Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002"

Transkript

1 Ocean Rig ASA Rapportering pr 31. desember (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for fjerde kvartal utgjør NOK 6,6 millioner, (NOK -544,1 millioner), tilsvarende resultat pr aksje på NOK 0,02 (NOK -9,70) og utvannet resultat pr aksje på NOK 0,01 (NOK -9,70). Resultat for året utgjør NOK 209,1 millioner (-819,5 millioner), tilsvarende NOK 1,10 pr aksje (-15,84 pr aksje). Utvannet resultat pr aksje tilsvarer NOK 0,72 pr aksje (-15,84 pr aksje). Ocean Rig hadde en rigg i drift i overkant av 10 måneder og begge riggene i drift de to siste månedene av året. Driftsinntektene for er således ikke representativt for forventet fremtidig inntjening med begge riggene på kontrakt og i drift. I regnskapet for fjerde kvartal er det foretatt en avsetning for omstillingskostnader på NOK 9,3 millioner i forbindelse med selskapets flytting av hovedkontor fra Oslo til Stavanger og avvikling av selskapets datterselskaper i Nederland og USA. Regnskapet for inkluderer også betydelige urealiserte valutagevinster knyttet til gjeld i USD. Driften i fjerde kvartal og etter kvartalsskifte Eirik Raude Eirik Raude ble ferdigstilt og levert i henhold til borekontrakten med EnCana Corporation 1. november. Riggen har også i løpet av oppstarten fullført alle utestående systemtester på en tilfredsstillende måte. Eirik Raude opereres av Ocean Rig gjennom partnerskapet East Coast Drilling Partners (ECDP) som er eiet av EnCana og Ocean Rig i fellesskap. ECDP som kontraktør og Ocean Rig som eier har kontorer i Halifax. Ocean Rig s prosjektorganisasjon knyttet til ferdigstillelse av riggen ble avviklet i løpet av fjerde kvartal. Riggen har i løpet av fjerde kvartal drevet boring av sin første brønn på Torbrook-feltet utenfor Nova Scotia på ca 1700 meters vanndyp. Brønnen ble avsluttet medio januar Oppstart og innkjøring av riggen var preget av ekstremt dårlig vær med mange vinterstormer som har vist at Eirik Raude kan operere under svært vanskelige forhold i ekstreme farvann med erfarne og dyktige mannskaper. Sikkerheten på riggen har vært tilfredsstillende og det har ikke forekommet alvorlige personskader. Etter noen dagers opphold i Halifax i siste halvdel av januar til klargjøring og mobilisering, begynte Eirik Raude boring av sin andre brønn 8. februar 2003 på Flemish Pass feltet utenfor New Foundland. Boringen skjer for PetroCanada under kontrakten med EnCana. Selskapet forventer at det skal bores en brønn til på dette feltet innenfor den faste delen av kontrakten på 6 måneder som løper til 1. mai Påbegynt brønn skal imidlertid avsluttes, slik at den faste kontraktsperioden antas å vare til begynnelsen av juni. 1

2 Driftskostnadene i fjerde kvartal lå på et tilfredstillende nivå og var betydelig lavere for Eirik Raude enn for Leiv Eiriksson. Leiv Eiriksson Leiv Eiriksson avsluttet boring av sin fjerde brønn utenfor Angola 20. oktober. Brønnen var på blokk 14 med et vanndyp på ca 1420 meter. Riggen startet umiddelbart etter ferdigstillelsen av denne brønnen boring av sin femte brønn på blokk 32 for TotalFinaElf med et vanndyp på ca 1450 meter. Selskapet forventer at denne brønnen blir ferdig medio mars Selskapet skal deretter bore sin sjette brønn på blokk 31 for BP under den faste delen av kontrakten med ExxonMobil. Selskapet forventer å ferdigstille den faste kontraktsdelen for Leiv Eiriksson i begynnelsen av juni 2003 som er betydelig lenger enn opprinnelig antatt som følge av en tilleggsbrønn for Cabinda Gulf Oil Company (ChevronTexaco) i fjor høst. Etter den siste faste brønnen for BP på blokk 31, inneholder kontrakten en rett til 6 opsjonsbrønner med Leiv Eiriksson for ExxonMobil. Operasjonen av riggen i løpet av året har forløpt uten vesentlige problemer. Med unntak av de første par måneder preget av oppstart og innkjøring har riggen kun hatt ett vesentlig driftsavbrudd på ca 6 dager i november. Som følge av dette hadde riggen i fjerde kvartal en effektiv inntjeningsgrad i forhold til full dagrate på ca 91% mot et gjennomsnitt for hele driftsperioden i på ca 93%. Leiv Eiriksson har imidlertid i månedsskifte januar / februar 2003 hatt ca 12 dager s driftsavbrudd. Driftskostnadene på riggen har for vært høyere enn selskapet hadde forventet, men viste en synkende trend gjennom året. Selskapet forventer at kostnadene vil stabilisere seg på et lavere nivå i 2003 enn i. Felles driftsforhold Selskapet er opptatt av driftskontinuitet på riggene og arbeider kontinuerlig med tiltak for å optimalisere driften innenfor de strenge sikkerhetsmessige krav som gjelder. Blant annet foretar selskapet løpende tilpasninger av teknisk utstyr, forbedringer av operasjonsprosedyrer og en omfattende trening av mannskaper. Selskapet tilstreber en optimal balanse mellom høyest mulig driftskontinuitet og lavest mulige driftskostnader. De lave driftskostnadene for Eirik Raude sammenlignet med Leiv Eiriksson reflekterer en betydelig enklere logistikk i Canada sammenlignet med Angola, lavere lønnskostnader som følge av den gunstige kursutviklingen på kanadiske dollar sammenlignet med norske kroner og engelske pund, samt at Eirik Raude var teknisk mer komplett og med mer reservedeler og forbruksmateriell om bord enn ved oppstarten av Leiv Eiriksson. Finansiering Ved utgangen av oktober ble det utøvd tegningsretter gitt i forbindelse med selskapets finansiering i august. Tegningsrettene var tildelt for å sikre tilleggsfinansiering dersom ferdigstillelse av riggen ble forsinket utover 15. oktober 2

3 . Tegningsrettene ga rett til tegning av en aksje pr tegningsrett for NOK 1,0 pr aksje. Selskapet ble tilført NOK millioner eller ca USD 26,2 millioner i ny kapital. Etter ferdigstillelse og levering av Eirik Raude på kontrakt til EnCana hadde selskapet behov for å styrke arbeidskapitalen for å sikre tilstrekkelig likviditet til driften. I tråd med dette ble det i desember gjennomført en rettet emisjon ved privat plassering på aksjer til tegningskurs NOK 1,0 pr aksje. Selskapet fikk tilført NOK eller ca USD 15,4 i ny kapital. I tillegg gjennomførte selskapet endringer i låneavtalen med bankene hvor bl.a. kravet til minimum kontantbeholdning ble redusert fra USD 20 millioner til USD 10 millioner. Videre ble avdragprofilen på lånet tilpasset forsinket levering av Eirik Raude ved å utsette et avdrag på USD 6,25 millioner som forfalt i desember til desember 2007 samt at USD 4,4 millioner med opprinnnelig forfall i juni 2003 ble fordelt over åtte fremtidige betalingsforfall. Selskapet fikk også en rett til å omgjøre alle avdrag frem til endelig forfall til tilsvarende kontantdepot slik at selskapet opprettholder sin evne til å refinansiere hele det utestående beløpet i lånet på USD gjennom lånets løpetid. I løpet av fjerde kvartal ble kr av pålydende konvertible obligasjoner konvertert til aksjer til kurs 3.50 pr aksje. Konverteringen tilførte ikke selskapet likviditet. Som følge av utøvelsen av tegningsrettene, den rettede emisjonen og konvertering av obligasjoner økte antall aksjer i selskapet fra ved utgangen av tredje kvartal til ved utgangen av fjerde kvartal. I januar 2003 gjennomførte selskapet en etterfølgende emisjon, hvor fullmakt var gitt til styret i forbindelse med emisjonen i desember, for å sikre øvrige aksjonærer og obligasjonseiere i det konvertible lånet fra august mulighet for å kjøpe aksjer til like vilkår som i den rettede emisjonen i desember. Det ble tegnet aksjer til en tegningskurs på NOK 1,0 pr aksje. Antall aksjer i selskapet har således økt til etter årsskiftet. Dersom alle utestående obligasjoner i det konvertible obligasjonslånet med gjensidig konverteringsrett utstedt i august konverteres til aksjer, vil antall aksjer i selskapet kunne øke til Resultater Ocean Rig konsernet hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på NOK 175,9 millioner (NOK 3,9 millioner) i hovedsak relatert til operasjon av Leiv Eiriksson samt operasjon av Eirik Raude fra og med 1. november. For året totalt hadde selskapet driftsinntekter på NOK 534,3 millioner (NOK 10,5 millioner). Driftskostnadene for fjerde kvartal utgjorde NOK 168,4 millioner (NOK 451,8 millioner). Personal og andre driftskostnader på NOK 105,3 (NOK 199,3) relaterer seg hovedsakelig til drift av Leiv Eiriksson og forberedelse til operasjon og drift av Eirik Raude. Reduksjonen i kostnader sammenlignet med skyldes blant annet redusert behov for juridiske tjenester samt høye kostnader i 4. kvartal i forbindelse med forberedelse av Leiv Eiriksson for driftsoperasjon. Avskrivninger for fjerde kvartal utgjorde NOK 63,1 millioner (NOK 252,5 millioner) og inkluderer rigg 3

4 avskrivninger for Leiv Eiriksson og to måneders avskrivninger for Eirik Raude. Avskrivninger i inkluderer en nedskrivning av selskapets stålunderstell med NOK 240,1 millioner. For året totalt utgjorde totale driftskostnader NOK 713,6 millioner (NOK 716,5 millioner). Konsernets driftsresultat for fjerde kvartal utgjorde NOK 7,5 millioner (NOK - 447,9 millioner). Driftsresultatet for året ble NOK -179,3 millioner (NOK -705,9 millioner). Selskapet har kontantbeholdning og gjeld i USD, og dette har resultert i en netto valutagevinst i fjerde kvartal på NOK 110,4 millioner (NOK -67,7 millioner). For hele utgjorde netto valutagevinst NOK 598,3 millioner (NOK -70,7 millioner), hvorav urealisert valutagevinst på USD lån som følge av fall i USD verdi utgjorde NOK 778,3 millioner. Netto øvrige finanskostnader i fjerde kvartal ble NOK -111,3 millioner (NOK -28,3 millioner). Økningen i kostnader sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig at byggelånsrenter ikke lenger aktiveres da byggeprosjektet er ferdigstillet. For utgjorde netto øvrige finanskostnader NOK -209,9 millioner (NOK -42,5 millioner). Resultat etter skatt for fjerde kvartal utgjorde NOK 6,6 millioner (NOK -544,1 millioner), tilsvarende NOK 0,01 utvannet resultat pr aksje (NOK -9,70 pr aksje). Totalt for utgjorde resultatet etter skatt NOK 209,1 millioner (NOK -819,5 millioner) tilsvarende NOK 0,72 utvannet resultat pr aksje (NOK -15,84 pr aksje). Samlede rigginvesteringer i utgjorde NOK millioner, inklusive reservedeler, men eksklusive aktiverte byggelånsrenter. Samlet kostpris inklusive byggelånsrenter og reservedeler utgjorde for Leiv Eiriksson NOK millioner (USD 467 millioner basert på historiske kurser), mens samlede investeringer for Eirik Raude utgjorde NOK millioner (USD 662 millioner basert på historiske kurser) ved utgangen av. Konsernets likviditetsbeholdning utgjorde pr utgangen av NOK 146,0 millioner (NOK 423,7 millioner) hvilket utgjør en reduksjon på NOK 109,1 millioner fra utgangen av tredje kvartal som hovedsakelig skyldes betaling av renter og byggekostnader i perioden. Det er anvendt en sluttkurs ved årets utgang på NOK 6.97 pr USD. Snittkursen for er beregnet til NOK 7.97 pr USD. Markedsforhold Markedsobservatører forventer at markedet for dypvannsrigger over 2000 meters vanndyp vil være i tilnærmet balanse gjennom Dagratene i dypvannssegmentet meter har falt i løpet av ned mot USD pr dag, mens markedsratene for boreenheter med kapasitet over 2500 meter falt relativt mindre til et nivå rundt USD USD pr dag. Markedet for ultra dypt vann er forventet å vokse ytterligere, særlig i Vest-Afrika hvor det er gjort betydelige funn gjennom. I tillegg er det i 2003 utlyst tre nye langtidskontrakter på indisk sokkel som skal igangsettes på meters vanndyp. Det er 4

5 også forventet at dypvannsaktiviteten i Mexico-gulfen og utenfor Brasil blir opprettholdt på dagens nivå gjennom I dypvannsmarkedet utenfor østkysten av Canada hvor Eirik Raude med sin kapasitet til helårsboring har et konkurransefortrinn i forhold til boreskip, er det i henhold til tildelte konsesjoner muligheter for et betydelig boreprogram over de neste 3-4 årene. Fremtidsutsikter Ocean Rig har fullført byggingen av sine to 5. generasjonsrigger og har gjennomført en omorganisering med blant annet flytting av hovedkontor til Stavanger for å tilpasse sin organisasjon til drift av riggene. Selskapets rigger er blant de mest avanserte rigger i verden for dypvannsboring i værharde strøk. Oppstarten av begge riggene i og spesielt under særdeles ekstreme værforhold for Eirik Raude, har bevist riggenes konkurransefortrinn i denne delen av dypvannsmarkedet. Både Leiv Eiriksson og Eirik Raude har etter dagens markedsforhold tilfredsstillende rater og har beskjeftigelse i to strategisk viktige områder for boring på dypt vann. Selskapet vurderer mulighetene for videre beskjeftigelse ved utøvelse av opsjoner av både ExxonMobil for Leiv Eiriksson og EnCana for Eirik Raude som gode. For nærmere informasjon, vennligst kontakt administrerende direktør Kai Solberg- Hansen eller finansdirektør Christian Mowinckel, tlf Stavanger, 21. februar 2003 Ocean Rig ASA Web-side: 5

6 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Resultatregnskap/Income Statement Mill NOK (Untatt for resultat pr aksje / except for earnings / loss per share) 4. kvartal/ 4 th quarter 4. kvartal/ 4 th quarter Hele året Full year Hele året Full year Audited Norwegian GAAP: INNTEKTER/REVENUES 175,9 3,9 534,3 10,5 Personal- og andre driftskostnader / Personnel expenses and other operating expenses Avskrivninger og nedskrivninger/ Depreciation and asset impairment write down SUM DRIFTSKOSTNADER/OPERATING EXPENSES 105,3 199,3 553,0 461,3 63,1 252,5 160,6 255,2 168,4 451,8 713,6 716,5 DRIFTSRESULTAT/OPERATING LOSS 7,5-447,9-179,3-705,9 Finansinntekter / Financial income 3,4 2,6 21,5 18,0 Agio (Disagio) / Net exchange gains (losses) Renter og andre finanskostnader / Interest and other financial expenses NETTO FINANSPOSTER/ NET FINANCIAL ITEMS 110,4-67,7 598,3-70,7-114,7-31,0-231,4-60,5-0,9-96,0 388,4-113,2 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD/ LOSS BEFORE TAXES 6,6-543,9 209,1-819,1 Skatter/taxes 0,0 0,2 0,0 0,3 RESULTAT ETTER SKATTER/ NET RESULT AFTER TAX 6,6-544,1 209,1-819,5 Resultat pr aksje / earnings (loss) per share 0,02-9,70 1,10-15,84 Utvannet resultat pr aksje ( diluted earnings / (loss) per share 0,01-9,70 0,72-15,84 6

7 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Balanse/Balance Sheet Mill NOK Audited Norwegian GAAP: Nybyggingskontrakter/Construction in progress ,5 Rigg, boreustyr og andre driftsmidler/ 8.555, ,5 Rig, drilling equipment and other machinery/equipment Andre aktiva/other assets 93,9 131,3 Sum anleggsmidler/total non-current assets 8.649, ,3 Kortsiktige fordringer/current receivables 120,3 61,3 Betalingsmidler/Cash and cash equivalents 146,0 423,7 Sum omløpsmidler/total current assets 266,3 485,0 SUM EIENDELER/TOTAL ASSETS 8.915,9 8,188,4 Aksjekapital/Share capital 492, ,3 Annen egenkapital/other equity 3.965, ,0 Egenkapital/Shareholders equity 4.458, ,3 Pensjonsforpliktelser/Pension liabilities 0,6 1,1 Obligasjonslån/Secured notes and loans 3.105, ,1 Konvertibelt obligasjonslån/convertible bonds , ,5 Sum langsiktig gjeld/total long-term liabilities 4.102, ,7 Kortsiktige lån/short term loans 84,3 - Leverandørgjeld/Accounts payable 59,2 89,6 Annen kortsiktig gjeld /Other short term liabilities 212,1 234,8 Sum kortsiktig gjeld/total current liabilities 355,7 324,4 SUM GJELD OG EGENKAPITAL/TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY 8.915, ,4 7

8 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Kontantstrømsanalyse/Statements of Cash Flow Mill NOK 4. kvartal/ 4 th quarter 4. kvartal/ 4 th quarter Hele året Full year Hele året Full year Audited Netto kontantstrøm tilført fra driften/ Cash flow from operations (A) -115,4-119,6-140,7-408,9 Netto kontantstrøm benyttet til investeringer/ Cash flow from investments (B) Netto kontantstrøm tilført fra finansiering/ Cash flow from financing (C) -262,5-331, , ,3 248,7 482, , ,2 Effekt av omregningsdifferanse på kontantbeholdning/ Effect of translation differences on cash and cash equivalents (D) Netto økning (reduksjon) i kontantbeholdning/ Net increase (decrease) in cash through the period (A + B + C+D) Balanse ved periodens begynnelse/ Balance at the beginning of the period 20,1 9,9-9,1-9,0-109,1 42,0-277,7-226,0 255,1 381,7 423,7 649,7 Balanse ved periodens slutt/ Balance at the end of the period 146,0 423,7 146,0 423,7 8

9 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Anlegg under utførelse/ Construction in progress Mill NOK Balanse (inkludert byggelånsrenter) / Balance (including construction interest) Eirik Raude 3.587,4 Rig No ,6 Rig No ,6 Total 3.966,6 Investeringer ifm byggekontrakter, reservedeler og byggelånsrenter / investments in building contracts, spareparts and construction interest 1.432, ,5 Salg av rigger/ Sale of rigs -189,6-189,6-379,2 Overført til borerigg og andre driftsmidler / Transferred to drilling rig and other property 5.019, ,9 Balanse/Balance Borerigg og andre driftsmidler/ Drilling rig and other equipment Mill NOK Eirik Raude Leiv Eirikssson Andre driftsmidler/ Other equipment Bokført verdi / Balance ,6 3, ,6 Tilgang / Investments 5.019,9 10,3 80, ,7 Avskrivninger / Depreciation -30,7-128,4-1,5-160,6 Total Balanse / Balance , ,5 82, ,7 Utvikling i egenkapital /Development of equity Mill NOK Aksjekapital/ Share capital Konsernets fond/ Other Equity Sum egenkapital /Total Equity Egenkapital pr /Reported equity , , ,3 Nedskrivning av pålydende verdi på aksjene/ Write-down of nominal value of shares , ,2 0 Emisjon/share issue 436, , ,4 Emisjonskostnader/Costs of share offerings -52,0-52,0 Omregningsdifferanser/ Translation difference 18,2 18,2 Årets resultat/net profit 209,1 209,1 Egenkapital /Reported equity , , ,0 26. februar ble pålydende pr aksje redusert fra NOK 30 til NOK 1 pr aksje. 26th February the par value per share was reduced from NOK 30 to NOK 1 per share. 9

10 Antall aksjer / Number of shares Antall aksjer 492,886,851 56,077,201 10

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8.

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8. Styrets beretning og årsregnskap 2012 STYRETS BERETNING 2012 GLOBAL RIG COMPANY ASA OG KONSERNET 2012 Et bra år for Global Rig konsernet 2012 endte opp som det beste året i vår historie, med en EBITDA

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

NORECO. Andre kvartal 2012

NORECO. Andre kvartal 2012 NORECO Andre kvartal 2012 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA Norsk versjon Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2014

Rapport for fjerde kvartal 2014 fjerde kvartal 2014 Rapport for fjerde kvartal 2014 norwegian energy company ASA Restruktureringsprosess Fjerde kvartal var preget av restruktureringsarbeid, som ble akselerert etter at Noreco informerte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer