Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002"

Transkript

1 Ocean Rig ASA Rapportering pr 31. desember (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for fjerde kvartal utgjør NOK 6,6 millioner, (NOK -544,1 millioner), tilsvarende resultat pr aksje på NOK 0,02 (NOK -9,70) og utvannet resultat pr aksje på NOK 0,01 (NOK -9,70). Resultat for året utgjør NOK 209,1 millioner (-819,5 millioner), tilsvarende NOK 1,10 pr aksje (-15,84 pr aksje). Utvannet resultat pr aksje tilsvarer NOK 0,72 pr aksje (-15,84 pr aksje). Ocean Rig hadde en rigg i drift i overkant av 10 måneder og begge riggene i drift de to siste månedene av året. Driftsinntektene for er således ikke representativt for forventet fremtidig inntjening med begge riggene på kontrakt og i drift. I regnskapet for fjerde kvartal er det foretatt en avsetning for omstillingskostnader på NOK 9,3 millioner i forbindelse med selskapets flytting av hovedkontor fra Oslo til Stavanger og avvikling av selskapets datterselskaper i Nederland og USA. Regnskapet for inkluderer også betydelige urealiserte valutagevinster knyttet til gjeld i USD. Driften i fjerde kvartal og etter kvartalsskifte Eirik Raude Eirik Raude ble ferdigstilt og levert i henhold til borekontrakten med EnCana Corporation 1. november. Riggen har også i løpet av oppstarten fullført alle utestående systemtester på en tilfredsstillende måte. Eirik Raude opereres av Ocean Rig gjennom partnerskapet East Coast Drilling Partners (ECDP) som er eiet av EnCana og Ocean Rig i fellesskap. ECDP som kontraktør og Ocean Rig som eier har kontorer i Halifax. Ocean Rig s prosjektorganisasjon knyttet til ferdigstillelse av riggen ble avviklet i løpet av fjerde kvartal. Riggen har i løpet av fjerde kvartal drevet boring av sin første brønn på Torbrook-feltet utenfor Nova Scotia på ca 1700 meters vanndyp. Brønnen ble avsluttet medio januar Oppstart og innkjøring av riggen var preget av ekstremt dårlig vær med mange vinterstormer som har vist at Eirik Raude kan operere under svært vanskelige forhold i ekstreme farvann med erfarne og dyktige mannskaper. Sikkerheten på riggen har vært tilfredsstillende og det har ikke forekommet alvorlige personskader. Etter noen dagers opphold i Halifax i siste halvdel av januar til klargjøring og mobilisering, begynte Eirik Raude boring av sin andre brønn 8. februar 2003 på Flemish Pass feltet utenfor New Foundland. Boringen skjer for PetroCanada under kontrakten med EnCana. Selskapet forventer at det skal bores en brønn til på dette feltet innenfor den faste delen av kontrakten på 6 måneder som løper til 1. mai Påbegynt brønn skal imidlertid avsluttes, slik at den faste kontraktsperioden antas å vare til begynnelsen av juni. 1

2 Driftskostnadene i fjerde kvartal lå på et tilfredstillende nivå og var betydelig lavere for Eirik Raude enn for Leiv Eiriksson. Leiv Eiriksson Leiv Eiriksson avsluttet boring av sin fjerde brønn utenfor Angola 20. oktober. Brønnen var på blokk 14 med et vanndyp på ca 1420 meter. Riggen startet umiddelbart etter ferdigstillelsen av denne brønnen boring av sin femte brønn på blokk 32 for TotalFinaElf med et vanndyp på ca 1450 meter. Selskapet forventer at denne brønnen blir ferdig medio mars Selskapet skal deretter bore sin sjette brønn på blokk 31 for BP under den faste delen av kontrakten med ExxonMobil. Selskapet forventer å ferdigstille den faste kontraktsdelen for Leiv Eiriksson i begynnelsen av juni 2003 som er betydelig lenger enn opprinnelig antatt som følge av en tilleggsbrønn for Cabinda Gulf Oil Company (ChevronTexaco) i fjor høst. Etter den siste faste brønnen for BP på blokk 31, inneholder kontrakten en rett til 6 opsjonsbrønner med Leiv Eiriksson for ExxonMobil. Operasjonen av riggen i løpet av året har forløpt uten vesentlige problemer. Med unntak av de første par måneder preget av oppstart og innkjøring har riggen kun hatt ett vesentlig driftsavbrudd på ca 6 dager i november. Som følge av dette hadde riggen i fjerde kvartal en effektiv inntjeningsgrad i forhold til full dagrate på ca 91% mot et gjennomsnitt for hele driftsperioden i på ca 93%. Leiv Eiriksson har imidlertid i månedsskifte januar / februar 2003 hatt ca 12 dager s driftsavbrudd. Driftskostnadene på riggen har for vært høyere enn selskapet hadde forventet, men viste en synkende trend gjennom året. Selskapet forventer at kostnadene vil stabilisere seg på et lavere nivå i 2003 enn i. Felles driftsforhold Selskapet er opptatt av driftskontinuitet på riggene og arbeider kontinuerlig med tiltak for å optimalisere driften innenfor de strenge sikkerhetsmessige krav som gjelder. Blant annet foretar selskapet løpende tilpasninger av teknisk utstyr, forbedringer av operasjonsprosedyrer og en omfattende trening av mannskaper. Selskapet tilstreber en optimal balanse mellom høyest mulig driftskontinuitet og lavest mulige driftskostnader. De lave driftskostnadene for Eirik Raude sammenlignet med Leiv Eiriksson reflekterer en betydelig enklere logistikk i Canada sammenlignet med Angola, lavere lønnskostnader som følge av den gunstige kursutviklingen på kanadiske dollar sammenlignet med norske kroner og engelske pund, samt at Eirik Raude var teknisk mer komplett og med mer reservedeler og forbruksmateriell om bord enn ved oppstarten av Leiv Eiriksson. Finansiering Ved utgangen av oktober ble det utøvd tegningsretter gitt i forbindelse med selskapets finansiering i august. Tegningsrettene var tildelt for å sikre tilleggsfinansiering dersom ferdigstillelse av riggen ble forsinket utover 15. oktober 2

3 . Tegningsrettene ga rett til tegning av en aksje pr tegningsrett for NOK 1,0 pr aksje. Selskapet ble tilført NOK millioner eller ca USD 26,2 millioner i ny kapital. Etter ferdigstillelse og levering av Eirik Raude på kontrakt til EnCana hadde selskapet behov for å styrke arbeidskapitalen for å sikre tilstrekkelig likviditet til driften. I tråd med dette ble det i desember gjennomført en rettet emisjon ved privat plassering på aksjer til tegningskurs NOK 1,0 pr aksje. Selskapet fikk tilført NOK eller ca USD 15,4 i ny kapital. I tillegg gjennomførte selskapet endringer i låneavtalen med bankene hvor bl.a. kravet til minimum kontantbeholdning ble redusert fra USD 20 millioner til USD 10 millioner. Videre ble avdragprofilen på lånet tilpasset forsinket levering av Eirik Raude ved å utsette et avdrag på USD 6,25 millioner som forfalt i desember til desember 2007 samt at USD 4,4 millioner med opprinnnelig forfall i juni 2003 ble fordelt over åtte fremtidige betalingsforfall. Selskapet fikk også en rett til å omgjøre alle avdrag frem til endelig forfall til tilsvarende kontantdepot slik at selskapet opprettholder sin evne til å refinansiere hele det utestående beløpet i lånet på USD gjennom lånets løpetid. I løpet av fjerde kvartal ble kr av pålydende konvertible obligasjoner konvertert til aksjer til kurs 3.50 pr aksje. Konverteringen tilførte ikke selskapet likviditet. Som følge av utøvelsen av tegningsrettene, den rettede emisjonen og konvertering av obligasjoner økte antall aksjer i selskapet fra ved utgangen av tredje kvartal til ved utgangen av fjerde kvartal. I januar 2003 gjennomførte selskapet en etterfølgende emisjon, hvor fullmakt var gitt til styret i forbindelse med emisjonen i desember, for å sikre øvrige aksjonærer og obligasjonseiere i det konvertible lånet fra august mulighet for å kjøpe aksjer til like vilkår som i den rettede emisjonen i desember. Det ble tegnet aksjer til en tegningskurs på NOK 1,0 pr aksje. Antall aksjer i selskapet har således økt til etter årsskiftet. Dersom alle utestående obligasjoner i det konvertible obligasjonslånet med gjensidig konverteringsrett utstedt i august konverteres til aksjer, vil antall aksjer i selskapet kunne øke til Resultater Ocean Rig konsernet hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på NOK 175,9 millioner (NOK 3,9 millioner) i hovedsak relatert til operasjon av Leiv Eiriksson samt operasjon av Eirik Raude fra og med 1. november. For året totalt hadde selskapet driftsinntekter på NOK 534,3 millioner (NOK 10,5 millioner). Driftskostnadene for fjerde kvartal utgjorde NOK 168,4 millioner (NOK 451,8 millioner). Personal og andre driftskostnader på NOK 105,3 (NOK 199,3) relaterer seg hovedsakelig til drift av Leiv Eiriksson og forberedelse til operasjon og drift av Eirik Raude. Reduksjonen i kostnader sammenlignet med skyldes blant annet redusert behov for juridiske tjenester samt høye kostnader i 4. kvartal i forbindelse med forberedelse av Leiv Eiriksson for driftsoperasjon. Avskrivninger for fjerde kvartal utgjorde NOK 63,1 millioner (NOK 252,5 millioner) og inkluderer rigg 3

4 avskrivninger for Leiv Eiriksson og to måneders avskrivninger for Eirik Raude. Avskrivninger i inkluderer en nedskrivning av selskapets stålunderstell med NOK 240,1 millioner. For året totalt utgjorde totale driftskostnader NOK 713,6 millioner (NOK 716,5 millioner). Konsernets driftsresultat for fjerde kvartal utgjorde NOK 7,5 millioner (NOK - 447,9 millioner). Driftsresultatet for året ble NOK -179,3 millioner (NOK -705,9 millioner). Selskapet har kontantbeholdning og gjeld i USD, og dette har resultert i en netto valutagevinst i fjerde kvartal på NOK 110,4 millioner (NOK -67,7 millioner). For hele utgjorde netto valutagevinst NOK 598,3 millioner (NOK -70,7 millioner), hvorav urealisert valutagevinst på USD lån som følge av fall i USD verdi utgjorde NOK 778,3 millioner. Netto øvrige finanskostnader i fjerde kvartal ble NOK -111,3 millioner (NOK -28,3 millioner). Økningen i kostnader sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig at byggelånsrenter ikke lenger aktiveres da byggeprosjektet er ferdigstillet. For utgjorde netto øvrige finanskostnader NOK -209,9 millioner (NOK -42,5 millioner). Resultat etter skatt for fjerde kvartal utgjorde NOK 6,6 millioner (NOK -544,1 millioner), tilsvarende NOK 0,01 utvannet resultat pr aksje (NOK -9,70 pr aksje). Totalt for utgjorde resultatet etter skatt NOK 209,1 millioner (NOK -819,5 millioner) tilsvarende NOK 0,72 utvannet resultat pr aksje (NOK -15,84 pr aksje). Samlede rigginvesteringer i utgjorde NOK millioner, inklusive reservedeler, men eksklusive aktiverte byggelånsrenter. Samlet kostpris inklusive byggelånsrenter og reservedeler utgjorde for Leiv Eiriksson NOK millioner (USD 467 millioner basert på historiske kurser), mens samlede investeringer for Eirik Raude utgjorde NOK millioner (USD 662 millioner basert på historiske kurser) ved utgangen av. Konsernets likviditetsbeholdning utgjorde pr utgangen av NOK 146,0 millioner (NOK 423,7 millioner) hvilket utgjør en reduksjon på NOK 109,1 millioner fra utgangen av tredje kvartal som hovedsakelig skyldes betaling av renter og byggekostnader i perioden. Det er anvendt en sluttkurs ved årets utgang på NOK 6.97 pr USD. Snittkursen for er beregnet til NOK 7.97 pr USD. Markedsforhold Markedsobservatører forventer at markedet for dypvannsrigger over 2000 meters vanndyp vil være i tilnærmet balanse gjennom Dagratene i dypvannssegmentet meter har falt i løpet av ned mot USD pr dag, mens markedsratene for boreenheter med kapasitet over 2500 meter falt relativt mindre til et nivå rundt USD USD pr dag. Markedet for ultra dypt vann er forventet å vokse ytterligere, særlig i Vest-Afrika hvor det er gjort betydelige funn gjennom. I tillegg er det i 2003 utlyst tre nye langtidskontrakter på indisk sokkel som skal igangsettes på meters vanndyp. Det er 4

5 også forventet at dypvannsaktiviteten i Mexico-gulfen og utenfor Brasil blir opprettholdt på dagens nivå gjennom I dypvannsmarkedet utenfor østkysten av Canada hvor Eirik Raude med sin kapasitet til helårsboring har et konkurransefortrinn i forhold til boreskip, er det i henhold til tildelte konsesjoner muligheter for et betydelig boreprogram over de neste 3-4 årene. Fremtidsutsikter Ocean Rig har fullført byggingen av sine to 5. generasjonsrigger og har gjennomført en omorganisering med blant annet flytting av hovedkontor til Stavanger for å tilpasse sin organisasjon til drift av riggene. Selskapets rigger er blant de mest avanserte rigger i verden for dypvannsboring i værharde strøk. Oppstarten av begge riggene i og spesielt under særdeles ekstreme værforhold for Eirik Raude, har bevist riggenes konkurransefortrinn i denne delen av dypvannsmarkedet. Både Leiv Eiriksson og Eirik Raude har etter dagens markedsforhold tilfredsstillende rater og har beskjeftigelse i to strategisk viktige områder for boring på dypt vann. Selskapet vurderer mulighetene for videre beskjeftigelse ved utøvelse av opsjoner av både ExxonMobil for Leiv Eiriksson og EnCana for Eirik Raude som gode. For nærmere informasjon, vennligst kontakt administrerende direktør Kai Solberg- Hansen eller finansdirektør Christian Mowinckel, tlf Stavanger, 21. februar 2003 Ocean Rig ASA Web-side: 5

6 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Resultatregnskap/Income Statement Mill NOK (Untatt for resultat pr aksje / except for earnings / loss per share) 4. kvartal/ 4 th quarter 4. kvartal/ 4 th quarter Hele året Full year Hele året Full year Audited Norwegian GAAP: INNTEKTER/REVENUES 175,9 3,9 534,3 10,5 Personal- og andre driftskostnader / Personnel expenses and other operating expenses Avskrivninger og nedskrivninger/ Depreciation and asset impairment write down SUM DRIFTSKOSTNADER/OPERATING EXPENSES 105,3 199,3 553,0 461,3 63,1 252,5 160,6 255,2 168,4 451,8 713,6 716,5 DRIFTSRESULTAT/OPERATING LOSS 7,5-447,9-179,3-705,9 Finansinntekter / Financial income 3,4 2,6 21,5 18,0 Agio (Disagio) / Net exchange gains (losses) Renter og andre finanskostnader / Interest and other financial expenses NETTO FINANSPOSTER/ NET FINANCIAL ITEMS 110,4-67,7 598,3-70,7-114,7-31,0-231,4-60,5-0,9-96,0 388,4-113,2 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD/ LOSS BEFORE TAXES 6,6-543,9 209,1-819,1 Skatter/taxes 0,0 0,2 0,0 0,3 RESULTAT ETTER SKATTER/ NET RESULT AFTER TAX 6,6-544,1 209,1-819,5 Resultat pr aksje / earnings (loss) per share 0,02-9,70 1,10-15,84 Utvannet resultat pr aksje ( diluted earnings / (loss) per share 0,01-9,70 0,72-15,84 6

7 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Balanse/Balance Sheet Mill NOK Audited Norwegian GAAP: Nybyggingskontrakter/Construction in progress ,5 Rigg, boreustyr og andre driftsmidler/ 8.555, ,5 Rig, drilling equipment and other machinery/equipment Andre aktiva/other assets 93,9 131,3 Sum anleggsmidler/total non-current assets 8.649, ,3 Kortsiktige fordringer/current receivables 120,3 61,3 Betalingsmidler/Cash and cash equivalents 146,0 423,7 Sum omløpsmidler/total current assets 266,3 485,0 SUM EIENDELER/TOTAL ASSETS 8.915,9 8,188,4 Aksjekapital/Share capital 492, ,3 Annen egenkapital/other equity 3.965, ,0 Egenkapital/Shareholders equity 4.458, ,3 Pensjonsforpliktelser/Pension liabilities 0,6 1,1 Obligasjonslån/Secured notes and loans 3.105, ,1 Konvertibelt obligasjonslån/convertible bonds , ,5 Sum langsiktig gjeld/total long-term liabilities 4.102, ,7 Kortsiktige lån/short term loans 84,3 - Leverandørgjeld/Accounts payable 59,2 89,6 Annen kortsiktig gjeld /Other short term liabilities 212,1 234,8 Sum kortsiktig gjeld/total current liabilities 355,7 324,4 SUM GJELD OG EGENKAPITAL/TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY 8.915, ,4 7

8 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Kontantstrømsanalyse/Statements of Cash Flow Mill NOK 4. kvartal/ 4 th quarter 4. kvartal/ 4 th quarter Hele året Full year Hele året Full year Audited Netto kontantstrøm tilført fra driften/ Cash flow from operations (A) -115,4-119,6-140,7-408,9 Netto kontantstrøm benyttet til investeringer/ Cash flow from investments (B) Netto kontantstrøm tilført fra finansiering/ Cash flow from financing (C) -262,5-331, , ,3 248,7 482, , ,2 Effekt av omregningsdifferanse på kontantbeholdning/ Effect of translation differences on cash and cash equivalents (D) Netto økning (reduksjon) i kontantbeholdning/ Net increase (decrease) in cash through the period (A + B + C+D) Balanse ved periodens begynnelse/ Balance at the beginning of the period 20,1 9,9-9,1-9,0-109,1 42,0-277,7-226,0 255,1 381,7 423,7 649,7 Balanse ved periodens slutt/ Balance at the end of the period 146,0 423,7 146,0 423,7 8

9 Ocean Rig Group Foreløpige tall /Preliminary reporting Anlegg under utførelse/ Construction in progress Mill NOK Balanse (inkludert byggelånsrenter) / Balance (including construction interest) Eirik Raude 3.587,4 Rig No ,6 Rig No ,6 Total 3.966,6 Investeringer ifm byggekontrakter, reservedeler og byggelånsrenter / investments in building contracts, spareparts and construction interest 1.432, ,5 Salg av rigger/ Sale of rigs -189,6-189,6-379,2 Overført til borerigg og andre driftsmidler / Transferred to drilling rig and other property 5.019, ,9 Balanse/Balance Borerigg og andre driftsmidler/ Drilling rig and other equipment Mill NOK Eirik Raude Leiv Eirikssson Andre driftsmidler/ Other equipment Bokført verdi / Balance ,6 3, ,6 Tilgang / Investments 5.019,9 10,3 80, ,7 Avskrivninger / Depreciation -30,7-128,4-1,5-160,6 Total Balanse / Balance , ,5 82, ,7 Utvikling i egenkapital /Development of equity Mill NOK Aksjekapital/ Share capital Konsernets fond/ Other Equity Sum egenkapital /Total Equity Egenkapital pr /Reported equity , , ,3 Nedskrivning av pålydende verdi på aksjene/ Write-down of nominal value of shares , ,2 0 Emisjon/share issue 436, , ,4 Emisjonskostnader/Costs of share offerings -52,0-52,0 Omregningsdifferanser/ Translation difference 18,2 18,2 Årets resultat/net profit 209,1 209,1 Egenkapital /Reported equity , , ,0 26. februar ble pålydende pr aksje redusert fra NOK 30 til NOK 1 pr aksje. 26th February the par value per share was reduced from NOK 30 to NOK 1 per share. 9

10 Antall aksjer / Number of shares Antall aksjer 492,886,851 56,077,201 10

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 30. september 2001

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 30. september 2001 Ocean Rig ASA Rapportering pr 30. september 2001 Generelt Ocean Rig ASA er et relativt nytt offshore boreselskap som har to av verdens mest avanserte halvt nedsenkbare borerigger for operasjon på store

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA har tidligere meddelt at selskapet arbeider med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift. Dette arbeidet

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Page 1 of 10 Konsernets inntekter for 1Q 2007 utgjorde MNOK 848,0, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 136,5 for samme periode. Proforma

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 455,7 MILLIONER I 2. KVARTAL 2006 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 139,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2003 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2006 og foreløpig resultat for 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 342,8 MILLIONER I

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Ekornes ASA, N-6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har per 1999 hatt en omsetning på NOK 943,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 77,5 mill.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 971 MILLIONER I 2. KVARTAL 2010

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2005 og foreløpig resultat for 2005 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 343,0 MILLIONER I

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kommentarer 3. kvartal 1998

Kommentarer 3. kvartal 1998 3. kvartal 30.9.98 SCHIBSTED KONSERN Kommentarer 3. kvartal 1998 Norsk økonomi er preget av usikkerhet, og de norske avisene merker dette på annonseomsetningen. I Sverige viser imidlertid Aftonbladet rekordresultat.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2001 Sammenlignbare tall fra 4. kvartal 2000 Alle tall i NOK FOE RAPPORTERER 1. KVARTAL 2001 RESULTATER BETYDELIG PÅVIRKET AV OPPSTARTSPROBLEMER PÅ BORESKIPET

Detaljer

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006.

Netto finansposter ble minus 1,3 millioner kroner i første kvartal 2007, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2006. NEAS med 24 prosent vekst i første kvartal 2007 Lysaker, 14. mai 2007: NEAS fortsetter veksten og fikk en omsetning på 66 millioner kroner i første kvartal 2007, noe som er 24 prosent høyere enn tilsvarende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 %

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 % Austevoll Seafood ASA 0 Finansiell rapport 1. kvartal 2012 Høye salgsvolum innenfor alle virksomhetsområdene Gode markedsutsikter for konsernets virksomhetsområder Vellykket plassering av obligasjonslån

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 1.535,8 mill., som tilsvarer

Detaljer

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA Q1 Page 1 of 10 Q1 2008 2008 Godt konsumfiske i Peru, god produksjon av fiskemel og olje i Norge, begrenset fiske i Chile, stabilt marked for fiskemel, godt marked for konsumprodukter og fiskeolje Konsernets

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer