SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK Rådmannens innstilling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling:"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015 Rådmannens innstilling: 1. Følgende styrkinger gjøres i budsjett 2015: (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett A Skatteinngang B Tilskudd private barnehager C Barnehagebarn i andre kommuner D Elever i andre kommuner E Kjøp av plasser nye brukere F Tilskudd ressurskrevende brukere G Åmot bofellesskap 500 H Ekstra plasser ved Modumheimen avd I Personal 530 J Arkiv 150 K Omdømmekampanje 220 L Prosjekt: Organisering administrative oppgaver 250 M Brannvesen Følgende innsparings- og finansieringstiltak iverksettes: (tall i 1000 kr) Budsjettendring Kantine 2 IKT-avtaler Husleie AI Bolig KF bemanning og kjøp av tjenester Bolig KF konsulent Bolig KF husleieinntekter Økonomiavdeling, bemanning 75 8 Kirkelig fellesråd Kompetanseutvikling ledere Rdm kontor, salg av tjenester 400

2 11 Styrer Løkkeveien Generell styrking barnehage Læring om næring Polentur Kompetanseutvikling grunnskole Bemanning grunnskole/sfo Undervisningskontoret PPT Voksenopplæring Helse- og sosial -stab Frisklivssentralen BPA-ordning Egenbetaling Modumheimen Endring av tjenestetilbud til brukere Inntekter Skolegata Funksjonstillegg instruktør lærlinger Barnevern Ø-hjelpsplasser Innsparing lønn hjemmetjenesten Hverdagsrehabilitering, permisjon NAV Tun funksjonshemmede, 50 % merkantil Helsestasjon Økte egenandeler Katfos innsparing husleie/strøm 1/2 år 36 Vakant 50% kontoransatt Disposisjonspost Tilskuddsordninger Tilsynsvakt skoler dugnad Legge ned bibliotek Åmot 41 Inntekter Modumhall/Furumo Bortfall papirinnsamling Kulturskole Ing.stillinger i ALM og kommunalteknikk Vakans veiavdeling Vintervedlikehold vei Elektrisk energi teknisk sentral Renhold Brannvesen, nedbemanning Park og kirke Kommunale formålsbygg Kart og oppmåling - redusert lønnskostnad 160

3 53 Formannskapets disposisjonspost Endring i betalingssatser vedtas med virkning i Overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 5. Øvrige innspill som framgår av saksframlegget, utredes videre i arbeidet med budsjett Vedlegg: Saksopplysninger: Rådmannen sendte 14. april følgende melding til politikere, ledere og tillitsvalgte i kommunen: Merforbruk i Modum kommune Regnskapstall for 2014 viser at driftsnivået i Modum kommune er for høyt. Økonomirapportene hittil i 2015 viser samme tendens. Det er særlig innen helse- og sosialsektoren og undervisningssektoren det er merforbruk. Endrede forutsetninger gir en ytterligere forverring av netto driftsresultat. I tillegg fortsetter en negativ skatteutvikling fra 2014 til Rådmannens ledergruppe har igangsatt en nødvendig prosess for innstramminger. Det jobbes med å utarbeide en tiltaksliste innenfor en ramme på 15 mill. kr. Det legges fram sak til politisk behandling i mai/juni. I denne saken gjøres det rede for hvilke områder som foreslås styrket, og hvilke innsparingstiltak som foreslås for å dekke finansieringsbehovet. Rådmannen vil berømme kommunens virksomheter og tillitsvalgte som har vært aktivt involvert i prosessen med å utarbeide forslag til tiltak. Det har vært vist stor vilje til å bidra til å finne løsninger på en felles utfordring. Gjennom denne prosessen har man funnet fram til tiltak som så langt mulig ivaretar brukere og ansatte. Det er imidlertid ikke mulig å kutte 15 mill. kr uten at det merkes. Det legges fram innsparingsforslag på 15,8 mill. kr. Tiltakene fordeler seg slik på sektorene:

4 Oppsummering Innsparing 2015 Nettoramme kutt Bud dr utg kutt Sentraladm ,2 % ,1 % Undervisning ,4 % ,2 % Helse og sosial ,0 % ,4 % Kultur ,0 % ,1 % Teknisk ,4 % ,6 % Generelt ,4 % ,7 % Sett i forhold til sektorenes nettorammer utgjør innsparingen 2,4 %. Ser vi på brutto driftsutgifter utgjør forslaget en reduksjon på 1,7 % av sektorenes budsjett. Forslaget innebærer en reduksjon tilsvarende 22 årsverk. En del av disse er allerede ubesatte stillinger. Annen nedbemanning vil så langt som mulig skje ved naturlig avgang. I tillegg vil noen stillinger stå vakant i kortere perioder. Alle ledige stillinger behandles nå av rådmannens ledergruppe som vurderer om stillingen må fylles, og om den kan besettes ved interne omrokkeringer. Dersom det blir nødvendig med oppsigelse, vil normal prosedyre for dette følges. For å få forutsatt økonomisk effekt inneværende år, må tiltakene iverksettes raskt. Gjennomføring forberedes frem mot kommunestyrets vedtak. Noen av innsparingsforslagene er engangstiltak som vil gi effekt kun inneværende år. Andre forslag får kort virketid dette året, men vil ha en helårsvirkning neste år. Enkelte forslag vil tre i kraft først fra nyttår, men foreslås vedtatt nå for å kunne iverksette nødvendige tiltak for avvikling. Foreslåtte tiltak anslås å gi en helårsvirkning i 2016 på 18,5 mill. kr. I tillegg til tiltak som foreslås iverksatt, er det i prosessen kommet opp mange tiltak som kan utredes nærmere. Det vil være naturlig at dette gjøres som en del av budsjettprosessen for Disse tiltakene nevnes i saksframlegget, og det bes om politiske signaler dersom noen av disse ikke ønskes videre utredet. I denne saken foreslås budsjettøkninger som beløper seg til mer enn innsparingstiltakene; til sammen 18 mill. kr. Netto effekten for den enkelte sektor blir følgende:

5 Innsparing Netto økning i 2015 Styrking 2015 sektorramme Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Generelt Differansen mellom styrkinger og innsparinger på 2,2 mill. kr vil svekke budsjettert netto driftsresultat. Overføring til investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende. Det har hittil i år vært gjort budsjettendringer som redusert budsjettert netto driftsresultat med 3,6 mill. kr: Netto driftsresultat Opprinnelig budsjett Reduser overføring inv.bud: K-sak 3/15 Bolig KF Bruk av disp.fond: K-sak 99/14 Overføring formansk. disp -323 Bruk av bundne fond: NMU -67 Kosthold -550 Friskliv og mestring -200 Psykolog frisklivssentral -510 Avsatt bundne fond: Testamentarv Modumheimen 400 Netto driftsresultat Revidert busdsjett Forslag: Redusere overføring inv.bud: Bruk av bundne fond: Redusere frafall -345 Foreldrekafe -55 Nav -390 Netto driftsresultat Etter forslag Med foreslåtte endringer vil budsjettert netto driftsresultat være på kr. Dette er svært lavt, og understreker behovet for god økonomistyring.

6 Behov for styrking av budsjett Rådmannen foreslår at følgende områder styrkes (tall i 1000 kr): (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett A Skatteinngang B Tilskudd private barnehager C Barnehagebarn i andre kommuner D Elever i andre kommuner E Kjøp av plasser nye brukere F Tilskudd ressurskrevende brukere G Åmot bofellesskap 500 H Ekstra plasser ved Modumheimen avd I Personal 530 J Arkiv 150 K Omdømmekampanje 220 L Prosjekt: Organisering administrative oppgaver 250 M Brannvesen A. Skatteinngang Regjeringen sier i revidert nasjonalbudsjett (RNB) at «kommunene opplever lavere inntekter enn ventet i 2015 på grunn av lavere lønnsvekst og lavere skatteinntekter. Samtidig styrker lavere lønns- og prisvekst kommunenes økonomiske handlingsrom. Totalt anslår regjeringen av lavere skatteinntekter utgjør 1,6 milliarder kroner, mens lavere lønns- og kostnadsvekst styrker kommuneøkonomien med 0,3 milliarder kroner. Regjeringen foreslår en ekstra styrking av kommunenes frie inntekter på 1,1 mrd kroner i 2015, som følge av en helhetsvurdering av den økonomiske situasjonen i kommunene.» For Modum utgjør denne økte rammeoverføringen kr. Dette kompenserer som det framgår av RNB bare delvis for skattesvikten. Rådmannen foreslår å redusere skatteanslaget med 2 mill. kr. B. Tilskudd private barnehager Ved budsjettbehandlingen ble det varslet om at tilskudd til private barnehager var for lavt i rådmannens budsjettforslag. Ifølge notatet ble tilskuddet stipulert til 34,898 mill. kr, en differanse på 3,398 mill. kr i forhold til rådmannens forslag til budsjett. Tilskudd til private barnehager ble ikke styrket ved kommunestyrets budsjettbehandling. I kommunestyresak 3/15 ble tilskudd til private barnehager økt med kr som følge av endringer i statsbudsjettet.

7 Ved utgangen av mars har tilskuddet blitt beregnet på nytt til kr. Forutsetning er at barnetall på våren er likt barnetall på høsten i de private barnehagene. Dette vil si at budsjettert tilskudd er kr for lavt. C. Barnehagebarn i andre kommuner Høsten 2014 refunderte Modum kommune for 15 barn i barnehager i andre kommuner. Om de samme barna går i de samme barnehagene også våren 2015, blir refusjonskravet for disse barna drøye 1 mill. kr for vårhalvåret. Årsvirkning av 15 barn utgjør kr. I budsjettet har vi kr på årsbasis, og mangler dermed kr. D. Elever i andre kommuner Utgifter til elever i andre kommuner utgjorde 9,3 mill. kr i 2014 Gjesteelever Antall 2013 Total kostnad /inntekt Antall 2014 Total kostnad /inntekt Ut av kommunen Inn i kommunen Stipule rt 2015 Budsjett kostnad /inntekt Netto Antall elever i andre kommuner har en stipulert nedgang til 22 for høsthalvåret. I vårhalvåret vil det være samme elevtall som for Dette er andre forutsetninger enn da budsjettet ble vedtatt. Utgift til den enkelte elev avhenger bl.a. om det er gjort vedtak om styrket opplæring. Prognose for 2015 vil ligge på 9,3 mill. kr. Dette vil si en merutgift på 2,5 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett. Inntekter fra andre kommuner er vurdert til å ligge på nivå med budsjett. E. Kjøp av plasser nye brukere Helse- og sosialetaten har måttet kjøpe private plasser med bemanning for 4 nye brukere hvor kommunen ikke har egnet bo- og tjenestetilbud. Utgiften vil i 2015 påløpe seg til Det er knyttet stor usikkerhet i forhold til varighet på noen av plassene. F. Tilskudd ressurskrevende brukere Det er i budsjett 2015 budsjettert med et tilskudd på ressurskrevende brukere på 26,8 mill. kr. Ny beregning av tilskudd viser ca 25 mill. kr. Det er da tatt hensyn til bortfall av én bruker og tilskudd for nye brukere. Inntektene reduseres med 1,8 mill. kr. G. Åmot bofellesskap Åmot bofellesskap var i budsjettet forutsatt lagt ned fra Det har imidlertid ikke latt seg gjøre å flytte alle beboerne innen fristen. Driften har opphørt pr Kostnader til driften av Åmot bofellesskap i 2015 er kr. H. Ekstra plasser ved avdeling 4 på Modumheimen

8 Økt behov for langtidsplasser på slutten av 2014 førte til midlertidig økning i bruk av senger på avdeling 4. Noe av årsaken til behov for økte plasser var utfasing av Åmot bofellesskap. Utvidet drift av avdeling 4 er ikke lagt inn budsjettet for Avvikling av midlertidig utvidelse ved avdeling 4 gjennomføres i løpet av mai I. Personal Personal har ved utgangen av april hatt ekstrakostnader til en personalsak på kr. Saken beregnes å ha en årsvirkning på kr. J. Arkiv Modum kommune har hatt tilsyn innen arkiv, og arbeider nå med plan for å lukke betydelige avvik blant annet knyttet til bestandsoversikt og depotordning. Tiltakene vil medføre utgifter i årene framover. For 2015 er anslått kostnad kr. K. Omdømmekampanje I kommunestyresak 69/14 ble det bevilget kr av formannskapets disposisjonspost til «Omdømmeprosjektet». Dette ble budsjettjustert i Utgifter til prosjektet i 2014 var på kr. På grunn av merforbruk innen sentraladministrasjonen i 2014 ble ikke rest av bevilgningen avsatt til fond. Det budsjetteres med kr i L. Prosjekt: Organisering av administrative oppgaver Rådmannen har igangsatt et prosjekt for å se på organisering av administrative oppgaver i Modum kommune. Agenda Kaupang benyttes som ekstern konsulent. Prosjektets kostnad på kr er tenkt finansiert ved salg av tjenester fra rådmannskontoret. I tillegg er det søkt om OU-midler fra KS. M. Brannvesen Ved gjennomgang av regnskapsrapport er det oppdaget at lønns- og pensjonskostnader innen brannvesenet er feil budsjettert. Blant annet innsparinger fra foreslåtte tiltak innen brannvesenet tilbakeføres derfor virksomheten.

9 Innsparingstiltak Rådmannen foreslår følgende innsparings- og finansieringstiltak (tall i 1000 kr): Sentraladministrasjonen Virkning 2015 Virkning Kantine IKT-avtaler Husleie AI Bolig KF bemanning og kjøp av tjenester Bolig KF konsulent Bolig KF husleieinntekter Økonomiavdeling, bemanning Kirkelig fellesråd Kompetanseutvikling ledere Rdm kontor, salg av tjenester Kantine Kantina på rådhuset foreslås nedlagt fra nyttår. Kjøkkenprosjektet ser på alternative løsninger for servering. 1 årsverk Servering for ansatte og besøkende i rådhuset må ordnes på annen måte, og kanskje til høyere priser. 2. IKT-avtaler Inntekter fra nabokommuner for felles IKT-drift justeres opp i tråd med oppgaver og kostnadsutvikling. Avtaler er revidert. 3. Husleie Arbeidsinstituttet Det var i budsjettet for 2015 forutsatt at Arbeidsinstituttet (AI) skulle over i nye, dyrere lokaler. Budsjettert husleie ble derfor økt. Det planlegges nå kommunalt nybygg, og husleieutgiftene foreslås redusert med kr. 4. Modum boligeiendom KF, bemanning og kjøp av tjenester Det var i budsjettet forutsatt at Modum Boligeiendom KF skulle være i drift fra Forsinket oppstart gir reduserte utgifter til bemanning og kjøp av tjenester i Modum boligeiendom KF, konsulent Som ledd i å etablere en vedlikeholdsplan, er det budsjettert med konsulenttjenester for å utarbeide takst med tilstandsrapport for boligene. Det foreslås at denne posten utgår.

10 Oppgavene må utføres med foretakets bemanning. Bemanningen er styrket i forhold til tidligere kommunal drift. 6. Modum boligeiendom KF, husleieinntekter Regnskapet så langt viser at det er grunnlag for å øke budsjetterte husleieinntekter. Økte inntekter vil normalt kunne benyttes innen selskapet. Utgiftsbudsjettet for selskapet innebærer selv uten dette en betydelig økning i forhold til tidligere drift. 7. Økonomiavdelingen bemanning I forbindelse med ekstra oppgaver knyttet til nytt kommunalt foretak, var det forutsatt økning i bemanning ved økonomiavdelingen. Det foreslås at bemanningsøkning ikke gjennomføres. Dette forutsetter at nye moduler i Visma tas i bruk. Økt belastning på eksisterende bemanning. Behov for omrokkering av ressurser på avdelingen. 8. Kirkelig fellesråd Det foreslås at Kirkelig fellesråd må bidra med innsparingstiltak på samme måte som kommunale virksomheter. Kirkelig fellesråd må iverksette innsparingstiltak. Kostra-tall viser at Modum kommune bruker betydelig mer ressurser enn landsgjennomsnittet på kirker og kirkegårder. 9. Kompetanseutvikling ledere Politisk forhandlingsutvalg har økt midler til kompetanseutvikling for 2015 i forbindelse med at det gjennomføres lederutviklingsprogram for alle ledere i kommunen. Det foreslås nå at programmet gjennomføres, men at planlagt hotellopphold med overnatting utgår. I tillegg reduseres øvrige tiltak for rådmannens ledergruppe. Mindre tverretatlig nettverksbygging. 10. Rådmannskontor, salg av tjenester Rådmannskontoret har solgt tjenester til Modum Boligeiendom KF i periode med manglende bemanning innen boligforvaltning. I tillegg er rådgiverkapasitet benyttet til investeringsprosjekter. Deler av inntekten dette gir var forutsatt benyttet til konsulent i prosjektet om organisering av administrative oppgaver. Redusert kapasitet til andre oppgaver.

11 Andre tiltak som vurderes - fakturagebyr Undervisningssektoren Virkning 2015 Virkning Styrer Løkkeveien Generell styrking barnehage Læring om næring Polentur Kompetanseutvikling grunnskole Bemanning grunnskole/sfo Undervisningskontoret PPT Voksenopplæring Styrer Løkkeveien Styrer ved Løkkeveien barnehage har etter intern utlysing fått stillingen som styrer ved Nordbråten barnehage fra 1.8. Styrerstillingen legges inn under annen barnehage. Stilling som pedagogisk leder økes noe og gis administrative oppgaver i den tiden styrer er i den andre barnehagen. Stillingsreduksjon samlet 80 %. 12. Generell styrking barnehage I budsjett 2015 er det 6 årsverk til generell styrking i barnehagene. Det foreslås å redusere med 4 årsverk assistent. Nedskjæring i allmennpedagogisk styrking både kommunale og private barnehager. Tiltak etter opplæringsloven 5-7 vil bli behandlet på vanlig måte. 13. Læring om næring «Læring om næring» er et undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever utviklet av Blaafarveværket i samarbeid med undervisningsetaten. Dette foreslås avsluttet. Ikke lovpålagt oppgave. 14. Polentur På grunn av få elever dette året blir turen billigere enn budsjettert. Det vurderes å avvikle disse turene fra neste skoleår.

12 Ikke lovpålagt oppgave 15. Kompetanseutvikling grunnskole Det foreslås reduksjon i kompetansetiltak på kr. Redusert tilbud til skoleledere (regionalt samarbeid). 16. Bemanning grunnskole/sfo Innen grunnskole og SFO foreslås til sammen en reduksjon på 2 mill. kr inneværende år. Dersom 1,8 mill. kr av dette tas på bemanning, vil det utgjør ca 8,5 årsverk. Dette forutsetter en reduksjon med lik andel årsverk på assistenter, fagarbeidere og pedagoger. Nedbemanning gir lavere voksentetthet i undervisningen. Nedbemanningen søkes så langt mulig løst gjennom å ikke fylle stillingshjemler som av ulike grunner er ledige. Barneskolene er tidligere i år tilført ressurser tilsvarende 2 årsverk som følge av regjeringens styrking av bemanning i klasse. Noe av dette er fortsatt ubesatt. Det er søkt om videreutdanningsmidler for lærere ved flere skoler. De skolene som får slike midler kan vurdere å løse nedbemanningsbehovet ved å holde disse stillingene ubesatt i utdanningsperioden. 17. Undervisningskontoret Innsparinger på grunn av redusert bemanning ved undervisningskontoret anslås til kr. Redusert kapasitet. 18. PPT Det foreslås at kontorstilling og PP-rådgiverstillinger står ledige deler av året. Redusert bemanning og kapasitet 19. Voksenopplæring Ekstra kveldskurs for næringsvirksomhet gir økte elevinntekter på kr. Andre tiltak som vurderes: - Leirskole - Felles styrer i flere barnehager - Utvidet åpningstid barnehager - Organisering av vedtak etter opplæringsloven, bhg - SFO - Elever som får skoletilbud i Øvre Eiker

13 Helse- og sosialsektoren Virkning 2015 Virkning Helse- og sosial -stab Frisklivssentralen BPA-ordning Egenbetaling Modumheimen Endring av tjenestetilbud til brukere Inntekter Skolegata Funksjonstillegg instruktør lærlinger Barnevern Ø-hjelpsplasser Innsparing lønn hjemmetjenesten Hverdagsrehabilitering, permisjon NAV Tun funksjonshemmede, 50 % merkantil Helsestasjon Økte egenandeler Katfos innsparing husleie/strøm 1/2 år Stab helse- og sosialetaten Det ble i budsjettet for 2015 gitt en tilleggsbevilgning på kr. Av dette gjenstår kr som er budsjettert som engasjement. Det foreslås at dette utgår. Det er i tillegg to vakante stillinger i stab på henholdsvis 30 % og 65 % stilling. Det er behov for en stilling i etaten som har ansvar for fagsystemer kombinert med ledelse av utviklingsprosjekter. Denne stillingen lyses derfor ut. : Bemanning i stab opprettholdes på dagens nivå. 21. Frisklivssentralen Øremerkede midler til følgende prosjekter ble avsatt i bundne fond i 2014 og finansierer årets utgift: Psykolog frisklivssentralen kr: Frisklivs og mestring 2015 kr: BPA-ordning En BPA ordning (brukerstyrt personlig assistanse) har opphørt. Det var budsjettert med 2,1 mill. kr i 2015, mens kostnader vil være kr. 23. Egenbetaling Modumheimen

14 Prognose for vederlagsberegningen på Modumheimen gjør at inntektene kan økes med kr. 24. Endring av tjenestetilbud til beboere /bruker Overføring av beboere til annet bofellesskap vil samle beboere med samme bistandsbehov uten at det utløser ekstra ressurser. Flytting av beboere gir en besparelse på 180 % stilling, og utgjør kr. Endret dagtilbud for en bruker gir en besparelse på 80 % stilling, og utgjør kr. Endringer for beboere/bruker Beboere/bruker vil få et mer tilpasset tilbud. Ansatte overføres til andre vakante stillinger i etaten. 25. Inntekter - Skolegata bofellesskap Refusjonskrav er sendt til andrelinjetjenesten ved følge til sykehus ol. Dette utgjør kr. 26. Funksjonstillegg instruktører lærlinger For alle ansatte som har deltatt på instruktørkurs for lærlinger er det feilaktig budsjettert med funksjonstillegg på kr pr år. Instruktører får kun funksjonstillegg den tiden de har lærlinger, og lik praksis med en instruktør pr. lærlinger innføres. Dette gir en budsjettreduksjon på kr. 27. Barnevern Det er for tiden tre ledige stillinger innen barnevernstjenesten. I tillegg er det et høyt sykefravær. Ubrukte lønnsmidler og sykelønnsrefusjoner vil i stor grad bli benyttet til innleie av nødvendig konsulentbistand. Det er tidligere varslet at barnevernsvakten midlertidig stenges på grunn av bemanningssituasjonen. Dette gir en besparelse på kr. Ved alvorlige, akutte situasjoner hvor barn står uten omsorg, vil varsling gå til annen vaktordning, politi eller legevakt. Lensmannen har tidligere varslet at bistand fra barnevernstjenesten er ønskelig og viktig i disse situasjonene. 28. Ø-hjelpsplasser (øyeblikkelig hjelp døgntilbud) Ny organisering og færre sentrale ø-hjelpsplasser gjør at kommunen vil få et høyere tilskudd til lokale ø-hjelpsplasser. Dette utgjør ca kr. 29. Hjemmetjenesten Det foreslås å spare kr på vakante stillinger og redusert innleie av vikarer. 30. Hverdagsrehabilitering Vakant stilling i 4 måneder ved svangerskapspermisjon gir en besparelse på

15 kr. 31. NAV Øremerkede midler i 2014 er satt av på bundne fond og finansierer årets utgift til følgende prosjekt: Tidlig innsats- god forebygging: kr 32. Tun funksjonshemmede 50% merkantil stilling settes i vakans, og gir en besparelse på kr. 33. Helsestasjon Øremerkede midler i 2014 er satt av på bundne fond og finansierer årets utgift til følgende prosjekt: Foreldrekafe: kr Reduser frafall videregående: kr For SESAM psykisk helse har vi fått kr i refusjon som ikke tatt med i budsjett 2015: SESAM- psykisk helse : kr 34. Egenandeler Det foreslås endringer i egenandeler. I tabellen er ført opp sammenligningstall fra Ringerike og Øvre Eiker kommuner. Pleie- og omsorgstjenester For foreslåtte endringer anslås en merinntekt til kr. Praktisk bistand Pris Forslag Ringerike Øvre hjemmehjelp/bpa Inntekt under 2G (0- pr.mnd 186,00 ny 186,00 sats 186 Eiker Inntekt 656) 2G-3G ( ,00 750, Inntekt 984) 3G-4G ( , , Inntekt 312) over 4G 2 200, , (349 Over 313) 5G Trygghetsalarm Inntekt under 2G (0-186,00 210, Inntekt 656) 2G-4G ( ,00 300, Inntekt 312) over 4G 390,00 410, (349 Abonnement 313) 130,00 uendret mobiltelefon Dagsentertilbud Dagsenter pr. dag 89,- pr. uendret Mat pr. dag 73,- dag pr. uendret Middag i kafeteria 73,- dag 85, Døgnopphold Korttids- og rehabiliteringsopphold Mat Ombringelse varmmat kr 85,00 Gjeldend e makssats 85,00 90,00

16 Pris for helpensjon i 3 860,00 uendret bolig med heldøgns bistand. Egenandel ved dagsenter Skolegata Det foreslås å innføre egenandel ved dagsenteret i Skolegata for dekke utgifter til mat kr 75,- pr.dag. inntekter fra dette anslås å utgjøre kr. Gebyr for utkjøring/henting fra kommunens hjelpemiddellager Det foreslås å innføre nytt gebyr på 100 kr for utkjøring/henting av hjelpemidler. Inntekt anslås å utgjøre kr. Gebyr vask av tøy til hjemmeboende Det foreslås å innføre gebyr for vask av tøy med følgende satser: Pr kg tøy kr 38 inkl. mva. Frakt av tøy 100 kr pr bruker pr mnd. Inntekt anslås til å utgjøre kr. 35. Katfos Avtalen med Katfos er sagt opp fra Det vil ikke være tilbud før nybygg er på plass på Geithusberga. Andre tiltak som vurderes i budsjettarbeidet 2016: Sammenslåing av hjemmetjenesten nord og sør Sammenslåing boteam/rus og mestringsenhet Vurdere tjenestenivå og bemanningsnorm Det er i gang et prosjekt med 6 kommuner, Ringerike, Modum, Krødsherad, Jevnaker, Hole og Sigdal for å se på: o BPA-ordning/omsorgslønn. -saksbehandling, juridiske aspekter, vurdering av skjønn o Kompetanse o bemanningsfaktor på sykehjem. Evaluering av bemanningssentralen Redusere satser/utbetalinger NAV Hjemmehjelp hver 3. uke istedenfor nå hver 2.uke Slå sammen mindre enheter med felles ledelse Døgnrytmeplan og turnus Utnytte nattevaktressursene på tvers i etaten

17 Kultursektoren Virkning 2015 Virkning Vakant 50% kontoransatt Disposisjonspost Tilskuddsordninger Tilsynsvakt skoler dugnad Legge ned bibliotek Åmot Inntekter Modumhall/Furumo Bortfall papirinnsamling Kulturskole Kontorbemanning 50 % av stilling som kontoransatt utgår. Konsekvens Arbeidsoppgaver fordeles på øvrige ansatte i kulturadministrasjonen. 37. Disposisjonspost Hovedutvalget for kultur fikk ved budsjettbehandlingen disposisjonspost på kr. Halvparten av denne er så langt disponert. Det foreslås en reduksjon av posten med kr. Konsekvens Hovedutvalget har ikke midler på disposisjonspost. Kun tilskudd til lag og foreninger innenfor ordinære stønadsordninger. Søknader kan eventuelt sendes videre til formannskap. 38. Tilskuddsordninger Det foreslås at følgende tilskuddsordninger avvikles i 2015: a) Refusjon strøm idrettsanlegg kr 10 foreninger/ 15 anlegg b) Drift av foreninger for voksne kr Ca 30 foreninger c) Aktivitet for barn-ungdom kr Få søknader d) Tilskudd voksne sang/musikk kr kr Spesielt foreninger for voksne får ikke lenger tilskudd fra kommunen. Ikke utbetalt midler på allerede innsendte søknader. 39. Tilsynsvakt Tilsyn på skoler i forbindelse med bruk på kveldstid gjøres dugnadsbasert, på samme måte som i Modumhallen.

18 Innsparing forutsetter overføring av fast ansatte til andre stillinger i kommunen. Betaler 50 % av dagens kostnad til dem som påtar seg jobben. 40. Bibliotek Åmot Det foreslås å legge ned bibliotek-filialen på Åmot. Leieavtale med Åmot kirke sies opp. Det er 6 mnd oppsigelse i Åmot kirke. Det betyr at oppsigelse først vil gi effekt i besøkende mister sitt bibliotektilbud i nærmiljøet. Skolene og barnehagene i Åmot mister muligheten til å benytte biblioteket. 41. Inntekter Modumhallen/ Furumo svømmehall Det foreslås økte inntekter fra fylkeskommunen for leie av Modumhallen. For svømmehallen foreslås prisøkning på billetter og på kurs og aktiviteter. Følgende priser gjøres gjeldende fra august 2015: Gjeldende pris Forslag ny pris Barn (under 3 år) inkl bleie 35,00 35,00 Barn 65,00 65,00 Klippekort barn 625,00 660,00 pr gang 52,08 55,00 Ungdom/honnør/student 70,00 75,00 Klippekort ungdom/honnør/student 700,00 780,00 pr gang 58,33 65,00 Voksen 85,00 90,00 Klippekort voksen 850,00 950,00 pr gang 70,83 79,17 Morgenbad (rabatt kr 15,- pr billett) Halvårskort barn 1 300, ,00 Pris pr gang v/50 bad pr halvår 26,00 28,00 Halvårskort 1 600, ,00 ungdom/honnør/student Pris pr gang v/50 bad pr halvår 32,00 38,00 Halvårskort voksen 2 000, ,00 Pris pr gang v/50 bad pr halvår 40,00 46,00 Årskort barn 2 000, ,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 20,00 22,00 Årskort ungdom/honnør/student 2 500, ,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 25,00 28,00 Årskort voksen 3 000, ,00 Pris pr gang v/100 bad pr år 30,00 33,00 Bursdager 145,00 150,00 Det må framforhandles ny avtale med fylkeskommunen. Prisøkning i svømmehallen vil kunne gi noe nedgang i besøkstall, men markedet vurderes stort nok til at dette er overkommelig. Prisene vil fortsatt være rimeligere enn i

19 sammenlignbare anlegg. 42. Papirinnsamling Ordningen bortfalt fra 2015, men det er likevel budsjettert med utgifter. 43. Kulturskole Det foreslås å øke elevavgiften fra 1350 kr til 1500 kr fra høsthalvåret. Dette gir en merinntekt på kr på årsbasis. Det foreslås også å øke prisen på dirigenttjenester for korpsene. Økt antall elever i gruppetimer kan gi flere elever tilbud om undervisning i enkelte fag. Elevavgift kommer på samme nivå som andre kommuner. Korpsene får økte utgifter. Andre tiltak som kan vurderes: - Reduksjon kommunale avgifter svømmehall - Redusert tilskudd museum, Buskerud teater, Modum Bads konserter - Nedleggelse Frivilligsentral - Innføre leie skoler - Legge ned kino Teknisk sektor Virkning 2015 Virkning Ing.stillinger i ALM og kommunalteknikk Vakans veiavdeling Vintervedlikehold vei Elektrisk energi teknisk sentral Renhold Brannvesen, nedbemanning Park og kirke Kommunale formålsbygg Kart og oppmåling - redusert lønnskostnad Ingeniørstilling Arealplanlegger slutter 1.7. En prosjekteringsleder tiltrer fra som ny arealplanlegger i ALM. Reduksjon med 1 årsverk. Tapte inntekter fra prosjektering i egen regi. Dette er tatt hensyn til i innsparingsbeløpet.

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10. Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer