NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493"

Transkript

1 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor er registrert i Fredrikstad. Selskapet ble stiftet i 1996, og opprinnelig var virksomheten geografisk konsentrert om Svalbard og Grønland. I de senere år har fokus dreiet mot Canada og spesielt provinsen Alberta. Canada er nå selskapets primære område. Selskapets aktiviteter og drift i var et utfordrende år for selskapet. Det ble inngått en avtale med det engelske selskapet Mercom Oilsands Plc (Mercom) om farm-in på Chard lisensen i Alberta, Canada. Mercom har imidlertid ikke oppfylt avtalen. Etter flere utsettelser har selskapet konstatert at Mercom har brutt avtalen. Avtalen med Mercom var inngått med selskapets datterselskap Norwegian Oilsands Corp.(NOSC). NOSC har brakt forholdet inn for avgjørelse ved voldgift i Canada. Mercom har kun erlagt CAD Selskapets partner Zargon har levert tilbake Carmangay-lisensen,slik at man ikke lenger har rettigheter til denne. Selskapet farmet seg tidligere inn i denne lisensen og oppnådde en 41% Working Interest ved boring av en brønn i Denne brønnen gav dog ikke kommersiell produksjon. Selskapet har bedt om at lisensen kommer ut på auksjon hvor man eventuelt vil kunne by på 100% av lisensen. Det ble høsten 2012 avholdt ekstraordinær generalforsamling hvor nytt styre ble valgt. Høsten har for det nye styret blant annet gått med til å sette seg inn i selskapets situasjon og å vurdere dets eiendeler. Det er vurdert at restrukturering av selskapet er nødvendig for å kunne oppnå den nødvendige finansiering. Dette har medført at blant annet avtalen med innleid daglig leder er oppsagt. Det arbeides parallelt med finansieringen, og å få på plass en bærekraftig administrasjon. Selskapets økonomi er utfordrende. Ved årsskiftet ble det tatt opp et lån på NOK fra enkelte av selskapets aksjonærer. Lånet skulle benyttes til utarbeidelse av arbeidsplan med tilhørende finansieringsplan. Selskapet er godt i gang med dette arbeidet og arbeidsprogrammet forventes å være ferdig utarbeidet i løpet av mars 2013.

2 Chard Selskapets hovedeiendel er Chard-lisensen. En revurdering av kjerneboreprogrammet på Chard er under utarbeidelse. Det foreslås å starte med et begrenset program i den beste delen av lisensen for å opparbeide seg kunnskap med tanke på reservoar tykkelse, kvalitet, oljens karakteristikk og en bedre indikasjon på volumer. Selskapet har vært i kontakt med DeGolyer & MacNaughton i Calgary om programmet. Sannsynligvis vil det ble snakk om begrenset antall brønner i første omgang. Et positivt resultat i dette område bør gi økt interesse fra andre aktører og videre utvikling kan være alt fra rent salg til en farm-in avtale. Styret er av den oppfatning at programmet vil gi vesentlig bedre forståelse av Chard og dermed øke interessen og verdien for aksjonærene Bokførte verdier Styret har gjennomgått balansen og finner etter grundig gjennomgang grunn til å avskrive alle lån til datterselskaper (ca NOK 12 millioner) samt å nedskrive verdien av aksjer i datterselskaper med ca NOK 19 millioner. Eiendeler i balansen vil etter av- og nedskrivninger bare være Chard verdsatt til NOK 44 millioner. Denne verdien reflekterer verdien av «small scale» 2C i markedet. DeGolyer & MacNaughtons gjennomgang viste 27 millioner 2C som gir en verdi på ca. NOK 44 millioner basert på USD 0,3/fat. En slik vurdering vil være subjektiv og tilknyttet noe usikkerhet. Årsresultat Årsresultatet for morselskapet og konsernet ble på henholdsvis NOK og NOK Dette er vesentlig lavere enn foregående år da man har tatt tap på aksjer og avskrivning av lån. Alle løpende driftskostnader til administrasjonen i Norge og lokalt i Canada er håndtert gjennom datterselskapene Norwegian Petroleum Inc. og Norwegian Oil Sand Corp. Likviditet og kapitalsituasjon Selskapets kapitalsituasjon har vært anstrengt i Ytterligere kapitaltilførsel er nødvendig til drift og investeringer. Som nevnt ble det i 4. kvartal 2012 tatt opp et aksjonærlån på NOK for å utvikle en arbeids og finansieringsplan for selskapet. Dette arbeidet er godt i gang. Lånet forfaller 19. juni Strategi for 2013 Det arbeides kontinuerlig med utvikling av optimal arbeidsplan for Chard lisensens nordvestre hjørne med tilhørende tidslinje og budsjett. Det antas et begrenset kjerneboreprogram i q eller før om værforhold og finansiering tillater det. Selskapet er i en prosess med å søke finansiering av arbeidsprogrammet og arbeidskapital.

3 Siden selskapets virksomhet nå utelukkende består av Chard, vurderes nye prosjekter hvor man kan kjøpe seg inn. Begrunnelsen for dette er å skape et noe større og mer interessant prosjekt. Selskapets styrende organer Selskapets styre utøver en viktig og aktiv funksjon i lys av selskapets begrensede administrasjon. Styret nedlegger betydelig innsats for selskapet og ivaretar nå den daglige ledelse. Man har fått utsatt fristen for å melde ny daglig leder. Valutarisiko Med eierandeler og aktiva i Canada er selskapet eksponert for valutarisiko. Dette er langsiktige eierposisjoner og i slike tilfelle er det normalt ikke praksis å gjennomføre valutasikringstiltak. Dette er heller ikke gjort. På sikt og så snart datterselskapene måtte få inntekter, vil normalt selskapene også ha kostnader i samme valuta. Fortsatt drift Styret mener fortsatt selskapets lisenser representerer en verdi, oppside og gevinstpotensial for aksjonærene. I kraft av selskapets balanse ved årsskiftet og de aktiviteter som er igangsatt, er det etter styrets oppfatning et grunnlag for videre drift. Forutsetningen for fortsatt drift er følgelig til stede og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Ytre miljø Selskapet har pr. i dag ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Forskning og utvikling Selskapet driver ikke egen forskning og utvikling selv. Tvister I forbindelse med opphøret av avtalen om daglig ledelse, mener selskapet å ha oppfylt sine forpliktelser. Det er imidlertid mottatt et krav på rundt NOK , et krav selskapet avviser. Det er ikke gjort reservasjoner for dette i regnskapet basert på forventet utfall. Arbeidsmiljø - likestilling Selskapet har ingen diskriminerende rutiner eller retningslinjer. I og med at selskapet ikke har ansatte i juridisk forstand, er det ingen ytterligere kommentarer til dette punkt.

4 Aksjonærforhold Selskapet har nå aksjonærer, hvorav 53 utenlandske aksjonærer. Aksjen er notert på Fondsmeglerforbundets OTC-liste under ticker NOPE. Aksjen er jevnt omsatt. Fredrikstad, 26. februar 2013 Styret for Nordic Petroleum AS Øistein Nyberg Per Gunnar Løge Espen Glende styrets leder styrets nestleder styremedlem Einar Schultz styremedlem Garry Mihaichuck styremedlem

5 Resultatregnskap Nordic Petroleum AS Morselskap Tekst Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad Nedskrivning av varige driftsmidler Annen driftskostnad 3, Sum Driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Disponering av årsresultat Overført annen egenkapital Sum disponert Nordic Petroleum AS O rg.nr

6 Balanse Nordic Petroleum AS Morselskap Tekst Note Eiendeler Anleggsmidler 0 0 Konsesjoner,patenter,lisenser o.l Sum immaterielle eiendeler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd,kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Nordic Petroleum AS O rg.nr

7 Balanse Nordic Petroleum AS Morselskap Tekst Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital 8, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Fredrikstad, Styret for Nordic Petroleum AS Øistein Nyberg styreleder Per Gunnar Løge styremedlem Espen Glende styremedlem Einar Schultz styremedlem Garry Mihaichuk styremedlem Nordic Petroleum AS O rg.nr

8 Nordic Petroleum AS Kontantstrøm Nordic Petroleum AS Nordic Petroleum Group Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad periodens betalte skatt Nedskrivninger anleggsmidler /- Endring i andre tidsavgrensninger = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter +/- Lån mellom konsernselskap = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny gjeld Innbetalinger av aksjekapital og overkurs = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter = Kontantbeholdninger Kontantbeholdninger fremkommer slik: Kontanter og bankinnskudd = Beholdning kontanter mv

9 Nordic Petroleum AS Noter til morselskap og konsern 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. regnskap regnskapet viser konsernets resultat når mor- og datterselskaper betraktes som en regnskapsmessig enhet. Med datterselskap menes selskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50% av aksjene eller gjennom avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. Konsolideringsprinsipper regnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på aksjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunket. Forskjellen mellom kostpris og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet av eiendeler i datterselskapene tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Salgsinntekter Inntektsføring av salgsinntekter skjer på leveringstidspunktet. Salgsinntekter knytter seg til leveranse av tjenester til datterselskaper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Utbytte fra datterselskaper inntektsføres i morselskapet i utbetalingsåret. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Utforskning og utbygging av olje- og gassreserver Utforskningsutgifter, unntatt utgifter knyttet til utforskningsbrønner og anskaffelse av leterettigheter, blir løpende kostnadsført. Boreutgifter knyttet til utforskningsbrønner blir aktivert i påvente av resultat av boringene. Dersom det ikke påvises drivverdige reserver av olje- og/eller gassforekomster, blir boreutgiftene kostnadsført. Kjøpte leterettigheter henføres til rettighetsområdene, og kostnadsføres dersom det ikke påvises drivverdige reserver av olje- eller gassforekomster i området. Aksjer i datterselskaper Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden.

10 Nordic Petroleum AS Noter til morselskap og konsern 2012 Note 2 Konsesjoner, patenter, lisenser og lignende Selskap Type Felt Geografi Sections Andel Norwegian Oil Sand Corp Oljesand Athabasca Canada 81 Kvm2 100 % regnskapet er i 2012 belastet med nedskrivning av immatierielle rettigheter med kr ,-, basert på en forsiktig vurdering på hva markedspris kan forventes å være for rettighetene slik de foreligger ved årets utgang. Note 3 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Det har ikke vært fast ansatte i selskapet i 2012 eller Daglig ledelse har vært innleiet i både og datterselskaper. I 2011 er deler av styrehonorar for Canadiske døtre er kostnadsført i morselskapet. Morselskap Lønnskostnader Lønn til daglig leder Styrehonorar Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum personalkostnader Antall årsverk 0 0 Selskapet har ikke plikt til å ha pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Morselskap Honorarer og godtgjørelser Innleiet daglig leder Direktør i datterselskaper DBA Nyberg Management & Engineering Loge Resources AS Espen Glende Det er utstedt tegningsretter til ledende ansatte og personer knyttet til selskapet tilsvarende aksjer med en innløsningskurs på kr 0,10 pr aksje. Se note 8 Revisor Kostnadsført honorar for revisjon av årsregnskapet i morselskap i 2012 utgjør kr ,-. For attestasjonstjenester kr 5.000,-. For konsernet er kostnadsført honorar for revisjon av årsregnskapet kr ,-. For attestasjonstjenester kr 5.000,-. Note 4 Andre driftskostnader Morselskap Feltkostnader, leie mv Forretningsførsel og juridisk bistand Kostnader forbundet med aktivitet i Canada Innleiet daglig leder Andre driftskostnader Sum Andre driftskostnader

11 Nordic Petroleum AS Noter til morselskap og konsern 2012 Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v - morselskap Selskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Nordic America's Inc Canada 100 % 100 % Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v Morselskap Foretak i samme konsern Fordring på selskap i konsern Gjeld til selskap i konsern 0 0 Det er ikke stillet kausjoner eller andre former for sikkerhetsstillelser til fordel for noen av selskapene. Note 7 Skatt Morselskap Årets skattekostnad fremkommer slik: Årets skattekostnad på ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt Skatt beregnet med 28% av grunnlag Sum betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: 0 0 Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som kan utlignes: Fremførbart underskudd Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) beregnet med 28% i Norge og 25% i Canada Grunnet usikkerhet knyttet til utnyttelse av fremførbart underskudd, er ikke utsatt skattefordel balanseført.

12 Nordic Petroleum AS Noter til morselskap og konsern 2012 Note 8 Aksjekapital, aksjonærinformasjon og tegningsretter Aksjekapitalen i Nordic Petroleum AS består av ordinære aksjer til pålydende kr. 0,05. De største eierne pr var: Antall Stemmeaksjer Eierandel andel 1 Keppoch Energy Ltd ,20 % 8,20 % 2 Pan Pacific Land Corp ,33 % 5,33 % 3 Hong Invest AS ,53 % 4,53 % 4 Harry Skare ,78 % 2,78 % 5 Tormod Holst ,52 % 2,52 % 6 Ivar Molvær ,52 % 2,52 % 7 Kjell Hansen ,51 % 2,51 % 8 Finn Personal Search Selection ,47 % 2,47 % 9 Loge Resources AS ,88 % 1,88 % 10 Bjug A. Borgund AS ,70 % 1,70 % Ørige aksjonærer ,57 % 65,57 % Totalt % 100 % Aksjer eiet av daglig leder, styremedlemmer og nærstående: Direkte Nærstående Total Øistein Nyberg styreleder Per Gunnar Løge styremedlem Espen Glende styremedlem Totalt Følgende tegningsretter er utstedt med en innløsningskurs på kr 0,10 pr aksje eies disse av: Antall Frist Verv Arild Tolfsen Øistein Nyberg styreleder Kjell Hansen Per Gunnar Løge styremedlem Svein Ove Bjørnestad Espen Glende styremedlem Einar Schultz styremedlem Garry Mihaichuk styremedlem Totalt Note 9 Egenkapital Morselskap Overkurs- Annen Aksjekapital fond egenkapital Total Egenkapital Slettet gjeld Årets resultat Overføringer Egenkapital Overkurs- Annen Aksjekapital fond egenkapital Total Egenkapital Slettet gjeld Omregningsdifferanse Årets resultat Overføringer Egenkapital

13 Nordic Petroleum AS Noter til morselskap og konsern 2012 Note 10 Valuta Av annen finansinntekt er kr 1.891,- agio, av annen finanskostnad er kr 9.593,- disagio. I 2011 var kr ,- annen finansinntekt agio, og kr ,- av annen finanskostnad disagio. For konsernet er kr 1.723,- av annen finansinntekt agio og kr ,- av annen finanskostnad disagio. I 2011 var kr 1.723,- av annen finansinntekt agio og kr ,- av annen finanskostnad disagio. Note 11 Investeringer i aksjer og andeler Morselskapet er aksjer i selskapet Norwegian Petroleum AS. Posten tilsvarer 0,2% eierandel. Verdien er nedskrevet til kr 0,- i Fredrikstad 31. desember februar 2013 Øistein Nyberg, styreleder Per Gunnar Løge, styremedlem Espen Glende, styremedlem Einar Schultz, styremedlem Garry Mihaichuk, styremedlem

14

15

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer