SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK Rådmannens innstilling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling:"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015 Rådmannens innstilling: 1. Følgende styrkinger gjøres i budsjett 2015: (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett A Skatteinngang B Tilskudd private barnehager C Barnehagebarn i andre kommuner D Elever i andre kommuner E Kjøp av plasser nye brukere F Tilskudd ressurskrevende brukere G Åmot bofellesskap 500 H Ekstra plasser ved Modumheimen avd I Personal 530 J Arkiv 150 K Omdømmekampanje 220 L Prosjekt: Organisering administrative oppgaver 250 M Brannvesen Følgende innsparings- og finansieringstiltak iverksettes: (tall i 1000 kr) Budsjettendring Kantine 2 IKT-avtaler Husleie AI Bolig KF bemanning og kjøp av tjenester Bolig KF konsulent Bolig KF husleieinntekter Økonomiavdeling, bemanning 75 8 Kirkelig fellesråd Kompetanseutvikling ledere Rdm kontor, salg av tjenester 400

2 11 Styrer Løkkeveien Generell styrking barnehage Læring om næring Polentur Kompetanseutvikling grunnskole Bemanning grunnskole/sfo Undervisningskontoret PPT Voksenopplæring Helse- og sosial -stab Frisklivssentralen BPA-ordning Egenbetaling Modumheimen Endring av tjenestetilbud til brukere Inntekter Skolegata Funksjonstillegg instruktør lærlinger Barnevern Ø-hjelpsplasser Innsparing lønn hjemmetjenesten Hverdagsrehabilitering, permisjon NAV Tun funksjonshemmede, 50 % merkantil Helsestasjon Økte egenandeler Katfos innsparing husleie/strøm 1/2 år 36 Vakant 50% kontoransatt Disposisjonspost Tilskuddsordninger Tilsynsvakt skoler dugnad Legge ned bibliotek Åmot 41 Inntekter Modumhall/Furumo Bortfall papirinnsamling Kulturskole Ing.stillinger i ALM og kommunalteknikk Vakans veiavdeling Vintervedlikehold vei Elektrisk energi teknisk sentral Renhold Brannvesen, nedbemanning Park og kirke Kommunale formålsbygg Kart og oppmåling - redusert lønnskostnad 160

3 53 Formannskapets disposisjonspost Endring i betalingssatser vedtas med virkning i Overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 5. Øvrige innspill som framgår av saksframlegget, utredes videre i arbeidet med budsjett Vedlegg: Saksopplysninger: Rådmannen sendte 14. april følgende melding til politikere, ledere og tillitsvalgte i kommunen: Merforbruk i Modum kommune Regnskapstall for 2014 viser at driftsnivået i Modum kommune er for høyt. Økonomirapportene hittil i 2015 viser samme tendens. Det er særlig innen helse- og sosialsektoren og undervisningssektoren det er merforbruk. Endrede forutsetninger gir en ytterligere forverring av netto driftsresultat. I tillegg fortsetter en negativ skatteutvikling fra 2014 til Rådmannens ledergruppe har igangsatt en nødvendig prosess for innstramminger. Det jobbes med å utarbeide en tiltaksliste innenfor en ramme på 15 mill. kr. Det legges fram sak til politisk behandling i mai/juni. I denne saken gjøres det rede for hvilke områder som foreslås styrket, og hvilke innsparingstiltak som foreslås for å dekke finansieringsbehovet. Rådmannen vil berømme kommunens virksomheter og tillitsvalgte som har vært aktivt involvert i prosessen med å utarbeide forslag til tiltak. Det har vært vist stor vilje til å bidra til å finne løsninger på en felles utfordring. Gjennom denne prosessen har man funnet fram til tiltak som så langt mulig ivaretar brukere og ansatte. Det er imidlertid ikke mulig å kutte 15 mill. kr uten at det merkes. Det legges fram innsparingsforslag på 15,8 mill. kr. Tiltakene fordeler seg slik på sektorene:

4 Oppsummering Innsparing 2015 Nettoramme kutt Bud dr utg kutt Sentraladm ,2 % ,1 % Undervisning ,4 % ,2 % Helse og sosial ,0 % ,4 % Kultur ,0 % ,1 % Teknisk ,4 % ,6 % Generelt ,4 % ,7 % Sett i forhold til sektorenes nettorammer utgjør innsparingen 2,4 %. Ser vi på brutto driftsutgifter utgjør forslaget en reduksjon på 1,7 % av sektorenes budsjett. Forslaget innebærer en reduksjon tilsvarende 22 årsverk. En del av disse er allerede ubesatte stillinger. Annen nedbemanning vil så langt som mulig skje ved naturlig avgang. I tillegg vil noen stillinger stå vakant i kortere perioder. Alle ledige stillinger behandles nå av rådmannens ledergruppe som vurderer om stillingen må fylles, og om den kan besettes ved interne omrokkeringer. Dersom det blir nødvendig med oppsigelse, vil normal prosedyre for dette følges. For å få forutsatt økonomisk effekt inneværende år, må tiltakene iverksettes raskt. Gjennomføring forberedes frem mot kommunestyrets vedtak. Noen av innsparingsforslagene er engangstiltak som vil gi effekt kun inneværende år. Andre forslag får kort virketid dette året, men vil ha en helårsvirkning neste år. Enkelte forslag vil tre i kraft først fra nyttår, men foreslås vedtatt nå for å kunne iverksette nødvendige tiltak for avvikling. Foreslåtte tiltak anslås å gi en helårsvirkning i 2016 på 18,5 mill. kr. I tillegg til tiltak som foreslås iverksatt, er det i prosessen kommet opp mange tiltak som kan utredes nærmere. Det vil være naturlig at dette gjøres som en del av budsjettprosessen for Disse tiltakene nevnes i saksframlegget, og det bes om politiske signaler dersom noen av disse ikke ønskes videre utredet. I denne saken foreslås budsjettøkninger som beløper seg til mer enn innsparingstiltakene; til sammen 18 mill. kr. Netto effekten for den enkelte sektor blir følgende:

5 Innsparing Netto økning i 2015 Styrking 2015 sektorramme Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Generelt Differansen mellom styrkinger og innsparinger på 2,2 mill. kr vil svekke budsjettert netto driftsresultat. Overføring til investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende. Det har hittil i år vært gjort budsjettendringer som redusert budsjettert netto driftsresultat med 3,6 mill. kr: Netto driftsresultat Opprinnelig budsjett Reduser overføring inv.bud: K-sak 3/15 Bolig KF Bruk av disp.fond: K-sak 99/14 Overføring formansk. disp -323 Bruk av bundne fond: NMU -67 Kosthold -550 Friskliv og mestring -200 Psykolog frisklivssentral -510 Avsatt bundne fond: Testamentarv Modumheimen 400 Netto driftsresultat Revidert busdsjett Forslag: Redusere overføring inv.bud: Bruk av bundne fond: Redusere frafall -345 Foreldrekafe -55 Nav -390 Netto driftsresultat Etter forslag Med foreslåtte endringer vil budsjettert netto driftsresultat være på kr. Dette er svært lavt, og understreker behovet for god økonomistyring.

6 Behov for styrking av budsjett Rådmannen foreslår at følgende områder styrkes (tall i 1000 kr): (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett A Skatteinngang B Tilskudd private barnehager C Barnehagebarn i andre kommuner D Elever i andre kommuner E Kjøp av plasser nye brukere F Tilskudd ressurskrevende brukere G Åmot bofellesskap 500 H Ekstra plasser ved Modumheimen avd I Personal 530 J Arkiv 150 K Omdømmekampanje 220 L Prosjekt: Organisering administrative oppgaver 250 M Brannvesen A. Skatteinngang Regjeringen sier i revidert nasjonalbudsjett (RNB) at «kommunene opplever lavere inntekter enn ventet i 2015 på grunn av lavere lønnsvekst og lavere skatteinntekter. Samtidig styrker lavere lønns- og prisvekst kommunenes økonomiske handlingsrom. Totalt anslår regjeringen av lavere skatteinntekter utgjør 1,6 milliarder kroner, mens lavere lønns- og kostnadsvekst styrker kommuneøkonomien med 0,3 milliarder kroner. Regjeringen foreslår en ekstra styrking av kommunenes frie inntekter på 1,1 mrd kroner i 2015, som følge av en helhetsvurdering av den økonomiske situasjonen i kommunene.» For Modum utgjør denne økte rammeoverføringen kr. Dette kompenserer som det framgår av RNB bare delvis for skattesvikten. Rådmannen foreslår å redusere skatteanslaget med 2 mill. kr. B. Tilskudd private barnehager Ved budsjettbehandlingen ble det varslet om at tilskudd til private barnehager var for lavt i rådmannens budsjettforslag. Ifølge notatet ble tilskuddet stipulert til 34,898 mill. kr, en differanse på 3,398 mill. kr i forhold til rådmannens forslag til budsjett. Tilskudd til private barnehager ble ikke styrket ved kommunestyrets budsjettbehandling. I kommunestyresak 3/15 ble tilskudd til private barnehager økt med kr som følge av endringer i statsbudsjettet.

7 Ved utgangen av mars har tilskuddet blitt beregnet på nytt til kr. Forutsetning er at barnetall på våren er likt barnetall på høsten i de private barnehagene. Dette vil si at budsjettert tilskudd er kr for lavt. C. Barnehagebarn i andre kommuner Høsten 2014 refunderte Modum kommune for 15 barn i barnehager i andre kommuner. Om de samme barna går i de samme barnehagene også våren 2015, blir refusjonskravet for disse barna drøye 1 mill. kr for vårhalvåret. Årsvirkning av 15 barn utgjør kr. I budsjettet har vi kr på årsbasis, og mangler dermed kr. D. Elever i andre kommuner Utgifter til elever i andre kommuner utgjorde 9,3 mill. kr i 2014 Gjesteelever Antall 2013 Total kostnad /inntekt Antall 2014 Total kostnad /inntekt Ut av kommunen Inn i kommunen Stipule rt 2015 Budsjett kostnad /inntekt Netto Antall elever i andre kommuner har en stipulert nedgang til 22 for høsthalvåret. I vårhalvåret vil det være samme elevtall som for Dette er andre forutsetninger enn da budsjettet ble vedtatt. Utgift til den enkelte elev avhenger bl.a. om det er gjort vedtak om styrket opplæring. Prognose for 2015 vil ligge på 9,3 mill. kr. Dette vil si en merutgift på 2,5 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett. Inntekter fra andre kommuner er vurdert til å ligge på nivå med budsjett. E. Kjøp av plasser nye brukere Helse- og sosialetaten har måttet kjøpe private plasser med bemanning for 4 nye brukere hvor kommunen ikke har egnet bo- og tjenestetilbud. Utgiften vil i 2015 påløpe seg til Det er knyttet stor usikkerhet i forhold til varighet på noen av plassene. F. Tilskudd ressurskrevende brukere Det er i budsjett 2015 budsjettert med et tilskudd på ressurskrevende brukere på 26,8 mill. kr. Ny beregning av tilskudd viser ca 25 mill. kr. Det er da tatt hensyn til bortfall av én bruker og tilskudd for nye brukere. Inntektene reduseres med 1,8 mill. kr. G. Åmot bofellesskap Åmot bofellesskap var i budsjettet forutsatt lagt ned fra Det har imidlertid ikke latt seg gjøre å flytte alle beboerne innen fristen. Driften har opphørt pr Kostnader til driften av Åmot bofellesskap i 2015 er kr. H. Ekstra plasser ved avdeling 4 på Modumheimen

8 Økt behov for langtidsplasser på slutten av 2014 førte til midlertidig økning i bruk av senger på avdeling 4. Noe av årsaken til behov for økte plasser var utfasing av Åmot bofellesskap. Utvidet drift av avdeling 4 er ikke lagt inn budsjettet for Avvikling av midlertidig utvidelse ved avdeling 4 gjennomføres i løpet av mai I. Personal Personal har ved utgangen av april hatt ekstrakostnader til en personalsak på kr. Saken beregnes å ha en årsvirkning på kr. J. Arkiv Modum kommune har hatt tilsyn innen arkiv, og arbeider nå med plan for å lukke betydelige avvik blant annet knyttet til bestandsoversikt og depotordning. Tiltakene vil medføre utgifter i årene framover. For 2015 er anslått kostnad kr. K. Omdømmekampanje I kommunestyresak 69/14 ble det bevilget kr av formannskapets disposisjonspost til «Omdømmeprosjektet». Dette ble budsjettjustert i Utgifter til prosjektet i 2014 var på kr. På grunn av merforbruk innen sentraladministrasjonen i 2014 ble ikke rest av bevilgningen avsatt til fond. Det budsjetteres med kr i L. Prosjekt: Organisering av administrative oppgaver Rådmannen har igangsatt et prosjekt for å se på organisering av administrative oppgaver i Modum kommune. Agenda Kaupang benyttes som ekstern konsulent. Prosjektets kostnad på kr er tenkt finansiert ved salg av tjenester fra rådmannskontoret. I tillegg er det søkt om OU-midler fra KS. M. Brannvesen Ved gjennomgang av regnskapsrapport er det oppdaget at lønns- og pensjonskostnader innen brannvesenet er feil budsjettert. Blant annet innsparinger fra foreslåtte tiltak innen brannvesenet tilbakeføres derfor virksomheten.

9 Innsparingstiltak Rådmannen foreslår følgende innsparings- og finansieringstiltak (tall i 1000 kr): Sentraladministrasjonen Virkning 2015 Virkning Kantine IKT-avtaler Husleie AI Bolig KF bemanning og kjøp av tjenester Bolig KF konsulent Bolig KF husleieinntekter Økonomiavdeling, bemanning Kirkelig fellesråd Kompetanseutvikling ledere Rdm kontor, salg av tjenester Kantine Kantina på rådhuset foreslås nedlagt fra nyttår. Kjøkkenprosjektet ser på alternative løsninger for servering. 1 årsverk Servering for ansatte og besøkende i rådhuset må ordnes på annen måte, og kanskje til høyere priser. 2. IKT-avtaler Inntekter fra nabokommuner for felles IKT-drift justeres opp i tråd med oppgaver og kostnadsutvikling. Avtaler er revidert. 3. Husleie Arbeidsinstituttet Det var i budsjettet for 2015 forutsatt at Arbeidsinstituttet (AI) skulle over i nye, dyrere lokaler. Budsjettert husleie ble derfor økt. Det planlegges nå kommunalt nybygg, og husleieutgiftene foreslås redusert med kr. 4. Modum boligeiendom KF, bemanning og kjøp av tjenester Det var i budsjettet forutsatt at Modum Boligeiendom KF skulle være i drift fra Forsinket oppstart gir reduserte utgifter til bemanning og kjøp av tjenester i Modum boligeiendom KF, konsulent Som ledd i å etablere en vedlikeholdsplan, er det budsjettert med konsulenttjenester for å utarbeide takst med tilstandsrapport for boligene. Det foreslås at denne posten utgår.

10 Oppgavene må utføres med foretakets bemanning. Bemanningen er styrket i forhold til tidligere kommunal drift. 6. Modum boligeiendom KF, husleieinntekter Regnskapet så langt viser at det er grunnlag for å øke budsjetterte husleieinntekter. Økte inntekter vil normalt kunne benyttes innen selskapet. Utgiftsbudsjettet for selskapet innebærer selv uten dette en betydelig økning i forhold til tidligere drift. 7. Økonomiavdelingen bemanning I forbindelse med ekstra oppgaver knyttet til nytt kommunalt foretak, var det forutsatt økning i bemanning ved økonomiavdelingen. Det foreslås at bemanningsøkning ikke gjennomføres. Dette forutsetter at nye moduler i Visma tas i bruk. Økt belastning på eksisterende bemanning. Behov for omrokkering av ressurser på avdelingen. 8. Kirkelig fellesråd Det foreslås at Kirkelig fellesråd må bidra med innsparingstiltak på samme måte som kommunale virksomheter. Kirkelig fellesråd må iverksette innsparingstiltak. Kostra-tall viser at Modum kommune bruker betydelig mer ressurser enn landsgjennomsnittet på kirker og kirkegårder. 9. Kompetanseutvikling ledere Politisk forhandlingsutvalg har økt midler til kompetanseutvikling for 2015 i forbindelse med at det gjennomføres lederutviklingsprogram for alle ledere i kommunen. Det foreslås nå at programmet gjennomføres, men at planlagt hotellopphold med overnatting utgår. I tillegg reduseres øvrige tiltak for rådmannens ledergruppe. Mindre tverretatlig nettverksbygging. 10. Rådmannskontor, salg av tjenester Rådmannskontoret har solgt tjenester til Modum Boligeiendom KF i periode med manglende bemanning innen boligforvaltning. I tillegg er rådgiverkapasitet benyttet til investeringsprosjekter. Deler av inntekten dette gir var forutsatt benyttet til konsulent i prosjektet om organisering av administrative oppgaver. Redusert kapasitet til andre oppgaver.

11 Andre tiltak som vurderes - fakturagebyr Undervisningssektoren Virkning 2015 Virkning Styrer Løkkeveien Generell styrking barnehage Læring om næring Polentur Kompetanseutvikling grunnskole Bemanning grunnskole/sfo Undervisningskontoret PPT Voksenopplæring Styrer Løkkeveien Styrer ved Løkkeveien barnehage har etter intern utlysing fått stillingen som styrer ved Nordbråten barnehage fra 1.8. Styrerstillingen legges inn under annen barnehage. Stilling som pedagogisk leder økes noe og gis administrative oppgaver i den tiden styrer er i den andre barnehagen. Stillingsreduksjon samlet 80 %. 12. Generell styrking barnehage I budsjett 2015 er det 6 årsverk til generell styrking i barnehagene. Det foreslås å redusere med 4 årsverk assistent. Nedskjæring i allmennpedagogisk styrking både kommunale og private barnehager. Tiltak etter opplæringsloven 5-7 vil bli behandlet på vanlig måte. 13. Læring om næring «Læring om næring» er et undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever utviklet av Blaafarveværket i samarbeid med undervisningsetaten. Dette foreslås avsluttet. Ikke lovpålagt oppgave. 14. Polentur På grunn av få elever dette året blir turen billigere enn budsjettert. Det vurderes å avvikle disse turene fra neste skoleår.

12 Ikke lovpålagt oppgave 15. Kompetanseutvikling grunnskole Det foreslås reduksjon i kompetansetiltak på kr. Redusert tilbud til skoleledere (regionalt samarbeid). 16. Bemanning grunnskole/sfo Innen grunnskole og SFO foreslås til sammen en reduksjon på 2 mill. kr inneværende år. Dersom 1,8 mill. kr av dette tas på bemanning, vil det utgjør ca 8,5 årsverk. Dette forutsetter en reduksjon med lik andel årsverk på assistenter, fagarbeidere og pedagoger. Nedbemanning gir lavere voksentetthet i undervisningen. Nedbemanningen søkes så langt mulig løst gjennom å ikke fylle stillingshjemler som av ulike grunner er ledige. Barneskolene er tidligere i år tilført ressurser tilsvarende 2 årsverk som følge av regjeringens styrking av bemanning i klasse. Noe av dette er fortsatt ubesatt. Det er søkt om videreutdanningsmidler for lærere ved flere skoler. De skolene som får slike midler kan vurdere å løse nedbemanningsbehovet ved å holde disse stillingene ubesatt i utdanningsperioden. 17. Undervisningskontoret Innsparinger på grunn av redusert bemanning ved undervisningskontoret anslås til kr. Redusert kapasitet. 18. PPT Det foreslås at kontorstilling og PP-rådgiverstillinger står ledige deler av året. Redusert bemanning og kapasitet 19. Voksenopplæring Ekstra kveldskurs for næringsvirksomhet gir økte elevinntekter på kr. Andre tiltak som vurderes: - Leirskole - Felles styrer i flere barnehager - Utvidet åpningstid barnehager - Organisering av vedtak etter opplæringsloven, bhg - SFO - Elever som får skoletilbud i Øvre Eiker

13 Helse- og sosialsektoren Virkning 2015 Virkning Helse- og sosial -stab Frisklivssentralen BPA-ordning Egenbetaling Modumheimen Endring av tjenestetilbud til brukere Inntekter Skolegata Funksjonstillegg instruktør lærlinger Barnevern Ø-hjelpsplasser Innsparing lønn hjemmetjenesten Hverdagsrehabilitering, permisjon NAV Tun funksjonshemmede, 50 % merkantil Helsestasjon Økte egenandeler Katfos innsparing husleie/strøm 1/2 år Stab helse- og sosialetaten Det ble i budsjettet for 2015 gitt en tilleggsbevilgning på kr. Av dette gjenstår kr som er budsjettert som engasjement. Det foreslås at dette utgår. Det er i tillegg to vakante stillinger i stab på henholdsvis 30 % og 65 % stilling. Det er behov for en stilling i etaten som har ansvar for fagsystemer kombinert med ledelse av utviklingsprosjekter. Denne stillingen lyses derfor ut. : Bemanning i stab opprettholdes på dagens nivå. 21. Frisklivssentralen Øremerkede midler til følgende prosjekter ble avsatt i bundne fond i 2014 og finansierer årets utgift: Psykolog frisklivssentralen kr: Frisklivs og mestring 2015 kr: BPA-ordning En BPA ordning (brukerstyrt personlig assistanse) har opphørt. Det var budsjettert med 2,1 mill. kr i 2015, mens kostnader vil være kr. 23. Egenbetaling Modumheimen

14 Prognose for vederlagsberegningen på Modumheimen gjør at inntektene kan økes med kr. 24. Endring av tjenestetilbud til beboere /bruker Overføring av beboere til annet bofellesskap vil samle beboere med samme bistandsbehov uten at det utløser ekstra ressurser. Flytting av beboere gir en besparelse på 180 % stilling, og utgjør kr. Endret dagtilbud for en bruker gir en besparelse på 80 % stilling, og utgjør kr. Endringer for beboere/bruker Beboere/bruker vil få et mer tilpasset tilbud. Ansatte overføres til andre vakante stillinger i etaten. 25. Inntekter - Skolegata bofellesskap Refusjonskrav er sendt til andrelinjetjenesten ved følge til sykehus ol. Dette utgjør kr. 26. Funksjonstillegg instruktører lærlinger For alle ansatte som har deltatt på instruktørkurs for lærlinger er det feilaktig budsjettert med funksjonstillegg på kr pr år. Instruktører får kun funksjonstillegg den tiden de har lærlinger, og lik praksis med en instruktør pr. lærlinger innføres. Dette gir en budsjettreduksjon på kr. 27. Barnevern Det er for tiden tre ledige stillinger innen barnevernstjenesten. I tillegg er det et høyt sykefravær. Ubrukte lønnsmidler og sykelønnsrefusjoner vil i stor grad bli benyttet til innleie av nødvendig konsulentbistand. Det er tidligere varslet at barnevernsvakten midlertidig stenges på grunn av bemanningssituasjonen. Dette gir en besparelse på kr. Ved alvorlige, akutte situasjoner hvor barn står uten omsorg, vil varsling gå til annen vaktordning, politi eller legevakt. Lensmannen har tidligere varslet at bistand fra barnevernstjenesten er ønskelig og viktig i disse situasjonene. 28. Ø-hjelpsplasser (øyeblikkelig hjelp døgntilbud) Ny organisering og færre sentrale ø-hjelpsplasser gjør at kommunen vil få et høyere tilskudd til lokale ø-hjelpsplasser. Dette utgjør ca kr. 29. Hjemmetjenesten Det foreslås å spare kr på vakante stillinger og redusert innleie av vikarer. 30. Hverdagsrehabilitering Vakant stilling i 4 måneder ved svangerskapspermisjon gir en besparelse på

15 kr. 31. NAV Øremerkede midler i 2014 er satt av på bundne fond og finansierer årets utgift til følgende prosjekt: Tidlig innsats- god forebygging: kr 32. Tun funksjonshemmede 50% merkantil stilling settes i vakans, og gir en besparelse på kr. 33. Helsestasjon Øremerkede midler i 2014 er satt av på bundne fond og finansierer årets utgift til følgende prosjekt: Foreldrekafe: kr Reduser frafall videregående: kr For SESAM psykisk helse har vi fått kr i refusjon som ikke tatt med i budsjett 2015: SESAM- psykisk helse : kr 34. Egenandeler Det foreslås endringer i egenandeler. I tabellen er ført opp sammenligningstall fra Ringerike og Øvre Eiker kommuner. Pleie- og omsorgstjenester For foreslåtte endringer anslås en merinntekt til kr. Praktisk bistand Pris Forslag Ringerike Øvre hjemmehjelp/bpa Inntekt under 2G (0- pr.mnd 186,00 ny 186,00 sats 186 Eiker Inntekt 656) 2G-3G ( ,00 750, Inntekt 984) 3G-4G ( , , Inntekt 312) over 4G 2 200, , (349 Over 313) 5G Trygghetsalarm Inntekt under 2G (0-186,00 210, Inntekt 656) 2G-4G ( ,00 300, Inntekt 312) over 4G 390,00 410, (349 Abonnement 313) 130,00 uendret mobiltelefon Dagsentertilbud Dagsenter pr. dag 89,- pr. uendret Mat pr. dag 73,- dag pr. uendret Middag i kafeteria 73,- dag 85, Døgnopphold Korttids- og rehabiliteringsopphold Mat Ombringelse varmmat kr 85,00 Gjeldend e makssats 85,00 90,00

16 Pris for helpensjon i 3 860,00 uendret bolig med heldøgns bistand. Egenandel ved dagsenter Skolegata Det foreslås å innføre egenandel ved dagsenteret i Skolegata for dekke utgifter til mat kr 75,- pr.dag. inntekter fra dette anslås å utgjøre kr. Gebyr for utkjøring/henting fra kommunens hjelpemiddellager Det foreslås å innføre nytt gebyr på 100 kr for utkjøring/henting av hjelpemidler. Inntekt anslås å utgjøre kr. Gebyr vask av tøy til hjemmeboende Det foreslås å innføre gebyr for vask av tøy med følgende satser: Pr kg tøy kr 38 inkl. mva. Frakt av tøy 100 kr pr bruker pr mnd. Inntekt anslås til å utgjøre kr. 35. Katfos Avtalen med Katfos er sagt opp fra Det vil ikke være tilbud før nybygg er på plass på Geithusberga. Andre tiltak som vurderes i budsjettarbeidet 2016: Sammenslåing av hjemmetjenesten nord og sør Sammenslåing boteam/rus og mestringsenhet Vurdere tjenestenivå og bemanningsnorm Det er i gang et prosjekt med 6 kommuner, Ringerike, Modum, Krødsherad, Jevnaker, Hole og Sigdal for å se på: o BPA-ordning/omsorgslønn. -saksbehandling, juridiske aspekter, vurdering av skjønn o Kompetanse o bemanningsfaktor på sykehjem. Evaluering av bemanningssentralen Redusere satser/utbetalinger NAV Hjemmehjelp hver 3. uke istedenfor nå hver 2.uke Slå sammen mindre enheter med felles ledelse Døgnrytmeplan og turnus Utnytte nattevaktressursene på tvers i etaten

17 Kultursektoren Virkning 2015 Virkning Vakant 50% kontoransatt Disposisjonspost Tilskuddsordninger Tilsynsvakt skoler dugnad Legge ned bibliotek Åmot Inntekter Modumhall/Furumo Bortfall papirinnsamling Kulturskole Kontorbemanning 50 % av stilling som kontoransatt utgår. Konsekvens Arbeidsoppgaver fordeles på øvrige ansatte i kulturadministrasjonen. 37. Disposisjonspost Hovedutvalget for kultur fikk ved budsjettbehandlingen disposisjonspost på kr. Halvparten av denne er så langt disponert. Det foreslås en reduksjon av posten med kr. Konsekvens Hovedutvalget har ikke midler på disposisjonspost. Kun tilskudd til lag og foreninger innenfor ordinære stønadsordninger. Søknader kan eventuelt sendes videre til formannskap. 38. Tilskuddsordninger Det foreslås at følgende tilskuddsordninger avvikles i 2015: a) Refusjon strøm idrettsanlegg kr 10 foreninger/ 15 anlegg b) Drift av foreninger for voksne kr Ca 30 foreninger c) Aktivitet for barn-ungdom kr Få søknader d) Tilskudd voksne sang/musikk kr kr Spesielt foreninger for voksne får ikke lenger tilskudd fra kommunen. Ikke utbetalt midler på allerede innsendte søknader. 39. Tilsynsvakt Tilsyn på skoler i forbindelse med bruk på kveldstid gjøres dugnadsbasert, på samme måte som i Modumhallen.

18 Innsparing forutsetter overføring av fast ansatte til andre stillinger i kommunen. Betaler 50 % av dagens kostnad til dem som påtar seg jobben. 40. Bibliotek Åmot Det foreslås å legge ned bibliotek-filialen på Åmot. Leieavtale med Åmot kirke sies opp. Det er 6 mnd oppsigelse i Åmot kirke. Det betyr at oppsigelse først vil gi effekt i besøkende mister sitt bibliotektilbud i nærmiljøet. Skolene og barnehagene i Åmot mister muligheten til å benytte biblioteket. 41. Inntekter Modumhallen/ Furumo svømmehall Det foreslås økte inntekter fra fylkeskommunen for leie av Modumhallen. For svømmehallen foreslås prisøkning på billetter og på kurs og aktiviteter. Følgende priser gjøres gjeldende fra august 2015: Gjeldende pris Forslag ny pris Barn (under 3 år) inkl bleie 35,00 35,00 Barn 65,00 65,00 Klippekort barn 625,00 660,00 pr gang 52,08 55,00 Ungdom/honnør/student 70,00 75,00 Klippekort ungdom/honnør/student 700,00 780,00 pr gang 58,33 65,00 Voksen 85,00 90,00 Klippekort voksen 850,00 950,00 pr gang 70,83 79,17 Morgenbad (rabatt kr 15,- pr billett) Halvårskort barn 1 300, ,00 Pris pr gang v/50 bad pr halvår 26,00 28,00 Halvårskort 1 600, ,00 ungdom/honnør/student Pris pr gang v/50 bad pr halvår 32,00 38,00 Halvårskort voksen 2 000, ,00 Pris pr gang v/50 bad pr halvår 40,00 46,00 Årskort barn 2 000, ,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 20,00 22,00 Årskort ungdom/honnør/student 2 500, ,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 25,00 28,00 Årskort voksen 3 000, ,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 30,00 33,00 Bursdager 145,00 150,00 Det må framforhandles ny avtale med fylkeskommunen. Prisøkning i svømmehallen vil kunne gi noe nedgang i besøkstall, men markedet vurderes stort nok til at dette er overkommelig. Prisene vil fortsatt være rimeligere enn i

19 sammenlignbare anlegg. 42. Papirinnsamling Ordningen bortfalt fra 2015, men det er likevel budsjettert med utgifter. 43. Kulturskole Det foreslås å øke elevavgiften fra 1350 kr til 1500 kr fra høsthalvåret. Dette gir en merinntekt på kr på årsbasis. Det foreslås også å øke prisen på dirigenttjenester for korpsene. Økt antall elever i gruppetimer kan gi flere elever tilbud om undervisning i enkelte fag. Elevavgift kommer på samme nivå som andre kommuner. Korpsene får økte utgifter. Andre tiltak som kan vurderes: - Reduksjon kommunale avgifter svømmehall - Redusert tilskudd museum, Buskerud teater, Modum Bads konserter - Nedleggelse Frivilligsentral - Innføre leie skoler - Legge ned kino Teknisk sektor Virkning 2015 Virkning Ing.stillinger i ALM og kommunalteknikk Vakans veiavdeling Vintervedlikehold vei Elektrisk energi teknisk sentral Renhold Brannvesen, nedbemanning Park og kirke Kommunale formålsbygg Kart og oppmåling - redusert lønnskostnad Ingeniørstilling Arealplanlegger slutter 1.7. En prosjekteringsleder tiltrer fra som ny arealplanlegger i ALM. Reduksjon med 1 årsverk. Tapte inntekter fra prosjektering i egen regi. Dette er tatt hensyn til i innsparingsbeløpet.

20 45. Vakans veiavdeling Det settes ikke inn vikar ved et langvarig sykefravær. 46. Vintervedlikehold vei På grunn av lite snø på ettervinteren er det besparelser på brøyting og strøing. 47. Elektrisk energi teknisk sentral Det er gjennomført omfattende ENØK tiltak de senere årene på teknisk sentral som bidrar til redusert energiforbruk. Basert på regnskapstall så langt anslås mulig besparelse til kr. 48. Renhold Renhold har et mindreforbruk knyttet til lønn. Det er hyppig turnover i mindre stillinger. I perioder har de stått vakant, noe som medfører besparelser når det holdes igjen på vikarbruk. Ved vakanser utføres renhold ved omdisponering av annet personell. Det foreslås en varig reduksjon med 2 årsverk. Det må gjennomføres en prosess som involverer renholdere og de brukerstedene som får redusert bemanning. I tillegg foreslås det å kutte ut planlagt vindusvask i rådhuset med kr i Brukere av renholdstjenesten må ha forståelse for og akseptere at redusert og behovsorientert renhold innføres. 49. Brannvesen Varabrannsjef blir alderspensjonist. Branninspektør tiltrer som ny daglig leder av brannvesenet som varabrannsjef fra Stillingen som branninspektør utgår. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen fastsetter vilkår for kompetanse og bemanning i brannvesenet. Reduksjon i antall årsverk skal ikke få betydning for minimumsbemanningen og den kompetansen som er påkrevet. For Modum kommunes del skal det være ca. 1,4 årsverk til brannforebyggende arbeid og tilsyn. Dette vil dekkes av ny varabrannsjef og tilsynsoppgaver utført av feiervesenet. Etter en ROS gjennomgang er det anslått at antall særskilte brannobjekter kan reduseres. Dette fører til redusert arbeidsmengde. 50. Park og kirke Park og kirke har økte inntekter på kr. Dette gjelder blant annet festeavgifter og forsikringsoppgjør. I tillegg foreslås reduksjon i flere utgiftsposter. 51. Kommunale formålsbygg Det foreslås å redusere bevilgningene til elektroarbeider og materialer til bygg.

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren SAKSLISTE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren innkalles til møte 27.05.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/15 15/1748 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 26.05.2015 Tid: 18:20 19:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Medlem Gunnar Hellerud Senterpartiet Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL 2016 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Helse- og sosialetaten foreslås følgende budsjettendringer:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Punkt 1-5 i formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Punkt 1-5 i formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt Kommunestyret behandlet saksnr. 111/10 den 17.12.2010 Behandling: Punkt 1-5 i formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt Punkt 6 Gunhild Albjerk (Sp) fremmet følgende forslag til punkt 6, andre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foreslås for 2 tertial 2009: Navn Konto

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2393 210 Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. OKTOBER 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med driftskommentarer 31.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1024 212 &14 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1024 212 &14 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 8/124 212 &14 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 28 FOR LANDBRUK OG NATUR SAMT TEKNISK ETAT RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapporten tas til

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2015 Tid: 18:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland Arbeiderpartiet

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/3115-1 Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2012 Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret:

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2013 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Karlsrud Møtedato: 04.06.2013 Tid: 18:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014

omsorgssjefens stab Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Namsos s kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe:2013/8512-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester 2014 Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalget vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2012 gjelder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN. Prosjekt nr.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN. Prosjekt nr. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 ØKONOMIRAPPORT PR JULI 2014 Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. juli 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Frie inntekter

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer