Norsk sammendrag 16. oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk sammendrag 16. oktober 2008"

Transkript

1 Norsk sammendrag 16. oktober 2008 Tilrettelagt av Nordic Petroleum ASA Tegningsperiode: Fra 30. oktober kl til 14. november kl Norsk tid Org.nr.: Stiftelsesdato: Oppgjørsagent:

2 1. Investeringssammendrag Nordic Petroleum vil gjennomføre en emisjon for å hente inn inntil NOK ,- tilsvarende CAD ,- for å ferdigstille kjøp av Mega Pyramid prosjektet og Farm-in avtale med Skyway Resources. Samt for å utvikle disse prosjektene videre til produksjon. I tillegg vil midlene bli benyttet til å igangsette videre kartlegging av tungoljeforekomstene i Chard, inkludert å forberede boring av avgrensningsbrønner, til videre forretningsutvikling, samt som generell arbeidskapital. Foreliggende tegningsgaranti på NOK 3 mill dekker ferdigstilling av Mega Pyramid kjøpet og mulige investeringsforpliktelser i Skyway prosjektet. Fullstendig prospekt kan lastes ned ifra selskapets nettside Sammendraget kan ikke betraktes som separat dokument ifra det fullstendige prospektet og ansvarsfraskrivelsene er tilsvarende hoveddokumentet. Kapitalutvidelse : Tegningsgaranti: Antall nye aksjer : Aksjekapital : Tegningskurs : Tegningsperiode: Fortrinnsrett: Overtegning: Potensiell ekstern åpen emisjon: Rettet emisjon mot alle eksisterende aksjonærer per 29. oktober. Det vil ikke bli utstedt tegningsretter. NOK 3 mill garantert tegnet. Garantien nedreguleres etter hvert som aksjeemisjonen blir tegnet opp. Dvs at de første NOK 3 mill tegnet går mot garantien, som da bortfaller. Opp til 60 millioner Øker fra aksjer til aksjer ( inkl. Mega Pyramid kjøpet; totalt utestående aksjer fully diluted ) NOK 0,25 per aksje Fra 30. oktober kl til 14. november kl Norsk tid Eksisterende aksjonærer per 29 oktober har fortrinnsrett til tegning. 3 aksjer gir rett til å tegne 1 ny. Eksisterende aksjonærer per 29 oktober har anledning til å overtegne. Blir emisjonen mer enn fulltegnet vil aksjer bli allokert til eksisterende aksjonærer pro rata i henhold til eierskap Selskapet kan plassere aksjer til nye aksjonærer dersom eksisterende aksjonærer ikke utøver sine rettigheter. 1

3 $ Allokering: Kunngjøring av tildelingen vil bli sendt aksjonærer omkring 21. november Betalingsdato: Innbetalingsdato for tildelte aksjer er på eller omkring 28. November Utstedelse av aksjer: De nye aksjene vil utstedes til tegnerens VPS konto på eller omkring 15. desember. Første handelsdag: Første handelsdag er forventet å være på eller omkring 16. desember. Bruttoproveny fra kapitalutvidelsen: Opp til NOK ,- Kostnader: Out of pocket kostnader til rådgivere er estimert til maksimalt NOK ,- tilsvarende 2% av emisjonen 2. Strategi Selskapets målsetting: Å utvikle langsiktig aksjonærverdier gjennom effektiv oppstrøms petroleumvirksomhet internasjonalt. Kortsiktig mål: Skape aksjonærverdier gjennom oppgradering av reserver, bringe reserver frem til produksjon og mulig salg av eiendeler år Akkumulert Kontantstrøm Years Chard 30 Mega Pyramid Skyway Strategi og Målsetninger Selskapets strategi er å anskaffe rimelig lete- og produksjonsareal og å utvikle disse til reserver og produksjon. Selskapet søker å utvikle olje og gass andeler til reserver med en lav utviklingskostnad per fat. På kort sikt vill aksjeverdier skapes gjennom å utvikle potensialet i selskapets landarealer og lisenser ved å oppgradere potensielle ressurser til produserbare reserver (P1 og P2) og påfølgende produksjon av olje og gass. Salg av lisenser eller rettigheter blir løpende vurdert og vil bli gjennomført dersom det vil for selskapet gi en fordelaktig realisering av verdier. 2

4 Det er også riktig å fremheve at turbulente tider i seg selv vil gi en rekke nye muligheter, og det er viktig å være i posisjon til å benytte gode anledninger. På lang sikt planlegges det at stabil kontantstrøm, gunstige oppkjøp og verdiskapende utvikling av eiendeler vil føre til stadig økende aksjeverdier. I løpet av høsten 2007 valgte selskapets aksjonærer å fokusere på Kanada. En fullstendig endring i selskapets ledelse og styre ble gjennomført, og strategien ble endret til å fokusere på å oppnå hurtig kontantstrøm og aksjeverdiøkning gjennom konvensjonell olje og gass produksjon i Kanada. Selskapet vil kunne oppnå olje og gass produksjon sent i 2008, eventuelt tidlig Vår strategi i Kanada er å hurtig bringe våre nye felt i produksjon og sørge for en rask oppbygging av produksjonsnivået. For oljesand er strategien å utvikle oljesand ressursene i faser som innebærer lav risiko og fremtidig vekst Eiendeler Selskapets eiendeler er: New assets BOPY Chard BOPY eqv. MP BOPY Skyway Nordic Total Chard oljesand lease med 31 seksjoner over totalt acres (8029 hektar). 100 % eierskap. Mega Pyramid gass og konvensjonell oil leases med acres (18664 hektar). 100 % eierskap. Skyway Ltd Carmangay Prospect 5 seksjoner med 3200 acres (1296 hektar) olje og gass. - Eierskap avhenger av investering i leteutgifter og vil variere mellom % after payout. Svalbard 12 utmål 100% av 57 funnpunkt Grønland Leterettigheter frem til 2012 Disco/Nussuaq og Nordøst Grønland 3

5 3. Hvorfor Investere i Nordic Petroleum ASA Nordic Petroleum er et lete og utviklings selskap med eiendeler som har et meget stort potensial. Med potensial og synlighet for god vekst i olje og gass produksjon representerer selskapet en unik vekstmulighet. Sett i forhold til selskapets størrelse og nåværende markedskapitalisering (pre money per aksje) har Nordic en enorm samling av lisenser. Selskapet vil aktivt bearbeide disse for å utnytte det fulle potensial i lisensene. Olje- og gassressurser i Nordic Petroleums portefølje har potensial til i første omgang å kunne utvikles til over 200 millioner fat formelt kategorisert som reserver (P1, P2 og P3) og estimert på P50 basis (mest sannsynlige tall for produserbart volum av olje og gass). Av disse er 50BCF gass reserver tilsvarende 8,3 millioner fat olje ekvivalenter. Disse reservene har et potensial til å nå en produksjon på fat oljeekvivalenter per dag i løpet av 3-4 år. Basert på dagens kunnskap om lisensene kan produksjon også bli vesentlig høyere enn dette. 4. Olje og Gass Eiendeler 4.1. CHARD Tungolje prosjekt Chard har et potensial til å produsere 4,000 per dag. Prosjektet vil benytte dampinjeksjon (SAGD) og bli gjennomført som et småskala anlegg. Prosjektet er lokalisert 180km syd for Fort McMurray. Det er flere tilsvarende dampinjeksjons prosjekter i området Prosjektet har 295 millioner fat olje in place, hvorav mulige utvinnbare reserver estimeres til å være mellom millioner fat Prosjektet omfatter acres Området er omkranset av store oljeselskaper, med StatoilHydro som nærmeste nabo. Prosjektet er også nær felt som er i produksjon. Infrastruktur er på plass (motorvei, rørledninger og kraft). Dette innebærer store kostnadsfordeler. Erfaring viser at småskala produksjon av tungolje er effektivt og lønnsomt. 4

6 Nordic Petroleum ASA har sikret produksjonsrettene til utvikling av 31 seksjoner (19840 acres eller 8029 hektar) i Athabasca oljesand Chard området. Sanden estimeres å inneholde (i henhold til De Golyer & MacNaughton) 295 millioner fat av olje (in place), i to lag av sand. Basert på dagens teknologier vil en sannsynlig fremdriftsplan være utvikling av 2-3 seksjoner (1920 acres), hvor sand tykkelsen er over 10 meter og med en olje på plass millioner fat. Oljens kvalitet er estimert til å være mellom 8 and 12 API, så produksjon vil gjennomføres ved boring av brønner for å injeksere damp og kjemikalier for å presse oljestrøm ut fra produserende brønner. De miljømessige konsekvenser av en slik operasjon er nær den samme som for konvensjonell oljeboring. 5

7 4.2. DeGolyer & MacNaughton Studiet DeGolyer & MacNaughton har gjennomført en studie av NOPEs Chard felt. De øverste lagene inneholder primært gass. Snitt sand tykkelse er 5-7m. Den mellomste kanalen inneholder Bitumen og noe gass. Sand tykkelsen varierer fra 3m til 30m. Tilstedeværelse av bitumen er konsentrert til det nordvestre hjørnet. Porøsiteten varierer fra prosent og oljens metningsgrad er ca %. Olje in place estimeres til 151 MMbbl. Den lavere kanal er hovedsakelig våt. Sand tykkelse varierer mellom m. Den gjennomsnittlige porøsiteten anslås til 30 % og oljemetningsgrad på 75 %. Olje in place estimeres til 144 millioner fat. Totalt gir dette 295 millioner fat olje på stedet Sogning Studiet Sogning studiet kommer til omtrent same konklusjoner både på tykkelse av soner, porøsitet, permabilitet og oljemetningsgrad for de enkelte soner. Samlet ser de en gjennomsnittlig tykkelse på 13 meter, en porøsitet på 33% og en oljemetningsgrad på 82%. Dette gir en estimert olje in place på 352 millioner fat. Steam Assisted Gravity Drive (SAGD) vil være nødvendig for å utvinne oljen. Gjennomsnittlig utvinningsrate for SAGD er 65%. Anvendes 50% som utvinningsgrad er mulig utvinnbare reserver 176 million fat. For å kunne verifisere og bokføre reservene må minst 6 brønner bli boret. I tillegg anbefales ytterligere 2 brønner til Reserver Basert på loggtolkninger av 120 brønner på NOPEs lisens og i tilstøtende områder er oljesanden vel definert og sikker. Det er imidlertid usikkerhet om grensen mellom olje og vannsonene i reservoaret. Derfor er det et spørsmål om mulig beregnede utvinnbare reserver er i området 28 millioner fat eller 70 million fat. For å bestemme den mest økonomiske utviklingsplan trengs det å bores 3-5 brønner. DeGolyer & MacNaughton Study Data konkluderer med mulig utvinnbare reserver på millioner fat. 6

8 4.5. Chard Feltutviklingsplan Reserver Geologiskstudie for å fastslå de beregnede ressurser og synliggjøre beliggenheten av de seismiske linjer. Reserve/ressurs beregningmars DeGolyer MacNaughton ferdig. Planlegging Utviklingsplan og boretillatelser. Mulig seismisk skyting av feltetog evaluering. Integrering av seismikk igeologimodellen. Revurdering av ressurser. Produksjon Nøyaktig plasseringav letebrønner10-12 brønner. Boring av opp til 5 letebrønnermed en konvertering tilproduksjon. Testproduksjon 2009: Poor mans konseptog Huff and Puff. Uavhengigreserve beregning. Boring av 20 brønnerdes.-apr Full feltutvikling og operativ produksjon i

9 Produksjonsmål Prognoser Basert på 30 produsenter og 15 injeksjonsbrønner er NOPEs målsetning å oppnå følgende produksjon Lønnsomhet Modellene viser en 30 og 20 brønns utbygging for tidlig produksjon fra Chard for en tidsperiode på 11 år. Lånefasiliteter er avhengig av at reserver blir påvist og at produksjonen har startet opp. Første modell viser en 30 brønn utvikling. 8

10 NOPE Økonomimodell Chard 30 Brønner Betydelig oppside på reserve potensialet 10 år 5 år - Kun 14 mill fat (30brønner) utvinnet over 11 år % ut av mill fat burde kunne Olje produksjon (mbbls) utvinnes Gass produksjon (mcf) Ny teknologi er under utvikling som vil Inntjening ($mm) redusere kapitalinvesteringer Produksjonsskatter $15mill lån for ytterligere kapitalinvesteringer år tilbakebetaling m. 12% rente Operative kostnader ($mm) Oppkjøpet finansert med: Kapitalinvestering ($mm) : $ kontanter Operative kostnader ($/bbl) 2007: 40 mill aksjer 18,0 17,9 Skatter; produksjonsavgifter (Royalty) brukt: Kapitalinvestering ($/bbl) 4,3 8,7-25% tungolje (1% før tilbakebetaling) Firmaskatt ($mm) % gass Netto kontantstrøm ($mm) - 2.5% tilleggsavgift Prosjektets 11 år prognose NPV $148 mill NPV10 før Firmaskatt Diskonteringssats 10% ($mm) NPV10 ($mm) Neste modell viser produksjons scenario på 20 brønner. Total produksjon i denne perioden fra 20 brønner er modellert til i underkant av 9 millioner fat. Det er derfor betydelig potensial i et fullt utviklingsprogram. 9

11 NOPE Økonomimodell Chard 20 Brønner Betydelig oppside på reserve potensialet - Kun 9 mill fat (20brønner) utvinnet over 11 år % ut av mill fat burde kunne utvinnes - Ny teknologi er under utvikling som vil redusere kapitalinvesteringer: - Kjemikalier og gass injeksjon kombinert med damp. $10mill lån for ytterligere kapitalinvesteringer - 5år tilbakebetaling m. 12% rente Oppkjøpet finansert med: : $ kontanter : 40 mill aksjer Skatter; produksjonsavgifter (Royalty) brukt: - 25% tungolje (1% før tilbakebetaling) - 16% gass - 2.5% tilleggsavgift Prosjektets 11 år prognose NPV $104 mill Diskonteringssats 10% 10 år 5 år Olje produksjon (mbbls) Gass produksjon (mcf) Inntjening ($mm) Produksjonsskatter Operative kostnader ($mm) Kapitalinvestering ($mm) Operative kostnader ($/bbl) 18 17,8 Kapitalinvestering ($/bbl) 4,3 8,4 Firmaskatt ($mm) Netto kontantstrøm ($mm) NPV10 før Firmaskatt ($mm) NPV10 ($mm) Kapitalinvesteringene er brutt ned på de enkelte utviklingsfaser i felt utviklingen og er fordelt på de første 3 år. Operative kostnader består av faste og variable kostnader og er hentet operatørtall fra nabofelt. 10

12 5. Konvensjonell Olje og Gass Utvikling For å oppnå tidlig kontantstrøm har NOPE inngått en avtale med Pan Pacific Land Inc. for kjøp av tradisjonelt medium - lett olje og gass produserende område på acres i Mega Pyramid nær British Columbia. I tillegg farmer NOPE seg inn med Skyway i et annet område nær Carmangay. Mega Pyramid CHARD Skyway Med kjøpet av Mega Pyramid og Skyway farm-in avtalen er selskapet i posisjon til å oppnå kontantstrøm allerede i januar Mega Pyramid oppkjøpet vill medføre en 2 til 3 års utviklingstid ved å bore og produsere brønner, med et potensial på opp til 35-50Bcf av konvensjonell gass som leveres til rørledninger som går gjennom området. Skyway s farm-in prospekt fordrer et program av 1-6 brønner med et potensial på 3-18MMscf/d. Selskapet har flere muligheter for å skaffe land, eksisterende produksjon og oppkjøp av mindre selskaper i Alberta. 11

13 Mega Pyramid ble kjøpt for $ og utstedelse av 11,25 millioner aksjer. Kjøpet er fra Keppoch and Pan Pacific Land Corporation. Skyway Prospektet er en farm-in avtale med Masters Energy (www.mastersenergy.com). Første brønn er estimert til rundt $ Nordic vil allokeres inntekter i henhold til totale investeringer (foreløpig $ ) som vil variere mellom en 30-45% utbetalingsandel Skyway Prospektet Prospektet ligger i et olje og gass rikt område ca. 80 km sydøst for Calgary. NOPE vil inngå i en Joint Venture med Skyway Ltd. for finansiering av boringen av en brønn i en farm-in med Masters Energy. Masters Energy vil være operatør og utføre boringen. Første brønn har et potensial til å oppnå 1-3 MMscf/dag og et reserve potensial på 4BCF. NOPE har mulighet for deltakelse i opp til 6 brønner på landområdene utpekt på neste side. Det er også en olje og gass formasjon i loggene som tidligere har blitt oversett. 12

14 Brønn: Oljesonemed olje-vann kontakt. Mulighet for nikkepumpe etter re-entry. Produserende oljebrønner Brønn: 32.5API oljesone, mulig pumpebrønn, gass krone Up-dip Gas-Cap Brønn: Testet 7 millionerscf/d, med nåværende produksjon på 3 mill scf/dag Brønn: Produsert 1.7 mill fat olje og 6.8BCF gass Trykkoppbygning opp mot 90% av originalt 13

15 Økonomiske Prognoser NOPE Økonomimodell Skyway 6 Brønner 6 brønn (2 rekompletteringer) program 10 Bcf utvinnbart 10yrs 5yrs - Farm-in med Masters Energy Olje produksjon (mbbls) Finansierings JV med Skyway Ltd. - $1.26 mill NOPE investering for 6 brønner Gass produksjon (mmcf) $500k lån for ytterligere kapitalinvesteringer Inntjening ($mm) år tilbakebetaling m. 12% rente Produksjonsskatter Utbetalingsandel (Working Interest) med $300k investering Operative kostnader ($mm) pr ny brønn: 12 6 Før Tilbakebetaling 36.4% Kapitalinvestering ($mm) 2 2 Etter Tilbakebetaling 31.4% Operative kostnader ($/mcf) 1,3 1,3 Skatter; produksjonsavgifter (Royalty) brukt: Kapitalinvestering ($/mcf) 0,3 0,5-20% lettolje - 16% gass Firmaskatt ($mm) Prosjektets 11 år prognose NPV $34 mill Netto kontantstrøm ($mm) NOPE W.I. 11 år prognose NPV $12 mill NPV10 før Firmaskatt ($mm) Diskonteringssats 10% NPV10 ($mm) NOPE W.I. NPV10 ($mm) Boreplan Den første brønnen vil bli påbegynt og deretter satt i produksjon i november-desember Bore og kompletterings perioden er maksimum 2 uker per brønn. De produserende soner er på meter. Nabobrønner produserer fra 500 Mscf/dag til 3.5 MMscf/dag. 14

16 5.2. Mega Pyramid Mega Pyramid Generell Geologi Mega Pyramid ligger i Western Canada Sedimentary Basin. Denne trenden strekker seg fra Nord Østre British Columbia gjennom Alberta og Saskatchewan og inn i Manitoba. En mengde olje og gass funn er blitt gjort langs denne trenden som samlet inneholder milliarder av fat olje og billioner av kubikkfot av gass. Funn i disse strukturer påvises hyppig fortsatt. Mega Pyramid området befinner seg i Nord Alberta i dette beltet, hvor vi forventer ytterligere reserver. Mega Pyramid (gule områder) Felt sammendrag Det fremgår av bildet under at Mega Pyramid ligger i et produserende område hvor det har blitt gjort en rekke funn. 15

17 Brønn #4: BP-Encana Brønn test 8233 Mscf/d med 699 psi Brønn #3: BP-Encana, Brønntest på 2452 Mscf/d med 706 psi Nordlige delen av utviklingen 7+ brønner Brønn #1: KETCH, Brønntest 6318 Mscf/d (6.3 million scf/d) med 684psi (2004), produsert siden 186 million scf gj.snitt 704 Mscf/dag. Brønn #2: Brønntest 319Mscf/d med trykk 203 psi, (sannsynligvismislykket med altfor tung mud). Eksisterende produserende gassbrønner Sørlige delen av utviklingen 3-4 brønner Potensielt utviklingsområde Brønn #5: Nåværende produksjon 223Mscf/d gass, og 47fat/d olje Akkumulert gass produksjon 907MMscf (nær 1BCF og med fortsatt rimelig rate) Akkumulert oljeproduksjon 4933 fat så langt. 16

18 Det totale lease området er på acres og har mineral rettigheter til kjeller strukturen. Gassen produseres fra ca. 650 meters dybde i soner på mellom 5 15 meter. Lett gass med et innslag av olje Brønnene i området produserer mellom og 1.5 millioner scf/dag. Hver brønn forventes å hente ut milliarder scf. Det er tilstøtende hovedrørledninger innen 2km av brønnplasseringene Boring og komplettering tar maksimum 14 dager. Det er vei inn til feltområdene Reserver Reservene i feltområdene har ikke blitt skikkelig kartlagt enda ettersom det er et gjennomgående lag blir reserver allokert rundt nye brønner så snart de er ferdigboret. Fra nabofelt i dette området viser det seg at hver brønn løfter ut mellom 1 til 1.5 milliarder kubikkfot. For de første 10 brønnene har vi estimert en produksjon av 10-15Bscf. Det forventes en suksessrate for alle 10 brønner på 70% basert på erfaringene i området (høyere for de første brønnene). Det er forventet å påvise mellom 2.1 og 3Bscf av reserver for hver brønn. Gass i området selges for $8-14 per Mscf. Estimatene har blitt gjort fra erfaring fra nærliggende brønner og deres historiske produksjon. Nordic har kun gjort en vurdering av 6400 ut av det totale acres med prospektive reserver. Totale reserver kan være i området 35 og 50 Bscf of gass. Kjøp av eksisterende og ny seismikk trengs for å gjøre en grundigere evaluering av eiendelene. 17

19 Utviklingsplan Utviklingsplanene vil bli gjennomført i ulike faser. Selskapet vil etter innkjøp og evaluering av seismikk gjennomføre et 10 brønns program. Hver brønn estimeres å koste på det meste CAD (sannsynlig $ ) og vil bli boret og komplettert på 14 dager. Det er 2 km til hovedrørledninger og det er veitilgang til feltområdene. Det er høy sannsynlighet for å kunne utvide programmet til en brønn utvikling. Brønnkostnader blir dekket inn i løpet av 3 6 måneder. Gass Produksjonsprognose 10 brønner i Mscf per år 18

20 Økonomiske Prognoser Ved en 10 brønnsutvikling gir kalkylene følgende lønnsomhet og inntjeningspotensial. NOPE Økonomimodell Mega Pyramid 10 Første Brønner Betydelig oppside på reserve potensialet 10 år 5 år - 10 brønn program Bcf utvinnbart Olje produksjon (mbbls) - 10 brønner opptar kun 6400 acres av - - produksjonsrettighetene (av acres) Gass produksjon (mmcf) acres tilleggsområder tilgjengelig for Inntjening ($mm) fremtidig leting og utvikling Produksjonsskatter $3mill lån for ytterligere kapitalinvesteringer år tilbakebetaling m. 12% rente Operative kostnader ($mm) 12 8 Oppkjøpet finansiert med: Kapitalinvestering ($mm) : $ kontanter Operative kostnader ($/mcf) 2008: 11,25 mill aksjer 1,3 1,2 Skatter; produksjonsavgifter (Royalty) brukt: Kapitalinvestering ($/mcf) 0,8 1,0-20% lettolje Firmaskatt ($mm) % gass Netto kontantstrøm ($mm) - 2.5% tilleggsavgift Prosjektets 15 år prognose NPV $27 mill NPV10 før Firmaskatt ($mm) Diskonteringssats 10% NPV10 ($mm)

21 6. Styret og Ledelsen Arbeidende Styreformann 2008 Øistein Nyberg (65) 40 års erfaring fra olje og gass industrien både offshore og onshore. Har jobbet for blant annet Statoil som Corporate Producing Manager Styremedlem 2007 Liv-Runi Ekeland Syvertsen (41) 16 års erfaring fra engineering og prosjektledelse i AkerKværner Styremedlem 2007 Kjell Ø. Hansen (61) Privat investor de siste 20 år. Han har etablert og bygget opp BioStim AS, Radi Medical Systems AS og AkuMed Styremedlem 2008 Marianne Gran Andersen Finsrud (38) Hovedeier i Styrelederskolen AS og Engelsviken Canning Group AS. Daglig leder og eier av Sendas Invest og Consulting AS. Styremedlem 2008 Per Gunnar Løge (58) Grunnlegger og Adm. Dir. i Ener Petroleum ASA fra januar 2005 til selskapet ble solgt til Dana Petroleum i Bygget opp OER Oil inntil selskapet ble solgt til Endeavour i Administrerende Direktør Arild Tolfsen (50) Grunnlegger av Borg Vekst og etablerte sitt eget finansielle rådgiver firma. Utdannet MBA og AFA. 20

22 Nordic Mega (ny) Nordic Petroleum ASA 100% Nordic Americas Inc (operatør for konsernet) Norwegian Oil Sands Corp 100% COO Orest Senkiw Norwegian Petroleum Inc Northlight Oil AS* Svalbard Oil Company AS* Grønland Resources Company AS Funnpunkt /eierskap /nr. rettigheter: Billefjorden (100%/26) Utmål: Blåhuken (75%/3) Hopen (60%/3) Hopen (60%/3) Funnpunkt /eierskap /nr. rettigheter: Bellsund (100%/22) Isfjorden (100%/3) Linnedalen (95%/3) Blåhuken (75%/3) Utmål: Lågneset (100%/3) 2x Grønland leterettigheter på land Disko/Nussuaq (Vest Grønland, lisens nr. 2008/22) Nordøst Grønland (lisens nr. 2008/23) Mega Pyramid Prosjektledelse: Glen Andrews Nordvest Alberta acres mineral og produksjonsrettigheter. Konvensjonell gass produserende område. 10 innledende brønner planlagt. Chard Prosjektledelse: James W. Dick Oljesands lisens i Athabasca Oljesanden, Alberta Kanada 31 seksjoner i Chard området av Athabasca. Nabo til StatoilHydro og flere andre store oljeselskaper. Skyway Prosjektledelse: James W. Dick Carmangay - 80km sørøst av Calgary. Farm-in av opp til 6 brønner. Konvensjonell olje og gass produserende område. Styret Kanada: Arild Tolfsen Øistein Nyberg Dan Horner 21

23 Equity Cash and cash equivalents Financial Accountings per 31 st August2008 Income statement Nordic Petroleum ASA Corporate Wages Other operating expenses Operating profit / -loss Other interests income Other financial income Other interests expenses Other financial expenses Operating loss Balance sheet Assets 51 Fixed assets Oil and gas leases Total intangible assets Financial fixed assets Other long term receivables Total financial fixed assets Total non current assets Current assets Receivables Other receivables Total receivables Cash and cash equivalents Total current assets Total assets Balance sheet Equity and Liabilities Equity Deposited equity Share capital Overkursfond Total deposited equity Accumulated profits and loss Other equity Total current assets Total assets Balance sheet Equity and Liabilities Equity Deposited equity Share capital Overkursfond Total deposited equity Accumulated profits and loss Other equity Total accumulated profit and loss Total equity Liabilities Other non current liabilites Convertible loans Total other non current liabilities Current liabilites Convertible loans Accounts payable Public duties payable Other current liabilities Total current liabilites Total liabilities Total equity and liabilities Cash flow statement Corporate Cash flow from operating activities Loss before tax Taxes paid Write down of financial assets /- Changes in other accruals = Net cash flow from operating activities Cash flow from investing activities - Purchase of intangible assets Other investments Purchase of shares Loan group companies Investment in leases = Net cash flow from investing activities Cash flow from financing activities + Proceeds from recent borrowings

24 Nordic Petroleum ASA Org.nr.: Postboks 124 Begby 1638 Gamle Fredrikstad Norge Telefon: Faks: / Fullstendig prospekt:

Status & Presentasjon

Status & Presentasjon Status & Presentasjon 21. Juni 2010 Ordinær Generalforsamling Oppgradering av ressurser til reserver, Utvikling av gassfunn og lavrisiko letevirksomhet 1 Oppsummering 2009/2010 2009/10 Et Utfordrende År,

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold... 2 2 Definisjoner og uttrykk... 3 3 Sammendrag...

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i konsernregnskapet for 2012 og note 2 i selskapsregnskapet for

Detaljer

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002 Ocean Rig ASA Rapportering pr 31. desember (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for fjerde kvartal utgjør NOK 6,6 millioner, (NOK -544,1 millioner), tilsvarende

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Dette er AOGC. Viktige hendelser 2006

Dette er AOGC. Viktige hendelser 2006 2006 årsrapport Dette er AOGC Aladdin Oil & Gas Company ASA (AOGC) har som formål å investere i olje- og gassvirksomhet. Selskapet ble stiftet i januar 2006. AOGC eier 71,5 prosent av der russiske oljeselskapet

Detaljer

International Gold Exploration

International Gold Exploration Kjøp Gull & Mineraler 12. Mai 2005 Pris: NOK 0,79 Reuters: IGE. OL Bloomberg: IGE. OL IGE er et svensk gruve- og prospekteringsselskap med virksomhet i Sverige, Norge og Afrika. Selskapet startet sin virksomhet

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Ecuanor ASA årsrapport 2004

Ecuanor ASA årsrapport 2004 årsrapport 2004 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Innhold Dette er Ecuanor 3 Årsberetning 2004 5 Resultat 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisors beretning 19 Electromagnetic

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Styrets beretning 2008. Selskapets forretningsvirksomhet. Viktige hendelser i 2008 og så langt i 2009

Styrets beretning 2008. Selskapets forretningsvirksomhet. Viktige hendelser i 2008 og så langt i 2009 Årsrapport 2008 Styrets beretning 2008 Selskapets forretningsvirksomhet Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fem halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master Økonomi og administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Anvendt Finans TITTEL:

Detaljer

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler TREDJE Kvartal 2013 Rapport for TREDJE kvartal 2013 norwegian energy company ASA Hovedpunkter TREDJE kvartal 2013 Etter innbetaling av inntil 530 millioner kroner i ny egenkapital samt restrukturering

Detaljer

Sammendrag andre kvartal 2012

Sammendrag andre kvartal 2012 Aker ASA delårsrapport 2012 Sammendrag andre kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holdingselskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) ble redusert med 10,7 prosent

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI-14-12 Tel. +49 561 301-3301 Faks

Detaljer