ANVENDT MAKROØKONOMI UKE 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANVENDT MAKROØKONOMI UKE 7"

Transkript

1 Page1 SPØRSMÅL TIL CASET RIKETS TILSTAND Forklar følgende begrep/utsagn 1- Fast/flytende valutakurs Innledning Fast valutakurs innebærer at prisen for landets pengeenhet holdes fast mot enten en annen valuta, en valutakurv eller et edelt metall som gull. Denne valutakursen er et resultat av en viljeserklæring fra Sentralbankens side om å opprettholde et gitt vekslingsforhold. Vekslingskursen som anvendes kalles en parikurs/pariverdi. Sentralbankens interveneringer i markedet ved fast valutakurs Et fast valutakursregime innebærer at tilfeller der pariverdien ikke er konsistent med økonomiske fundamentaliteter, må landets Sentralbank intervenere for å avlaste presset mot valutaen. Dersom valutaen er undervurdert vil Sentralbanken bygge opp valutareservene sine ved å selge hjemlandets valuta mot utenlandsk. I motsatt tilfelle interveneres det ved å kjøpe hjemlandets valuta mot sine utenlandske reserver, og dermed redusere valutareservene sine som en virkning av dette. Sentralbanken påføres store omkostninger ved å utføre disse tiltakene ved ubalanser, og samtidig påvirkes pengemengden i samfunnet i betydelig grad. Som en følge av dette må Sentralbanken gjennomføre salg/kjøp av innenlandske verdipapirer for å sterilisere effekten av fastkurspolitikken som føres. I obligasjonsmarkedet gir dette betydning for rentenivået. Flytende valutakurs Ved flytende valutakurs er prisfastsettelsen overlatt til markedsaktørene og dannes dermed av den til enhver tid rådende likevekten mellom tilbud og etterspørsel. Den nasjonale Sentralbanken har av den grunn ikke en sentral rolle i valutakurstilblivelsen. Ulempene nevnt over med fast valutakurs vil man unngå med denne politikken. På den andre siden kan dette gi til dels uforutsigbare rammevilkår for eksport- og importindustrien, som kan oppleve at de relative prisene flukturerer i stor grad. I midlertidig kan Sentralbanker under flytende regimer intervenere i en viss grad, og dermed holde valutakursen innenfor deres definisjon av en akseptabel grense (Dirty float/managed float). 2- Realøkonomisk ubalanse. Underskudd på statsbudsjett og handelsbalanse Underskuddet på statsbudsjettet tyder på at landet bruker for mye penger og bør derfor på lang sikt rettes opp med å ta strategiske grep. Derimot er landet nå inne i en slik situasjon at slike grep ville ha akselerert den pågående krisen og derfor økt problemene i næringsliv og finansiell sektor. Dette kunne dermed vært medvirkende til enda høyere kostnader for regjeringen. Et underskudd på handelsbalansen viser at økonomien i landet er innrettet på en slik måte at det ikke produseres varer som handelspartnerne vil samsvare med hva landet etterspør fra dem. Etterspørselen bør derfor reduseres og på land sikt bør næringslivet legge seg om og på den måten tilpasse seg de økonomiske forholdene bedre.

2 Page2 3- Tilløp til kapitalflukt til tross for fallende renter ute Kapitalflukt skjer når verdipapirer eller penger føres ut av landet innenfor en gitt tidsperiode. Dette har sammenheng med en økonomisk hendelse som nedgraderer investorers oppfatning av landets økonomiske styrke eller aktiva. Dette fallet er spesielt ødeleggende når store deler av pengemengden holdes av innbyggere i det aktuelle landet, ettersom innbyggerne nå i tillegg til fall i troen på økonomien og devaluering også opplever at verdien av pengene deres har mistet mye av den nominelle verdien. En følge av kapitalflukt er etterspørselen etter landets valuta foretar et klart fall(vekslingsraten faller). Under et flytende valutakursregime vil valutaen depresiere som en konsekvens av dette. Et fastkursregime vil oppleve at det oppstår et press på myndighetene til å devaluere valutaen, ettersom forsvar av valutaen med valutareservene til rådighet kan utvikle seg til en kostbar affære. 4- Skattebetalerne tar risikoen på lån på 100mrd i et usikkert boligmarked Regjeringen i Caset har besluttet å nasjonalisere banken South Park. Ettersom myndighetene har kommet frem til at banken er insolvent, vil et statlig organ ta over administrasjonen og driften av banken. Dilemmaet for myndighetene er tosidig. På den ene siden vil en nasjonalisering føre til at bankens aktiva og passiva blir delvis under myndighetenes kontroll. Dersom det skulle bred mislighold av gjelden, står myndighetene med risikoen og dette påvirker igjen skattebetalerne. Et usikkert lånemarked innebærer i denne sammenhengen at det er fare for dyp nedgang i prisene på eiendom og misligholdte boliglån vil dermed ikke kunne bli dekket fullt inn. Derimot vil overtakelse av banken muligens hindre et potensielt systemkollaps, som på lang sikt vil overgå den forpliktede risikoen for mislighold av 100mrd i boliglån. 5- Reprisning av kredittpapirer Reprising av kredittpapirer innebærer en endring i finansieringskostnaden ved å holde disse. Innledningsvis vises formelen for prisingen av en obligasjon: P 0 = T t=1 CF t (1 + y) t I denne formelen viser CF t til kontantstrømmen på tidspunkt t, og tilhørende y til avkastningskravet som forventes i verdipapiret med maturitet T. Ettersom innenlandske renter øker betydelig relativt til styringsrenten, og marginpåslaget likeså, tilsvarer dette en stor økning i y. Dette resulterer i at de forventede kontantstrømmene som obligasjonen genererer diskonteres ned med en høyere rente, og således får en lavere nåverdi. Banker og andres aktivaposter reduseres av den grunn og dette tilsvarer reprisning av kredittpapirer. Jan Lorts utsagn kan i Caset tolkes dit hen at reprisning av kredittpapirer(stor endring i y), har blitt observert svært sjeldent historisk sett. Denne økte usikkerheten kan igjen gi seg utslag i at rentemarginene øker.

3 Page3 6- Regjeringen bør tilby en pakke med skattelette som bidrag i lønnsoppgjøret Grom Husbær fra The Marginals sikter her til at kjøpekraftsøkningen i lønnsoppgjøret(det som overstiger landets inflasjon) delvis kan tas av myndighetene ved lavere beskatning, slik at kostnadene ved økt lønn ikke overveltes bedriftene. Dermed stimuleres det til at det fremmes moderate lønnsoppgjør blant arbeidstakerne. En vesentlig lønnsøkning vil øke industriens samlede produksjonskostnader, og bidra til press på marginene ved konstant pris. Dersom prisen økes kan dette medføre tapt konkurransekraft mot utenlandske bedrifter dersom vi forutsettes ingen handelsbarrierer og at valutakursen holdes konstant. Dette ble forsøkt i Norge under Finansminister Per Andreas Kleppe sine tiltakspakker(kleppe-pakkene) for å dempe inflasjonspresset. Derimot virket ikke dette etter intensjonene, og bidro tvert om til å øke kjøpekraften på kort sikt i samfunnet. 7- Ekspansiv finans og pengepolitikk kan gjøre fastkurspolitikk umulig, og dermed ødelegge konkurransevilkårene for landets bedrifter. Truls Fjor i partiet The Orange, adresserer dette som en vesentlig større kilde til bekymring enn det kommende lønnsoppgjøret i landet. Innledning Finanspolitikken består av statens utgifter (til varer og tjenester) og statens inntekter (skatter og avgifter). Med ekspansiv finanspolitikk mener vi økning i statens utgifter eller reduksjon i skattebeløp, eller alternativt(ved rentefastsettelse) lavere styringsrenter. Med kontraktiv finanspolitikk mener vi reduksjon i statens utgifter eller økte skatter. Ekspansiv finanspolitikk innebærer at IS-kurven skifter oppover, mens ved kontraktiv finanspolitikk skifter den nedover. Betydningen av myndighetenes finanspolitikk og pengepolitikk Det er på det rene at både myndighetenes finanspolitikk og pengepolitikk har betydning for presset mot valutakursen. Anvendes ekspansiv pengepolitikk vil det kunne øke BNP, men det kan gi seg utslag i at innenlandske renter øker ytterligere. Dersom en flytende valutakurs hadde vært anvendt i dette tilfelle, ville det blitt foretatt en appresiering av verdien av hjemlandets valuta. Dette skjer ettersom internasjonale investorer plasserer i hjemlandets valuta siden den nå er mer attraktiv, og dette gir overskuddsetterspørsel etter hjemlandets valuta. Dette presset må avlastes ved å akkumulere valutareserver ved å selge innenlandsk valuta. For at fastkurspolitikken skal bestå må Sentralbanken dermed i langt større grad aktivere seg for å oppnå valutakursstabilitet, noe som går på akkord med ønske om å føre en selvstendig pengepolitikk. Fastkurssystemet motarbeides Innledningsvis slo vi fast at ekspansiv pengepolitikk innebærer å øke pengemengden. Derimot kan Sentralbanken miste noe av kontrollen over pengemengden grunnet fast valutakurs og valutakursinterveneringer. Dette har grunnlag i at den må svinge grunnet opp og nedbygging av valutareservene og at denne effekten må steriliseres. Ved at myndighetene fører en for ekspansiv pengepolitikk innenlands gjør dette det vanskelig å intervenere i valutamarkedet. Det skapes vedvarende rentedifferanser som fører til at kapital beveger seg over landets

4 Page4 grenser for å oppnå maksimal profitt på plasseringene. Dette gir ytterligere press mot valutakursen og vanskeliggjør fastkurssystemet. Konkurransevilkårene til bedriftene Ved stigende valutakurs(verdien av innenlandsk valuta appresierer relativt til utenlandsk) ødelegges konkurransevilkårene til bedriftene. Varene de selger i konkurranse med andre land blir dyrere for tredjepart. Ekspansiv penge og finanspolitikk medfører som sagt at interveneringer i markedet blir krevende. I utsagnet til Fjor ligger det en bekymring om at dersom dette skulle lede til at valutakursen gjøres flytende, vil dette gi svært uheldige virkninger for innenlandsk industri relativt til utenlandske konkurrenter. INNLEGG Problemer grunnet fast valutakurs Som drøftet ovenfor må Sentralbanken for å opprettholde fastkursregimet intervenere i valutamarkedet. Dette påvirker igjen pengemengden. I dette Caset er sentralbanken avhengig av å skaffe deg innenlandsk valuta ved å selge internasjonale reserver, for å kunne opprettholde fastkurs. I de tilfellene dette ikke lenger er praktisk mulig tvinges landet til å foreta en devaluering av valutakursen. Mundells Trilemma Et lands anvendelse av fastkurs gjør endringer i valutakurs vanskelig. Internasjonale renteparitetsteorier tilsier at renteendringer land imellom skal veies opp av endringer i valutakursene. Ettersom dette ikke er mulig under et fastkursregime er landet av den grunn tvunget til å følge landene det har ankret opp sin rentepolitikk mot. Forutsetter vi her at øsnke om å opprettholde fastkursen består og at det er fri kapitalbevegelser, mister landet muligheten til å føre en selvstendig pengepolitikk. Utfordringer for finansiell sektor i Caset Det fremgår av Caset at landet opplever et fall i aksjemarkedet, usikkerhet i boligmarkedet og generell uro i finansmarkedet. Landets realøkonomiske ubalanse kombinert med at landet syns å være på toppen av en høykonjunktur skaper usikkerhet og adaptive forventninger i aksjemarkedet og boligmarkedet forsterker tendensene. Kombinert med dette har regjeringen besluttet å nasjonalisere banken South Park. Dette kan skape store usikkerhet ettersom markedsaktørene kan tro at myndighetene sitter med informasjon om at situasjonen i banknæringen er verre enn det aktørene i markedet tror. Dermed kan dette lede til videre nasjonaliseringer. Samtidig med dette stiger rentene i forhold til styringsrenten og gir seg utslag i økt risikopåslag. Dette gir seg utslag i økt finansieringskostnad for finansinstitusjonene. Høyere finansieringskostnad I bankenes sitt tilfelle er netto rentemargin(forskjellen på utlån og innlånsrenter) av sentral betydning. For at banker og finanskonserner skal oppnå tilstrekkelig lønnsomhet, må de derfor øke utlånsrentene grunnet de økte kostnadene til finansiering. Mange andre driftinntekter har de siste årene gjort seg gjeldende for bankene, men det er likevel netto renteinntekt som er av størst betydning.

5 Page5 Renterisikoen Det innebærer en risiko for bankene ved at rentene de må betale på passivasiden overgår de som må tilsvarende betales på aktivasiden. I den situasjon der bankenes gjeld/passiva forfaller før finansinstitusjonens aktiva vil en økning av renten bety at banene vil tape penger. Dette skjer ettersom gjelden må refinansieres til en høyere rente, men aktivasiden er låst/fast. I de situasjoner der økt rentenivå akselererer mistilliten i interbankmarkedet, kan kontantstrømmen forverres ved at muligheten til refinansiering av gjeld til kredittinstitusjoner innskrenkes. De samlede konsekvensene av de ovenfor nevnte punktene kan føre til betydelig problemer for bankene. Nasjonalisering av South Park og Bank-Run Regjeringen understreker at nasjonaliseringen er midlertidig og er gjort i den hensikt å støtte det finansielle systemet. Likevel, en slik handling kan bygge opp under forventingene om at situasjonen i banksektoren er dårligere enn hva publikum har informasjon om. Uten gode og veletablerte garantier kan dette lede til at bankenes kunder ønsker å tømme sine kontoer fort og at dette skjer samtidig(bank-run). Dette kan lede til likviditetsproblemet dersom bankene har bundet sine verdipapirer opp langsiktig, og dermed blir tvunget til å selge dem tidligere og nå til lavere pris pga fall i verdipapirmarkedet. Tillitt i markedet er nøkkelfaktoren Tillitten i interbankmarkdet og hos publikum generelt er essensielt for den finansielle sektoren. Å opprettholde denne er viktig for at innskyterne i banken skal beholde sine aktiva der og dermed gjøre likviditetssituasjonen betryggende for bankene. Dette fordrer på den ene siden at bankene til en viss grad reduserer risikoen sin. Derimot kan dette gi uheldige vikninger for samfunnet da flere usikre prosjekter kan bli valgt bort i en tid der man i stor grad må bero seg på økt aktivitet og sysselsetting i samfunnet. Myndighetene har også en innvirkning på tillitten i denne sammenhengen. De må gi uttrykk for at folk sine penger er sikre ved å kunne garantere for dette. Samtidig må de være klare til å ta imot banker som måtte faller, slik at de ikke skaper ytterligere frykt i markedet. Dette er en kostbar politikk både reelt i form av penger, men også i form av populariteten til Regjeringen. Virkemidler for Sentralbank og regjering for å unngå finansiell krise og realøkonomisk negativ vekst Sentralbanken bør for det første oppheve fastkursregimet og innføre flytende valutakurs. På lang sikt vil dette være fordelaktig, selv om det på kort sikt kan oppstå tiltakende usikkerhet i eksportmarkedet og svekke konkurransekraften til industrien. At landet åpenbart ikke befinner seg i samme konjunktursituasjon som sine handelspartnere, gir seg utslag i store interveneringer for å opprettholde pariverdien. Dette gir videre myndighetene begrensede muligheter til å hanskes med den innenlandske makroøkonomiske situasjonen gjennom pengepolitikken.på den andre siden kan veksten og igjen sysselsettingen i landet faller pågrunn av dette. Synkende renter ute, samt ufordrende finansmarked bør indikere lavere rente. Det trekker derimot at det kan virke som at økonomien er overopphetet og at inflasjonen tiltar.

6 Page6 I denne situasjonen kan regjeringen se seg nødt til å føre en ekspansiv pengepolitikk og videre bidra med kapitaltilførsel til bankene for å få i gang pengemarkedet, og på denne måten redusere risikopåslagene som har oppstått. Det er særlig viktig å hindre en systemkollaps i banksektoren som skader kundene og bidrar til uro, usikkert og å sende landet i en negativ nedadgående spiral. Regjeringen bør her gjenopprette stabilitet gjennom å utstede garantier for banksektoren og ved å ta i bruk nødhjelpspakker. På den andre siden er det er tilbakevendende dilemma om hvorvidt man bør benytte seg av ekspansiv eller kontraktiv finanspolitikk. Ubalanser i offentlige budsjetter kombinert med generell overoppheting gir støtte til en kontraktiv finanspolitikk. Likevel, en slik politikk kan forsterke en nedadgående trend dersom økonomien peker mot en hard landing.

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Ved fast valutakurs griper sentralbanken aktivt inn i valutamarkedet med kjøp og salg for å holde den offisielle valutakursen.

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi Prosjektoppgave i: SØK 25002 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Utleveringsdato: 13.01.2010 kl 9.00 Innleveringsdato: 20.05.2010 kl 12.00 Totalt antall sider: 12 Vedlegg: 1 FORMELLE KRAV Prosjektoppgaven

Detaljer

Pariteter og stabiliseringspolitikk

Pariteter og stabiliseringspolitikk HiT skrift nr 3/2011 Pariteter og stabiliseringspolitikk Nils E. Sørgaard Avdeling for allmennvitenskapelige fag (Bø) Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2011 HiT skrift nr 3/2011 ISBN 978-82-7206-324-4 (trykt)

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Ole Joar Bruset Masteroppgave i Finansiell Økonomi Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering

Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering 15/13 Arbeidsnotat Working Paper Kvantitative lettelser og norsk bankfinansiering Hvordan påvirker kvantitative lettelser i USA, eurosonen og Storbritannia norske bankers finansiering? Roger Drange Olav

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Hva påvirker norske renteendringer?

Hva påvirker norske renteendringer? Hva påvirker norske renteendringer? En empirisk analyse av rentebevegelser Helene Merethe Fjelland Masteroppgave i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger Våren 2014 Forord Denne masterutredingen

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING -ÅRSAKER BAK FINANSKRISEN Mariam Kharbouch-Yedri Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell økonomi

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring.

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring. Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com Publisering 3 Uke 15 Innleveringsdato: 12. 04. 2010 Finansiell Endring Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1. Hva var årsakene til den norske

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Kapittel 7. Prisstabilitet

Kapittel 7. Prisstabilitet Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 7. Prisstabilitet 7.1 Målet for pengepolitikken Pengepolitikk er myndighetenes styring av renter og likviditet i markedet for norske kroner. Regjeringen fastsatte

Detaljer

Norges Banks rapportserie nr. 5/2001. Finansiell stabilitet 2

Norges Banks rapportserie nr. 5/2001. Finansiell stabilitet 2 Norges Banks rapportserie nr. 5/2001 Finansiell stabilitet 2 01 n o v e m b e r Norges Banks rapporter om finansiell stabilitet En av Norges Banks hovedoppgaver er å bidra til robuste og effektive betalingssystemer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer