovervekt» 83 «Klar sannsynlighetsovervekt» 18. juni 1998 Torsdag 18. juni 1998 mottok Espen Espeseth et sluttvederlag fra fengselet på 3397 kroner. For første gang kunne han møte i retten som en fri mann. Klokken

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag 5. november 2014 Hvilke nasjonale rettsmidler bør finnes for barn i Norge? Advokat Frode Elgesem I vår familie som alle andre familier kommer barnas rettigheter

Detaljer

SNO. Redaktør GUDMUND SEL AND, flekkefjord. 17~6.l969.

SNO. Redaktør GUDMUND SEL AND, flekkefjord. 17~6.l969. 116206 Prosess-skrift til Fl,fiord OSLO, den l. juli 1969. P ROS E 5 5- S KRI F T til f LEK K E F J ORD HER RED 5 R ETT, vedr.: PRIVAT STRAffESAK nr. SAKSØKER: SAKSØKTE: HARRY L I N D 5 TRØ M, Ullernvei

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE.

ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE VITENDE. Jan Tennøe Grindbakken 58, 0764 Oslo mail: tennoe.jan@orange.fr Oslo politikammer Oslo dep 0030 Oslo ANMELDELSE AV 10 MEDLEMMER AV GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN FOR AVGJØRELSE SOM DE HAR TRUFFET MOT BEDRE

Detaljer

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D A D V O K A T E N E ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D I KONT@ ]røllesskap MEDLEMMER AV DEN N O ^ K E ADVOKATFORENING w w w.advokatene-lea-haavik-helland.no Rune Leander

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

EMD Ytringsfrihet. De Haes og Gijsels mot Belgia, dom av 24 februar 1997:

EMD Ytringsfrihet. De Haes og Gijsels mot Belgia, dom av 24 februar 1997: EMD Ytringsfrihet De Haes og Gijsels mot Belgia, dom av 24 februar 1997: Belgia ble dømt for å ha krenket ytringsfriheten i en sak to pressefolk klaget inn. De var blitt dømt for injurier av belgisk Høyesterett,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det?

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det? PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's a hot summer evening and Julie Rodgers has had a bad day. Her boss made a pass at her and she said no

Detaljer

RANABYGG SAKEN 1946. INTERVJU AV TRYGVE HANSEN TIDL. DOMSMANN I SAKEN. OPPTAK GJORT AV HERMANN HERMANSEN 17.9.1988.

RANABYGG SAKEN 1946. INTERVJU AV TRYGVE HANSEN TIDL. DOMSMANN I SAKEN. OPPTAK GJORT AV HERMANN HERMANSEN 17.9.1988. RANABYGG SAKEN 1946. INTERVJU AV TRYGVE HANSEN TIDL. DOMSMANN I SAKEN. OPPTAK GJORT AV HERMANN HERMANSEN 17.9.1988. Hermansen: Trygve Hansen pensjonist, 75 år, Mo i Rana. Du har opplevd det meste i tiden

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. januar 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-007057ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Dommeren

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Kildebruk i Norges Høyesterett

Kildebruk i Norges Høyesterett Kildebruk i Norges Høyesterett Oversikt Kort om meg Om Høyesterett Arbeidet i Høyesterett Kildebruk i praksis Utvikling Norges Høyesterett 2 Om meg Cand. jur. fra Bergen høst 2000 Har jobbet som utreder

Detaljer

Begjæring om gjenåpning til. Borgarting lagmannsrett som sideordnet domstol

Begjæring om gjenåpning til. Borgarting lagmannsrett som sideordnet domstol Begjæring om gjenåpning til Borgarting lagmannsrett som sideordnet domstol Dato: 20. januar 2012 Sak nr.: Ankende part: Ankemotpart: Marius Reikerås Cappesvei 10, 5018 Bergen Henrik Lunde, Marieroparken

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02259-A, (sak nr. 2009/1169), straffesak, anke over dom, (advokat Eling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02259-A, (sak nr. 2009/1169), straffesak, anke over dom, (advokat Eling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02259-A, (sak nr. 2009/1169), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

Rettane til den fornærma og dei etterlatne

Rettane til den fornærma og dei etterlatne Rettane til den fornærma og dei etterlatne Denne brosjyren gir ei oversikt over dei viktigaste reglane. Dersom du ønskjer å vite meir, sjå kontaktinformasjonen på baksida av brosjyren. Den som er offer

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00106-A, (sak nr. 2009/1873), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00106-A, (sak nr. 2009/1873), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00106-A, (sak nr. 2009/1873), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00846-A, (sak nr. 2008/246), straffesak, anke over dom, (advokat Trygve Staff) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00846-A, (sak nr. 2008/246), straffesak, anke over dom, (advokat Trygve Staff) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00846-A, (sak nr. 2008/246), straffesak, anke over dom, A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar Den europeiske menneskerettsdomstolen Spørsmål og Svar Spørsmål og Svar Hva er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen? Disse spørsmål og svar er utarbeidet av Domstolens justissekretariat. Dokumentet

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

kt-jl^j Fredag 18. oktober 1991 PRESSET

kt-jl^j Fredag 18. oktober 1991 PRESSET kt-jl^j Fredag 18. oktober 1991 PRESSET KREFTSYK. Av DAG FONBÆK Marion Lem ble presset hardt for å ta opp banklånet på 100 000 kroner. Det bekreftet tidligere Marion nestleder var en for scientologene,

Detaljer

Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no

Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no Disposisjon Best Interest prinsippet et grunnleggende prinsipp. Information

Detaljer

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013 Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett Skedsmo Rådhus Januar 2013 Temaer som behandles Om rettssystemet og Nedre Romerike tingrett Meddommernes rolle/oppgaver Valg til meddommerutvalget Dommeres

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01833-A, (sak nr. 2008/1308), straffesak, anke over dom, I. A II. B III. C S T E M M E G I V N I N G : (1) Dommer Bårdsen: Saken gjelder

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

PFU-SAK NR. 290/15. Verdens Gang publiserte 14. desember 2011 en artikkel med tittelen «Siktede Andersen godkjente flere millionavtaler».

PFU-SAK NR. 290/15. Verdens Gang publiserte 14. desember 2011 en artikkel med tittelen «Siktede Andersen godkjente flere millionavtaler». PFU-SAK NR. 290/15 KLAGER: Morgan Andersen ADRESSE: Dampskipsbrygga, 1607 Fredrikstad PUBLIKASJON: Verdens Gang PUBLISERINGSDATO: 14.12.2011 STOFFOMRÅDE: Sport SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Beklagelse

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk i mars 3. Tinghuset har et bruksareal på ca. 5 m 2 og består av torgrom/vrimlehall,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Nasjonal samling for skoler Geir Engebretsen Oslo tingrett mars 2012 Hovedutfordringene Omfanget 160 bistandsadvokater representerer nesten 800 fornærmede

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i. TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859)

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i. TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859) Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: TU-nr. 15-058 (arkivnr:15/859) Klage fra A på lagdommer B, lagdommer C og ekstraordinær

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer