BYGGEMØTEREFERAT. 5. Alle som arbeider på prosjektet skal signere for at de har lest og forstått HMS-planen. FB Fortløpende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEMØTEREFERAT. 5. Alle som arbeider på prosjektet skal signere for at de har lest og forstått HMS-planen. FB Fortløpende"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Prosjekt: Boligselskapet Skredbakka Rehabilitering av blokker og rekkehus Møtets formål: Byggemøte nr.16 Møtetidspunkt: Onsdag kl. 13:30 Møteleder SBBl v/ Benny Aasen Møtereferent: Benny Aasen Møtested: Brakke Faber Møtedeltakere: Firma / Boligselskap Navn E-post Initial Brl. Skredbakka Rune Aarstad BS Stavanger Boligbyggelag Frode Flørenæss Stavanger Boligbyggelag Benny Aasen Faber Bygg As Oddmund Torjussen Faber Bygg As Morten Nygård Faber Bygg AS Tor Håland Rogaland takfornying Per Grønning RTF HM - Malerservice Magnor Kolnes HM Kopi til: Firma / Boligselskap Navn E-post Initial Brl. Skredbakka Sverre Johan Borgen BS Lie Blikk As Arild Josdal LB Stavanger Boligbyggelag Ragnhild Auglænd Stavanger Boligbyggelag Morten Johnsen Faber Bygg AS Ole Bjørn Johansen Neste byggemøte: Onsdag 31. okt. kl. 13:30 Melding: Sak Tekst Ansvar Frist 16.1 HMS 1. Faber Bygg er hovedbedrift. 2. v/ Frode Flørenæss HMS-koordinator. 3. Overordnet HMS-plan (SHA-plan) skal henges opp i felles brakke. 4. utarbeider egen HMS plan tilpasset den overordnede Alltid Alltid Utført Utført 5. Alle som arbeider på prosjektet skal signere for at de har lest og forstått HMS-planen. 6. Sjekkliste vedr. HMS ble gjennomgått på møtet. Kopi sendes ut med referat fra byggemøte. Eventuelle saker som må utføres skal utføres uten ugrunnet opphold. 7. Eventuelle avvik skal rapporteres iht. bedriftenes system. 8. Mannskapsliste henges i brakke. Utført

2 9. Vernerunder gjennomføres hver 14. dag i forkant av byggemøtet. Siste vernerunde utført 17. oktober. kl. 13:00. Protokoll sendes til Neste vernerunde kl. 13: Skader i perioden fra forrige byggemøte: Ingen. 31.okt. 11. har ansvar for å kontrollere at alle som utfører arbeid på prosjektet har de nødvendige godkjenninger og sertifikater for de arbeider de utfører. Herunder transport, heising, lift etc. Alltid Følges opp 12. skal stenge av områder hvor arbeider pågår. Områdene skal stenges med gjerder og låsbar port. Stiger på stillas gjøres mer utilgjengelig etter endt arbeidsdag Drift av byggeplass 1. ALLE rydder opp og rengjør etter seg før de forlater byggeplassen for dagen. Meget bra ivaretatt Alle Alltid 2 Rengjøring og rydding i perioden siden sist byggemøte: Kommentar: Ser veldig bra ut. Bemanning: 16.3 Rutiner 3 Arbeidere på byggeplass pr. i dag: 18 4 Planlagt bemanning neste 14. dager: Strømtilgang: Oppdateres ved behov Alle 1 Før oppstart på rekker og eller blokker skal og foreta en befaring for avklaring om hva som skal fjernes/demonteres av andelseier og. har ansvar for innkalling til gjennomgang. Planlagt befaring i uke 43. / Uke Fremdrift 1 Blokk 5: Fremdrift: Litt bak revidert framdriftsplan. 2 Blokk 4: Fremdrift iht. revidert fremdriftsplan. 3 Rekke 11: Fremdrift: Litt bak revidert fremdriftsplan. 4 Rekke 6: Fremdrift iht. revidert fremdriftsplan. 5 Rekke 10: Fremdrift iht. revidert fremdriftsplan. 6 Blokk 1, Ingen arbeider startet. 7 Blokk 2: Ligger litt foran revidert fremdriftsplan. 8 Blokk 3: Ligger litt foran revidert fremdriftsplan

3 9 Revidert fremdriftsplan mottatt fra. tilstreber seg for å følge denne. Noen justeringer kan forekomme. informerer den enkelte andelseier/beboer dersom arbeider blir forsert/ forsinket. Ved behov 16.5 Endringsmeldinger: Gjennomgang av foreløpige endringsmeldinger ble foretatt i uke 42. Gjennomført Varslet EM: Varslede EM signeres når arbeidene iht. EM er ferdigstilt og kostnad avklart. Nedenforstående er inndelt i 3 kategorier: I de tilfeller hvor endring/tillegg medfører tillegg i tid, skal dette opplyses om i forkant og føres på endringsmelding. skal fortløpende så fort det er mulig utarbeide endringsmeldinger (EM) på endringer som er eller skal utføres. skal foreta en fortløpende vurdering av disse og gi tilsvar med signering. skal deretter fortløpende etter arbeider ihht EM er utført og godkjent oversende egen EM basert på mottatte EM fra klar til fakturering Endringer som er godkjent og hvor arbeid utføres på regning: 1. Beskjæring av busker og trær for tilkomst stillas. 2. Avretting skjevheter i fasade sør (gavl) rekke stk. vertikal skjæring av steniplater fasade nord og sør på blokk 4 og 5 for tilpassing av avvik på tegning. 4. Tilpassing av ventilasjonskasser på tak blokk 4 og 5 5. Isolert og platekledt eksiterende nedre del av fasade gavl øst rekke 11 hvor dette manglet. 6. Faber Bygg sender endringsmelding vedr. Brudd i fiberkabel som avtalt på møte. 7. Hvor det er montert vannutkaster vil disse bli skiftet. max. En utekran per enhet. / Endringer som er bestilt/godkjent og utføres på pris: 1. Endring av vinduer i rekke 5 og 6 med ref i sak Endring av vinduer til dør i nr. 29 og 43 med ref i sak Takvinduer i blokk 1-2 og 3 leveres med glass 35dB Tillegg kr. 900,- eks. mva pr. stk. Tillegget ønskes mottatt på egen faktura. 4. Takoverbygg foran innganger på balkongside på blokker var i utgangspunktet tegnet noe kort. Det er avklart å få montert takoverbygg i den størrelsen som er montert på Skredbakkatunet 4. Pris ønskes. Uke 44

4 Endringer som er varslet og som må avklares mot kontrakt før endelig godkjenning: 1 Heving av vegg på blokk 5 gavl sør tilpasset terreng Endringer i utførelse: 1. Oppdateres ved behov Når aktuelt Vurdering om fastpris for utbedringer: 1. Arbeidene så langt på rekkehus har vist at det er en hel del store og små mangler med eksisterende konstruksjon. har dokumentert dette med bilder. Det er stor grunn til å tro at tilsvarende feil og mangler vil åpenbare seg på de øvrige rekkene. Med bakgrunn i dette vil gi en fastpris på utbedring av hver enkelt leilighet/rekke som skal omfatte alle utbedringer. 2. /BS: Sak under avklaring Informasjon andelseiere 1 skal levere ut varsel om oppstarten min. 3 dager før oppstart i den respektive leilighet. Noe lenger varsel kan bli nødvendig ifm ferier og høytider. 2 / kartlegger hva som må demonteres/rives av andelseiere i rekker basert på tidligere oversikt/kartlegging fra styret. Der det er spesielle behov tilskrives den enkelte andelseier om dette. 3 oversender manual/fdv for balkongdører som kan sende ut til alle andelseiere/beboere. Dette for tidlig å sikre at nødvendig informasjon blir gitt med tanke på vedlikehold og bruk Tegninger: /BS / Befaring utført Uke 43 HASTER 1 Om finner det nødvendig med eget møte kaller inn til dette Tekniske løsninger og detaljer: Ved behov 1 Hvor andelseier/beboer har satt opp skur, halvtak el.l. som ikke er søkt om, pålegges andelseier å fjerne/tilpasse dette slik at det ikke er til hinder for arbeidene som skal utføres av. 2 Hvor avstand fra kledning til terreng er under 20 cm vurderes det 2 løsninger. 1: Montere beslag i nedre kant og heve kledning 2: Be andelseier senke terrenget. Dette vurderes i forkant av oppstart i hvert tilfelle. 3 Brannforskrifter med tanke på montering av vindu i vegg som avklart på EO GF. ( 90x90 og 80x170 cm) Saken er avklart og beboerinfo vil bli sendt ut snarest. Andelseier / Før oppstart fasadearbeider Uke 43 Uke 42

5 4 BS konfererer med andelseiere og Get vedr. eventuell fjerning av Get kabler i Skredbakkatunet nr samt eventuelle andre steder hvor tilsvarende kabler er montert. 5 Skap og bokser på vegger (Lyse og Get) må flyttes ut fra vegg for tilkomst og bedre plassering hvor det er nødvendig. kontakter de rette instanser og sørger for at dette blir utført. 6 Det er kommet inn ønske fra beboer en beboer i rekkehus om å montere 2-fløyet dør i 1 og 2. etg.. Utarbeider et prisforslag. BS Snarest Uke Diverse saker: Parkering: 1 Oppdateres til behov: Se og referat fra BM 02 Ved behov Takpanner: Oppdateres ved behov. Se og post fra referat nr. 7. Ved behov Maling: Maler kommer med løsning og pris for vanntett bruksflate på balkongdekker, prøvefelt med type å farge utarbeides. Prøvefelt med farge utarbeides også når det gjelder søyler. Ved fronten på carporter vil det bli utført en nærmere vurdering av hvilke produkt som skal brukes. Treverk mellom garasjer skal også overflatebehandles. NCS kode på diskutert maling Y Når mulig 1. Malerarbeider vil pågå så lenge været tillater det. De resterende malerarbeider vil bli utført til våren Vinduer: 1. Takvindu type VF 1 skal ikke leveres. foretar imidlertid en kontroll av disse ifm. Utskifting av takvinduer for øvrig. Når aktuelt Dører: Ønsker tilbud/overslag: Oppdateres ved behov Oppdateres ved behov Ved levering Rekkverk: Rekker: Oppdateres ved behov. Se og BM referat nr. 11 Rekke 2 og 3 ønsker større avstand mellom spiler på rekkverk. tar dette opp med beboere før oppstart. finner ut eksakt ønsket avstand mellom spiler Når aktuelt Uke 43

6 Blomsterbrett: 1. utarbeider prisliste for blomsterbrett i vinduer som distribueres til andelseiere. Dette gjelder vinduer hvor det ikke er utvidet vinduspost fra før. Uke 32 PURRING Tak over inngang blokker: Avklart, se punkt Massekontroll Beslag 1. Iht. kontrakt skal massekontroll gjennomføres innen 15. mars Dette er utsatt inntil videre og vil bli utført etter nærmere avtale. Toppbeslag blokker over gesims. Det monteres et nytt dekkbeslag over eksisterende beslag. Pris ønskes Endringer fra tegninger Boder: Oppdateres ved behov I tilfeller der boder må tilpasses fasade og borettslaget har vedlikeholdsansvar for disse, blir kostnaden belastet borettslaget. Om bodene er satt opp uten tillatelse vil tilpassing eller riving bli pålagt andelseier. / BS Etter nærmere avtale Når aktuelt Vedlegg: HMS sjekkliste fra BM 16 Dersom det er merknader til dette referat, bes det gitt beskjed til møtereferent uten ugrunnet opphold. Hvis ikke ansees referatet med innhold som godkjent. Med vennlig hilsen Benny Aasen Tiltakshavers representant Stavanger Boligbyggelag / Smart, enkelt og greit

Firma: Kode: Navn: Tilstede: Møteleder (M) Referent (R) Malermester Harald TEha Harald Askautrud TEps Patrick Sundelius

Firma: Kode: Navn: Tilstede: Møteleder (M) Referent (R) Malermester Harald TEha Harald Askautrud TEps Patrick Sundelius OBOS Prosjekt A/S Postboks 6666 St.Olavs pl. BESØKSADRESSE: 0129 OSLO Vitaminveien 1 A Tlf: 22 86 55 00 0485 OSLO Fax:22 86 59 66 Hjemmeside: www.obosprosjekt.no REFERAT Byggemøte 02 Byggherre: Sameiet

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styrmøte 02.06.2014 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Fritz (vara), Aase, Stian, Terje Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 05.05.2014 Godkjent Åpent styremøreferat

Detaljer

Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Beboermappe for Jesperud Boligsameie Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 og 54. leilihetsnr:.. Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse KONTORTID OG KONTAKTPERSONER... 5 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET... 5 VIKTIGE DATOER FOR

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling.

Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. Orientering om den forestående vindusutskifting og maling. 1. Bakgrunn I vårt brev av 12. november 2007 til beboerne redegjorde vi for hvorfor det var nødvendig med en husleieøkning på 10% fra 2008. En

Detaljer

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 06-2013 DATO: Mandag 26 august 2013 TILSTEDE: AC, ØH, DL, EK, PM, IJS og KAA Sak 167. Lydutfordringene DL og KAA hadde 21august et uoffisielt

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) er pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Pkt. 1 Balkongdør Draugen 163 Sjekk balkongdør, byttes eller remonteres. Balkongdør

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Onsdag 4. November 2009 kl 19:00 På Øvre Diesen Velhus Side 2 SAKSLISTE 1 Konstituering 1.1.Valg av møteleder 1.2.Valg av sekretær 1.3.Valg av 2 andelseiere

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold TILVALGSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold 1. TILVALGSPROSESS Vi har lagt til rette for en tilvalgsprosess der det er mulig å foreta flere

Detaljer

Protokoll i sak 625/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 625/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 625/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om erstatning/prisavslag for anførte feil og mangler. Krav om dagmulkt for forsinket ferdigstillelse ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad

Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Betingelser Betingelser Elektrisk hev og senk av innredning for kjøkken og bad Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet elektrisk hev og senk av innredning på kjøkken og bad har NAV inngått hhv

Detaljer

NORDSETER BORETTSLAG

NORDSETER BORETTSLAG NORDSETER BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK vedtatt på generalforsamlingen 16. juni 2004, endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014 - 2 - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Rehabilitering Sandsli borettslag.

Rehabilitering Sandsli borettslag. Rehabilitering Sandsli borettslag. Bakgrunn: Sandsli borettslag ble overtatt 1984-1985 fra entreprenør Arne Sande AS. Laget har over tid slitt med dårlige løsninger som har gitt både vanninntrenging og

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling 2012 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag avholdes torsdag 7. juni 2012 kl. 18.00, Tåsen Idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger:

Detaljer

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling Bladlusa...et informasjonsskriv for beboere i Nordskrenten Hovedsak Forberedelse til årets generalforsamling 16.april 2008 APRIL 2008 Hovedpunktet i dette nummeret: Forberedelse til årets generalforsamling

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer