NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ"

Transkript

1 NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com

2 NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Mobil Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 24. oktober 2007 Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 NTL Skatts hurtiginfoer 3 Nye NTL Skatt 3 Dramatisk budsjettsituasjon 4 Felleskurs for styrene i vest 4 Vervekampanje 5 Hvorfor NTL Skatt? 5 Glimt fra Oppland 6 Hovedverneombud og verneombud samlet i Oslo 6 Skiftet beite 7 ROS-sang fra Sør 7 ROS-konferanser i Finnmark 9 Endring i forskrift om folkeregistrering 10 Karriere-programmet 10 Adresseliste 11 Verving MILJØMERKET Trykkeri 683 Leder Denne høsten har for oss som jobber i Skatteetaten vært preget av hektisk aktivitet med å forberede og rigge til den nye organiseringen av etaten (ROS), som formelt skal tre i kraft pr Vi i NTL Skatt har også brukt mye tid og ressurser på å følge disse aktivitetene. Dessuten har vi vært mye ute på møter og konferanser med dere i forbindelse med ROS. Funksjonsorganisering Det at Skatteetaten har valgt en funksjonsbasert organisering kan nok ha bidratt til en større samling av fagmiljøer og medarbeidere, enn det kanskje mange så for seg. I NTL Skatt har vi hele tiden sagt at vi støtter tanken om å bygge større og mer robuste fagmiljøer, men etter min mening har etaten samlet noen oppgavetyper for mye. Men vi skal likevel huske på at selv om denne omorganiseringen for noen kan føles som brutal, så skal tross alt ingen medarbeidere sies opp og vi skal ta utgangspunkt i dagens desentraliserte kontorstruktur. Norsk Tjenestemannslag En konsekvens av stor samling av oppgaver men også et godt arbeidsmarked for tiden, er at vi dessverre ser at mange medarbeidere velger å forlate Skatteetaten. Dette synes jeg er bekymringsfullt og trist. Jeg synes ikke Skatteetatens ledelse ser ut til å ta dette alvorlig nok, jeg savner tiltak for å beholde viktig kompetanse i etaten. Innplassering av medarbeidere Enten dere jobber ute i regionene eller i Skattedirektoratet, har dere nå alle blitt, eller er i ferd med å bli, endelig innplassert i den nye organisasjonen. Mange av dere vil ha fått innfridd deres førstevalg på arbeidsområder og kontorsted, mens flere av dere ikke har fått eller vil få øverste prioritet innfridd. Jeg hører at flere av dere mener at de synspunkter og ønsker dere har hatt, ikke er blitt tilstrekkelig hørt eller hensyntatt i denne prosessen. Flere føler at prosessen rundt dette ikke har vært god nok. Dette er beklagelig og er signaler vi i NTL Skatt tar med oss tilbake i en evaluering av prosessen. Fagforeningens rolle Mange har hatt kontakt med våre tillitsvalgte sentralt, lokalt og ikke minst regionalt i prosessen med innplassering, for å søke råd og veiledning. Enten dere i dag er tilsatt i leder-stillinger eller i andre stillinger, har spørsmålene først og fremst gått på det med videreføring av og rettskrav på stilling i den nye organiseringen. Informasjon om hva som gjelder på dette området er omtalt fra etaten i det såkalte «personalløpet» og i omstillingsavtalen. Men den enkelte sak og spørsmål krever jo alltid en egen vurdering, og det er ikke alltid opplagt hva som er det riktige i slike saker. Slike spørsmål og henvendelser håper vi har blitt bedre belyst etter kontakt med våre tillitsvalgte, og at vi har kunnet bidra til tilfredsstillende løsninger med arbeidsgiver i disse sakene. Dette håper jeg også er blitt tilfelle for de av dere som har henvendt dere til våre tillitsvalgte fordi dere ikke har vært fornøyd med innplasseringen. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette er arbeidsgivers ansvar og ligger inn under styringsretten. Attraktiv arbeidsplass Jeg tror mange av dere nå er svært opptatt av hvordan det blir å jobbe i den nye Skatteetaten; hvilke kollegaer vil jeg få, og hvordan blir kulturen og arbeidsmiljøet på den arbeidsplassen jeg skal jobbe ved? Hvordan få til attraktive arbeidsplasser ute i den nye etaten? Hvordan få til en personalpolitikk der raushet og omtanke står i hovedsetet, og der medarbeiderne vil trives og føle at de har meningsfylte oppgaver, som ikke minst blir verdsatt. Vi må alle medvirke til å oppfylle dette, men det er den nye ledelsen på alle nivå i etaten som har ansvaret for at dette blir oppfylt. Dette er etter min mening noe av det viktigste i begrepet «god ledelse». I dette bildet er også kompetanseheving sentralt bl.a. for de som får endrede oppgaver. Likeledes en forutsigbar og kjent lokal lønnspolitikk, som også må legge til rette for å utjevne en del av de store lønnsforskjellene vi har i etaten. Stein Thorvaldsen 2 NTL Skatt 4/2007

3 Redaktørens hjørne Hei dere! Grått ute, duskregn, plussgradene blir færre og færre. Dette gir samlet en umiskjennelig følelse av sen høst! Og det er vel nettopp denne tiden vi er midt inne i! Statsbudsjettet er lagt fram og første forslag til innplassering er på plass! To alen av samme stykke, kanskje? Noen er budsjettvinnere og mange har fått sine førsteønsker innfridd. Bra! Når det gjelder statsbudsjettet så er vel ikke uten videre Skatteetaten noen direkte budsjettvinner. Tiltross for at dette nok i noen grad var kjent så blir det først alvor når tallenes tale for alvor gir tilkjenne den reelle situasjonen. Derfor må vi nok være innstilt på å spenne inn noe på livreima! Vel, dette siste er vel ikke noen ny situasjon for vår etat, men sett i sammenheng med den omstillingen vi nå er midt inne i så ville nok en smule romsligere økonomi gitt oss noe mer armslag! Når det gjelder innplasseringen, og de som ikke har fått en tilbakemelding i overensstemmelse med sine ønsker så får vi håpe at det vil være noe slingringsmonn ift å vise raushet for å komme i mål. Synes jo også å ha sett at med visse hederlige unntak så er tidligere ledere godt hensyntatt, og da må det forventes at lista også legges på samme nivå når det gjelder fotfolket. Nye NTL Skatt I forbindelse med omorganiseringen av Skatteetaten er det nødvendig og også se på hvordan vår fagforening NTL Skatt er organisert. Styret har hatt et arbeide gående på dette området en stund, og sendte ut til avdelingene før sommeren et dokument med flere forslag på dette området. På vårt styremøte i september, ble det vedtatt å søke forbundet om at dagens fylkesavdelinger nedlegges pr Vi foreslår at følgende lokalavdelinger opprettes: NTL Skatt Nord NTL Skatt Midt Norge NTL Skatt Vest NTL Skatt Sør NTL Skatt Øst Ellers vil landsforeningen denne høsten sette verving i fokus, med vervepremier og det hele! Les mer om det inne i bladet. Det ble på landsforeningens styremøte i september fattet vedtak om at det ikke blir ekstraordinært representantskapsmøte denne høsten som ROS-prosessen meget vel kunne endt opp med. Nei, landsforeningen vil avholde sitt ordinære representantskapsmøte i løpet av første kvartal Ellers vil høsten som rimelig kan være bli preget av ROS-konferanser over det ganske land så møt opp og ta aktivt del! Helt på tampen; dere tåler vel en trønderhistorie også ved denne korsvei; Det va to sjøguta fra ei av Innherredsbygdin som seilt i utenriks langfart. Begge ha nettopp fått brev heimant og dein eine utbraut over seg av glede; «hurra æ ska bli pappa!» Dein ainner n kommenterte som følger; «kolles kain det gå an, du hi da itj verri heim på to år?!» Det utsagnet gjord førstnevnte nåkkå betenkt og deprimert, men ved frokosten neste mårrå va n igjen i topp humør, og ga tilkjenne; «denne med den to åra spælle ingen rolle fer det e da tre år mellom mæ å bror min!» Ha en trivelig høst! Inge S. Inge Sveås Medlemmene overføres til den regionavdelingen hvor de har sitt geografiske arbeidssted. Dette gjelder også medlemmene som fra jobber ved Skatteopplysningen. NTL Skatt-avdelingen ved Senter for statlig økonomistyring og avdelingen i Skattedirektoratet videreføres. Medlemmene i SITS (skatteetatens IT- og servicepartner) fra og ved Oljeskattekontoret, organiseres i avdelingen i Skattedirektoratet. Det er nedsatt et ad-hoc-utvalg for å bistå avdelingene med forberedelser til avvikling av dagens avdelinger og etablering av de nye NTL Skatt-avdelingene. NTL Skatts hurtiginfoer Siden siste nummer av bladet, har NTL Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 29/07: Skatteopplysningen 30/07: Møter med Skattedirektoratet 31/07: Fra fellesmøtet i Skattedirektoratet 28. august 32/07: Dramatisk budsjettsituasjon 33/07: ROS regionforslagene 34/07: Standardisering av arbeidstida i Skatteetaten 35/07: Møte i Skattedirektoratet 7. september 36/07: Sentralbordtjenesten i Skatteetaten 37/07: Organisering av Skatteopplysningen 38/07: Fellesmøtet i Skattedirektoratet 26. september 39/07: Møte i Skattedirektoratet 27. september 40/07: Statsbudsjettet for /07: Standardisering av arbeidstida i Skatteetaten 42/07: Vervekampanje Følgende Kontrollinfoer har blitt utgitt: 06/07: Høringsnotat FIN. Utkast til ny merverdiavgiftslov 07/07: Høringsnotat fra FIN: Regler om innberetning for fiskesalgslagene oppheving av særregler for innberetning og betaling av forskuddstrekk innen fiske og fangstvirksomhet m.m. Får du ikke tilsendt NTL Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/- lokalavdeling, eller NTL Skatt sentralt. Mange har etterspurt hvordan NTL Skatts tillitsvalgtstruktur i Skatteetaten skal se ut etter nyttår. Dette vil bl.a. avhenge av hvor arbeidsgiver legger sine budsjett- og lønnsfullmakter, og vil bli nærmere avklart i forbindelse med forhandlinger senere i høst om ny tilpasningsavtale for Skatteetaten. NTL Skatt er opptatt av at vi må ha tillitsvalgte og kontaktpersoner nært medlemmene i den nye organiseringen av Skatteetaten. NTL Skatt 4/2007 3

4 Dramatisk budsjettsituasjon Statsbudsjettforslaget for Skatteetaten som ble fremlagt i begynnelsen av oktober, innebærer en økning av budsjettet med 4,2% i forhold til saldert budsjett for 2007, men Skatteetatens driftsbudsjetter er langt strammere enn tidligere år, sier leder av NTL Skatt Stein Thorvaldsen. Skattedirektøren varslet tidligere i høst drastiske budsjettinnsparingstiltak i Skatteetaten, med bl.a. tilnærmet tilsettingsstopp. Skattedirektoratet har varslet Finansdepartementet om at uten en styrking av etatens driftsbudsjetter, vil dette få konsekvenser for den produksjon, drift og resultater som Skatteetaten skal levere. Ikke minst vil økt innsats mot økende omfang av svart arbeid og skatteunndragelser bli rammet. Dette er en dramatisk situasjon sier Thorvaldsen, som også hver og en av oss vil få merke ute på arbeidsplassene. De stramme budsjettene vil også kunne gå ut over finansieringen av Reorganisering av Skatteetaten (ROS). NTL Skatt har gjentatte ganger advart mot at ROS ikke skal bli en økonomisk sparereform. Thorvaldsen er også opptatt av og bekymret over den for tiden alarmerende avgang av medarbeidere, både med god teoretisk kompetanse og med god realkompetanse på fag. Budsjettsituasjonen ser også ut til å bekymre Finansdepartementet. Vi siterer fra st.prp.nr.1, Finansdepartementet for : «Et stramt arbeidsmarked og en høy turnover i viktige stillingsgrupper vil i tillegg til pågående omorganisering, kunne medføre særlige utfordringer for etatens oppgaveløsning». NTL Skatt har bedt Skattedirektoratets ledelse om ikke å vente til 2009 med å kreve styrking av Skatteetatens budsjetter. Vi vil følge opp denne situasjonen nøye framover, sier Thorvaldsen. Inge Felleskurs for styrene i Skatt Vest september var medlemmer av styrene i NTL Skatt i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane samlet til kortkurs på Sola Strand Hotell utenfor Stavanger. Temaet for samlingen var ROS og det nye NTL Skatt i ROS. Vi fikk Erling Broen fra NTL Skatt sentralt som foreleser. Han loset forsamlingen gjennom disse dagene på en god måte. Første dagen gikk med til en gjennomgang av ROS prosessen så langt. Når dette leses er vi vel alle innplassert i den nye organisasjonen og den store spenningen dermed utløst. Vi hadde en god diskusjon rundt de prosesser som har pågått. Drøftingene om felles arbeidstid fikk stor oppmerksomhet. Vi var også innom temaet Vernetjenesten etter omorganiseringen. Dag 2 var temaet NTL Skatt i den nye organisasjonen. Vi står foran en stor utfordring i arbeidet med å etablere ny avdeling i regionen. Det er mye som skal på plass. Diskusjonen viste at det er en lang vei å gå for å få dette i havn. Hvordan gjennomfører man stiftelsesmøtet? Hvem skal delta med stemmerett? Hvordan skal regionen organiseres med eventuelle grupper? Etter en forfriskende spasertur ut på Solastranden fikk vi en grundig gjennomgang av LO-Favør og andre medlemsfordeler. Siste dagen diskuterte vi ymse saker som vil komme opp nå når vi skal samles i en region. Tema som Sommertid/vintertid kontra fast arbeidstid samt Bevegelse i og utenfor arbeidstid ble drøftet. Strategi for det videre arbeide med å etablere NTL Skatt Vest var også et viktig tema. 4 NTL Skatt 4/2007

5 Vervekampanje Parallelt med høstens ROS-konferanser satser NTL Skatt med spenstig vervekampanje. Vi kan skryte av å være største fagforening i Skatteetaten og SSØ. Vi kan også skryte av at vi er mangfoldig. Dette betyr styrke. Nå vil vi bli enda sterkere. Til dette trenger vi din hjelp. For å inspirere våre medlemmer til å gjøre en innsats kjører vi derfor vervekampanje fra 15. oktober til 15. desember. Vi har flotte premier Hovedpremien: Sharp 37 LCD-TV LC37AD5E til kr premie: Tivoli DAB radio, verdi kr premie: Ipod Nano, verdi kr Premieringen foregår slik: For hvert medlem som verves får verver «lodd» i lotteriet, og øker sine sjanser til å vin- NTL Skatts verveansvarlig Lisa Granlund ne hovedpremien. Kanskje det er du som blir den heldige vinneren av flatskjerm-tv? NB: Nyinnmeldte medlemmer blir også med i trekningen. Alle som er registrert fra 15. oktober til 15. desember er med i trekningen. Vi har også bestemt å ha en vervepremie til alle ververne og til de som melder seg inn. Hvorfor NTL Skatt? I tilknytning til høstens vervekampanje tillot jeg meg å spørre det sist innmeldte NTL-Skatt-medlemmet ved Steinkjer Likningskontor, om hvorfor hun valgte NTL? Og Mari Vada Saursaunet gir tilkjenne, for oss, sitt sedvanlig strålende smil og meddeler gjerne at det var flere årsaker til at valget falt på NTL-Skatt. Både størrelse og antatt gjennomslagskraft og forsikringsordninger gjorde sitt til at hun valgte som hun gjorde. Forøvrig er det å legge til når det gjelder Mari at hun har vært kontorlærling i Skatteetaten, og at hun i juli gjorde seg ferdig med fagprøven og fikk fast tilsetting ved kontoret. Inge Mari ved sentralbordet. NTL Skatt 4/2007 5

6 Glimt fra Oppland RETTELSE FRA FORRIGE NUMMER: Bildet med jublilanter er følgende fra venstre: Lars Einar Kvien (40 år), Brede Johansen (40 år), Reidun Øverli (40 år), Boye Thorpe (40 år), Ester Midtli (25 år) og Erik Skjervum (25 år). Deler av styret i Oppland: Fra venstre: Leder Gyda Skattebo Aksu, avtroppende fylkestillitsvalgt Arild Gårderløkken og avtroppende styremedlem Laila Haugen Tømmervik. Hovedverneombud og verneombud samlet i Oslo Dagene 12. og 13. september var avsatt til samling for Hovedverneombud samt verneombud. Samlingen ble avviklet i Oslo. Som rimelig kan være i disse omstillingstider så var ROS også ved denne korsvei et hovedtema. Men også informasjon om ny vernetjeneste, HMS i den nye Skatteetaten og menneskelige reaksjoner, motivasjon og mestring i omstilling var interessante og nyttige tema som ble gjennomgått. Og ved denne samlingen som sedvanlig er så skal man ikke kaste vrak på nytten av det å gis mulighet til slike treffpunkt. Dette både for å knytte kontakter og ikke minst samtale uformelt om felles utfordringer. Inge 6 NTL Skatt 4/2007

7 Skiftet beite Odd Magne Persson har i en årrekke vært sentral tillitsvalgt, først for Ligningsetatens Landsforening, dernest for NTL Skatt. 6. august i år gikk han over til ny stilling i Skattedirektoratet. Han har etter eget ønske blitt innvilget permisjon fra vervene sine i NTL Skatt. I forbindelse med styremøtet i NTL Skatt på Gardermoen i midten av september fikk vi en liten prat med Odd Magne. Først av alt: Gratulerer med ny jobb! Hvordan er det så å være «på andre siden», Odd Magne? Takker. Jo da, det er faktisk veldig interessant å oppleve arbeidsgiver fra «innsiden». Jeg har jo truffet mange av dem som jobber her på kurs, i fellesmøter eller i andre sammenhenger, og det var nok en del som stusset over at jeg gikk og tråkket i gangene både tidlig og sent. Men overgangen har gått veldig bra. Jeg er tatt vel imot, og føler at jeg allerede er «varm i trøya». Du er ikke direkte «ny» i etaten, selv om jobben er ny? Nei, jeg har fartstid fra 1.april 1982, så direkte «ny» er jeg ikke. Jeg tror at den ballasten jeg tar med meg fra min tid som saksbehandler på likningskontoret er verdifull i forhold til å forstå problemer og frustrasjoner som oppstår når nye ting skal iverksettes lokalt. Min fartstid som sentral tillitsvalgt har imidlertid også gitt meg en meget verdifull erfaring å ta med seg inn i den nye jobben. Jeg er utrolig motivert for den nye jobben, ikke minst takket være noen utrolig flotte kollegaer som har tatt vel imot meg og som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb. Hvor og hva er det du jobber med i Skattedirektoratet? Jeg er organisatorisk plassert under OT/ OMA, altså Organisasjonstjenester, Omorganisering og arbeidsgiverfunksjoner. Har her fått en koordinatorrolle innen personalområdet som skal ivareta forbindelsen mellom ROSprosjektet og linjen i direktoratet. Hva som skjer videre, vet jeg ikke, men planen er at det skal være klart medio oktober. Hva ser du på som den største utfordringen i ROS-sammenheng? Jeg tror den største utfordringen ligger i å ivareta hverandre i den hektiske hverdagen som kommer utover høsten og ikke minst til neste år når den nye organisasjonen skal tre i kraft. Utover i oktober får folk vite hvor de blir plassert, og selv om nok majoriteten får oppfylt sine ønsker, er det noen som dessverre kommer til å oppleve at de ikke får sine ønsker innfridd. Da er det viktig at både gamle og nye ledere og kollegaer trår støttende til. Er det noen ord du vil avslutte med? Jeg vil benytte anledningen til å takke alle mine kollegaer i NTL Skatt for en fantastisk tid. Jeg vil også sende en varm hilsen til alle mine tidligere kollegaer i Rogaland, både på Karmøy og Haugaland likningskontor og på fylkesskattekontoret og ønske dem lykke til med de nye kontorene de holder på å bygge i Haugesund og i Stavanger. Sist men ikke minst en varm hilsen til alle mine gode venner rundt om i landet som jeg har truffet i flere sammenhenger. Som sentral tillitsvalgt i NTL-systemet har jeg fått mange og nære venner i fagbevegelsen, så jeg benytter anledningen til å sende en hilsen til dem også. Ingen nevnt, ingen glemt! PS: I ettertid er det avklart at Odd Magne ble plassert i SITS, i avdeling for Administrative tjenester, Skatteetatens økonomisenter, seksjon for personal, lønn og økonomi. Hans nærmeste overordnet blir Frode Aarum, tidligere leder av Skatteetatens Juristforbund. Så den seksjonen blir vel beslått med tidligere sentrale tillitsvalgte. Vi ønsker dem begge lykke til med de nye arbeidsoppgavene! Inge ROS-sang fra Sør Regionhovedverneombudet i region Sør, Elin Kristensen, har i tillegg til interesse for HMS-arbeide og en utpreget lyrisk åre! Hun har skrevet en skikkelig ROS-sang. Her følger den. Sangen om ROS for Skatt Sør 2007 Melodi: Tirna Noir Det er ROS for alle, vi er sammen igjen På vår store samling, tar vi lysene frem De skal for oss skinne, gi oss varme og fred Ja, i kveld vi synger for det! Det er menneskets verd, vi tar med på vår ferd Alle her får bli med, og da vil vi få se Være trygg og trives, er den største verdi Ja, da får vi mer energi! Denne sangens budskap, kan vi dele med fler Mens vi er i endring, er det mye som skjer Det er fint å bidra, til en trivelig dag Når vi jobber sammen i lag! Hver en brikke må til, i et hvert puslespill Alle har sin verdi, akkurat sånn som vi Verne om hverandre, og pass godt på deg selv Det er sangens budskap i kveld! Ja, nå får vi alle møte «ROS» i Skatt Sør Det er nå det gjelder, mye mere enn før Når vi alle bidrar, gir vi mer av oss selv Så vi synger sammen i kveld! Vi vil håpe og tro, at vår fremtid blir god Mulighetenes tid, er jo aldri forbi Sammen er vi sterke, ingen tviler på det Alle gode ting tar vi med! Lykke til fra Regionhovedverneombud Elin Kristensen i Skatt Sør NTL Skatt 4/2007 7

8 Nytt mobilabonnement! K530i 399,-* 1,-* Owners Smart Etablering 0,- Samtaler internt 0,- Samtaler til NetCom 0,-* SMS / MMS internt 0,- Andre samtaler 0,63 SMS 0,63 MMS 1,59 Oppstart 0,69 Månedsavgift 99,- *Forutsetter Owners Smart m/ Venner, kr 29,- pr mnd Owners Smart Fri 1200 Kr 1.200,- i fri ringetid! Har du ikke behov for ny mobiltelefon nå, kan du bestille Fri 1200 for Owners Smart og redusere mobilregningen din med kr 100,- pr. mnd. inntil du trenger ny telefon! Velg mellom subsidiert mobiltelefon eller kr 1.200,- i gratis ringetid! Owners Smart lanseres ca 15. november. Alle som har Owners Business blir konvertert til Owners Smart etter at abonnementet er lansert. For mer informasjon og medlemsfordeler, logg deg på eller ring *Forutsetter nytegning eller videreføring av Owners-abonnement fra 5. november. 8 NTL Skatt 4/2007

9 ROS-konferanser i Finnmark Rune Pedersen. Forsamlingen i Vadsø I begynnelsen av oktober besøkte undertegnede vår NTL Skatt-avdeling i Finnmark i forbindelse med våre ROS-konferanser i Hammerfest og Vadsø. Sammen med meg var vår regiontillitsvalgt i Nord, Rune Pedersen. Med min iboende flyskrekk, var det med bange anelser jeg tok fatt på reisa med de mange flyturene (i mine øyne flere av de i altfor små fly) som var nødvendig. Men det gikk seg til som det heter, og været i Finnmark var aldeles strålende, så bedre «naturopplevelse» går det ikke an å få. Dessuten ble den ene ettermiddagen «reddet» av at flyene ikke kunne lande eller ta av fra Hammerfest flyplass pga tåke. Alternativet var da leiebil, for å komme seg fra Hammerfest til Vadsø, og det var jo bare rundt 50 mil. Men ingenting for folk nord på, og ikke noe problem for Rune, som fraktet oss trygt og raskt langs veien kvelden igjennom på en 6-7 timers biltur. Turen bar gjennom mange kommuner, med uvant for en «søring» mange kommuneskilt på tre språk; norsk, samisk og finsk. Den pågående omorganiseringen var naturligvis et av hovedtemaet på konferansen i Hammerfest, ikke minst den da forestående innplasseringen av de ansatte i ny organisering. Mange er spente på hvordan dette endelig blir. Dessuten ble det grundig diskutert hva som må legges til rette for å få til en god kultur og et godt arbeidsmiljø i den nye Skatteetaten. Forsamlingen i Hammerfest Konferansen i Hammerfest samlet også flere medarbeidere fra Personregisteret, og der er også fokus bl.a. på viktigheten av fortsatt god kvalitet på registeret, og ikke minst å få styrket ressurssituasjonen i forhold til den økende oppgavemengden. I Vadsø (som på ligningskontoret har sin egen FLYT-avdeling for å håndtere oppgaver fra bl.a. Oslo/Akershus) var hovedtemaet det samme, samt at vi også der kom inn på hvordan NTL Skatt som fagforening bør være organisert i den nye Skatteetaten. Vi må ha en fagforening som kan «matche» arbeidsgiver på alle områder, og ikke minst være nær medlemmene også i den nye etaten. Dessuten glemmer vi ofte hensikten med det å være organisert i en fagforening. Fagforeningen skal ha som mål å jobbe for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Men det kan også være greit å ta med seg gode medlemsfordeler, som bla. forsikringsordninger, strøm, reiser og hotellopphold, og ikke minst bensinrabatter. Jeg vil rette en takk til Rune og Siv Utsi (leder av NTL Skatt i Finnmark) for god tilrettelegging og opplegge av konferansene, og ikke minst til dere som møtte opp på møtene. Stein NTL Skatt 4/2007 9

10 Endring i forskrift om Folkeregistrering Jan Bertelsen Leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg NTL Skatts folkeregisterutvalg har tidligere i høst behandlet forslaget til nye forskrifter om folkeregistrering i forbindelse med gjennomføring av ROS. Utvalget mener at forslaget innholder mye bra og det tiltrer i stor grad det foreliggende forslag, dog med noen innspill til forandringer. Vi siterer fra utvalgets kommentarer: 2-6 Rekvirering av D-nummer Vi foreslår fjerde ledd strøket. Vi mener det er uheldig at legitimasjonskravet ikke skal gjelde alle. Der trygdemyndigheten eller sentralskattekontoret for utenlandssaker er rekvirent/tildeler av D-nummer, vil ikke skattekontoret kunne bruke D-nummeret for å ta personen opp i skattemanntallet og skrive ut skattekort. Skattekontoret vil i slike tilfeller måtte innhente legitimasjon og få denne registrert i D-nummer-systemet før D- nummeret kan benyttes. Dette blir en tungvint og lite heldig løsning, særlig der Skatteetaten selv er rekvirent/tildeler. Legitimasjonskravet vil også bidra til at det ikke blir tildelt D-nummer til fingerte personer og avhjelpe problemet med dubletter. 3-2 Registrering av andre opplysninger Nr 2 vigsel Siden bestemmelsen ikke omhandler ekteskapsattest, tolker vi bestemmelsen til å gjelde vigsel etter norsk rett. Vi stiller derfor spørsmål om ikke bestemmelsen også bør nevne registrering av vigsel etter utenlandsk rett. Nr 7 vergemål Der mindreårige har fått oppnevnt verge/hjelpeverge etter vergemålslovens 16, slik at vergemålet oppheves ved fylte 18 år, mottas ikke melding om opphør. Disse tilfellene kan ikke følges opp maskinelt og det bør derfor mottas melding om opphør også her. 4-7 Utflytting til utlandet Bestemmelsen nevner ikke utenlandsstudenter spesielt. Vi stiller derfor spørsmål om ikke paragrafen bør nevne denne gruppen. 6-1 Flytte- og registreringsdato Bestemmelsen synes uklar med hensyn til når en melding skal anses mottatt. Det blir lagt opp til at meldinger til folkeregisteret skal kunne leveres til et hvilket som helst skattekontor. Blir det da slik å forstå at registreringsdato blir den dato meldingen er mottatt av det skattekontoret som skal behandle meldingen, eller er det når meldingen er mottatt av det skattekontor der meldingen ble innlevert? Dette vil ha betydning for saksbehandlingstider og saker der registreringsdato er spesielt viktig for melder. 6-2 Krav til flyttemelding Bestemmelsen bør også nevne verge-/hjelpevergeoppnevnelse etter vergemålsloven 16 (personer under 18 år). 8-4 Utlevering av opplysninger, private Bestemmelsen synes ikke å være tilpasset ROS, jf opprettelsen av Skatteopplysningen. Vi foreslår at teksten i andre avsnitt endres til Det samme gjelder der skatteopplysningen.. Karriereprogrammet Av Gunn Torhild Tveit Mange av leiarane i etaten har fått tilbod om å delta i karriereutviklingsprogram i samband med ROS. Eit godt tiltak presentert på ein spennande måte. Programmet er tilgjengeleg for alle i Skatteetatens læringsmiljø. Vanlegvis meiner vi oppover i hierarkiet når vi tenkjer på karriereutvikling. I karriereprogrammet lærer vi at karriereutvikling er noko heilt anna. Karriere er å gje livet eit innhald ut i frå kva ein kan, kva ein vil og kven ein er. Vi skal lære å bli kjende med oss sjølve og setje ord på kva som er viktig og rett for oss i ulike samanhengar. Kunnskapen vår omfattar fleire forhold enn den formelle kompetansen. Relevant erfaring, oppnådde resultat og personlegdomen er viktige deler av kunnskapen vår. Handlingskompetansen er summen av lærings- sosial-, metode- og fagkompetanse. Gjennom øvingar og refleksjon skal vi finne fram til den lystbetonte spisskompetansen vår (LSK). Den ligg ofte i skjæringspunktet mellom det vi kan og det vi vil. Kva gir oss engergi, kva tappar oss for energi, kva motiverer oss og kva gir oss arbeidsglede? Ulike karriereanker t.d. sjølvstende, tryggleik, idealisme fortel oss kva som er viktig for oss og kva som kan føre oss dit vi ønskjer. Vi kan velje ulike karrierevegar alt etter kva som er viktig i livet akkurat no. Når vi har funne fram til kva vi vil og kva vi kan, må vi vurdere det opp mot det arbeidsgjevaren vår har behov for av kompetanse. Kanskje har vi gjennom karriereprogrammet oppdaga sider ved oss sjøl vi ikkje kjende til før og som vi no ser og kan ta i bruk. Ved valg av karrierespor, må vi stille oss sjøl spørsmål om kva vil eg oppnå, kva er målet mitt, kva er mine bidrag i høve til behov, kva må du gjere for å kome i posisjon og korleis og når gjennomføre karrieremålet. Er det lurt å vere passiv og vente til det blir min tur, eller er det lurare å ta kontakt med den som eg vil skal sjå meg? Karriereprogrammet viser oss vegen til å ta ansvar for eiga utvikling, få større grad av tryggleik, bruke kunnskapen og ferdigheitene våre til å ta eigne val, sjå muligheitene og ta utfordringane som kjem. I karriererprogrammet er fokus retta mot meg og det eg meiner er viktig karriereutvikling for meg i samband med endringa i organisering og oppgåvefordeling. Viss mine ønskjer passar med dei etaten har behov for, kan eg få mange spennande år i skatteetaten. 10 NTL Skatt 4/2007

11 Postadresse/ NTL Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Grenland LK Tlf mobil: , e-post: Nestleder: Bente Næss Holt, Grenland LK Tlf mobil: e-post: Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Skattedirektoratet Permisjon Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen NTL Skatt: Styremedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Styremedlem: Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen Tlf: e-post: trinehannevold. Varamedlem: Lisa Granlund, Akershus FSK Tlf: e-post: lisa.granlund Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem:Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Iren Sommerset. Vest-Agder FSK Tlf: e-post: iren.sommerset Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Leder Mona Berg Moen, S-Trøndelag FSK Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Geir Høyland, SFU Roald Haugland, Bergen LK Karl Tore Hareide, (styret) Folkeregisterutvalget: Leder Jan Bertelsen (styret) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Hildegunn Olsen, Bergen LK Mona Trondsplassen Ulen, Oppland Opplæringsutvalget: Leder Ann Kristin G Aspeli, Hedm. LK Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Lene Honningsvåg (styret) Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Leder Siv P. Utsi, Vest-Finnmark LK Trond Tidslevold, Trondheim LK Hege Strand, Hedmark FSK Odd Magne Persson (styret) Lederutvalget: Leder Ole Petter Saugen, V-Agder FSK Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Bjørn Remme, Bergen LK Bente N. Holt (styret) Ledere av NTL Skatts lokalavdelinger NTL Skatt Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk NTL Skatt Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK NTL Skatt Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet NTL Skatt Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk NTL Skatt Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK NTL Skatt Sør-Trøndelag Hans Aavik, Trondheim Ik NTL Skatt SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter NTL Skatt SFU Harald Granhøy, Sentralskattekontoret for utenlandssaker NTL Senter for statlig økonomistyring Trine H. Koritzinsky, SSØ/Drammen NTL Skatt Skattefogd Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK NTL Skatt Troms Astrid Domås, NTL Skatt Hordaland Sør-Troms lk Jon-Atle Spilde, Bergen lk NTL Skatt Vestfold Kurt Venås, Tønsberg lk NTL Skatt Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk NTL Skatt Akershus Reidar Schei, Bærum lk NTL Skatt Nordland Rune Pedersen, Bodø lk NTL Skatt Østfold Liv Helen Solberg, Indre Østfold lk NTL Skatt Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK NTL Skatt Telemark Unni Jørgensen, Grenland lk NTL Skatt Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk NTL Skatt Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK NTL Skatt Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK NTL Skatt Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk NTL Skatt Møre og Romsdal Arve Einang, NTL Skatt Oppland Nordre Sunnmøre lk Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk NTL Skatt 4/

12 B Économique B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Vinn en flatskjerm-tv til en verdi av kr fra Elkjøp Alle som verver og blir vervet får et lodd, og blir da med i trekningen som foretas på NTL Skatt sitt styremøte i januar. Verver du flere så får du flere lodd, og dine vinnersjanser øker. Det er flere vervepremier i lotteriet. 2. premie er Dab-radio til en verdi av kr premie er Ipod til en verdi av kr Ikke vent, verv i dag og send innmeldingsskjema til NTL. Alle som er registrert fra 15. oktober er med på trekningen. Da er det kanskje DU som vinner en flatskjerm- TV. Les mer om dette på hjemmesiden vår I tillegg er det en vervepremie til alle de som Kanskje det er du som blir den heldige vinneren av flatskjerm-tv? verver og de nye medlemmene. Det er en flott karaffel og et vannglass. NTL har også sine vervepremier. Oversikt over NTLs vervepremier og innmeldingskjema finner du på hjemmesiden Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Norsk Navn: Tjenestemannslag Personnummer: Adresse: Postnr.: Sted: Stilling: Arbeidssted: Dato: Underskrift: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving.

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving. NYTT Nr. 3-2008/31. årgang - for deg og meg Offentlig innkreving Side 5 Sommervotter Side 7 Kan vi avlive myten Side 8 GOD SOMMER Skuddsikre 17-åringer 2 0 0 8 Side 10 - for deg, med deg og nær deg SkL

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse.

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse. SkL NYTT Nr. 5-2005/28. årgang Stolt verbal mitraljøse Bedre bruk av folks talenter Side 4 Side 6 SkL etter ROS Side 7 Tror Pål på julenissen? Side 9 God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

NYTT. Trygg, Tydelig og Tett på. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2012/35. årgang

NYTT. Trygg, Tydelig og Tett på. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2012/35. årgang NYTT Nr. 1-2012/35. årgang Er Skatteetaten en attraktiv arbeidsgiver Side 4 SkL Ung konferanse i Dublin Side 7 Hjertesukk fra en før-pensjonist Side 17 Trygg, Tydelig og Tett på Side 10 MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 9. årgang 11 2001 Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær Myk start i Alexandria Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Hjelp oss å rydde i medlemsregisteret!

Detaljer