Spesialenheten for Politisaker Kirkegaten Oslo. Oslo, Det vises til anmeldelse mot Økokrim og Jens A Bachke, datert 25. mars 20l3.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialenheten for Politisaker Kirkegaten 1-3. 0153 Oslo. Oslo, 06.0214. Det vises til anmeldelse mot Økokrim og Jens A Bachke, datert 25. mars 20l3."

Transkript

1 Spesialenheten for Politisaker Kirkegaten Oslo Oslo, ANMELDELSE MOT RIKSADVOKATEN Det vises til anmeldelse mot Økokrim og Jens A Bachke, datert 25. mars 20l3. Selv om Riksadvokaten ikke uttrykkelig ble anmeldt fremgår det av sammenhengen at Riksadvokatens opptreden og støtte til ulovlighetene, ga grunnlag for å vurdere om også Riksadvokaten har begått straffbare handlinger. Etter at anmeldelsen ble inngitt har Økokrim henlagt post b og c isiktelsen om såkalt «kunstbedrageri». Henleggelsesgrunn var «bevisets stilling». Dette er selvsagt nonsens siden det beskrevne forhold ikke er straffbart, og jeg antar at dette er gjort for å tilsløre at siktelsen hele tiden var falsk og grunnløs. Som Spesialenheten er kjent med, var siktelsens påstand om «møter» på mitt kontor oppdiktet av Økokrim selv. Jeg klaget for ordens skyld til Riksadvokaten, Vedlegg 1, som oppskriftsmessig lot som om siktelsen fortsatt beskriver et straffbart forhold, (selv om «møter» var oppdiktet) og at det bare var bevisene det sto på. Jeg tilskrev derfor Riksadvokaten og tilsto det som er beskrevet i siktelsen, og tilføyde at om han mente selv ikke det var tilstrekkelig så ville jeg gjeme forsøke å skaffe ytterligere bevis for at jeg hadde stilt min klientkonto «til disposisjon». Vedlegg 2, mitt brev av Riksadvokaten svarte ved brev av , men det ble feilsendt, kom iretur og ble sendt meg på nytt den Vedlegg 3. Nå kunne ikke Riksadvokaten «se» at min angivelige «endrede holdning», dvs. tilståelsen, hadde noen betydning. Det er bare en måte å forstå dette på Riksadvokaten påstår at det generelt er straffbart å stille sin klientkonto til disposisjon, men selv når dette faktum er klarlagt, mangler det beviser. Et slikt standpunkt er rett og slett stupid. Nå er det ikke straffbart generelt å forfekte stupide synspunkter, ei heller i offentlig tjeneste. Ikke all stupiditet er straffverdig. Straffbarheten vil kunne avhenge av hvilke påregnelige konsekvenser det har. En siktelse er de facto en ærekrenkelse, jf strl. 246 og 247, ved at den er en beskyldning om et straffbart forhold. Den kan være rettmessig hvis den er sann, og den kan være ansvarsfri hvis den som har fremsatt den har vært pliktig til å uttale seg og har utvist «tilbørlig aktsomhet i enhver henseende», jf. Strpl Det er et sterkt skjerpet aktsomhetskrav. I dette tilfelle har Økokrim fremsatt en ærekrenkende beskyldning mot meg, og den er spredd i et meget stort antall eksemplarer i den krets hvor jeg trenger yrkesmessig tillit. Det er ingen tvil om at Riksadvokaten personlig har medvirket, og han har sågar støttet opp under løgnen om «møter» på

2 mitt kontor. Når beskyldningen henlegges grunnet «bevisets stilling», innebærer det kort sagt at beskyldningen om at det foreligger en straffbar handling på min hånd opprettholdes. Siktelsen har fullstendig grunnløst vært opprettholdt i tre og et halvt år. Henleggelsen etter bevisets stilling, står for alltid. Den kan jeg ikke prøve rettslig. Spesialenheten bør også ha in mente at vern av omdømme er en menneskerett, jf. EMK art. 8. Det innebærer at retten plikter å gi meg slikt vern, når jeg ber om det, og jeg har krav på en effektiv domstolsprøving, jf EMK art 13. Siden jeg åpenbart ikke selv kan bringe spørsmålet om siktelsens lovlighet inn for domstolene, (min klage til EMD på dette punkt er nettopp antatt til behandling), så må staten for eventuelt å oppfylle sin plikt etter art 8, sørge for vern på annen måte. Norge ble forresten «dømt» i EMD for få år siden, for ikke å ha gitt tilstrekkelig æresvern. Kort sagt plikter Spesialenheten å forfølge saken overfor Riksadvokaten, også etter EMK. For meg er det ikke viktig om Riksadvokaten straffes for grov uforstand, injurier eller tjenesteforsømmelse. Det kan tenkes flere andre straffebestemmelser er aktuelle siden flere personer har samarbeidet om den straffbare handling og henleggelsen er gjort for å forsøke å skjule at siktelsen var falsk, men det skal jeg la ligge. Det som er viktig er at slik kriminalitet som er satt i system ikke går ustraffet. Skadevirkningene for meg har vært voldsomme, og krenkelsen fortsetter så lenge beskyldningen de facto består. Avslutningsvis nevner jeg kort at det ikke finnes noen rettskraftig dom på å «ha stilt sin klientkonto til disposisjon», og jeg kjenner heller ikke til at påtalemyndigheten noensinne har fremmet en slik tiltale for retten. I pressen vil man riktignok finne en del propaganda fra Økorkim om dette, og det må forstås som påtalemyndighetens arbeid for å påvirke domstolene - og følgelig en erkjennelse av at påvirkning anses nødvendig. Både Økokrim og Riksadvokaten vet at det ikke er straffbart, og har derfor aldri fremmet noen sak for retten. På tross av dette misbruker de pressen, domstolene og i dette tilfelle meg til å søke å sniketablere en rettstilstand hvor det generelt er straffbart for advokater å ta i mot betalinger på klientkonto. - Siktelsen skled jo, godt innpakket i verre beskyldninger, igjennom i tingretten og ble aldri senere kontrollert. Dette vil senere kunne brukes til å argumentere for at domstolene har «godtatt det». Det er likevel trolig at Riksadvokaten vil hevde at han ikke vet bedre, men i så fall minnes det om at rettsvillfarelse ikke er straffriende. Siden Riksadvokaten er påtalemessig overordnet Spesialenheten, antar jeg at det straks må oppnevnes en setteriksadvokat. Riksadvokat Tor-Axel Busch begjæres tiltalt og straffet. 4f:~. teingr~ Wolland I Flat 3 M rewood Court 60 Care road BN212 JR Eastboume U.K.

3 Gmail - Klage til Riksadvokaten G~ail byt.\ li.,~~'" Steingrim Wolland Klage til Riksadvokaten Steingrim Wolland lil: Trude Stanghelle 27. august 2013 kl Økokrim Postboks OSLO Eastbourne, Deres ref: 151/09 KLAGE TIL RIKSADVOKATEN OVER HENLEGGELSE AV SIKTELSE Det vises til Økokrims brev av hvor postene b) og c) i siktelsen ble henlagt «etter bevisets stilling». Det klages over begrunnelsen for henleggelsen. ikke er straffbart. Den reelle grunnen er at forholdet beskrevet i siktelsen Jeg har tidligere klaget til Riksadvokaten over at siktelsen ikke beskriver et straffbart forhold, og aldri skulle vært skrevet. Den gang la Riksadvokaten til grunn også uriktig faktum og skrev bl.a. at siktelsen «kunne vært mer utfyllende», og «Det er ikke grunn til å tro at angitte faktum er «diktet opp» av Økokrim». I tidligere korrespondanse har jeg påpekt det absurde i uttalelsen om at siktelsen «kunne vært mer utfyllende», i det den uttrykker at Riksadvokaten mener at Økokrim helst skulle diktet opp flere usannheter. I denne sammenheng er det likevel greit å minne om at uttalelsen også uttrykker at siktelsen allerede på det tidspunkt var mangelfull. Den 8. mars 2013 fremtvang jeg - via krav om rettslig avhør - en skriftlig innrømmelse fra Økokrim, og i brevet fra Økokrim fremgår det at man ikke hadde grunnlag for beskyldningen i siktelsen om at det skulle ha funnet sted noen «møter» på mitt kontor, om angjeldende tema. 10f :26

4 Gmail - Klage til Riksadvokaten https://mail.google.comjmaivujo/?ui=2&ik=4b4ge9c9ca&view=p... Siktelsen skulle selvsagt vært rettet og løgnen om «møter» skulle vært fjernet. Da ville siktelsen utelukkende en påstand om at jeg skulle ha stilt min klientkonto «til disposisjon», altså at det var foretatt betaling til en bankkonto. At det skjer en innbetaling til en klient på en advokats klientkonto er selvsagt ikke i nærheten av å omfattes av gjerningsbeskrivelsen i strl Faktum er at Økokrim først diktet opp «faktum» for å støtte opp en håpløs siktelse, så ble man tvunget til å innrømme løgnen men unnlot å bringe siktelsen i overensstemmelse med det faktum man vet er korrekt. Statsadvokat Trude Stanghelle opprettholdt altså en siktelse hun visste inneholdt en løgn, for så å henlegge løgnen etter «bevisets stilling». Jeg antar at Riksadvokaten selvforklarende. forlengst har forstått dette, så jeg bruker ikke mer energi på å forklare det Med hilsen Steingrim Wolland 2of :26

5 J_ Riksadvokaten Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Norway Eastboume, AMOOl /12-63/ABG007 STEINGRIM WOLLAND - KLAGE OVER HENLEGGELSE - TILSTÅELSE Det vises til min klage av 27. august 2013 over henleggelsesgrunn og Riksadvokatens «påtegning» datert 2. oktober Riksadvokaten har lagt til grunn at henleggelsesformen «intet straffbart forhold» er reservert for tilfeller hvor «det beskrevne forhold ikke rammes av noen straffebestemmelse». «Forholdet» imin siktelse er at jeg skal ha stilt min «klientkonto til disposisjon for oppgjørene av bildene». Det er da selvsagt dette forholdet som skal bevises. Dette forholdet har jeg aldri benektet. Det er en vitterlig kjensgjerning at Magne Olav Thorset i 2005 betalte til Svein Arne Hagen på min klientkonto. For å gjøre det helt krystallklart så tilstår jeg forholdet! Når det etter påtalemyndighetens oppfatning foreligger en straffbar handling, en kjent gjerningsmann og tilståelse som støttes av de øvrige bevis, så det to lovlige muligheter: Det tas ut tiltale, eller det gis påtaleunnlatelse. Det å henlegge et vitterlig erkjent straftbart forhold etter «bevisets stilling», vil formodentlig være i strid med strl 118 og 123. For det tilfelle at Riksadvokaten fortsatt, også etter min uttrykkelige tilståelse, mener at det ikke foreligger tilstrekkelig «bevis» for siktelsen, ber jeg om å la opplyst dette. Jeg vil i så fall forsøke å skaffe de nødvendige bevis. Det er helt umulig å resonnere seg frem til hvilke ytterlige bevis det kunne være, så jeg ber om å få opplyst hvilke bevis som Riksadvokaten ser for seg ville kunne føre til domfellelse etter siktelsen. I det minste ber jeg om å la angitt et bevistema som gjør det mulig for meg å resonnere meg frem til hvilke bevis Riksadvokaten mener mangler. Jeg skal i så fall lete ialt jeg har av dokumenter, og eventuelt forsøke å skaffe vitner som kan gi tilstrekkelig bevis for siktelsen og min erkjennelse, at jeg har stilt min klientkonto til disposisjon. Jeg ber om at Riksadvokaten revurderer sin avgjørelse om henleggelsen etter «bevisets stilling», i lys av min erkjennelse av faktum isiktelsen. ~~lsen~ JI f st~~(d Flat 3, ~O Carew Road, BN212 JR Eastboume, UK.

6 PÅTEGNINGSARK Riks ad vo ka tem b etet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Dok nr 01,07 AM /12-63/ABG oktober 2013 STEINGRIM WOLLAND - KLAGE OVER HENLEGGELSE Sendes Økokrim til orientering og eventuell oppfølging, under henvisning til Steingrim Wollands vedlagte brev 17. oktober d.å. Riksadvokaten kan ikke se at Wollands endrede holdning til siktelsen, slik den kommer til uttrykk i dette brevet, gir grunn til å endre avgjørelsen om ikke å ta tilfølge hans klage over henleggelsesgrunn. Det overlates til Økokrim å vurdere om brevet gir grunn til noe ytterligere fra påtalemyndighetens side. Herfra er saken avsluttet. ~-~~._- RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO T_f_r-_~~~ f\r'jv. ~ ~ Anders Blix Gundersen kst. statsadvokat Gjenpart: Steingrim Wolland, Flat 3, Carew Road, BN212 JR Eastboume, UK GGR007

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Arne Trondrud 3630 Rødberg Kongsberg tingrett Rødberg 19. januar 2010 Postboks 454 3604 Kongsberg STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Saksnummer : F2009-093317 Nore og Uvdal forliksråd Saksøker Prosessfullmektig

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 Innholdsfortegnelse DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 2. OM PROSESSEN... 7 2.1 Bakgrunnen for Undersøkelsen... 7 2.1.1 Innledning... 7 2.1.2 Øvrige eksterne undersøkelser...

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02212-A, (sak nr. 2010/1115), straffesak, anke over kjennelse, Advokatfirmaet A AS (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige

Detaljer

NORGE- en rettsstat for alle?

NORGE- en rettsstat for alle? NORGE- en rettsstat for alle? NORGE- en rettsstat for alle?... 1 En rapport om holdninger til minoriteter i det norske rettsvesen... 5 Forord... 5 - Hvordan behandles personer med minoritetsbakgrunn, det

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Det har lenge vært bebudet en evaluering av Gjenopptakelseskommisjonens

Det har lenge vært bebudet en evaluering av Gjenopptakelseskommisjonens . Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Vår ref: 21292 Deres ref: Ansvarlig advokat: Arvid Sjødin UTTALELSE TIL EVALUERING AV GJEN- OPPTAKELSESKOMMISJONEN (1) Det har lenge vært

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom, (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00031-A, (sak nr. 2010/1148), straffesak, anke over dom, Reidar Morten Furuholmen Rune Berg (advokat John Christian Elden) (advokat

Detaljer

RIKSADVOKATEN. R E F. : V Å R R E F. : D A T O : Ra 07-225 TAB/mw 05.07.07 457.0

RIKSADVOKATEN. R E F. : V Å R R E F. : D A T O : Ra 07-225 TAB/mw 05.07.07 457.0 RIKSADVOKATEN Statsadvokatene Sjefen for Kripos Sjefen for PST Politimestrene R E F. : V Å R R E F. : D A T O : Ra 07-225 TAB/mw 05.07.07 457.0 SELVVASKING RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERINGEN AV STRAFFELOVEN

Detaljer

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor

Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Skranker for bruk av ransaking og beslag på advokatkontor Av Kathrine Jessen Frøysa Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008 1. Innledning... 1

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00065-A, (sak nr. 2008/1542), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne.

Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne. BEBY /13 Bergen bystyre Folkevalgtes taushetsplikt og bystyrets sanksjonsmuligheter ved brudd på denne. BJFR ESARK-0506-201315380-2 Hva saken gjelder Saken gjelder en bystyrerepresentants offentliggjøring

Detaljer

Begjæring. arrest. til. Oslo byfogdembete

Begjæring. arrest. til. Oslo byfogdembete Begjæring om midlertidig forføyning og arrest til Oslo byfogdembete Saks nr Saksøker : 05-018745TVA-OBYF og 05-018766TVA-OBYF : Tore Nuland Middelthuns gt 25 B 0368 Oslo Prosessfullmektig : Herman J Berge

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, prøve) prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom, I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø til prøve) mot AmTrust

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 31.03.2008 Saksnr.: Dommere: 07-106872ASI-BORG/03 Lagdommer Kst lagdommer Ekstraordinær lagdommer Inger Wiig Hanne Signe Nymoen Jan Erik Aarsland Olsson

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Det ble ikke ansett sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar.

Det ble ikke ansett sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar. Sak 75/14-123 29.09.2014 ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT A anmeldte polititjenesteperson B for brudd på taushetsplikt ved å ha sendt en bekymringsmelding til barnevernet. A anførte at B hadde misbrukt

Detaljer

Kopibclc. AVGJØx*ELSE: Saknr:2008 0124. Kommisjonens medlemmer: Parter: Birger Arthur Stedal. Ingrid Bergslid Salvesen

Kopibclc. AVGJØx*ELSE: Saknr:2008 0124. Kommisjonens medlemmer: Parter: Birger Arthur Stedal. Ingrid Bergslid Salvesen KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKETSE AV STRAFFESAKER Kopibclc Den 30. september 2010 ble det i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker truffet avgiørelse i Saknr:2008 0124 Kommisjonens medlemmer: Gunnar

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Furuholmens nyttige idioter

Furuholmens nyttige idioter Jus Advokat Furuholmen er dømt for heleri får fortsette som advokat: Furuholmens nyttige idioter furuholmen og reiss-andersen lyngtveit og furuholmen furuholmen og toska Både Lagmannsretten og Høyesterett

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2011

Detaljer

(klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse)

(klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse) (klagers navn) Skien 03.03.06 (klagers adresse), (postadresse) Statens Helsetilsyn v / Fylkeslegen i Telemark Gjerpensgate 14, 3716 Skien Klage på familieterapeut Øivind Aschjem ved Alternativ til Vold

Detaljer

Nettbunadsaken. IJ-nr 2009-35

Nettbunadsaken. IJ-nr 2009-35 Nettbunadsaken IJ-nr 2009-35 Instans: Borgarting lagmannsrett - Dom Dato: 2010-04-12 Publisert: LB-2009-85294 Sammendrag: Privat straffesak, krav om mortifikasjon, erstatning og oppreisning, straffeloven

Detaljer

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT BESLUTNING. 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 29. februar 2012 i Oslo tingrett, 11-125109ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Begjæring om tilbakekallelse av oppnevning av advokat

Detaljer