INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******"

Transkript

1 Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den kl 18:00 i Kasernegaten 47, 1632 Gamle Fredrikstad (Gamlebyen Østsiden). I henhold til vedtak i ordinær generalforsamling skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling senest innen AGENDA Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamling ved styrets leder 2. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger 3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5. Redegjørelse til generalforsamlingen om selskapets økonomiske stilling, utsikter og forslag til tiltak 6. Valg til styret 7. Fullmakt til styret til å utstede konvertible lån 8. Aksjeopsjonsprogram (Saken er trukket) Vennligst benytt ; og/eller Forslag til generalforsamlingens beslutning samt detaljer i saker angitt under punktene 5 8 (samt eventuelle nye saker) i dagsordenen vil ligge på hjemmesiden for nedlasting (ca 1 uke før møtet senest). Dette vil også bli utdelt i møtet. 1

2 Nordic Petroleum AS har mange aksjeeiere. For å lette den formelle fremmøte- og stemmerettskontrollen, bes det om at aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, fyller ut vedlagte påmeldingsskjema og sender dette til: Nordic Petroleum AS Postboks 124 Begby 1638 Gamle Fredrikstad Evt. Att: Arild Tolfsen, daglig leder Påmeldingen bes vennligst sendt til selskapet via post eller ; innen kl 16:00. Aksjeeiere som ikke selv kan delta i generalforsamlingen, kan gi fullmakt til noen som møter. Slik fullmakt bes innsendt senest innen kl Fredrikstad Nordic Petroleum AS Øistein Nyberg Styrets leder 2

3 Dagsorden punkt 5: Vedlegg og forslag til vedtak Redegjørelse for selskapets økonomiske stilling, utsikter og tiltak I henhold til aksjelovens 3-5 er styret forpliktet til i nåværende situasjon å gi en redegjørelse for selskapets økonomiske situasjon samt foreslå tiltak som kan snu utviklingen. Selskapet er kommet i en presset økonomisk situasjon etter at avtalen om finansiering av boreprogrammet på Chard inngått med Mercom Oil Sands Plc (Mercom) London ila. året har blitt stadig utsatt. Etter avtalen skulle Mercom opprinnelig inngått og gjort opp avtalene ved årsskiftet. Senere var det avtalt pr. ultimo mai 2012, ifm at de ble notert på London AIM pr Så ble dette forlenget til og på dette tidspunktet har Mercom igjen bedt om mer tid. Denne gang har vi takket nei til deres forespørsel, men gitt et alternativt tilbud med en en forlengelse på 90 dager, samt et krav at de betaler oss en godtgjørelse for denne ekstra tiden. Vi har valgt å kreve CAD for dette som tillegg til tidligere avtalte kompensasjon. Dette igjennom en signert Mercom styreprotokoll er akseptert og vi er lovet innbetaling av beløpet ila. uke 34. Dersom disse pengene kommer som vi legger til grunn at de gjør, er situasjonen noe bedre på helt kort sikt. Uansett løser det ikke utfordringene på mellomlang sikt Ser vi over de neste 3 6 måneder gjenstår å se at Mercom endelig fullfører avtalen slik at programmet blir igangsatt. Vi er allerede nå i en situasjon der vi må bearbeide og forberede for senere kapitalbehov i prosjektet og dette tilsier arbeide med alternative løsninger. Et nytt styre i selskapet vil ha liten manøvreringsevne med små budsjetter og tidsmessige begrensede ressurser for drift og utvikling av selskapet. Derfor trenger vi å gjøre en del tiltak som på kort sikt reduserer pengebruken. På mellomlang sikt satser vi på at operativ gjennomføring av aktiviteter kan øke underliggende aksjonærverdier. Dels må disse midlene skaffes fra aksjonærene i trinn 1 og 2 samt gjennom partneravtaler i trinn 3. Planlagte tiltak kan sammenfattes slik; - Gjennomgang av av selskapets driftskostnader med tiltak for nødvendige reduksjoner - Reise penger gjennom en aksjeemisjon på 10 øre (Målgruppe eksisterende og nye aksjonærer) - Alt. finne en långiver til selskapet med et konvertibelt lån - Minimum NOK 1 mill for å sikre driften til neste ordinære GF - Kapitalprogram og verdiskapning (mellomlang sikt) Kapitalprogram og verdiskapning: - Trinn 1: NOK 1 mill kun absolutte minimum kostnader (løpende avtaler termineres/avsluttes om ytterligere finansiering ikke anskaffes) - Trinn 2: Ytterligere NOK 1,5 mill Finansiering av boretesten på Carmangay. Ved positivt resultat her vil man trenge ytterligere NOK 1,5 mill til å sette brønnen i produksjon. Da får vi en mindre produksjon og cash flow. Ved negativt resultat vil midlene brukes mot kjøp av produksjon. - Trinn 3: Finansiering av arbeidsprogrammet på Chard CAD 2,5 3 mill. (NOK mill) 3

4 Dagsorden punkt 6: Styrevalg I henhold til vedtektenes 11 legges dokumenter som skal til behandling i generalforsamlingen ut på selskapets hjemmeside på internett. Man tar sikte på å presentere foreslåtte kandidater og styrets forslag til nytt styre på hjemmesiden ca 1 uke før tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen. Garry Mahaichuk er ikke på valg. For øvrig er de resterende fire styremedlemmene på valg. I henhold til vedtektenes 6 fremgår; Styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer skal velges av generalforsamlingen. Selskapets styre består av 3 5 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. I lys av selskapets økonomiske situasjon og begrensede finansiering, ser man det mest hensiktsmessig å få inn kandidater som er villig til å påta seg et aktivt engasjement frem mot neste ordinære generalforsamling. På den måten er målet å få redusert de faste kostnadene maksimalt. Det foreligger pr. dags dato følgende kandidater som har sagt seg villig til styreverv: Per Gunnar Løge Arild Tolfsen Øistein Nyberg Forslag fra aksjonærer: Ingen er meldt innen tidsfristen gitt i foreløpig inkalling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger og godkjenner nytt styre i Nordic Petroleum AS. Dagsorden punkt 7: Fullmakt til å utstede konvertibelt lån Styret og administrasjonen mener det som viktig at vi har fleksibilitet fremover til å adressere kapitalbehovet. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede konvertible lån. Det foreslås at fortrinnsrett til tegning kan fravikes da Selskapet kan ha behov for å gjøre rettede plasseringer. Forslag til vedtak: Styret foreslår at generalforsamlingen fatter et vedtak i henhold til det som fremgår av vedlegg 3. 4

5 Dagsorden punkt 8: Aksjeopsjonsprogram Saken er trukket. Selv om saken er trukket har styret som alternativ foreslått en mulig omfordeling av gjeldende opsjoner og samtlige opsjonsinnehavere har godtatt vederlagsfritt å avstå inntil 20 % av sine tildelte opsjoner, dersom styret finner det ønskelig for å kunne godtgjøre nye tillittsvalgte eller sentrale medarbeidere i en felles insentivordning. Følgende personer er omfattet av dette og sier seg villig ved nødvendighet og uten alternative løsninger for belønning til sittende styre redusere sitt innehav med inntil 20 % for bruk som belønning. Pr idag har : - Arild Tolfsen 15 mill opsjoner - Øistein Nyberg 10 mill opsjoner - Per Gunnar Løge 5 mill opsjoner - Svein Ove Bjørnestad 5 mill opsjoner - Kjell Øivind Hansen 5 mill opsjoner 5

6 Vedlegg til innkallingen 1 MØTESEDDEL Undertegnede vil møte på ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den kl 18:00. Jeg eier: aksjer Jeg har fullmakt for: aksjer (fullmakten(e) bes vedlagt) Underskrift Navn/firma/tlf. nr.: (blokkbokstaver) Sted/dato: Møteseddelen sendes til: Nordic Petroleum AS Postboks 124 Begby 1638 Gamle Fredrikstad Att: Arild Tolfsen, daglig leder Dersom De ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen må møteseddelen sendes inn slik at den er selskapet i hende senest innen den kl 16:00. Hvis møteseddelen ikke er mottatt innen denne frist kan De nektes adgang til den ordinære generalforsamlingen. Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på den ordinære generalforsamlingen. 6

7 Vedlegg til innkallingen 2 FULLMAKT Som eier av aksjer i Nordic Petroleum AS gir jeg herved (sett kryss) (sett inn navn og fødselsnummer - Navnet på fullmektig blokkbokstaver) fullmakt til å representere og avgi stemme for mine aksjer på ekstraordinære generalforsamling i Nordic Petroleum AS den Man må fylle inn navnet på den man vil gi fullmakten til. Dersom fullmakt er gitt styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. Underskrift Navn/firma/tlf. nr.: (blokkbokstaver) Sted/dato: Fullmakten sendes til: Nordic Petroleum AS Postboks 124 Begby 1638 Gamle Fredrikstad Att: Arild Tolfsen, daglig leder Dersom fullmakten gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å gi fullmakten. 7

8 Vedlegg til innkallingen 3 PUNKT 7 PÅ AGENDAEN FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBELT LÅN i) Styret gis i henhold til aksjeloven 11-8 (1) fullmakt til å ta opp konvertible lån i CAD, USD, EUR eller NOK for et beløp tilsvarende inntil NOK Innenfor den rammen kan fullmakten benyttes flere ganger. ii) Selskapets aksjekapital kan ved konvertering av lån forhøyes med inntil NOK Denne rammen forutsetter at registrert aksjekapital er minst NOK ,30. Fullmaktens ramme innebærer en økning av aksjekapitalen på maksimalt NOK ,-. iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av konvertible lån kan fravikes. iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2013, dog senest 30. juni Forslaget krever tilslutning fra minimum 2/3 av møtende stemmer i generalforsamlingen, kfr. AL

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2015 kl. 14.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Innkalling til ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes onsdag 6. mai 2015 kl. 16:00 i Conrad Mohrs veg 29, Minde, 5072 Bergen. Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer