NTL Skatt. NTL Skatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL Skatt. NTL Skatt"

Transkript

1 Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg i arbeid Egen lokalavdeling ved SSØ Ja Nei ngivelsen 2006

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Leder Redaktørens hjørne NTL-Skatts hurtiginfoer Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 27. mars 2007 Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Forside foto: colourbox.com Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Kontrollfaglig utvalg vil forenkle fradraget for store sykdomsutgifter 4 Bruk dine fordeler i LO-favør 4 Bruk NTL-Skatts hjemmeside 5 ROS-konferanse i region nord 5 Ring gratis med mobiltelefon 6 Penger til utdanning 7 Spleiselaget.no 7 Innsyn i lønnsopplysninger 8 For enkelt å unnta sitt navn i søkerlister? 8 NTL-Skatts lederutvalg 9 Nytt fra SSØ 9 PC-hjørnet 10 Verving på dagsorden 10 Oversikt over styret, utvalg og avdelingene 11 Tillitsvalgte må på nett 12 Innmeldingsblankett 12 Hva skal være fagforeningens rolle? NTL-Skatt får mange henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte for tiden, først og fremst rundt problemstillinger i forbindelse med omorganiseringer, der en selv eller sitt kontor er berørt. Dette er spørsmål vi prøver å gi tilbakemelding på så raskt vi kan. Mange spørsmål og saker blir løst lokalt av de lokale tillitsvalgte, og det er viktig at man prøver å følge intensjonen i hovedavtalen og forbundets normalvedtekter om problemsløsning så nært arbeidsplassen som mulig. Det skjer for tiden mye i forbindelse med den løpende drift/produksjon og oppgaveløsningen, og i Skatteetaten medfører den pågående ROS-prosessen stadig flere henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte til NTL-Skatt. Også de regiontillitsvalgte vil etter hvert merke at henvendelser og spørsmål fra medlemmer vil øke, ettersom den nye Skatteetaten kommer nærmere og nærmere den enkelte medarbeider. Konstruktiv medspiller og nødvendig korrektiv motsetning? Vi i NTL-Skatt har alltid lagt vekt på å spille rollen som en konstruktiv medspiller overfor arbeidsgiver. I det hele tatt er god kontakt og samspill mellom ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen ute på arbeidsplassene en sentral ting. Dette er for eksempel essensielt når man nå etter hvert skal «rigge» til regionene med oppgaveløsning og innplassering av medarbeiderne. Et slikt samspill vil også bidra til et godt arbeidsmiljø, og gjøre at medarbeiderne kan trives. Dette vil også kunne bidra til å redusere den utrygghet mange av dere føler for tiden, i forhold til hvilken plass og rolle dere vil ha i den nye Skatteetaten. Samtidig som jeg poengterer viktigheten og nødvendigheten av et godt samspill med arbeidsgiver, må vi som fagforening være et nødvendig korrektiv, og tørre å si fra på alle nivå, når vi for eksempel mener ting ikke blir gjort på riktig måte, eller vi for eksempel har et annet forslag til løsning av en sak. Men vi skal så selvsagt lojalt følge det som endelig blir bestemt. Jeg mener det ikke ligger noen motsetning i dette. Når det gjelder ROS-prosessen mener NTL- Skatt at det er mye bra i forslaget til ny organisering av Skatteetaten. Men vi har utrykt klar skepsis til den del av organiseringen av det nye Skattedirektoratet som går på etablering av et eget større drift- og IT-senter. Dessuten har vi uttrykt uenighet med direktoratet vedrørende organiseringen av SIS-tjenesten. Disse innvendingene har vi også signalisert videre til Finansdepartementets politiske ledelse. Følg med på informasjon som gis! Det forberedende arbeide med ROS i Skatteetaten skjer i et meget raskt tempo for tiden. Mitt beste råd til dere medlemmer er å prøve å følge med på informasjon som gis, så godt dere kan. Jeg vet dette kan være en utfordring i en travel hverdag med store krav til produksjon og drift. Men det er av stor betydning at dere er kjent med hva som foregår for tiden. Derfor, les NTL-Skatts informasjon enten den kommer fra oss sentralt eller fra lokalt/regionalt hold, og gjør deg kjent med det som direktoratet legger ut av informasjon på skattenettet! NTL-Skatts framtidige organisasjon Arbeidet i vårt ad-hoc-utvalg vedrørende NTL- Skatts fremtidige organisasjon går sin gang. På vårt styremøte i juni vil vi diskutere nærmere konkrete forslag til fremtidig organisering av vår fagforening, bl.a. når det gjelder avdelingsstrukturen og vår tillitsvalgtstruktur.vi vil i den forbindelse også bestemme oss for om vi skal kalle inn til et ekstraordinært representantskapsmøte senere til høsten. For øvrig vil jeg ønske våre tillitsvalgte og medlemmer i SSØ (Senter for statlig økonomistyring) lykke til med etableringen av egen lokalavdeling under NTL-Skatt. Dette var en nødvendig endring, som har modnet seg også i takt med at alle våre øvrige medlemmer vil bli mer samlet i vår forening i den nye Skatteetaten. Det er mange paralleller mellom Skatteetaten og SSØ, og NTL-Skatt legger selvsagt vekt på fortsatt å ha nær kontakt med og oppfølging av våre medlemmer i SSØ. Hei alle sammen! Med en stadig tiltagende vårlengsel som ballast, etter hvert som sol og ikke minst nedbør i form av regn tar knekken på gjenværende vinterføre, setter jeg meg nokså fornøyd og godlynt med den bærbare i fanget. Det er om å gjøre å unnfange den riktige stemningen som forhåpentligvis ender opp med et redaktørens hjørne proppfullt av energiutløsende visdomsord! Tema; hva skal temaet være? Her er skrevet side opp og side ned om ROS, om SIS, om trange budsjetter, om vanskelige arbeidsforhold, «yes, you name it!» Et tema som til enhver tid står på dagsorden for landsforeningen er som seg hør og bør; egen organisasjon. I tiden som kommer er ikke minst rigging ift arbeidsgivers organisering på alle plan viktig, og også så god støtte som mulig til de regiontillitsvalgte slik at disse kan føle at de har et nettverk til støtte i utførelsen av sitt verv. Landsforeningen har nedsatt et ad hoc utvalg for å se forhold omkring egen organisering. Verving er også satt på dagsorden og derav følger at vi har valgt en egen vervekontakt innad i styret! Dette er ting som vi etter hvert vil komme mye tilbake til. Videre håper vi at dere også besøker vår egen hjemmeside Siden inneholder både linker til matnyttig stoff som lover og avtaler og det er mulig å bli gjort oppmerksom på når det foreligger nyheter der. I denne utgaven av medlemsbladet bringer vi en artikkel som vil vise hva man skal Inge Sveås gjøre for å komme inn og gjøre seg nytte av hjemmesiden. Men som bladfyk ligger det også mitt hjerte nært at vi gjerne skulle ha hatt noe mer stoff som hadde fortjent betegnelsen «til debatt». I enkelte utgaver har vi hatt islett av dette, men etter mitt syn så absolutt i minste laget. Så føler dere medlemmer for det så grip pennen eller helst tastaturet og bring til torgs innlegg som kunne gitt en smule temperaturstigning og meningsbryting. Uten forkleinelse for annet man kunne finne på å avrunde denne utgavens hilsen fra redaktøren med, så velger undertegnede å minne alle på at når dette skrives så runder vi etter hvert vårjevndøgn! Dette betyr at det er tilnærmet tre måneder til sola igjen snur?! Så var det det trønderske kjæresteparet som kranglet i telefonen, og hun sa følgende; -Dijn tosk! Æ vil slettes itj sjå dæ mer! Æ kaste ringen dijn! -Ja, bærre hiv n! Ka bety tyve kronå fer ein mainn med knust hjærte?! Med ønske om en henrivende tidligvår for dere alle sammen, uten knuter på tråden! Inge S. Besøk oss på Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 08/07: Omstillingsavtalen i forbindelse med ROS 09/07: Kompetansestrategier i Skatteetaten 10/07: Service- og informasjonssentre (SIS) 11/07: Søkerlistene til regiondirektørstillingene 12/07: Fra fellesmøtet i Skattedirektoratet 27.februar 13/07: Fra møte om SIS 27.februar 14/07: Fra møte i SKD om Tidbank, interimsråd m.m. 15/07: Forhandlinger om organisering av regionene 16/07: Vedrørende forhandlinger om organisering av regionene Følgende Kontroll-infoer har blitt utgitt: 02/07: Møte i NTL-Skatts Kontrollfaglige utvalg 03/07: Høring vedr. offentlige myndigheters opplysningsplikt 04/07: Høring om «stille aksept» Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. 2 3

3 NTL-Skatts Kontrollfaglig utvalg vil forenkle fradraget for store sykdomsutgifter lover og avtaler I et brev til Finansdepartementet krever NTL-Skatts Kontrollfaglige utvalg forenklinger i fradraget for store sykdomsutgifter. Vi refererer her fra brevet: «Erfaringsmessig kreves det mye ressurser fra likningskontorene når de skal behandle krav på fradrag for store sykdomsutgifter. Det skaper mange frustrasjoner både hos skatteyter og saksbehandlerne på ligningskontorene. NTL-Skatt ønsker derfor å komme med innspill til noen forenklinger på dette området. Primært fjerne skattefradraget Primært ønsker vi at skattefradraget for store sykdomsutgifter fjernes fra skatteretten og heller overføres til NAV. Vi mener ikke at de som har krav på skattefradrag i dag skal komme dårligere ut ved en slik overføring, men vi mener at det er mer korrekt at NAV foretar den faglige vurderingen om hvem som skal ha fradrag. Slik det er i dag må saksbehandlerne på ligningskontorene skaffe seg inngående kunnskap om flere forskjellige sykdommer og hvilke merutgifter disse kan føre med seg. Det er derfor grunn til å tro at det kan bli en forskjellsbehandling av skattyterne. Siden det er helsemyndighetene som skal avgjøre i hvilken grad behandlingsformen skal gi innteksfradrag, har leger eventuelt tannleger allerede foretatt en vurdering av sykdoms- tillfellet. Hvorfor kan da ikke de som har store utgifter få dekket disse direkte av det offentlige? Vi ser ikke på denne type utgift som noe som har direkte sammenheng med skattleggingen. Det bør derfor heller ikke ligge innenfor skatteretten. Men vi ser også det at dette er et fradrag som har vært tilstede i mange år og som det kan være vanskelig å få fjernet. Det er nok store interessegrupper som føler at de kan komme dårligere ut dersom skattefradraget fjernes. Sekundært innføre sjablongregler for enkelte grupper Dersom det ikke er noen vilje til å ta bort fradragsretten ønsker vi at det foretas noen forenklinger i regelverket. Dette kan gjøres ved at det lages sjablongregler. I år var det ganske mange reaksjoner fra diabetikere og Diabetesforbundet. Det har resultert i at merutgiftene til kost for diabetikere settes sjablongmessig til kr for inntektsåret Det er sagt at dette ikke vil være aktuelt for senere år. Vi ber om at det også blir sjablongregler senere år. Det er her nevnt en gruppe som det kan innføres sjablongregler på, men vi er ikke i mot at det innføres for andre grupper i tillegg. Det som blir en utfordring er å finne grupper som kan behandles sjablongmessig. Når det gjelder diabetikere kunne det for eksempel gis et halvt standardfradrag for diabetes type 1 og et helt standardfradrag for diabetes type 2. Stille aksept Avslutningsvis vil NTL-Skatt påpeke at det er uheldig at det finnes skatteregler som krever konkrete vurderinger fra likningsmyndighetene dersom det skal innføres stille aksept for innlevering av selvangivelsen. Det er ganske mange som blir berørt av posten skattefradrag for store sykdomsutgifter. Disse vil være nødt til å endre på sin likning. Dersom det går an å få redusert mange av disse ved å gi standardfradrag, vil dette gi mer effekt for innføringen av stille aksept. Dersom de som er kronisk syke blir lagt inn med en spesiell kode ved likningen, vil de automatisk kunne få et sjablongmessig fradrag også framtidige år. Da vil det være mulig å sende ut en korrekt selvangivelse første gang. Dette vil imidlertid bare kunne gjelde de som det egner seg å gi sjablongmessig fradrag for. De som har spesielt store utgifter og utgifter som varierer mye fra år til år må uansett vurderes med mindre fradragsretten fjernes og det gis støtte fra det offentlige i stedet for. Den beste måten å unngå mange korrigerte selvangivelser er derfor å fjerne fradraget hel». Mona Berg Moen Leder av Kontrollfaglig utvalg i NTL-Skatt NTL - skatts hjemmeside NTL- skatt registrerer stadig økende bruk av vår hjemmeside. Imidlertid kan bruken av nettsiden bli enda større, særlig engasjement på «forum -siden», sier vårt styremedlem Odd Magne Persson, nettansvarlig i NTL-skatt. nyhetsbrev Vi har ved flere anledninger forsøkt å promotere våre nettsider og få dere medlemmer til å engasjere dere i debatter og lignende. De tilbakemeldinger vi får på hjemmesiden er utelukkende positive. Det viser seg at hjemmesiden vår også brukes av ikke-medlemmer til blant annet oppslag i lover og avtaler. Vi har satset på en enkel utforming, og det skal være lett å finne frem for selv de som ikke er så «nettvante». Vi ønsker imidlertid at dere også engasjerer dere i forum et vårt, og ikke minst at dere abonnerer på nyhetsbrev. Her er det bare å klikke på «Nyhetsbrev» og legge inn e-postadresse og klikke på «submit». Dessverre er det «nynorske» ordet for «påmelding» blitt hengende igjen som en oversetterfeil fra min side Det er ikke farlig å prøve og feile med hensyn til registreringer i «forum» eller på «nyhetsbrev». Får dere problem, er det bare å ta kontakt med undertegnede, så skal vi ordne opp. Bruk hjemmesiden aktivt, og har dere forslag til endringer, meld ifra. Vi skal i løpet av 2007 se nærmere på hjemmesiden vår og det ROS-konferanse i region nord søke forum kan være greit å få innspill til endringer eller forbedringer. Vi skal fortsatt satse på at hjemmesiden vår skal være enkel å bruke og finne frem i. Leter du etter noen spesielle artikler, er det jo bare å søke etter et nøkkelord i arkivet, så finner dere kanskje en artikkel om et emne som interesserer dere? Hvis du ikke har besøkt hjemmesiden vår ennå, er det faktisk på tide. Det samme gjelder for deg som ikke har vært der på en stund. Odd Magne Bruk dine fordeler i LOfavør Drivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner TOPP 5-GARANTI på strøm 5 % rabatt på bilservice Inntil 10 % rabatt på feriereiser Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bøker Rabatt på advokattjenester Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet Rimelig bilfinansiering MasterCard Rabatt på provisjon ved salg av bolig Gode betingelser på banktjenester Gode varer på netthandel februar 2007 var avdelingsstyrene og medlemmene av NTL-Skatt i Nordland, Troms og Finnmark samlet til felles konferanse i Tromsø. Tema for konferansen var ROS. De to første dagene var forbeholdt avdelingsstyrene i de tre fylkene og på de to neste dagene deltok også øvrige medlemmer fra de tre fylkene. Konferansen var særdeles nyttig og jeg tror samtlige deltakere hadde utbytte av konferansen og fikk et bedre innblikk i det pågående ROS-arbeidet. Forelesere på konferansen var Ingrid Sølberg og Erling Broen. Av Øystein Valberg styremedlem i NTL-Skatt, avd Foto: colourbox.com 4 5

4 Ring GRATIS med mobiltelefon! Penger til utdanning Egen innkjøpsportal for medlemmer av NTL-Skatt Z310i Owners Basic Månedsavgift 57,53 Innmelding Ringepris eksternt 0,58 Ringepris internt Oppstart SMS 0,47 0,57 MMS 1,55 Owners Business 121,90 0,67 0,47 0,57 1,55 W200i 1,-* 1,-* Månedsavgift Innmelding Ringepris eksternt Ringepris internt Oppstart SMS MMS Holder du på med utdanning og er organisert? Da kan du få støtte fra LO Stat LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter. Søknadsfrist studieåret 2006/2007 er for første halvår: 1. september, for andre halvår: 15. januar. Søknadsfrister 1. september 2006 og 15. januar Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. 2 millioner For studieåret 2006/2007 har LO Stat satt av 2 millioner kroner til utdanningsstipender. Pengene er avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond. Stipendet er populært, og søknadene strømmer inn. Flere tar utdanning - En fin mulighet til å få støtte fra fagforeningen for de mange medlemmene som er eller skal i gang med utdanning, sier Øystein Gudbrands i LO Stat. Aldri før har det vært så populært som nå. - Det virker som om et økende antall av medlemmene i LO Stats medlemsforbund satser på utdanning i en eller annen form. Dette henger nok sammen med økte krav arbeidslivet. Nettopp derfor er det viktig at vi kan være med å støtte våre medlemmer, sier Gudbrands. Retningslinjer LO Stat har elektroniske søknadsskjema og saksbehandling. Ved å bruke dette, forenkles behandlingen av søknadene for både forbund og LO Stat. Søknadsbehandlingen går da mye raskere. Naturligvis kan man sende inn papirsøknader på den gamle måten, men vi håper jo at så mange som mulig benytter seg av nettsøknaden, sier Gudbrands. Ved å henvende seg til eget forbund eller LO stat kan man få søknadsskjema, eller det kan lastes ned fra nettet. Her finner du litt informasjon og søknadsskjemaet på nett: Default.aspx Trenger du mer informasjon? Her finner du retningslijene for utdanningsfondet: Her finner du vedtektene for utdanningsfondet: Kontaktperson: Øystein Gudbrands, Telefon: Epost: Har du vært inne på nettsiden? Hvis ikke, så bare må du! Spleiselaget.no er «Skattesiden for ungdom». Her finner du mye nyttig info for ungdom. Du finner konkurranser, kjendisvideoer og mye mer. Spleiselaget er et undervisningsopplegg for ungdom om skatt, svart arbeid og svart økonomi. Skatteetaten ønsker å nå flest mulig ungdom i 2. årstrinn på videregående skole. Dette er andre skoleåret vi kjører opplegget og vi har fått innpass i mange skoler over hele landet. Målet er å få dialog med ungdommen. Vi ønsker at de skal bli klar over hvilke konsekvenser svart arbeid kan føre til både for dem selv og for samfunnet. Vi ønsker de skal få et positivt forhold til skatteetaten og til å bidra til finansieringen av fellesskapet. Sist men ikke minst vil vi de skal vite hvilke rettigheter og plikter de har når de skal ut i arbeidslivet. Vi er ute i skolene for å spre kunnskap og sunne holdninger, men jammen lærer vi av ungdommen også. Med så mye fin ungdom ser jeg virkelig lyst på framtiden! Personsvar Personsvar Benny Personsvar med fax Gjelder samtaler i Norge. Oppgitte priser er inkl. 22 % medlemsrabatt og mva. Personsvar med fax Gjelder samtaler i Norge. Oppgitte priser er inkl. 22 % medlemsrabatt og mva. Velg mellom subsidiert mobiltelefon eller kr 1.200,- i gratis ringetid! For mer informasjon og medlemsfordeler, logg deg på *Forutsetter nytegning eller videreføring av Owners Business Spørreskjema på nett Vi på LOfavør ønsker å forbedre nettsidene våre. Vi ønsker derfor at så mange som mulig kan ta seg tid til å svare på spørreundersøkelsen som nå er tilgjengelig på våre nettsider Folkeferie Fra og med i år selger Folkeferie også VING. 5 % rabatt for alle LO-medlemmer ved bestilling gjennom Folkeferie. Katalogen for 2007 er nå tilgjengelig fra Folkeferie. På kan denne bestilles eller lastes ned i pdf format. Snap Drive Snap Drive har nå endret betingelsene sine for dekk. LO-medlemmer får nå 30 % rabatt i stedet for 25%. Vi ser gjerne at denne informasjonen videresendes innen deres organisasjon! Vennlig hilsen LOfavør Medlemsservice Har du flyttet? Adresseendring melder du til forbundet og ikke til NTL-skatt. Norsk Tjenestemannslag Møllergt Oslo Du kan også endre adressen din og andre opplysninger om deg, ved å gå inn på NTLs medlemsnett, via nettsiden: Eventuelt sende e-post til: 6 7

5 Innsyn i lønnsopplysninger Det kongelige fornyings-og administrasjonsdepartementet (FAD) har talt om hvordan innsynsretten i lønnsopplysninger skal praktiseres, men vil Skatteetaten lystre? Ved de fleste forhandlingsstedene i Skatteetaten har arbeidsgiver valgt å følge en restriktiv praksis med hensyn til å gi innsyn i lønnsopplysninger. Dette gjelder både i forkant og etterkant av lønnsforhandlinger. Arbeisgivere lokalt begrunner dette gjerne med at de følger Skatteetatens praksis. Skatteetatens praksis Skatteetatens praksis er nok ikke helt entydig, men i hovedsak kan sies at Skattedirektoratet har ønsket at man lokalt har følgende praksis: Organisasjonene, men ikke enkeltpersoner, skal få tilgang til lønnsopplysninger i forkant av lønnsforhandlinger. Organisasjonene kan da få papirkopi. Organisasjonene får kopi av protokollen i etterkant av forhandlinger, men har ikke lov å videreformidle resultatet annet enn muntlig til enkeltperson om vedkommendes egen lønn. Skatteetaten mener at organisasjonene ikke kan utlevere kopi av protokollen til medlemmene. De som begjærer innsyn, kan få lese protokollen hos arbeidsgiver. Papirkopi utleveres ikke. NTL-Skatt uenig i Skatteetaten praksis NTL-Skatt har lenge vært uenig i den praksis som Skatteetaten har fulgt. For å ha en konkret sak å gå videre med, ble praksisen i Hedmark (som nylig ble innstrammet i tråd med Skattedirektoratets fortolkninger) tatt opp skriftlig med lokal arbeidsgiver for å få dokumentert praksisen. NTL-Skatt søkte deretter bistand av LO Stat for å få tatt saken opp med FAD. FADs hovedkonklusjoner om innsynsrett FAD er enig med NTL-Skatt/LO Stat på alle punkter. Dersom det er utarbeidet oversikter eller finnes annet dokument som viser en eller f lere ansattes lønn, vil det kunne kreves innsyn i dette dokumentet, både av enkeltpersoner (inkludert både egne ansatte og utenforstående) og tjenestemannsorganisasjonene. En protokoll fra lokale forhandlinger kan ikke unntas fra offentlighet. Dersom protokollen inneholder taushetsbelagte opp lysninger, som for eksempel opplysninger om medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, skal slike opplysninger sladdes, før det gis innsyn. Hvordan mener FAD at innsynsretten skal praktiseres? Offentlighetsloven 8 første ledd fastsetter at det er det enkelte forvaltningsorganet som bestemmer, ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling, hvordan et dokument som det gis innsyn i, skal gjøres kjent. I rimelig utstrekning skal det gis papirkopi av et slikt dokument. Det er først og fremst gjennom utlevering av kopi at innsynsretten gjennomføres, og FAD mener at dette bør gjøres i slike saker med mindre det kan anføres spesielle årsaker til å nekte dette. Organisasjonenes rett til å utlevere kopi av protokoller Etter FADs syn er det ikke hjemmel til å nekte organisasjonene som er part i avtalen, å underrette egne medlemmer om resultatet av forhandlingene, slik dette framgår av protokollen. Også organisasjonene må kunne velge å gi sine medlemmer innsyn ved å gi disse kopi av protokollen, eventuelt etter å ha sladdet taushetsbelagte opplysninger (jf. ovenfor). Dokumentasjon av FADs syn FAD har valgt å skrive direkte til Hedmark fylkesskattekontor, og med kopi til Skattedirektoratet og LO Stat. Brevet er datert , og FADs referanse er /EGA-3. For de som har tilgang til etatens Elark-system kan brevet hentes fram fra sak 07/ Dersom brevet ikke kan hentes fram på denne måte fordi man ikke har tilgang til Elark, kan tillitsvalgte henvendes seg via mail til undertegnede for å få en elektronisk kopi. Vil Skatteetaten lystre FAD? FAD skriver avslutningsvis at de vil vurdere om det er behov for å presisere ovennevnte forhold i en personalmelding. Vi får avvente og se om det blir nødvendig. Hedmark vil i alle fall ikke endre sin praksis før de får svar på sin forespørsel til Skattedirektoratet om FADs brev betyr at Skatteetaten nå skal endre sin praksis. For enkelt å unnta sitt navn i søkerlister? NTL-Skatt mottok tidligere i vinter mange reaksjoner på at så mange søkere til regiondirektørstillingene ikke ville ha navnet sitt offentliggjort på søkerlistene. I henhold til offentlighetsloven har et forvaltningsorgan adgang til, men ikke plikt til å unnta opplysninger om en søker fra offentlighet. Hvis dette skjer, har forvaltningsorganet en plikt til å vurdere meroffentlighet, noe som må skje i forhold til hver enkelt søker som ber om Astrid Lundanes ikke få navnet sitt i søkerlisten. Den enkeltes begrunnelse og behov for å bli unntatt søkerlisten skal vurderes, bl.a. opp mot allmennhetens interesse av innsyn i saken. NTL-Skatt tok dette spørsmålet opp med Skattedirektoratet og ba direktoratet vurdere meroffentlighet mht angjeldende søkere. Vi påpekte at vi syntes at det ville være naturlig at alle søkerne sto på søkerlisten, ikke minst de interne søkerne. Direktoratets tilbakemelding var at meroffentlighet var vurdert, men at søkerne som ikke ville ha navnet sitt opplyst på søkerlisten, ble gitt anledning til det. NTL-Skatt kan ikke etterprøve disse vurderingene, men vi føler oss ikke overbevist om at dette var et riktig standpunkt. Stein NTL-Skatts lederutvalg Fra venstre: Bjørn Remme, Ole Petter Saugen (leder) og Gunn Torhild Tveit. Dessuten er Bente Holt fra styret tilrådt utvalget. På NTL-Skatts representantskapsmøte ble det valgt et lederutvalg bestående av Gunn Torhild Tveit, Ole Petter Saugen og Bjørn Remme. Gunn Torhild er ligningssjef i Sogndal, Ole Petter er kontrollsjef ved fylkesskattekontoret i Vest-Agder og Bjørn er kontorsjef ved Bergen ligningskontor. I henhold til retningslinjer for landsforeningens rådgivende utvalg, er lederutvalget senere blitt supplert med Bente N. Holt fra styret. På styremøte i NTL-Skatt mars ble Ole Petter valgt som utvalgets leder. Lederutvalget er et rådgivende organ for NTL-Skatts styre, og skal arbeide med saker oversendt fra styret og arbeidsutvalget, eller ta opp saker på eget initiativ. Som navnet tilsier, skal utvalget arbeide med saker spesielt knyttet opp mot medlemmer i formelle lederstillinger. Utvalgets medlemmer ser mange utfordringer i sitt arbeid framover, og er spesielt opptatt av utfordringer for ledere i forbindelse med ROS. Utvalget mener at det i forbindelse med den kommende omorganiseringen er svært viktig at NTL-Skatt har fokus på medlemmer i lederstillinger. Kanskje spesielt de som innehar lederstillinger i dag, men som ikke blir tilsatt i lederstillinger etter ROS. Lederutvalget ønsker å følge opp disse medlemmene spesielt i tida framover. Lederutvalget er også opptatt av medlemsverving, og vil gjøre ledere oppmerksom på at det er viktig å være organisert også for dem som innehar lederstillinger. Utvalget ønsker å være aktive med å verve nye medlemmer innenfor sitt interessefelt. Medlemmene i lederutvalget ser det også som svært viktig at utvalget er synlige, og at det blir informert om utvalgets arbeid på en aktiv og god måte. De ønsker derfor å bruke både medlemsbladet og landsforeningens internettsider aktivt. Følg med, så får du jevnlig opp-datering på hva lederutvalget er opptatt av! Har du spørsmål eller innspill du ønsker at lederutvalget skal ta med seg i sitt arbeid, så send gjerne en e-post. Utvalget mottar alle gode ideer med takk. Nytt fra SSØ Trines hjørne Vi er nå offisielt blitt egen avdeling. Etter anbefaling fra årsmøtet på Gardermoen i desember og styret i NTL Skatt, har Forbundsstyret vedtatt at SSØ nå er en egne avdeling. Det offisielle navnet er NTL SSØ Senter for statlig økonomistyring. Avdelingens nummer er 3-9.Jeg har som hoved tillitsvalgt jevnlige møter med ledelsen. I tillegg møter jeg i styringsgruppen for OPAL-prosjektet og Periodiseringsprosjektet. Frem til nå har det vært slik at det er NTL som tar initiativ og setter dagsorden i disse møtene. Tips om hvilke saker som bør tas opp har jeg fått fra medlemmer og tillitsvalgte. Har du noe du mener NTL børta opp? Send en mail eller ring. Telefonsaken har vært en gjenganger på våre møter med ledelsen. Etter at vi hadde prøvd i ¾ år å fortelle at SSØs praksis var feil fikk vi endelig gehør i møtet med ledelsen i desember. Frem til nå har man jobbet med å få innrapporteringen riktig. Hvis alt går etter planen vil vi 27/3 få et forslag fra ledelsen til en kompensasjonsordning i forhold til økt skattebelastning. Når organisasjonene og ledelsen er blitt enige, vil det bli satt i gang et arbeid slik at utbetalingen kommer på junilønn. Vi har også tatt opp ulik praksis når det gjelder dekning av utgifter til bredbånd for de som jobber hjemmefra i perioder. Dette har til nå vært opp til den enkelte region, men NTL mener at man bør ha lik praksis i hele SSØ på slike ting. En del medlemmer har etterspurt en seniorpolitikk for SSØ. Utkastet er nå klart og er sendt på høring til alle tillitvalgte. Ellers nærmer våren og lønnsoppgjøret seg. NTL skatt har sendt inn sitt forslag til NTL sentralt, som igjen tar dette videre til LO Stat. De forslagene som kom fra våre medlemmer er bakt inn i NTL skatts forslag, så nå er det bare å krysse fingrene og håpe at våre krav får gjennomslag. Trine H. Koritzinsky 8 9

6 PC-HJØRNET Et nyttig PC tips for dem som befinner seg i nærheten av, eller i direkte tilknytning til, FARESONEN! Oppgradering til Wife 1.0 For en tid tilbake gjorde en venn av meg følgende. Han oppgraderte fra programmet Girlfriend 1.0 til Wife 1.0 og oppdaget at det nye programmet krevde så mye ressurser at det ble nesten umulig å kjøre andre programmer. Han oppdaget at programmet Wife 1.0 også genererte en såkalt Child-prosess, som i tiden fremover vil kreve enda mer ressurser av systemet. Ingen av disse faktorene var nevnt i manualen eller produktinformasjonen, men andre brukere har erfart liknende problemer med programmet. Wife 1.0 installerer seg på en slik måte at det alltid ligger aktivt og kan overvåke andre systemaktiviteter. Min venn har oppdaget at andre programmer som: Pokernight 2.3, Beerbash 4.0 og Pubnight 7.0 ikke lenger lar seg kjøre, systemet kræsjer og gir feilmeldingen «Du har utført en ulovlig operasjon» dette på tross av at nevnte programmer har tidligere kjørt perfekt. NTL-Skatt har nedsatt et ad hoc utvalg til å arbeide med verving/medlemspleie. Det resulterte i at styret utpekte en vervekontakt på styremøtet 6. og 7. mars. Lisa Granlund ble oppnevnt som vervekontakt. Hun er 1. varastyremedlem i styret. Styret mener at arbeidet med verving og medlemspleie er så viktig at en person skal ha fokus på dette fremover. I tillegg arbeides det med nytt vervemateriell og endring av internettsidene som en del av dette arbeidet. Det er viktig for NTL-Skatt at det gjøres en innsats for å verve nye medlemmer og beholde de man allerede har. Medlemsskapet i NTL- Skatt må være attraktivt for de nye ansatte i Skatteetaten og SSØ. Vervekontakten er ment å være en ressurs og en støtte for de tillitsvalgte (og medlemmer) En annen ulempe med Wife 1.0 er at man ikke kan velge bort uønskede Plug-ins som f.eks MotherInLaw 55.8 eller BrotherInLaw Betaversjon. Dessuten kan det nevnes at Wife 1.0 er meget fattig på funksjoner. Forslag til utbedringer i Wife 2.0: «Vis ikke denne meldingen en gang til» -knapp Minimeringsknapp En brukermanual som forklarer hvordan av installerer Wife 1.0 uten å fjerne ressurser fra systemet. For å unngå problemer med Wife 1.0, er det bedre å oppgradere til Girlfriend 2.0 i stedet. Det er bare en hake. Du kan ikke installere Girlfriend 2.0 over Girlfriend 1.0. Du må først avinstallere Girlfriend 1.0. Dette er en bug som burde være kjent. Det oppstår konflikter dersom begge versjoner skal dele de samme hardwareressurser. Dette burde helt klart vært gjort noe med. For å gjøre det hele meget komplisert er programmet Girlfriend 1.0 laget slik Verving på dagsorden rundt omkring som gjør en innsats for å tiltrekke seg/ verve nye medlemmer. For den tillitsvalgte kan det være at man føler seg usikker mtp den beste måten å nærme seg en Lisa Granlund person. Hvilke argumenter/svar skal man bruke for å overbevise om at et medlemsskap i NTL-Skatt er det rette. Da er det bare å ta en telefon eller skrive en mail til vervekontakten i styret, så får man støtte, råd og veiledning. Det oppfordres til å bruke vervekontakten i arbeidet med verving og medlemspleie lokalt. at ved en evt. avinstallasjon, vil fremdeles små fragmenter av programmet ligge tilbake i systemet og påvirke Girlfriend 2.0. Et irriterende moment her er meldingsboksene som forteller fordelene ved å holde seg til Wife 1.0. Wife 1.0 har også en udokumentert bug. Om du prøver å installere Mistress 1.1 før du avinstallerer Wife 1.0, kommer Wife 1.0 til å slette alle MsMoney-filene og så avinstallere seg selv automatisk. Deretter vil det være umulig å kjøre Mistress 1.1 fordi systemet har for få resurser. For å unngå nevnte bug, prøv å installere Mistress 1.1 på et helt annet system og kjør aldri noen filoverføringer eller nettverk-tilkoblinger. Unngå også Shareware som f.eks OneNightStand 2.0 som kan inneholde virus som påvirker Wife 1.0. En annen løsning er å kjøre Mistress 1.1 via en Internetprovider under falsk identitet. Men selv her bør du se opp for virus. Pompel i fredagsmodus... NTL-Skatts regiontillitsvalgte Regiontillitsvalgt i Nord: Rune Pedersen, Bodø lk Vara: Siv P. Utsi, Vest-Finnmark lk Regiontillitsvalgt Midt: Trond Tidslevold, Trondheim lk Vara: Lars Petter Lillebø, Søre-Sunnmøre lk Regiontillitsvalgt Vest: Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk Vara: Svein Grasmo, Sotra lk Regiontillitsvalgt Sør-Øst: Unni Jørgensen, Grenland lk Vara: Grethe Ugland, Kristiansand lk Regiontillitsvalgt Øst: Øivind Nullmeyer, Oslo FSK Vara: Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Haugaland LK Tlf: , e-post: Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen NTL-Skatt, landsforening 3: Styremedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen Tlf: e-post: trinehannevold. Varamedlem: Lisa Granlund, Akershus FSK Tlf: e-post: lisa.granlund Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem:Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Iren Sommerset. Vest-Agder FSK Tlf: e-post: iren.sommerset Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Leder Mona Berg Moen, S-Trøndelag FSK Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Geir Høyland, SFU Roald Haugland, Bergen LK Karl Tore Hareide, (styret) Folkeregisterutvalget: Leder Jan Bertelsen (styret) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Hildegunn Olsen, Bergen LK Mona Trondsplassen Ulen, Oppland Opplæringsutvalget: Leder Ann Kristin G Aspeli, Hedm. LK Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Lene Honningsvåg (styret) Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Leder Siv P. Utsi, Vest-Finnmark LK Trond Tidslevold, Trondheim LK Hege Strand, Hedmark FSK Odd Magne Persson (styret) Lederutvalget: Leder Ole Petter Saugen, V-Agder FSK Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Bjørn Remme, Bergen LK Bente N. Holt (styret) Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger pr NTL Skatt Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk NTL Skatt Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK NTL Skatt Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet NTL Skatt Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk NTL Skatt Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK NTL Skatt Sør-Trøndelag Hans Aavik, Trondheim Ik NTL Skatt SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter NTL Skatt SFU (fung.)vigdis Solberg, Sentralskattekontoret for utenlandssaker NTL Senter for statlig økonomistyring Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen NTL Skatt Skattefogd Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK NTL Skatt Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk NTL Skatt Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk NTL Skatt Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk NTL Skatt Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk NTL Skatt Akershus Reidar Schei, Bærum lk NTL Skatt Nordland Rune Pedersen, Bodø lk NTL Skatt Østfold Liv Helen Solberg, Indre Østfold lk NTL Skatt Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK NTL Skatt Telemark Unni Jørgensen, Grenland lk NTL Skatt Rogaland Bjørn Ove Hersdal, NTL Skatt Buskerud NTL Skatt Aust-Agder NTL Skatt Hedmark Stavanger lk Hilde Hansen, Buskerud FSK Oddvar Støle, Aust-Agder FSK Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk NTL Skatt Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk NTL Skatt Oppland Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk 10 11

7 B Économique B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Vi sakser fra Fri Fagbevegelse Tillitsvalgte må på nett Selv om medbestemmelse er klart nedfelt i Hovedavtalen for staten og våre tillitsvalgte er med i prosjektgrupper om IKT-utviklingen, er det nå teknologien som styrer de organisatoriske endringene. Nå må vi tillitsvalgte komme på banen, sa styremedlem i NTL skatt, Karl Tore Hareide på eforvaltningskonferansen i Oslo 20.mars til Nina Hansen i FriFagbevegelse.no Andre dag av Forvaltningskonferansen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Fagforbundet, NTL, El og IT-forbundet og Universitetet i Oslo, hadde hovedfokus på de utfordringer den digitale utviklingen skaper for arbeidstakerne og hvilken rolle fagforeningene skal spille. Det ble på konferansen uttrykt viktigheten av å unngå digitale skiller i samfunnet. Karl-Tore har vært sentral i forbindelse med impementeringen av Altinn. Han gav en kort historisk presentasjon av Altinn, opprinnelig et fellesprosjekt mellom Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. Alt på ett sted På altinn.no kan man levere skjema elektronisk til en rekke offentlige etater. Nettsiden inneholder elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap og mer til. Altinn gjør det lettere å finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater, fortalte Hareide. Det er i dag mange offentlige aktører som tilbyr skjemaene sine gjennom Altinn, arbeider hele tiden for enklere elektroniske skjemaer, blant annet i samarbeid med brukere og næringsorganisasjoner. Siden oppstarten i 2003 er mer enn tolv millioner skjemaer levert gjennom portalen. Bare i 2007 benyttet nesten to millioner enkeltpersoner seg av Altinn, forteller Hareide. Altinn er egentlig et moderne digitalt postkontor for bedrifter og enkeltmennesker, sier han. Blant annet leverer folk selvangivelsen til Skatteetaten via Altinn. Hele 62 prosent leverte i fjor selvangivelsen elektronisk, forteller han. Hareide er opptatt av at også de ansatte i offentlig sektor får være med å bestemme IKT-utviklingen framover. Han viste til flere punkter i Hovedavtalen der medbestemmelse er klart uthevet. Nå er utfordringen å gi arbeidstakerne en reell innflytelse for hvordan E-forvaltningen skal utvikles i framtiden. Han poengterte at det ikke er lett for arbeidstakere å sette seg inn i nye IT-systemer samtidig som man skal skjøtte arbeidsoppgavene i forhold til den løpende driften. Her trenger de ansatte et skikkelig kompetanseløft. I dag har vi altfor lite tid til å sette oss skikkelig inn i teknologien. Jeg tror mange unge tillitsvalgte kan mer om ny teknologi enn oss så da vil IT-utviklingen følges bedre opp. Vi blir jo involvert i arbeid i prosjekter og i referansegrupper om IKT, men blir nok litt slått ut av teknologien. Jeg er ikke i tvil. Det er teknologien som styrer de organisatoriske endringene i dag. Men håper vi klarer å snu denne trenden, sa han. Hareide mener det er viktig at tillitsvalgte nå får en hånd på rattet og skaffer seg kompetanse for å få en reell innflytelse på det som skjer. Her er det viktig at ingen faller utenfor. Vi skal være med på toget og ikke være noen bremseklosser, men kanskje kan vi påvirke tempoet og sørge for at ting blir testet skikkelig før det introduseres, sa han. Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

En håndbok for LO og forbundene

En håndbok for LO og forbundene LOs Student- og elevmedlemskap better safe, than sorry En håndbok for LO og forbundene www.loungdom.no Innhold FORORD 3 INNLEDNING Et helhetlig medlemskap 3 MEDLEMSKAPENE 3 Elevmedlemskapet 3 Studentmedlemskapet

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV JUNI 2009. Ung i NAV side 4-5

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV JUNI 2009. Ung i NAV side 4-5 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV JUNI 2009 Ung i NAV side 4-5 Redaktøren Gode medarbeidere fortjener romslig arbeidsgiver Medarbeiderne i NAV har over lang tid hatt et enormt press. Media, politikere,

Detaljer