AKER DRILLING ASA Kvartalsrapport fjerde kvartal 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKER DRILLING ASA Kvartalsrapport fjerde kvartal 2007"

Transkript

1 Det er den engelsk språklige kvartalsrapporten som er godkjent av styret, norsk språklig kvartalsrapport er en oversettelse. AKER DRILLING ASA Kvartalsrapport fjerde kvartal 2007 Aker Drilling er i rute og fortsatte aktivitetene som planlagt i fjerde kvartal i Organisasjonen fortsetter å vokse for å være forberedt på oppstart og drift av de to sjettegenerasjons boreriggene som selskapet har under bygging. Riggene skal umiddelbart etter levering i 2008 påbegynne to langvarige kontrakter for henholdsvis StatoilHydro og Aker Exploration. Viktige hendelser i fjerde kvartal Aker Drilling opplever fortsatt stor interesse fra erfarne og dyktige folk både på land og offshore i det pågående rekrutteringsarbeidet. Flere nøkkelstillinger ble besatt dette kvartalet, og organisasjonen økte i 2007 fra 18 til 68 ansatte. I tillegg fortsetter ansettelsesprosessene og ytterligere arbeidstagere har takket ja til stillinger med tiltredelse i første kvartal Aker Drilling vil nå jobbe med fullføringen av rekrutteringsarbeidet for Aker Spitsberge i tillegg til å besette nøkkelstillinger for Aker Barents. Skroget til Aker Spitsbergen ankom Aker Kværner Stord 6. oktober fra Dubai og ble tidlig i november fulgt av en vellykket sammenkopling av skrog og dekk i en av de tyngste løfteoperasjonene noensinne utført i Norge. Ifølge den nye tidsplanen fremlagt av Aker Kværner Stord 28. november 2007, skal Aker Spitsbergen være klar til levering i slutten av juli 2008 og Aker Barents i midten av desember Aker H-6e-konseptet Aker H-6e er av sjettegenerasjons design og bygget med utgangspunkt i de solide Aker H-3 og H-4.2 løsningene, som har vært brukt på verdensbasis i flere tiår. De to nye riggene som nå er under bygging, vil bli verdens største og mest avanserte. Designet vil sette en helt ny standard, og vil bidra til at Aker Drilling vil kunne oppfylle de kravene oljeselskaper krever for boring i vanskelige områder og på dypt vann. Riggene blir laget for å kunne bore brønner på over meter (over fot) og for å operere i farvann på inntil meters dyp (ca fot). Riggene er utviklet for operere hele året i kaldt klima og i arktiske strøk, og de er også laget for å sikre en høy standard når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Aker H-6e tilbyr en rekke fordeler som enkeltvis og samlet vil bidra til kostnadseffektiv drift for oljeselskapene. Dobbel RamRig øker boreeffektiviteten og driftsfunksjonen ved å tillate parallelle operasjoner. Et unikt skrogdesign sørger for et nivå av stabilitet som sikrer effektiv drift under ekstreme værforhold. Innebygde arbeidsområder bidrar også til en høy grad av sikker og rasjonell drift. Riggene har høy kapasitet for last og lagring, noe som gir de ekstra fleksibilitet og aksjonsradius, samt at det tillater drift i lengre perioder uten forsyninger fra land. 1

2 Drift Det er inngått kontrakt med StatoilHydro om Aker Spitsbergen med en varighet på 3 til 10 år for Halten/Nordlandsområdet i Norge. Aker Barents har en treårig kontrakt for leteboring på den norske sokkel for Aker Exploration. StatoilHydro vil i løpet av første kvartal 2008 bestemme endelig kontraktslengde. Aker Spitsbergen og Aker Barents blir bygget av Aker Kværner, som har en unik erfaring med å utvikle og bygge halvt nedsenkbare boreenheter etter å ha levert mer enn 50 rigger siden selskapet begynte med dette i Boligenhetene og tilhørende utstyr blir produsert i Europa, mens skrogene bygges i Dubai. Riggene settes sammen og klargjøres ved Aker Kværner Stord, som har en solid historikk i å levere prosjekter med høy kompleksitet innenfor både tids- og budsjettrammer. Aker Drilling samarbeider tett og godt med Aker Kværner om disse to byggeprosjektene. Transport av Aker Spitsbergens skrog fra Dubai til Aker Kværner Stords verft i Norge ble fullført 6. oktober Sammenkoplingen av skrog og dekk ble fullført tidlig i november. Begge riggene vil bli satt sammen, testet og overlevert fra Aker Kværner Stords verft. Aker Spitsbergen skal etter planen leveres i slutten av juli 2008, mens Aker Barents skal leveres i midten av desember Dette er senere enn opprinnelig plan og gir StatoilHydro en rett til å fakturere Aker Drilling dagbøter. Aker Exploration har ingen slik rett. Aker Drilling på sin side har rett til å belaste Aker Kværner Stord dagbøter som overstiger det som StatoilHydro kan fakturere Aker Drilling i henhold til kontrakt. Organisasjonsoppbyggingen fortsetter. I slutten av februar 2008 har Aker Drilling vokst til 90 ansatte som har startet i sin jobb, i tillegg til at 33 personer har takket ja til stillinger og vil begynne i de påfølgende månedene. Selskapet tiltrekker seg fortsatt erfarne og kvalifiserte kandidater. Aker Drilling har tilpasset oppbemanningsplanen i henhold til de reviderte leveringsdatoene og er komfortabel med at planene vil kunne følges. Markedsutsikter Markedet for flyttbare, høyt spesifiserte dypvannsenheter, fortsetter å styrke seg. Dagrater for 3-5 års kontrakter er økt ytterligere opp fra nivåer på USD 500, ,000. Oljeselskaper inngår nå kontrakter for oppdrag som starter i 2010/2011, og Aker Drilling fortsetter å vurdere mulighetene for å øke kapasiteten utover de to enhetene som nå er under bygging. Endring i eierstruktur I desember økte Aker Capital AS sin eierandel av Aker Drilling til over 40 %, noe som førte til et pliktig bud på alle gjenværende Aker Drilling-aksjer på NOK 39. Per 28 februar 2008 eier Aker Capital AS 89,98 % av utestående aksjer i Aker Drillings ASA. Regnskapet Som redegjort for i forrige kvartalsrapport ble det i kvartalsrapporten for tredje kvartal gjort noen korrigeringer for feil i tidligere periode og der disse er knyttet til: Innebygget derivat i byggekontrakt innregnes til virkelig verdi Finansielle opsjoner innregnes til virkelig verdi Presentasjon av byggefinansiering Sammenstillingstall frem til tredje kvartal 2007 er omarbeidet for å reflektere disse endringene. 2

3 Resultatregnskapet Driftsresultat var NOK 30 millioner sammenlignet med - 15 millioner i fjerde kvartal Økningen i driftskostnader skyldes organisasjonsoppbyggingen som er skjedd det siste året hvor antall ansatte er økt fra 18 ansatte i 2006 til 68 ansatte ved utgangen av Det forventes at driftskostnaden skal øke videre i 2008 som følge av fortsatt organisatorisk vekst. Annen finansinntekt/(kostnad) er knyttet til innbygget derivat identifisert i byggekontrakten som følge av at store deler av restoppgjøret knyttet til fastpriskontrakt (turnkey contract) på millioner NOK per rigg skal gjøres opp i USD. Restbetaling per rigg er USD 360 millioner og ca NOK 100 millioner som betales ved levering av riggene. I henhold til IFRS er innebygget derivat innregnet i balansen til virkelig verdi og endringer i virkelig verdi resultatføres løpende. Derivatet har ingen effekt på selskapets kontantstrømmer. I fjerde kvartal 2006 var det inntektsført NOK 232 millioner sammenlignet med en kostnadsføring på NOK 6 millioner dette kvartalet, forskjellen reflekterer endringen i virkelig verdi på derivat i perioden og skyldes at valutakursen NOK/USD har vært mindre volatil dette kvartalet sammenlignet med fjerde kvartal Inntektsføringen i fjerde kvartal 2006 reflekterer styrkingen av NOK mot USD i perioden. I tillegg til de nevnte NOK 232 millioner er det i 2006 inntektsført NOK 100 millioner knyttet til opsjonspremie. Opsjonspremien er relatert til salg av en opsjon for bankinnskudd til fast rente hvor selskapet, på gitte forutsetninger, vil motta ca NOK 50 millioner per rigg ved levering. Balansen Rigg under bygging reflekteres i balansen under driftsmidler og tilhørende forpliktelse knyttet til Aker Spitsbergen og Aker Barents er inkludert under annen kortsiktig gjeld. Da levering er forventet innen ett år, presenteres forpliktelsen under kortsiktig gjeld. Grunnlag for regnskapsføring er fremdrift iht. til månedrapport fra Aker Kværner multiplisert med en derivat justert fastpris (turn key). Som nevnt ovenfor ble det i forrige kvartal identifisert innbygget derivat i byggekontraktene som følge av at store deler av restbetaling av riggene skjer i USD (USD 360 millioner og ca NOK 100 millioner per rigg) ved levering av riggene. I henhold til IFRS verdsettes dette derivatet til virkelig verdi og innregnes i balansen. Per er NOK 326 millioner knyttet til Aker Barents og NOK 335 millioner knyttet til Aker Spitsbergen inkludert i finansielle instrumenter under omløpsmidler Derivatene har ingen kontantstrømseffekt og sammenstillingstall for tidligere perioder er korrigert for å reflektere derivatene. Ved levering av hver rigg vil virkelig verdi av derivatet bli nettet mot betalingsforpliktelsen ovenfor Aker Kværner Stord. Finansielle instrumenter i balansen inkluderer også derivat knyttet til lånetilsagn for finansiering av riggene til fordelaktig lav fast rente. Tilsvarende har selskapet solgt en opsjon på bankinnskudd på fast rente til en finansinstitusjon med tilsvarende betingelser (back to back). I henhold til IFRS er disse opsjonene innregnet til virkelig verdi i balansen. Da betingelsene for opsjonene er identiske og back to back vil endringer i virkelig verdi nettes i resultatregnskapet. Finansielle instrumenter presentert under omløpsmidler og kortsiktig gjeld inkluderer Aker Barents (NOK 156 millioner per ) og Aker Spitsbergen (NOK 167 millioner per ). Opsjonspremien (ca NOK 50 millioner per rigg) er eneste kontantstrøm knyttet til denne transaksjonen og innbetaling vil skjer dersom betingelsene oppfylles ved levering av riggene. Sammenstillingstall er endret for å reflektere derivatene. 3

4 Aker Kværners bruk av Aker Drillings byggelånsfasiliteter knyttet til byggekontraktene for Aker Spitsbergen og Aker Barens er reflektert i rentebærende fordring og tilsvarende er finansieringen fra DnBNOR reflektert som annen rentebærende gjeld. Aker Kværner Stord har gjennom kvartalet trukket ytterligere opp på Aker Drillings byggefinansiering. Per er til sammen USD 604 millioner trukket opp og reflektert i balansen som nevnt ovenfor. Byggelånsfasiliteten vil bli gjort opp ved levering av riggen og bli erstattet av Aker Drillings langsiktige lånefasilitet. Sammenstillingstall er korrigert for å være sammenlignbare og hensyntar derivater og reklassifisering av byggelånsfinansiering som forklart ovenfor og endringer i klassifisering foretatt i fjerde kvartal I fjerde kvartal 2006 var forskudd til Aker Kværner Stord reklassifisert og vist om anleggsmidler i stedet for omløpsmidler. Amortiserte renter knyttet til obligasjonslån er resultatført i henfold til effektiv rente metode og presentert separat under langsiktig gjeld sammenlignet med tredje kvartal 2006 hvor rentene var presentert som kortsiktig gjeld. Som kvartalsrapporten for tredje kvartal er det også i rapporten for fjerde kvartal inkludert ett vedlegg som viser historisk rapporterte tall sammenlignet med tilsvarende korrigerte tall for samme perioder. Finansiering Konsernet har et lånetilsagn fra DnBNOR og diverse syndikatbanker på inntil 775 millioner USD som skal brukes til betaling av riggene. I tillegg er det inngått en avtale om en kortsiktig trekkfasilitet på inntil 60 millioner USD fra DnBNOR som skal betales tilbake ved levering av den første riggen, Aker Spitsbergen. Videre så arbeider selskapet med å få på plass en løsning for resterende finansieringsbehov som er forventet å bli i området USD millioner. Finansieringen er ment å dekke USD 105 millioner, nevnt i tidligere rapporteringer, i eget og kunderelatert utstyr (delvis dekket inn i dagratene), reservedeler, ytterligere utstyrsleveranser samt økt behov for arbeidskapital som følge av forsinkelsen. Finansieringen forventes å være på plass til sommeren. Endelig finansieringsform er ikke vedtatt. Grunnlag for utarbeidelse Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene som grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet for fjerde kvartal 2007 er konsistent med de regnskapsprinsippene som ble lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet for 2006 bortsett fra finansielle instrumenter som kommentert i rapporten. Konsernet bruker innimellom derivater som ovenfor. Slike derivater er og vil bli bokført til virkelig verdi. Derivater klassifiseres som eiendeler når virkelig verdi er positiv og som forpliktelser når virkelig verdi er negativ. Gevinster eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på slike finansielle instrumenter innregnes i resultatet. Kvartalsrapporten bør leses sammen årsrapporten 2006, som inkluderer en detaljert beskrivelse av konsernets regnskapsprinsipper. 4

5 Aker Drilling konsern Resultatregnskap Alle tall er omarbeidet for å reflektere korreksjoner nevnt i kvartalsrapporten 3Q 4Q 4Q YTD År Tall i NOK millioner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Avskrivninger og amortiseringer Driftsresultat Realisert/urealisert gevinst / (tap) valutatransaksjoner Renteinntekter / (kostnader) Andre finans inntekter /(kostnader) Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Hvorav: Majoritetsinteresse Antall aksjer utestående Resultat per aksje 1,95-0,27 1,70 2,81 2,33 5

6 Aker Drilling konsern Balansen Alle tall er omarbeidet for å reflektere korreksjoner nevnt i kvartalsrapporten Pr Pr Pr Tall i NOK millioner Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Finansielle instrumenter Andre langsiktige fordringer Rentebærende langsiktig fordring Sum anleggsmidler Omløpsmidler Finansielle instrumenter Rentebærende kortsiktig fordring Kontanter og kontantekvivalenter Andre kortsiktige fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Rentebærende konvertible obligasjoner Rentebærende gjeld Finansielle instrumenter Utsatt skatt Avsetninger og andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Rentebærende gjeld Finansielle instrumenter Annen kortsiktig gjeld Utsatt inntekt Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 Aker Drilling konsern Endringer i egenkapitalen 3Q 4Q 4Q YTD År Tall i NOK millioner Egenkapital periodens begynnelse (før korreksjoner) Korreksjoner knyttet til derivater, tidligere perioder Justert egenkapital periodens begynnelse Resultat i perioden Egenkapital ved periodens utgang Aker Drilling konsern Kontantstrømoppstilling 3Q 4Q 4Q YTD År Tall i NOK millioner Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm finansieringsaktiviteter Endring kontanter og kontantekvivalenter i perioden Netto omregningsdifferanser Kontanter og kontantekvivalenter periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter periodens utgang Oslo, 28. februar 2008 For spørsmål, vennligst kontakt: Styret Geir Sjøberg, CEO eller Aker Drilling ASA Trine S.Romuld, CFO

8 Aker Drilling ASA konsern Vedlegg til kvartalsrapport for 4Q Historisk oversikt over rapporterte tall sammenlignet med korrigerte tall RESULTATREGNSKAP Korrigerte tall Rapporterte tall År 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q YTD År 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q YTD Tall i NOK millioner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Avskrivninger og amortiseringer Driftsresultat Realisert/urealisert gevinst / (tap) valutatransaksjoner Renteinntekter / (kostnader) Andre finans inntekter /(kostnader) Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Hvorav: Majoritetsinteresse Antall aksjer utestående Resultat per aksje -0,24 0,87 1,62-1,87 1,70 0,52 0,61 1,13-0,03-0,04-0,05-0,04-0,10-0,16-0,16-0,32 BALANSEN Korrigerte tall Rapporterte tall At At At At At At At At At At At At At At Tall i NOK millioner Eiendeler 8 Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Finasieller instrumenter Utsatt skattefordel Andre langsiktige fordringer Rentebærende langsiktig fordring Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige fordringer Finansieller instrumenter Rentebærende kortsiktig fordring Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Rentebærende konvertible obligasjoner Rentebærende gjeld Finansielle instrumenter Utsatt skatt Avsetninger og andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Rentebærende gjeld Finansielle instrumenter Leverandørgjeld Utsatt inntekt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld