Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002"

Transkript

1 Ocean Rig ASA Rapportering pr 31. desember (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for fjerde kvartal utgjør NOK 6,6 millioner, (NOK -544,1 millioner), tilsvarende resultat pr aksje på NOK 0,02 (NOK -9,70) og utvannet resultat pr aksje på NOK 0,01 (NOK -9,70). Resultat for året utgjør NOK 209,1 millioner (-819,5 millioner), tilsvarende NOK 1,10 pr aksje (-15,84 pr aksje). Utvannet resultat pr aksje tilsvarer NOK 0,72 pr aksje (-15,84 pr aksje). Ocean Rig hadde en rigg i drift i overkant av 10 måneder og begge riggene i drift de to siste månedene av året. Driftsinntektene for er således ikke representativt for forventet fremtidig inntjening med begge riggene på kontrakt og i drift. I regnskapet for fjerde kvartal er det foretatt en avsetning for omstillingskostnader på NOK 9,3 millioner i forbindelse med selskapets flytting av hovedkontor fra Oslo til Stavanger og avvikling av selskapets datterselskaper i Nederland og USA. Regnskapet for inkluderer også betydelige urealiserte valutagevinster knyttet til gjeld i USD. Driften i fjerde kvartal og etter kvartalsskifte Eirik Raude Eirik Raude ble ferdigstilt og levert i henhold til borekontrakten med EnCana Corporation 1. november. Riggen har også i løpet av oppstarten fullført alle utestående systemtester på en tilfredsstillende måte. Eirik Raude opereres av Ocean Rig gjennom partnerskapet East Coast Drilling Partners (ECDP) som er eiet av EnCana og Ocean Rig i fellesskap. ECDP som kontraktør og Ocean Rig som eier har kontorer i Halifax. Ocean Rig s prosjektorganisasjon knyttet til ferdigstillelse av riggen ble avviklet i løpet av fjerde kvartal. Riggen har i løpet av fjerde kvartal drevet boring av sin første brønn på Torbrook-feltet utenfor Nova Scotia på ca 1700 meters vanndyp. Brønnen ble avsluttet medio januar Oppstart og innkjøring av riggen var preget av ekstremt dårlig vær med mange vinterstormer som har vist at Eirik Raude kan operere under svært vanskelige forhold i ekstreme farvann med erfarne og dyktige mannskaper. Sikkerheten på riggen har vært tilfredsstillende og det har ikke forekommet alvorlige personskader. Etter noen dagers opphold i Halifax i siste halvdel av januar til klargjøring og mobilisering, begynte Eirik Raude boring av sin andre brønn 8. februar 2003 på Flemish Pass feltet utenfor New Foundland. Boringen skjer for PetroCanada under kontrakten med EnCana. Selskapet forventer at det skal bores en brønn til på dette feltet innenfor den faste delen av kontrakten på 6 måneder som løper til 1. mai Påbegynt brønn skal imidlertid avsluttes, slik at den faste kontraktsperioden antas å vare til begynnelsen av juni. 1

2 Driftskostnadene i fjerde kvartal lå på et tilfredstillende nivå og var betydelig lavere for Eirik Raude enn for Leiv Eiriksson. Leiv Eiriksson Leiv Eiriksson avsluttet boring av sin fjerde brønn utenfor Angola 20. oktober. Brønnen var på blokk 14 med et vanndyp på ca 1420 meter. Riggen startet umiddelbart etter ferdigstillelsen av denne brønnen boring av sin femte brønn på blokk 32 for TotalFinaElf med et vanndyp på ca 1450 meter. Selskapet forventer at denne brønnen blir ferdig medio mars Selskapet skal deretter bore sin sjette brønn på blokk 31 for BP under den faste delen av kontrakten med ExxonMobil. Selskapet forventer å ferdigstille den faste kontraktsdelen for Leiv Eiriksson i begynnelsen av juni 2003 som er betydelig lenger enn opprinnelig antatt som følge av en tilleggsbrønn for Cabinda Gulf Oil Company (ChevronTexaco) i fjor høst. Etter den siste faste brønnen for BP på blokk 31, inneholder kontrakten en rett til 6 opsjonsbrønner med Leiv Eiriksson for ExxonMobil. Operasjonen av riggen i løpet av året har forløpt uten vesentlige problemer. Med unntak av de første par måneder preget av oppstart og innkjøring har riggen kun hatt ett vesentlig driftsavbrudd på ca 6 dager i november. Som følge av dette hadde riggen i fjerde kvartal en effektiv inntjeningsgrad i forhold til full dagrate på ca 91% mot et gjennomsnitt for hele driftsperioden i på ca 93%. Leiv Eiriksson har imidlertid i månedsskifte januar / februar 2003 hatt ca 12 dager s driftsavbrudd. Driftskostnadene på riggen har for vært høyere enn selskapet hadde forventet, men viste en synkende trend gjennom året. Selskapet forventer at kostnadene vil stabilisere seg på et lavere nivå i 2003 enn i. Felles driftsforhold Selskapet er opptatt av driftskontinuitet på riggene og arbeider kontinuerlig med tiltak for å optimalisere driften innenfor de strenge sikkerhetsmessige krav som gjelder. Blant annet foretar selskapet løpende tilpasninger av teknisk utstyr, forbedringer av operasjonsprosedyrer og en omfattende trening av mannskaper. Selskapet tilstreber en optimal balanse mellom høyest mulig driftskontinuitet og lavest mulige driftskostnader. De lave driftskostnadene for Eirik Raude sammenlignet med Leiv Eiriksson reflekterer en betydelig enklere logistikk i Canada sammenlignet med Angola, lavere lønnskostnader som følge av den gunstige kursutviklingen på kanadiske dollar sammenlignet med norske kroner og engelske pund, samt at Eirik Raude var teknisk mer komplett og med mer reservedeler og forbruksmateriell om bord enn ved oppstarten av Leiv Eiriksson. Finansiering Ved utgangen av oktober ble det utøvd tegningsretter gitt i forbindelse med selskapets finansiering i august. Tegningsrettene var tildelt for å sikre tilleggsfinansiering dersom ferdigstillelse av riggen ble forsinket utover 15. oktober 2

3 . Tegningsrettene ga rett til tegning av en aksje pr tegningsrett for NOK 1,0 pr aksje. Selskapet ble tilført NOK millioner eller ca USD 26,2 millioner i ny kapital. Etter ferdigstillelse og levering av Eirik Raude på kontrakt til EnCana hadde selskapet behov for å styrke arbeidskapitalen for å sikre tilstrekkelig likviditet til driften. I tråd med dette ble det i desember gjennomført en rettet emisjon ved privat plassering på aksjer til tegningskurs NOK 1,0 pr aksje. Selskapet fikk tilført NOK eller ca USD 15,4 i ny kapital. I tillegg gjennomførte selskapet endringer i låneavtalen med bankene hvor bl.a. kravet til minimum kontantbeholdning ble redusert fra USD 20 millioner til USD 10 millioner. Videre ble avdragprofilen på lånet tilpasset forsinket levering av Eirik Raude ved å utsette et avdrag på USD 6,25 millioner som forfalt i desember til desember 2007 samt at USD 4,4 millioner med opprinnnelig forfall i juni 2003 ble fordelt over åtte fremtidige betalingsforfall. Selskapet fikk også en rett til å omgjøre alle avdrag frem til endelig forfall til tilsvarende kontantdepot slik at selskapet opprettholder sin evne til å refinansiere hele det utestående beløpet i lånet på USD gjennom lånets løpetid. I løpet av fjerde kvartal ble kr av pålydende konvertible obligasjoner konvertert til aksjer til kurs 3.50 pr aksje. Konverteringen tilførte ikke selskapet likviditet. Som følge av utøvelsen av tegningsrettene, den rettede emisjonen og konvertering av obligasjoner økte antall aksjer i selskapet fra ved utgangen av tredje kvartal til ved utgangen av fjerde kvartal. I januar 2003 gjennomførte selskapet en etterfølgende emisjon, hvor fullmakt var gitt til styret i forbindelse med emisjonen i desember, for å sikre øvrige aksjonærer og obligasjonseiere i det konvertible lånet fra august mulighet for å kjøpe aksjer til like vilkår som i den rettede emisjonen i desember. Det ble tegnet aksjer til en tegningskurs på NOK 1,0 pr aksje. Antall aksjer i selskapet har således økt til etter årsskiftet. Dersom alle utestående obligasjoner i det konvertible obligasjonslånet med gjensidig konverteringsrett utstedt i august konverteres til aksjer, vil antall aksjer i selskapet kunne øke til Resultater Ocean Rig konsernet hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på NOK 175,9 millioner (NOK 3,9 millioner) i hovedsak relatert til operasjon av Leiv Eiriksson samt operasjon av Eirik Raude fra og med 1. november. For året totalt hadde selskapet driftsinntekter på NOK 534,3 millioner (NOK 10,5 millioner). Driftskostnadene for fjerde kvartal utgjorde NOK 168,4 millioner (NOK 451,8 millioner). Personal og andre driftskostnader på NOK 105,3 (NOK 199,3) relaterer seg hovedsakelig til drift av Leiv Eiriksson og forberedelse til operasjon og drift av Eirik Raude. Reduksjonen i kostnader sammenlignet med skyldes blant annet redusert behov for juridiske tjenester samt høye kostnader i 4. kvartal i forbindelse med forberedelse av Leiv Eiriksson for driftsoperasjon. Avskrivninger for fjerde kvartal utgjorde NOK 63,1 millioner (NOK 252,5 millioner) og inkluderer rigg 3

4 avskrivninger for Leiv Eiriksson og to måneders avskrivninger for Eirik Raude. Avskrivninger i inkluderer en nedskrivning av selskapets stålunderstell med NOK 240,1 millioner. For året totalt utgjorde totale driftskostnader NOK 713,6 millioner (NOK 716,5 millioner). Konsernets driftsresultat for fjerde kvartal utgjorde NOK 7,5 millioner (NOK - 447,9 millioner). Driftsresultatet for året ble NOK -179,3 millioner (NOK -705,9 millioner). Selskapet har kontantbeholdning og gjeld i USD, og dette har resultert i en netto valutagevinst i fjerde kvartal på NOK 110,4 millioner (NOK -67,7 millioner). For hele utgjorde netto valutagevinst NOK 598,3 millioner (NOK -70,7 millioner), hvorav urealisert valutagevinst på USD lån som følge av fall i USD verdi utgjorde NOK 778,3 millioner. Netto øvrige finanskostnader i fjerde kvartal ble NOK -111,3 millioner (NOK -28,3 millioner). Økningen i kostnader sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig at byggelånsrenter ikke lenger aktiveres da byggeprosjektet er ferdigstillet. For utgjorde netto øvrige finanskostnader NOK -209,9 millioner (NOK -42,5 millioner). Resultat etter skatt for fjerde kvartal utgjorde NOK 6,6 millioner (NOK -544,1 millioner), tilsvarende NOK 0,01 utvannet resultat pr aksje (NOK -9,70 pr aksje). Totalt for utgjorde resultatet etter skatt NOK 209,1 millioner (NOK -819,5 millioner) tilsvarende NOK 0,72 utvannet resultat pr aksje (NOK -15,84 pr aksje). Samlede rigginvesteringer i utgjorde NOK millioner, inklusive reservedeler, men eksklusive aktiverte byggelånsrenter. Samlet kostpris inklusive byggelånsrenter og reservedeler utgjorde for Leiv Eiriksson NOK millioner (USD 467 millioner basert på historiske kurser), mens samlede investeringer for Eirik Raude utgjorde NOK millioner (USD 662 millioner basert på historiske kurser) ved utgangen av. Konsernets likviditetsbeholdning utgjorde pr utgangen av NOK 146,0 millioner (NOK 423,7 millioner) hvilket utgjør en reduksjon på NOK 109,1 millioner fra utgangen av tredje kvartal som hovedsakelig skyldes betaling av renter og byggekostnader i perioden. Det er anvendt en sluttkurs ved årets utgang på NOK 6.97 pr USD. Snittkursen for er beregnet til NOK 7.97 pr USD. Markedsforhold Markedsobservatører forventer at markedet for dypvannsrigger over 2000 meters vanndyp vil være i tilnærmet balanse gjennom Dagratene i dypvannssegmentet meter har falt i løpet av ned mot USD pr dag, mens markedsratene for boreenheter med kapasitet over 2500 meter falt relativt mindre til et nivå rundt USD USD pr dag. Markedet for ultra dypt vann er forventet å vokse ytterligere, særlig i Vest-Afrika hvor det er gjort betydelige funn gjennom. I tillegg er det i 2003 utlyst tre nye langtidskontrakter på indisk sokkel som skal igangsettes på meters vanndyp. Det er 4

5 også forventet at dypvannsaktiviteten i Mexico-gulfen og utenfor Brasil blir opprettholdt på dagens nivå gjennom I dypvannsmarkedet utenfor østkysten av Canada hvor Eirik Raude med sin kapasitet til helårsboring har et konkurransefortrinn i forhold til boreskip, er det i henhold til tildelte konsesjoner muligheter for et betydelig boreprogram over de neste 3-4 årene. Fremtidsutsikter Ocean Rig har fullført byggingen av sine to 5. generasjonsrigger og har gjennomført en omorganisering med blant annet flytting av hovedkontor til Stavanger for å tilpasse sin organisasjon til drift av riggene. Selskapets rigger er blant de mest avanserte rigger i verden for dypvannsboring i værharde strøk. Oppstarten av begge riggene i og spesielt under særdeles ekstreme værforhold for Eirik Raude, har bevist riggenes konkurransefortrinn i denne delen av dypvannsmarkedet. Både Leiv Eiriksson og Eirik Raude har etter dagens markedsforhold tilfredsstillende rater og har beskjeftigelse i to strategisk viktige områder for boring på dypt vann. Selskapet vurderer mulighetene for videre beskjeftigelse ved utøvelse av opsjoner av både ExxonMobil for Leiv Eiriksson og EnCana for Eirik Raude som gode. For nærmere informasjon, vennligst kontakt administrerende direktør Kai Solberg- Hansen eller finansdirektør Christian Mowinckel, tlf Stavanger, 21. februar 2003 Ocean Rig ASA Web-side: 5

6 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Resultatregnskap/Income Statement Mill NOK (Untatt for resultat pr aksje / except for earnings / loss per share) 4. kvartal/ 4 th quarter 4. kvartal/ 4 th quarter Hele året Full year Hele året Full year Audited Norwegian GAAP: INNTEKTER/REVENUES 175,9 3,9 534,3 10,5 Personal- og andre driftskostnader / Personnel expenses and other operating expenses Avskrivninger og nedskrivninger/ Depreciation and asset impairment write down SUM DRIFTSKOSTNADER/OPERATING EXPENSES 105,3 199,3 553,0 461,3 63,1 252,5 160,6 255,2 168,4 451,8 713,6 716,5 DRIFTSRESULTAT/OPERATING LOSS 7,5-447,9-179,3-705,9 Finansinntekter / Financial income 3,4 2,6 21,5 18,0 Agio (Disagio) / Net exchange gains (losses) Renter og andre finanskostnader / Interest and other financial expenses NETTO FINANSPOSTER/ NET FINANCIAL ITEMS 110,4-67,7 598,3-70,7-114,7-31,0-231,4-60,5-0,9-96,0 388,4-113,2 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD/ LOSS BEFORE TAXES 6,6-543,9 209,1-819,1 Skatter/taxes 0,0 0,2 0,0 0,3 RESULTAT ETTER SKATTER/ NET RESULT AFTER TAX 6,6-544,1 209,1-819,5 Resultat pr aksje / earnings (loss) per share 0,02-9,70 1,10-15,84 Utvannet resultat pr aksje ( diluted earnings / (loss) per share 0,01-9,70 0,72-15,84 6

7 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Balanse/Balance Sheet Mill NOK Audited Norwegian GAAP: Nybyggingskontrakter/Construction in progress ,5 Rigg, boreustyr og andre driftsmidler/ 8.555, ,5 Rig, drilling equipment and other machinery/equipment Andre aktiva/other assets 93,9 131,3 Sum anleggsmidler/total non-current assets 8.649, ,3 Kortsiktige fordringer/current receivables 120,3 61,3 Betalingsmidler/Cash and cash equivalents 146,0 423,7 Sum omløpsmidler/total current assets 266,3 485,0 SUM EIENDELER/TOTAL ASSETS 8.915,9 8,188,4 Aksjekapital/Share capital 492, ,3 Annen egenkapital/other equity 3.965, ,0 Egenkapital/Shareholders equity 4.458, ,3 Pensjonsforpliktelser/Pension liabilities 0,6 1,1 Obligasjonslån/Secured notes and loans 3.105, ,1 Konvertibelt obligasjonslån/convertible bonds , ,5 Sum langsiktig gjeld/total long-term liabilities 4.102, ,7 Kortsiktige lån/short term loans 84,3 - Leverandørgjeld/Accounts payable 59,2 89,6 Annen kortsiktig gjeld /Other short term liabilities 212,1 234,8 Sum kortsiktig gjeld/total current liabilities 355,7 324,4 SUM GJELD OG EGENKAPITAL/TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY 8.915, ,4 7

8 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Kontantstrømsanalyse/Statements of Cash Flow Mill NOK 4. kvartal/ 4 th quarter 4. kvartal/ 4 th quarter Hele året Full year Hele året Full year Audited Netto kontantstrøm tilført fra driften/ Cash flow from operations (A) -115,4-119,6-140,7-408,9 Netto kontantstrøm benyttet til investeringer/ Cash flow from investments (B) Netto kontantstrøm tilført fra finansiering/ Cash flow from financing (C) -262,5-331, , ,3 248,7 482, , ,2 Effekt av omregningsdifferanse på kontantbeholdning/ Effect of translation differences on cash and cash equivalents (D) Netto økning (reduksjon) i kontantbeholdning/ Net increase (decrease) in cash through the period (A + B + C+D) Balanse ved periodens begynnelse/ Balance at the beginning of the period 20,1 9,9-9,1-9,0-109,1 42,0-277,7-226,0 255,1 381,7 423,7 649,7 Balanse ved periodens slutt/ Balance at the end of the period 146,0 423,7 146,0 423,7 8

9 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Anlegg under utførelse/ Construction in progress Mill NOK Balanse (inkludert byggelånsrenter) / Balance (including construction interest) Eirik Raude 3.587,4 Rig No ,6 Rig No ,6 Total 3.966,6 Investeringer ifm byggekontrakter, reservedeler og byggelånsrenter / investments in building contracts, spareparts and construction interest 1.432, ,5 Salg av rigger/ Sale of rigs -189,6-189,6-379,2 Overført til borerigg og andre driftsmidler / Transferred to drilling rig and other property 5.019, ,9 Balanse/Balance Borerigg og andre driftsmidler/ Drilling rig and other equipment Mill NOK Eirik Raude Leiv Eirikssson Andre driftsmidler/ Other equipment Bokført verdi / Balance ,6 3, ,6 Tilgang / Investments 5.019,9 10,3 80, ,7 Avskrivninger / Depreciation -30,7-128,4-1,5-160,6 Total Balanse / Balance , ,5 82, ,7 Utvikling i egenkapital /Development of equity Mill NOK Aksjekapital/ Share capital Konsernets fond/ Other Equity Sum egenkapital /Total Equity Egenkapital pr /Reported equity , , ,3 Nedskrivning av pålydende verdi på aksjene/ Write-down of nominal value of shares , ,2 0 Emisjon/share issue 436, , ,4 Emisjonskostnader/Costs of share offerings -52,0-52,0 Omregningsdifferanser/ Translation difference 18,2 18,2 Årets resultat/net profit 209,1 209,1 Egenkapital /Reported equity , , ,0 26. februar ble pålydende pr aksje redusert fra NOK 30 til NOK 1 pr aksje. 26th February the par value per share was reduced from NOK 30 to NOK 1 per share. 9

10 Antall aksjer / Number of shares Antall aksjer 492,886,851 56,077,201 10

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Ocean Rig ASA. Rapportering pr. 30. juni 2000

Ocean Rig ASA. Rapportering pr. 30. juni 2000 Ocean Rig ASA Rapportering pr. 30. juni Hendelser i 2. kvartal Markedsføring Ocean Rigs fokus i markedsføringen er fortsatt i hovedsak rettet mot Vest Afrika, Mexicogolfen og Brasil, og selskapet har i

Detaljer

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 30. september 2001

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 30. september 2001 Ocean Rig ASA Rapportering pr 30. september 2001 Generelt Ocean Rig ASA er et relativt nytt offshore boreselskap som har to av verdens mest avanserte halvt nedsenkbare borerigger for operasjon på store

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.09.2002 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA meddelte i børsmelding 1. oktober 2002 at selskapet arbeidet med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift.

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

REGNSKAP PR PDR

REGNSKAP PR PDR REGNSKAP PR. 30.09.2001 PDR HOVEDTREKK; Alle selskapets enheter (2,2) på kontrakter (f.o.m 01.08.01). Etter ordinære avskrivninger på NOK 29,3 mill, og driftskostnader på NOK 3,5mill.,er resultatet i 3.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.12.2002 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA meddelte i børsmelding 15. januar 2003 at selskapet arbeidet med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift.

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR

FORELØPIG REGNSKAP PR FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.06.2005 Drift og finansiering. Selskapet startet reaktiveringen av SS Petrolia i januar 2005 som følge av positiv markedsutvikling, og mulig boring på Stockman-feltet i Barentshavet

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering.

FORELØPIG REGNSKAP PR Drift og finansiering. FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.09.2005 Drift og finansiering. Petrolia Drilling ASA har inngått kontrakt med Island Oil & Gas Ltd for bruk av SS Petrolia f.o.m april 2006 (ref børsmelding 19.10.05). Kontrakten

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA har tidligere meddelt at selskapet arbeider med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift. Dette arbeidet

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Page 1 of 10 Konsernets inntekter for 1Q 2007 utgjorde MNOK 848,0, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 136,5 for samme periode. Proforma

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 2Q 2007 Konsernets inntekter for 2. kvartal 2007 utgjorde MNOK 886,4 mens driftsresultat før avskrivninger (DA) ble MNOK 265,0 for samme periode. Proforma inntekter for 2. kvartal 2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001

DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 14. februar 2002 DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før tap og skatt utgjorde 5 196

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

PLAYSAFE HOLDING AS. Kvartalsrapport for perioden 1.juli september Oppsummering av tredje kvartal. Nøkkeltall for Q1 GROSS REVENUE EBITDA

PLAYSAFE HOLDING AS. Kvartalsrapport for perioden 1.juli september Oppsummering av tredje kvartal. Nøkkeltall for Q1 GROSS REVENUE EBITDA Kvartalsrapport for perioden 1.juli 30. september 2013 PLAYSAFE HOLDING AS ALLE BELØP ER OPPGITT I AMERIKANSKE DOLLAR (USD ELLER $), OG GJELDER FOR Q3 2013, MED MINDRE NOE ANNET ER SPESIFISERT. ALLE TALL

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2006 og foreløpig resultat for 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 342,8 MILLIONER I

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

AKER DRILLING ASA Kvartalsrapport fjerde kvartal 2007

AKER DRILLING ASA Kvartalsrapport fjerde kvartal 2007 Det er den engelsk språklige kvartalsrapporten som er godkjent av styret, norsk språklig kvartalsrapport er en oversettelse. AKER DRILLING ASA Kvartalsrapport fjerde kvartal 2007 Aker Drilling er i rute

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 139,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2003 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Ekornes ASA, N-6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har per 1999 hatt en omsetning på NOK 943,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 77,5 mill.

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 455,7 MILLIONER I 2. KVARTAL 2006 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 971 MILLIONER I 2. KVARTAL 2010

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer